Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne."

Transkript

1 Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings= och uppbörds= längden icke var upprättad i enlighet med Kommunal stämmans beslut den 30 sistl. Oktober, kan densamma uti till nu befintliga skick icke godkännas, utan skulle Kommunal Nämnden, sedan dess Ordförande nu anmält, att Nämnden misstagit sig vid beräkning af årets kommunal utgifter, då icke Nämnden förutom de till fattigvårdens bestridande upptagne och medgifne 1700 Rd Rmt derföre tillika fordrat behöfligt bidrag uti spannmål, lemnas tillfälle att ånyo inkomma med utgifts och inkomst= stat för innevarande år, samt sedan samma inkomst och utgifts=stat vid i behörig ordning utlyst Kommunalstämma, vunnit lagligmätig behandling derefter upprätta debiterings och uppbördlängd som sedermera, vid derföre hållen Kommunalstämma skall vinna församlingens godkännande, föredet utskylderna kunna i slutet af nästkommande April månad efter samma längd uppbäras. 2. Den för innevarande år af Kommunal Nämnden upprättade fyrktalslängd antogs såsom riktig och blev bevis derom påtecknat samma längd..3. Till valmän för Landstingsmäns väljande utsågs för denna församling: Herr N.A. Wesslau på Hede och Hemmansegaren F,W. Javette på Hallegården. 4. Valdes till ombud för församlingen vid innevarande års Bevillnings Beredning samt Taxerings kommithe, uti den förra, Herr Inspektor G.Larsson på Aspenäs och uti den sednare, såväl nämnde person, som Herr N.A. Wesslau på Hede samt Hemmansegaren Anders Eriksson i Låddebo o-i händelse laga förfall kunde för någon af nämnde personer ifrågakomma, utsågs såsom suplenter uti Bevillnings Beredningen Hemmenegaren Johannes Andersson: Kullegården och uti Taxeringskomithen, ej mindre sistnämnde person, än äfven Herr Inspektor H. Wesslau på Hulan.

2 5. Till revisorer för granskning af sistlidet års samtlige Kommunen angående räkenskaper utsågos Herrar N.A. Wesslau på Hede och H. Wesslau på Hulan. 6. Uppdrogs Herr Grosshandlaren Edward Dicksson på Kollboryd att vara ledamot och räkenskaps förare uti Styrelsen för Socknens spannemåls låne magasin i stället för Herr H.B. Butenschön på Aspenäs, som från nämnde befattning, den han sedan April månad 1863 innehaft, nu erhållit afsked. 7. Justerades rest= och afkortnings=längden å föregående årets utgångne kommunal utskylder, enligt den i längden derom förda antekning. 8. Skola Skolläraren Hultgren och Olof Jönsson i Burhult underskrifva detta protokoll jämte stämmans betyg å fyrktalslängden. Ut Supra Infidem Uppläses d 4 mars 1866 I Lerums Kyrka O.G. Öhrevall G.B. Hammarström N.Hultgren Olof Jönsson

3 Protokoll, hållet wid extra Kommunal Stämma med Lerums Socken I Lerums Skola den 19 April Närvarande, Undertecknad ordförande i Kommunalstämman samt Herr Inspektör NA. Wesslau på Hulan och Skolläraren Herr N. Hallgren. 1 Debiterings och Uppbördslängden, efter hwilka Kommunalafgifterna för innewarande år äro beräknade att utgå med 27 öre Kmt per fyrk, antogs såsom riktiga och skulle för deras försättande i werkställighet, aflämnas till ordföranden i Kommunal Nämnden..2. Men de rättigheter, som Herr vice Petter Joh Relfson uti särskild upprättad förteckning föreslagit, förklarades mantals och skatteskrifningslängden för Lerums Socken innevarande år enlig med sanna förhållandet. Utt Supra In Fidem G.R. Hammarström Hans Wesslau Uppläst i Lerums Kyrka den 22 April 1866 af N.Hultgren Carl Vik Olsson

4 Protokoll hållet vid extra Kommunal stämma Med Lerums församling i Lerums Skola 17 maj 1866 S.D. Närvarande: undertecknad ordförande i Kommunal stämman och åtskillige Socknens hemmansegare..1. Istället för Hemmansegare Benjamin Andersson i Torp Nohlgården och Anders Pettersson I Öxsjöryd hwilka erhållit afsked från af den innehafande Nämndens befattning, waldes Hemmansegare Jonas Börjesson i Hallsås Åsen och Jacob Johansson Ölslande Sörgården Ut Supra Infidem G.R. Hammarström Justerad samma dag. Kulleg ården Hans Andersson Säfvidsbo Uppläst i Lerums Kyrka d.21 maj 1866 Joh. Relfsson

5 Protokoll hållet vid Ordinarie Kommunal Stämma Den 28 December Närvarande, undertecknad ordförande i Kommunalstämma och åtskillige församlingens ledamöter..1. Emedan hwarken Debiterings och Uppbördslängd eller Fyrktalslängd för nästkommande år voro upprättade, kunde sådane nu icke förekomma till granskning..2. Till ordförande och vice ordförande i Kommunalstämman valdes. Herr N.A. Wesslau på Hede till den förrnämnda och Hemmansegaren Olaus Andersson i Långared till den sednare befattningen..3 Otaligheten efter fem stycken ledamöter i Kommunal Nämnden, som nu voro berättigade att från sagda befattning afgå:, utsågs: arrendator Hans Larsson i Torp Sörgården, Petter Eliasson i Westra Slätthult, Petter Nilsson i Gullringsbo Sörgården, Herr H. Wesslau på Hulan samt Benjamin Andersson i Knappekulla..4. Waldes följande personer till Rotemästare med tjenstgöringskyldighet under två år, nemligen : 1..Brundstorps rote Johannes Andersson i Brunstorp Skattegård. 2.) för Bäfsjörys rote: Anders Andersson i Häcken; 3.) för Asperskogs rote Johannes Larsson i Swenkebo Sörg; 4.) för Aspenäs rote; Herr G. Larsson på Aspenäs; 5.) för Lerums rote Gästgifvaren Anders Jansson på Lerums Stam; 6.) för Munkebacka rote; Anders Jansson i Munkebacka; 7.) för Norrbyggare rote: Olaus Andersson i Långared; 8.) för Ölslanda Rote: Johs. Pettersson i Hunstugan; 9.) för Torps Rote: Anders Larsson i Derregården; samt 10.) för Öxsjöryds rote Herr Edward Dicksson på Kollboryd.

6 5. För att revidera innevarande års räkenskaper utsågos : Herr Inspektor G. Larsson på Aspenäs och Petter Börjesson i Torps Nohlg. 6. Hemmansegaren Benjamin Andersson i Knappekulla waldes till vice ordförande uti Kommunal Nämnden. 7. Protokollet upplästes och justerades samt för godkännande deraf, underskrefs af 2ne närvarande ledamöter i församlingen.. Nils Aug Wesslau Att Supra E R Hammarström Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 13 januari 1867 Intygar N Hultgren

7 Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums Socken, uti Lerums Skola, Onsdagen den 27 febr Granskning af Afkastningslängden öfver 1866 års Kronoutskylder från Kronolänsman G.R. Hammarström företogs och befunnos de därå upptagna personer, ur stånd, att betala utlagorna; öfver hviket intyg lemnades-. 2. Kongl. Majts. Och Rikets Kammar Collegie Utslag, upplästes;- men då få Ledamöter, voro närvarande ansågo de sig icke böra fatta något beslut; huruvida

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Östervåla Kommunalstämmoprotokollsbok 1863 1882 Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 4 januari 1863..1. Sedan söndagen den 28

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012.

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset

Läs mer

Bro elektriska distributionsförening 1916-19

Bro elektriska distributionsförening 1916-19 Bro elektriska distributionsförening 1916-19 Materialet erhållet av Gert Stertman Bålsta. Han har även skrivit ett avsnitt för Boken om Bro Renskrivet av Gudrun Sandén år 2000. Protokoll hållet vid sammanträde

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909.

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Protokoll januari 1909 Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Pastor Hansson, Fru

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

Protokoll augusti 1908

Protokoll augusti 1908 Protokoll augusti 1908 Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 1 augusti 1908. Närvarande: Herrar Nordin, Lidgren, Palm och Engelmark samt Fröken Lotten Burman. 1. Justerades

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1900 02 04 2 Val av ledamöter i bevillningsberedning 3 Val av fjärdingsman 4 Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden 5 Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion

Läs mer

Protokoll januari 1910. Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910.

Protokoll januari 1910. Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910. Protokoll januari 1910 Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Lidgren, Nordström, Holmgren, Palm, Fru Fagerlin och Domprosten

Läs mer

Wretstorps Gästgivaregård

Wretstorps Gästgivaregård Wretstorps Gästgivaregård och konkursen år 1883 Wretstorps Gästgivaregård bedrevs från år 1881 i fastigheten Sällerhög No 1. Foto 2008. Sammanställning av text och bild från www.hosserudkullen.se Håkan

Läs mer

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Källmaterial 8 Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865 Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Utdrag ur domboken från Bullarens Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella

Läs mer

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976.

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Blad 1 STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Gustafsbergsstiftelsen Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 6 juni 1947, i nedan omförmälda

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Protokoll augusti 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Brändström, Aurén, Lindquist,

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1920 1929.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1920 1929. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1920 1929. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 10 Januari 1920. Kommunalt, Vislanda. Ordinarie kyrkostämma hölls

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer