1. Inledning. 1 samt de särskilda riktlinjer som Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper betonat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inledning. 1 samt de särskilda riktlinjer som Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper betonat"

Transkript

1

2 1. Inledning Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) tjänstgör runt 310 personer som professorer, lektorer, adjunkter, adjungerade adjunkter, forskare, doktorander, ekonomer och administratörer. Varje år ges cirka 500 kurstillfällen på grund- och avancerad nivå inom program, fristående kurser och uppdragsutbildningar av olika slag. Det totala antalet studenter är cirka Antalet helårsstudenter (HST) var för 2019, 2435 st. EDU har idag flest studenter av alla institutioner vid Uppsala universitet. Därtill bedrivs forskning och forskarutbildning inom tre huvudområden: pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Verksamheten finns på två platser: på Blåsenhus i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Utgångspunkten för EDUs arbete under 2019 har varit Uppsala universitets övergripande målsättningar 1 samt de särskilda riktlinjer som Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper betonat i dess verksamhetsplan för I denna verksamhetsberättelse redovisas övergripande hur EDU har uppfyllt de prioriterade målsättningarna från 2019 års verksamhetsplan. Redovisningen sker utifrån följande huvudområden: Stödverksamhet (ekonomi och administration), Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Kompetensförsörjning och rekrytering, Samverkan med studentorganisationerna, Arbetsmiljö och lika villkor samt Extern samverkan Verksamhetsplan Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Del 1. UTBVET 2017/602.

3 2. Stödverksamhet EDU har en verksamhetsnära administrativ stödfunktion med 27 medarbetare. I funktionen ingår ekonomi-, personal-, utbildnings- och forskningsadministration, utbyteskoordination, studievägledning, kommunikation och information, system- och webbadministration samt olika typer av samordnings- och utvärderingsuppdrag. Till stödverksamheten är också 14 amanuenser knutna. Dessa bemannar EDUs studentreception (EDU Studenttorg) och driver ett antal projekt, som mentorskapsprojekt (EDU studentcoach) och arbetsmarknadsdag (Pedagogdagen). Två av dessa amanuenser är studentcoacher kopplade till Campus Gotland och två arbetar tillsammans med EDUs internationella koordinatorer. Stödverksamheten leds av en administrativ chef. Delar av stödfunktionen, handläggning av tillgodoräkningar och utbyteskoordination är direkt finansierade av Fakulteten för utbildningsvetenskaper. EDUs stödfunktion ger också motsvarande två heltidstjänster verksamhetsstöd till övriga enheter inom Fakulteten för utbildningsvetenskaper samt till Blåsenhus intendenturområde. Stödverksamhetens övergripande målsättning är att sträva efter effektivisering och kvalitetssäkring för att kunna ge ett ändamålsanpassat stöd till kärnverksamheten. Som ett led i det arbetet ligger EDUs institutionsgemensamma kostnader (EDUs del av overheadkostnader) på en stabil och, i jämförelse med övriga institutioner inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, låg nivå. Prioriterade målsättningar för 2019 Prefekten ansvarade för att: Uppföljning EDU uppnår den prestationsgrad som föreskrivs från Fakulteten för utbildningsvetenskaper (82,8 %), Samhällsvetenskapliga fakulteten (78 %) och Medicinska vetenskapsområdet (90 %). Prestationsgraden för EDU var % och takbeloppet uppfylldes med 97.1 %. Vad gäller det senare så har en rejäl förbättring skett jämfört med Då uppfylldes 93.3 % av takbeloppet. Tabell 1: Registreringar och prestationer 2019 per den 15 januari 2020 Program HST HST VP HST DIFF HPR PRG FSK % GRUN % ÄLP GY % KPU % SPEC % FK och Master % 2

4 Tabell 2: Ekonomiskt bokslut för 2019 Intäkter kostnader GU UTFALL 2019 Uppdrags utb UTFALL 2019 Fo/Fu UTFALL 2019 Bidrags fo UTFALL 2019 Uppdrags fo UTFALL 2019 SUMMA UTFALL 2019 Intäkter av anslag Int avgifter o andra ers Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Gemensamma kostnader Avskrivningar och nedskrivn Finansiella kostnader Verksamhetens kostnader Sa Verksamhetsutfall Ingående Balanserat kapital Utgående balanserat kapital Medel fr myndigh f finans bidr Övr erh medel f finans av bidr Lämnade bidrag

5 På Grundutbildningen blev intäkterna Mkr och kostnaderna Mkr. Under 2018 var intäkterna Mkr och kostnaderna Mkr. Omsättningen ökade alltså under 2019, vilket beror på ökade grundutbildningsanslag (fler utbildningsplatser). Som synes blev kostnaderna under 2019 högre än intäkterna, vilket är en planerad kostnadsökning. EDU har under många år haft ett högt balanserat kapital, som nu är på väg att minska tack vare utbyggnad av verksamhet och extra satsningar av olika slag, framförallt genom rekrytering av lärare och forskare. Grundutbildningens balanserade överskott uppgick i januari 2020 till 11.2 Mkr, vilket ger en omsättningsmarginal på 7.6 %. Det ligger inom ramen för det vid Uppsala universitet föreskrivna balanserade kapitalet. För uppdragsutbildningen blev intäkterna 2019 runt 22.8 Mkr och kostnaderna 26.6 Mkr. Målsättningen var att intäkterna skulle uppgå till runt 26 Mkr, men antalet uppdrag blev inte så många som förväntat. Det beror främst på att Skolverket dröjde med att sätta igång redan planerade uppdragsutbildningar på grund av att regeringsanslag inte kom in i tid. Förklaringen är att regeringens budgetprocess tog avsevärt längre tid 2018 jämfört med tidigare år, vilket alltså också påverkade satsningar på fortbildning av förskollärare och lärare. De ökade kostnaderna på uppdragsutbildningen var emellertid planerade (extra rekryteringar samt forsknings- och kompetenshöjningsinsatser), eftersom det balanserade kapitalet under flera års tid har varit alltför stort. Det utgående kapitalet uppgår nu till 5 Mkr och planeras minska ännu mer inför kommande år. Anslagsforskningens intäkter blev Mkr och kostnaderna 46 Mkr var motsvarande siffror 32.2 Mkr och 30.8 Mkr. Underskottet på cirka 10 Mkr är precis som för grundutbildningen planerat för att minska det omfattande balanserade kapitalet som har funnits i flera år. Tack vare extra forskningssatsningar under 2019 främst i form av 16 nya doktorander och 7 ett-åriga forskartjänster så är nu den utgående balansen 11.3 Mkr, vilket innebär att EDU är på rätt väg vad gäller att uppfylla den av Uppsala universitet föreskrivna omsättningsmarginalen också vad gäller forskningsmedlen. Den administrativa chefen ansvarade för att: bistå med administrativt stöd vid implementering av lärplattformen Studium på institutionsnivå, bistå institutionsledningen vid utvecklingen av tjänsteplaneringsarbetet och sammanställningarna av kursutvärderingar, utvärdera och uppdatera arbetsflöden framförallt gällande Nya Ladok och Studium, uppdatera och utveckla tjänsteplaneringssystemet i den nya databasmiljön, Filemaker, utveckla webbsidorna för EDU Uppdrag och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA). Uppföljning Uppsala universitet arbetar centralt med att ersätta de förvaltande systemen för undervisning Moodle (Campus Gotland), Ping Pong samt undervisningsdelarna av Studentportalen med en ny och gemensam lärplattform: Studium. Till en början var det tänkt att systemet Blackboard skulle användas, men det ändrades under 2019 till systemet Canvas. Förändringen av system och leverantör har medfört att införandet av Canvas har flyttats fram. Under 2020 ska Studium (med Canvas) ersätta undervisningsdelarna av Studentportalen och Ping Pong. Vad gäller arbetet med tjänsteplaneringen, så har EDUs administration tagit ett större ansvar och fått en mer ledande roll i samarbete med studierektorerna för planering, effektivisering och genomförande av tjänstefördelningsarbetet. Administrationen bistår vidare institutionsledningen med sammanställningar av EDUs kursvärderingar i form av en kursutvärderingsrapport, ett arbete som har utvecklats ytterligare under 2019 i databasen Filemaker (se vidare i verksamhetsberättelsens avsnitt om Övergripande utvärderingsarbete ). Under hösten 2018 implementerades Nya Ladok, som är ett av Sveriges största IT-projekt vad gäller antalet inblandade personer och myndigheter (högskolor och universitet). Fler än en halv miljon personer involverades i införandet. Detta har inte enbart påverkat arbetet med en övergång

6 från Uppdok till Nya Ladok, utan också arbetet med att sammanbinda andra system, som utbildningsdatabasen Selma, det nationella antagningssystemet NyA och Studentportalen. Följderna har blivit konsekvenser i EDUs administrativa arbete. Under 2019 har arbetsrutiner uppdaterats kopplade till Nya Ladok. Nya webbsidor för EDU Uppdrag och FBA har skapats inom ramarna för EDU-webben. Ett nytt webbtillgänglighetsdirektiv trädde i kraft 2019 och arbetet med att tillgänglighetsanpassa EDUs webbplatser har också inletts under Under 2019 har även andra satsningar utöver de ovan prioriterade genomförts inom stödverksamheten. Ett mer teambaserat arbetssätt bland administratörerna har implementerats, exempelvis så har funktionsadresser införts för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten vid eventuell frånvaro. 5

7 3. Grund- och uppdragsutbildning EDU har i uppdrag att bedriva utbildning inom flera yrkesprogram kopplade till förskollärare och lärare: 2011 års lärarprogram, Förskollärarprogrammet, 210 hp, Grundlärarprogrammet fk-3 och 4-6, 240 hp, Ämneslärarprogrammet 7-9, 270 hp, Ämneslärarprogram grund- och gymnasieskolan, 300/330 hp och Kompletterande lärarprogrammet 7-9 och gymnasiet på campus och distans samt Speciallärarprogrammet. Förskollärarprogrammets kurser är, beroende av studieort, förlagda till antingen Blåsenhus eller Campus Gotland. Detsamma gäller grundlärarprogrammet fk-3 och från ht 2017 grundlärarprogrammet 4-6. Inom grundlärarprogrammen fk-3 och 4-6 har EDU utöver kärnan också ansvar för svenska, historia och matematik samt en obligatorisk kurs i musik och bild 15 hp på grundlärarprogrammet fk-3. Vad gäller lärarprogrammen vid Uppsala universitet, har Fakulteten för utbildningsvetenskaper fastslagit följande övergripande målsättningar: 3 Att Uppsala universitets lärarprogram upprätthåller en hög kvalitet och att programmen utvecklas som akademiska professionsutbildningar. Att förstärka samarbetet mellan universitet och medverkande skolor/förskolor genom dels arbetet med partnerskolor, dels ULF-avtal. Att öka internationaliseringen i lärarprogrammen. Att fortsätta utvecklingen av den digitala kompetensen hos lärarstudenterna. Att säkerställa mångfaldsperspektiv i lärarutbildningarna. Att lärarutbildningarna har en tydlig forskningsanknytning. Att öka den ämnesdidaktiska kompetensen hos de lärare som undervisar på lärarprogrammen. Prioriterade målsättningar 2019 Prefekten ansvarade för att: de aviserade satsningarna inom Fakulteten för utbildningsvetenskapers prioriterade områden (se ovan om övergripande målsättningar ) fullföljs under året partnerskolesamarbetet fortsätter att implementeras på förskollärar- och lärarutbildningarna. Uppföljning av övergripande målsättningar från Fakulteten för utbildningsvetenskaper Övergripande utvärdering- och kvalitetsarbete Fakulteten för utbildningsvetenskaper önskar särskilt följa upp hur fakultetens enheter arbetade med det kontinuerliga utvärderingsarbetet av grund- och masterutbildningen under Den absolut viktigaste delen i detta arbete är den kontinuerliga uppföljning som EDUs ledningsgrupp gör en gång per termin av alla kursvärderingar vid EDU (program, fristående kurs och master). Dessa sammanställs, sammanfattas och analyseras utifrån framförallt studenternas synpunkter på kursinformation, föreläsningar och seminarier. Därtill analyseras samband mellan registreringar, genomströmningstakt och betyg. Exempelvis så har ledningsgruppen särskilt studerat om det finns något samband mellan obligatoriska seminarier och genomströmning. Utifrån denna analys planeras särskilda åtgärdsplaner för kurser som fungerar mindre bra och som behöver förbättras. Vad gäller externa utvärderingar och granskningar, så har särskild hänsyn tagits till slutsatserna i UKÄs utvärderingar av förskollärar-, grund- och ämneslärarprogrammen. Glädjande nog 3 Verksamhetsplan för lärarprogrammen Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Del 2. UTBVET 2017/602. 6

8 har EDU fått fortsatta examinationsrättigheter för alla dessa program, men några områden har särskilt lyfts fram som möjliga att förbättra. Det handlar exempelvis om progression i kursinnehållet, en ännu tydligare forskningsanknytning samt ett bättre samarbete mellan EDU och de ämnesinstitutioner på ämneslärarprogrammet som har hand om ämnesdidaktik. Under 2019 har det också planerats för externa utvärderingar av EDUs uppdragsutbildning, FBA samt fristående kurser i utbildningssociologi och barn- och ungdomsvetenskap. Dessa granskningar kommer att genomföras under Lärarprofession och partnerskolor En central del i professionsknytning av lärarutbildningen är att studenterna kontinuerligt möter skol- och klassrumsvardagen under hela utbildningen, inte enbart på VFU-perioderna. Här är de adjungerade adjunkterna som samtidigt som de undervisar på EDUs kurser har en tillsvidareanställning som lärare i skolan helt avgörande. Under 2019 har EDU fortsatt med att stärka de adjungerade adjunkternas närvaro på kurserna genom att i ännu högre grad på alla lärarprogram koppla deras insatser till professionsnära kursmoment. De adjungerade adjunkternas medverkan är alltjämt mycket uppskattad från såväl studenter som lärarkolleger. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är central i professionsanknytningen av lärarutbildningarna. Under flera år har antalet VFU-besök ökat och under 2019 har det också införts parplaceringar på studenternas första VFU-period på grundlärarprogrammet, vilket har resulterat i fler VFU-besök. Den preliminära utvärderingen påvisar att lärandet verkar ha gynnats av parplacering, samtidigt som handledare, studenter och examinatorer är positivt inställda till denna förändring. En fortsatt viktig del i VFU-arbetet har varit handledarutbildningen, dvs. kompetensutvecklingen av de lärare som handleder studenterna under VFU-perioderna har runt 300 lärare gått denna handledarutbildning. Antalet deltagare var något färre än Antalet medverkande kommuner var dock detsamma. Under 2019 så har antalet studenter på partnerskolor ökats på alla lärarprogram. Det har varit möjligt tack vare att ytterligare tre gymnasieskolor, tre grundskolor och fyra förskolor anslöt till partnerskoleprojektet under höstterminen 2019, samtliga i Uppsala kommun. Samtidigt har det pågått ett arbete för att knyta ännu fler partnerskolor till projektet. Avsikten är att alla nya förskollärar- och lärarstudenter från höstterminen 2020 ska placeras på en partnerskola. På grund av ett otillräckligt antal partnerskoleplatser, har det inte varit möjligt att införa obligatoriska inslag på kurser kopplade till partnerskoleprojektet. I stället har partnerskolorna arbetat med att erbjuda frivilliga workshopar tydligt förankrade i skolornas och förskolans praktik på några särskilt utvalda kurser. Exempelvis erbjuds parnterskolestudenter i grundskolan att delta i rättningen av nationella prov samtidigt som de läser matematikdidaktikkursen på campus. På förskollärarutbildningens kurs i rörelse och hälsa genomfördes en workshop om kost i förskolan. Erfarenheterna från dessa workshopar blir en viktig utgångspunkt när partnerskoleuppgifterna blir obligatoriska. Under 2019 har det också införts en ny organisation för att administrera partnerskolearbetet. Inom kommunerna organiseras verksamheten i lokala operativa grupper, medan en gemensam styrgrupp bestående av kommunala representanter hanterar övergripande frågor. Erfarenheterna av den nya organisationen har varit positiva och det finns en beredskap för att välkomna in fler partnerskolor i organisationen. I december 2019 avrapporterade Tom Wikman, f.d. docent vid Åbo Akademi i Vasa, sin utvärdering av vad som hittills gjorts inom partnerskoleprojektet. Slutsatserna var huvudsakligen positiva, men det finns vissa områden att förbättra, exempelvis oklarheter i uppdraget och bristande kommunikation mellan EDU och huvudmännen, dvs. de medverkande kommunerna. Internationalisering Under 2019 har det pågått ett utvecklingsarbete för att öka de engelska kursinslagen på kurser inom såväl förskollärar- som grundlärarprogrammen. På bland annat kurserna Mångfald och lärande, The history and Development of Educational Systems och The teacher s role in the 7

9 Classroom, Leadership in the Classroom and Language and Culture in the Classroom, har gästlärare från Berkeley University och Hildesheim Universität medverkat. Grundlärarprogrammets ledarskapskurser har omstrukturerats såtillvida att några föreläsningar och workshops numera genomförs på engelska med gästlärare från utländska universitet. En annan viktig del i internationaliseringen av kursinnehållet är att EDUs utbytes- och lärarstudenter har fått möjlighet att läsa kurser tillsammans. Detta har t.ex. skett på grundlärarprogrammets Mångfald och lärande och Utbildningens framväxt och villkor. Under 2019 reste 97 lärarstudenter på utbyten av olika slag (kurs- och VFU-utbyten). Det är 20 fler jämfört med Studenterna reser mest inom Europa och Erasmus-programmet, t.ex. till universitet i Skottland, England, Tjeckien, Frankrike, Spanien, Wales och Island, men också allt oftare till universitet utanför Europa, exempelvis USA och Japan tog EDU emot sammanlagt 100 studenter från lärosäten i andra länder, företrädesvis från Erasmusområdet, men också från Asien, Oceanien samt Nord- och Sydamerika. Därtill har EDU under 2019 tagit emot 10 utländska studenter som genomfört sin VFU i Uppsala. Glädjande är att antalet lärare från EDU som åker på utbyten har blivit fler deltog runt 20 av EDUs lärare på sådana utbyten. De åkte till universitet i Tyskland, Spanien, Norge, Frankrike, Japan och Kambodja. EDU har också fortsatt med att koordinera ett Nordplusprojekt (Nordplus Network Teacher Education) med såväl studenter som lärare från EDU involverade där universitet i Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Finland och Norge medverkar. EDU har också deltagit i flera EU-projekt som är inriktade på s k strategiska partnerskap. Ett sådant är The Kindergarten as a Factor of Inclusion for Migrant Children and their Families med lärare och studenter från Sverige, Tjeckien, Skottland och Österrike (där EDU har varit koordinator). Ett annat är: Identifying and Reconstructing Individual language Stories promoting plurilingualism and enhancing individual language repertoirs, med Università degli Studi di Milano som koordinator. EDU har vidare under 2019 varit delaktigt i den European University Network-ansökan som Uppsala universitet deltar i inom det s.k. U4-samarbetet mellan Uppsala universitet, Tartu universitet, Ghent University, University of Göttingen och University of Groningen. Flera större samarbeten har också startats under 2019, t.ex. med Oklahoma State University och Shinshu University i Japan. EDU har under 2019 av Universitets och Högskolerådet (UHR), Lärarutbildningskonventet samt Utbildningsdepartementets avdelning för internationella samarbeten särskilt uppmärksammats för sitt framgångsrika internationella arbete. Uppsala Universitet tilldelades 2019 UHRs utmärkelse Årets Erasmus+-aktör och en av motiveringarna till priset utgick ifrån just EDUs insatser för att öka internationaliseringen på lärarutbildningen. UHR har också uppmärksammat EDUs forskargrupp i utbildningssociologi för dess forskning inom området internationalisering av den högre utbildningen. Digital kompetens EDU har under ett antal år erbjudit Kompletterande lärarutbildning (KPU) samt kurser i utbildningssociologi som distansutbildningar. Det har under 2019 genomförts en förbättring av metodiken för distansundervisning och det har skapats nya digitala undervisningsmaterial. De flesta av lärarna vid EDU som undervisar på distans har också fått särskild fortbildning om denna undervisningsform. Det har även genomförts utbildningsinsatser t.ex. i programkollegier, arbetslag samt för enskilda kursledare för lärare på campuskurser. Under 2019 har denna fortbildning bland annat handlat om utbildning i e-mötesverktyget Zoom och i lärportalen Studium startar ett nytt utbildningsarbete med lärplattformen Canvas, som alltså ska införas på hela Uppsala universitet. Något som ytterligare har stärkt den digitala kompetensen under 2019 är det internationella samarbete som har inletts med Oklahoma State University, där lärare, studierektorer och administratörer från EDU har fått ta del av ny forskning och nya sätt att se på distansutbildning. EDU strävar efter att på varje lärarprogram erbjuda studenter möjligheten att utveckla en digital kompetens utifrån såväl de övergripande examensmålen för lärarutbildningarna, som utifrån Skolverkets nationella strategi för digitalisering i skolan. På Förskollärarprogrammet används den digitala presentationsytan löpande i utbildningen och det har under 2019 särskilt utarbetats en progression om digital kompetens genom hela utbildningen. I den inledande kursen ingår digitala 8

10 hjälpmedel i kursmål och innehåll. I kursen Estetiskt lärande i förskolan finns uppgifter för användande av digitala bilder i undervisningen. På termin två finns kursmål om digitala mediers påverkan på språkutveckling och digitalt berättande på kurserna Språk och kommunikation och Barnlitteratur och berättande. I termin fem återkommer de digitala aspekternas inverkan på språkutvecklingen på kursen Barns språk och interaktion, vilket garanterar en progression inom utbildningen gällande digitala kunskaper och färdigheter. I kursen Ämnesdidaktik med valbar fördjupning erbjuds studenterna möjligheten att fördjupa sig inom IKT. Även VFU-kurserna innehåller digitala moment. På termin två ska exempelvis studenterna redovisa en pedagogiskt genomförd digital aktivitet. I grundlärarprogrammet har fokus under 2019 alltjämt legat på kurserna Ledarskap och VFU I. På den senare kursen har exempelvis momentet Visuella hjälpmedel (smartboard/tavelteknik) utvecklats för att studenterna ska bli mer bekväma i att undervisa digitalt. Digital kompetens är givetvis central för genomförandet av den kompletterande lärarutbildningen på distans (KPU-distans), där all undervisning sker via Internet. Under 2019 har det inletts ett kollegialt utvecklingsarbete, via kollegiet för ämneslärarprogrammet, som framförallt har fokuserat på progressionen av de digitala inslagen. På det långa ämneslärarprogrammet ingår redan idag på flera kurser uttalade digitala moment. På kursen Ledarskap för ämneslärare spelas en minilektion in som sedan används för feedback och utvärdering. På kursen Betyg och bedömning handlar en av uppgifterna om att studenterna ska spela in ett poddsamtal för att systematisera arbetet med kursens innehåll. Även på kursen Läroplansteori och didaktik förekommer filminspelning där studenterna utbildas i att spela in och redigera film. Det har också under 2019 särskilt utvärderats hur digitaliseringsfrågor behandlas på hela ämneslärarprogrammet, även på de ämneskurser som studenterna läser vid andra ämnesinstitutioner. Resultatet av detta arbete som genomfördes av EDUs särskilda ansvariga för digitaliseringsfrågor på lärarutbildningarna har blivit en bättre samordning av de digitala undervisningsmomenten mellan EDU och ämnesinstitutionerna. På KPU har också digitalisering särskilt uppmärksammats på kursen Betyg och bedömning. Mångfald När de särskilda kurserna om mångfald successivt försvinner från förskollärar- och lärarprogrammen på grund av en anpassning till de statliga övergripande lärandemålen för lärarutbildningar så har EDU under 2019 fortsatt arbetet med att säkerställa inslag och strimmor av mångfaldsperspektiv på olika kurser. På förskollärarprogrammets första termin innehåller t.ex. tre av fyra kurser kursmål som handlar om mångfald. På den tredje terminen har tre av fyra kurser explicita mångfaldsmål. På kurserna Matematik i förskolan, Teknik och naturvetenskap i förskolan samt Rörelse och hälsa fokuseras genus, etnicitet och flerspråkighet. Även på grundlärarprogrammet har arbetet fortsatt under 2019 med att säkerställa mångfaldsperspektivet. På Lärande och utveckling relateras lärande till kön, genus, klass och etnicitet. På Svenska I handlar det om identitet genom språk och på Utbildningens framväxt och villkor diskuteras sociala, könsmässiga och etniska strukturers betydelse för utbildningssystemet. I Matematik I tas det upp influenser från olika kulturer och på ledarskapskursen dryftas värdegrund och ledarskap i förhållandet till jämställdhet och jämlikhet. I den nya kursen Utvecklings- och utvärderingsarbete återfinns ett av de moment som tidigare låg i den särskilda kursen om mångfald. Momentet handlar om likabehandlingsarbete i skolans praktik och utarbetande av en jämställdhetsplan. På det långa ämneslärarprogrammet och KPU tas mångfaldsperspektivet upp på ett flertal kurser. På den inledande kursen, Utbildningens framväxt och villkor, behandlas skolans värdegrund och dess historiska kontext, samt frågor om hur sociala, könsmässiga och etniska strukturer i utbildningssystemet kan förstås i relation till värdegrunden. På den efterföljande kursen, Ledarskap, Gymnasielärare, studeras metoder för hur lärare kan förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av elever samt hur de kan implementera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. 9

11 Forskningsanknytning Tack vare en omfattande nyrekrytering av såväl universitetslektorer som doktorander (se avsnittet kompetensförsörjning och rekrytering), så har forskningsanknytningen på lärarutbildningarna blivit ännu starkare under 2019 jämfört med tidigare, eftersom fler forskare och doktorander nu undervisar på kurserna. Ett område som särskilt har stärkts under 2019 är lärande kopplat till neurovetenskap. Det är framförallt inom förskollärarprogrammet som sådana perspektiv har lyfts in under 2019, men planen är att övriga lärarprogramsstudenter också ska få mer undervisning om neurovetenskap och lärande under Ämnesdidaktisk kompetens På förskollärarprogrammet har det ämnesdidaktiska innehållet särskilt utvecklats på moment under termin två, tre och sex. Kursen Estetiskt lärande i förskolan behandlar de tre inriktningarna bild, musik och drama. Kurserna Språk och kommunikation samt Barnlitteratur och berättande har direkt ämnesdidaktisk relevans (svenska). Detsamma gäller kurserna Matematik i förskolan, Rörelse och hälsa i förskolan samt Teknik och naturvetenskap. Tack vare att fler lärare, forskare och doktorander har rekryterats under 2019, så har ämnesdidaktiken stärkts ytterligare på förskollärarprogrammet. På grundlärarprogrammen finns särskilt ämnesansvariga i svenska och matematik som ska garantera det ämnesdidaktiska innehållet. Dessa lärare leder tre ämnesdidaktiska möten per år. Flera av dessa lärare har också deltagit i internationella utbyten under 2019 för att stärka kompetensen inom området. Det har exempelvis gjorts besök i Japan och Frankrike för att särskilt studera matematikundervisning. Flera av matematiklärarna har deltagit på matematikundervisningskonferenser, t.ex. i Matematikbiennalen. Några har även medverkat i Fakultetens ämnesdidaktiska kurs. Fler adjungerade adjunkter som särskilt jobbar på grundlärarprogrammet har också särskilt höjt nivån på de ämnesdidaktiska inslagen. På det långa ämneslärarprogrammet och KPU kommer ämnesdidaktik mest till uttryck i kursen Ämnesdidaktik för ämneslärare. Den genomförs i flera ämnesspår, vilket garanterar att så gott som alla studenter får specifika ämneskompetenser inom sina ämnen. I denna kurs är dessutom flera ämnesdiscipliner involverade. Kontinuerlig ämnesdidaktisk kompetens och undervisningsmetodik tillförs också av alla de adjungerade adjunkter som studenter möter kontinuerligt under sin utbildning, t.ex. på VFU-kurserna. Här har t.ex. EDUs fusion med Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) också betytt att mer ämnesdidaktisk kompetens i moderna språk har införts på ämneslärarprogrammet och KPU. Studierektorerna för grundutbildningen ansvarade för att: ytterligare stärka kvalitetsuppföljnings och utvärderingsarbetet inom respektive ansvarsområde leda kursplaneförändringsarbetet av berörda kurser inför förändringen av kursstrukturen på förskollärar- och lärarprogrammen leda det övergripande kvalitetsarbetet inom grundutbildningen (förutom masterkurserna) som har presenterats i verksamhetsplanen Uppföljning Förskollärarprogrammet Förutom kontinuerligt utvärderingsarbete med hjälp av kursvärderingar och återkommande uppföljningar med studierektorer, så har arbetet med kvalitetssäkring främst skett löpande i Kollegiet för förskollärarutbildning, som leds av studierektorn för förskollärarprogrammet. Under 2019 har det där bland annat diskuterats ämnen som seminariet som prövande undervisningsform, generella kravnivåer samt examinationsformer. På förskollärarprogrammet har det 10

12 under 2019 inte genomförts några större förändringar i samband med den pågående programrevideringen, eftersom termin två och tre som reviderats 2019 inte ändras med nya kurser eller ändrade poängantal för kurserna. Däremot har nya kursplaner för termin fem skapats och fastställts genom Fakultetens kursplaneråd. Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 Förutom kontinuerligt utvärderingsarbete med hjälp av kursvärderingar och återkommande uppföljningar med studierektorer, så har arbetet med kvalitetssäkring främst skett löpande i grundlärarkollegiet. Höstterminen 2019 påbörjades en pedagogisk satsning i regi av EDUs pedagogiska utvecklare, för att utveckla studiehandledningar, provkonstruktion, samt metodik på obligatoriska undervisningsmoment. Vidare så har i samarbete med övriga studierektorer riktlinjedokumentet Rättssäker examination uppdaterats. Satsningarna på att utveckla och förbättra studenternas skrivande har fortsatt under 2019 med att fler skrivinriktade undervisningsmoment och examinationer har införts på kurserna Lärande och utveckling, Svenska I och Utbildningens framväxt och villkor. För att ytterligare förbättra studenternas kompetenser i matematik, så har man under 2019 fokuserat på att införa mer obligatorisk undervisning, diagnostiska test samt preparandundervisning utifrån ett särskilt framtaget kompendium. Under 2020 kommer dessa extra satsningar på svenska och matematik att utvärderas i särskild ordning. Utifrån den nya kursstrukturen på grundlärarprogrammet, så har totalt åtta nya kurser antingen reviderats eller skapats under Det gäller kurserna Specialpedagogik, VFU II, Matematik II, Läroplansteori och didaktik, Bedömning/betyg och omdömen (F-3), Bedömning och betygsättning (4-6), Utvärdering och hållbart uppföljningsarbete samt Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Under 2019 har ett arbete genomförts med att se över studiehandledningarna på grundlärarprogrammet. En särskild mall har också upparbetats med hjälp av den pedagogiska utvecklaren vid EDU. Mallen har emellertid ännu inte kunnat implementeras, eftersom införandet av den nya lärplattformen Studium ställdes in på hela Uppsala Universitet. Ett omtag kommer att ske med den nya lärplattformen Canvas. Ämneslärarprogrammen och KPU Förutom kontinuerligt utvärderingsarbete med hjälp av kursvärderingar och återkommande uppföljningar med studierektorer, har arbetet med kvalitetssäkring främst skett löpande i det under 2019 inrättade Ämneslärarprogramskollegiet. Ett särskilt satsningsområde har varit en förbättring av samordningen av innehållet i liknande kurser på olika program, företrädesvis på ämneslärarprogrammet och KPU. Detta arbete har resulterat i flera kvalitetshöjande åtgärder vad gäller såväl kursplaner som kursinnehåll, t.ex. beträffande undvikande av innehållsmässiga överlappningar av olika slag. En annan särskild satsning har handlat om att utveckla återkopplingen till studenterna på examinationsuppgifter. Speciellt kurserna Lärande och utveckling samt Läroplansteori och didaktik har getts möjligheter att utveckla återkopplingsverktyg. På KPU har en särskild strävan under 2019 handlat om att pröva olika examinationsformer för att utveckla studenterna både teoretiskt och praktiskt. Ett mål har också varit att i möjligaste mån koppla examinationerna till förutsättningarna för lärares arbete. Ett exempel är kursen Läroplansteori och didaktik, där studenterna ska fabricera en film för att stärka förmågan att använda såväl tekniska hjälpmedel som förmågan att presentera ett innehåll i en bestämd form. En annan examination på samma kurs handlar om att i en intervju med en nu yrkesverksam lärare diskutera villkoren för urval av undervisningsstoff och undervisningsmetod i förhållande till läro- och kursplaner. Under 2019 har också mycket kraft lagts på att förstärka kursen i ämnesdidaktik. Den ges tre gånger per år, två gånger på den ordinarie KPU:n och en gång på dess komprimerade variant. Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att alla studenter ska få läsa ämnesdidaktik i sina respektive ämnen. Till denna kurs har lärartillskottet från FBA varit särskilt betydelsefullt. En annan viktig förändring vad gäller KPU under 2019 har varit lanseringen av den komprimerade pedagogiska utbildningen på distans (K-KPU). Detta program är 15 månader långt och innebär 11

13 studier på sommar, höst, vår och sommar. Programmet startade i juni 2019 med kurserna Lärande och utveckling samt Specialpedagogik. Under hösten 2019 följde runt 50 studenter detta program. Sommarkurserna gavs också som fristående kurser, vilket väckte ett stort intresse med runt 100 deltagande studenter. Här hade en särskild reklaminsats inriktats mot studenter som läser moderna språk och naturvetenskapliga ämnen, för att locka dem till utbildningen. Revideringen av kursstrukturen har för ämneslärarprogrammets räkning framförallt medfört att nya kursplaner i Specialpedagogik, Läroplansteori och didaktik, VFU II samt Vetenskaplig teori och metod har utarbetats. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt betydelsen av kursernas samstämmighet mellan ämneslärarprogrammet och KPU. Precis som för grundlärarprogrammet, har EDUs pedagogiska utvecklare lett arbetet med att ta fram en mall över studiehandledningar. Revideringen av kursstrukturen på KPU har fortsatt enligt plan. Två nya kursplaner för VFU II har tagits fram, en som handlar om grundskolans årskurser 7-9 och en som handlar om gymnasiet. En helt ny kurs har också skapats: Utvärdering och utvecklingsarbete. Den ges för första gången sommaren Därtill har kursplanen för Betyg och bedömning reviderats. Detsamma gäller kurserna Läroplansteori och didaktik, Ämnesdidaktik och Specialpedagogik. Fristående kurs Vad gäller EDUs fristående kurser (i barn- och ungdomsvetenskap, utbildningssociologi samt pedagogik), så har fokus i barn- och ungdomsvetenskap riktats mot att dess a-kurser ska samläsas med förskollärarprogrammets första kurs i termin fem: Barns livsvillkor, aktörskap och socialisation. Denna samläsning innebär att kvaliteten stärks på undervisningen i barn- och ungdomsvetenskap. Under 2019 så har också genomströmningsnivån förbättrats på kurserna i barn- och ungdomsvetenskap. På de fristående kurserna i pedagogik har kvalitetsarbetet bland annat inriktats på att förbättra c-kursen och då särskilt examensarbetet (c-uppsatsen). Vid några tillfällen per termin har kursens handledare och examinatorer samlats för att dryfta kvalitetsfrågor kopplade till studenternas uppsatsarbeten. De fristående kurserna i utbildningssociologi ges i distansundervisningsform och där har utvecklingsarbetet under 2019 handlat om att stärka de medverkande lärarnas kompetens inom denna undervisningsform, t.ex. i användandet av lärplattformar av olika slag. Studierektorerna för masterutbildningen ansvarade för att: tillsammans med ämnesansvariga, fortsätta det pågående utvecklingsarbetet av masterkursernas vetenskaplighet, kursinnehåll, teori- och metodinnehåll samt progression. Uppföljning Under 2019 har studierektorerna för master- och forskarutbildningen, tillsammans med inriktningsansvariga, utvärderat de reviderade riktlinjerna för examensarbeten på magister- och masternivå. Det har bland annat resulterat i att de olika inriktningarna numera har samma riktlinjer. Det har också initierats ett arbete med att bättre anpassa masterutbildningen till masterstudenternas studievillkor, dvs. att de många gånger har andra jobb eller läser andra kurser samtidigt som de går på masterutbildningen vid EDU. Det har också under 2019 varit prioriterat att skapa fler masterkurser på engelska. På det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi har en ny kursstruktur sjösatts. Samtidigt har det skapats två nya teori- och metodkurser för att bättre förbereda studenternas uppsatsskrivande. Fler internationella lärare (forskare och gästprofessorer) har också anlitats på programmet, som även har förlagt delar av en kurs vid ett samarbetsuniversitet i Paris. 12

14 Studierektorn för uppdragsutbildningen ansvarade för att: Uppföljning utöka uppdragsutbildningens omfång, stärka dess organisation samt fortsätta med det påbörjade kvalitetsarbetet vad gäller sammankopplingen mellan uppdragsutbildning, grundutbildning och forskning. Uppdragsutbildningen har under 2019 haft en särskild tyngdpunkt på administrativa rutiner. Genom tydligare arbetsfördelning mellan administratörerna och framtagande av dokument för arbetsrutiner, har organisationen stärkts och effektiviserats. Likaså har nya rutiner kring ekonomi, statistik och utvärderingar både på kursnivå och övergripande för uppdragsutbildning tagits fram. Kvalitetsarbetet har handlat om en systematisk utvärdering av verksamhetens olika delar. Exempelvis har man haft möten med uppdragsgivare t.ex. från Skolverket och kommuner för att diskutera och följa upp kurser. Den lärarpersonal som har varit verksam inom uppdragsutbildning har deltagit i kollegieträffar och forskningsrelaterade seminarier. En målsättning har varit att lärarna ska vara verksamma både inom grund- och uppdragsutbildning. Att EDUs administratörer handlägger uppdragsutbildningens kurser, har säkerställt att samma administrativa rutiner gäller för alla EDUs kurser. Under 2019 har EDU Uppdrag anordnat utbildningar för sammanlagt 1927 kursdeltagare på 28 kurser eller utbildningar. Det är en ökning på 12 procent jämfört med Mest har uppdragen ökat vad gäller uppdrag för enskilda kommuner och myndigheter. Några exempel på stora kurser har varit: Läslyftet i förskolan (Skolverket, 113 kursdeltagare), Specialpedagogik för lärande (Skolverket, 150 kursdeltagare), Speciallärarprogrammet på hel- och halvfart (Skolverket,70 kursdeltagare), Lärarlyftet i spanska (Skolverket, 12 kursdeltagare), Det globala klassrummet introduktionskurs i svenska som andraspråk (Skolverket, 106 kursdeltagare), Undervisning i förskolan, 7,5 hp, i Värmdö, Nacka, Uppsala, Stockholm stad, Upplands-Bro och Botkyrka (Skolverket, 501 kursdeltagare), Undervisa i förskolan ur ett chefsperspektiv, i Upplands-Bro och Uppsala kommun (64 kursdeltagare), Kurs för modersmålslärare och studiehandledare på modersmål, i Kiruna (20 kursdeltagare), Pedagogisk kurs för lärare verksamma vid Tolkskolan (Försvarsmakten, 30 kursdeltagare), Professionsutveckling med inriktning grundskolans årskurs 1-5, 7,5 hp, i Uppsala och Enköping (62 kursdeltagare), Kollegialt lärande inom Samverkan för Sveriges bästa skola, i Botkyrka (110 kursdeltagare). Studierektorn för Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) ansvarade för att: bygga ut FBAs verksamhet med ett mer forskningsanknutet innehåll tjänstefördela FBAs personal enligt de arbetstidsavtal som gäller för övrig personal vid Uppsala universitet. Allt sedan Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) den 1 juli 2018 blev en del av EDU, har den undervisande personalen vid FBA integrerats i samma tjänste- och resurstilldelningssystem som gäller för EDUs övriga undervisande och forskande personal. I samarbete med Institutionen för moderna språk, har EDU under 2019 rekryterat gemensamma nya universitetslektorer i franska, spanska och tyska med en utbildningsvetenskaplig inriktning, vilket möjliggör fler forskningsbaserade forskningsinsatser med forskare i målspråkens litteratur- och språkvetenskap. FBA har under 2019 också byggt ut utbudet av webbaserade forskningsaktiviteter och språkdidaktiska resurser. Följande kurser har särskilt utvecklats under 2020: Engelska som lingua Franca, Nyanlända elevers lärande mottagande, inkludering och skolframgång, Språkvetenskap för lärare i franska, Spel som ett verktyg i språkundervisningen samt Flerspråkighet och den svenska skolan. FBA har under 2019 totalt haft 758 deltagare i 32 olika kurser, utbildningar och aktiviteter. Arrangerade kurser har exempelvis varit: Att undervisa i modersmål i klassrummet och på 13

15 distans (33 deltagare), Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering (9 deltagare), Fokus på IKT i språkundervisningen (11 deltagare), Frankrike idag kultur och samhälle i franskundervisningen (6 deltagare), Modern spanskspråkig litteratur och film i spanskundervisningen (15 deltagare), Kinesiska som skolämne: Teori och praktik (11 deltagare), Språkdidaktik: Betyg och bedömning i moderna språk (10 deltagare), Panelsamtal om bilden av Frankrike och vice versa (140 deltagare), Fransklärardagarna i Stockholm (65 deltagare), Bokcirkel på franska (15 deltagare), Spansklärardagarna i Uppsala (119 deltagare), Språkutvecklande arbetssätt (Hässelby, 40 deltagare). 14

16 4. Forskning och forskarutbildning På EDU bedrivs forskning inom tre huvudområden: pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (inklusive utbildningshistoria). Kopplade till huvudområdena är de tre handledarkollegierna (pedagogik, didaktik och utbildningssociologi). Fakultetsnämnden har som målsättning att forskningen ska vara högkvalitativ och internationellt framstående. Därför önskar fakulteten att EDU ökar antalet externt finansierade forskningsprojekt liksom antalet publiceringar i internationellt erkända publikationer. Därtill ska EDU verka för fler internationella utbyten av forskare och forskarstuderande. Dessutom efterfrågas att EDU deltar i fler tvärvetenskapliga och universitetsgemensamma samarbeten som involverar forskare, doktorander och masterstudenter. 4 Prioriterade målsättningar för 2019 Prefekten ansvarade för att: ge fortsatta ekonomiska och infrastrukturella förutsättningar för de olika forskningsmiljöerna, så att de kan sträva efter att uppfylla fakultetens målsättningar om externt finansierade forskningsprojekt, internationella publiceringar och internationella utbyten för forskare och doktorander. Studierektorerna för forskarutbildningen ansvarade för att: Uppföljning bistå ämnesprofessorerna i utvecklandet av nya forskarutbildningskurser. bistå och stödja ämnesprofessorerna i arbetet med internationaliseringen av forskarutbildningen. bistå studierektorerna för grundutbildningen i fördelningen av undervisningsuppdrag till doktoranderna. ansvara för lärarbemanningen i masterutbildningen. Under 2019 har samma förutsättningar getts som tidigare gällande infrastrukturellt stöd till handledarkollegierna ( kr vardera) i pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Därtill har det getts goda förutsättningar för placerande av forskningsansökningar vid EDU. Under året har också forskningsstrukturen förstärkts avsevärt med en rejäl nyrekrytering av doktorander, forskare och universitetslektorer (se vidare under avsnittet Kompetensutveckling och rekrytering). Året 2019 har varit framgångsrikt vad gäller beviljandet av externa forskningsmedel. Totalt har nästan 61 miljoner kronor gått till forskare vid EDU. De flesta bidragen kommer från Vetenskapsrådet. Nedan följer en sammanställning av beviljade externa forskningsbidrag. 4 Verksamhetsplan Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Del 1. UTBVET 2017/

17 Huvudsökande Iva Lucic Esbjörn Larsson Mikael Börjesson Anna Danielsson Maria Rasmusson Anneli Dyrvold och Ida Bergvall Leif Östman Leif Östman Linn Areskoug Åsa af Geijerstam Maria Törnqvist Projekttitel Mellan Orienten och Occidenten. Reglering av skogsbruket i Bosnien och Hercegovina under interimperiala transitionen mellan det osmanska styret och det österrikisk-ungerska styret, kr. Pedagogik. Vetenskapsrådet. Perspektiv på dagens skola, Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK). I samarbete med Örebro universitet kr. Utbildningshistoria. Vetenskapsrådet. Utbildning, lärande och globalisering, Forskarskola för lärarutbildare. I samarbete med Malmö Högskola kr. Utbildningssociologi. Vetenskapsrådet. Att göra matematik och naturvetenskap relevant en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare. I samarbete med Stockholms Universitet kr. Didaktik. Vetenskapsrådet. Kunskapsmätningar inom utbildningssystem forskarskola för lärarutbildare. Didaktik kr. Vetenskapsrådet. Digitala läromedel i matematik: Aspekter av betydelse för elevers interaktion med den multimodala texten kr. Didaktik. Vetenskapsrådet. Utbildningens offentliga roll i demokratiska hållbarhetsomställningar kr. Didaktik. Vetenskapsrådet. University education as a driver for sustainability transitions kr. Didaktik. Europeiska Unionen. Strategic partnership for developing primary teacher education through school based research under the Erasmus+ program kr. Didaktik. Europeiska Unionen. Funktionellt skrivande i tidiga skolår. Undervisning, bedömning och professionell utveckling kr. Didaktik. Skolforskningsinstitutet. Originalitetens fostran: Social reproduktion, marknadsanpassning och institutionell autonomi i den svenska Waldorfskolan kr. Utbildningssociologi. Vetenskapsrådet. 16

18 EDUs vetenskapliga publiceringar för 2019 ( ) 5 Publikationer 2019 engelska svenska övrigt språk Totalt Artikel i tidskrift Kapitel i bok, del i antologi Bok Publikationer 2018 engelska svenska övrigt språk Totalt Artikel i tidskrift Kapitel i bok, del i antologi Bok Publikationer 2017 engelska svenska övrigt språk Totalt Artikel i tidskrift Kapitel i bok, del i antologi Bok Publikationer 2016 engelska svenska övrigt språk Totalt Artikel i tidskrift Kapitel i bok, del i antologi Bok Som framgår av tabellerna ovan, så har EDUs forskare kvantitetsmässigt publicerat mer under 2019 jämfört med tidigare år, vilket är glädjande, men också förväntat med tanke på att antalet anställda med forskningsuppgifter har ökat rejält sedan Särskilt viktigt är att antalet internationella publiceringar stadigt blir fler, vilket under flera år har utgjort ett särskilt mål från Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Vad gäller publiceringspoäng utifrån den s.k. norska publiceringslistan, så ligger EDU också högre 2019 jämfört med tidigare år beträffande antalet totala poäng. De är , vilket är att jämföra med för Huruvida poängen per forskare har blivit högre eller lägre är dock oklart. Här krävs mer analys för att ge en helt rättvis beskrivning av publiceringsläget på individnivå. Vad som dock är uppenbart, är att EDUs forskande personal borde i en jämförelse med andra fakulteter vid Uppsala universitet publicera fler vetenskapliga arbeten av olika slag. Forskningsämnenas verksamhet under 2019 Didaktik I didaktik har följande forskningsmiljöer varit verksamma under 2019: Studies of Comparative Didactics, (SCOD), Studies of Meaning Making in Educational Discourses, (SMED), Studies of Language Practices, (STOLP) och Matematikdidaktikgruppen. Kontinuerligt har seminarier arrangerats inom följande seminarieserier: SMED, Komparativ didaktik, Matematikdidaktik och STOLP samt Högre seminariet i didaktik. Under 2019 har forskningen i didaktik utvecklats och varit framgångsrik på flera sätt. Bland annat har ämnet tilldelats flera nya externa forskningsbidrag (se ovanstående sammanställning). Forskare från didaktikämnet har deltagit i det internationella projektet Climate change in higher education, finansierat av den flamländska regeringen i Belgien, liksom i ett projekt i Ecuador som handlar om hållbarhetsundervisning och heter Locally relevant teaching. 5 Från DIVA i januari Källa: GLIS-utdrag 2 februari

19 Inom didaktikämnet pågår dessutom sedan tidigare en rad externt finansierade forskningsprojekt i samarbete med flera andra discipliner, t.ex. historia, genusvetenskap, kostvetenskap, naturvetenskap, nordiska språk, medicin, sociologi, filosofi och statsvetenskap. Exempel på finansiärer för dessa projekt är Vetenskapsrådet, Skolforskningsinstitutet, Formas och Wallenbergstiftelsen. Under 2019 har forskarna i didaktik fortsatt publicera sig internationellt samt deltagit på ett flertal konferenser. Didaktikämnet har också under 2019 spelat en central roll i den ämnesdidaktiska forskarskola som startade vid Uppsala universitet höstterminen Under året var tre gästprofessorer knutna till ämnet: Keith Barton, Kirsti Hemmi och Uffe Thomas Jankvist. Vidare är tre av professorerna i didaktik gästprofessorer vid utländska universitet. En av professorerna utsågs under året till ledamot av Sveriges unga akademi. En stor och växande del av forskningen i didaktik genomförs i nära samverkan med aktiva lärare i förskola och skola. Under hösten beslutade Uppsala kommun att knyta sin forskningsmiljö i ämnesdidaktik till SCOD-gruppens verksamhet. Formerna för detta samarbete utvecklas under vårterminen I flera av de nya projekten som fått externa forskningsmedel ingår samverkan med aktiva lärare. Det har också drivits en lic-forskarskola finansierad av VR tillsammans med Stockholms universitet, med fokus på lärares omsättande av vetenskaplig kunskap till undervisning. Forskarskolan avslutades under höstterminen Vidare pågår ett projekt finansierat av Wallenbergstiftelsen där en ny form av learning studies utprovas. I tre projekt (finansierade av Formas och Skolforskningsinstitutet) och ett internationellt nätverk (SEDwise) är arbetet med att utveckla didaktiska modeller tillsammans med lärare centralt. Flera didaktikforskare är också involverade i EDUs satsning på partnerskolor i Uppsala kommun. Ett antal pågående forskningsprojekt har internationella samarbetspartners. Inom SCOD pågår ett långvarigt och formaliserat samarbete med forskare och forskargrupper vid universitet i Bloemfontein, Brest, Geneve, Leeds, London, Stanford, Toulouse och Queensland. Inom SMED finns samverkan med grupper i Bologna, Ghent, Århus, Cambridge, Gdansk, Kent, Maynooth, Monash, Oslo, Rhodes, Saskatchewan, Universidade Estadual Paulista (Brasilien), Virgina Tech (USA) och Wageningen. Inom STOLP samarbetas det med med forskare från bland annat University of Washington, UC Berkeley och University of Houston i USA, Queensland University of Technology i Australien, NTNU och universitet i Oslo, Syddansk universitet, Köpenhams professionshögskola, Univerzita Palackeho V Olomouci i Tjeckien, University of Aberdeen i Skottland, Pädagogische Hochschule i Wien, universitet i Frankrike samt med Aristotle university i Grekland. Inom matematikdidaktikgruppen samarbetas det främst med forskare från Åbo Akademi. Flera av forskarna inom didaktikområdet har medverkat i organisationskommittéerna för internationella och nationella konferenser, i forskarnätverk samt anlitats som opponenter och betygsledamöter både i Sverige och utomlands. Flera har därtill hållit keynote speeches i såväl nationella som internationella sammanhang. Pedagogik Navet för utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan i pedagogik utgörs av tre forskningsmiljöer som vardera leds av en professor: CLIP (Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella Praktiker), PS (Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik) och STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). Dessutom leds den tvärvetenskapliga gruppen REL (Research in Educational Leadership) vid Avdelningen för rektorsutbildning av en professor emerita i pedagogik. Miljöerna samlar ett stort antal forskare (15-20 i respektive miljö): professorer, docenter, forskare och doktorander. Merparten är verksam vid EDU, men flera nationella och internationella forskare är knutna till miljöerna. Vid sidan av forskningsmiljöernas seminarier och det Högre seminariet i pedagogik, deltar forskare och doktorander i det fakultetsövergripande Samtalslabbet och det nyligen etablerade Narrativa seminariet har verksamheten förstärkts ytterligare med gästforskare, hedersdoktorer och andra internationella forskare som medverkar i såväl forskningsmiljöernas seminarier och forskarutbild- 18

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Inledning. 2

Inledning.   2 Inledning Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) tjänstgör runt 260 personer som professorer, lektorer, adjunkter, adjungerade adjunkter, postdocs, forskare, doktorander,

Läs mer

1. Inledning. Verksamhetsplanens disposition

1. Inledning. Verksamhetsplanens disposition 1. Inledning Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) arbetar runt 260 personer i befattningar som professorer, lektorer, adjunkter, adjungerade adjunkter, forskare, doktorander,

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Särskilda nämnden för lärarutbildning Ordförandes beslutsmöte Ärende SNL-O Nr 23-09, Bilaga 1

Särskilda nämnden för lärarutbildning Ordförandes beslutsmöte Ärende SNL-O Nr 23-09, Bilaga 1 Ordförandes beslutsärende 090416 Ärende SNL-O Nr 23-09, Bilaga 2 Redogörelse för vidtagna åtgärder utifrån bedömargruppens slutsatser och rekommendationer avseende lärarutbildningen vid Luleå Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LLEN00 Engelska för lärare i åk 1-3, 15 högskolepoäng English for teachers in years 1-3, 15 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Gäller från: HT 2018 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2018 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Verksamhetsplan2018. Institutionenförpedagogik,didaktikochutbildningsstudier

Verksamhetsplan2018. Institutionenförpedagogik,didaktikochutbildningsstudier Verksamhetsplan2018 Institutionenförpedagogik,didaktikochutbildningsstudier 1. Inledning Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) arbetar runt 200 personer i befattningar

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2009

Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2009 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer institutionsstyrelsen härmed följande jämställdhetsplan för år 2009. Planen består av två

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Lunds Universitet. Kursen omfattar andra terminen av sammanlagt tre.

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Lunds Universitet. Kursen omfattar andra terminen av sammanlagt tre. Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPN02, Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 högskolepoäng The Subject Teacher as a Reflective Practitioner, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

VFU-kursplaneutredning för 2011-års lärarutbildningar

VFU-kursplaneutredning för 2011-års lärarutbildningar VFU-kursplaneutredning för 2011-års lärarutbildningar Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen, Stockholms universitet Samverkanskonferensen 2013-10-10 Syfte Likvärdighet vad gäller förväntade studieresultat

Läs mer

Förskollärarprogrammet 210hp

Förskollärarprogrammet 210hp Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Lärarutbildningsnämnden Förskollärarprogrammet 210hp Preschool Teacher Education Programme 210cr

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER L920SP Verksamhetsförlagd utbildning 2 för ämneslärare i spanska åk 7-9, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 2 7 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2019 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2018-10-23 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se FORSKNING

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Brister att åtgärda. Åtgärdade brister

Brister att åtgärda. Åtgärdade brister Uppsala, 3/3 2017 Redovisning av medel för särskild kvalitetssatsning på VFU Till Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet Martin Karlberg Universitetslektor, Projektledare VFU-projekt

Läs mer

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER 2 ÄMNESLÄRARUTBILDNING INNEHÅLL Språklärarutbildning vid Göteborgs universitet

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan 1 (7) -04-26 Beslutad på IS -06-08 Strategisk plan -2018 A. Lägesbeskrivning En av tidigare strategisk plan (2013-2015) visar att vi de tre senaste åren arbetat med fortsatt integration inom institutionen,

Läs mer

Sammanställning utvärdering termin 5

Sammanställning utvärdering termin 5 Sammanställning utvärdering termin 5 Sofia Kvist Lindholm, tf Utbildningsledare UV med hjälp av programansvariga utbildningsledare Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT16. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

Ämnesblock franska 142,5 hp

Ämnesblock franska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock franska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Ämnesblock engelska 112,5 hp

Ämnesblock engelska 112,5 hp Ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 Sida 1 av 5 Ämnesblock engelska 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 2011-08-09 Inriktningsblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik

Läs mer

LVS210, Skapande verksamhet för tidigare åldrar 2, 30 högskolepoäng

LVS210, Skapande verksamhet för tidigare åldrar 2, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. V11 LVS210, Skapande verksamhet för tidigare åldrar 2, 30 högskolepoäng Creative Activity for Early Ages 2, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Lunds universitet. Kursen omfattar första terminen av sammanlagt tre.

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Lunds universitet. Kursen omfattar första terminen av sammanlagt tre. Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPN01, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 högskolepoäng The Subject Teacher Profession in Society and School, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 INSTITUTION/AVDELNING: KSM

VERKSAMHETSPLAN 2017 INSTITUTION/AVDELNING: KSM VERKSAMHETSPLAN 2017 INSTITUTION/AVDELNING: KSM KSM är en institution som arbetar aktivt med sammanhållning. KSM har fyra viktiga kunskapsområden: Svenska, Engelska, De Estetiska Ämnena och Svenska som

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2018 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2017-10-20 BESLUTAD AV: Prefekt Claes Annerstedt KONTAKTPERSON: Claes Annerstedt claes.annerstedt@ped.gu.se

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

Identifikation 1. Programmets namn Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå) Programmets namn på engelska

Identifikation 1. Programmets namn Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå) Programmets namn på engelska 1 2018-09-21 Dnr U 2018/61 Utbildningsplan 1. Identifikation 1. Programmets namn Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå) Programmets namn på engelska Supplementary Teacher Education (First Cycle)

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Engelska. Programkurs 15 hp English 972A01 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Styrelsen för utbildningsvetenskap

Engelska. Programkurs 15 hp English 972A01 Gäller från: Fastställd av. Fastställandedatum. Styrelsen för utbildningsvetenskap DNR LIU 2012-00259 1(6) Engelska Programkurs 15 hp English 972A01 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2014-04-15 2(6) Huvudområde Engelska, Didaktik Utbildningsnivå

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Sammanställning av utvärderingsdagen den 30 november 2015 för försöksverksamhet med övnings(för)skolor

Sammanställning av utvärderingsdagen den 30 november 2015 för försöksverksamhet med övnings(för)skolor Sammanställning av utvärderingsdagen den 30 november 2015 för försöksverksamhet med övnings(för)skolor Malmö högskola har sedan 2014 en femårig försöksverksamhet med övnings(för)skolor i verksamhetsförlagd

Läs mer

VFU Verksamhets Förlagd Utbildning en del av utbildningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen, BUV

VFU Verksamhets Förlagd Utbildning en del av utbildningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen, BUV VFU Verksamhets Förlagd Utbildning en del av utbildningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen, BUV Studierektor VFU-frågor, BUV Ulrika Munck Sundman Studierektor VFU ulrika.munck.sundman@buv.su.se

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper HANDLINGSPLAN 2016 2018 V 2015/902 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: utkast 2015-11-10 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål för perioden

Läs mer

Utbildningsplan För Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng

Utbildningsplan För Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Akademin för utbildning och ekonomi Utbildningsplan För Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Programkod: Inriktningskod: Nivå:

Läs mer

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 5 6. Programkommittén

Läs mer

Preliminär utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet

Preliminär utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Preliminär utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Hösten 2019

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Hösten 2019 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Hösten 2019 2 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET OM YRKET Som ämneslärare får du kombinera ditt ämnesintresse med att jobba med barn och ungdomar. Det är ett omväxlande, kreativt och självständigt

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2017-2019 NLU 2017-02-09 Dnr: ST 2016/4704-1.1 Verksamhetsplan NLU 2017-2019 A. Kompetensförsörjning I. Vetenskaplig kompetens Målsättning: NLU ska genom

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LTK010 Teknik som skolämne, del 1, 15 högskolepoäng Technology as a school subject, part 1, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2013-03-20

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

ÄENA51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄENA51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄENA51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

ÄEND04, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND04, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND04, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

hp / 300hp / 330hp

hp / 300hp / 330hp 1 2016-11-11 Dnr U 2016/266 Utbildningsplan 1. Identifikation 1. Programmets namn Ämneslärarutbildning 2. Omfattning i högskolepoäng 270hp / 300hp / 330hp 3. Nivå Avancerad 4. Programkod LAÄ7N (Ämneslärarutbildning

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkor

Handlingsplan för Lika villkor UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Handlingsplan för Lika villkor 2016 2018 Inledning Likavillkorsplanen har utarbetats av institutionens likavillkorsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (Sh), 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (Sh), 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (Sh), 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2019 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

lärare verksamma i kommunens skolor. Det är vad Södertörns högskola avser att skapa inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor.

lärare verksamma i kommunens skolor. Det är vad Södertörns högskola avser att skapa inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor. DNR 1.2.3-00143-2014 CENTRUM FÖR PROFESSIONSUTVECKLING I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÖVNINGSSKOLOR OCH ÖVNINGSFÖRSKOLOR VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS LÄRARUTBILDNING Härmed ansöker Södertörns

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet DNR LIU-2018-01827 1(7) Förskollärarprogrammet 210 hp Pre-school Teacher Programme L1FR Gäller från: 2019 HT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2018-06-12 2(7) Inledning

Läs mer

Lärarprofessionens samhällsuppdrag, 20 poäng The Teaching Profession and Society

Lärarprofessionens samhällsuppdrag, 20 poäng The Teaching Profession and Society Lärarprofessionens samhällsuppdrag, 20 poäng The Teaching Profession and Society Kursnivå: Grundnivå, 1-20p, Introductory level KURSENS FASTSTÄLLANDE Kursplanen gäller interimistiskt fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Dnr G 2018/469 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng The Vocational Studies Teacher Programme, 90 credits Programkod: L1YRK 1. Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

210 hp LUN DNR G 2011/38

210 hp LUN DNR G 2011/38 Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp Lärarutbildningsnämnden LUN 2011-08-24 DNR G 2011/38 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1 Huvudsakligt område för utbildningen (huvudområde)... 2 2.

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPU Kompletterande pedagogisk utbildning Secondary Education: Bridging Programme Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/316 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng Supplementary programme in Master of Programkod: L1KPU Grundnivå, examen på grundnivå

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

PDA515 Barns tidiga lärande med fokus på tal, skrift och matematik ur ledarperspektiv, 30 högskolepoäng

PDA515 Barns tidiga lärande med fokus på tal, skrift och matematik ur ledarperspektiv, 30 högskolepoäng 1 / 5 Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDA515 Barns tidiga lärande med fokus på tal, skrift och matematik ur ledarperspektiv, 30 högskolepoäng Children's early learning in Language, Emergent Literacy

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer