Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008."

Transkript

1 Östervåla Kommunalstämmoprotokollsbok Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

2 Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 4 januari Sedan söndagen den 28 sistlidne december kommunalstämma blifvit från predikstolen utlyst till i dag efter den offentliga gudstjenstens slut för val af ledamöter jemte suppleanter i församlingens kommunalnämnd, blefvo af Kongl. Majt:s nådiga förordning om kommunalstyrelse nu upplästa. Då sockennämnden och fattigvårdsstyrelsen hittills utgjorts af samma ledamöter, så tillfrågades socknemännen huruvida de ville att kommunalnämndens bestyr och fattigvårdsstyrelsens åliggande skulle skiljas från hvarandra, hvartill svarades, att dessa befattningar äfven framledes skulle blifva förenade. Men då 40 i ofvannämnda nådiga förordning stadgas, att ledamöternas antal i kommunalnämnden icke får öfverstiga 11 och fattigrotarnas antal är 16, hvilkas närmaste tillsyn hvar och en af de 16 ledamöterna i sockennämnden haft sig anförtrodd, så hade sockennämnden uppgjort ett förslag, der tillsynen öfver de 16 fattigrotarna var fördelad på 10 blifvande ledamöter. Detta uppgjorda förslag antogs enhälligt. Sedan tillfrågades socknemännen om antalet af ledamöter i kommunalnämnden, hvilket bestämdes till elfva, och blefvo sålunda i nämnden invalda: Landbonden Anders Persson i Råttbo för 1sta och 2dra fattigroten Bonden Anders Persson i Gräsbo för 3dje Olof Ersson i Bjurvalla för 4de och 5te Eric Olsson i Tängesbo för 6te Eric Ersson i Svingbolsta för 7de Olof Ersson i Upplanda för 8de och 9de Olof Andersson i Bragdebo för 10de Olof Larsson i Gästbo för 11te och 14de Landbonden Lars Persson i Laggarbo för 12te och 13de Bonden Carl Jansson i Mångsbo för 15de och 16de samt possessionaten (godsägaren) Tottie på Lindsbro. Suppleanter i nämnden utsågos derjemte, nemligen: bönderna Olof Andersson i Gräsbo, Jonas Ersson i Berg, Anders Andersson i Håfberga, Per Persson i Ragnarbo, Anders Olsson i Buckarby och Eric Larsson i Svina. Såsom ordförande i kommunalnämnden valdes enhälligt possessionaten K.T. Tottie på Lindsbro och till vice ordförande bonden Eric Ersson i Svingbolsta. Sockennämnden hade författningsenligt uppsatt församlingens utgifts- och inkomststater för år 1863, hvilka nu öfverlemnades till kommunalstämmans granskning. I utgiftsstaten voro först upptagna inlemnade obetalda räkningar för år 1862, uppjämda till ett belopp af 309 Rdr 87 öre Rmt. Vid dessa räkningar anmärkte kronobefallningsman Lindgren att de borde först granskas innan socknemännen kunde ikläda sig någon betalningsskyldighet, hvilket uppdrag han ville anförtro åt kommunalnämnden. Hade kommunalnämnden orsak att mot berörda räkningar göra anmärkningar, borde kommunalstämman deröfver höras, men funno nämnden deremot inga anmärkningar vara för handen, borde räkningarna nu af kommunalstämman anses såsom godkända till betalning. Häri instämde öfriga socknemän. Hvidare upptog utgiftsstaten förslag till blifvande utgifter för 1863: 2

3 Till skolgårdens planering och plantering 100 Rdr Rmt stamböcker 3 Rdr per styck 12 aflöning åt biträdande läraren i fasta skolan 100 nya målkärl till magasinet med forlön (2ne satser) 95 lösen för taxeringslängden, fyrktalslängden, räkenskapsböcker och tabb. 40 blifvande ombudsresor och oförutsedda behof öre Summa 400 Rdr 13 öre Mot dessa föreslagna utgifter anmärktes, att skolgårdens planering kunde verkställas genom gångled, att stamboksmedlen skulle upptagas på vanligt sätt, att aflöning åt extra läraren i fasta skolan skulle utgå. Utskänkningsmedlen såsom förr blifvit beslutadt, att blifvande ombud i sockens angelägenheter borde lemna anstånd med betalningen, hvarföre alla dessa utgifter borde ur förslaget utgå. Nya målkärl till magasinet voro upptagna till 95 Rdr. Somliga bland socknemännen ansågo att målkärlen borde inköpas af magasinets tillgångar andra åter, att de gamla målkärlen borde bibehållas vid mätningen. Den ene af magasinsföreståndarna, Anders Ersson i Bärby, förklarade, att han icke ville ikläda sig något ansvar ifall åtal skedde för begagnande af målkärl, som med 1862 års slut voro olagliga. Äfvensom kronobefallningsman Lindgren reserverade sig mot allt användande af magasinets nuvarande spannmålsfond för inköpande af de i lag anbefallda målkärlen och begärde proposition, huruvida socknemännen ville på egen bekostnad till magasinet anskaffa nya målkärl eller icke. Vid framställd proposition förbunda sig socknemännen att på egen bekostnad anskaffa de ifrågavarande kärlen. Lösen för taxerings- och fyrktalslängd m.m. godkändes till inbetalning. Inkomststaten upptog 1862 års blifvande utskänkningsmedel med 100 Rdr. 2 års återbetalning af gästgifvare Ålander: 24 Rdr = summa 124 Rdr Rmt. Dertill kom af magasinsföreståndaren Anders Ersson i Bärby nu uppgifna 16 à 17 Rdr för försålda materialer efter magasinsbyggnaden. Beloppet kunde för tillfället icke närmare bestämmas. Sedan utgifts- och inkomststaterna sålunda blifvit granskade och frågorna om de föreslagna utgifterna blifvit afgjorde, förklarade possessionaten Tottie, att han såsom kommunalnämndens ordförande icke tog någon befattning med indrifvande af de obetalte räkningar församlingen egde från föregående år och längre tid tillbaka, utan hade socknemännen att indrifva dem på samma sätt som hittills skett. 4. Slutligen hemställde pastor Löfling till socknemännen, om det icke vore billigt och med församlingens heder öfverensstämmande, att församlingen till herr Gustaf Andersson på Hof, som snart från orten afflyttar, såsom ett vedermäle af församlingens erkänsla öfverlemnade 100 Rdr Rmt, emedan herr Andersson utan all ersättning åt församlingen till everldelig besittning upplåtit byggnadsplats och skolgård för dess fasta folkskola. En och annan bland socknemännen hördes häruti instämma. 5. Skinnet af en räf, fångad på Hofs egor af bonden Jan Jansson i Wreta den sistlidne december, uppvisades. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl Komm. st. n. v. ordförande. Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: A. Ericsson i Bärby Olof Larsson i Berg Uppläst från predikstolen den 25 januari 1863 af C. Linddahl. 3

4 Protocoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 18 januari Upplästes och underskrefs förestående protocoll, hvarvid socknemännen vid justeringen af samma protocoll uttryckte den önskan, att kommunalnämndens ordförande, ehuru ej förbunden att taga någon befattning med indrifvande af förra årets obetalda räkningar, ändock benäget ville låta dem ingå i den uppbörd som kommer att hållas för inköpande af de nya målkärlen till magasinet, samt för lösen af fyrktalslängden och räkenskapsböckerna. I samma uppbörd torde då äfven få ingå affordrad lösen för Kongl. Kammarcollegii utslag till de vägbyggnadsskyldiga i denna socken, uppjämte till 5 Rdr Rmt. Som kommunalnämndens ordförande i dag var frånvarande, fick härmed bero. Som det gamla målsystemet med 1862 års slut upphörde att vara lagligt gällande, hade socknemännen med afseende på dess spannmålsfond i socknemagasinet på allmän sockenstämma den 5 sistlidna october uppdragit åt kronobefallningsman Lindgren att uppgöra dels en förvandling af de serskilta spannmålsfonderna efter det numera i lag anbefallda mätningssättet, dels ock att förändra spannmålsräntan till det belopp, som gjorde att magasinets räkenskaper med reda och beqvämlighet kunde föras, hvadan alltså sedan kronobefallningsman Lindgren fullgjort detta församlingens uppdrag, en öfversigt af magasinets ställning vid räkenskapsårets slut den 1 maj 1862 efter såväl det gamla som nya beräkningssättet nu framlemnades och upplästes, och som utvisade magasinets både tillgångar och utgifter, och när spannmålsfonden numera uppgått till det belopp, att den å samma belopp utgående ränta öfversteg de ur magasinet utgående årliga utgifter, så tillfrågades socknemännen med stöd af 20 i magasinsreglementet, om de önskade någon ersättning i hittills varande ränteberäkning, hvartill svarades enhälligt ja, och föreslog kronobefallningsman Lindgren derföre, att spannmålsräntan på lån ur magasinet borde hädanefter utgå med en kanna per kubikfot, hvilket äfven enhälligt antogs. Dels med anledning af detta beslut, dels och för lättnad vid räkenskapernas förande var behöfligt, att det af Konungens befallningshafvande för Öster Wåhla sockenmagasin den 30 januari 1854 fastställda reglemente erhålla en i åtskilliga förändrad lydelse, hvarföre kronobefallningsman Lindgren fann nödigt att till 6te i reglementet föreslå följande tillägg, så lydande: Som räntan för all utlåning från magasinet, nu är nedsatt till en kanna på kubikfoten, men 2 tunnor eller 12,600 kubikfot spannmål af den på fonden inflytande räntan alltid skall innehållas, för att användas till förvaltararfvode, så kommer hädanefter räntan å fondens derefter återstående belopp, 604,800 kubikfot, såvida det till fullo kan utrönas, och med iaktagande af tillåten afkastning enligt 24 om behof deraf göres, att från magasinet utgifvas för närvarande till fattigförsörjningen i församlingen, och i framtiden om behof deraf skulle uppstå, till understöd åt invalider af beväringsmanskapet. Nedanstående i reglementet blefvo föreslagna erhålla följande förändrade lydelse, nemligen: 20. Utlämning sker hädanefter mot ränta af en kanna/0,100/ på kubikfoten spannmål uti samma slag som den utlånta säden, och så tidigt om vårarna att kornet kan begagnas till utsäde. 24. All mätning så väl vid utlåningen som vid intägten sker med lagligt krönta mål, i öfverensstämmelse med det nu i författningarna föreskrifna mätningssätt. För råttfrätt spillning och intäckning får i räkenskaperna afföras femton kubiktum (0,015) på kubikfoten, så väl för all den säd som ligger i magasinet till sista uttägtsdagen om våren, som för den som derefter blifver qvarliggande, dock att, i händelse denna afskrifning ej är behöflig, tillfaller behållningen deraf, liksom i öfrigt, allt öfvermål magasinets egande föreståndarna att efter behof anlita mä- 4

5 tarna som biträde för skofling af den spannmål som under sommarmånaderna kan blifva inneliggande. 26. Den årliga revisionen af magasinet, dess förvaltning och räkenskaper skall ske i maj eller juni månader, äfven verkställigheten hvaraf pastor i församlingen låter sig angeläget vara att vaka, liksom att revisorer blifva i rätt tid utsedda. 28. Den uti räkningens credit under moment 2 omnämnda afskrifning förändras till femton kubiktum på kubikfoten i öfverenskommelse med stadgandet uti nu förändrad 24. Sedan föreståndsförslagna tillägg och förändringar i magasinsreglementet blifvit närmare utvecklade och förklarade samt ansedda såsom nödvändiga, blefvo de sålunda gjorda tillägg och förändringar såsom delegares i magasinet gemensamma beslut antagna och godkända, och anmodades kommunalstämmans ordförande att hos Konungens befallningshafvande söka erhålla stadfästelse å det sålunda förändrade reglementet för Öster Wåhla sockenmagasin. I sammanhang med föregående väckta kronobefallningsman Lindgrens fråga om inköpande af de nya målkärlen för magasinet, och uppläste en priskurant å dylika kärl från snickarmästaren Johansson i Sala. Som det upplystes att hans arbete var pålitligt och välgjordt, så anmodade socknemännen kronobefallningsman Lindgren att hos nämnda snickare för magasinsdelegares räkning betinga 2ne satser af berörda målkärl, krönta, då socknemännen framdeles ville draga försorg om kärlens hemforsling. 4. Ordföranden uppläste redovisning öfver insamlade bidrag till de nödlidande i Finland jemte qvittence å beloppet, stort 200 Rdr Rmt, från ledamoten af nödhjelpskommittén i Westerås, bergmästaren E. W. Abenius, och tillfrågade socknemännen om de ville utse revisorer för närmare granskning af de uppburna medlen, hvartill svarades nej. 5. 2ne räfskinn uppvisades af soldaten Åkergren å V. Sälja egor. Ett räfskinn af bonden Jan Jansson i Wreta och ett dito af bonden Olof Larsson i Berg för skattpremiers erhållande. Öronen afskuros. Ut supra Uppläst och godkändt intyga: Olof Persson Åby, Anders Olsson Upplanda. In fidem C. H. Linddahl. Protocoll, hållet i lagligen utlyst kommunalstämma den 8 februari Till revisorer af fattigkassans räkenskaper utsågs häradsdomaren Per Olsson i Fogelsta och bondesonen Olof Andersson i Uplanda, samt af magasinets räkenskaper patron Tottie och bonden Jan Larsson i Sätra. Till ledamot i detta års bevillningsberedning utvaldes bonden Lars Ersson i Mångsbo och till suppleant bonden Jan Jansson Gräsbo. Vidare upptogs det af pastor Löfling vid kommunalstämman den 4 sistlidna januari väckta förslag till öfverläggning och afgörande. Alla närvarande socknemännen biföllo det framställ- 5

6 da förslaget, och beslutades att 1 Rdr Rmt af sexmännen skulle uppbäras af hvarje helt mantal, men att derjemte på framställning af Anders Ersson i Bärby sexmännen skulle anmana utjordsegare och jordtorpare att äfven bidraga till det vackra och hedrande ändamålet. 4. Bonden Per Jansson i Wreta framställde att socknemännen borde vara betänkta på, att uppföra en vedbod vid fattighuset, emedan dertill hittills begagnats Wretabornas kyrkostall, hvarest sålunda intrång skedde. Denna fråga ansågo socknemännen böra hänskjutas i första hand till kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. 5. Ett räfskinn uppvisades af statdrängen C. P. Fogelin. Djuret var dödadt den 10 sistlidna januari på Lindsbro egor. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Godkändt och justeradt intyga: Olof Andersson i Bragdebo, Gustaf Andersson i Ettinga. Protocoll, hållet i lagligen utlyst kommunalstämma den 8 mars Fyrktalslängden blef granskad, godkänd och utan anmärkning vederbörligen underskrifven. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Protocoll, hållet i lagligen utlyst kommunalstämma den 22 mars Föredrog jägmästaren Arpis till Konungens befallningshafvande ingifna memorial af den 8 sistlidna februari om skallgång i åtskilliga socknar i Wåhla härad, hvarvid socknemännen enhälligt förklarade, att de till följe af de dryga kostnader, som voro förenade med skallgång föranstaltade under jägeribetjenings tillsyn och ledning och hvarom de nu i förinämnda memorial blefvo upplysta, afstodo från sitt på allmän sockenstämma den 16 november förlidet år fattade beslut om beredande af skallgång för rofdjurs utdödande under jägeribetjenings ledning. Revisionsberättelsen öfver magasinsräkenskaper från den 1 maj 1861 till samma dag 1862 blef uppläst och utan anmärkning underskrifven. Ett räfskinn uppvisades af soldaten Olof Åkergren å V. Sälja egor, 2ne dito af häradsdomaren Per Olsson i Fogelsta, 2ne dito af bonden Jan Jansson i Wreta. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. 6

7 Protocoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 29 mars Till valmän för landstingsmäns väljande å första rättegångsdagen vid instundande sommarting med Wåhla härad utsågos bonden Eric Ersson i Svingbolsta och bonden Lars Ersson i Mångsbo. Lemnades redovisning öfver insamlade medel till skolhusplatsen. Sedan ½ mantal Stärte, som brukas af mjölnaren Edberg i Kartan och ½ mantal Ettingbo, som eges af Jöns Persson i samma by, hvilka vägrat att till ändamålet bidraga, samt Håf 2½ mantal blifvit dragna från socknens mantal, återstod mantal, för hvilka influtit 104 Rdr 99 öre. Af utjordsegare och torpare hade blifvit insamladt 3 Rdr 1 öre, hvadan hela den insamlade summan uppgick till 108 Rdr Rmt som förlidne gårdag blef till herr Andersson å Håf öfverlemnad. Ett räfskinn uppvisades af bonden Jan Jansson i Wreta. Djuret var i sax fångadt å Wreta egor den 27 mars. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: Per Ersson i Brunnsbo, Lars Ersson i Horrskog. Protocoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 12 april Blef mantalslängden för år 1863 granskad och underskrifven med följande rättelser: enkan Greta Larsdotter å Bergs egor med dess barn Eric, Carin och Per är samma person som är införd bland fattighjonen på Backa egor under namn af Eric Olssons enka med dess barn Eric, Carin och Per. Cajsa Andersdotter och Anders Perssons enka å Tängesbo egor på fattigförteckningen upptagna såsom serskilta personer, men äro desamma. Lena Andersdotter är uppförd i Runnebo egor i mantalslängden och äfven å fattigförteckningen. Rothjonet Carin Larsdotter å Bärby egor är densamma som inhyses Lars Anderssons dotter Carin, född 1854, i mantalslängden. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Protocoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 25 maj Till nya ledamöter i brandstodskommittén invaldes bonden Eric Andersson i Svedäng och kyrkvärden Olof Persson i Åby, samt till suppleant bonden Eric Ersson i Svingbolsta. Valdes brandrotemästare för år 1863 i: 7

8 1. roten Lars Persson i Ginka och Olof Andersson i Horrskog. 2. Anders Andersson i Gåfvastbo och arrendator L. Persson i Bjurvalla. 3. Lars Persson i St. Laggarbo och Per Jonsson i Nyby. 4. fru Söderlund i Åby och Olof Larsson på Stomhemmanet. 5. Eric Olsson i Mångsbo och Rönnbom i Fågelsta. 6. Per Larsson i Sillbo och Lars Larsson i Stättan. 7. Edberg i Kartan och Olof Ersson i Upplanda. 8. Ol. Ersson i Trädgårdstorp och C. Persson i Hermanssveden. 9. Per Jonsson i Wreta och yngste Per Perssons enka i Gräsbo. För skottpremiers erhållande uppvisade odalmannen Per Persson på Bergs egor 6 stycken räfskinn, soldaten P. Åström å Åby egor 3 stycken räfskinn, drängen L. Cederstolpe vid Aspnäs 1 räfskinn, soldaten Ol. Klinga å Svedängs egor 5 stycken räfskinn, bonden Jan Jansson i Wreta 2 stycken räfskinn och bonden Anders Ersson i Bärby 3 stycken räfskinn. Allt sammans behörigen bevittnadt. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Uppläst, godkändt och justeradt intyga: Per Ersson i Brunnsbo, Lars Ersson i Horrskog. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 14 juni Grinden vid magasinet, som numera eger en olämplig plats, sedan magasinet blifvit tillbyggdt, skulle flyttas så att planen framför dörrarna blefvo fri och tillgänglig. Då gärdesgården på den ena sidan af vägen kommer att några famnar förlängas, trodde socknemännen att behöfligt gärdsel och stör dertill kunde erhållas af arrendatorn af Prestgården. Oaktadt flera uttägter under våren skett ur magasinet, vore ännu en betydlig qvantitet spannmål inneliggande, som hotade taga skada, emedan utrymme saknades för sädens behöriga omskofling under sommarmånaderna, hvarföre socknemännen till förekommande af spannmålens förskämning beslutade att på hvarje mantal räntefritt fördela 6 kubikfot korn. Magasinsföreståndaren skulle anskaffa de af brandsyn anmälda saknade båtshakar till magasinet. Hvad handsprutas inköpande till magasinet beträffar, förklarade socknemännen det vara obehöfligt, enär kyrkans 2ne slangsprutor och 2 handsprutor förvarades i magasinsbyggnaden. Bakugnen i fattighuset skulle lagas af muraren, som reparerar kakelugnarna i prestgården och sand på vinden omkring skorstenen skulle genom gångled framskaffas. 4. Afkortningslängden å 1862 års kronoutskylder underskrefvos såsom med rätta förhållandet öfverensstämmande. 5. Drängen Eric Nilsson i Gräsbo uppvisade skinnen efter 2 räfungar, dödade å Gräsbo egor den 26 sistlidne maj. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl 8

9 Uppläst, godkändt och justeradt intyga: Lars Ersson i Horrskog, Johan Hansson Sillbo. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 13 september Till nämndeman efter bonden Lars Persson i Bjurvalla som på egen begäran erhållit entledigande från sin befattning vid Wåhla häradsrätt, utsågs med öfvervägande pluralitet bonden Jan Ersson i Klostret. Upplästes revisionsberättelsen öfver fattigkassans räkenskaper från den 1 maj 1862 till samma dag 1863, som utan anmärkning underskrefs å församlingens vägnar af Jan Jansson och Jan Jonsson begge i Gräsbo. På fleras begäran föredrogs frågan om något frivilligt understöd, vare sig i penningar eller spannmål, åt arrendator Lars Larsson i Stättan, som genom frostskada förlorat största delen af årets vexande gröda, och som Lars Larsson med hustru och 9 oförsörjda barn vore i knappa omständigheter, så beslöts, att sexmännen inom hvarje rote skulle till afhjelpande af deras nödställda belägenhet, som hotade att blifva större mot den annalkande vintern, uppbära och å listor anteckna hvad den christliga kärleken åt dem ville lemna. Dock borde man dröja med 14 dagar med denna insamling till dess kornet som ännu till större delen stod ute på marken, blifvit inbergadt. Vidare pålysning härom skulle ske från predikstolen. 4. Med anledning af herr domhafvandens kungörelse om utväljande af ombud bland de skjutsskyldiga för reglering af gästgifverierna och skjutshållningen i vissa delar af Västmanlands och Gefleborgs län, förklarade socknemännen att de icke voro beredda, att dessa ombud nu utse, emedan kungörelsen derom först i dag från predikstolen blifvit dem bekant, utan skulle denna fråga uppskjutas till nästa söndag. Samma utlåtande gåfvo socknemännen med anledning af herr domhafvandens kungörelse om väljande af ombud bland vägbyggnadsskyldiga vid fråga om Skarspårsvägens förläggande, och skulle äfven dessa ombud utses om söndag. 5. Soldaten Åkergren på Vestsälja egor uppvisade skinnen after 2ne räfvar, dödade, den ena 15 april och den andra den 3 september detta år. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: Jan Jansson i Wreta och Eric Ersson i Svedäng. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 20 september Till följe af herr domhafvandens kungörelse af den 3dje dennes utsågos till ombud för skjutsskyldige inom Öster Wåhla församling med afseende på ny reglering af gästgifverierna och skjutshållningen i vissa delar af Vestmanlands och Gefleborgs län herr possessionaten Tottie 9

10 på Lindsbro och bonden Eric Andersson i Olbo, hvilka hafva att inställa sig hos Wåhla häradsrätt i Åby torsdagen den 1 instundande october klockan nio förmiddag. För att, jemlikt Konglig Majt:s nådiga befattning höras, i anledning af Vreta, Gräsbo, Svedäng m.fl. jordegares underdåniga besvär öfver Kongliga kammarkollegie den 6 november 1862 meddelades utslag angående anläggning af ny väg emellan Högsbo och Torps byar i Nora socken, mot befrielse från underhållet af den s.k. Skarspårsvägen, hade herr domhafvanden utfärdat kungörelse af den 3dje dennes om utväljande af ombud bland de vägbyggnadsskyldiga i Öster Wåhla socken. Först tillfrågades socknemännen huru många ombud de önskade utse, hvarvid man öfverenskom, att fyra ombud borde väljas. Där meningarna om valet af dessa ombud voro delade, beslöts att val skulle ske genom omröstning. Innan valet företogs, anhöllo kronobefallningsman Lindgren och Eric Andersson i Olbo, att få till protocollet anfört, att de för sina hemman ville sjelfva utföra sin talan vid häradsrätten i förevarande fråga, såvida ombud kommo att utses bland dem som öfverklagat Kongliga kommerskollegie utslag. I samma reservation hördes en och annan instämma. Sedan ingen gemensam förening om ombuden kunde träffas, anställdes upprop efter årets fyrktalslängd, hvarvid hvar och en afgaf sin röst på 4 olika personer. Som tiden icke tillät, att för tillfället sammanräkna vallängden, så beslöts att Jan Jansson i Vreta och Eric Ersson i Svedäng följande dag skulle infinna sig för att med ordföranden hopsummera röstetalet. Och befanns dervid, att: gästgifvaren Ålander i Åby erhållit röster för mantal eller för 895 fyrkar, Jan Jansson i Gräsbo för mantal eller för 865 fyrkar, Jan Jansson i Vreta för mantal eller för 820 fyrkar, Eric Ersson i Svingbolsta för mantal eller för 736 fyrkar, Possessionaten Tottie för mantal eller för 713 fyrkar, Per Ersson i Brunnsbo för mantal eller för 713 fyrkar, Per Olsson i Fogelsta för mantal eller för 588 fyrkar, Eric Andersson i Olbo för mantal eller för 475 fyrkar, Olof Persson i Åby för mantal eller för 471 fyrkar, Lars Ersson i Mångsbo för mantal eller för 125 fyrkar, Anders Andersson i Skogbo för 3 10 mantal eller för 30 fyrktal. Alltså blifva gästgifvaren Ålander i Åby, bönderna Jan Jansson i Gräsbo, Jan Jansson i Vreta och Eric Ersson i Svingbolsta, såsom de der erhållit röstpluralitet, utsedda till ombud, hvilka hafva att inställa sig hos Wåhla häradsrätt i Åby torsdagen den 1 nästinstundande october klockan 12 middagen. Ut supra In fidem C. H. Linddahl Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: Eric (bomärke) Andersson i Svedäng, Olof Olsson i Ettinga. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 4 october Till uppsättande af priskurant för den serskilda markegång, hvilken, enligt 3 mom. 2 af Konglig Majt:s nådiga kungörelse den 11 maj 1855, skall af deputerade vid markegångssättningen för det löpande året bestämmas, utsågs såsom fullmäktig bonden Olof Ersson i Bjurvalla å nr 5 hvilken har att infinna sig i Nora sockenstuga tisdagen den 13de dennes klockan 12 middag. 10

11 Ur supra In fidem C. H. Linddahl. Protocoll, hållet vid allmän kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 8 november Sedan wice pastor C. H. Linddahl ifrån församlingen afflyttat, hvilken innehaft ordförandebefattningen i kommunalstämmor, har stämma tills i dag blifvit behörigen utlyst, och till ordinarie ordförande valdes nu pastor i församlingen professoren m.m. herr L.P. Esbjörn, hvilken befattning han godhetsfullt sig åtog. Som magasinsföreståndarna anhållit att få socknemännen hörda huruvida, då en betydlig del af innevarande års gröda i åtskilliga delar af socknen lidit skada af frost, den spannmål som förleden wår dels med ränta, dels utan ränta, ur magasinet utgådt, borde af låntagarna denna höst indrifvas till endast räntan eller någon del af capitalet. Församlingsborna fattade enhälligt det beslut, att den som will och har oskadad säd, som af magasinsföreståndarna kan emottagas och magasineras, får, om han så för godt finner inbetala sin skuld, men den eller de som lidit skada på sin säd af frost, få anstånd med inlevereringen af sina lån till capitalet, men räntan måste ovillkorligen denna höst inlämnas i lefveransgiltig säd, och att de lån som räntefritt utgått och ej kunna i magazinet inlämnas, icke härefter utestå utan ränta. Ifrån herr kronofogden P. G. Wallin har ankommit skrifvelse för att inom församlingen wälja ombud jemte suppleant i den särskilda markegångsnämnd som på sätt Konglig Majt:s nådiga kungörelse den 11 maj mom. 3 närmare föreskrifver, skall upprätta priskurant för de tre sista månaderna af innevarande år. Dertill valdes bonden Jan Jansson i Gräsbo som ombud, och nämndemannen Jan Jonsson i samma by som suppleant. 4. Uppvistes skinnet efter en räf som bondesonen Olof Persson i Westerselja skjutit på Westerselja ägor den 19de sistlidne october enligt skriftligt intyg af Olof Larsson och Per Larsson i Westerselja. Äfven uppviste bondesonen Eric Larsson i Huggle skinnet efter en räf som han fångat den 8de sistlidne mars enligt skriftligt intyg af Olof Olsson och Per Olof Olsson i Huggle, af hvilka skinn öronen afskuros. Uppläst, justeradt och godkändt den 15 november 1863, intyga på församlingens vägnar: Lars Olsson i Gästbo Olof Olsson i Ettinga Per Ohlsson i Fogelsta. Wid protocollet A. Ericsson i Bärby vice ordförande. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 29/11-63 af C. G. A. Löfdahl. 11

12 Protocoll, hållet i kommunalstämma den 20 december 1863 efter 14 dagars pålysning. Till nämndeman uti Öster Wåhla häradsrätt efter häradsdomaren Per Olsson i Upplanda, hvilken på egen begäran blifvit från nämndemannabefattningen entledigad, valdes genom flesta rösterna, bönderna Lars Larsson i Gällarbo och Jan Jansson i Stärte. Snöplogsfogdar uti de för allmänheten indelte ploglag tillsattes genom befallningsman Lindgrens försorg., vid protocollet L. P. Esbjörn. Den 26 december 1863 uppläst, justeradt och godkändt intyga på församlingens vägnar: Olof Olsson i Ettinga, Per Larsson i Åkerbyn. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka 24/ Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 3 januari Enligt fleras begäran hade socknemännen, till följd af en vecka förut skedd pålysning, i dag sammanträdt, för att rådgöra och besluta rörande en ifrågasatt ansökning till Kongliga generalpoststyrelsen om uppsättande af en poststation vid Öster Wåhla kyrka till underlättande af brefgången i orten. Och då ämnet nu framställdes, yttrade den talrikt församlade allmogen allmänt, att de högeligen önskade en sådan inrättning, enär den kunde ske på postverkets bekostnad och utan socknens betungande, emedan den vore högst önskvärd, då här är endast en postgång i veckan och den på den allra otjenligaste tid, nemligen lördagsqvällarna och söndagarna, hvarföre man lifligt önskade 2ne postgångar i veckan. Det anfördes ock, att allmänheten i denna ort har en betydlig brefvexling, förorsakad af den ansenliga tillverkning af stolar och laggkärl, som här bedrifves såsom husslöjd och gifver anledning till beställningar från Stockholm och andra orter, hvilken brefvexling för närvarande förorsakar ansenlig kostnad och äfven är något osäker. Då afståndet till vårt postkontor i Uppsala är öfver fem (5) mil, hvartill må läggas, att Öster Wåhla kyrka onekligen är det tjenligaste stället för en poststation, enär icke mindre än fem allmänna landsvägar, som leda till de kringliggande socknarna, der sammanstöta. Till följe häraf valdes enstämmigt kronobefallningsman J. A. Lindgren på Äspenbo och possessionaten K.T. Tottie på Lindsbro såsom socknens ombud att hos Kongliga generalpoststyrelsen göra enträgen ansökan i detta afseende och utveckla de många talande skälen derför. Kyrkvärden Olof Persson i Åby och bonden Eric Ersson i Svingbolsta utsågos att jemte ordföranden nästa tisdags morgon justera detta protokoll. L. P. Esbjörn Ordförande. Den 5 januari 1864 uppläst, justeradt och godkändt, intyga på kommunalstämmans vägnar: 12

13 Olof Persson i Åby, Eric Ersson i Svingbolsta. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 6 januari 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i ordinarie kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 27 januari 1864 uti socknestugan. Efter förut gången pålysning den 6 och 10 i denna månad företogos nu följande ämnen, nemligen först: Den af kommunalnämnden upprättade fyrktalslängden granskades, godkändes och underskrefs. Dervid gjordes den anmärkning och fattades det beslut att efter den 1sta nästkommande maj bör i stället för hofpredikanten och prosten J. Dillners sterbhusdelegares namn införas kyrkoherden L.P. Esbjörns namn, emedan han den dagen pastoratet tillträder. Emedan uti förledne oktober månad ordinarie kommunalstämma icke blifvit hållen och inkomst- och utgiftsförslag icke upprättadt och således icke heller fullständig debiterings- och uppbördslängd kunnat upprättas, så företeddes nu, såsom grund för debitering och uppbörd af kommunalutskylder, af kommunalnämndens ordförande ett utgifts- och inkomstförslag inalles uppgående till Rdr 234,29 enligt hvilket endast ett tillskott af Rdr 95,80 eller en debitering af 1 öre per fyrk erfordras för fyllandet af socknens utgifter för det förflutna året, och beslöts derföre att denna debitering och uppbörd af 1 öre på hvarje fyrk skulle af kommunalnämnden verkställas. Till revisor af socknens och fattigkassans räkenskaper för förledne år valdes bönderna Lars Olsson i Gästbo och Per Olsson i Fogelsta. 4. Revisionsberättelsen öfver granskningen af Tigerhjelmska invalidfonden utvisade att denna fond den 19de september 1863 utgjorde: räntebärande förbindelser å 8125 Rdr, kontant i kassan 24 Rdr 49 öre, tillhopa 8149 Rdr 49 öre. Och en spannmålsfond af 116 tunnor, hälften råg och korn, granskades och godkändes, samt lemnades räkenskapsföranden, herr possessionaten Tottie, full decharges. 5. Revisionsberättelsen rörande socknemagasinets förvaltning från den 1 maj 1862 till samma tid 1863 företeddes äfven, och utvisade att behållningen sistnämnde dag utgjorde: Enligt restlängd, råg 38,955 kubikfot, korn 37,297 kubikfot. Enligt utlämningslängd Enligt utlåningslängd utan renta I magasinet inneliggande råg 29, ,023 Tillika med utgifter och afskrifning, summa 1643, ,123. Berättelsen godkändes efter uppläsandet. 6. Herr possessionaten Tottie väckte förslag om att å nästa ordinarie kommunalstämma fråga måtte företagas och afgöras om utväg att ersätta fattigkassan för den förlust den kommer att lida genom fattigprocentens upphörande å bouppteckningar enligt Konglig kungörelsen af den 16 november Äfvensom om gräfvande af en brunn vid fattighuset. 13

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909.

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Protokoll januari 1909 Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Pastor Hansson, Fru

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Protokoll augusti 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Brändström, Aurén, Lindquist,

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande:

1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: o å r s b e r ä t t e l s e 1901. I. Stadsfullmäktige. Af de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding. Närvarande länsman Carl

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande:

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: 1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Stadsfullmäktige

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer