Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862."

Transkript

1 Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens förslag till ordnande af fattigvården, hvarvid beslöts: att fattighjonens hittills brukliga kringgående i socknen skulle upphöra, samt att i stället ett visst anslag i födomedel och penningar skulle i mån af behof dem tilldelas 4 gånger årligen. Fattigunderstödet bestämdes att utgå i 4 lotter, bestående af: 1 lotten 3 centner 20 pund eller 16 lispund mjöl ½ tunna råg och kornmjöl. 40 pund eller 2 lispund sill eller strömming. 10 pund fisk. 8 kannor eller 4 koppar ärter och 4 kubik ved 2 lotten 2 centner 40 pund eller 12 lispund mjöl. 30 pund eller 1 ½ lispund sill eller strömming. 8 pund fisk. 6 kannor eller 3 koppar ärter och 3 kubik ved 3 lotten 1 centner 60 pund eller 8 lispund mjöl. 20 pund eller 1 lispund sill eller strömming. 3 pund fisk. 4 kannor eller koppar ärter och 2 kubik vedved 4 lotten 80 pund eller 4 lispund mjöl. 10 pund sill eller strömming. 2 pund fisk. 2 kannor eller koppar ärter och 1 kubik ved Och att denna förändring vidtager från och med den 1 nästkommande januari Med anledning af Kommunal Nämndens förslag hvilka personer böra komma i åtnjutande af understöd, samt till hur stort belopp, beslöts att 1 lotten skulle tilldelas Enkan Brovall med tvenne barn på Hässelby egor, fattighjonen Karin Lindström, Margta Larsdotter, Karin Andersdotter, Karin Persdotter och Enkan Greta Larsdotter, blinda Erik Ersson i Stalbo, samt oäkta barnet Lars i Brattberg. Olof Andersson i Marbäcks fosterbarn Jan Petter, tilldelades 1 lotten med en förhöjning i penningar till 10 riksdaler var. 3 lotten skulle tilldelas Lars Erssons

2 Enka i Låta och 4 lotten tilldelades åt Brita Kajsa Ersdotter i Kik, Anna Norberg i Öhn, Bergs Enka i Berga, Anders Larssons Enka i Brattberg, Jan Hanssons Enka i Smedsbo, Erik Polack å Marbäcks egor, Kajsa Andersdotter på Käbbo egor och Per Norberg i Öhn. Sockenmännen biföllo att fåniga drängen Anders Persson från Käbbo får af Kommunal Nämnden inackorderas hos Statdrängen Erik Södergren vid Hässelby emot en summa af 125 riksdaler var samt en ny klädning för året. Kommunalnämnden lemnades dessutom rättighet, att när något rum i fattigstugan blifver ledigt därstädes intaga annan person utan att derom hava sockenmännens beslut, samt likaledes att utan sockenmännens hörande använda af fattigvårdens tillgångna medel till tillfälliga understöd åt behöfvande. Kommunal Nämndens förslag att tilldela Olof Ersson Tiljas dotter 20 riksdaler till hjelp vid uppförande af en stuga afslogs af sockenmännen då sökanden ej medgifvit att fattigkassan skulle få någon rätt till stugan. Den hjelp som pigan Anna i fattigstugan begärt till anskaffande af ett nytt fönster, bifölls af sockenmännen. 4 Med anledning af 4 punkten i pålysningen beslöto sockenmännen att för ett år utse en medlem af kommunen jemte en suppleant till denne, hvilken skulle såsom kommunens ombud inställa sig vid de förrättningar, hvartill sådane ombud kunna af vederbörande reqvireras, och bestämdes för ett sådant ombud i dagtraktamente 50 öre, samt i skjutsersättning 50 öre per mil för fram- och återresa. Till ombud för nästkommande år 1863 valdes Erik Persson i Svina och till suppleant Erik Olsson i Svina. 5 Med afseende på Per Perssons i Käbbo anhållan att för sitt egande Folkebo få tillgodonjuta förmedlingen äfven i afseende på byggnad och underhåll af kyrka, pastors- och skolhus vill sockenmännen ej medgifva detta, men biföllo att Folkebo skulle deltaga i sådande kostnader per ¼ mantal. Vid protokollet O. Forsgren Uppläst och justeradt: Jan Mattsson i Järlebo, Olof Persson i By. Uppläst från predikstolen i Harbo kyrka Annandag jul 1862 med lemnad behörig besfvärshänvisning, af Olof Hedenström. 2

3 Protokoll hållet vid extra ordinarie Kommunalstämma den 8 Februari Till ordförande uti Kommunalstämman valdes efter aflidne Capten O. V. Forsell på Ramna, löjtnanten Emanuel Kastengren på Wiby. Till ledamot i årets besiktningsberedning utsågs Eric Persson i Svina och till suppleant Erik Olsson i Svina. Till revisorer af Kyrko och Schol-cassorne för 1862 utsågs Baron A. Ehrensvärd på Harbonäs och Olof Jansson i Risänge. 4 Alla de till Finnarna insamlade medlen beslöt Kommunalstämman att i stället öfverlämna till de nödlidande i Norrland. 5 Räfskinn uppvisades af Löjtnant Kastengren vid Wiby och ett dito af Per Mattsson i Guttorp för utfående af skottpenningar. Vid protokollet N. Drakenberg, vice ordförande O. Jansson i Risänge Jan Mattsson i Järlebo Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal Stämma med Harbo Församling den 15 Februari Till Kyrkoråd valdes: Ordförande Kyrkoherden A. J. Neiderman. Ledamöter, Kyrkovärden G. Sandberg i Brattberg. Ledamöter dito Per Persson i Stalbo. Ledamöter hemmansägaren Erik Jansson i Rudun. Ledamöter dito Erik Persson i Bogärdet. Till Skolråd valdes: Ordförande, kyrkoherden A. J. Neiderman. Ledamöter handlanden E. Rönngren i Qvarsta. Ledamöter hemmansägaren Lars Jansson i Käbbo. Ledamöter -dito- Jan Samuelsson i Karbo. Ledamöter -dito- Per Persson i Holm. 3

4 Till granskning af förmyndareräkenskaper valdes: Handlanden E. Rönngren i Qvarsta, och f.d. nämndemannen Olof Jansson i Risänge. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Eric Ersson i Bogärdet A. J. Neiderman Ofvanstående båda Protokoll, af den 8 och 15 denna månad, äro med behörig besvärshänvisning uppläste i Harbo kyrka den 22 februari 1863 af A. J. Neiderman, pastor. Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunalstämma med Harbo församling den 8 mars Med anledning af från ordföranden i Thorstuna, Simtuna och Wåla häraders landtbruksdistrikt, herr F. Herzelius ankommen skrifvelse, med begäran att få uppgift om huruvida inom Harbo församling finnes bränntorfmossar, dess areal och beskaffenhet, om desamma till torftägt begagnas, äfvensom om inom församlingen finnes vedbesparande spisar och i sådant fall konstruktionen å desamma, hafva församlingens ledamöter efter öfverläggning i ärendet kommit till följande resultat Mossar bestående af bränntorf finnes till en areal af 100 tunnland, hvars beskaffenhet till största delen är circa trefjerdedels aln hvitmossa, derefter svart torfjord af olika djuplek, på flera ställen ända till 3-4 alnar, hvilande på botten af blålera. Ännu har icke den ringaste del af dessa mossar användts till bränntorf, utan är detta eldningsämne nära nog alldeles obekant i trakterna. Vedbesparande spisar finnes icke, ej heller sådana af någon ovanlig konstruktion inom församlingen. Justerat E. Kastengren ordförande 4

5 Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 6 april Till ordförande i Brandstods Kommittén inom Harbo församling, efter Komministern Olof Hedenström valdes Baronen Adolf Ehrensvärd på Harbonäs. Till landstingsmän för Harbo församling valdes: Kyrkovärden Gustaf Sandberg i Brattberg och Hemmansägaren Per Ersson i Käbbo. Af löjtnant Kastengren på Wiby uppvisades fyra räfskinn för erhållande af skottpenningar. 4 Som förre akademi Bonden Olof Persson i Svina numera är utfattig och snart oförmögen att sig sjelf försörja, beslutades att enär Olof Persson i 20 års tid varit arrendator under Akademien i Upsala, en skrifvelse från ordföranden i Kommunalstämman skulle aflåtas till bemälde akademi med anhållan om bidrag till underhållandet af Olof Persson på gamla dagar. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg i Brattberg O. Jansson i Risänge Uppläst i Harbo kyrka den 12 april 1863 med behörig besvärshänvisning A. J. Neiderman, pastor. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 19 april Beslut fattades att socken Magasinet hädanefter på följande sätt skulle förvaltas: Spannmålen utlånas hvarje år inom medio af April månad och indrifves för att Magasineras på hösten, då och alla lån äro inbetalda till senaste den 15 December. Skulle ej alla spannmålen utgå ur Magasinet genom frivilliga lån, utdelas den resterande genom så kallade tvångslån, då fördelningen sker lika per mantal och 5

6 låntagarna äro underkastade samma villkor för dessa som öfriga ur Magasinets gående lån. Såväl ut som inmätning i Magasinet sker med nya måttet, och är räntan för utlånta spannmålen bestämd till 70 (sjuttio) tum per kubikfat. Spannmålen som till Magasinet inbetales skall Rågen vara qvarntorr och Kornet gistadt, och här icke någon af låntagarna tillåtas lämna spannmål af sämre eller mindre torr beskaffenhet. Råg och Korn äger Kommunal Nämnden eller dem som förvaltningen omhänderhafva, och om så erfordras tillgodaräkna sig såsom afdömning per år. Nedanstående personer, hvilka enligt ordförandens i Kommunal Nämnden förteckning äro skyldiga till Magasinet, efterskänktes deras skulder: Holm, Kyrkvaktaren Tilja 16 råg. Brattberg, Enkan Stina Larsdotter 8 råg. Käbbo, Anders Persson 1 korn. -dito- Lars Ersson. Långgärdet, Olof Olsson 19 Råg, 1 Korn. Ekelunda ägor, Per Olsson 16 Råg. -dito- Lars Ersson 16 Korn. De af ordföranden i Kommunalnämnden anmärkta 3 Tunnor 8 Råg och 3 Tunnor 16 Korn, som med Sockenmagasinsräkenskapernas aflämnande af Kyrkoherden Neiderman till Kommunal Nämnden, voro der upptagna såsom behållning, men sedan befunnits dels oriktigt införda och dels stödjande sig på otydliga lånepapper, befriades såväl kyrkoherden Neiderman som Kommunal Nämnden att ansvara för, och beslutades att dessa skulle afskrifvas såsom icke finnandes. 4 Af Bonden Per Mattsson i Guttorp upvisades tre räfskinn för erhållande af skottpenningar. Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg Per Persson i Stalbo Ut supra E. Kastengren, ordförande Uppläst med vederbörlig besvärshänvisning ifrån Predikstolen i Harbo kyrka söndagen den 26 April 1863 af A. J. Neiderman. 6

7 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 14 juni Till ledamöter i blifvande taxeringscommiten valdes för Harbo församling: Kyrkoherden A. J. Neiderman. Patronen N. Drakenberg på Hässelby. Hemmansägaren Johan Samuelsson i Karbo och Hemmansägaren Olof Olsson i Svina. Till suppleant: Akademibonden Per Ersson i Ekelunda. Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Erik Ersson Jakob Jakobsson Risenge I Bogärdet i Risenge E. Kastengren, ordförande Uppläst i Harbo kyrka den 21:a juni 1863 med behörig besvärshänvisning. A. J. Neiderman. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 21 juni Till sexmän inom rotarna valdes att tjenstgöra ifrån denna dag, till den 1 januari roten Marstalla och By, Mats Mattsson i By. 2 roten Folkebo, Käbbo och Ramna, Fredrik Larsson i Brattberg. 3 roten Björken, Öhn och Solberg, Anders Andersson i Solberg. 4 roten Jerlebo, Svina och Wisbo, Lars Larsson i Svina. 5 roten Stalbo, Sörbo, Marbäck och Berg, Anders Ersson i Norrbo. 6 roten Harbo och Björsbo, Olof Andersson i Harbo. 7 roten Ekelunda och Norrbo, Lars Ersson i Ekelunda. 8 roten Brattberg, Erik Jansson i Brattberg. 9 roten Rudun, Norrsälja, Gransätra och Bogärdet, Pelle Persson i Gransätra. 10 roten Hesselby och Harbonäs, Herr A. Drakenberg Hesselby. 11 roten Holm, Risänge, Berg och Flodberga, Jakob Jakobsson i Risänge. 12 roten Prestgårdarne och Wida, kyrkoherden A. Neiderman. 13 roten Wiby med underlydande, löjtnant E. Kastengren. 7

8 Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: A. J. Neiderman O. Jansson i Risänge E. Kastengren, ordförande Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 26 juli Såsom sockenfullmäktige med den syn som 6:e nästkommande augusti kommer att hållas å komministerbostället härstädes valdes hemmansägaren Olof Jansson i Risänge och kyrkovärden Per Persson i Stalbo. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: G. A. Löfdahl, komminister N. Drakenberg Uppläst från predikstolen i Harbo kyrka 9 söndagen efter trefaldighet den 2 augusti 1863 av C. G. Löfdahl. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 23 augusti Till nämndeman i stället för bonden Olof Larsson i Gransätra valdes hemmansägaren Per Joh. Larsson i Risänge. För erhållandet af skottpenningar uppvisades: Af bondesonen Matts Persson i Harbo ett räfskinn. Af drängen Anders Andersson i Lund ett räfskinn. Af bonden Per Persson i Marstalla två hökungar. Af drängen Ola Olsson från By en hök. Af skomakaren Bergström i Öhn två hökungar., E. Kastengren 8

9 Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg Johan Samuelsson Uppläst i Harbo kyrka den 13/9 med besvärshänvisning af Löfdahl. Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie kommunalstämma med Harbo församling den 11 oktober Till ombud för församlingen vid priskurantens sättande för löpande året valdes f.d. nämndemannen Erik Persson och till suppleant bonden Erik Olsson, båda i Svina. För erhållande af skottpenningar visades af Bondesonen Per Jansson i Harbo en uf. Till blinda drängen Adolf Andersson vid Wiby anslogs såsom understöd. Att utgå ur fattigkassan 3 kr per månad. 4 Sedan ordföranden i skolstyrelsen uppläste det protokoll som blifvit hållet vid skolstyrelsens senaste sammanträde, gjorde församlingens ledamöter äfven dess åtgärder och besluto derå, följande anmärkningar: I stället för fem hela Biblar som skolstyrelsen ansett böra köpas, nedsättes detta i antal till tre. Inköp af Bibliska tavlor ansåg församlingens ledamöter vara obehöfligt. Hvilka af skolbarnen som skulle komma i åtnjutande af kläder och föda, beslutas på nästa kommunalstämma. 5 Beslutades att Inspektor för skolan skulle anmodas tillse och vaka öfver, att katechesläsningen utantill mera öfvades i skolan med barnen, än som nu en längre tid varit fallet. 6 Skolsalens uplåtande till Konventikelplats åt kringresande kolportörer eller åt prester af sådan sort som ej äga rättighet att i Kyrka predika, förbjöd socknens ledamöter strängeligen, och uppdrogs åt skolans inspektor att öfver detta församlingens beslut vaka. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: A. G. Sandberg Brattberg J. E. Jansson Uppläst i Harbo kyrka den 18 october 1863 af Löfdahl. 9

10 Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal stämma med Harbo församling den 25 oktober Beslutades att nedanstående af skolbarnen skulle komma i åtnjutande af hjelp till kläder och föda af fattigkassan Blinda Erik Erssons i Stalbo: son Johan till kläder. son Olof till kläder. Enkan Brovalls vid Hesselby: dotter Fredrika till kläder. dotter Carolina till kläder. Statdrängen Ågrens vid Wiby: son Carl Gustaf till föda och kläder. son Lars Fredrik till föda och kläder. Åt dessa bistår löjtnant Kastengren. Per Ols i Ekelunda son Per Johan till föda som bistås af kyrkoherden Neiderman. Landtbonden Olof Anderssons mor i Harbo Stina Kajsa Olsdotter, erhåller understöd af fattigkassan. Beräknades efter 20 kr per år, och tager detta sin början den 1 nästkommande januari. E. Kastengren Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Per Andersson i Berg Pehr Persson i Holm. Uppläst från predikstolen i Harbo, med behörig besvärshänvisning den 1 november Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunalstämma med Harbo församling den 15 november Beslutades att Harbo församling ej väljer ombud för priskurantens lättande för de 3 sista månaderna af detta och de 3 första månaderna af nästa år, utan förenar sig församlingen med de öfriga församlingarne., E. Kastengren Justeradt N Drakenberg Adolf Ehrensvärd Jan Mattsson i Järlebo 10

11 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 6 december Församlingen beslöt att lånen i socken magasinet ej ovillkorligt skulle utbetalas till den 15 dennes, dock stod det den eller den från af låntagarna som kunde åstadkomma giltig spannmål att sina lån återbetala. Räntan å lånen skulle däremot innan den 15 dennes erläggas för de såkallade tvångslånen som ej äro med borgen och förbindelse färgade, skola såvida detta fortfarande komma att stå qvar med sådan säkerhet förses. Prolongationstiden för lånens inbetalande är till den 15 december E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: O. Jansson i Risänge Eric Persson i Svina Protokoll hållet vid lagligen utlyst komunal Stämma med Harbo församling den 13 December Till nämndeman i Harbo för afgångne Mats Olsson i Björsta valdes för församlingens Södra del Hemmansägaren Olof Olsson i Svina. 2 Blifna Snöplogsfogdar för år 1864 enligt Särskild indelnings Längd Af Herr Kronofogden G. A. Lindgren, tillsatta. vid protocollet, E. Kastengren Upläst och justeradt intyga på församlingens vägnar A. G Sandberg, Gustaf Olsson i Wida Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 27 december Då till församlingens kännedom har kommit att Kyrkoherden A. J. Neiderman blifvit inför domkapitlet i Upsala, anklagad för åtskilliga förseelser, såväl i, som utom tjänsten, och då dessa anklagelser äro ingifna af några få af de så kallade läsarne, nemligen en Bonde, en arrendator och tvenne Bondsöner eller drängar, i 11

12 sådan stil som voro dessa å församlingens vägnar därtill upmanade, men då förhållandet nu, ingalunda så är, så har undertecknad på flera af församlingens respektive ledamöters begäran utlyst dennas Kommunalstämma för att äfven en sådan, utan församlingens vetskap eller vilja gjorda anklagelse uttala sina tankar. På ordförandens, till församlingens talrikt församlade ledamöter ställda fråga, om anklagelse skriften emot Kyrkoherden Neiderman har med församlingens vetskap eller vilja afgifven till domkapitlet i Upsala, svarades allmänt nej, med undantag af Landtbonden Per Andersson i Berga, som sig däremot reserverade. Och yttrade församlingens ledamöter, efter en längre stunds samtalande i ämnet, sin djupa ledsnad och harm öfver detta anfall emot församlingens Kyrkoherde. Det sätt hvarpå Kontrakts Prosten Wilander tillvägagått med förhöret rörande ofvannämnda anklagelse, ogillades och klandrades på det högsta af samtliga socknens ledamöter. Då det är en känd sak, att den största brottsling äger laglig rätt att vid förhör och rannsakningar, kalla till sitt försvar de bevis han kan åstadkomma, och hvilka möjligen kunna mildra hans olyckliga ställning, så ansågo socknens ledamöter det vara högst märkligt, att deras Kyrkoherde med ofvannämnda förhör, betogs denna brottslingens rätt, och ställdes nära nog, såsom en man utan lagens skydd, inför en samling af läsare, som emot honom andades idel motvilja, och hägklade, och som utgjorde i förhöret både anklagare och vittnen. Då nu församlingens ledamöter, hvaröfver ingen kan förundra sig, funno sig förfärade af att få sin kyrkoherde på detta sätt behandlad, beslöts det att ej nu, vidtagas några åtgärder för sakens vidare handläggning, utan skulle domkapitlets utslag först afvaktas, och därefter genomgripande tag vidtagas. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Jan Mattson i Järlebo Per Persson i Holm. Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie kommunalstämma med Harbo församling onsdagen den 10 december För att granska fattigkassans räkenskaper för år 1864 valdes: Kyrkovärden A. G. Sandberg i Brattberg, Nämndemannen Olof Jansson i Risänge och Hemmansägaren Per Persson i Käbbo. 12

13 Justeradt: Jan Mattsson i Järlebo. E. Kastengren, ordförande Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 3 januari Den stora behöfnad och nyttan af en tätare postgång för denna trakt har tyvärr länge varit en känd sak, få Kommuner är väl i närvarande tider så omfatta häruti som denna. Nära 5 mils avstånd från närmaste postkontor, och postgång därifrån igenom socknen endast en gång i veckan, gör att alla, men i synnerhet embetsoch tjenstemän få ganska långt vidkännas följderna af en postgång som inträffar så sällan. Då nu på flera ställen inom riket, en tätare och bättre reglerad postgång blifvit för Kommunerna, på postverkets bekostnad föranstaltad, och denna Kommun äfven häraf är i det största behof, så har med anledning häraf, Harbo församlings i dag talrika förhandlande Ledamöter, af såväl Ståndspersoner som bönder, i afseende på denna vidtagit fråga fallande följande beslut Harbo församling skulle förena sig med Ö. Wåla uti en ansökan till Kungl. General Poststyrelsen med anhållan om förbättring i vår nuvarande postgång, och uti hvilken ansökan skulle anständigare redogöras för församlingens önskan och behof i detta fall. För att å Harbo församlings vägnar underteckna denna ansökan valdes patronen N. Drakenberg på Hesselby och löjtnanten E. Kastengren på Wiby. För Skottpenningars erhållande uppvisades af Bonden Per Mattsson å Gulltorp skinnet af en skjuten räf. Vid protokollet E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: Jan Mattsson i Järlebo Erik Persson i Svina 13

14 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 7 februari Granskning och uppläsning af fyrktals Längden företogs och lämnades densamma utan anmärkning. Utgiftsförslaget för löpande året meddelades, och godkändes. Till Olof Persson i Öhn, som lider af Kräftsjukdom, anslog församlingen såsom Läkarehjälp 10 kr att utgå ur Socknens fattigkassa. Såsom ombud för Socknen med förefallande förrättningar där vederbörande sådane ombud reqvirera valdes för ett år eller för år 1864, Hemmansägaren Eric Ersson, och till Suppleant hemmansägaren Lars Persson, bägge i Bogärdet, och bestämdes samma ersättning för dessa ombud, som föregående år, eller i dagtraktamente 50 öre, samt i skjutsersättning 50 öre per mil för fram- och återresa. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: Jan Mattsson i Järlebo Olof Ersson i Flodberga Uppläst i Harbo kyrka den 14 februari 1864 af A. J. Neiderman. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling söndagen den 20 mars Såsom tillökning i Kyrkvaktaren Tiljas löneförmåner, beslöts att Kyrkogården skulle af honom få höstas, och det där blifvande höet tillhör honom, dock med det villkor, att Tilja ansvarar för Kyrkogårdens renhållning och skötsel, såsom snöskottning, nedgräfning, uppkastade stenars bortförande, samt borträfsning af löf. Från den 1 nästkommande April ansvarar Tilja för ofvanstående. Beslöts att Jan Hanssons Enka i Smedsbo skulle komma i åtnjutande af fattigunderstöd beräknadt efter 1 lottens utdelning, och skulle detta taga sin början vid nästa qvartals ingång. 14

15 Rörande Enkan Annas i Nyckelholmen gjorda begäran om fattigunderstöd, Beslöts att innan något sådant henne beviljades, skulle undersökning göras, huru stora de medel kunna vara, som hon äger samt om hon är benägen att öfverlämna dessa till församlingen, ifall full fattigdel henne beviljas, och updrogs åt herr patron Drakenberg på Harbonäs att nämnda undersökning verkställa. 4 Till inträdande ledamöter i Skolstyrelsen valdes: Herr Baron Ehrensvärd på Harbonäs, hemmansägaren Jan Mattsson i Järlebo och Bonden Matts Mattsson i Ekelunda. 5 För erhållandet af skottpenningar upvisades af löjtnant E. Kastengren på Wiby, skinnet af en dödad räf. För erhållandet af skottpenningar upvisades af bonden Per Mattsson i Guttorp skinnet af tvenne dödade räfvar, samt af soldaten Palm en skjuten uggla. Vid protokollet E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: O. Jansson i Risänge Olof Ersson i Flodberga Uppläst i Harbo Kyrka med behörig besvärshänvisning Söndagen den 27 mars A. J. Neiderman Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling Annandag påsk Till ombud för församlingen vid det sammanträde som Konungens Befallningshafvande utsatt att hållas i Westerås, Thorsdagen den 31 mars, rörande öfverläggning om Knecktlegomedelskassan, valdes och beslutades sålunda: att Harbo församling skulle förena sig med Öster Wåhla, och updraga åt nämnde sockens ombud, hemmansägaren Erik Andersson i Olbo, att Harbo församlings rätt och bästa vid ofvannämnde sammanträde försvara och bevaka, och äger ombudet beräkna sig, skjutsersättning med 50 öre per mil, samt dagtraktamente med 50 öre per dag. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: A. J. Neiderman 15

16 Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal stäm ma med Harbo församling den 17 april Mantals- och Skattskrifnings Längden från år 1864 uplästes, och befanns följande anmärkning böra göras af församlingen öfver densamma: Pigan Stina Persdotter i By som är krympling och utfattig, ansåg församlingen böra befrias från erläggande af Kronoskulder, och påtecknades detta beslut i mantals- och Skattskrifnings Längden. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt, intyga på församlingens vägnar: Erik E. Ersson Erik Persson i Svina i Ekelunda Uppläst i Harbo Kyrka den 24 april 1864 af Löfdahl. Protokoll hållet vid lagligen ut lyst Kommunalstämma med Harbo församling den 1 maj Till ombud för församlingen vid bevillningsberedningen den 2 dennes valdes icke någon, emedan Lars Persson å Bogärdet ansåg sig, såsom en gång vald kunna sig inställa, oaktadt förut anmält förhållande. Till Ledamöter i Brandstodsnämnden valdes Jan Erik Jansson i Brattberg, Anders Andersson i Dalberg och Per Ersson i Ekelunda i stället för afgångna Sandberg i Brattberg, Erik Persson i Svina och Håkan Samuelsson i Harbo. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: N. Drakenberg Jan Mattsson i Järlebo Uppläst med behörig besvärshänvisning i Harbo kyrka den 8 maj 1864 af A. J. Neiderman. 16

17 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 8 maj Sedan Komministern G. A. Löfdahl hos Konungens befallningshafvande i Westerås anförde besvär om Kommunalstämmans den 20 mars detta år fattade beslut, rörande Harbo sockens Kyrkogårds öfverlämnande åt Kyrkovaktaren Tilja, att hösta såsom tillökning i dess lönevilkor, samt öfver inväljandet af ledamöter i skolstyrelsen, så beslöt församlingen i dag talrikt församlade ledamöter efter det ordföranden först upläste besvärsskriften, jemte Konungens Befallningshafvande därå tecknade Kommunikation, att då Kommunalstämman, ej är rät forum för beslutande eller handläggning, af de öfverklagade punkterna, det helas afgörande skulle remitteras till den i dag för samma ämne utlysta Kyrkostämman. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: N. Drakenberg Per Andersson i Berga A. G. Sandberg Uppläst i Harbo kyrka med behörig besvärshänvisning den 16 maj 1864 af A. J. Neiderman Protokoll hållet med lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 15 maj års afkortningslängd granskades och godkändes. Öronen af en förgiftad Räf uppvisades af Kyrkoherden A. J. Neiderman för erhållande af skottpenningar., E. Kastengren Uppläst och justeradt: Erik Persson i Svina A. G. Sandberg Uppläst i Harbo kyrka den 16 maj 1864 af A. J. Neiderman. 17

18 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 5 juni Rörande frågan om underhåll åt blinda drängen Adolf Andersson vid Wiby beslutades följande: 1 lottens fattigdel tillegnades honom, och dessutom 2 kr i månaden, vilka medel skulle genom Kommunal Nämndens försorg ur fattigkassan honom tilldelas. Detta underhåll beräknas från den 1 april, då så att nu sista ingångna qvartal kommer honom tillhanda. Per Mattsson i Guttorp upvisade skinnen af tre dödade räfvar för erhållande af skottpenningar. E. Kastengren Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Erik Olsson i Jerlebo Erik Pehrsson Björken Jacob Jacobsson i Berg Uppläst i Harbo kyrka den 12 juni 1864 af A. J. Neiderman. Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 26 juni Till ledamöter för församlingen vid blifvande taxerings Committén valdes: Kyrkovärden G. Sandberg i Brattberg. Hemmansägaren Erik Jansson i Rudan. Hemmansägaren Pelle Persson i Holm. Hemmansägaren Erik Olsson i Svina. Till suppleanter: Hemmansägaren Fredrik Larsson i Brattberg. Hemmansägaren Erik Persson i Svina. Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: G. A. Löfdahl Lars Pärsson i Bogärdet Uppläst i Harbo kyrka den 3 juli 1864 af A. J. Neiderman., E. Kastengren 18

19 Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 21 augusti Efter af ordföranden framställd fråga huruvida församlingen skulle vilja afstå och skänka till socknens frivilliga skarpskytteförening, det gamla obrukbara och förfallna sockenmagasinet, beläget på norra sidan af öfre kyrkgärdet, beslöts följande: Efter en stunds öfverläggning, och sedan församlingens ledamöter tagit i betraktande vikten och värdet af skarpskytteidéns framåtskridande, skänktes enhälligt ofvannämnde gamla magasin till socknens frivilliga skarpskytteförening, som numera däröfver äger att disponera sådan den för nödigt finner, och såsom erkänsla för denna gåfva åtog sig skarpskytteföreningen att på egen bekostnad, på klockstapeln anbringa en dörr, så bred, att kyrkans eller socknens brandtunna kunde igenom densamma in och uttagas. E. Kastengren ordförande Uppläst och justeradt intyga på församlingens vägnar: Jan Mattsson i Järlebo Erik Persson i Svina Uppläst i Harbo kyrka dem 25 september 1864 af A. J. Neiderman Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo församling den 11 september Till ledamot i granskningen af förmyndareräkenskaperna inom socknen valdes i stället för handlanden E. Rönngren kyrkovärden A. G. Sandberg i Brattberg. E. Kastengren, ordförande Uppläst och justeradt: Jan Mattsson i Järlebo Erik Persson i Svina A J Neiderman Uppläst från predikstolen i Harbo kyrka söndagen den 18 efter H. Trefaldighet 1864 af A. J. Neiderman. 19

20 Protokoll hållet vid lagligen utlyst ordinarie kommunalstämma med Harbo församling den 30 oktober Till suppleant i stället för Lars Persson i Bogärdet, såsom ombud för socknen vid tillfällen då vederbörande ombud figurera, valdes hemmansägaren Olof Larsson i Gransätra. Inkomst och utgiftsstaten för socknen för kommande året upplästes och godkändes utan anmärkning. Pigan Karin Persdotter på Ekelunda ägor som är sjuk och anhållit om fattighjelp beviljades sådan, nemligen 3 lottens fattigunderstöd, som genom kommunalnämndens försorg skulle henne tilldelas, och beräknas ifrån denna dagen. 4 Aflidna Per Janssons dotter i Käbbo Stina, beviljades i fattigunderstöd 5 kr som skulle ur fattigkassan utgå. 5 Byamännens i Öhn anhållan om husrum åt Olle Norberg föredrogs, men lämnades af församlingens ledamöter utan afseende. 6 Rörande underhåll åt förre akademibonden Olof Persson i Svina, beslöts, att ännu en skrifvelse till Upsala akademi skulle aflåtas om någon hjelp åt honom. Därefter skulle församlingen besluta, huru med honom skulle ställas., E. Kastengren Uppläst och justeradt: Erik Persson N. Drakenberg i Svina Protokoll hållet vid lagligen utlyst kommunalstämma med Harbo socken söndagen den 1 november Till sexman inom rotarna valdes med början af dess tjänstgöringsskyldighet den 1 januari 1865 för att räcka ett år: 1 roten, Marstalla och By, Gustaf Östlund i By. 2 roten, Folkebo, Käbbo och Ranna, Per Persson i Käbbo. 3 roten, Björken, Öhn och Solberg, Olof Larsson i Solberg. 4 roten, Järlebo, Svina och Wisbo, Erik Jansson i Svina. 20

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Östervåla Kommunalstämmoprotokollsbok 1863 1882 Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 4 januari 1863..1. Sedan söndagen den 28

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Protokoll 1891-1918 Monica Lundquist Tärnsjö 2008-2009 Anna Tavaststjerna 2009 Protokoll hållet vid fattigvårdsstyrelsens i Vittinge sammanträde den 4 januari 1891..

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882

Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882 Huddunge kommun Kommunalstämmans protokoll 1863-1882 Inledning och förklaring. Detta häfte har tillkommit som ett led i det som kallas levandegörande av arkiv. Genom att Heby kommunarkiv haft assistans

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012.

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp STADGAR för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 och 2011. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Västra Orusts Energitjänst

Stadgar för Västra Orusts Energitjänst 1 Firma Stadgar för Västra Orusts Energitjänst Dessa stadgar är antagna av Västra Orusts Energitjänsts föreningsstämma den 19 maj 1998 samt extra föreningsstämma den 15 juni 1998. Stadgarna är fastställda

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN 1 Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer