Arsredovisning. för. Brf Brunfisken nr RäkenskaPsåret '12'31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. för. Brf Brunfisken nr 17 702000-2718. RäkenskaPsåret 2014-01 -01-2014'12'31"

Transkript

1 Arsredovisning för Brf Brunfisken nr RäkenskaPsåret '12'31

2 t (it) Brf Brunfisken nr l Förvaltni n gsberättelse Styrelsen fór bostadsrättsföreningen Brunfisken nr 17 fétr härmed avge redovisning fór räkenskapsåret Styrelsen har utgjorts av Annika Steberg MikaelTimm Kjell Gustavsson Charlotta Necking Jacob Gerson Fredrik von Ahn ordförande více ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant Revisor har varìt au ktoriserad revisor Peter o lofson, Finn ha mmars Revision sbyrå Revisorsuppleant har varit a u ktorisera'd revisot Be n gt Beergreh n, F i nnh ammars Revisio nsbyrå Valberedningens ledamöter har varit Jan Kordin Nataiie Gerson ordinarie föreningssarnmanträde hölls tisdagen den 1 3 maj Styrelsesammanträden Styrelsen höll åtta (8) protokollförda sammanträden. Medtemmar och övertåtelser av bostadsrätter Antalet medlemmar uppgick vid räkenskapsårets utgång till 58' Bostadsrätter till följande lägenheter Överläts under 2014: 623, 311, 412, 319, 115, 624 och 802. Sålunda uppgick antalet överlåtelser till siu (7)' varãv en genom arv' Fastighet och verksamhet Föreningen äger fastigheten Brunfisken nr 17 i Hedvig Pá fastílneteñ finns eit bostadshus uppfórt Fast' rde är tronoi, u-t* zs 922'000 kronor är by kronor markvårde' Föreningen upplåter SB lägenheter med bostadsrätt och fyra källarlokaler med hyresrätt. Bostadsytan ar kvm och lokalytan ar ZZg kvm, varav styrelserummet upptar 30 kvm' Försäkring, förvaltning och fastighetsskötsel Fastigheten är fullvärdesfö Föreningen har tecknat s$ Den ekonomiska fórvaltnin Föreningen har haft avtal med Ren Standard AB upp avtatet under maj 2014 och ingick avtal med Avtalet trädde i kraft 1 juni2014 och löper på ett Personal Föreningen har inte haft någon anställd- f'r Lt

3 2 ri Reparationslunderhållsarbeten och installationer Koàtnad lör reparationàruppgicf fl kr och avser diverse arbeten b[.a. sanering och renovering av ett mögelséadat mturforiã, grovstädning, låsservice samt arbete utfort av ComHems servicetekniker. Underhâll starnmar/rör i kunde ra i gotf skick. at avtal 625 kr - som 14' s tivslängden på avloppssta mmarirör. Sta mbyte genomfórdes år I kostnad för underhåll ingår även nytt lås i entréport samt delar av datautrustning (se nedan) som inte instaltera kamera ianledning av de föroreningsincidenter, sorn ende år. tvättstugetider för att säkerställa att den, som bokat tid, ostórt får tna dokumentera felanmälan. r. nkl datorutrustning kr samt ny tváttmaskin och torktumlare 66 25CI kr. Anskaffningsk är avskrivningsbara. Under hösten 2014 träffade styrelsen avtalmed Anti huvudavloppstamrnens ansfutning till det k att Ostermalm är en av Sveriges råttätaste i avloppssystemen tilllöljd av markarbeten isamban Genom råttfältan stoppar vi råitor redan vid fastighet bilning vid avloppsstatnrnen samt asbestsanering' Kot 2A15 ârsräkenskaper. Köp och lnstallation av,{wau, kostar kr exkl moms. Kostnad for bilning och asbestsanering tìllkommer. Planerade renoveringsarbeten - balkong- och fasadrenovering Styrelsen ansökte omîygglov hos Stockhãms Stad ;byggnadskontor under hôsten Ansökan har bifallits utan anmärkning. Styrelsen har anlitat arkite Anlitad byggkonsult har-inhãmþt fem offerter från rade kontrakissummor lþger mellan 7,7Mkr och lomkr. sen entreprenörer etter dãt att vi fått svar på kompletterande att beakta hur lãnge entreprenören varit verksam inom bal ;amt Pris kt vid åta ter av m arig under enireprenaden.vid sidan om r att besiktiga balkonger och armeringsjärn d slutbesiktning. efter det att avtal tecknats. ntreprenaden med lån. Sex banker har kontaktats ed de två eller ire banker, vars offerter är mest ank, vars offert vi slutligen binder, fastställa en amorteringsplan. Med balkõng-, fasaa- och fonsterrenovering har föreningens fastíghet sedan 1994 genomgått stora renoveringaî såsom takomläggning, nytt hiãsmaski eri,ltambyte, nytt elsystem, ny undercentral och nya radiatorventiter samt ñy wattütiustñinçj. rntigt styre ;ens bedömning dokumenterad i underhållsplan bör behov av stöne renovãring inte uppstå inom de nármaste åren. Lokaler Styrelsen har sagt upp ett hyreskontrakt för omförhandling. lntäkter av hyreslokaler uppgick till totalt 197 9t4kr. q^ --/ lef th)

4 s (/i) Föreningsstadgar Vìd 2014 års ord narie föreningssammanträde beslutades om införande av avgift vid andrahandsuthyrning och pantsättningsavgift, 10% respeklive2,so/o av gällande prisbasbelopp. Stadgeändringarna antogs vid extra fóreningssammanträde 3 september Föreningens stadgar registrerades därefter hos Bolagsverket och tillämpas fr.o.m. 1 januari Nya redovisningsregler sõm fillämpas for ratõnskapsåret 2014 bygger på komponentavskrivning. Byggnadens olika beståndsdelar utgör avskrivningsobjekt, och varje bestånãèdel eller komponent motsvarar en andel av byggnadens totala an-skaffningsv rãe. Enligt de ganita redovisningsreglerna fördelades avskrivningsunderlaget för bygg_nad på urspruriglig anskaffnïngskõstnad och vårdeiav õmbyggnad, medan de nya redovisningsreglerne fordlar en Oetã erão-fordelning pã oyggnaoens olika komponenter. Se närmare under rubriken Allmänna Redovisningsprinciper Anlåiggningstillgångar i årsredovisningen. Föreningens hemsida www. brr- nfishen 17 bosladsi"atterr'ìa se Ekonomi Föreningens verksamhet gav under 2014 ett överskoti pâ kr. Resultatet beror i första hand på att inga stoire renoverings- eller underhållsåtgãlrder vidtogs under Vidare blev kostnader fór snörojning, uppvärmning och fastighetsskötsel làgre ån under Likviditeten vlo ratenséapsårets slut uppgick till kr (behålfning på foreningens sparkonto hos SBAB 9SB 837 kr och ne'nåttning på foieningens avräkningskonto hos l'landelsbanken kr). Soliditeten uppgick till 83,3 %. Sparkontot hos SBAB gav en ränteintäkt på kr' Lånet hos Handelsbanken har löpande ränta, som under årets sista tre månader uppgick fill 2To- Styrelsen planerar ingen avgiftshójníng under räkenskapsåret 2015' Resultatet av föreningens verksamhet och föreningens ekonomiska ställning per respektive 2Aß-12-31framgår ãv btfogade resultat- och balansräkningar. Tiltgångar har sammanlagt avskrivits med 2BS 661 kr, i vilkãt ingår avskrivning mellan 0,5 och 5û/o av byggnaden fördelat på beståndsdelar, 1û% avskrivning av tvättuirustning och breduand, 4% avskrivning av undercentraf samt ZtYo avskrivning av övriga inventarier. Förslag till disposition av årets resultat I enlighet med föreningens stadgar avsätts 4o/oav den totala årsavgiften tillfond föryttre reparation, se $11:4. Styrelsen foreslår att återföring inte sker från fond för yttre underhåll. Till stämmans förfogande står därmed följande medel i kronor Balanserat resultat Arets resultat minus överföring till fond för yttre underhåll < > 'l' {, \uì

5 't ir) a(.*l Brf Brunfisken a-2718 Resuttaträknin BeloPP ikr Nettoomsättning Nof 'î I I tlörelsens Rostnader Driftskostnader Underhåll Avskrivningar Rörelseresullat Resultaf från frnansiella Poster äãtiëi"tänå, och liknande resuliaiposter. ffiiãiäil; ãi *n liknande resuttaþoster Resultat efrer finansiella Poster Resultat före ekatt Arets resultat î It)

6 Brf Brunfisken l r (/r) ãl+1) Balansräkning Belopp ikr Not TILLGANGAR Anläggnin gstillgångar M aterie I I a an I äge n i n g sti I lg ân g a r Byggnader och mark Maskiner och inventarier Fi nans iel Ia a nläggn i ngsti I tgàngar Ford rin gar hos intressefóretag ô I I Ail Sumrna anläggningstillgångar Omsättn i n gstillgån gar Kortfristí ga fordringa r Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter o o B Kassa och bank Sumrna omsättnin gstillgångar SUMMA TILLGANGAR A tu /' neþ {t" h /ø

7 Brf Brunfisken (9 ( // ) -ffi Balansräkni lvof Belopp ikr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital lnsatser Reservfond Uoolåtetseavgifter Fònd för Yttre underhåll Frift eget kapital Balanãerad vínst eller förlust Arets resultat Summa eget kapitat Lånqfristiga skulder Övri-ga skulder till kreditinstitut I I Kartfrístiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Uip*ú; kostnader och förutbetalda intäkter æ SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER G Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter ach för egna Ställda Panter för fastighetslån Summa ? Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser

8 Brf Brunfisken (tr) 7{1+) Fledovisni n gspri nci per och boks I uts kommentarer Allmänna redovisningspril De redovisningsprinciper sõm tillä dovisni är lverk iìl av oc rheten att q t om jämförelsetalen' VärderingsprinciPer m m om inte annat frarngár är principerna oförändrade ijämförelse med föregående år An I ägg ni n gstil I g å nga r áygsnaoen hai ventilation ocl'lf innehavstiden för under året ftirv Materie'a anräg v"' -ByggnadskomPonenter -lnventarier -Maskiner -Bredband -Undercentral en beräknade nyitjandeperioden' illiîäaiirtl'i'""å;'ffillijil tasirs r*r % ar 0,5-5,0 20,0 10,t 10,0 4,0 Fordringar Upptas t'rî Oet belopp, som efter individuell bedömning beräknas infiyta Redovisni ng av intäkter Hvres- och avqiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del sóm belöper pã períoden redovisas som intäkter enlighet med föreningens stadgar och redovisas 'gr nn áoo3:4 ReJovisning áv medel reserverade eninga/ övriga tillgångar och skulder övriga tillgångar oc sfufjeihar värderats till anskaffningsvärde med hänsyn taget till uedraoe iorlulter om ej annat anges i not nedan' Skaff Enligt en ny dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är nånto 'ga îlì tåit ght"t"n vãra skattefria. Om det förekommer ver*samheter som i"i" ã*ãi r"sfighetsförvaltniñg sker beékattning med 22 L /'r 7- ll -

9 Brf Brunfisken f * (ir) #+J Noter Not I Nettoomsättning Hyror ÖvrÍga intäkter Surnma A Not 2 Driftskostnader Reparaiioner EI Uppvärmning Vatten Sophämtning FörsäkringsPrerníer Fastighetsavgíft Fastighetsskatt Ówi ga fasti ghetskostnader Kabet TV I Bredband Styrelsearvoden Sociala avgifter Revisionsarvoden Förvaltningsarvode Övr extema tjãnster Övriga driftskostnader Sumrna Anstältda, föreningen har ingen fast anställd personal ilo I t r Not 3 Underhåll 2ü 'Í-01-2N ' ""' 'sàaia za zas Trapphus Stamrensning Övrigt underhåll Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter RänteintäKer skattefria $unrma Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa / 4, i\^l

10 Brf Brunfisken Not 6 Byggnader, markanläggning och mark Ackumulerade anskaffn ingsvärden -Vid årets början -Byggnad lnkl stambyte ár 2003 ( Bg) Nyanskaffningar -El och armaturer trapphus -Adringsmålning lgh.dönar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Arets avskrivning enligt Plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde Byggnader Mark Bostäder Lokaler 2014 I ( ir) f1r'fl s I I 56261û a0 25gu.ooo Not 7 Maskiner och inventarier Ackumulerade -Vid årets böqan Nyanskaffningar -Tvättmaskin, torktumlare -TvättbokningssYstem -Karnera Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -A ets avskrívning enligt Plan Redovisat värde vid årets slut A 1Ð Not I Övriga fordringar Skattekonto \*ì

11 Brf Brunfisken l rc i r) 14+1ñl Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förskoftsbet. fasi.försåikr Svenska Störningsjouren AB Fastighetsägama AllTele Bostadsrätiema I ô0 l Not 10 Kassa och bank A SBAB Bank Not 11 Eget kapital Bundet eqet kapital Fitt eqet kapital upp- Betopp vid årets ingång Insatser / åfe/se avgifter +reservfond Fond för yttre underhåll Balanserat resultat ô s88.ârets resultat Summa B Disposition enfigt stämmobeslut Arets resultat Belopp vid årets utgång I I I 18t 672 Not l2 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Stadshypotek Konveftering / Skuldbelopp Amoftering/ Skuldbelopp Ränta I I 146 ( \ -'... hl

12 Brf Brunfisken Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntor Res. styrelsearvode Res. soc.avg. EI Revisionsarvode Utlägg St?idning Fjänvärme Reparationer Handelsbanken GrovsoPor Rhodin & Ektund UppluPna soc. avg. Övrigt A Û M g t t(ir ) f+( t { Underskrifter Stockholm C)Ll - Ü'l Steberg h'lj7;r,^ MíkaelTimm Gustavsso\ \ _-/ Jacob Gerson Min har lämnats 2015-tt- ''14, i av föreningen vald aukt' Peter Olofson L

13 I FIN N HAM MARS AUKTORISERADE OCH GODKANDA REVISORER REVISIONSBERIiTTELSE Till foreningsstämman i Brf Brunfisken nr 17 Org.nr Rapport om årsredovisnin gen Jag har utftirt en revision av årsredovisningen ftir Brf Brunfisken nr 17 fiir ar ' Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen om har ansvaret ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rêittvisande bild och ftir den interna kontroll som dig ftir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om iärsredovisningen pâ grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver attjag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utfìir revisionen ftir att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En révision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och an an information i årsredovisningen' en evision av ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller filrlust samt styrelsens {tiwaltning für Brf Brunfisken nr 17 fiir år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret ftir förslaget till dispositioner beträffande fä eningens vinst eller ñrlust, och det är styrelsen som har ansvaret ftir färvaltningen enligt bostadsrättslagen' Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om fürslaget tiil dispositioner behäffande ftireningens vinst eller färlust och om fürvaltningen på grundval av min revision. Jag har urftirt ;ä intema konhollen som åir relevanta for hur färeningen uppr-ättar årsredovisningen fcir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstándighetemq men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i färeningens intema konholl. En revision innefattar också en utvåirdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppsliattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftjreningens finansiella ställning per den 31 decemb er 2074 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsjagen. Förvaltningsberättelsen är örenlig med årsredovisningens öwiga delar. Uttalanden ag har inhämtat ät tillräckliga ftir mina uttalanden' Jag tillstyrker att flclreningsstärnman disponerar vinsten enligt øislagei i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ltir räkenskapsåret' Stockholm Peter Olofson Auktoriserad Jag tillstyrker därftir att ftireningsstämman fastställer resultat' räkningen och balansrâk ingen für ftireningen.

14

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA

HSB:s BRF Dalen i Järfälla. Org. nr 716417-6625. ÅnsnEDovISNING. för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen i Järfälla Org. nr 716417-6625 ÅnsnEDovISNING för räkenskapsåret 2AA HSB:s BRF Dalen ijärftilla Org. nr 7!6417-6625 l(13) FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE Styrelsen för Brf Dalen i Jär'ftilla, Järfiilla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer