Erik Perssons historia ( ) Mjölnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare"

Transkript

1 Erik Perssons historia ( ) Mjölnare Född i Frykerud, Lene, Mörkerud år Flyttar till Boda år Flyttar till Köla år Flyttar till Stavnäs år Flyttar till Berg, Älgå, Jössefors där han arrenderar kvarnen av Jössefors Bruk.(?) år Maria Hansdotter, f i Stavnäs, flyttar till Jössefors år Erik och Maria gifter sig i Älgå, Jössefors år Dottern Anna Kajsa föds år Sonen Frans Oskar föds år Dottern Anna Kajsa dör år Erik och Maria köper kronoskattehemmanet Hungalsvik, Ny socken, för 965 Riksdaler Riksmynt. Säljare är Olof Danielsson, Sätterskog, Kila socken. Häradsrätten godkänner dock inte affären "Då någon handling till ådagaläggande af säljarens åtkomst till den ifrågavarande fastigheten ej blifvidt företedd, finner Häradsrätten den tänkta lagfarten för närvarande ej kunna beviljas" år Hustrun Maria dör, 40 år gammal år Erik går i borgen för ett lån till brodern Olof Qvarnström gällande ett arrende av kvarnen i Adolsfors, Köla socken år Köpebrev undertecknas om köp av Lene och Säldebråtens såg- och kvarnverk av Lene och Säldebråtens byalag för 510 Riksdaler Riksmynt år Erik tillträder Lene kvarn år Erik till Arvika för fyllande av å 1000 kr åt Qvarnström?? år betalar Erik lösen för inteckning och dödande av inteckning i Olof Olssons i Hungalsvik fastighet - vad nu detta kan betyda? år Erik till Banken i Arvika Kontant lån genom en vexel i Banken 1000 kr år Köpehandlingen på Lenekvarnen "transporterades" till hans tilltänkta hustru, dagen före giftemålet år Erik gifter sig med Inga Maria Jonasdotter, f i Boda år Dottern Anna Lavinia föds i Jössefors år Familjen flyttar till S Klässbol, Stavnäs socken år Maria är efter ansökan om boskillnad "berättigad att såsom sin enskilda egendom, hvarmed hon icke vore pliktig deltaga i gäldandet af mannens före äktenskapet åsamkade skulder, undanskifta Lene qvarn och sågverk" år Familjen flyttar till Lene, Frykerud år Anhåller Erik, som målsman för hustrun Maria, om lagfart på Lene kvarn med hänvisning till köpebrevet ovan år Lagfart beviljas på Lenekvarnen år Hustrun Maria dör, 74 år gammal år Erik Persson dör och begravs på Frykeruds kyrkogård. I denna familjegrav är också begravda; hustrun Maria, sonen Frans Oskar med hustru Amalia, sonsonen Gustav och sonsonen Erik 1 Avskrift ur Utdrag ur lagfartsprotokoll för Jösse Härad i Högvalta den 6 Maj 1868, 89. Se Bilaga 1 2 Borgensförbindelse. Se Bilaga 2 3 Utdrag ur lagfartsprotokoll för Kils Härads tingslag, 45 år 1881 den 11 oktober. Se bilaga 3

2 Bilaga 1 Hungalsvik i Ny sn, Det är något oklart hur det gick med Erik Perssons köp av fastigheten Hungalsvik i Ny sn, (Troligen är detta samma gård som idag heter Hungarsvik, NV om Ottebol) Förlorade han de pengar som han betalat, enligt köpebrevet, när han inte fick lagfart på gården eftersom inte säljaren kunde visa upp någon åtkomsthandling? Först ett Köpebrev som inlämnats till Vintertinget: Utdrag af Lagfartsprotokollet, hållet vid lagtima Vinter Tinget Med Jösse Härad i Högvalta den 6 Maj I afseende på uppbud, inlemnades genom Nämndemannen Nils Andersson i Kappäng dels ett köpebref som upplästes, så lydande. Köpebref Till Mjölnare Erik Persson och hans hustru Maria Hansdotter vid Jösseforsen försäljer jag härigenom min förvärvade fasta egendom 1/96 eller 10 öre skatt uti hela kronoskattehemmanet Hungalsvik, Ny Socken, emot en öfverenskommen köpesumma Niohundrasextiofem /965/ Riksdaler Riksmynt, hvilken summa såsom betald härmed varder qvitterad, egend men tillträdes på sätt köpekontraktet vidare beskriver eller den 14 sistlidne Mars med alla till densamma hörande rättigheter, utom hvad nämnde kontrakt omförmäler, att bruka och begagna som köparens välfägna tillhörighet i hvilken handel skedde uti Koppäng den 8 Oktober Egendomen 10 öre skatt i Hugnvik Köpesumma 965 Rdr Rmt Olof Danielsson Sätterskog Kila Sn Wittna Nils Andersson och Anders Andersson i Kappäng Och dels följande köpekontrakt Köpare Två RD 35 öre rmt Mjölnare Erik Pärsson vid Jösseforsen

3 Sedan upprättades ett Köpekontrakt som dock inte godkändes av Häradsrätten Köpekontrakt Till Mjölnare Erik Persson och hans hustru Maria Hansdotter vid Jösseforsen försäljer jag härigenom min förvärva fasta egendom 1/96 eller 10 öre skatt uti hela kronoskattehemmanet Hungalsvik emot en överenskommen köpesumma stor, Niohundrasextiofem /965/ Riksdaler Riksmynt, och med ränta från den 14 Mars detta år, då egendomen egentligen tillträddes, och med denna fastighet åtföljer alla rättigheter af hvad namn de hafvamå, utom en torplägenhet som är försåld för omkring 11 år sedan till David Larsson och återfaller till denna egendom utan ersättning eller som kontraktet der vidare omförmäler 1906 då densamma upphör. Och för denna torplägenhet utgår ett årligt arrende hvilket är bestämdt till En Rdr Rmt som skall uppbäras af köparne i hvilket handel skedde uti Kappäng den 8 Oktober Olof Daniel.. Sätterskog, Kila Socken Wittna Nils Andersson Anders Andersson i Kappäng Beslut Aflagdt den 30 juni 1868 Då någon handling till ådagaläggande af säljarens åtkomst till den ifrågavarande fastigheten ej blifvidt företedd, finner Häradsrätten den tänkta lagfarten för närvarande ej kunna beviljas, utan hänvisar sökande jämlikt Kungl. Förordningen den 19 Maj 1845, att sist vid det lagtima ting i Häradet, som infaller näst efter tre månader, förete de vidare handlingar som för lagfartens vinnande erfordras, eller ock inom samma tid sin talan i det hänseendet emot vederbörande till Rätten instämma vid äventyr att nu gjorda ansökningen eljest förfaller. Den med detta Beslut missnöjde må deröfver anföra besvär hos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt inl före klockan tolf å tretionde dagen härefter, denna oräknad, eller å Torsdagen den 30 instundande Juli; hvarvid i händelse klaganden derå skall utsätta sitt namn, syssla och hemvist samt fullmakt för besvärens inkommande bör dom bifogas, men försummas något häraf, har klaganden förlorat sin talan och besvären komma ej under prövning. Som ovan På Häradsrättens vägnar Oläslig namnteckning

4 Bilaga 2

5 Bilaga 3

6

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. 7 juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1776-01-28 Protokoll fört vid sockenstämma den 28 jan 1776 i Näs. Efter gudstjänsten

Läs mer

Ett kulturarv att förvalta...

Ett kulturarv att förvalta... Ett kulturarv att förvalta... Dokumentation över Hamrånges sockenmagasin och Hamrånge Jordägares kassa Marianne Lundqvist på upprag av Hamrånge Jordägares kassa Sockenmagasinet i Wij och Hamrånge Jordägares

Läs mer

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Livskraftig församling som aldrig varit utpost Livskraftig församling som aldrig varit utpost av Olle Eriksson Om hur det började med endast fyra bröder i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka. Första upplagan mars 1996

Läs mer

Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814

Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814 Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814 Av Tage Klingberg, april 2014. Ulrika och Olof Elfbrink. Målningar från 1830-talet. Foto: Elin Pellpers Mackmyra Bruk, 818 32 Valbo, Sweden Tel: +46-26-13 32

Läs mer

Andra roten, tomt 129

Andra roten, tomt 129 Tomt 2.129 1 Andra roten, tomt 129 Kvarteret Snusmalaren Tionde roten 1637 57v Sjätte roten 1657h 70 Kungsgatan 42 Hörnet mellan norra sidan av Kungsgatan och östra sidan av Korsgatan (Samband med 3.30)

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Källmaterial 8 Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865 Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Utdrag ur domboken från Bullarens Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916

PKörkortets historia i Sverige. En översikt. Körkort 1907-1916 1 (7) Datum Vsikd/Vägverkets museum 2007-11-08 Jan-Olof Montelius, 0243-750 30 jan-olof.montelius@vv.se www.vv.se/museum PKörkortets historia i Sverige. En översikt Det första "körkortet" i Sverige Följande

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer