Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008."

Transkript

1 Östervåla Kommunalstämmoprotokollsbok Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

2 Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 4 januari Sedan söndagen den 28 sistlidne december kommunalstämma blifvit från predikstolen utlyst till i dag efter den offentliga gudstjenstens slut för val af ledamöter jemte suppleanter i församlingens kommunalnämnd, blefvo af Kongl. Majt:s nådiga förordning om kommunalstyrelse nu upplästa. Då sockennämnden och fattigvårdsstyrelsen hittills utgjorts af samma ledamöter, så tillfrågades socknemännen huruvida de ville att kommunalnämndens bestyr och fattigvårdsstyrelsens åliggande skulle skiljas från hvarandra, hvartill svarades, att dessa befattningar äfven framledes skulle blifva förenade. Men då 40 i ofvannämnda nådiga förordning stadgas, att ledamöternas antal i kommunalnämnden icke får öfverstiga 11 och fattigrotarnas antal är 16, hvilkas närmaste tillsyn hvar och en af de 16 ledamöterna i sockennämnden haft sig anförtrodd, så hade sockennämnden uppgjort ett förslag, der tillsynen öfver de 16 fattigrotarna var fördelad på 10 blifvande ledamöter. Detta uppgjorda förslag antogs enhälligt. Sedan tillfrågades socknemännen om antalet af ledamöter i kommunalnämnden, hvilket bestämdes till elfva, och blefvo sålunda i nämnden invalda: Landbonden Anders Persson i Råttbo för 1sta och 2dra fattigroten Bonden Anders Persson i Gräsbo för 3dje Olof Ersson i Bjurvalla för 4de och 5te Eric Olsson i Tängesbo för 6te Eric Ersson i Svingbolsta för 7de Olof Ersson i Upplanda för 8de och 9de Olof Andersson i Bragdebo för 10de Olof Larsson i Gästbo för 11te och 14de Landbonden Lars Persson i Laggarbo för 12te och 13de Bonden Carl Jansson i Mångsbo för 15de och 16de samt possessionaten (godsägaren) Tottie på Lindsbro. Suppleanter i nämnden utsågos derjemte, nemligen: bönderna Olof Andersson i Gräsbo, Jonas Ersson i Berg, Anders Andersson i Håfberga, Per Persson i Ragnarbo, Anders Olsson i Buckarby och Eric Larsson i Svina. Såsom ordförande i kommunalnämnden valdes enhälligt possessionaten K.T. Tottie på Lindsbro och till vice ordförande bonden Eric Ersson i Svingbolsta. Sockennämnden hade författningsenligt uppsatt församlingens utgifts- och inkomststater för år 1863, hvilka nu öfverlemnades till kommunalstämmans granskning. I utgiftsstaten voro först upptagna inlemnade obetalda räkningar för år 1862, uppjämda till ett belopp af 309 Rdr 87 öre Rmt. Vid dessa räkningar anmärkte kronobefallningsman Lindgren att de borde först granskas innan socknemännen kunde ikläda sig någon betalningsskyldighet, hvilket uppdrag han ville anförtro åt kommunalnämnden. Hade kommunalnämnden orsak att mot berörda räkningar göra anmärkningar, borde kommunalstämman deröfver höras, men funno nämnden deremot inga anmärkningar vara för handen, borde räkningarna nu af kommunalstämman anses såsom godkända till betalning. Häri instämde öfriga socknemän. Hvidare upptog utgiftsstaten förslag till blifvande utgifter för 1863: 2

3 Till skolgårdens planering och plantering 100 Rdr Rmt stamböcker 3 Rdr per styck 12 aflöning åt biträdande läraren i fasta skolan 100 nya målkärl till magasinet med forlön (2ne satser) 95 lösen för taxeringslängden, fyrktalslängden, räkenskapsböcker och tabb. 40 blifvande ombudsresor och oförutsedda behof öre Summa 400 Rdr 13 öre Mot dessa föreslagna utgifter anmärktes, att skolgårdens planering kunde verkställas genom gångled, att stamboksmedlen skulle upptagas på vanligt sätt, att aflöning åt extra läraren i fasta skolan skulle utgå. Utskänkningsmedlen såsom förr blifvit beslutadt, att blifvande ombud i sockens angelägenheter borde lemna anstånd med betalningen, hvarföre alla dessa utgifter borde ur förslaget utgå. Nya målkärl till magasinet voro upptagna till 95 Rdr. Somliga bland socknemännen ansågo att målkärlen borde inköpas af magasinets tillgångar andra åter, att de gamla målkärlen borde bibehållas vid mätningen. Den ene af magasinsföreståndarna, Anders Ersson i Bärby, förklarade, att han icke ville ikläda sig något ansvar ifall åtal skedde för begagnande af målkärl, som med 1862 års slut voro olagliga. Äfvensom kronobefallningsman Lindgren reserverade sig mot allt användande af magasinets nuvarande spannmålsfond för inköpande af de i lag anbefallda målkärlen och begärde proposition, huruvida socknemännen ville på egen bekostnad till magasinet anskaffa nya målkärl eller icke. Vid framställd proposition förbunda sig socknemännen att på egen bekostnad anskaffa de ifrågavarande kärlen. Lösen för taxerings- och fyrktalslängd m.m. godkändes till inbetalning. Inkomststaten upptog 1862 års blifvande utskänkningsmedel med 100 Rdr. 2 års återbetalning af gästgifvare Ålander: 24 Rdr = summa 124 Rdr Rmt. Dertill kom af magasinsföreståndaren Anders Ersson i Bärby nu uppgifna 16 à 17 Rdr för försålda materialer efter magasinsbyggnaden. Beloppet kunde för tillfället icke närmare bestämmas. Sedan utgifts- och inkomststaterna sålunda blifvit granskade och frågorna om de föreslagna utgifterna blifvit afgjorde, förklarade possessionaten Tottie, att han såsom kommunalnämndens ordförande icke tog någon befattning med indrifvande af de obetalte räkningar församlingen egde från föregående år och längre tid tillbaka, utan hade socknemännen att indrifva dem på samma sätt som hittills skett. 4. Slutligen hemställde pastor Löfling till socknemännen, om det icke vore billigt och med församlingens heder öfverensstämmande, att församlingen till herr Gustaf Andersson på Hof, som snart från orten afflyttar, såsom ett vedermäle af församlingens erkänsla öfverlemnade 100 Rdr Rmt, emedan herr Andersson utan all ersättning åt församlingen till everldelig besittning upplåtit byggnadsplats och skolgård för dess fasta folkskola. En och annan bland socknemännen hördes häruti instämma. 5. Skinnet af en räf, fångad på Hofs egor af bonden Jan Jansson i Wreta den sistlidne december, uppvisades. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl Komm. st. n. v. ordförande. Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: A. Ericsson i Bärby Olof Larsson i Berg Uppläst från predikstolen den 25 januari 1863 af C. Linddahl. 3

4 Protocoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 18 januari Upplästes och underskrefs förestående protocoll, hvarvid socknemännen vid justeringen af samma protocoll uttryckte den önskan, att kommunalnämndens ordförande, ehuru ej förbunden att taga någon befattning med indrifvande af förra årets obetalda räkningar, ändock benäget ville låta dem ingå i den uppbörd som kommer att hållas för inköpande af de nya målkärlen till magasinet, samt för lösen af fyrktalslängden och räkenskapsböckerna. I samma uppbörd torde då äfven få ingå affordrad lösen för Kongl. Kammarcollegii utslag till de vägbyggnadsskyldiga i denna socken, uppjämte till 5 Rdr Rmt. Som kommunalnämndens ordförande i dag var frånvarande, fick härmed bero. Som det gamla målsystemet med 1862 års slut upphörde att vara lagligt gällande, hade socknemännen med afseende på dess spannmålsfond i socknemagasinet på allmän sockenstämma den 5 sistlidna october uppdragit åt kronobefallningsman Lindgren att uppgöra dels en förvandling af de serskilta spannmålsfonderna efter det numera i lag anbefallda mätningssättet, dels ock att förändra spannmålsräntan till det belopp, som gjorde att magasinets räkenskaper med reda och beqvämlighet kunde föras, hvadan alltså sedan kronobefallningsman Lindgren fullgjort detta församlingens uppdrag, en öfversigt af magasinets ställning vid räkenskapsårets slut den 1 maj 1862 efter såväl det gamla som nya beräkningssättet nu framlemnades och upplästes, och som utvisade magasinets både tillgångar och utgifter, och när spannmålsfonden numera uppgått till det belopp, att den å samma belopp utgående ränta öfversteg de ur magasinet utgående årliga utgifter, så tillfrågades socknemännen med stöd af 20 i magasinsreglementet, om de önskade någon ersättning i hittills varande ränteberäkning, hvartill svarades enhälligt ja, och föreslog kronobefallningsman Lindgren derföre, att spannmålsräntan på lån ur magasinet borde hädanefter utgå med en kanna per kubikfot, hvilket äfven enhälligt antogs. Dels med anledning af detta beslut, dels och för lättnad vid räkenskapernas förande var behöfligt, att det af Konungens befallningshafvande för Öster Wåhla sockenmagasin den 30 januari 1854 fastställda reglemente erhålla en i åtskilliga förändrad lydelse, hvarföre kronobefallningsman Lindgren fann nödigt att till 6te i reglementet föreslå följande tillägg, så lydande: Som räntan för all utlåning från magasinet, nu är nedsatt till en kanna på kubikfoten, men 2 tunnor eller 12,600 kubikfot spannmål af den på fonden inflytande räntan alltid skall innehållas, för att användas till förvaltararfvode, så kommer hädanefter räntan å fondens derefter återstående belopp, 604,800 kubikfot, såvida det till fullo kan utrönas, och med iaktagande af tillåten afkastning enligt 24 om behof deraf göres, att från magasinet utgifvas för närvarande till fattigförsörjningen i församlingen, och i framtiden om behof deraf skulle uppstå, till understöd åt invalider af beväringsmanskapet. Nedanstående i reglementet blefvo föreslagna erhålla följande förändrade lydelse, nemligen: 20. Utlämning sker hädanefter mot ränta af en kanna/0,100/ på kubikfoten spannmål uti samma slag som den utlånta säden, och så tidigt om vårarna att kornet kan begagnas till utsäde. 24. All mätning så väl vid utlåningen som vid intägten sker med lagligt krönta mål, i öfverensstämmelse med det nu i författningarna föreskrifna mätningssätt. För råttfrätt spillning och intäckning får i räkenskaperna afföras femton kubiktum (0,015) på kubikfoten, så väl för all den säd som ligger i magasinet till sista uttägtsdagen om våren, som för den som derefter blifver qvarliggande, dock att, i händelse denna afskrifning ej är behöflig, tillfaller behållningen deraf, liksom i öfrigt, allt öfvermål magasinets egande föreståndarna att efter behof anlita mä- 4

5 tarna som biträde för skofling af den spannmål som under sommarmånaderna kan blifva inneliggande. 26. Den årliga revisionen af magasinet, dess förvaltning och räkenskaper skall ske i maj eller juni månader, äfven verkställigheten hvaraf pastor i församlingen låter sig angeläget vara att vaka, liksom att revisorer blifva i rätt tid utsedda. 28. Den uti räkningens credit under moment 2 omnämnda afskrifning förändras till femton kubiktum på kubikfoten i öfverenskommelse med stadgandet uti nu förändrad 24. Sedan föreståndsförslagna tillägg och förändringar i magasinsreglementet blifvit närmare utvecklade och förklarade samt ansedda såsom nödvändiga, blefvo de sålunda gjorda tillägg och förändringar såsom delegares i magasinet gemensamma beslut antagna och godkända, och anmodades kommunalstämmans ordförande att hos Konungens befallningshafvande söka erhålla stadfästelse å det sålunda förändrade reglementet för Öster Wåhla sockenmagasin. I sammanhang med föregående väckta kronobefallningsman Lindgrens fråga om inköpande af de nya målkärlen för magasinet, och uppläste en priskurant å dylika kärl från snickarmästaren Johansson i Sala. Som det upplystes att hans arbete var pålitligt och välgjordt, så anmodade socknemännen kronobefallningsman Lindgren att hos nämnda snickare för magasinsdelegares räkning betinga 2ne satser af berörda målkärl, krönta, då socknemännen framdeles ville draga försorg om kärlens hemforsling. 4. Ordföranden uppläste redovisning öfver insamlade bidrag till de nödlidande i Finland jemte qvittence å beloppet, stort 200 Rdr Rmt, från ledamoten af nödhjelpskommittén i Westerås, bergmästaren E. W. Abenius, och tillfrågade socknemännen om de ville utse revisorer för närmare granskning af de uppburna medlen, hvartill svarades nej. 5. 2ne räfskinn uppvisades af soldaten Åkergren å V. Sälja egor. Ett räfskinn af bonden Jan Jansson i Wreta och ett dito af bonden Olof Larsson i Berg för skattpremiers erhållande. Öronen afskuros. Ut supra Uppläst och godkändt intyga: Olof Persson Åby, Anders Olsson Upplanda. In fidem C. H. Linddahl. Protocoll, hållet i lagligen utlyst kommunalstämma den 8 februari Till revisorer af fattigkassans räkenskaper utsågs häradsdomaren Per Olsson i Fogelsta och bondesonen Olof Andersson i Uplanda, samt af magasinets räkenskaper patron Tottie och bonden Jan Larsson i Sätra. Till ledamot i detta års bevillningsberedning utvaldes bonden Lars Ersson i Mångsbo och till suppleant bonden Jan Jansson Gräsbo. Vidare upptogs det af pastor Löfling vid kommunalstämman den 4 sistlidna januari väckta förslag till öfverläggning och afgörande. Alla närvarande socknemännen biföllo det framställ- 5

6 da förslaget, och beslutades att 1 Rdr Rmt af sexmännen skulle uppbäras af hvarje helt mantal, men att derjemte på framställning af Anders Ersson i Bärby sexmännen skulle anmana utjordsegare och jordtorpare att äfven bidraga till det vackra och hedrande ändamålet. 4. Bonden Per Jansson i Wreta framställde att socknemännen borde vara betänkta på, att uppföra en vedbod vid fattighuset, emedan dertill hittills begagnats Wretabornas kyrkostall, hvarest sålunda intrång skedde. Denna fråga ansågo socknemännen böra hänskjutas i första hand till kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. 5. Ett räfskinn uppvisades af statdrängen C. P. Fogelin. Djuret var dödadt den 10 sistlidna januari på Lindsbro egor. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Godkändt och justeradt intyga: Olof Andersson i Bragdebo, Gustaf Andersson i Ettinga. Protocoll, hållet i lagligen utlyst kommunalstämma den 8 mars Fyrktalslängden blef granskad, godkänd och utan anmärkning vederbörligen underskrifven. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Protocoll, hållet i lagligen utlyst kommunalstämma den 22 mars Föredrog jägmästaren Arpis till Konungens befallningshafvande ingifna memorial af den 8 sistlidna februari om skallgång i åtskilliga socknar i Wåhla härad, hvarvid socknemännen enhälligt förklarade, att de till följe af de dryga kostnader, som voro förenade med skallgång föranstaltade under jägeribetjenings tillsyn och ledning och hvarom de nu i förinämnda memorial blefvo upplysta, afstodo från sitt på allmän sockenstämma den 16 november förlidet år fattade beslut om beredande af skallgång för rofdjurs utdödande under jägeribetjenings ledning. Revisionsberättelsen öfver magasinsräkenskaper från den 1 maj 1861 till samma dag 1862 blef uppläst och utan anmärkning underskrifven. Ett räfskinn uppvisades af soldaten Olof Åkergren å V. Sälja egor, 2ne dito af häradsdomaren Per Olsson i Fogelsta, 2ne dito af bonden Jan Jansson i Wreta. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. 6

7 Protocoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 29 mars Till valmän för landstingsmäns väljande å första rättegångsdagen vid instundande sommarting med Wåhla härad utsågos bonden Eric Ersson i Svingbolsta och bonden Lars Ersson i Mångsbo. Lemnades redovisning öfver insamlade medel till skolhusplatsen. Sedan ½ mantal Stärte, som brukas af mjölnaren Edberg i Kartan och ½ mantal Ettingbo, som eges af Jöns Persson i samma by, hvilka vägrat att till ändamålet bidraga, samt Håf 2½ mantal blifvit dragna från socknens mantal, återstod mantal, för hvilka influtit 104 Rdr 99 öre. Af utjordsegare och torpare hade blifvit insamladt 3 Rdr 1 öre, hvadan hela den insamlade summan uppgick till 108 Rdr Rmt som förlidne gårdag blef till herr Andersson å Håf öfverlemnad. Ett räfskinn uppvisades af bonden Jan Jansson i Wreta. Djuret var i sax fångadt å Wreta egor den 27 mars. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: Per Ersson i Brunnsbo, Lars Ersson i Horrskog. Protocoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 12 april Blef mantalslängden för år 1863 granskad och underskrifven med följande rättelser: enkan Greta Larsdotter å Bergs egor med dess barn Eric, Carin och Per är samma person som är införd bland fattighjonen på Backa egor under namn af Eric Olssons enka med dess barn Eric, Carin och Per. Cajsa Andersdotter och Anders Perssons enka å Tängesbo egor på fattigförteckningen upptagna såsom serskilta personer, men äro desamma. Lena Andersdotter är uppförd i Runnebo egor i mantalslängden och äfven å fattigförteckningen. Rothjonet Carin Larsdotter å Bärby egor är densamma som inhyses Lars Anderssons dotter Carin, född 1854, i mantalslängden. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Protocoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 25 maj Till nya ledamöter i brandstodskommittén invaldes bonden Eric Andersson i Svedäng och kyrkvärden Olof Persson i Åby, samt till suppleant bonden Eric Ersson i Svingbolsta. Valdes brandrotemästare för år 1863 i: 7

8 1. roten Lars Persson i Ginka och Olof Andersson i Horrskog. 2. Anders Andersson i Gåfvastbo och arrendator L. Persson i Bjurvalla. 3. Lars Persson i St. Laggarbo och Per Jonsson i Nyby. 4. fru Söderlund i Åby och Olof Larsson på Stomhemmanet. 5. Eric Olsson i Mångsbo och Rönnbom i Fågelsta. 6. Per Larsson i Sillbo och Lars Larsson i Stättan. 7. Edberg i Kartan och Olof Ersson i Upplanda. 8. Ol. Ersson i Trädgårdstorp och C. Persson i Hermanssveden. 9. Per Jonsson i Wreta och yngste Per Perssons enka i Gräsbo. För skottpremiers erhållande uppvisade odalmannen Per Persson på Bergs egor 6 stycken räfskinn, soldaten P. Åström å Åby egor 3 stycken räfskinn, drängen L. Cederstolpe vid Aspnäs 1 räfskinn, soldaten Ol. Klinga å Svedängs egor 5 stycken räfskinn, bonden Jan Jansson i Wreta 2 stycken räfskinn och bonden Anders Ersson i Bärby 3 stycken räfskinn. Allt sammans behörigen bevittnadt. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl. Uppläst, godkändt och justeradt intyga: Per Ersson i Brunnsbo, Lars Ersson i Horrskog. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 14 juni Grinden vid magasinet, som numera eger en olämplig plats, sedan magasinet blifvit tillbyggdt, skulle flyttas så att planen framför dörrarna blefvo fri och tillgänglig. Då gärdesgården på den ena sidan af vägen kommer att några famnar förlängas, trodde socknemännen att behöfligt gärdsel och stör dertill kunde erhållas af arrendatorn af Prestgården. Oaktadt flera uttägter under våren skett ur magasinet, vore ännu en betydlig qvantitet spannmål inneliggande, som hotade taga skada, emedan utrymme saknades för sädens behöriga omskofling under sommarmånaderna, hvarföre socknemännen till förekommande af spannmålens förskämning beslutade att på hvarje mantal räntefritt fördela 6 kubikfot korn. Magasinsföreståndaren skulle anskaffa de af brandsyn anmälda saknade båtshakar till magasinet. Hvad handsprutas inköpande till magasinet beträffar, förklarade socknemännen det vara obehöfligt, enär kyrkans 2ne slangsprutor och 2 handsprutor förvarades i magasinsbyggnaden. Bakugnen i fattighuset skulle lagas af muraren, som reparerar kakelugnarna i prestgården och sand på vinden omkring skorstenen skulle genom gångled framskaffas. 4. Afkortningslängden å 1862 års kronoutskylder underskrefvos såsom med rätta förhållandet öfverensstämmande. 5. Drängen Eric Nilsson i Gräsbo uppvisade skinnen efter 2 räfungar, dödade å Gräsbo egor den 26 sistlidne maj. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl 8

9 Uppläst, godkändt och justeradt intyga: Lars Ersson i Horrskog, Johan Hansson Sillbo. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 13 september Till nämndeman efter bonden Lars Persson i Bjurvalla som på egen begäran erhållit entledigande från sin befattning vid Wåhla häradsrätt, utsågs med öfvervägande pluralitet bonden Jan Ersson i Klostret. Upplästes revisionsberättelsen öfver fattigkassans räkenskaper från den 1 maj 1862 till samma dag 1863, som utan anmärkning underskrefs å församlingens vägnar af Jan Jansson och Jan Jonsson begge i Gräsbo. På fleras begäran föredrogs frågan om något frivilligt understöd, vare sig i penningar eller spannmål, åt arrendator Lars Larsson i Stättan, som genom frostskada förlorat största delen af årets vexande gröda, och som Lars Larsson med hustru och 9 oförsörjda barn vore i knappa omständigheter, så beslöts, att sexmännen inom hvarje rote skulle till afhjelpande af deras nödställda belägenhet, som hotade att blifva större mot den annalkande vintern, uppbära och å listor anteckna hvad den christliga kärleken åt dem ville lemna. Dock borde man dröja med 14 dagar med denna insamling till dess kornet som ännu till större delen stod ute på marken, blifvit inbergadt. Vidare pålysning härom skulle ske från predikstolen. 4. Med anledning af herr domhafvandens kungörelse om utväljande af ombud bland de skjutsskyldiga för reglering af gästgifverierna och skjutshållningen i vissa delar af Västmanlands och Gefleborgs län, förklarade socknemännen att de icke voro beredda, att dessa ombud nu utse, emedan kungörelsen derom först i dag från predikstolen blifvit dem bekant, utan skulle denna fråga uppskjutas till nästa söndag. Samma utlåtande gåfvo socknemännen med anledning af herr domhafvandens kungörelse om väljande af ombud bland vägbyggnadsskyldiga vid fråga om Skarspårsvägens förläggande, och skulle äfven dessa ombud utses om söndag. 5. Soldaten Åkergren på Vestsälja egor uppvisade skinnen after 2ne räfvar, dödade, den ena 15 april och den andra den 3 september detta år. Öronen afskuros. Ut supra In fidem C. H. Linddahl Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: Jan Jansson i Wreta och Eric Ersson i Svedäng. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 20 september Till följe af herr domhafvandens kungörelse af den 3dje dennes utsågos till ombud för skjutsskyldige inom Öster Wåhla församling med afseende på ny reglering af gästgifverierna och skjutshållningen i vissa delar af Vestmanlands och Gefleborgs län herr possessionaten Tottie 9

10 på Lindsbro och bonden Eric Andersson i Olbo, hvilka hafva att inställa sig hos Wåhla häradsrätt i Åby torsdagen den 1 instundande october klockan nio förmiddag. För att, jemlikt Konglig Majt:s nådiga befattning höras, i anledning af Vreta, Gräsbo, Svedäng m.fl. jordegares underdåniga besvär öfver Kongliga kammarkollegie den 6 november 1862 meddelades utslag angående anläggning af ny väg emellan Högsbo och Torps byar i Nora socken, mot befrielse från underhållet af den s.k. Skarspårsvägen, hade herr domhafvanden utfärdat kungörelse af den 3dje dennes om utväljande af ombud bland de vägbyggnadsskyldiga i Öster Wåhla socken. Först tillfrågades socknemännen huru många ombud de önskade utse, hvarvid man öfverenskom, att fyra ombud borde väljas. Där meningarna om valet af dessa ombud voro delade, beslöts att val skulle ske genom omröstning. Innan valet företogs, anhöllo kronobefallningsman Lindgren och Eric Andersson i Olbo, att få till protocollet anfört, att de för sina hemman ville sjelfva utföra sin talan vid häradsrätten i förevarande fråga, såvida ombud kommo att utses bland dem som öfverklagat Kongliga kommerskollegie utslag. I samma reservation hördes en och annan instämma. Sedan ingen gemensam förening om ombuden kunde träffas, anställdes upprop efter årets fyrktalslängd, hvarvid hvar och en afgaf sin röst på 4 olika personer. Som tiden icke tillät, att för tillfället sammanräkna vallängden, så beslöts att Jan Jansson i Vreta och Eric Ersson i Svedäng följande dag skulle infinna sig för att med ordföranden hopsummera röstetalet. Och befanns dervid, att: gästgifvaren Ålander i Åby erhållit röster för mantal eller för 895 fyrkar, Jan Jansson i Gräsbo för mantal eller för 865 fyrkar, Jan Jansson i Vreta för mantal eller för 820 fyrkar, Eric Ersson i Svingbolsta för mantal eller för 736 fyrkar, Possessionaten Tottie för mantal eller för 713 fyrkar, Per Ersson i Brunnsbo för mantal eller för 713 fyrkar, Per Olsson i Fogelsta för mantal eller för 588 fyrkar, Eric Andersson i Olbo för mantal eller för 475 fyrkar, Olof Persson i Åby för mantal eller för 471 fyrkar, Lars Ersson i Mångsbo för mantal eller för 125 fyrkar, Anders Andersson i Skogbo för 3 10 mantal eller för 30 fyrktal. Alltså blifva gästgifvaren Ålander i Åby, bönderna Jan Jansson i Gräsbo, Jan Jansson i Vreta och Eric Ersson i Svingbolsta, såsom de der erhållit röstpluralitet, utsedda till ombud, hvilka hafva att inställa sig hos Wåhla häradsrätt i Åby torsdagen den 1 nästinstundande october klockan 12 middagen. Ut supra In fidem C. H. Linddahl Uppläst, godkändt och justeradt intyga å församlingens vägnar: Eric (bomärke) Andersson i Svedäng, Olof Olsson i Ettinga. Protocoll, hållet i kommunalstämma den 4 october Till uppsättande af priskurant för den serskilda markegång, hvilken, enligt 3 mom. 2 af Konglig Majt:s nådiga kungörelse den 11 maj 1855, skall af deputerade vid markegångssättningen för det löpande året bestämmas, utsågs såsom fullmäktig bonden Olof Ersson i Bjurvalla å nr 5 hvilken har att infinna sig i Nora sockenstuga tisdagen den 13de dennes klockan 12 middag. 10

11 Ur supra In fidem C. H. Linddahl. Protocoll, hållet vid allmän kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 8 november Sedan wice pastor C. H. Linddahl ifrån församlingen afflyttat, hvilken innehaft ordförandebefattningen i kommunalstämmor, har stämma tills i dag blifvit behörigen utlyst, och till ordinarie ordförande valdes nu pastor i församlingen professoren m.m. herr L.P. Esbjörn, hvilken befattning han godhetsfullt sig åtog. Som magasinsföreståndarna anhållit att få socknemännen hörda huruvida, då en betydlig del af innevarande års gröda i åtskilliga delar af socknen lidit skada af frost, den spannmål som förleden wår dels med ränta, dels utan ränta, ur magasinet utgådt, borde af låntagarna denna höst indrifvas till endast räntan eller någon del af capitalet. Församlingsborna fattade enhälligt det beslut, att den som will och har oskadad säd, som af magasinsföreståndarna kan emottagas och magasineras, får, om han så för godt finner inbetala sin skuld, men den eller de som lidit skada på sin säd af frost, få anstånd med inlevereringen af sina lån till capitalet, men räntan måste ovillkorligen denna höst inlämnas i lefveransgiltig säd, och att de lån som räntefritt utgått och ej kunna i magazinet inlämnas, icke härefter utestå utan ränta. Ifrån herr kronofogden P. G. Wallin har ankommit skrifvelse för att inom församlingen wälja ombud jemte suppleant i den särskilda markegångsnämnd som på sätt Konglig Majt:s nådiga kungörelse den 11 maj mom. 3 närmare föreskrifver, skall upprätta priskurant för de tre sista månaderna af innevarande år. Dertill valdes bonden Jan Jansson i Gräsbo som ombud, och nämndemannen Jan Jonsson i samma by som suppleant. 4. Uppvistes skinnet efter en räf som bondesonen Olof Persson i Westerselja skjutit på Westerselja ägor den 19de sistlidne october enligt skriftligt intyg af Olof Larsson och Per Larsson i Westerselja. Äfven uppviste bondesonen Eric Larsson i Huggle skinnet efter en räf som han fångat den 8de sistlidne mars enligt skriftligt intyg af Olof Olsson och Per Olof Olsson i Huggle, af hvilka skinn öronen afskuros. Uppläst, justeradt och godkändt den 15 november 1863, intyga på församlingens vägnar: Lars Olsson i Gästbo Olof Olsson i Ettinga Per Ohlsson i Fogelsta. Wid protocollet A. Ericsson i Bärby vice ordförande. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 29/11-63 af C. G. A. Löfdahl. 11

12 Protocoll, hållet i kommunalstämma den 20 december 1863 efter 14 dagars pålysning. Till nämndeman uti Öster Wåhla häradsrätt efter häradsdomaren Per Olsson i Upplanda, hvilken på egen begäran blifvit från nämndemannabefattningen entledigad, valdes genom flesta rösterna, bönderna Lars Larsson i Gällarbo och Jan Jansson i Stärte. Snöplogsfogdar uti de för allmänheten indelte ploglag tillsattes genom befallningsman Lindgrens försorg., vid protocollet L. P. Esbjörn. Den 26 december 1863 uppläst, justeradt och godkändt intyga på församlingens vägnar: Olof Olsson i Ettinga, Per Larsson i Åkerbyn. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka 24/ Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 3 januari Enligt fleras begäran hade socknemännen, till följd af en vecka förut skedd pålysning, i dag sammanträdt, för att rådgöra och besluta rörande en ifrågasatt ansökning till Kongliga generalpoststyrelsen om uppsättande af en poststation vid Öster Wåhla kyrka till underlättande af brefgången i orten. Och då ämnet nu framställdes, yttrade den talrikt församlade allmogen allmänt, att de högeligen önskade en sådan inrättning, enär den kunde ske på postverkets bekostnad och utan socknens betungande, emedan den vore högst önskvärd, då här är endast en postgång i veckan och den på den allra otjenligaste tid, nemligen lördagsqvällarna och söndagarna, hvarföre man lifligt önskade 2ne postgångar i veckan. Det anfördes ock, att allmänheten i denna ort har en betydlig brefvexling, förorsakad af den ansenliga tillverkning af stolar och laggkärl, som här bedrifves såsom husslöjd och gifver anledning till beställningar från Stockholm och andra orter, hvilken brefvexling för närvarande förorsakar ansenlig kostnad och äfven är något osäker. Då afståndet till vårt postkontor i Uppsala är öfver fem (5) mil, hvartill må läggas, att Öster Wåhla kyrka onekligen är det tjenligaste stället för en poststation, enär icke mindre än fem allmänna landsvägar, som leda till de kringliggande socknarna, der sammanstöta. Till följe häraf valdes enstämmigt kronobefallningsman J. A. Lindgren på Äspenbo och possessionaten K.T. Tottie på Lindsbro såsom socknens ombud att hos Kongliga generalpoststyrelsen göra enträgen ansökan i detta afseende och utveckla de många talande skälen derför. Kyrkvärden Olof Persson i Åby och bonden Eric Ersson i Svingbolsta utsågos att jemte ordföranden nästa tisdags morgon justera detta protokoll. L. P. Esbjörn Ordförande. Den 5 januari 1864 uppläst, justeradt och godkändt, intyga på kommunalstämmans vägnar: 12

13 Olof Persson i Åby, Eric Ersson i Svingbolsta. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 6 januari 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i ordinarie kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 27 januari 1864 uti socknestugan. Efter förut gången pålysning den 6 och 10 i denna månad företogos nu följande ämnen, nemligen först: Den af kommunalnämnden upprättade fyrktalslängden granskades, godkändes och underskrefs. Dervid gjordes den anmärkning och fattades det beslut att efter den 1sta nästkommande maj bör i stället för hofpredikanten och prosten J. Dillners sterbhusdelegares namn införas kyrkoherden L.P. Esbjörns namn, emedan han den dagen pastoratet tillträder. Emedan uti förledne oktober månad ordinarie kommunalstämma icke blifvit hållen och inkomst- och utgiftsförslag icke upprättadt och således icke heller fullständig debiterings- och uppbördslängd kunnat upprättas, så företeddes nu, såsom grund för debitering och uppbörd af kommunalutskylder, af kommunalnämndens ordförande ett utgifts- och inkomstförslag inalles uppgående till Rdr 234,29 enligt hvilket endast ett tillskott af Rdr 95,80 eller en debitering af 1 öre per fyrk erfordras för fyllandet af socknens utgifter för det förflutna året, och beslöts derföre att denna debitering och uppbörd af 1 öre på hvarje fyrk skulle af kommunalnämnden verkställas. Till revisor af socknens och fattigkassans räkenskaper för förledne år valdes bönderna Lars Olsson i Gästbo och Per Olsson i Fogelsta. 4. Revisionsberättelsen öfver granskningen af Tigerhjelmska invalidfonden utvisade att denna fond den 19de september 1863 utgjorde: räntebärande förbindelser å 8125 Rdr, kontant i kassan 24 Rdr 49 öre, tillhopa 8149 Rdr 49 öre. Och en spannmålsfond af 116 tunnor, hälften råg och korn, granskades och godkändes, samt lemnades räkenskapsföranden, herr possessionaten Tottie, full decharges. 5. Revisionsberättelsen rörande socknemagasinets förvaltning från den 1 maj 1862 till samma tid 1863 företeddes äfven, och utvisade att behållningen sistnämnde dag utgjorde: Enligt restlängd, råg 38,955 kubikfot, korn 37,297 kubikfot. Enligt utlämningslängd Enligt utlåningslängd utan renta I magasinet inneliggande råg 29, ,023 Tillika med utgifter och afskrifning, summa 1643, ,123. Berättelsen godkändes efter uppläsandet. 6. Herr possessionaten Tottie väckte förslag om att å nästa ordinarie kommunalstämma fråga måtte företagas och afgöras om utväg att ersätta fattigkassan för den förlust den kommer att lida genom fattigprocentens upphörande å bouppteckningar enligt Konglig kungörelsen af den 16 november Äfvensom om gräfvande af en brunn vid fattighuset. 13

14 7. Bonden Olof Larsson i Berg uppviste skinnet af en räf, som enligt intyg blifvit af honom fångad uti sax på Rickebo egor. Öronen afskuros. 8. Ordföranden tillkännagaf, att detta protokoll justeras härstädes nästa söndag efter gudstjenstens slut. L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 31 januari 1864 intyga på församlingens vägnar: Johan Åkerlund, L. Sevelin. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 7 februari 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 21 februari Till ledamot för denna socken uti årets bevillningsberedning valdes bonden Erik Ersson i Svingbolsta och till suppleant bonden Jan Larsson i Sätra. Med anledning af Konungens befallningshafvandes kungörelse nr 5 af den 13 januari 1864 rörande en sammankomst af rotehållarna vid Vestmanlands regemente på Vesterås slott klockan 10 f.m. den 31 nästkommande mars, för att öfverväga och besluta om de rotehållares inträde uti knektelegomedelskassan, hvilka härtills icke haft del deruti, stadnade socknemännen efter tagen kännedom och behörigt öfvervägande af så väl nyss berörda kungörelse som af den deruti innehållna Konglig Majt:s nådiga skrifvelse af den 9 december 1862, uti det beslut, att herr kronobefallningsman J. A. Lindgren väljes till rotehållarnas ombud vid förenämnde sammankomst. Till revisorer af socknemagasinets räkenskaper för detta år valdes herr possessionaten K.Th. Tottie och nämndemannen Lars Ersson i Mångsbo. 4. Restlängden å magasinets utestående fordringar upplästes, verifierades och underskrefs. 5. Byggmästaren P. Edberg i Kartan företedde bevis på tillverkade 18 lispund salpeter uti egen plantlada, äfvensom bonden Per Jansson i Ettingbo, bevis på tillverkade 15 lispund salpeter, likaledes i egen plantlada. Dessa bevis upplästes, godkändes och underskrefvos af pastor och 2ne af socknemännen. L. P. Esbjörn, ordförande. Justeradt samma dag intyga på socknemännens vägnar: Jan Jansson i Wreta, Anders Olsson Upplanda. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka söndagen den 27 februari 1864 af C. G. A. Löfdahl. 14

15 Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 19 mars Till socknens ombud vid det af Konungens befallningshafvande till den 31 mars utlysta sammanträde med rotehållarna vid Vestmanlands regemente rörande de rotehållares inträde uti knektelegomedelskassan, hvilka härtills icke haft del deruti, utsågs herr possessionaten K. T. Tottie i stället för herr kronobefallningsmannen A. Lindgren, som på giltiga skäl nödgats sig detta uppdrag afsäga, och till suppleant bonden Erik Andersson i Olbo. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse nr 62 rörande val af suppleanter uti Vestmanlands läns landtvärnskassa och af sockneombud för val af sådana deputerade och suppleanter för 3ne år, utsågs herr possessionaten K. Th. Tottie, att såsom denna sockens ombud deltaga uti nämnda val. Följande inom socknen fångade rofdjursskinn uppvisades och styrktes genom skriftliga bevis vara fångade inom socknen, nemligen: af bonden Jan Jansson i Vreta 2 räfar, fångade den 6 januari och 13 februari detta år, af herr kronobefallningsmannen J.A. Lindgren 1 räf, fångad den 29 januari, af soldaten O. Åkergren 2 räfvar, fångade den 18 och 27 februari, af statdrängen C. P. Fogelin 6 räfvar fångade sedan den 28 december Öronen afskuros. Derjemte styrktes genom skriftligt bevis att soldaten O. Åkergren inom socknen fångat 1 hök, hvaraf fötterna blifvit afhuggna. 4. Bonden Anders Andersson i Borgen företedde bevis på tillverkade 8 lispund salpeter uti egen plantlada, hvilket upplästes, godkändes och underskrefs af ordföranden och 2ne socknemän. 5. Kyrkovärden Olof Persson i Åby och bonden Erik Ersson i Svingbolsta utsågos att jemte ordföranden justera detta protokoll. L.P. Esbjörn, ordförande Den 21 mars 1864 uppläst, justeradt och godkändt, intyga på socknemännens vägnar: Erik Ersson i Svingbolsta, Olof Persson i Åby. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 25 mars 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i ordinarie kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 29 mars Revisionsberättelsen om socknens räkenskaper samt fattigkassans företeddes, upplästes och godkändes. En obetald afgift till kommunalkassan af 1 Rdr 49 öre Rmt inbetaldes nu till kommunalnämndens herr ordföranden, hvarföre föregående års räkenskaper och förvaltning i allo godkändes. Till valmän för att å första rättegångsdagen af nästkommande sommarting deltaga uti valet af landstingsmän och suppleanter för Wåhla härad utsågos för denna socken, som enligt sista 15

16 folkmängdsberäkningen innehåller 3006 personer, kyrkvärden Olof Persson i Åby och bönderna Erik Ersson i Svingbolsta och Lars Ersson i Mångsbo. För att ersätta fattigkassan för den förlust den hädanefter kommer att vidkännas genom upphörandet af fattigprocenten å bouppteckningar enligt Konglig Majt:s nådiga kungörelse af den 16 förliden november, beslöto socknemännen att begagna sig af tillåtelsen uti Kongliga förordningen af den 12 juli 1861 att lägga skatt på egare och innehafvare af hundkreatur, och att hvar och en inom socknen som eger eller innehafver hund, skall för innevarande år till fattigkassan skatta en (1) Rdr Rmt, hvilken skatt af kommunalnämnden för hvarje sådant djur uppbäres i öfverensstämmelse med sist berörda nådiga förordning. 4. Till lättnad för fattighusets innevånare och för lättare tillgång på vatten i händelse af olyckligtvis inträffande eldsvåda beslöts, att en brunn skall genom kommunalnämndens försorg och under ledning af någon af densamma antagen skicklig arbetsföreståndare gräfvas och uppmuras vid fattighuset genom uppbudadt gångled. 5. Då kornet på flera ställen i socknen blifvit under förleden sommar skadadt af frost eller till och med alldeles affruset, så hade socknemagasinets föreståndare begärt föreskrift huru de borde förhålla sig vid utlåningen af korn denna vår då det vore att förmoda, att låntagare helst önskade låna af den i magasinet inneliggande tillgången af korn af 1862 års skörd. Efter noggrant öfvervägande beslutades, att låntagare skola taga högst hälften af hvad de åstunda låna af 1862 års, dock att de, som magasinets föreståndare pröfva hafva lidit af frostskada, skola hafva rätt att få låna två tredjedelar af 1862 års korn och en tredjedel af 1863 års, och hafva förmånsrätt att få uttaga det framför andra på första utlåningsdagen denna vår. 6. I sammanhang med föregående beslöts, att af den gemensamma magasinsfonden skulle vid nästa uttägt få utlemnas 6 kubikfot af 1862 års korn ur socknemagasinet till hjelp vid fattiga barns mathållning vid sockneskolan. 7. Slutligen uppvistes skinnen efter räfvar, som genom skriftliga intyg styrkte hafva blifvit fångade inom socknen utom skallgång, nemligen af herr kronobefallningsmannen J. A. Lindgren 1 den 23 dennes, af Johan L. Cederstolpe 1 den 4 sistlidne januari, af herr inspektoren A. U. Gripenstedt 1 den 24 sistlidne februari och af bonden Jan Jansson i Vreta 1 den 25 dennes. Öronen afskuros. 8. Protokollets justering utsattes till nästa söndag. L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 3 april 1884 intyga på socknemännens vägnar: Andersson Olbo, A. Ericsson i Bärby. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 10 april 1864 af L. P. Esbjörn. 16

17 Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 10 april Årets mantalslängd granskades och underskrefs med den rättelse, att mamsellerna Göthilda och Hilda Dillner blifvit förglömda och uppsättes på särskild förteckning. Till gode män att hafva tillsyn å förmyndarskap för 2 års tid valdes förre häradsdomaren Per Olsson i Fogelsta och magasinsföreståndaren Lars Olsson i Gästbo. På begäran af f.d. landtvärnsmännen Jan Jansson Lind på Upplanda egor, Per Persson Sik på Aspnäs egor och Per Persson Glas på Bjurvalla egor, nu sjelfva närvarande, intygade socknemännen att det var en inom socknen allmänt känd sak, att dessa män på våren 1808 jemte många andra utgingo såsom landtvärnsmän från denna socken, tjenstgjorde uti det finska kriget och efter mångfaldiga faror och lidanden återkommo till hemorten år Särskilt intygade bonden Erik Andersson i Olbo, att han såsom gosse varit en af dem, som vid affärden från hemmet våren 1808 skjutsat dem till Sala, då de gingo att inmönstras i Vesterås. 4. Protokollets justering utsattes till nästa söndag. L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 17 april 1864, intyga på socknenämndens vägnar: Eric Ersson i Svingbolsta, Lars Larsson i Gällarbo. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 5 maj 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 24 april Efter inlemnade från socknens brandstadskommitté af ett förslag till nya ledamöter uti samma kommitté och till brandmästare valdes genom omröstning till ordförande bonden Anders Ersson i Korbo, till ledamot Anders Andersson i Borgen och till suppleant Per Ersson i Lagbo, samt till brandmästare: 1sta roten: gamla Erik Olsson och unga Erik Olsson i Horrskog. 2dra dito: Anders Andersson och Israel Olsson i Långarsbo. 3dje dito: Anders Persson i Stigmota och Jan Persson i Lilla Smedsbo. 4de dito: Erik Persson i Kullarbo och herr komminister A. Löfling i Åby. 5te dito: Per Olsson i Fogelsta och Erik Eriksson i Hemmingsbo. 6te dito: C. A. Boström i Buckarby och Per Persson i Ragnarbo. 7de dito: A. Landberg i Vestersälja och Per Larsson i Åkerby. 8de dito: 9de dito: Erik Eriksson i Smulbo och Per Ersson i Sörbo. Jan Ersson i Gräsbo och Jan Jansson i Gräsbo. Skinnen af 3 räfvar, som genom skriftliga intyg bevistes vara fångade inom socknen utan skallgång, uppvistes, nemligen 1 af herr kronobefallningsman J. A. Lindgren fångad den 16 i denna månad, 1 af bonden Jan Jansson i Vreta den 11 denna månad och 1 af Olof Larsson i Berg den 7 denna månad. Öron afskuros. 17

18 Justering utsattes till nästa söndag. L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 1 maj 1864 intygar å församlingens vägnar: Olof Persson Säby, Anders Olsson i Upplanda. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 5 maj 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 16 maj Till nämndeman uti Wåhla vällofliga häradsrätt efter Per Persson i Ginka, som på egen begäran blifvit från nämndemannabefattningen entledigad, valdes, efter den 1:a i denna månad, skedd pålysning, enhälligt bonden Lars Ersson i Horrskog. Afkortningslängden på kronoutskylder och stämmoböter uti Öster Wåhla socken för år 1863 upplästes, granskades och godkändes, endast med den anmärkning att för Per Larssons i Sillbo bör vara Per Larssons svärmor, samt underskrefs, med intyg att de å förteckningen nr 6 upptagna personer, äro fattiga och oförmögna att genom arbete förvärfva nödtorftigt uppehälle för sig och de sina, och deras husbönder sålunda befriade från ansvarighet för deras utskylder. Bonden Olof Larsson i Berg uppviste skinnet af en räf, som genom skriftligt intyg styrktes vara fångad inom socknen den 25 förliden april. Öronen afskuros. 4. Kyrkovärden Olof Persson i Åby och bonden Lars Olsson i Backa utsågos att med ordföranden justera protokollet på morgonen den 19 dennes. L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt, intyga på socknemännens vägnar: Olof Persson i Åby, Lars (bomärke) Olsson i Backa. Uppläst i Öster Wåhla kyrka den 22 maj af Löfdahl. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 12 juni Debiterings- och uppbördslängd å kommunalafgifter uti Öster Wåhla socken år 1864 inlemnades från kommunalnämnden, upplästes och underskrefs såsom godkänd. Till ledamöter uti årets taxeringskommitté för detta distrikt valdes herr kronobefallningsmannen J.A. Lindgren, bonden Erik Ersson i Svingbolsta, handlanden C. O. Ålander och bonden Olof Larsson i Berg, samt till deras suppleanter kyrkovärden Olof Persson i Åby och handelsbokhållaren Karl Norrman dersammastädes. 18

19 Kyrkovärden Olof Persson i Åby uppviste skinnen af 3 räfungar, som genom skriftligt bevis styrktes vara fångade inom socknen den 7 dennes, samt förre häradsdomaren Per Olsson i Fogelsta skinnen af 2 räfvar, som likaledes genom skriftligt bevis styrktes vara fångade inom socknen i sax under mars månad detta år. Öronen afskuros. L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 19 juni 1864, intyga på socknemännensvägnar: Lars Ersson i Mångsbo, unge Olof Olsson i Ettinga. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 26 juni 1864 af kontraktsprosten C. A. Wilander, intygar L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 26 juni Utbetalningslängd å den sednaste i socknen verkställda kronskjutsar företeddes af herr befallningsmannen J. A. Lindgren, upplästes och verifierades genom underskrifter. Skinnet af en räf, som genom skriftligt intyg bevisades vara af herr befallningsmannen J. A. Lindgren fångad inom socknen, uppvisades och öronen afskuros. C. A. Wilander genom L. P. Esbjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 3 juli 1864, intyga på socknemännens vägnar: Per Ersson i Brunnsbo och Olof Olsson i Ettinga. Uppläst i Öster Wåhla kyrka den 17 juli 1864 af C. G. A. Löfdahl. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 4 september I anledning af en genom protokollsutdrag gjord hemställan från kommunalnämnden, huruvida en årlig pension ur Näfska fonden af 18 Rdr, som tillfaller rotehjonet Anna Olsdotter Klinga och i flera år blifvit af roten använd till rotehjonets nytta borde af roten på grund af 9 uti fattigvårdsförordningen af den 13 juli 1853 till fattigkassan utbetalas, beslöto socknemännen att då Anna Klingas fattigrote i många år varit jemförelsevis mera betungad än många andra, så borde inte den ifrågasatta återbäringen ske. Dock skulle fattigkassan behålla de 18 Rdr den förförledet år redan uppburit. Slutligen sattes i fråga, huru härmed för framtiden borde förfaras. Derom kunde nu intet beslutas, då detta ämnet icke varit utlyst. Dock uttryckte socknemännen sin öfvertygelse att billigheten fordrade, att Anna Klingas pension äfven hädanefter finge af hennes fattigrote uppbäras och till hennes bästa användas. På kommunalnämndens hemställan beslöts, att hela Ingeborgbo by lägges till 13de fattigroten eller Laggarbo rote. 19

20 Enligt pålysning voro delegarna i Åby hamneskog äfven kallade att yttra sig huruvida de efter flera uttryckta önskan åstundade att inköpa en ny karta öfver skogen, enär den gamla genom långvarit bruk blifvit så söndrig och utnött, att den icke kan begagnas. Derom beslöts efter någon öfverläggning att en sådan skall på skogsegarnas bekostnad anskaffas. Dock att Svingbolsta 2 mantal och 1 ½ mantal i V. Åby, som fordom tillhört jägmästaren Tigerhjelm, skola endast till hälften af deras hemtal deltaga uti kostnaden derför, enär de hafva att bekosta en ny delning och kartering af deras andel i skogen. 4. Justering af protokollet utsattes till nästa dag. L. P. Esjörn, ordförande. Uppläst, justeradt och godkändt den 11 september 1864, intyga på socknemännens vägnar: Olof Persson i Åby, Lars Pehrsson i Bjurvalla. Uppläst från predikstolen i Öster Wåhla kyrka den 18 september 1864 af L. P. Esbjörn. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 1 oktober Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse nr 270 och herr kronofogden Vallins kungörelse af den 2 i denna månad, som först på morgonen i dag anländt, hölls efter pålysning i dag kommunalstämma, för att välja socknefullmäktig till att med herr kronofogden sammanträda å rådstugan i Sala nästa söndag den 15 dennes klockan 12 på middagen till upprättande af priskuranter för uppgörande af innevarande års markegångstaxa i detta län. Och valdes dertill förre nämndemannen Johan Landberg i Långarsbo. Uppläst, justeradt och godkändt genast, intyga på socknemännens vägnar: L. P. Esbjörn, ordförande. L. Sevelin, Lars Ersson i Mångsbo. Uppläst i Öster Wåhla kyrka den 16 oktober 1864 af E. Westergren, Comminister. Protokoll, hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla socken den 16 oktober Med anledning af magasinsföreståndarnas skrifvelse hvaruti de hemställt att denna höst uti magasinet intaga mer än rentan på de skyldigas lån, emedan säden detta år blifvit skadad af väta och till en del äfven af frost så att det vore farligt att i magasinet intaga mycket deraf, beslöto socknemännen att blott rentan på lånen skulle af föreståndarna mottagas, men att om föreståndarna ansågo någon låntagare mindre vederhäftig, skulle de af en sådan indrifva hela dess lån jemte renta. I anledning af domhafvandens, herr häradshöfding K. Björkenstams, kungörelse af den 4 i denna månad för val af en bondeståndets deputerad vid innevarande års markegångssättning för Vestmanlands län, valdes bonden Erik Ersson i Svingbolsta som ombud att infinna sig å 20

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Protokollbok för Östervåla Sockennämnd 1848-1862 Östervåla Kommunalnämnd 1863-1888

Protokollbok för Östervåla Sockennämnd 1848-1862 Östervåla Kommunalnämnd 1863-1888 Protokollbok för Östervåla Sockennämnd 1848-1862 Östervåla Kommunalnämnd 1863-1888 Börjad den 7 februari 1848 med pagina 20, då på de föregående pagina skola antecknas Sockennämndens ledamöter för hvart

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882

Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882 Huddunge kommun Kommunalstämmans protokoll 1863-1882 Inledning och förklaring. Detta häfte har tillkommit som ett led i det som kallas levandegörande av arkiv. Genom att Heby kommunarkiv haft assistans

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka Söndagen den 19 Januari 1873

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka Söndagen den 19 Januari 1873 Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka Söndagen den 19 Januari 1873 Till ombud för Lerums Socken waldel undertecknad ordförande för att vid Wädtle Häradsrätt å

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Nora Sockens. Kommunalstämmoprotokoll 1863-1897

Nora Sockens. Kommunalstämmoprotokoll 1863-1897 Nora Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1897 Ett samarbete inom Heby kommun 2007 Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Monica Lundquist (inskrivning av text). Kursiv text anger strykningar

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening 1 Stadgar för Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening 1 NAMN Föreningens namn är Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening. 2 OMFATTNING Föreningen förvaltar fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde omfattande:

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB)

STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB) Föreningens ändamål STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB) Antagna 4 augusti 2014 1 Föreningen har till ändamål främja aveln med svensk röd och vit boskap. Denna uppgift vill föreningen

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åby älvs nedre fiskevårdsområde i Byske

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer