SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (38) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer Engström, kommunchef och sekreterare. Ulla Mortimer (M), ersättare Nils-Erik Nilsson, ekonomichef, 32 Sven-Åke Holm, kommunrevisor Stig Eklund, kommunrevisor Siv Rosén, kommunrevisor Utses att justera Urban Guvelius och Håkan Englund Justeringens Kommunkontoret, , kl. 15:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christer Engström Ordförande Nils Erik Falk Tord Berbres, del av 34 Carina Lindberg, del av 34 Justerande Urban Guvelius Håkan Englund

2 (38) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 31 maj Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 4 juni 2010 och tas ned den 28 juni Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (38) Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2010 Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD), 1:e vice ordförande Carina Lindberg (S), 2:e vice ordförande Sture Hansson (C), tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C) Karl-Evert Hellsén (C) Åsa Nilsson (C), tjänstgörande ersättare för Ingrid Olsson (C) Anna Rudman (C) Lennart Alfredsson (C) Lena Arnells (C) Deisy Hellsén (C), tjänstgörande ersättare för Ulf Odenmyr (C) Elisabeth Eriksson (C) Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Ann-Christine Geholm (C) Urban Guvelius (C), tjänstgörande ersättare för Pontus Simonsson (C) Björn Schols (C), tjänstgörande ersättare för Elisabeth Berglund (C) Allan Elfstrand (C) Bertil Eriksson (KD) Isa Wallmyr (KD) Elisabeth Persson (KD) Mikael Jonsson (M), 29-33, del av 34, Ulla Mortimer (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Jonsson (M) del av 34 Åke Ahl (M) Eilert Isaksson (M) Ingemar Ehn (FP) Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Håkan Englund (S) Marlene Johansson (S) Hans Gradin (S) Åke Jonsson (S) Sven-Erik Olsson (S), tjänstgörande ersättare för Christer Karlsson (S) Siver Karlsson (S) Lena Woxberg (S) Harry Lindberg (S), tjänstgörande ersättare för Jonas Frost (S) Jan-Åke Lindgren (S) Carina Nordqvist (S) Marita Gagnehed (S), tjänstgörande ersättare för Åsa Arvidsson (S) Abner Englund (S) Jan Wahlman (V) Solveig Linde Bossen (V)

4 (38) Kf 29 Kungörelse av sammanträdet Beslut godkänner kungörelseförfarandet. Bakgrund Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista finns även på kommunens webbplats Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

5 (38) Kf 30 Dnr Allmänhetens frågestund Fråga Omvårdnadspersonal ställer en fråga om inköp av arbetskläder och lämnar in en namnlista. När får vi pengar till våra arbetskläder? Svar Socialnämndens ordförande Bertil Eriksson (KD) svarar att inköp av arbetskläder prioriterades ned på grund av det ekonomiska läget, då det enligt revisionen inte var möjligt att betrakta detta som en investering. Fråga Olov Drebäck framför att ungdomar i Alfta är oroliga för ungdomsgården Kåken. Svar Kommunstyrelsens ordförande Hans Jonsson svarar. I projektet Ungdomsdialog finns förslag ute på webben, där man kan rösta på olika förslag kring ungdomsgården. Några investeringar sker inte, då man inte vet den framtida lokaliseringen. Bakgrund har den 22 mars 1999 beslutat att införa Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden. Vad är allmänhetens frågestund? Denna möjlighet till frågor ska inte gälla för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, eftersom de redan har möjlighet att ställa enkla frågor och interpellationer. Allmänhetens frågestund finns med som punkt nr 4 på dagordningen och tidsbegränsas till max 30 minuter med början på sammanträdet den 31 maj Frågorna kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen i förväg. Frågeställarens namn ska framgå. Information om Allmänhetens frågestund ska finnas med i kommunfullmäktigeannonsen. forts

6 (38) Kf 30, forts Frågorna skall begränsas till att gälla den kommunala verksamheten. Möjlighet skall ges till ledamöterna att endera besvara frågorna personligen vid aktuellt sammanträde eller vid nästkommande kommunfullmäktige i de fall när ytterligare information behöver inhämtas för att kunna ge ett komplett svar till den som ställer frågor.

7 (38) Kf 31 Medborgarförslag har beslutat att fr.o.m. den 1 juni 2003 ge alla folkbokförda i Ovanåkers kommun möjlighet att ställa medborgarförslag till fullmäktige. Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat. Den som har lämnat ett medborgarförslag, ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. Inga medborgarförslag har lämnats till kommunstyrelseförvaltningen och inga medborgarförslag lämnas vid sammanträdet.

8 (38) Kf 32 Dnr Tertialuppföljning januari-april 2010 information Beslut mottar informationen. Bakgrund Ekonomichef Nils-Erik Nilsson informerar. Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari april 2010, ett resultat på 3,4 mnkr (-0,4), 2009 års siffror inom parantes. Jämfört med samma period 2009 är det en förbättring med drygt 3,8 mnkr. Nämndernas prognos beräknas för 2010 bli på ett budgetöverskott motsvarande drygt 1 mnkr. På årsbasis för 2010 beräknas nettointäkterna öka med 2,2 % till 535,5 mnkr (523,8) och nettokostnaderna öka med 1,0 % till 534,2 mnkr (528,9). Detta ger ett litet överskott på ca 1 mnkr. Med lämnad prognos klarar kommunen av att återställa balanskravsresultatet från 2007 (- 292 tkr) och för att återställa balanskravsresultatet från behöver resultatet för 2010 förbättras med minst 5 mnkr jämfört med prognosen.

9 (38) Kf 33 Dnr Tryggare äldreomsorg med Ippi via vårdtagarens TV svar på medborgarförslag Beslut lämnar följande svar på medborgarförslaget. 1. Det är för dagen inte aktuellt att införa Ippi inom äldreomsorgen. 2. Som framgår av socialnämndens yttrande håller socialförvaltningen just nu på att implementera ett kvalitetssystem som heter Mobipen inom äldreomsorgen. Inför framtida satsningar på olika kommunikationssystem och verktyg, bör man avvakta resultatet av det samarbete som pågår mellan kommuner och landsting. Bakgrund Olov Drebäck föreslår i ett medborgarförslag att kommunen intresserar sig för att införa Ippi-systemet för att underlätta för både vårdgivare och vårdtagare. Ippi går i korthet ut på att vårdtagaren ska via sin TV enkelt kunna ta emot och svara på bild, ljud och text från alla mobiltelefoner och datorer, med en knapptryckning. Inga installationer och inget bredband behövs. Det som behövs är en basenhet med SIM-kort, minneskort, USB och mikrofon, som enkelt kopplas till en vanlig TV för ljud och bild. Ärendets beredning Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens synpunkter i ärendet. Socialnämnden har den 31 mars beslutat att lämna följande synpunkter: Tryggare äldreomsorg med Ippi, är ett spännande tekniskt hjälpmedel som finns för att man på ett snabbt och enkelt sätt kan informera och kommunicera med personer som bland annat kan ha behov av stöd och hjälp från kommunen. Inom äldreomsorgen i Ovanåkers kommun håller man just nu på att implementera ett kvalitetssystem som heter Mobipen. Det är en datoriserad penna, som gör det möjligt att följa upp att den som har beviljad insats från kommunen får den tid som de är beviljad, samt att man med samma penna dokumenterar viktiga händelser. forts SKICKAS TILL För kännedom: Olov Drebäck. Socialnämnden.

10 (38) Kf 33, forts I övrigt har den enskilde trygghetslarm om denne behöver komma i kontakt med personal av olika orsaker. Det pågår ett nationellt arbete med utveckling av IT-lösningar för framtidens verksamheter - nationell IT-strategi för vård och omsorg. Arbetet innefattar utveckling av exempelvis e-tjänster, information, kommunikation och utbildning m.m. Detta arbete sker i samband med Landstinget Gävleborg samt alla tio kommunerna, eftersom att utveckla olika kommunikationssystem/verktyg, som kan användas av många olika intressenter är för dyrt för enskilda kommuner att driva själva. Ovanåkers kommun har samlat representanter från olika verksamheter i ett IT- forum för att samordna och hålla ihop den utveckling vad gäller tekniska lösningar/verktyg, som det kan finnas behov av nu och framåt. Mycket arbete inom detta område pågår tillsammans med andra för att få så bred användning som möjligt. Ippi är för dagen inte aktuellt. Förslagsställarens yttranderätt Olov Drebäck yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Medborgarförslag , Olov Drebäck. Socialnämnden 38/10. Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Elsy Espes. Kommunstyrelsens arbetsutskott 41/10. Kommunstyrelsen 61/10.

11 (38) Kf 34 Dnr Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2009 Beslut Revisionsberättelsen 1. mottar revisionsberättelsen. 2. beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande med följande motivering: Under inledningen av 2009 blev konsekvenserna av den globala finanskrisen uppenbar. Den krisartade ekonomiska situation kommunen plötsligt stod inför överraskade många, inte bara i kommunen. I det akut uppkomna läget, såg kommunstyrelsen det uppenbarligen som en nödvändighet att besluta om en hårdare ekonomisk kontroll och styrning från kommunstyrelsen gentemot kommunens verksamheter. Vilket får anses ligga inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Något beslut om att frånta nämnderna deras verksamhetsansvar har ej tagits och det var heller aldrig kommunstyrelsens mening, enligt deras yttrande. Att konsekvenserna av kommunstyrelsens beslut resulterade i en otydlighet gällande ansvar och befogenhet mellan nämnd, kommunstyrelse och fullmäktige, kan i efterhand beklagas. Enligt beslut i fullmäktige i november 2009, har det dock förtydligats att ansvarsdelningen och delegationsordningen från fullmäktige följer ordningen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen noterar, i sitt yttrande, att resultatet av åtgärden har givit en önskvärd positiv påverkan på resultatet i en synnerligen ansträngd och extraordinär situation. Revisionens kritik gällande bredbandsutbyggnaden och överflyttningen av verksamheter, är kommunstyrelsen beredd att titta över om det finns en otydlighet i beslutsgången. Eftersom båda besluten, enligt uppgift från verksamhetsansvariga, inte kostat kommunen något extra och dessutom kommit kommuninvånarna till godo, anser kommunfullmäktige dock att ett eventuellt begånget fel måste anses som ringa. forts SKICKAS TILL För kännedom: Kommunrevisorerna. Samtliga nämmder.

12 (38) Kf 34, forts Med sitt yttrande vill kommunstyrelsen göra klart att de tar revisorernas riktade kritik på allvar. Ett ställningstagande kommunfullmäktige biträder. Ansvarsfrihet, kommunstyrelsen beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen när anmärkningen i revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen behandlas: Karl-Evert Hellsén (C), Anna Rudman (C), Lennart Alfredsson (C), Lena Arnells (C), Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C), Ann-Christine Geholm (C), Bertil Eriksson (KD), Eilert Isaksson (M), Kent Olsson (FP), Yoomi Renström (S), Håkan Englund (S), Marlene Johansson (S), Hans Gradin (S), Åke Jonsson (S), Lena Woxberg (S) och Jan-Åke Lindgren (S). Reservation Ledamöterna för socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutat till förmån för Yoomi Renströms förslag. Socialdemokraterna meddelar att skriftlig reservation kommer att lämnas. Bilaga. Förslag till beslut Vad gäller anmärkningen i revisionsberättelsen föreslår Tord Berbres (KD) att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag, som lyder: mottar revisionsberättelsen. s presidium har tagit del av kommunstyrelsens förklaring och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag som lyder: beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande med följande motivering: forts

13 (38) Kf 34, forts Under inledningen av 2009 blev konsekvenserna av den globala finanskrisen uppenbar. Den krisartade ekonomiska situation kommunen plötsligt stod inför överraskade många, inte bara i kommunen. I det akut uppkomna läget, såg kommunstyrelsen det uppenbarligen som en nödvändighet att besluta om en hårdare ekonomisk kontroll och styrning från kommunstyrelsen gentemot kommunens verksamheter. Vilket får anses ligga inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Något beslut om att frånta nämnderna deras verksamhetsansvar har ej tagits och det var heller aldrig kommunstyrelsens mening enligt deras yttrande. Att konsekvenserna av kommunstyrelsens beslut resulterade i en otydlighet gällande ansvar och befogenhet mellan nämnd, kommunstyrelse och fullmäktige, kan i efterhand beklagas. Enligt beslut i fullmäktige i november 2009, har det dock förtydligats att ansvarsdelningen och delegationsordningen från fullmäktige följer ordningen enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen noterar, i sitt yttrande, att resultatet av åtgärden har givit en önskvärd positiv påverkan på resultatet i en synnerligen ansträngd och extraordinär situation. Revisionens kritik gällande bredbandsutbyggnaden och överflyttningen av verksamheter, är kommunstyrelsen beredd att titta över om det finns en otydlighet i beslutsgången. Eftersom båda besluten, enligt uppgift från verksamhetsansvariga, inte kostat kommunen något extra och dessutom kommit kommuninvånarna till godo, anser kommunfullmäktiges presidium dock att ett eventuellt begånget fel måste anses som ringa. Med sitt yttrande vill kommunstyrelsen göra klart att de tar revisorernas riktade kritik på allvar. Ett ställningstagande vi biträder. beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för år Ajournering beslutar om ajournering kl. 19:20-19:30. forts

14 (38) Kf 34, forts Förslag till beslut Yoomi Renström (S) föreslår följande ändring i presidiets förslag. Texten beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande med följande motivering: tas bort. Hans Jonsson (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tord Berbres (KD) förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Den som instämmer i Tord Berbres förslag röstar JA. Den som instämmer i Yoomi Renströms förslag röstar NEJ. Till röstkontrollanter utses justerarna Urban Guvelius och Håkan Englund. Omröstningsresultat Med 13 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Tord Berbres (KD) förslag. Se omröstningsbilaga. Ansvarsfrihet för nämnder och övriga Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan fatta beslut om ansvarsfrihet för nämnder och övriga med acklamation på sammanträdet, men att protokollet utformas så att jävsförhållanden framgår för respektive nämnd, och finner att kommunfullmäktige beslutar så. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, barn- och utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år forts

15 (38) Kf 34, forts Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i handläggningen av denna punkt: Ann-Christin Geholm (C), Åke Ahl (m) och Håkan Englund (S). Beslut Miljö- och byggnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, miljö- och byggnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Nils Erik Falk (C), Urban Guvelius (C), Allan Elfstrand (C), Tord Berbres (KD), Harry Lindberg (S), Jan-Åke Lindgren (S) och Abner Englund (S). Ordförande under denna punkt Andre vice ordföranden Carina Lindberg (S) tar över ordförandeskapet under denna punkt, eftersom både ordföranden och förste vice ordföranden är jäviga. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, kultur- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Lena Arnells (C), Elisabeth Eriksson (C), Björn Schols (C) och Harry Lindberg (S) Beslut Socialnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, forts

16 (38) Kf 34, forts socialnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Nils Erik Falk (C), Deisy Hellsén (C), Bertil Eriksson (KD), Eilert Isaksson (M), Yoomi Renström (S) och Siver Karlsson (S). Ordförande under denna punkt Förste vice ordföranden Tord Berbres (KD) tar över ordförandeskapet under denna punkt, eftersom ordföranden är jävig. Beslut Valnämnden beviljar, i enlighet med kommunrevisorernas förslag, valnämnden och de enskilda förtroendevalda inom detta organ ansvarsfrihet för år Jäv På grund av jäv deltar inte följande ledamöter och tjänstgörande ersättare i handläggningen av denna punkt: Lennart Alfredsson (C), Åke Jonsson (S), Sven-Erik Olsson (S) och Harry Lindberg (S). Beslut Övrigt Ansvarsfrihet beviljas för övriga av fullmäktige tillsatta organ med hänvisning till revisionsberättelsen. Bakgrund Bordläggning har den 26 april beslutat att bordlägga revisionsberättelsen och att remittera den av revisorerna riktade anmärkningen mot kommunstyrelsens ledamöter till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förklaring Kommunstyrelsen har den 6 maj beslutat att föreslå kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter utan att i stället rikta ett påpekande. Ett ställningstagande som också innehåller en motivering. forts

17 (38) Kf 34, forts Revisionsberättelsen Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, och genom utsedda lekmannarevisorer i Alfta Edsbyns Fastighets AB, koncernen OKAB Näringsliv AB, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB och Helsinge Net AB, har vi även granskat verksamheten i dessa företag under år 2009 Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor. Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har två fastställda övergripande finansiella mål. Enligt årsredovisningen har målet om ett resultat i balans inte infriats. Det ekonomiska utfallet för 2009 är ett underskott på 6,8 mkr. Av årsredovisningen framgår att kommunens balanskravsresultat för 2009 är negativt om 2,4 mkr. Det ackumulerade balanskravsresultatet uppgår till 6 mkr. Underskott måste återställas under åren När det gäller målen för verksamheten finns 96 fastställda mål. Av dessa bedöms 53 mål som uppfyllda, 30 mål som delvis uppfyllda samt 13 mål som inte uppfyllda. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen ger en tydlig uppföljning och analys av de verksamhetsmål som beslutats i budgeten för I de flesta fall beskrivs åtgärder som planeras för de mål som ej uppnåtts. Genom revisorernas granskning av den interna kontrollen kan vi konstatera att kommunstyrelsen är den svagaste länken. Det finns en risk att kommunstyrelsens förhållningssätt kan leda till att arbetet med den interna kontrollen i kommunen inte motsvarar de krav som finns i lag och reglemente. När det gäller deras granskningsuppdrag som lekmannarevisorer är de kritiska till att vi dels inte tilldelats resurser enligt våra önskemål, dels inte fått verka självständigt utan påverkan från dem som vi har till uppgift att granska. I detta avseende lever kommunen inte upp till lagstiftningskrav och god revisionssed. beslutade den 24 november 2008, 83, att inleda ett förändringsarbete via resultatförbättrande åtgärder med målsättningen att forts

18 (38) Kf 34, forts skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att leda arbetet och vidta åtgärder för att nå beslutade målsättningar. s beslut har i praktiken inneburit att kommunens nämnder under verksamhetsåret 2009 inte har behandlat beslutsuppgifter och prioriterat i ärenden enligt med fastställda reglementen och Kommunallagens regler för ändamålet. En felaktig beslutsordning har rått som inneburit att kommunstyrelsen agerat utanför sitt ansvarsområde. Ett exempel på beslutsordningen är kommunstyrelsens beslut den 5 februari 2009, 27, där styrelsen beslutade att genomföra verksamhetsförändringar motsvarande 15 mkr inom administrationen avseende hela den kommunala organisationen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Revisorerna ser det som en allvarlig brist att beslut inte har fattats i laga ordning. Ytterligare konsekvenser av att beslut fattas utanför ordinarie regler, obehörigt beslutsfattande, är att det blir en otillräcklig beredning av ärenden (icke följt beredningstvånget) och att det saknats besvärsmöjligheter. Revisorernas bedömning är att centrala demokratiska spelregler inte följts. De är även kritiska till kommunens nämnder som inte agerat med tillräcklig kraft för att bringa ordning i beslutsprocessen. Ledamöter i barnoch utbildningsnämnden har dock vid sammanträdet den 11 mars 2009, 25, reserverat sig mot nämndens beslut att inte en politisk behandling sker av de förslag som har tagits fram av förvaltningen kring resultatförbättrande åtgärder. Inom projektet Bredband till 100 % har utbyggnad till Ryggesbo genomförts utan att det finns något specificerat kommunalt beslut om att utbyggnaden till Ryggesbo ska genomföras. Bruttokostnaden uppgår till cirka 2 mkr. De kan även konstatera att verksamheter flyttats från en huvudman till en annan huvudman utan att kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet. Ett exempel är Migrantverksamheten som under året flyttats från OKAB till kultur- och fritidsnämnden. Mot bakgrunden av obehörigt beslutsfattande riktar revisorerna anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter i sin helhet. Trots ovanstående tillstyrker de att kommunstyrelsen och nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. forts

19 (38) Kf 34, forts Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Beslutsunderlag Revisionsberättelse, april 2010 med bilagor. 19/10. 20/10. Kommunstyrelsen 58/10. Beslutsförslag med motivering , kommunfullmäktiges presidium.

20 (38) Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 31 maj 2010, 34. Ärende: Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Avstår Nej Sture Hansson (C) 1 Åsa Nilsson (C) 1 Nils Erik Falk (C) 1 Deisy Hellsén (C) 1 Elisabeth Eriksson (C) 1 Urban Guvelius (C) 1 Björn Schols (C) 1 Allan Elfstrand (C) 1 Tord Berbres (KD) 1 Isa Wallmyr (KD) 1 Elisabeth Persson (KD) 1 Ulla Mortimer (M) 1 Åke Ahl (M) 1 Ingemar Ehn (FP) 1 Carina Lindberg (S) 1 Sven-Erik Olsson (S) 1 Siver Karlsson (S) 1 Harry Lindberg (S) 1 Carina Nordqvist (S) 1 Marita Gagnehed (S) 1 Abner Englund (S) 1 Jan Wahlman (V) 1 Solveig Linde Bossen (V) 1 Summa: Justeras: Nils Erik Falk Urban Guvelius Håkan Englund Ordförande Röstkontrollant Röstkontrollant

21 (38) Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll , 34 Reservation Vi socialdemokrater i kommunfullmäktige reserverar oss mot beslutet att anta presidiets förslag till yttrande i anledning av revisionsberättelsen 2009 och till förmån för yrkandet från Yoomi Renström om att stryka punkt nr 2 i förslaget. Enligt vår uppfattning innebär punkten 2 i förslaget att fullmäktige på ett felaktigt sätt hanterar relationen mellan kommunfullmäktige och den fristående revisionen. Det finns inte grund i kommunallagen för att på detta sätt fatta beslut i fullmäktige om att revisionens yttrande inte stämmer. Revisionen har uttryckt en uppfattning om vissa delar av kommunstyrelsens agerande och denna uppfattning kan inte överprövas av kommunfullmäktige. För socialdemokraterna i Ovanåker Siver Karlsson (S)

22 (38) Kf 35 Dnr Årsredovisning 2009 för Ovanåkers kommun Beslut fastställer årsredovisningen 2009 Ovanåkers kommun. Sammanfattning Bordläggning har den 26 april beslutat att bordlägga ärendet. Bakgrund Ovanåkers kommun redovisar ett negativt resultat för 2009 på tkr ( tkr). Föregående års belopp redovisas inom parantes. Årets förändring av pensionsavsättningarna på tkr gör att resultatet avviker negativt från tidigare lämnad prognos. Exklusive denna återföring av pensionsavsättning var resultatet tkr. Ovanåkers kommuns totala kostnader minskade med 44,9 (+ 42,3) mkr 2009, - 6,3 % (6,4 %) mot föregående år. Personalkostnaderna minskade med 12,4 (+16,4) mkr 2009, -2,9 % (4,0 %) jämfört med fjolåret. Balanskravsresultatet Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 ), ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom tre år. För 2007 var Ovanåkers kommun resultat enligt balanskravsresultatet 292 tkr. Detta måste återställas under perioden För 2008 var Ovanåkers kommun resultat enligt balanskravresultatet tkr. Detta måste återställas under perioden En återföring av nedskrivningen för 2008, som avsåg orealiserade förluster i värdepapper, har gjorts med tkr för Detta belopp ska inte ingå i balanskravsresultatet för Ovanåkers kommun resultat för 2009 är tkr. Detta underskott måste återställas mellan åren Det totala underskottet som skall återställas är vid utgången av tkr. Finansiellt mål Ovanåkers kommun har följande finansiella mål: Årets resultat ska vara i balans. forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavdelningen

23 (38) Kf 35, forts Ovanåker kommun har inte uppfyllt ovanstående mål Kapitalförvaltning Förvaltade pensionsmedel gav en avkastning på tkr, varav en uppskrivning skett på orealiserade aktiefonder med tkr. Ytterligare tkr har placerats i pensionsmedlen. Det placerade beloppet var den 31 december 2009, tkr. Övrig kapitalförvaltning har gett ett överskott på tkr på ett placerat belopp av tkr, vilket motsvarar en förräntning på 1,9 %. Lån Den långfristiga låneskulden uppgick till tkr ( tkr) den 31 december Under året har det amorterats tkr enligt framtagen plan, plus ytterligare tkr. Räntekostnaden var 956 tkr under 2009, vilket motsvarar en genomsnittlig ränta på 1,8 %. Pensionsskuld Pensionsavsättningarnas ökning på tkr för 2009 består av frivilliga pensionsavgångar (SAP-Ö) med tkr, samt övrig pensionsskuld med tkr. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2009 Ovanåkers kommun. Beslutsunderlag Årsredovisningen 2009 Ovanåkers kommun. Tjänstemannayttrande , ekonomiavdelningen Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott 26/10. 21/10.

24 (38) Kf 36 Dnr Verksamhetsberättelse och bokslut för Hälsingerådet 2009 Beslut fastställer rapporten Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 för Hälsingerådet och beslutet att överföra ett eget kapital om kr till Bakgrund Hälsingerådet har inkommit med Verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 för Hälsingerådet för beslut att överföra ett eget kapital om kr till Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten Verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 för Hälsingerådet. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse och bokslut för Hälsingerådet Tjänstemannayttrande , Nils-Erik Nilsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/10. SKICKAS TILL För kännedom: Hälsingerådet, Hudiksvalls kommun, Hudiksvall.

25 (38) Kf 37 Dnr Investeringsplan för Ovanåkers kommun. Beslut Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till respektive nämnd/styrelse att: Bedöma framtida behov av lokaler och anläggningar. Perspektivet ska vara mot 2020 och beakta demografiska förändringar. Förutsättningarna ska i övrigt utgöras utav att besparingar/effektiviseringar behöver genomföras enligt de planeringsdirektiv för , som antagits och att något ytterligare utrymme inte kan räknas med. o Förslag till prioriteringar ska lämnas i det fall utrymme inte finns för dagens omfattning. o För de fastigheter, anläggningar etc. vilka nämnden inte längre har råd att ha kvar/längre behövs för verksamheten ska alternativ användning föreslås. o Uppdraget enligt ovan inlämnas till höstens budgetberedning senast vecka 38. Uppdrag ges till ekonomichefen att ta fram förslag till princip för hur tomma lokaler och fastigheter ska behandlas för att skapa incitament för verksamheterna att minska sin lokalyta. Kommunstyrelsen är idag hyresvärd och lämnar en verksamhet en lokal, så kvarstår viss kostnad. En tydlighet i hur detta hanteras är önskvärt. Förslaget ska presenteras för budgetberedning hösten Prioritering av underhållsåtgärder ska genomföras av KL-gruppen i samverkan med AEFAB. Genomförande ska ske i prioriteringsordning inom driftbudgetramen när utrymmet är fastställt. Barn- och utbildningsnämnden ombedes att inför kommunfullmäktiges behandling av investeringsbudgeten inkomma med en beskrivning av vad som uppnås med projektet utökad förtätning av elevdatorer. Beslut antar Investeringsplan för , daterad den 28 april forts SKICKAS TILL För handläggning: Samtliga nämnder. Ekonomiavdelningen.

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer