SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (38) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer Engström, kommunchef och sekreterare. Ulla Mortimer (M), ersättare Nils-Erik Nilsson, ekonomichef, 32 Sven-Åke Holm, kommunrevisor Stig Eklund, kommunrevisor Siv Rosén, kommunrevisor Utses att justera Urban Guvelius och Håkan Englund Justeringens Kommunkontoret, , kl. 15:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christer Engström Ordförande Nils Erik Falk Tord Berbres, del av 34 Carina Lindberg, del av 34 Justerande Urban Guvelius Håkan Englund

2 (38) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 31 maj Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 4 juni 2010 och tas ned den 28 juni Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (38) Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2010 Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD), 1:e vice ordförande Carina Lindberg (S), 2:e vice ordförande Sture Hansson (C), tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C) Karl-Evert Hellsén (C) Åsa Nilsson (C), tjänstgörande ersättare för Ingrid Olsson (C) Anna Rudman (C) Lennart Alfredsson (C) Lena Arnells (C) Deisy Hellsén (C), tjänstgörande ersättare för Ulf Odenmyr (C) Elisabeth Eriksson (C) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Ann-Christine Geholm (C) Urban Guvelius (C), tjänstgörande ersättare för Pontus Simonsson (C) Björn Schols (C), tjänstgörande ersättare för Elisabeth Berglund (C) Allan Elfstrand (C) Bertil Eriksson (KD) Isa Wallmyr (KD) Elisabeth Persson (KD) Mikael Jonsson (M), 29-33, del av 34, Ulla Mortimer (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Jonsson (M) del av 34 Åke Ahl (M) Eilert Isaksson (M) Ingemar Ehn (FP) Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Håkan Englund (S) Marlene Johansson (S) Hans Gradin (S) Åke Jonsson (S) Sven-Erik Olsson (S), tjänstgörande ersättare för Christer Karlsson (S) Siver Karlsson (S) Lena Woxberg (S) Harry Lindberg (S), tjänstgörande ersättare för Jonas Frost (S) Jan-Åke Lindgren (S) Carina Nordqvist (S) Marita Gagnehed (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Arvidsson (S) Abner Englund (S) Jan Wahlman (V) Solveig Linde Bossen (V)

4 (38) Kf 29 Kungörelse av sammanträdet Beslut godkänner kungörelseförfarandet. Bakgrund Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

5 (38) Kf 30 Dnr Allmänhetens frågestund Fråga Omvårdnadspersonal ställer en fråga om inköp av arbetskläder och lämnar in en namnlista. När får vi pengar till våra arbetskläder? Svar Socialnämndens ordförande Bertil Eriksson (KD) svarar att inköp av arbetskläder prioriterades ned på grund av det ekonomiska läget, då det enligt revisionen inte var möjligt att betrakta detta som en investering. Fråga Olov Drebäck framför att ungdomar i Alfta är oroliga för ungdomsgården Kåken. Svar Kommunstyrelsens ordförande Hans Jonsson svarar. I projektet Ungdomsdialog finns förslag ute på webben, där man kan rösta på olika förslag kring ungdomsgården. Några investeringar sker inte, då man inte vet den framtida lokaliseringen. Bakgrund har den 22 mars 1999 beslutat att införa Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden. Vad är allmänhetens frågestund? Denna möjlighet till frågor ska inte gälla för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, eftersom de redan har möjlighet att ställa enkla frågor och interpellationer. Allmänhetens frågestund finns med som punkt nr 4 på dagordningen och tidsbegränsas till max 30 minuter med början på sammanträdet den 31 maj Frågorna kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen i förväg. Frågeställarens namn ska framgå. Information om Allmänhetens frågestund ska finnas med i kommunfullmäktigeannonsen. forts

6 (38) Kf 30, forts Frågorna skall begränsas till att gälla den kommunala verksamheten. Möjlighet skall ges till ledamöterna att endera besvara frågorna personligen vid aktuellt sammanträde eller vid nästkommande kommunfullmäktige i de fall när ytterligare information behöver inhämtas för att kunna ge ett komplett svar till den som ställer frågor.

7 (38) Kf 31 Medborgarförslag har beslutat att fr.o.m. den 1 juni 2003 ge alla folkbokförda i Ovanåkers kommun möjlighet att ställa medborgarförslag till fullmäktige. Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat. Den som har lämnat ett medborgarförslag, ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. Inga medborgarförslag har lämnats till kommunstyrelseförvaltningen och inga medborgarförslag lämnas vid sammanträdet.

8 (38) Kf 32 Dnr Tertialuppföljning januari-april 2010 information Beslut mottar informationen. Bakgrund Ekonomichef Nils-Erik Nilsson informerar. Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari april 2010, ett resultat på 3,4 mnkr (-0,4), 2009 års siffror inom parantes. Jämfört med samma period 2009 är det en förbättring med drygt 3,8 mnkr. Nämndernas prognos beräknas för 2010 bli på ett budgetöverskott motsvarande drygt 1 mnkr. På årsbasis för 2010 beräknas nettointäkterna öka med 2,2 % till 535,5 mnkr (523,8) och nettokostnaderna öka med 1,0 % till 534,2 mnkr (528,9). Detta ger ett litet överskott på ca 1 mnkr. Med lämnad prognos klarar kommunen av att återställa balanskravsresultatet från 2007 (- 292 tkr) och för att återställa balanskravsresultatet från behöver resultatet för 2010 förbättras med minst 5 mnkr jämfört med prognosen.

9 (38) Kf 33 Dnr Tryggare äldreomsorg med Ippi via vårdtagarens TV svar på medborgarförslag Beslut lämnar följande svar på medborgarförslaget. 1. Det är för dagen inte aktuellt att införa Ippi inom äldreomsorgen. 2. Som framgår av socialnämndens yttrande håller socialförvaltningen just nu på att implementera ett kvalitetssystem som heter Mobipen inom äldreomsorgen. Inför framtida satsningar på olika kommunikationssystem och verktyg, bör man avvakta resultatet av det samarbete som pågår mellan kommuner och landsting. Bakgrund Olov Drebäck föreslår i ett medborgarförslag att kommunen intresserar sig för att införa Ippi-systemet för att underlätta för både vårdgivare och vårdtagare. Ippi går i korthet ut på att vårdtagaren ska via sin TV enkelt kunna ta emot och svara på bild, ljud och text från alla mobiltelefoner och datorer, med en knapptryckning. Inga installationer och inget bredband behövs. Det som behövs är en basenhet med SIM-kort, minneskort, USB och mikrofon, som enkelt kopplas till en vanlig TV för ljud och bild. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens synpunkter i ärendet. Socialnämnden har den 31 mars beslutat att lämna följande synpunkter: Tryggare äldreomsorg med Ippi, är ett spännande tekniskt hjälpmedel som finns för att man på ett snabbt och enkelt sätt kan informera och kommunicera med personer som bland annat kan ha behov av stöd och hjälp från kommunen. Inom äldreomsorgen i Ovanåkers kommun håller man just nu på att implementera ett kvalitetssystem som heter Mobipen. Det är en datoriserad penna, som gör det möjligt att följa upp att den som har beviljad insats från kommunen får den tid som de är beviljad, samt att man med samma penna dokumenterar viktiga händelser. forts SKICKAS TILL För kännedom: Olov Drebäck. Socialnämnden.

10 (38) Kf 33, forts I övrigt har den enskilde trygghetslarm om denne behöver komma i kontakt med personal av olika orsaker. Det pågår ett nationellt arbete med utveckling av IT-lösningar för framtidens verksamheter - nationell IT-strategi för vård och omsorg. Arbetet innefattar utveckling av exempelvis e-tjänster, information, kommunikation och utbildning m.m. Detta arbete sker i samband med Landstinget Gävleborg samt alla tio kommunerna, eftersom att utveckla olika kommunikationssystem/verktyg, som kan användas av många olika intressenter är för dyrt för enskilda kommuner att driva själva. Ovanåkers kommun har samlat representanter från olika verksamheter i ett IT- forum för att samordna och hålla ihop den utveckling vad gäller tekniska lösningar/verktyg, som det kan finnas behov av nu och framåt. Mycket arbete inom detta område pågår tillsammans med andra för att få så bred användning som möjligt. Ippi är för dagen inte aktuellt. Förslagsställarens yttranderätt Olov Drebäck yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Medborgarförslag , Olov Drebäck. Socialnämnden 38/10. Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Elsy Espes. Kommunstyrelsens arbetsutskott 41/10. Kommunstyrelsen 61/10.

11 (38) Kf 34 Dnr Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2009 Beslut Revisionsberättelsen 1. mottar revisionsberättelsen. 2. beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande med följande motivering: Under inledningen av 2009 blev konsekvenserna av den globala finanskrisen uppenbar. Den krisartade ekonomiska situation kommunen plötsligt stod inför överraskade många, inte bara i kommunen. I det akut uppkomna läget, såg kommunstyrelsen det uppenbarligen som en nödvändighet att besluta om en hårdare ekonomisk kontroll och styrning från kommunstyrelsen gentemot kommunens verksamheter. Vilket får anses ligga inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Något beslut om att frånta nämnderna deras verksamhetsansvar har ej tagits och det var heller aldrig kommunstyrelsens mening, enligt deras yttrande. Att konsekvenserna av kommunstyrelsens beslut resulterade i en otydlighet gällande ansvar och befogenhet mellan nämnd, kommunstyrelse och fullmäktige, kan i efterhand beklagas. Enligt beslut i fullmäktige i november 2009, har det dock förtydligats att ansvarsdelningen och delegationsordningen från fullmäktige följer ordningen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen noterar, i sitt yttrande, att resultatet av åtgärden har givit en önskvärd positiv påverkan på resultatet i en synnerligen ansträngd och extraordinär situation. Revisionens kritik gällande bredbandsutbyggnaden och överflyttningen av verksamheter, är kommunstyrelsen beredd att titta över om det finns en otydlighet i beslutsgången. Eftersom båda besluten, enligt uppgift från verksamhetsansvariga, inte kostat kommunen något extra och dessutom kommit kommuninvånarna till godo, anser kommunfullmäktige dock att ett eventuellt begånget fel måste anses som ringa. forts SKICKAS TILL För kännedom: Kommunrevisorerna. Samtliga nämmder.

12 (38) Kf 34, forts Med sitt yttrande vill kommunstyrelsen göra klart att de tar revisorernas riktade kritik på allvar. Ett ställningstagande kommunfullmäktige biträder. Ansvarsfrihet, kommunstyrelsen beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen när anmärkningen i revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen behandlas: Karl-Evert Hellsén (C), Anna Rudman (C), Lennart Alfredsson (C), Lena Arnells (C), Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C), Ann-Christine Geholm (C), Bertil Eriksson (KD), Eilert Isaksson (M), Kent Olsson (FP), Yoomi Renström (S), Håkan Englund (S), Marlene Johansson (S), Hans Gradin (S), Åke Jonsson (S), Lena Woxberg (S) och Jan-Åke Lindgren (S). Reservation Ledamöterna för socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutat till förmån för Yoomi Renströms förslag. Socialdemokraterna meddelar att skriftlig reservation kommer att lämnas. Bilaga. Förslag till beslut Vad gäller anmärkningen i revisionsberättelsen föreslår Tord Berbres (KD) att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag, som lyder: mottar revisionsberättelsen. s presidium har tagit del av kommunstyrelsens förklaring och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag som lyder: beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande med följande motivering: forts

13 (38) Kf 34, forts Under inledningen av 2009 blev konsekvenserna av den globala finanskrisen uppenbar. Den krisartade ekonomiska situation kommunen plötsligt stod inför överraskade många, inte bara i kommunen. I det akut uppkomna läget, såg kommunstyrelsen det uppenbarligen som en nödvändighet att besluta om en hårdare ekonomisk kontroll och styrning från kommunstyrelsen gentemot kommunens verksamheter. Vilket får anses ligga inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Något beslut om att frånta nämnderna deras verksamhetsansvar har ej tagits och det var heller aldrig kommunstyrelsens mening enligt deras yttrande. Att konsekvenserna av kommunstyrelsens beslut resulterade i en otydlighet gällande ansvar och befogenhet mellan nämnd, kommunstyrelse och fullmäktige, kan i efterhand beklagas. Enligt beslut i fullmäktige i november 2009, har det dock förtydligats att ansvarsdelningen och delegationsordningen från fullmäktige följer ordningen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen noterar, i sitt yttrande, att resultatet av åtgärden har givit en önskvärd positiv påverkan på resultatet i en synnerligen ansträngd och extraordinär situation. Revisionens kritik gällande bredbandsutbyggnaden och överflyttningen av verksamheter, är kommunstyrelsen beredd att titta över om det finns en otydlighet i beslutsgången. Eftersom båda besluten, enligt uppgift från verksamhetsansvariga, inte kostat kommunen något extra och dessutom kommit kommuninvånarna till godo, anser kommunfullmäktiges presidium dock att ett eventuellt begånget fel måste anses som ringa. Med sitt yttrande vill kommunstyrelsen göra klart att de tar revisorernas riktade kritik på allvar. Ett ställningstagande vi biträder. beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för år Ajournering beslutar om ajournering kl. 19:20-19:30. forts

14 (38) Kf 34, forts Förslag till beslut Yoomi Renström (S) föreslår följande ändring i presidiets förslag. Texten beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande med följande motivering: tas bort. Hans Jonsson (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tord Berbres (KD) förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Den som instämmer i Tord Berbres förslag röstar JA. Den som instämmer i Yoomi Renströms förslag röstar NEJ. Till röstkontrollanter utses justerarna Urban Guvelius och Håkan Englund. Omröstningsresultat Med 13 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Tord Berbres (KD) förslag. Se omröstningsbilaga. Ansvarsfrihet för nämnder och övriga Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan fatta beslut om ansvarsfrihet för nämnder och övriga med acklamation på sammanträdet, men att protokollet utformas så att jävsförhållanden framgår för respektive nämnd, och finner att kommunfullmäktige beslutar så. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år forts

15 (38) Kf 34, forts Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt: Ann-Christin Geholm (C), Åke Ahl (m) och Håkan Englund (S). Beslut Miljö- och byggnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Nils Erik Falk (C), Urban Guvelius (C), Allan Elfstrand (C), Tord Berbres (KD), Harry Lindberg (S), Jan-Åke Lindgren (S) och Abner Englund (S). Ordförande under denna punkt Andre vice ordföranden Carina Lindberg (S) tar över ordförandeskapet under denna punkt, eftersom både ordföranden och förste vice ordföranden är jäviga. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kultur- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Lena Arnells (C), Elisabeth Eriksson (C), Björn Schols (C) och Harry Lindberg (S) Beslut Socialnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, forts

16 (38) Kf 34, forts socialnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Nils Erik Falk (C), Deisy Hellsén (C), Bertil Eriksson (KD), Eilert Isaksson (M), Yoomi Renström (S) och Siver Karlsson (S). Ordförande under denna punkt Förste vice ordföranden Tord Berbres (KD) tar över ordförandeskapet under denna punkt, eftersom ordföranden är jävig. Beslut Valnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, valnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Lennart Alfredsson (C), Åke Jonsson (S), Sven-Erik Olsson (S) och Harry Lindberg (S). Beslut Övrigt Ansvarsfrihet beviljas för övriga av fullmäktige tillsatta organ med hänvisning till revisionsberättelsen. Bakgrund Bordläggning har den 26 april beslutat att bordlägga revisionsberättelsen och att remittera den av revisorerna riktade anmärkningen mot kommunstyrelsens ledamöter till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förklaring Kommunstyrelsen har den 6 maj beslutat att föreslå kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande. Ett ställningstagande som också innehåller en motivering. forts

17 (38) Kf 34, forts Revisionsberättelsen Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, och genom utsedda lekmannarevisorer i Alfta Edsbyns Fastighets AB, koncernen OKAB Näringsliv AB, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB och Helsinge Net AB, har vi även granskat verksamheten i dessa företag under år 2009 Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor. Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har två fastställda övergripande finansiella mål. Enligt årsredovisningen har målet om ett resultat i balans inte infriats. Det ekonomiska utfallet för 2009 är ett underskott på 6,8 mkr. Av årsredovisningen framgår att kommunens balanskravsresultat för 2009 är negativt om 2,4 mkr. Det ackumulerade balanskravsresultatet uppgår till 6 mkr. Underskott måste återställas under åren När det gäller målen för verksamheten finns 96 fastställda mål. Av dessa bedöms 53 mål som uppfyllda, 30 mål som delvis uppfyllda samt 13 mål som inte uppfyllda. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen ger en tydlig uppföljning och analys av de verksamhetsmål som beslutats i budgeten för I de flesta fall beskrivs åtgärder som planeras för de mål som ej uppnåtts. Genom revisorernas granskning av den interna kontrollen kan vi konstatera att kommunstyrelsen är den svagaste länken. Det finns en risk att kommunstyrelsens förhållningssätt kan leda till att arbetet med den interna kontrollen i kommunen inte motsvarar de krav som finns i lag och reglemente. När det gäller deras granskningsuppdrag som lekmannarevisorer är de kritiska till att vi dels inte tilldelats resurser enligt våra önskemål, dels inte fått verka självständigt utan påverkan från dem som vi har till uppgift att granska. I detta avseende lever kommunen inte upp till lagstiftningskrav och god revisionssed. beslutade den 24 november 2008, 83, att inleda ett förändringsarbete via resultatförbättrande åtgärder med målsättningen att forts

18 (38) Kf 34, forts skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att leda arbetet och vidta åtgärder för att nå beslutade målsättningar. s beslut har i praktiken inneburit att kommunens nämnder under verksamhetsåret 2009 inte har behandlat beslutsuppgifter och prioriterat i ärenden enligt med fastställda reglementen och Kommunallagens regler för ändamålet. En felaktig beslutsordning har rått som inneburit att kommunstyrelsen agerat utanför sitt ansvarsområde. Ett exempel på beslutsordningen är kommunstyrelsens beslut den 5 februari 2009, 27, där styrelsen beslutade att genomföra verksamhetsförändringar motsvarande 15 mkr inom administrationen avseende hela den kommunala organisationen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Revisorerna ser det som en allvarlig brist att beslut inte har fattats i laga ordning. Ytterligare konsekvenser av att beslut fattas utanför ordinarie regler, obehörigt beslutsfattande, är att det blir en otillräcklig beredning av ärenden (icke följt beredningstvånget) och att det saknats besvärsmöjligheter. Revisorernas bedömning är att centrala demokratiska spelregler inte följts. De är även kritiska till kommunens nämnder som inte agerat med tillräcklig kraft för att bringa ordning i beslutsprocessen. Ledamöter i barnoch utbildningsnämnden har dock vid sammanträdet den 11 mars 2009, 25, reserverat sig mot nämndens beslut att inte en politisk behandling sker av de förslag som har tagits fram av förvaltningen kring resultatförbättrande åtgärder. Inom projektet Bredband till 100 % har utbyggnad till Ryggesbo genomförts utan att det finns något specificerat kommunalt beslut om att utbyggnaden till Ryggesbo ska genomföras. Bruttokostnaden uppgår till cirka 2 mkr. De kan även konstatera att verksamheter flyttats från en huvudman till en annan huvudman utan att kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet. Ett exempel är Migrantverksamheten som under året flyttats från OKAB till kultur- och fritidsnämnden. Mot bakgrunden av obehörigt beslutsfattande riktar revisorerna anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter i sin helhet. Trots ovanstående tillstyrker de att kommunstyrelsen och nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. forts

19 (38) Kf 34, forts Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Beslutsunderlag Revisionsberättelse, april 2010 med bilagor. 19/10. 20/10. Kommunstyrelsen 58/10. Beslutsförslag med motivering , kommunfullmäktiges presidium.

20 (38) Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 31 maj 2010, 34. Ärende: Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Avstår Nej Sture Hansson (C) 1 Åsa Nilsson (C) 1 Nils Erik Falk (C) 1 Deisy Hellsén (C) 1 Elisabeth Eriksson (C) 1 Urban Guvelius (C) 1 Björn Schols (C) 1 Allan Elfstrand (C) 1 Tord Berbres (KD) 1 Isa Wallmyr (KD) 1 Elisabeth Persson (KD) 1 Ulla Mortimer (M) 1 Åke Ahl (M) 1 Ingemar Ehn (FP) 1 Carina Lindberg (S) 1 Sven-Erik Olsson (S) 1 Siver Karlsson (S) 1 Harry Lindberg (S) 1 Carina Nordqvist (S) 1 Marita Gagnehed (S) 1 Abner Englund (S) 1 Jan Wahlman (V) 1 Solveig Linde Bossen (V) 1 Summa: Justeras: Nils Erik Falk Urban Guvelius Håkan Englund Ordförande Röstkontrollant Röstkontrollant

21 (38) Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll , 34 Reservation Vi socialdemokrater i kommunfullmäktige reserverar oss mot beslutet att anta presidiets förslag till yttrande i anledning av revisionsberättelsen 2009 och till förmån för yrkandet från Yoomi Renström om att stryka punkt nr 2 i förslaget. Enligt vår uppfattning innebär punkten 2 i förslaget att fullmäktige på ett felaktigt sätt hanterar relationen mellan kommunfullmäktige och den fristående revisionen. Det finns inte grund i kommunallagen för att på detta sätt fatta beslut i fullmäktige om att revisionens yttrande inte stämmer. Revisionen har uttryckt en uppfattning om vissa delar av kommunstyrelsens agerande och denna uppfattning kan inte överprövas av kommunfullmäktige. För socialdemokraterna i Ovanåker Siver Karlsson (S)

22 (38) Kf 35 Dnr Årsredovisning 2009 för Ovanåkers kommun Beslut fastställer årsredovisningen 2009 Ovanåkers kommun. Sammanfattning Bordläggning har den 26 april beslutat att bordlägga ärendet. Bakgrund Ovanåkers kommun redovisar ett negativt resultat för 2009 på tkr ( tkr). Föregående års belopp redovisas inom parantes. Årets förändring av pensionsavsättningarna på tkr gör att resultatet avviker negativt från tidigare lämnad prognos. Exklusive denna återföring av pensionsavsättning var resultatet tkr. Ovanåkers kommuns totala kostnader minskade med 44,9 (+ 42,3) mkr 2009, - 6,3 % (6,4 %) mot föregående år. Personalkostnaderna minskade med 12,4 (+16,4) mkr 2009, -2,9 % (4,0 %) jämfört med fjolåret. Balanskravsresultatet Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 ), ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom tre år. För 2007 var Ovanåkers kommun resultat enligt balanskravsresultatet 292 tkr. Detta måste återställas under perioden För 2008 var Ovanåkers kommun resultat enligt balanskravresultatet tkr. Detta måste återställas under perioden En återföring av nedskrivningen för 2008, som avsåg orealiserade förluster i värdepapper, har gjorts med tkr för Detta belopp ska inte ingå i balanskravsresultatet för Ovanåkers kommun resultat för 2009 är tkr. Detta underskott måste återställas mellan åren Det totala underskottet som skall återställas är vid utgången av tkr. Finansiellt mål Ovanåkers kommun har följande finansiella mål: Årets resultat ska vara i balans. forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavdelningen

23 (38) Kf 35, forts Ovanåker kommun har inte uppfyllt ovanstående mål Kapitalförvaltning Förvaltade pensionsmedel gav en avkastning på tkr, varav en uppskrivning skett på orealiserade aktiefonder med tkr. Ytterligare tkr har placerats i pensionsmedlen. Det placerade beloppet var den 31 december 2009, tkr. Övrig kapitalförvaltning har gett ett överskott på tkr på ett placerat belopp av tkr, vilket motsvarar en förräntning på 1,9 %. Lån Den långfristiga låneskulden uppgick till tkr ( tkr) den 31 december Under året har det amorterats tkr enligt framtagen plan, plus ytterligare tkr. Räntekostnaden var 956 tkr under 2009, vilket motsvarar en genomsnittlig ränta på 1,8 %. Pensionsskuld Pensionsavsättningarnas ökning på tkr för 2009 består av frivilliga pensionsavgångar (SAP-Ö) med tkr, samt övrig pensionsskuld med tkr. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2009 Ovanåkers kommun. Beslutsunderlag Årsredovisningen 2009 Ovanåkers kommun. Tjänstemannayttrande , ekonomiavdelningen Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott 26/10. 21/10.

24 (38) Kf 36 Dnr Verksamhetsberättelse och bokslut för Hälsingerådet 2009 Beslut fastställer rapporten Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 för Hälsingerådet och beslutet att överföra ett eget kapital om kr till Bakgrund Hälsingerådet har inkommit med Verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 för Hälsingerådet för beslut att överföra ett eget kapital om kr till Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten Verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 för Hälsingerådet. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse och bokslut för Hälsingerådet Tjänstemannayttrande , Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/10. SKICKAS TILL För kännedom: Hälsingerådet, Hudiksvalls kommun, Hudiksvall.

25 (38) Kf 37 Dnr Investeringsplan för Ovanåkers kommun. Beslut Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till respektive nämnd/styrelse att: Bedöma framtida behov av lokaler och anläggningar. Perspektivet ska vara mot 2020 och beakta demografiska förändringar. Förutsättningarna ska i övrigt utgöras utav att besparingar/effektiviseringar behöver genomföras enligt de planeringsdirektiv för , som antagits och att något ytterligare utrymme inte kan räknas med. o Förslag till prioriteringar ska lämnas i det fall utrymme inte finns för dagens omfattning. o För de fastigheter, anläggningar etc. vilka nämnden inte längre har råd att ha kvar/längre behövs för verksamheten ska alternativ användning föreslås. o Uppdraget enligt ovan inlämnas till höstens budgetberedning senast vecka 38. Uppdrag ges till ekonomichefen att ta fram förslag till princip för hur tomma lokaler och fastigheter ska behandlas för att skapa incitament för verksamheterna att minska sin lokalyta. Kommunstyrelsen är idag hyresvärd och lämnar en verksamhet en lokal, så kvarstår viss kostnad. En tydlighet i hur detta hanteras är önskvärt. Förslaget ska presenteras för budgetberedning hösten Prioritering av underhållsåtgärder ska genomföras av KL-gruppen i samverkan med AEFAB. Genomförande ska ske i prioriteringsordning inom driftbudgetramen när utrymmet är fastställt. Barn- och utbildningsnämnden ombedes att inför kommunfullmäktiges behandling av investeringsbudgeten inkomma med en beskrivning av vad som uppnås med projektet utökad förtätning av elevdatorer. Beslut antar Investeringsplan för , daterad den 28 april forts SKICKAS TILL För handläggning: Samtliga nämnder. Ekonomiavdelningen.

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

(8) Kommunfullmäktiges valberedning

(8) Kommunfullmäktiges valberedning 2015-02-16 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum våning 2, måndag 16 februari, 2015, kl. 10.00 10.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-10-09 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 oktober, kl. 09:00-10:10. ande Björn Mårtensson (c), ordförande Bertil Eriksson (kd), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl 2011-11-10 2013-09-16 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl. 17.30 18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl 2011-05-17 1 (12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl.13.00-14.30. Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl 2011-08-29 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl.13.00-15.10. Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (40) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (40) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 2010-05-06 1 (40) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 6 maj 2010, kl. 09:00-14:15. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande, 56-58 Bertil Eriksson, (KD), ordförande 59-75 Lennart

Läs mer

Elsy Espes, sekreterare Christer Engström, kommunchef Sven-Åke Holm, ordf, kommunrevisionen NN, Revisor KPMG NN, Ung Företagsamhet Gävleborg

Elsy Espes, sekreterare Christer Engström, kommunchef Sven-Åke Holm, ordf, kommunrevisionen NN, Revisor KPMG NN, Ung Företagsamhet Gävleborg 2008-04-28 1 (25) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 28 april 2007, kl 18:30-20:20. Ajournering kl 19:10-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Elsy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19. 2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl 2011-11-10 2014-03-13 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet 2015-09-21 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 21 september 2015, kl. 10.00 11.15. Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C)

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Elisabeth Eriksson och Håkan Englund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Elisabeth Eriksson och Håkan Englund 2009-12-14 1 (25) Plats och tid Edsbyns bibliotek, hörsalen, måndagen den 14 december 2009, kl 18:30-19:50. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Elsy Espes, sekreterare Christer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet 2011-02-15 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 15 februari 2011, kl.13.00-15.30. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande, 1-4 Mikael Jonsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet 2014-11-18 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 18 november 2014, kl. 15.15 16.00 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-11-21, kl 1000-1330 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Kurt Haapala, C Britt-Inger Fagervall, S Sixten Olli, V Agneta

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer