ENÅKERS SOCKENS KOMMUNALSTÄMMO PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENÅKERS SOCKENS KOMMUNALSTÄMMO PROTOKOLL 1885-1901"

Transkript

1 ENÅKERS SOCKENS KOMMUNALSTÄMMO PROTOKOLL

2 Ett samarbete inom Heby kommun 2007 Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Monica Lundquist (inskrivning av text). Inledning och förklaring. Detta häfte har tillkommit som ett led i det som kallas levandegörande av arkiv. Monica Lundquist, som är anställd på CLL (Centrum för livslångt lärande) på en så kallad trygghetstjänst, har varit utlånad till Heby kommunarkiv så att detta häfte åstadkommits. Originalet är en bok i folioformat, Enåker sockens kommunalstämmoprotokoll Denna har avskrivits så ordagrant som möjligt. Även textens placering på sidorna har vi försökt att få så lika originalet som möjligt, förutom att originalets två rader oftast blivit en. Dessutom har texten som är skriven i nuvarande standard gjort att sidoantalet krympt. I texten har används kursiv och fet text för att förklara delar av textens innehåll. Kursiv text är text som överstukits och fet text är text som infogats i efterhand eller rättats. 2

3 Afskrift af Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstugan den 1 februari S.D. Beviljades ett tillfälligt understöd af tre/3/kronor penningar och högst tre/3/lispund rågmjöl åt gamle Anders Berglund och hans hustru, som i följd af ålderdom och sjuklighet befinner sig i stort behof. Johan Thordeman E.W. Johansson Protokoll hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstugan den 26 mars Nyligen aflidne arbetaren Jan Beckers efterlemnade enka hade anhållit om fattighjelp för sig och sina fyra minderåriga barn; och ansåg nämnden att hon, som åtminstone tills vidare säkerligen får bo qvar vid Mossboda, bör åtnjuta understöd i likhet med hvad, som lemnas åt A. Anderssons enka i Enåkersby från och med snart ingående qvartal. Af ved får hon två famnar i mån af behof till nästa auktion. Med afseende på Anna Andersson i Fattigstugan beslöts, att hon tills vidare skall stanna qvar i fattigstugan. Städseln, som hon mottagit af Erik Olsson i Härsta, skall af kommunalnämnden återbetalas och afdragas i smärre poster på hennes månatliga penninghjelp. Hon bibehålles vid förut bestämdt understöd. Som utslag fallit i målet angående makarna Cederfelt, och Länstyrelsen resolverat, att deras barn icke kan åläggas att deltaga i deras försörjning, så beslöt nämnden att åtnöja med detta utslag, och från och med nästa månads ingång bereda dessa makar plats i fattigstugan (vestra rummet) och lemna dem fattighjelp, som bestämdes till 1 kr. 50 öre penningar, 5 lispund rågmjöl, 10 skålpund strömming, 5 skålpund sill och 2 skålpund fläsk i qvartalet. Per Olof Perssons enka i Prestängen erhåller från och med nästa qvartal ett understöd af 2 lispund rågmjöl i qvartalet. I ersättning för Anders Erikssons från Enåkersby begrafning beviljades 10 kronor ersättning till den person i Willberga socken i Upland, som haft besvär för honom, då han sommaren 1883 afled. 6. Med afseende på torparen Lars Kilbergs i Lund sinnesslöa dotter Matilda ansåg sig nämnden böra tillstyrka socknen att låta henne få komma till någon skola för dylika barn, såvida bidrag kan erhållas af de medel, som landstinget för detta ändamål anslagit att utgå med ⅔ af årsafgiften, och med vilkor att föräldrarna anskaffar åt henne behöfliga kläder. P.J. Petersson Jan Andersson, Erik Andersson Jan Larsson, J.E. Eriksson, A.J. Andersson Johan Thordeman 3

4 Protokoll, hållet vid kommunalnämndens sammanträde den 30 mars Närvarande: P.J. Petersson, Jan Andersson, Erik Andersson, J.E. Eriksson, A. Andersson och undertecknad. Fattigstaten för Sandells enka och Hedlunds enka förhöjdes från och med nu ingående qvartal för hvardera till 5 skålpund sill och 5 skålpund fläsk i qvartalet. På undertecknads auktion, som inför nämnden hölls, inropades för utdelning till de fattiga: 39¼ lispund rågmjöl à 1:25 per lispund af Handlanden C.F. Arenander; 32 skålpund strömming à 1:50 per lispund af samme man 35 skålpund sill af samme man till 3:50 per lispund 35 skålpund fläsk af samme man till 8 kr. per lispund. 2 famnar ved, som lemnas ½ famn i hvarje port efter tillsägelse af n (till enkan Fina Becker i Mossboda), inropades af J.E. Eriksson i S. Ekedal till ett pris af 4:15 per famn. S.D. Justeradt Jan Andersson J.E. Eriksson Johan Thordeman Protokoll i kommunalnämndens sammanträde i sockenstugan den 5 april Närvarande: Jan Andersson, Er. Andersson, Jan Larsson, A.J. Andersson, J.E. Eriksson, Erik Ersson samt undertecknad. Som förra pigan Anna Andersdotter i fattigstugan nu blifvit tillbjuden att få tjenst hos A.J. Anderssons enka i Landberga, så beslöt nämnden, att hon skulle få antaga denna plats, såvida hon sjelf återbetalar de 3 kr., som hon uppburit i städsel af Er. Olsson i Härsta, samt med minst 30 kr. om året bidrager till sin gosses underhåll. Denne bör genom s försorg utackorderas till något hyggligt folk så billigt som möjligt. Om ej något billigare ackord kan uppgöras, så antages Lundgrens i Klasbo anbud efter 80 kr. om året. Justeradt Jan Larsson Johan Thordeman Jan Andersson 4

5 Protokoll, hållet vid Enåkers sammanträde i sockenstugan den 15 juni Närvarande voro: Jan Andersson, Er. Andersson, A.J. Andersson, J.E. Eriksson, Er. Ersson samt undertecknad. Enkan Gustafva Ljungström, som ifrån den 14 april detta år erhållit tills dato tillsammans 7 kronor såsom understöd för sin son Bernhard under hans skolgång, hade anhållit att utfå efter 1 kr. i veckan från den 14 april till terminens slut; men nämnden beslöt, att hon får vara nöjd med hvad hon redan fått. Ett framställdt förslag att äfven i år bereda tillfälle till arbetsförtjänst åt de fattiga, ansåg nämnden icke vara behöfligt, då årstiden vore så långt framskriden. Socknens fordran för den hjelp, som lemnades åt nu aflidne förre grenadieren Bengt Ingbom under hans sinnessjukdom, beslöt nämnden att bevaka i sterbhuset. Enkan Fina Becker får sitt understöd påökadt med 1 lispund rågmjöl i qvartalet. 6. L. Kilbergs dotter Matildas resa till idiotanstalten vid Strömsholm bekostas af fattigkassans medel. 7. Vid härefter företagen auktion å lifsmedel till fattighjonen inropades som följer: 39¼ lispund rågmjöl à 1:25 af C.F. Arenander genom Jan Andersson i Kroksbo; 32 skålpund sill à 2:00 per lispund af dito genom dito; 35 skålpund sill à 3:50 per lispund af dito genom dito; 35 skålpund fläsk à 8:oo per lispund af dito genom dito. Och skulle utdelningen för nästa qvartal ega rum om måndag den 22 juni. 8. Att justera protokollet utsågos Er. Andersson och Jan Andersson. Justeradt Erik Andersson Jan Andersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåker kommunalnämnd den 21 juni Närvarande: Erik Andersson, Jan Andersson, A.J. Andersson J.E. Eriksson och undertecknad. Stafva Ljungström, som anhållit om fattighjelp, beviljades understöd för gossen Bernhard, till dess han fyllt 15 år eller dessförinnan blifvit konfirmerad, med 2 lispund rågmjöl, 2 skålpund strömming, 2 skålpund sill och 2 skålpund fläsk i qvartalet. 5

6 Till Bengt Larsson i Rosendal, som är sjuk, beviljades ett tillfälligt understöd af 6 kronor penningar samt 5 skålpund fläsk förutom det ordinarie understödet. S.D. Justeradt J.E. Eriksson, Jan Andersson Johan Thordeman, Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 11 juli Närvarande: Er. Andersson, Jan Andersson, Jan Larsson, J.E. Eriksson, Er. Ersson och undertecknad. På förekommen anledning beslöts, att en enkel svepning bekostas de aflidna fattighjon, som icke ega några närmare anhöriga, som kunna bekosta en sådan åt dem. Men något begrafningskalas skall hädanefter icke påkostas vid fattighjonens begrafning, utan de, som hafva bestyr med begrafningen, skola erhålla skälig kontant betalning för sitt besvär. Fem/5/stycken likkistor inköpas för fattigvårdens räkning att hafva tillgängliga vid förefallande behof. Justeradt Jan Larsson Jan Andersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 15 augusti Närvarande: Jan Larsson, Jan Andersson, A.J. Andersson och undertecknad. Gossen August Eriksson, som nu är utackorderad hos grenadier Palm, får flytta när som heldst till bagaren Lönnqvist i Sala, der modren skaffat honom plats, och skulle Palm få skälig ersättning för kläder, som gossen fått för mycket. Bengt Larsson i Rosendal, som nu är mycket klen och oförmögen att sköta om sig sjelf, får plats i vestra fattigstugan samt följande understöd: 2 kr. penningar, 3 lispund rågmjöl och 10 skålpund fläsk i qvartalet. A.J. Andersson och Jan Andersson förordnades att hålla bouppteckning på tillgångarna i löst och fast, hvilket sedan å offentlig auktion försäljes med första. Justeradt Jan Larsson Jan Andersson Johan Thordeman ordföraande 6

7 Protokoll, hållet vid sammanträde med kommunalnämnden den 29 september Närvarande: Jan Andersson, Jan Larsson, J.E. Eriksson, Erik Ersson och undertecknad. Enkan Fina Becker erhåller på begäran förhöjning i sitt understöd från och med nästa qvartal, så att hon får af fläsk, strömming och sill 2 skålpund mer än hon nu har. Mats Olsson i Grafbron får 1 famn ved från och med denna vinter, hvarjemte för samma person skall betalas fem/5/kr. om året i hushyra till Karl Larsson från och med 1886 års ingång, och utbetalas hyran den 1 oktober. Som fadren till sinnessjuka pigan Anna Hansdotter i Erikssund, hvilken enligt kommunalstämmans beslut den 26 oktober 1884 på fattigvårdens bekostnad underhålles å Upsala hospital, har gjort cession, enligt hvad upplyst blifvit, så beslöt kommunalnämnden att genom sin bevaka Anna Hansdotters fordringar i fardrens konkurs samt i öfrigt taga hand om alla hennes tillgångar. Nämnden beslöt att uppgöra bouppteckning öfver sinnessjuke E.G. Eklöfs tillgångar och taga hand om densamma, så att intet förskingras och utsågos Jan Andersson i Kroksbo och A.J. Andersson i Blomsteräng att taga denna sak om hand. Eklöfs sparbanksmedel utgörande Etthundrasjuttioåtta/178/kronor 89 öre, skulle tillsvidare förvaras af Jan Ersson i Rödmossa. Den beslutande bouppteckningen skulle göras med alla första. 6. Vid härefter företagen auktion för fattigvårdens räkning inropandes ungefär 42 lispund rågmjöl à 1:20 per lispund af C.F. Arenander, ungefär 35 skålpund småsill à 2:00 per lispund af C.F. Arenander, ungefär 35 skålpund större sill à 2:75 per lispund af samme man; ungefär 42 skålpund fläsk à 35 öre per skålpund af samme man. 7. Att jemte uppgöra utgifts- och inkomstförslag för nästa år att framläggas på oktoberstämman utsågos n och Jan Larsson i Klasbo. Justeradt Jan Andersson Johan Thordeman J. Eriksson 7

8 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 7 oktober Närvarande: Jan Andersson, Er. Ersson, A.J. Andersson, E.W. Johansson och undertecknad. Företogs, i enlighet med skedd pålysning, entreprenadauktion för upphandling af den ved, som under instundande vinter behöfves för kyrkan, skolan, fattigvården och kommunen, hvarvid förut tillkännagåfvos följande vilkor: 1. veden skall vara grofhuggen och fri från röta samt i öfvrigt af god beskaffenhet, 6 qvarter lång inom hugget, samt utbjudes i famnar om 6 fot i höjd och 6 fot i bredd. 2. veden framköres af leverantören till de bestämda mottagningsställena och instufvas der ordentligt i vedbodarna utan någon särskild ersättning samt öfverlämnas åt de särskilda mottagarna. 3. ett visst mindre parti af veden skall framköras nu genast efter skedd budning, och återstoden skall vara till fullo levererad före den 1 instundande december. 4. liqvid för den inköpta veden utbetalas efter skedd kommunaluppbörd i mars månad nästkommande år, och bör då leverantör vara beredd att styrka, det veden blifvit ordentligt levererad och godkänd i enlighet med föreskrifna bestämmelser. Vid härefter företaget utrop till den minstbjudande inropades som följer: Mottagare Famnar Pris per famn Inropare Kyrkan vid Sockenstugan Jan Andersson, Kroksbo Skolhuset vid kyrkan Dito Skolläraren Er. Ersson i Lund Småskollärarinnan Jan Andersson, Kroksbo Ekedals skola o. lär August Åberg Barnmorskan Dito Östra fattigstugan Er. Ersson i Lund Vestra dito Er. Jansson, Römossa Sandells enkas rum J. Olsson, Landberga A. A:s enka i byn August Åberg Enkan Fina Becker, Mossboda Er. Ersson i Lund Mats Olsson, Grafbron Jan Andersson, Kroksbo Såsom af ofvanstående lista synes bestämdes åt enkan Fina Becker 2 famnar ved om året tills vidare. Lars Kihlberg i Lund hade begärt fattigunderstöd åt sin dotter, som är skrifven i Wester Löfsta, men kommit hem i utblottadt tillstånd och för ungefär 2 månader sedan födt barn. Behofvet vitsordades af Khilbergs husbonde Er. Ersson i Lund, hvilken äfven är ledamot i kommunal nämnden och var vid sammanträdet närvarande. I anledning häraf beslöts att tilldela Johanna Kilberg för barnet ett kontant understöd af sex/6/kr. i månaden från och med innevarande oktober månad. Och uppdrog nämnden åt sin att på lagligt sätt söka återfå dessa medel af Wester Löfsta fattigvårdssamhälle, der hon 8

9 har hemortsrätt, samt söka ålägga för nämnda samhälle att afhemta henne från Enåker och för framtiden taga vård om henne och barnet. S.D. Justeradt A.J. Andersson E.W. Johansson Johan Thordeman Förslag Till utgifter och inkomster för kommunen och fattigvården i Enåker, utarbetadt enligt kommunalnämndens beslut af den 29 september Utgifter under året till dato 1787:86 Återstående utgifter för året: sista utdelningen till de fattiga 90:00 barnmorskans lön, 4e qvartalet 50:00 inackorderingsafgifter för barn 83:00 ns arvode för året 35:00 postporton under året ungefär 5: :86 Inkomster under året till dato: kommunalkassans behållning från :90 årets influtna uppbörd 423:58 lånt under året å mälarbanken 1000:00 diverse inkomster 272: :27 Sålunda uppstår för året en brist af 182:59 För nästkommande år 1886: Utgifter: brist från innevarande år 182:59 de upplånade medlen återbetalas 1000:00 den 1883 influtna hundskatten återgäldas 63:81 den 1884 influtna hundskatten återgäldas 72: :40 Tpt 1318:40 Anm. Dessa båda sistnämnda hundskatteposter hafva enligt kommunalstämmobeslut blifvit anslagna till inköp af likvagn och skulle tillsvidare förvaltas af kommunalnämnden. De hafva under tiden behöfts och äfven blifvit använda för andra kommunens behof, såsom även blifvit anmärkts af revisorerna af 1884 års räkenskaper. 9

10 Protokoll, hållet vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen den 25 oktober Närvarande: Jan Larsson, A.J, Andersson, Er. Ersson, Jan Andersson, J.E. Eriksson och n. Fredrik Berglund och hustru hade begärt full fattigdel och beslöts att tilldela dem från och med nästa qvartal: 4 lispund rågmjöl, 10 skålpund sill, 5 skålpund fläsk och 10 skålpund strömming. Tills uttaget blir, anslås åt dem 3 kr. åt dem kontant att reda sig med. Gubben Cederfelt får på begäran för sig och hustrun den förändring, att de få 10 skålpund sill, ingen strömming, 5 skålpund fläsk och 2 kr. penningar. Att uppteckna makarna Berglunds bo, som öfverlämnas åt fattigvården, förordnades Jan Andersson i Kroksbo och Er. Andersson i Byn. Som sinnessjuke Eklöf har 2 kor, hvilket anses för mycket, beslöts att med allra första å auktion låta sälja den större eller också under hand; och uppdrogs bestyret härmed åt Jan Andersson i Kroksbo, och de inflytande medlen användas till Eklöfs underhåll å hospitalet. 6. För att komma till uppgörelse emellan Rödmossa byamän och Enåkers fattigvård angående de hafda omkostnader för sinnessjuke Eklöf under hans sjukdom, så uppdrogs åt Jan Andersson i Kroksbo och Jan Ersson i Rödmossa att söka utreda denna sak och för kommunalstämman framlägga förslag till uppgörelse; och skulle äfven n biträda med denna saks uppgörande. S.D. Justeradt Jan Andersson Jan Larsson Dag som ovan Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstuga den 22 november Närvarande voro: Er. Andersson, Jan Andersson, A.J. Andersson, suppleanten Per Olsson och undertecknad. Gossen August Eriksson, som för närvarande är hos Jan Jansson i Ingbo och får vara der så länge han skickar sig väl, såvida fattigvården kläder honom, var utan kläder; och åtog sig Jan Jansson, som var närvarande, att kläda honom för 25 kronor under den tid, som fattigvården har att svara för honom d.v.s. tills han fyller 15 år. Flickan Augusta Östlund utackorderas till Erik Jansson i Rödmossa under nästa år 1886 för 40 kronor om året. 10

11 Gossen Johan Ernst utackorderas under nästa år till Ol. Lundgren i Klasbo för sjuttiofem/75/kronor om året. Gossen Viktor Eriksson ville ingen åtaga sig, hvardan särskildt ackord angående honom med första bör utlysas. 6. Beslöts att gifva uppdrag åt Ol. Jonsson i Lenåsen Boda socken att på bästa sätt och vid lämpligaste tillfälle låta realisera förra pigan Anna Hansdotters tillgångar. S.D. Justeradt Per Olsson Jan Andersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 6 december Närvarande: Er. Andersson, Jan Andersson, Erik Ersson, E.W. Johansson och undertecknad. Att å kommunens vägnar i egenskap af dess ombud öfvervara den till i morgon måndag pålysta mantalsskrifningen utsåg nämnden sin ledamot organisten Johansson. Upprättades och underskrefs förteckningen öfver dem, som böra befrias från mantalspenningars utgörande nästa år. Gossen Viktor Eriksson utackorderades under nästa år till soldat August Landberg för ett pris af nittio/90/kronor om året, som utbetalas den 1 december S.D. Justeradt Jan Andersson, Erik Andersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med kommunalnämnden den 14 december Närvarande voro: Er. Andersson, Jan Andersson, J.E. Eriksson. Jan Larsson, Er. Ersson och n. Ogifta Lisa Bengtsdotter i Gallbo hade begärt fattighjelp; och beviljades henne från och med instundande qvartal 2 lispund mjöl, 2 skålpund sill, 2 skålpund strömming och 2 skålpund fläsk. Gubben Anders Jansson i Gallbo får 2 lispund rågmjöl från och med nästa qvartal. 11

12 Vid härefter företagen auktion för fattigvårdens räkning inropades omkring 40 lispund rågmjöl à 1 kr. 10 öre per lispund af C.F. Arenander genom J. Andersson omkring 35 skålpund sill à 3 kr. per lispund af C.F. Arenander genom Jan Andersson omkring 35 skålpund strömming à 2 kr. per lispund af samme genom samme; omkring 45 skålpund fläsk à 35 öre per skålpund af samme genom samme. S.D. Justeradt Jan Larsson Johan Thordeman J. Eriksson Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstugan den 7 februari Närvarande voro: Er. Andersson, Jan Andersson, J.E. Eriksson, Er. Ersson, E.W. Johansson och undertecknad. På derom framställd begäran beviljades åt enkan Fina Becker i Mossboda ytterligare en famn ved om året, så att hon nu tills vidare får 3 famnar årligen från och med i år. Beslöts, i enlighet med 6 i protokollet för den 22 november 1885, att äfven sinnessjuka Anna Hansdotters egande fastighet i Boda socken skall genom Ol. Jansson i Lenåsen försäljas. Aflidna torparen Jan Janssons enka i St. Rönningen hade anhållit om någon hjelp uti sin nödställda belägenhet och beslöts att hon skulle nu för egen del få en tillfällig hjelp af 5 kronor kontant samt dessutom 5 kronor såsom ersättning åt sin svåger Anders Jansson för den hjelp, som han lemnat henne vid utgörandet af resterande dagsverken för torpet. Justeradt E.W. Johansson J.E. Eriksson Johan Thordeman 12

13 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstugan den 28 mars Närvarande voro: Er. Andersson, Jan Larsson, J.E. Eriksson, E.W. Johansson och undertecknad. Beviljades åt makarna Berglund ytterligare 1 lispund rågmjöl i qvartalet samt 1 krona penningar. Som Anna Hansdotter tillfrisknat, beslöts att hon med allra första genom ns försorg skall afhemtas från hospitalet. Beslöt nämnden tillstyrka stämman att låta sinnesslöa Matilda Kilberg få stanna qvar på idiothemmet vid Sofielund ytterligare ett år från den 1 juli detta år. Justeradt E.W. Johansson J.E. Eriksson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid auktion den 29 mars 1886 för upphandling af mjöl m.m. för fattigvårdens behof. Omkring 47 lispund rågmjöl à 1:15 öre per lispund inropades af herr L. Schedin Heby; omkring 87 skålpund sill à 8 öre per skålpund af samme man; omkring 54 skålpund fläsk à 35 öre per skålpund af samme man. S.D. Justeradt Jan Andersson Erik Andersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 9 maj Som Gumman Sandell är i följd af ålder och svaghet behöfde mera hjelp anslogs åt henne tills vidare: Rågmjöl såsom förut, fläsk: 8 skålpund i qvartalet, ½ stop mjölk om dagen/skummad, 1 skålpund socker, ½ skålpund kaffe i månaden och snus till husbehof. J.E. Eriksson Jan Larsson Jan Andersson E.W. Johansson Johan Thordeman 13

14 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåker kommunalnämnd den 7 juni Beviljades 5 kr. 25 öre till ett par skor åt gossen Bernhard Ljungström för hans konfirmation. Nämnden beslöt att på grund af 31 1 mom. af Fattigvårdsförordningen utkräfva de efter aflidne Bengt Ingbom fallna auktionsmedel, utgörande 119 kr. 89 öre, såsom godtgörelse för hafda omkostnader för Ingbom under hans sinnessjukdom med tillsammans 226 kr. 88 öre. Detta beslut skulle underhållas kommunalstämmans godkännande. Jan Janssons enka i St. Rönningen begärde fattigunderstöd för sig och barnen. Och uppdrogs åt Er. Andersson i Byn och Jan Andersson i Kroksbo att hålla boupteckning. Till hösten får hon bo qvar vid torpet och sedan skall hon flytta till det s.k. Fogelsberg på Enåkersby egor, hvilken stuga den aflidne mannen egde del uti. Som hon har flera små barn ansåg nämnden, att hon bör få behålla en ko och att ett enkelt fähus bör uppföras vid Fogelberg utmed en af boningshusets väggar samt ett skjul att hafva fodret uti och uppdrog åt Erik Andersson i Byn att ombesörja denna saks verkställande i samråd med Er. Ersson i Lund och Jan Andersson i Kroksbo. Åt samma personer uppdrogs äfven att låta verkställa de nödigaste reparationerna å stugan så att den blir beboelig. Åt n uppdrogs att göra upp med jordegaren om rättighet att använda stugan åt enkan och barnen. Då hon i höst lemnar torpet får närmare bestämmas om realisation af öfverflödig obehöflig lösegendom m.m. Under nu instundande qvartal får hon 3 kr. penningar och 6 lispund rågmjöl. När bouppteckningen göres, skall äfven uppgöras om ersättning för utsäde och verkstäldt arbete vid torpet, hvilken ersättning tillfaller sterbhuset. Enkan Stafva Ljungströms understöd för gossen Bernhard upphör i anledning af att gossen fyllt 15 år. Anders Jansson i Gallbo får från och med nästa qvartal 10 kr. pengar, 2 lispund rågmjöl, 4 skålpund sill och 2 skålpund fläsk. Vid härefter företagen auktion till den minstbjudande för fattigvårdens räkning inropades: omkring 47 lispund rågmjöl à 1 kr. 10 öre per lispund af Jan Andersson i Kroksbo; omkring 87 skålpund sill à 1:50 öre per lispund af samme man; omkring 54 skålpund fläsk à 30 öre per skålpund af samme man. Utdelningen till fattighjonen blir måndagen den 31 juni kl. 10 fm. i sockenstugan. Jan Andersson Erik Ersson E.W. Johansson Erik Andersson Johan Thordeman 14

15 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 20 september Närvarande voro: Jan Andersson, Jan Larsson, J.E. Eriksson och undertecknad. Åt gubben Berglund ökades det kontanta understödet från 1 till 2 kronor i qvartalet. Torparen Jan Janssons enka i St. Rönningen åtnjuter från och med nästa qvartal 3 kr. penningar, 8 lispund rågmjöl, 1½ lispund sill eller strömming tills samt 5 skålpund fläsk tills vidare, äfvensom 2 famnar ved. Som sagda enka har 2 kor, får hon behålla den ena tills vidare, den andra skall för fattigvårdens räkning med första försäljas, hvilket Jan Andersson i Kroksbo åtog sig att ombesörja. Vedauktionen hålles onsdagen den 29 september kl. 4 em. 6. Att jemte n uppgöra utgifts- och inkomstförslaget till nästa år utsågs Jan Larsson i Klasbo. 7. Vid härefter företagen auktion för fattigvårdens räkning till den minstbjudande inropades: 53 lispund rågmjöl à 1 kr. 12 öre per lispund af Jan Andersson i Kroksbo; 110 skålpund strömming à 1 kr. 37 öre per lispund af densamme; 62 skålpund fläsk à 37 öre per skålpund af densamme. Utdelningen till fattighjonen blir onsdagen den 29e dennes kl. 12 middagen. 8. Att å nämndens vägnar närvara vid den stundande mantalsskrifningen utsågs Jan Andersson i Kroksbo. S.D. justeradt Jan Larsson J.E. Eriksson Jan Andersson Johan Thordeman 15

16 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstugan den 29 september Närvarande voro: Jan Andersson, Jan Larsson, J.E. Eriksson samt undertecknad. Företogs den till i dag pålysta entreprenadauktionen för upphandling af den ved, som under instundande vinter behöfves för kyrkan, skolan, fattigvården och kommunen hvarvid förut tillkännagåfvos följande vilkor: 1) veden skall vara grofhuggen och fri från röta samt i öfrigt af god beskaffenhet, 6 qvarter lång inom hugget, samt utbjudes i famnar om 6 fot i höjd och 6 fot i bredd; 2) veden framköres af leverantörerna till de bestämda mottagningsställena och intrafvas der ordentligt i vedbodarna utan någon särskild ersättning; 3) ett visst mindre parti af veden skall framköras nu genast efter budning; återstoden skall vara levererad före den 1 instundande december. 4) Liqviden utbetalas efter kommunaluppbörden i mars nästa år, då leverantören bör kunna styrka, att leveransen blifvit ordentligt fullgjord. Vid härefter företaget utrop till den minstbjudande, inropades som följer: Mottagare Famnar Pris per famn Inropare Kyrkan & sockenstugan Jan Andersson i Kroksbo Skolhuset vid kyrkan J.E. Eriksson i S. Ekedal Folkskoleläraren J. Olsson i Landberga Småskollärarinnan Jan Andersson i Kroksbo Ekedals skola & lärarinna Erik Ersson i Lund Barnmorskan J. Olsson i Landberga Östra fattigstugan August Åberg i pgden Vestra dito Jan Larsson i Klasbo Sandells enkas rum Jan Andersson i Kroksbo A. Anderssons enka i Byn J.E. Eriksson i S. Ekedal Enkan Fina Becker, Mossboda Jan Andersson i Kroksbo Mats Olsson, Grafbron Jan Larsson i Klasbo J. J:s enka i St. Rönningen Jan Andersson i Kroksbo Hvarefter mötet upplöstes. S.D. justeradt Jan Andersson J.E. Eriksson Johan Thordeman 16

17 Förslag Till utgifter och inkomster för Enåkers kommun och fattigvård utarbetadt enligt kommunalnämndens beslut af den 20 september Utgifter under året till dato 2645:75 Återstående utgifter för året sista utdelningen till de fattiga 115:00 barnmorskans lön, 4e qvartalet 50:00 inackorderingsafgifter för barn 125:00 ns arvode för året 35:00 postporton under året, ungefär 5:00 bräder till repar. af stugan vid Fogelberg 35:87 en gammal bod, inköpt för dito 10: :62 Inkomster under året årets influtna uppbörd 2106:78 lånat af fröken Nerén 125:00 diverse inkomster 443: :64 Sålunda uppstår för året en brist af 345:98 Förslag för nästkommande år 1887 till Utgifter brist från innevarande år 345:98 de upplånade medlen återbetalas 125:00 den 1883 influtna hundskatt återgäldas 63:81 (se förra årets utg. o. ink. förslag) den 1884 influtna hundskatt återgäldas 72:00 606:79 Öfverföres 606:79 Öfverfördt 606:79 Utgifter för kommunen Lön till veterinärläkare 15:00 fjerdingsman 20:00 tingsvaktare 3:00 barnmorska 200:00 sex famnar ved till dito 20:10 arvode 35:00 postpenningar 5:00 oförutsedda behof 50:00 348:10 Utgifter för fattigvården ordinarie utdelning till de fattiga à ungefär :00 kr. i qvartalet extra behofven till dito 50:00 E.G. Eklöfs vård å hospitalet 201:00 Tilda Kilbergs vård å idiothem 133:33 17

18 utackorderade barn 200:00 24 famnar ved à 3:35 80:40 oförutsedda behof 50: :33 Alltså summa utgifter kronor 2129:22 Inkomster utminuteringsavgifter ungefär 5:00 diverse öfriga inkomster 25:00 30:00 Sålunda återstår att utdebitera kr. 2099:22 Jan Larsson Enåker den 16 oktober 1886 Enligt uppdrag Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i prestgården den 5 december S.D. Voro närvarande Er. Andersson, Jan Andersson, Jan Larsson, Erik Ersson och undertecknad. Uppgjordes förteckning å de personer, som i följd af fattigdom och sjukdom böra befrias för utgörande, under nästa år 1887, af mantalspenningar och öfriga personella utskylder, utgörande tillsammans 35 män och 64 qvinnor. Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 13 december Närvarande voro: Erik Andersson, Jan Andersson, Jan Larsson, Erik Ersson, E.W. Johansson och undertecknande. Gossen Johan Ernst utackorderades till Ol. Lundgren i Klasbo under nästa år för sjuttiofem/75/kronor för året. Flickan Augusta Östlund utackorderades till August Åberg för 40 kr. under nästa år. Gubben Cederfelt får på begäran 1 kr. penningar till jul utom det vanliga. Förre torparen Er. Ersson i Skogen på Lund egor begärde fattigunderstöd för sig och hustru på grund af ålder och sjuklighet. Men som Erik Ersson hos sig hyser dottren Greta med 3 oäkta barn samt en med henne sammanboende mansperson, alla hemmahöran- 18

19 de i Wester Löfsta, så beslöts att något fortfarande understöd icke beviljas så länge dessa få bo hemma. När de hafva flyttat sin väg, vill fattigvårdsstyrelsen taga Er. Erssons begäran under ny pröfning. Dock beviljades för en gång åt Er. Ersson 2 kr. penningar, 4 lispund rågmjöl och 10 skålpund strömming att utgå till jul, jemte 5 skålpund fläsk. 6. Åt Sandells enka beviljades 1 par nya näfverskor. Åt Greta Pil ökades det kontanta understödet till 1 kr. i qvartalet. Fina Beckers två äldsta flickor få hvar sitt par läderkängor. 7. För Grindstu Anna minskades det kontanta uttaget till 2 kr. i qvartalet, emedan hon nu har 2 barn borta. 8. Vid härefter företagen auktion för fattigvårdens räkning till den minstbjudande inropades: omkring 55 lispund rågmjöl à 1:05 per lispund af Jan Andersson, Kroksbo; omkring 6 lispund strömming à 1:25 per lispund af den samme; omkring 65 skålpund fläsk à 35 öre per skålpund af den samme. Utdelning måndag den 20e. S.d. justeradt Jan Larsson Erik Ersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 28 december Närvarande voro: Er. Andersson, Er. Ersson, J.E. Eriksson, Jan Larsson, Jan Andersson och undertecknande. Gossen Viktor Eriksson utackorderades till A.J. Andersson i Blomsterängen för sextio/60/kronor för året, som utbetalas den 1 december Johan Thordeman Ordförande 19

20 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 13 februari Närvarande voro: Jan Larsson, Er. Ersson, J.E. Eriksson, L.A. Olsson samt undertecknad. I anledning af ingången skrifvelse från n i Wittinge fattigvårdsstyrelse om utbekommande från Enåker enligt räkning af 36 kr. 60 öre, utgörande legosängs- och begrafningskostnader för aflidne arbetaren Gustaf Olsson, som förmenades hafva hemortsrätt här å Enåker, så beslöt nämnden att icke ingå i någon uppgörelse utan afbida dagliga åtgärders vidtagande från Wittinge. Gossen Johan Ernst, som är inackorderad hos Ol. Lundgren i Klasbo, hade varit sjuk flera veckor i skarlakansfeber, hvarigenom Lundgren förorsakats utgifter till läkare och mediciner, och beslöts på Lundgrens begäran att för den skull gifva honom ett extra bidrag af tre/3/kronor. Justeradt Jan Larsson, Erik Ersson Johan Thordeman, Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 24 mars Närvarande voro: Axel Pettrsson, Er. Ersson, Jan Larsson, Gust. Olsson samt undertecknad. Jan Janssons enka i St. Rönningen, som har två famnar ved om året, erhåller på begäran ytterligare 1 famn. Arbetaren Johan Petersson i Heby, som åtagit sig att i döddagar föda och underhålla sin svärmoder Jan Perssons enka Anna Jansdotter från Kroksbo mot en årlig ersättning af 25 kr., hade begärt att i början af hvarje års uppbörd på en gång i förskott till Petersson utbetala på de vilkor, att ifall Anna Jansdotter skulle aflida under förra hälften af året, han skall utan särskild ersättning sjelf ansvara för hennes begrafning; skulle hon aflida under årets senare hälft, vill kommunalnämnden efter sig företeende omständigheter bestämma om bidrag till hennes begrafning. Stina Lisa Larsdotter å Kroksbo egor hade framställt begäran om understöd; men som nämnden saknade kännedom om hennes behof och belägenhet, kunde intet beslut fattas, förrän hon sjelf vid något sammanträde infinner sig och lemnar upplysningar om sin ställning. Wittinge fattigvårdsstyrelse hade hos Konungens Befallninghafvande gjort ansökning om kostnader för aflidne arbetaren Gustaf Olsson, som hösten 1886 afflyttade från En- 20

21 åker till Wittinge, och beslöts, att gifva n i uppdrag att å nämndens vägnar afgifva infordrad förklaring. 6. Som flickan Tilda Kilberg från Lund ej tyckes göra några framsteg på idiothemmet å Sofielund, der hon nu varit intagen 2 år, beslöts att föreslå kommunalstämman att icke vidare låta underhålla henne derstädes. 7. Vid härefter företagen auktion för fattigvårdens räkning till den minstbjudande å diverse matvaror inropades: omkring 55 lispund rågmjöl à 98 öre per lispund af handlanden J.L. Petersson, Heby; omkring 110 skålpund strömming à 1 kr. 10 öre per lispund af densamme; omkring 65 skålpund fläsk à 37 öre per skålpund af densamme. Utdelningen blir fredagen den 1 april. S.D. justeradt A.T. Pettersson Jan Larsson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 3 april Närvarande voro: Jan Larsson, Er. Ersson, Axel Petersson, L.A. Olsson samt undertecknad. Som torparen Jan Ol. Andersson och hans hustru å Rödmossa egor begge hade aflidit vid nyårstiden efterlemnade i fattigdom 3 minderåriga barn, så hade barnens farfader gamle före detta torparen A. Andersson i dag infunnit sig med begäran att fattigvården för framtiden skulle taga dem i sin vård. Och beslöt nämnden att för tillfället lemna 5 kronor till deras hjelp och vid nästa sammanträde, som med första borde hållas, fatta vidare beslut. Justeradt A.T. Pettersson Jan Larsson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers fattigvårdsstyrelse den 17 april Närvarande voro: Jan Larsson, Axel Petersson, L.A. Olsson, J.E. Eriksson, Gustaf Olsson och undertecknad. Jan Ol. Anderssons i Rödmossa efterlemnade son Johan Ernst utackorderades till Er. Jansson i Rödmossa för tiden ifrån den 1 april detta år och till årets slut för ett pris af fem/5/kronor i månad. 21

22 Samma persons begge yngsta barn Agnes Alfrida och Anna Maria utackorderas under samma tid till deras faster Brita Stina Andersdotter i Rödmossa för tillsammans 10 kr. i månaden, som utbetalas månadsvis. I anledning härutaf beslöts att uppdraga åt fjerdingsman Åberg, som hållit auktion å aflidne J.O. Anderssons och hans hustrus tillg. efterlemnade effekter samt derförutom upprättat bouppteckning, att såsom god man taga hand om boets tillgångar, betala dess skulder och till fattigvårdsstyrelsen i behörig tid redovisa den blifvande behållningen. Erik Ersson i Skogen och hans hustru få i anledning af ålderdom och sjuklighet från och med innevarande qvartal understöd, bestående af 2 kr. pengar, 4 lispund rågmjöl, 10 skålpund strömming eller sill samt 5 skålpund fläsk. Att uppteckna deras bo med första utsågs Er. Ersson i Lund och J.E. Eriksson i S. Ekedal. Gubben Cederfelt får från och med detta qvartal 1 kronas förhöjning i det kontanta understödet. Justeradt A.T. Pettersson, Jan Larsson Johan Thordeman, Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 30 maj Närvarande voro Er. Ersson, Axel Petersson, J.E. Eriksson, Gust. Olsson, Jan Larsson samt undertecknad. Som Karl Erik Lindström i Saxtorpet i följd af ett benbrott i vintras under en längre tid varit urståndsatt att arbeta, hvarigenom han och hans familj kommit i svårt betryck, beslöts att tilldela honom ett extra understöd af tio/10/ kronor kontant. Ordförande anmälde att A. Cederfelts i fattigstugan måg Anders Larsson i Sala hade hos honom infunnit sig för någon tid sedan och i pockande ordalag ålagt fattigvården att förhöja understödet åt hans svärföräldrar, särskildt med något hvetemjöl. Men nämnden ansåg, att makarna Cederfelt, som bo i fattigstugan, borde sjelfva kunna anmäla sina önskningar och behof, då de hafva några att anföra hos nämnden, hvilket ansågs icke nu vara förhållandet. Åt Sandells enka förändrades understödet sålunda att hon tillsvidare får 1½ skålpund smör i månaden i stället för fläsket samt mera mjölk efter behof intill ½ kanna om dagen. Dessutom skulle hon få 1 lispund rågmjöl såsom tillfälligt understöd för denna gång. Justeradt A.T. Pettersson J.E. Eriksson Johan Thordeman 22

23 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 16 juni Närvarande voro: Axel Petersson, Jan Larsson, J.E. Eriksson, Er. Ersson, L.A. Olsson samt undertecknad. Vid företagen auktion till den minstbjudande å diverse matvaror och mjöl för fattighjonens behof under nästa qvartal inropades: omkring 50 lispund rågmjöl à 98 öre per lispund af J.L. Petersson genom Arenander; omkring 110 skålpund sill à 1 kr. 85 öre per lispund af samme man; omkring 50 skålpund fläsk à 34 öre per skålpund af densamme. Utdelningen sker tisdag den 21a dennes och verkställes på vanligt sätt af den person som åtagit sig leveransen. S.D. justeradt A.T. Pettersson J.E. Eriksson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 16 juni Närvarande ledamöter se föregående protokoll. S.D. Till kommunalnämndens hade ingifvits en skrifvelse från Goodtemplarlogen Nykterhetskampen genom E.W. Johansson af innehåll att öl och annan rusdrycksförsäljning vid flera auktionstillfällen olagligen förekommit inom kommunen samt med begäran om lagliga åtgärders vidtagande från nämndens sida för att förekomma detta oskick. Då i denna skrifvelse ingen angifvelse blifvit gjord mot någon bestämd person kunde nämnden intet annat göra än att med beaktande af skrifvelsens innehåll lägga densamma till handlingarna samt att till åtvarning för framtiden låta i kyrkan kungöra detta protokoll. S.D. justeradt L.A. Olsson Jan Larsson Johan Thordeman Uppläst i Enåkers kyrka söndagen den 18 juni 1887 af Johan Thordeman. 23

24 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 14 augusti Närvarande voro Som Greta Pil i fattigstugan har mycket besvär med att sköta Sandells enka, så beslöts att på begäran förhöja hennes fattigdel från och med denna dag till 2 kr. kontant, 3 lispund rågmjöl, 5 skålpund sill eller strömming och 5 skålpund fläsk i qvartalet med vilkor att hon på bästa sätt ser om gumman Sandell. Ogifta Anna Enberg, som på senare tider hade vistats i Upsalatrakten hade nu kommit åter och begärde hjelp till husrum. Nämnden beslöt, att hon tills vidare får bo i fattigstugan, lilla rummet. Justeradt Namn saknas Johan Thordeman, Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 22 september Närvarande voro: Jan Larsson, Er. Ersson och J.E. Eriksson samt undertecknad och L.A. Olsson. Sandells enka får på begäran 6 skålpund smör (får fläsk i stället för smör enligt begäran den 22 september 1887) i qvartalet i stället för 4½ som hon hittills haft. Vid härefter företagen auktion till den minstbjudande å diverse matvaror och mjöl för fattigvårdens behof inropades: ungefär 51 lispund rågmjöl à 89 öre per lispund af handlanden J.L. Petersson i Heby, genom C.F. Arenander; ungefär 116 skålpund sill à 1 kr. 64 öre per lispund af samme man; ungefär 50 skålpund fläsk à 35 öre per skålpund af samme man. Utdelningen sker fredagen den 30e oktober klockan 10 fm. Att å nämndens vägnar närvara vid den stundande mantalsskrifningen utsågs Axel Petersson i Kroksbo. Som taket å fattigstugans vedbod är odugligt beslöts att lägga på nytt tak af billigt tegel, ifall undertaket medgifver detta, eljest af bräder. S.d. justeradt Jan Larsson J.E. Eriksson Johan Thordeman 24

25 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd i sockenstugan den 26 oktober Närvarande voro: Er. Ersson, J.E. Eriksson, Jan Andersson, E.W. Johansson och undertecknad. Uppgjordes följande Förslag till utgifter och inkomster för Enåkers kommun och fattigvård för nästkommande år Utgifter under året till dato 1904:28 återstående utgifter för året sista utdelningen till de fattiga 100:00 barnmorskans lön, 4e qvartalet 50:00 inackorderingsavgifter för barn 130:00 arvode för året 35:00 veterinärarvode, senare ½ 10:00 postporton under året, ungefär 3: :28 Inkomster under året till dato Kommunalkassans behållning från :67 årets influtna uppbörd 2115:28 diverse inkomster 276: :22 Sålunda uppstår för året en behållning af kronor 201:94 Hvilken summa anses böra reserveras i kommunalkassan för tillfälliga behof. Förslag för nästkommande år 1888 till Utgifter för kommunen lön till veterinärläkare 20:00 fjerdingsman 20:00 tingsvaktare 3:00 Öferföres kr. 43:00 Öferfördt kr. 43:00 lön till barnmorska 200:00 sex famnar ved till dito 18:00 arvode 35:00 postpenningar 3:00 oförutsedda behof 25:00 324:00 Utgifter för fattigvården ordinarie utdelning till de fattiga å ungefär 100 kr. 400:00 i qvartalet extra utgifter till dito 50:00 E.G. Eklöfs vård å hospitalet 201:55 Utackorderade barn 315:00 22 famnar ved à 2:95 64:90 underhåll för Jan Perssons enka, Kroksbo 25: :45 Alltså summa utgifter kronor 1380:45 25

26 Inkomster för år 1888 utminuteringsavgifter ungefär 50:00 diverse öfriga inkomster 100:00 150:00 sålunda återstår att utdebitera kronor 1230:45 Vid samma tillfälle hölls entreprenad auktion för upphandling af ved enligt särskildt protokoll för den 29 september 1886 S.D. justeradt E.W. Johansson Erik Ersson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 28 december. Närvarande voro: Jan Larsson, Er. Ersson, J.E. Eriksson, L.A. Olsson, Axel Petersson, P.J. Petersson och undertecknad. Gubben Berglund får 1 krona påökadt i sitt kontanta understöd från och med innevarande qvartal. Lilla rummet i fattigstugan, som bebos af Anna Enberg är mycket kallt, och skulle det så nödtorftigt repareras. Flickan Augusta Östlund utackorderades för den del af nästa år, som socknen skall den del af nästa år, som socknen skall svara för henne, till Aug. Åberg i Prestgården mot fyrtio trettio/30/kronor i ett för allt. J.O. Anderssons i Rödmossa båda yngsta barn utackorderades till torparen Petter Gelin i Rödmossa mot 130 kr. mot för året under nästa år; och utbetalas underhållet månadsvis. 6 Gossen Johan Ernst Andersson utackorderades till Olof Lundgren i Klasbo under nästa år mot sjuttiofem/75/kr. för året, som utbetalas qvartalsvis, samt dessutom ersättning för läkarevård och medicin enligt räkning, emedan gossen är sjuklig. 7. Som ingen ledamot af nämnden kom fram till det den 14 dennes utlysta sammanträdet, nödgades n under hand göra upp om leverans af behöfliga lifsnödvändigheter till julen åt de fattiga, och åtog sig herr J.L. Petersson genom C.F. Arenander att leverera dem till följande priser: Rågmjöl à 85 öre per lispund, strömming à 1 krona per lispund och fläsk à 37 öre per skålpund. Och blef detta i dag af nämnden till alla delar godkändt. A. Pettersson, Erik Ersson Johan Thordeman 26

27 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 15 januari Närvarande voro: J.E. Eriksson. P.J. Petersson, L.A. Olsson, Anders Eriksson och undertecknad. J.O. Anderssons i Rödmossa efterlemnade son Johan Ernst utackorderas under innevarande år till torparen Jan Larsson i Svedden å Uddnäs egor för ett pris af åttio/80/kr. i ett för allt. Gossen Viktor Eriksson åtog sig Anders Eriksson i Rosendal att taga under innevarande år mot en ersättning af fyrtio/40/kr. i ett för allt. Som förra pigan Eva Andersson vid Haneberg, som förut har ett oäkta barn, snart väntar ännu ett dylikt, så beslöts, på hennes begäran att söka hjelpa henne, så att hon må kunna komma i tillfälle att amma amma in det väntande barnet på allmänna barnhuset i Stockholm, för hvilket ändamål socknen skall under 8 månader betala inackorderingen för den äldre flickan efter sjuttiofem/75/kr. om året dock med vilkor, att Eva, sedan hon blifvit ledig från barnhuset sjelf tager hand om flickans försörjning såsom hittills. Justeradt P.J. Petersson L.A. Olsson Johan Thordeman Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämn den15 mars Närvarande voro P.J. Petersson, L.A. Olsson. Jan Andersson, J. Thordeman, Anders Eriksson i Rosendal och undertecknad. Rusthållaren Jan Janssons i Kroksbo enka Johanna Jansson hade ingifvit följande skrifvelse, som upplästes så lydande: Till kommunalnämnden i Enåker. Som pigan Brita Stina Persdotter, som är född den 24 juli 1851, tjenat hos mig och min för ett år sedan aflidne man alltsedan hösten 1869 med undantag af tjensteåret från hösten 1871 till hösten 1872, således under en tid af 17 år, och nu der denna tid varit oss i högsta grad trogen och tillgifven samt skött sin tjenst till vår fulla belåtenhet och fört i alla stycken hedrande vandel, så får jag härmed vördsamt anhålla, att kommunalnämnden behagade utverka åt henne hos Kungliga Patriotiska Sällskapet någon belöning för långvarig och trogen tjenst, hvilken kunde tjena henne till uppmuntran och andra af hennes stånd till föredöme. Kroksbo i Enåkers socken den 1 februari 1888 Johanna Jansson. I anledning härutaf beslöt kommunalnämnden att i alla stycken vitsorda sanningsenligheten af de här ofvan angående Brita Stina Persdotter lemnade uppgifter och derjemte lemna sitt förord till den åsyftade belöningens erhållande, som alla ansågo att Brita Stina Persdotter väl förtjent. 27

28 I sammanhang härmed framställde muntligen, det kommunalnämnden täckts, såsom uppmuntran äfven för arbetskarlen Carl Carlsson, som nu är i sitt 76te lefnadsår och i fyrtiofyra års tid troget tjenat vid Ingbo gård, der han nu fortfarande efter förmåga arbetar, utverka någon belöning hos Kungliga Patriotiska Sällskapet; och beslöt kommunalnämnden härtill lemna sitt förord, vitsordande Carl Carlssons visade plikttrogenhet i sin tjenst, hvarför han i hög grad gjort sig förtjent af något vedermäle. Kommunalnämnden beviljade medel till skor åt enkans i Fogelsberg 2 minsta barn. Cederfelt fick påökning med en krona kontant och 2 skålpund fläsk i qvartalet. 6. Cederfelt tillerkändes två kronor för/4/famnar huggen ved till fattighuset. 7. Kommunalnämnden beviljade torparen Johan Pettersson i Wisbo i Löfsta socken en förhöjning af tio/10/kronor om året för underhållet af sin svärmor; hvilket skulle taga sin början detta år och utbetalas den 1sta december samt sedan samma tid hvarje år. 8. Anders Månssons enka i Enåkersby får två skålpund fläsk i qvartalet i stället för saltfisken samt två/2/kronor om året hvaraf/50/öre betalas i qvartalet. 9. Enkan Anna Andersson i Enåkersby får en famn ved för vintern. 10. Angående begärdt anslag till Lars Månssons enka för reparation af muren i hennes stuga, beslöt nämnden, att denna fråga skall hänskjutas till blifvande kommunalstämma i denna månad. 11. Vid härefter företagen auktion för fattigvårdens räkning till den minstbjudande å diverse matvaror inropades af handlanden Anders Pettersson i Landberga: omkring femtio/50/lispund à 93 öre per lispund omkring etthundratio/110/skålpund strömming till ett pris af 94 öre per lispund omkring femtio/50/skålpund fläsk à 37 öre per skålpund. 12. Utdelningen verkställes den 27 mars klockan tio före middagen af den person som åtagit sig leveransen. 13. Att justera dagens protokoll utsågos: P.J. Pettersson i Österbo samt handlanden Olsson i Aspnäs. Justeradt P.J. Petersson L.A. Olsson 28

29 Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 28 mars Närvarande voro: landtbrukaren P.J. Pettersson i Österbo, orgelnisten Johansson, landtbrukaren J.E. Eriksson i S. Ekedal samt undertecknad. Som gossen Johan Ernst Andersson utackorderad hos Olof Lundgren i Klasbo, sedan den 16de januari varit intagen å Sala lasarett der kommunen får betala kost för honom, beslöt Kommunalnämnden det Olof Lundgren nu endast skulle utbekomma betalning för tiden från den 1sta till och med den 16 januari, räknadt efter/75/kr. för året. Ogifta Anna Enberg i fattighuset får en famn ved för vintern. Gubben Berglund får en famn ved för vintern. Kommunalnämnden beslöt betala en räkning å två kronor från August Åberg för en half tunna potatis levererad i december månad 1887 till enkan Sandell. 6. Att justera dagens protokoll utsågos: landtbrukaren P.J. Pettersson i Österbo och orgelnisten W. Johansson. Justeradt P.J. Petersson E.W. Johansson Jan Andersson Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 13 april Närvarande voro: landtbrukaren Axel Pettersson Kroksbo, landtbrukaren Jan Andersson Kroksbo, landtbrukaren Jan Larsson Klasbo, handlanden Olsson Aspnäs samt undertecknad. Pigan Eva Andersson skall sjelf omhändertaga sina barn samt intagas i fattigstugan, der Kommunalnämnden anser ett nytt rum åt henne bör inredas, hvilken fråga skall hänskjutas till blifvande Kommunalstämma. Eva får följande fattigstat i qvartalet tillsvidare: fyra lispund rågmjöl ett lispund saltfisk fem skålpund fläsk kontant tre kronor samt en half kanna söt mjölk dagligen. Ogifta Greta Pil får ett par kängor. Enkan Sandell får tillika med den ordinarie fattigstaten bibehålla sin förra extra förmån. Mats Olsson i Grafbron får en famn ved. 29

30 6. Kommunalnämnden anslog en famn ved till vestra fattigstugan. 7. Af handlanden Olsson Aspnäs anmäldes, att herr C.F. Arenander Landsberga sålt öhl till minderåriga skolbarn, som derutaf berusat sig, och efter öfverläggning angående Kommunalnämndens åtgöranden härutinnan, fattades det beslut, att låta saken denna gång bero vid en af n till herr Arenander ställd varning och tillsägelse att hädanefter icke låta någon dylik förseelse sig komma till last samt för öfrigt ej tillhandahålla någon person öhl till förtäring på stället, vid äfventyr af strängare åtgärders vidtagande. 8. Kommunalnämnden uppgjorde följande afkortningslängd å kommunalutskylderna: Erik Bengtsson Vesterbo 0:98 Anders Erik Olsson Vretbo 1:48 L.E. Mellin Qvarnberga 1:48 Jan Olof Hedlund Vreten 3:44 And. Jsson Fogelsberg 0:50 Arbetaren And. Bergstöm Nystrand 0:50 Grenadieren C.W. En Vilhelmineberg 0:50 Arbetaren J.E. Ersson Finsbäcken 0:50 Arbetaren A.R. Sandell Mossboda 0:75 Karl Er. Lindström Saxtorpet 0:75 f. pigan Sofia Vilhelmina Ljunggren Lund 0:25 Arbetaren J.A. Bengtsson Rosendal 0:50 Torparen J.O. Anderssons enka Rönningsberg 0:25 9. Att justera dagens protokoll utsågos: landtbrukaren Axel Pettersson och Jan Andersson i Kroksbo. Justeradt Axel Pettersson Jan Andersson Protokoll, hållet vid sammanträde med Enåkers kommunalnämnd den 5 juni Närvarande voro: landtbrukarna P.J. Pettersson i Österbo, Lars Petter Jansson i Ingbo, Gustaf Olsson Enåkers by, handlanden Olsson Aspnäs samt undertecknad. Kommunalnämnden tillerkände smeden Hillborg betalning for kost åt före detta pigan Eva Andersson under 32 dagar à /50/öre per dag, sexton kronor samt sex kronor 25 öre, utgörande inackorderingsafgift under april månad för Evas äldre flicka. 30

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22 Roten Roten ingick i Västerås kompani och hette från början Gammalby. Roten var frälse och bestod av landbönder under Wirsbo och Seglingsbergs Bruk. 1864

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Protokollbok för Östervåla Sockennämnd 1848-1862 Östervåla Kommunalnämnd 1863-1888

Protokollbok för Östervåla Sockennämnd 1848-1862 Östervåla Kommunalnämnd 1863-1888 Protokollbok för Östervåla Sockennämnd 1848-1862 Östervåla Kommunalnämnd 1863-1888 Börjad den 7 februari 1848 med pagina 20, då på de föregående pagina skola antecknas Sockennämndens ledamöter för hvart

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna

Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna Bilaga 3 Dikningsföretagen i 1918 års vattenlag sammanfattning av reglerna Sammanställt av Lantbruksstyrelsen 1981 PM Angående ett dikningsföretags organisation och funktion Enligt bestämmelserna i vattenlagen

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

C.W. Appelqvist i Fristad

C.W. Appelqvist i Fristad År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och wärderat

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping Namn och ändamål. 1. Föreningen, vars firma är Bostadsföreningen Record u. p. a. har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma.

Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma. Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. 1 Mötet öppnades kl 4.30 e.m. af Ordf Oskar Andersson.. 2 Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.. 3 Ordföranden föredrog

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Kerstinbo "Hällarna"

Kerstinbo Hällarna Kerstinbo "Hällarna" 1. Torpgrund, kallades "Klaras" på senare år, tidigare kallat "Hällarna". Här bodde i slutet på 1700:talet dagkarlen Lars Olsson f 1760. Han var gift två gånger, först med Karin f

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Gripande brev till fattigvården

Gripande brev till fattigvården Gripande brev till fattigvården Inledningen till brevet i vilket Maria ber om ekonomisk hjälp till sin överlevnad. Ett nödrop som troligen förblev obesvarat. Brevet är daterat den 29 februari 1916. Skrämmande

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

Gamla fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby

Gamla fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby Gamla fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby Karta från Det hände i Upplands-Bro Börje Sandén Fattigstugan fanns redan med på kartan över kyrkbyn 1708. Foto Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening. År 1803 2/10

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Namn och ändamål STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Förenings firma är bostadsföreningen Pionen utan personlig ansvarighet 1 Förening har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar i förenings

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Protokoll 1891-1918 Monica Lundquist Tärnsjö 2008-2009 Anna Tavaststjerna 2009 Protokoll hållet vid fattigvårdsstyrelsens i Vittinge sammanträde den 4 januari 1891..

Läs mer

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik västra, ½ mtl Den tidigaste absolut säkra noteringen från Askvik västra finner jag i födelse/dop-boken 1736.

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

S_0407 Per Olsson Harring

S_0407 Per Olsson Harring S_0407 Per Olsson Harring P er föddes i Lilla Harrie 1833.Han tog studenten vid Lunds katedralskola 1855. Studentbetyg 1855 Inkallelse till militärtjänst 1856 Per tog teoretisk teologisk examen i Lund

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2010-01-16 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 95 Lena (Olena) Jönsdotter Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1803 Gunnebo, Fässberg, Göteborgs

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015.

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Ett skåp berättar med hjälp av Arne Karlsson i Målerås. Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Skåpet smälter väl in bland övriga

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar för Fiversätraöns Intresseförening utan personligt ansvar

Stadgar för Fiversätraöns Intresseförening utan personligt ansvar Stadgar för Fiversätraöns Intresseförening utan personligt ansvar 1 (6) Firma 1 Föreningens firma är Fiversätraöns Intresseförening utan personligt ansvar. 2 Föreningen skall ha till ändamål att främja

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist År 1841 den 26 maj har undertecknad t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - )

Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) Wallin Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) 2016-05-29 Anor Mayne Kristina Wallin (1948 - ) 1 Mayne Kristina Wallin. Född 1948-03-01 i Järfälla, Skälby (AB). (Sveriges Befolkning 1990). Född på en måndag.

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Anteckningar från Arvid Eistrand till Hembygdsgården

Anteckningar från Arvid Eistrand till Hembygdsgården Anteckningar från Arvid Eistrand till Hembygdsgården (Hörnskåpet i Hembygdsgården tillhörde Andreas Hansson f 16 april 1809 d 25 feb. 1891 g 1841 med Beata Andreasdotter från Hönö Heden f 26 jul 1816 d

Läs mer

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Ruben Oscarsson 2002 Sida 1 av 10

Ruben Oscarsson 2002 Sida 1 av 10 Sida 1 av 10 Sida 2 av 10 BJÖRSTORP i SNAVLUNDA SOCKEN. JOHAN MOLIN och LAGA SKIFTET 1851-1854. Under senare delen av 1700-talet fanns fyra hemman som ägde var sin ¼ del i hela hemmanet Björstorp. Den

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

Svärta Husförhörslängder / Församlingsböcker år 1808-1936. Plogstugan, Hults rote HF/ Bok Sida Bostad Titel

Svärta Husförhörslängder / Församlingsböcker år 1808-1936. Plogstugan, Hults rote HF/ Bok Sida Bostad Titel Svärta Husförhörslängder / Församlingsböcker år 1808-1936. Plogstugan, Hults rote HF/ 1807- Plogstugan Avsk. Båtsman Jan Hultberg 1756 St. Åsendalsstugan -8 1810 Hust. Maja Andersdotter 1745 St. Åsendalsstugan

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Smedsl ä. Tiderman. genom tiderna. Anders August Sw ä

Smedsl ä. Tiderman. genom tiderna. Anders August Sw ä Smedsl ä kten Tiderman genom tiderna Anders August Sw ä rds anor Stjärnorna tindrade tysta för hundrade år tillbaka och skogen sov. Forsen dånade, hjulen dundrade, gnistorna sprakade, marken skakade hammaren

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Borgeby dödböcker (SCB) 1862-1895

Borgeby dödböcker (SCB) 1862-1895 Borgeby dödböcker (SCB) 1862-1895 1862 Jan 2 Persson, Nils åbo å N15 Borgeby 46 7 29 Jan 19 Nilsson, Jöns, dräng på Borgeby gård 73101 Juli 9 Hansson, Anders, åbo på No 9 Borgeby 60 Aug 4 Christendotter

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

reglemente för älvdalens besparingsskog

reglemente för älvdalens besparingsskog reglemente för älvdalens besparingsskog LAG OM ALLMÄNNINGSSKOGAR I NORRLAND OCH DALARNA reglemente för älvdalens besparingsskog Fastställt av länsstyrelsen i Dalarnas län att gälla från och med den 1 oktober

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

men inga Katseställen 6) efter der befinnes vara mehrendehls

men inga Katseställen 6) efter der befinnes vara mehrendehls 1 Jan Jakobsson Tomt 98 2011-12-09 Ändrad 2015-09-11 Detta dokument ersätter Ringsöhistorik 2 från 2011. Ändringarna består i nya länkar till Lantmäteriet, som direkt öppnar de två kartorna jag hänvisar

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN. Donationsbrev och stadgar

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN. Donationsbrev och stadgar ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN Donationsbrev och stadgar Lydelse i november 2000 Med ändamål av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg, som icke

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan

Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan 2012-04-04 Ärende ANM 2011/1319 Ärende ANM 2011/1599 Handling Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Ombud: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Jur. kand.

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 10 Farmora. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 10 Farmora. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 10 Farmora En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 10 Farmora

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

STADGAR för BOSTADSFÖRENINGEN BULTEN utan personlig ansvarighet

STADGAR för BOSTADSFÖRENINGEN BULTEN utan personlig ansvarighet STADGAR för BOSTADSFÖRENINGEN BULTEN utan personlig ansvarighet 1. Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Bulten utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att förvalta fastigheten

Läs mer

Det militära ackordssystemet

Det militära ackordssystemet Det militära ackordssystemet Lite förenklat kan man säga att ackord var ett sätt att sälja och köpa tjänster som användes förr i tiden, både inom offentlig förvaltning och inom krigsmakten. Ackord var

Läs mer

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 1698 Till ett hospitals eller fattighus inrättande hade Per Jönsson Rings efterlevande hustru Ingeborg, vanligen kallad Ingeborg Richert den 30 maj 1698 donerat sin

Läs mer

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen.

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. FÖRSLAG PÅ STADGEÄNDRINGAR Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. 5 Styrelse säte, sammansättning

Läs mer