Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862."

Transkript

1 Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens förslag till ordnande af fattigvården, hvarvid beslöts: att fattighjonens hittills brukliga kringgående i socknen skulle upphöra, samt att i stället ett visst anslag i födomedel och penningar skulle i mån af behof dem tilldelas 4 gånger årligen. Fattigunderstödet bestämdes att utgå i 4 lotter, bestående af: 1 lotten 3 centner 20 pund eller 16 lispund mjöl ½ tunna råg och kornmjöl. 40 pund eller 2 lispund sill eller strömming. 10 pund fisk. 8 kannor eller 4 koppar ärter och 4 kubik ved 2 lotten 2 centner 40 pund eller 12 lispund mjöl. 30 pund eller 1 ½ lispund sill eller strömming. 8 pund fisk. 6 kannor eller 3 koppar ärter och 3 kubik ved 3 lotten 1 centner 60 pund eller 8 lispund mjöl. 20 pund eller 1 lispund sill eller strömming. 3 pund fisk. 4 kannor eller koppar ärter och 2 kubik vedved 4 lotten 80 pund eller 4 lispund mjöl. 10 pund sill eller strömming. 2 pund fisk. 2 kannor eller koppar ärter och 1 kubik ved Och att denna förändring vidtager från och med den 1 nästkommande januari Med anledning af Kommunal Nämndens förslag hvilka personer böra komma i åtnjutande af understöd, samt till hur stort belopp, beslöts att 1 lotten skulle tilldelas Enkan Brovall med tvenne barn på Hässelby egor, fattighjonen Karin Lindström, Margta Larsdotter, Karin Andersdotter, Karin Persdotter och Enkan Greta Larsdotter, blinda Erik Ersson i Stalbo, samt oäkta barnet Lars i Brattberg. Olof Andersson i Marbäcks fosterbarn Jan Petter, tilldelades 1 lotten med en förhöjning i penningar till 10 riksdaler var. 3 lotten skulle tilldelas Lars Erssons

2 Enka i Låta och 4 lotten tilldelades åt Brita Kajsa Ersdotter i Kik, Anna Norberg i Öhn, Bergs Enka i Berga, Anders Larssons Enka i Brattberg, Jan Hanssons Enka i Smedsbo, Erik Polack å Marbäcks egor, Kajsa Andersdotter på Käbbo egor och Per Norberg i Öhn. Sockenmännen biföllo att fåniga drängen Anders Persson från Käbbo får af Kommunal Nämnden inackorderas hos Statdrängen Erik Södergren vid Hässelby emot en summa af 125 riksdaler var samt en ny klädning för året. Kommunalnämnden lemnades dessutom rättighet, att när något rum i fattigstugan blifver ledigt därstädes intaga annan person utan att derom hava sockenmännens beslut, samt likaledes att utan sockenmännens hörande använda af fattigvårdens tillgångna medel till tillfälliga understöd åt behöfvande. Kommunal Nämndens förslag att tilldela Olof Ersson Tiljas dotter 20 riksdaler till hjelp vid uppförande af en stuga afslogs af sockenmännen då sökanden ej medgifvit att fattigkassan skulle få någon rätt till stugan. Den hjelp som pigan Anna i fattigstugan begärt till anskaffande af ett nytt fönster, bifölls af sockenmännen. 4 Med anledning af 4 punkten i pålysningen beslöto sockenmännen att för ett år utse en medlem af kommunen jemte en suppleant till denne, hvilken skulle såsom kommunens ombud inställa sig vid de förrättningar, hvartill sådane ombud kunna af vederbörande reqvireras, och bestämdes för ett sådant ombud i dagtraktamente 50 öre, samt i skjutsersättning 50 öre per mil för fram- och återresa. Till ombud för nästkommande år 1863 valdes Erik Persson i Svina och till suppleant Erik Olsson i Svina. 5 Med afseende på Per Perssons i Käbbo anhållan att för sitt egande Folkebo få tillgodonjuta förmedlingen äfven i afseende på byggnad och underhåll af kyrka, pastors- och skolhus vill sockenmännen ej medgifva detta, men biföllo att Folkebo skulle deltaga i sådande kostnader per ¼ mantal. Vid protokollet O. Forsgren Uppläst och justeradt: Jan Mattsson i Järlebo, Olof Persson i By. Uppläst från predikstolen i Harbo kyrka Annandag jul 1862 med lemnad behörig besfvärshänvisning, af Olof Hedenström. 2

3 Protokoll hållet vid extra ordinarie Kommunalstämma den 8 Februari Till ordförande uti Kommunalstämman valdes efter aflidne Capten O. V. Forsell på Ramna, löjtnanten Emanuel Kastengren på Wiby. Till ledamot i årets besiktningsberedning utsågs Eric Persson i Svina och till suppleant Erik Olsson i Svina. Till revisorer af Kyrko och Schol-cassorne för 1862 utsågs Baron A. Ehrensvärd på Harbonäs och Olof Jansson i Risänge. 4 Alla de till Finnarna insamlade medlen beslöt Kommunalstämman att i stället öfverlämna till de nödlidande i Norrland. 5 Räfskinn uppvisades af Löjtnant Kastengren vid Wiby och ett dito af Per Mattsson i Guttorp för utfående af skottpenningar. Vid protokollet N. Drakenberg, vice ordförande O. Jansson i Risänge Jan Mattsson i Järlebo Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal Stämma med Harbo Församling den 15 Februari Till Kyrkoråd valdes: Ordförande Kyrkoherden A. J. Neiderman. Ledamöter, Kyrkovärden G. Sandberg i Brattberg. Ledamöter dito Per Persson i Stalbo. Ledamöter hemmansägaren Erik Jansson i Rudun. Ledamöter dito Erik Persson i Bogärdet. Till Skolråd valdes: Ordförande, kyrkoherden A. J. Neiderman. Ledamöter handlanden E. Rönngren i Qvarsta. Ledamöter hemmansägaren Lars Jansson i Käbbo. Ledamöter -dito- Jan Samuelsson i Karbo. Ledamöter -dito- Per Persson i Holm. 3

4 Till granskning af förmyndareräkenskaper valdes: Handlanden E. Rönngren i Qvarsta, och f.d. nämndemannen Olof Jansson i Risänge. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Eric Ersson i Bogärdet A. J. Neiderman Ofvanstående båda Protokoll, af den 8 och 15 denna månad, äro med behörig besvärshänvisning uppläste i Harbo kyrka den 22 februari 1863 af A. J. Neiderman, pastor. Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunalstämma med Harbo församling den 8 mars Med anledning af från ordföranden i Thorstuna, Simtuna och Wåla häraders landtbruksdistrikt, herr F. Herzelius ankommen skrifvelse, med begäran att få uppgift om huruvida inom Harbo församling finnes bränntorfmossar, dess areal och beskaffenhet, om desamma till torftägt begagnas, äfvensom om inom församlingen finnes vedbesparande spisar och i sådant fall konstruktionen å desamma, hafva församlingens ledamöter efter öfverläggning i ärendet kommit till följande resultat Mossar bestående af bränntorf finnes till en areal af 100 tunnland, hvars beskaffenhet till största delen är circa trefjerdedels aln hvitmossa, derefter svart torfjord af olika djuplek, på flera ställen ända till 3-4 alnar, hvilande på botten af blålera. Ännu har icke den ringaste del af dessa mossar användts till bränntorf, utan är detta eldningsämne nära nog alldeles obekant i trakterna. Vedbesparande spisar finnes icke, ej heller sådana af någon ovanlig konstruktion inom församlingen. Justerat E. Kastengren ordförande 4

5 Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 6 april Till ordförande i Brandstods Kommittén inom Harbo församling, efter Komministern Olof Hedenström valdes Baronen Adolf Ehrensvärd på Harbonäs. Till landstingsmän för Harbo församling valdes: Kyrkovärden Gustaf Sandberg i Brattberg och Hemmansägaren Per Ersson i Käbbo. Af löjtnant Kastengren på Wiby uppvisades fyra räfskinn för erhållande af skottpenningar. 4 Som förre akademi Bonden Olof Persson i Svina numera är utfattig och snart oförmögen att sig sjelf försörja, beslutades att enär Olof Persson i 20 års tid varit arrendator under Akademien i Upsala, en skrifvelse från ordföranden i Kommunalstämman skulle aflåtas till bemälde akademi med anhållan om bidrag till underhållandet af Olof Persson på gamla dagar. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg i Brattberg O. Jansson i Risänge Uppläst i Harbo kyrka den 12 april 1863 med behörig besvärshänvisning A. J. Neiderman, pastor. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 19 april Beslut fattades att socken Magasinet hädanefter på följande sätt skulle förvaltas: Spannmålen utlånas hvarje år inom medio af April månad och indrifves för att Magasineras på hösten, då och alla lån äro inbetalda till senaste den 15 December. Skulle ej alla spannmålen utgå ur Magasinet genom frivilliga lån, utdelas den resterande genom så kallade tvångslån, då fördelningen sker lika per mantal och 5

6 låntagarna äro underkastade samma villkor för dessa som öfriga ur Magasinets gående lån. Såväl ut som inmätning i Magasinet sker med nya måttet, och är räntan för utlånta spannmålen bestämd till 70 (sjuttio) tum per kubikfat. Spannmålen som till Magasinet inbetales skall Rågen vara qvarntorr och Kornet gistadt, och här icke någon af låntagarna tillåtas lämna spannmål af sämre eller mindre torr beskaffenhet. Råg och Korn äger Kommunal Nämnden eller dem som förvaltningen omhänderhafva, och om så erfordras tillgodaräkna sig såsom afdömning per år. Nedanstående personer, hvilka enligt ordförandens i Kommunal Nämnden förteckning äro skyldiga till Magasinet, efterskänktes deras skulder: Holm, Kyrkvaktaren Tilja 16 råg. Brattberg, Enkan Stina Larsdotter 8 råg. Käbbo, Anders Persson 1 korn. -dito- Lars Ersson. Långgärdet, Olof Olsson 19 Råg, 1 Korn. Ekelunda ägor, Per Olsson 16 Råg. -dito- Lars Ersson 16 Korn. De af ordföranden i Kommunalnämnden anmärkta 3 Tunnor 8 Råg och 3 Tunnor 16 Korn, som med Sockenmagasinsräkenskapernas aflämnande af Kyrkoherden Neiderman till Kommunal Nämnden, voro der upptagna såsom behållning, men sedan befunnits dels oriktigt införda och dels stödjande sig på otydliga lånepapper, befriades såväl kyrkoherden Neiderman som Kommunal Nämnden att ansvara för, och beslutades att dessa skulle afskrifvas såsom icke finnandes. 4 Af Bonden Per Mattsson i Guttorp upvisades tre räfskinn för erhållande af skottpenningar. Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg Per Persson i Stalbo Ut supra E. Kastengren, ordförande Uppläst med vederbörlig besvärshänvisning ifrån Predikstolen i Harbo kyrka söndagen den 26 April 1863 af A. J. Neiderman. 6

7 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 14 juni Till ledamöter i blifvande taxeringscommiten valdes för Harbo församling: Kyrkoherden A. J. Neiderman. Patronen N. Drakenberg på Hässelby. Hemmansägaren Johan Samuelsson i Karbo och Hemmansägaren Olof Olsson i Svina. Till suppleant: Akademibonden Per Ersson i Ekelunda. Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Erik Ersson Jakob Jakobsson Risenge I Bogärdet i Risenge E. Kastengren, ordförande Uppläst i Harbo kyrka den 21:a juni 1863 med behörig besvärshänvisning. A. J. Neiderman. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 21 juni Till sexmän inom rotarna valdes att tjenstgöra ifrån denna dag, till den 1 januari roten Marstalla och By, Mats Mattsson i By. 2 roten Folkebo, Käbbo och Ramna, Fredrik Larsson i Brattberg. 3 roten Björken, Öhn och Solberg, Anders Andersson i Solberg. 4 roten Jerlebo, Svina och Wisbo, Lars Larsson i Svina. 5 roten Stalbo, Sörbo, Marbäck och Berg, Anders Ersson i Norrbo. 6 roten Harbo och Björsbo, Olof Andersson i Harbo. 7 roten Ekelunda och Norrbo, Lars Ersson i Ekelunda. 8 roten Brattberg, Erik Jansson i Brattberg. 9 roten Rudun, Norrsälja, Gransätra och Bogärdet, Pelle Persson i Gransätra. 10 roten Hesselby och Harbonäs, Herr A. Drakenberg Hesselby. 11 roten Holm, Risänge, Berg och Flodberga, Jakob Jakobsson i Risänge. 12 roten Prestgårdarne och Wida, kyrkoherden A. Neiderman. 13 roten Wiby med underlydande, löjtnant E. Kastengren. 7

8 Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: A. J. Neiderman O. Jansson i Risänge E. Kastengren, ordförande Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 26 juli Såsom sockenfullmäktige med den syn som 6:e nästkommande augusti kommer att hållas å komministerbostället härstädes valdes hemmansägaren Olof Jansson i Risänge och kyrkovärden Per Persson i Stalbo. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: G. A. Löfdahl, komminister N. Drakenberg Uppläst från predikstolen i Harbo kyrka 9 söndagen efter trefaldighet den 2 augusti 1863 av C. G. Löfdahl. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 23 augusti Till nämndeman i stället för bonden Olof Larsson i Gransätra valdes hemmansägaren Per Joh. Larsson i Risänge. För erhållandet af skottpenningar uppvisades: Af bondesonen Matts Persson i Harbo ett räfskinn. Af drängen Anders Andersson i Lund ett räfskinn. Af bonden Per Persson i Marstalla två hökungar. Af drängen Ola Olsson från By en hök. Af skomakaren Bergström i Öhn två hökungar., E. Kastengren 8

9 Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg Johan Samuelsson Uppläst i Harbo kyrka den 13/9 med besvärshänvisning af Löfdahl. Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie kommunalstämma med Harbo församling den 11 oktober Till ombud för församlingen vid priskurantens sättande för löpande året valdes f.d. nämndemannen Erik Persson och till suppleant bonden Erik Olsson, båda i Svina. För erhållande af skottpenningar visades af Bondesonen Per Jansson i Harbo en uf. Till blinda drängen Adolf Andersson vid Wiby anslogs såsom understöd. Att utgå ur fattigkassan 3 kr per månad. 4 Sedan ordföranden i skolstyrelsen uppläste det protokoll som blifvit hållet vid skolstyrelsens senaste sammanträde, gjorde församlingens ledamöter äfven dess åtgärder och besluto derå, följande anmärkningar: I stället för fem hela Biblar som skolstyrelsen ansett böra köpas, nedsättes detta i antal till tre. Inköp af Bibliska tavlor ansåg församlingens ledamöter vara obehöfligt. Hvilka af skolbarnen som skulle komma i åtnjutande af kläder och föda, beslutas på nästa kommunalstämma. 5 Beslutades att Inspektor för skolan skulle anmodas tillse och vaka öfver, att katechesläsningen utantill mera öfvades i skolan med barnen, än som nu en längre tid varit fallet. 6 Skolsalens uplåtande till Konventikelplats åt kringresande kolportörer eller åt prester af sådan sort som ej äga rättighet att i Kyrka predika, förbjöd socknens ledamöter strängeligen, och uppdrogs åt skolans inspektor att öfver detta församlingens beslut vaka. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg Brattberg J. E. Jansson Uppläst i Harbo kyrka den 18 october 1863 af Löfdahl. 9

10 Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal stämma med Harbo församling den 25 oktober Beslutades att nedanstående af skolbarnen skulle komma i åtnjutande af hjelp till kläder och föda af fattigkassan Blinda Erik Erssons i Stalbo: son Johan till kläder. son Olof till kläder. Enkan Brovalls vid Hesselby: dotter Fredrika till kläder. dotter Carolina till kläder. Statdrängen Ågrens vid Wiby: son Carl Gustaf till föda och kläder. son Lars Fredrik till föda och kläder. Åt dessa bistår löjtnant Kastengren. Per Ols i Ekelunda son Per Johan till föda som bistås af kyrkoherden Neiderman. Landtbonden Olof Anderssons mor i Harbo Stina Kajsa Olsdotter, erhåller understöd af fattigkassan. Beräknades efter 20 kr per år, och tager detta sin början den 1 nästkommande januari. E. Kastengren Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Per Andersson i Berg Pehr Persson i Holm. Uppläst från predikstolen i Harbo, med behörig besvärshänvisning den 1 november Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunalstämma med Harbo församling den 15 november Beslutades att Harbo församling ej väljer ombud för priskurantens lättande för de 3 sista månaderna af detta och de 3 första månaderna af nästa år, utan förenar sig församlingen med de öfriga församlingarne., E. Kastengren Justeradt N Drakenberg Adolf Ehrensvärd Jan Mattsson i Järlebo 10

11 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 6 december Församlingen beslöt att lånen i socken magasinet ej ovillkorligt skulle utbetalas till den 15 dennes, dock stod det den eller den från af låntagarna som kunde åstadkomma giltig spannmål att sina lån återbetala. Räntan å lånen skulle däremot innan den 15 dennes erläggas för de såkallade tvångslånen som ej äro med borgen och förbindelse färgade, skola såvida detta fortfarande komma att stå qvar med sådan säkerhet förses. Prolongationstiden för lånens inbetalande är till den 15 december E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: O. Jansson i Risänge Eric Persson i Svina Protokoll hållet vid lagligen utlyst komunal Stämma med Harbo församling den 13 December Till nämndeman i Harbo för afgångne Mats Olsson i Björsta valdes för församlingens Södra del Hemmansägaren Olof Olsson i Svina. 2 Blifna Snöplogsfogdar för år 1864 enligt Särskild indelnings Längd Af Herr Kronofogden G. A. Lindgren, tillsatta. vid protocollet, E. Kastengren Upläst och justeradt intyga på församlingens vägnar A. G Sandberg, Gustaf Olsson i Wida Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 27 december Då till församlingens kännedom har kommit att Kyrkoherden A. J. Neiderman blifvit inför domkapitlet i Upsala, anklagad för åtskilliga förseelser, såväl i, som utom tjänsten, och då dessa anklagelser äro ingifna af några få af de så kallade läsarne, nemligen en Bonde, en arrendator och tvenne Bondsöner eller drängar, i 11

12 sådan stil som voro dessa å församlingens vägnar därtill upmanade, men då förhållandet nu, ingalunda så är, så har undertecknad på flera af församlingens respektive ledamöters begäran utlyst dennas Kommunalstämma för att äfven en sådan, utan församlingens vetskap eller vilja gjorda anklagelse uttala sina tankar. På ordförandens, till församlingens talrikt församlade ledamöter ställda fråga, om anklagelse skriften emot Kyrkoherden Neiderman har med församlingens vetskap eller vilja afgifven till domkapitlet i Upsala, svarades allmänt nej, med undantag af Landtbonden Per Andersson i Berga, som sig däremot reserverade. Och yttrade församlingens ledamöter, efter en längre stunds samtalande i ämnet, sin djupa ledsnad och harm öfver detta anfall emot församlingens Kyrkoherde. Det sätt hvarpå Kontrakts Prosten Wilander tillvägagått med förhöret rörande ofvannämnda anklagelse, ogillades och klandrades på det högsta af samtliga socknens ledamöter. Då det är en känd sak, att den största brottsling äger laglig rätt att vid förhör och rannsakningar, kalla till sitt försvar de bevis han kan åstadkomma, och hvilka möjligen kunna mildra hans olyckliga ställning, så ansågo socknens ledamöter det vara högst märkligt, att deras Kyrkoherde med ofvannämnda förhör, betogs denna brottslingens rätt, och ställdes nära nog, såsom en man utan lagens skydd, inför en samling af läsare, som emot honom andades idel motvilja, och hägklade, och som utgjorde i förhöret både anklagare och vittnen. Då nu församlingens ledamöter, hvaröfver ingen kan förundra sig, funno sig förfärade af att få sin kyrkoherde på detta sätt behandlad, beslöts det att ej nu, vidtagas några åtgärder för sakens vidare handläggning, utan skulle domkapitlets utslag först afvaktas, och därefter genomgripande tag vidtagas. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Jan Mattson i Järlebo Per Persson i Holm. Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie kommunalstämma med Harbo församling onsdagen den 10 december För att granska fattigkassans räkenskaper för år 1864 valdes: Kyrkovärden A. G. Sandberg i Brattberg, Nämndemannen Olof Jansson i Risänge och Hemmansägaren Per Persson i Käbbo. 12

13 Justeradt: Jan Mattsson i Järlebo. E. Kastengren, ordförande Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 3 januari Den stora behöfnad och nyttan af en tätare postgång för denna trakt har tyvärr länge varit en känd sak, få Kommuner är väl i närvarande tider så omfatta häruti som denna. Nära 5 mils avstånd från närmaste postkontor, och postgång därifrån igenom socknen endast en gång i veckan, gör att alla, men i synnerhet embetsoch tjenstemän få ganska långt vidkännas följderna af en postgång som inträffar så sällan. Då nu på flera ställen inom riket, en tätare och bättre reglerad postgång blifvit för Kommunerna, på postverkets bekostnad föranstaltad, och denna Kommun äfven häraf är i det största behof, så har med anledning häraf, Harbo församlings i dag talrika förhandlande Ledamöter, af såväl Ståndspersoner som bönder, i afseende på denna vidtagit fråga fallande följande beslut Harbo församling skulle förena sig med Ö. Wåla uti en ansökan till Kungl. General Poststyrelsen med anhållan om förbättring i vår nuvarande postgång, och uti hvilken ansökan skulle anständigare redogöras för församlingens önskan och behof i detta fall. För att å Harbo församlings vägnar underteckna denna ansökan valdes patronen N. Drakenberg på Hesselby och löjtnanten E. Kastengren på Wiby. För Skottpenningars erhållande uppvisades af Bonden Per Mattsson å Gulltorp skinnet af en skjuten räf. Vid protokollet E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: Jan Mattsson i Järlebo Erik Persson i Svina 13

14 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 7 februari Granskning och uppläsning af fyrktals Längden företogs och lämnades densamma utan anmärkning. Utgiftsförslaget för löpande året meddelades, och godkändes. Till Olof Persson i Öhn, som lider af Kräftsjukdom, anslog församlingen såsom Läkarehjälp 10 kr att utgå ur Socknens fattigkassa. Såsom ombud för Socknen med förefallande förrättningar där vederbörande sådane ombud reqvirera valdes för ett år eller för år 1864, Hemmansägaren Eric Ersson, och till Suppleant hemmansägaren Lars Persson, bägge i Bogärdet, och bestämdes samma ersättning för dessa ombud, som föregående år, eller i dagtraktamente 50 öre, samt i skjutsersättning 50 öre per mil för fram- och återresa. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: Jan Mattsson i Järlebo Olof Ersson i Flodberga Uppläst i Harbo kyrka den 14 februari 1864 af A. J. Neiderman. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 20 mars Såsom tillökning i Kyrkvaktaren Tiljas löneförmåner, beslöts att Kyrkogården skulle af honom få höstas, och det där blifvande höet tillhör honom, dock med det villkor, att Tilja ansvarar för Kyrkogårdens renhållning och skötsel, såsom snöskottning, nedgräfning, uppkastade stenars bortförande, samt borträfsning af löf. Från den 1 nästkommande April ansvarar Tilja för ofvanstående. Beslöts att Jan Hanssons Enka i Smedsbo skulle komma i åtnjutande af fattigunderstöd beräknadt efter 1 lottens utdelning, och skulle detta taga sin början vid nästa qvartals ingång. 14

15 Rörande Enkan Annas i Nyckelholmen gjorda begäran om fattigunderstöd, Beslöts att innan något sådant henne beviljades, skulle undersökning göras, huru stora de medel kunna vara, som hon äger samt om hon är benägen att öfverlämna dessa till församlingen, ifall full fattigdel henne beviljas, och updrogs åt herr patron Drakenberg på Harbonäs att nämnda undersökning verkställa. 4 Till inträdande ledamöter i Skolstyrelsen valdes: Herr Baron Ehrensvärd på Harbonäs, hemmansägaren Jan Mattsson i Järlebo och Bonden Matts Mattsson i Ekelunda. 5 För erhållandet af skottpenningar upvisades af löjtnant E. Kastengren på Wiby, skinnet af en dödad räf. För erhållandet af skottpenningar upvisades af bonden Per Mattsson i Guttorp skinnet af tvenne dödade räfvar, samt af soldaten Palm en skjuten uggla. Vid protokollet E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: O. Jansson i Risänge Olof Ersson i Flodberga Uppläst i Harbo Kyrka med behörig besvärshänvisning Söndagen den 27 mars A. J. Neiderman Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling Annandag påsk Till ombud för församlingen vid det sammanträde som Konungens Befallningshafvande utsatt att hållas i Westerås, Thorsdagen den 31 mars, rörande öfverläggning om Knecktlegomedelskassan, valdes och beslutades sålunda: att Harbo församling skulle förena sig med Öster Wåhla, och updraga åt nämnde sockens ombud, hemmansägaren Erik Andersson i Olbo, att Harbo församlings rätt och bästa vid ofvannämnde sammanträde försvara och bevaka, och äger ombudet beräkna sig, skjutsersättning med 50 öre per mil, samt dagtraktamente med 50 öre per dag. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: A. J. Neiderman 15

16 Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal stäm ma med Harbo församling den 17 april Mantals- och Skattskrifnings Längden från år 1864 uplästes, och befanns följande anmärkning böra göras af församlingen öfver densamma: Pigan Stina Persdotter i By som är krympling och utfattig, ansåg församlingen böra befrias från erläggande af Kronoskulder, och påtecknades detta beslut i mantals- och Skattskrifnings Längden. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: Erik E. Ersson Erik Persson i Svina i Ekelunda Uppläst i Harbo Kyrka den 24 april 1864 af Löfdahl. Protokoll hållet vid lagligen ut lyst Kommunalstämma med Harbo församling den 1 maj Till ombud för församlingen vid bevillningsberedningen den 2 dennes valdes icke någon, emedan Lars Persson å Bogärdet ansåg sig, såsom en gång vald kunna sig inställa, oaktadt förut anmält förhållande. Till Ledamöter i Brandstodsnämnden valdes Jan Erik Jansson i Brattberg, Anders Andersson i Dalberg och Per Ersson i Ekelunda i stället för afgångna Sandberg i Brattberg, Erik Persson i Svina och Håkan Samuelsson i Harbo. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: N. Drakenberg Jan Mattsson i Järlebo Uppläst med behörig besvärshänvisning i Harbo kyrka den 8 maj 1864 af A. J. Neiderman. 16

17 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 8 maj Sedan Komministern G. A. Löfdahl hos Konungens befallningshafvande i Westerås anförde besvär om Kommunalstämmans den 20 mars detta år fattade beslut, rörande Harbo sockens Kyrkogårds öfverlämnande åt Kyrkovaktaren Tilja, att hösta såsom tillökning i dess lönevilkor, samt öfver inväljandet af ledamöter i skolstyrelsen, så beslöt församlingen i dag talrikt församlade ledamöter efter det ordföranden först upläste besvärsskriften, jemte Konungens Befallningshafvande därå tecknade Kommunikation, att då Kommunalstämman, ej är rät forum för beslutande eller handläggning, af de öfverklagade punkterna, det helas afgörande skulle remitteras till den i dag för samma ämne utlysta Kyrkostämman. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: N. Drakenberg Per Andersson i Berga A. G. Sandberg Uppläst i Harbo kyrka med behörig besvärshänvisning den 16 maj 1864 af A. J. Neiderman Protokoll hållet med lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 15 maj års afkortningslängd granskades och godkändes. Öronen af en förgiftad Räf uppvisades af Kyrkoherden A. J. Neiderman för erhållande af skottpenningar., E. Kastengren Uppläst och justeradt: Erik Persson i Svina A. G. Sandberg Uppläst i Harbo kyrka den 16 maj 1864 af A. J. Neiderman. 17

18 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 5 juni Rörande frågan om underhåll åt blinda drängen Adolf Andersson vid Wiby beslutades följande: 1 lottens fattigdel tillegnades honom, och dessutom 2 kr i månaden, vilka medel skulle genom Kommunal Nämndens försorg ur fattigkassan honom tilldelas. Detta underhåll beräknas från den 1 april, då så att nu sista ingångna qvartal kommer honom tillhanda. Per Mattsson i Guttorp upvisade skinnen af tre dödade räfvar för erhållande af skottpenningar. E. Kastengren Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Erik Olsson i Jerlebo Erik Pehrsson Björken Jacob Jacobsson i Berg Uppläst i Harbo kyrka den 12 juni 1864 af A. J. Neiderman. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 26 juni Till ledamöter för församlingen vid blifvande taxerings Committén valdes: Kyrkovärden G. Sandberg i Brattberg. Hemmansägaren Erik Jansson i Rudan. Hemmansägaren Pelle Persson i Holm. Hemmansägaren Erik Olsson i Svina. Till suppleanter: Hemmansägaren Fredrik Larsson i Brattberg. Hemmansägaren Erik Persson i Svina. Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: G. A. Löfdahl Lars Pärsson i Bogärdet Uppläst i Harbo kyrka den 3 juli 1864 af A. J. Neiderman., E. Kastengren 18

19 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 21 augusti Efter af ordföranden framställd fråga huruvida församlingen skulle vilja afstå och skänka till socknens frivilliga skarpskytteförening, det gamla obrukbara och förfallna sockenmagasinet, beläget på norra sidan af öfre kyrkgärdet, beslöts följande: Efter en stunds öfverläggning, och sedan församlingens ledamöter tagit i betraktande vikten och värdet af skarpskytteidéns framåtskridande, skänktes enhälligt ofvannämnde gamla magasin till socknens frivilliga skarpskytteförening, som numera däröfver äger att disponera sådan den för nödigt finner, och såsom erkänsla för denna gåfva åtog sig skarpskytteföreningen att på egen bekostnad, på klockstapeln anbringa en dörr, så bred, att kyrkans eller socknens brandtunna kunde igenom densamma in och uttagas. E. Kastengren ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Jan Mattsson i Järlebo Erik Persson i Svina Uppläst i Harbo kyrka dem 25 september 1864 af A. J. Neiderman Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 11 september Till ledamot i granskningen af förmyndareräkenskaperna inom socknen valdes i stället för handlanden E. Rönngren kyrkovärden A. G. Sandberg i Brattberg. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt: Jan Mattsson i Järlebo Erik Persson i Svina A J Neiderman Uppläst från predikstolen i Harbo kyrka söndagen den 18 efter H. Trefaldighet 1864 af A. J. Neiderman. 19

20 Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie kommunalstämma med Harbo församling den 30 oktober Till suppleant i stället för Lars Persson i Bogärdet, såsom ombud för socknen vid tillfällen då vederbörande ombud figurera, valdes hemmansägaren Olof Larsson i Gransätra. Inkomst och utgiftsstaten för socknen för kommande året upplästes och godkändes utan anmärkning. Pigan Karin Persdotter på Ekelunda ägor som är sjuk och anhållit om fattighjelp beviljades sådan, nemligen 3 lottens fattigunderstöd, som genom kommunalnämndens försorg skulle henne tilldelas, och beräknas ifrån denna dagen. 4 Aflidna Per Janssons dotter i Käbbo Stina, beviljades i fattigunderstöd 5 kr som skulle ur fattigkassan utgå. 5 Byamännens i Öhn anhållan om husrum åt Olle Norberg föredrogs, men lämnades af församlingens ledamöter utan afseende. 6 Rörande underhåll åt förre akademibonden Olof Persson i Svina, beslöts, att ännu en skrifvelse till Upsala akademi skulle aflåtas om någon hjelp åt honom. Därefter skulle församlingen besluta, huru med honom skulle ställas., E. Kastengren Uppläst och justeradt: Erik Persson N. Drakenberg i Svina Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo socken söndagen den 1 november Till sexman inom rotarna valdes med början af dess tjänstgöringsskyldighet den 1 januari 1865 för att räcka ett år: 1 roten, Marstalla och By, Gustaf Östlund i By. 2 roten, Folkebo, Käbbo och Ranna, Per Persson i Käbbo. 3 roten, Björken, Öhn och Solberg, Olof Larsson i Solberg. 4 roten, Järlebo, Svina och Wisbo, Erik Jansson i Svina. 20

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

Ett kulturarv att förvalta...

Ett kulturarv att förvalta... Ett kulturarv att förvalta... Dokumentation över Hamrånges sockenmagasin och Hamrånge Jordägares kassa Marianne Lundqvist på upprag av Hamrånge Jordägares kassa Sockenmagasinet i Wij och Hamrånge Jordägares

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Källmaterial 8 Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865 Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Utdrag ur domboken från Bullarens Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 37 Decembris 2000 tillönskas av Styrelsen God Jul och Gott Nytt År Nora Släktforskarklubb Styrelse: Britt-Marie Lundell,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande:

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: 1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Stadsfullmäktige

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

Nr 1-2 2003. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift

Nr 1-2 2003. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Nr 1-2 2003 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt Nr 1-2 2003 Årg. 24 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Redaktör: Tuuli Forsgren Biträdande redaktör: Sigurd Nygren Redaktionskommitté: Lars-Göran

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3

Berättelse om Styrelsens tillgöranden. 3 1907. U. B. Grundlagsutskottets betänkande N:o 4 angående Berättelsen om Styrelsens tillgöranden med anledning af de utaf Finlands Ständer vid Landtdagen åren 1904 1905 fattade beslut äfvensom rörande

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

Bro elektriska distributionsförening 1916-19

Bro elektriska distributionsförening 1916-19 Bro elektriska distributionsförening 1916-19 Materialet erhållet av Gert Stertman Bålsta. Han har även skrivit ett avsnitt för Boken om Bro Renskrivet av Gudrun Sandén år 2000. Protokoll hållet vid sammanträde

Läs mer