Sovjetiskt bok- och biblioteksväsen just nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sovjetiskt bok- och biblioteksväsen just nu"

Transkript

1 STAFFAN DAHL Sovjetiskt bok- och biblioteksväsen just nu NÅGRA INTRYCK FRÅN EN VISTELSE I SOVJETUNIONEN Våren 1953, nästan medan Stalin ännu låg på Ut de parade i Moskva gjorde jag på uppdrag av riksbibliotekarien med tjänstepass utfärdat av UD en resa till Sovjetunionen. Min rapport, med ovanstående rubrik, "hemligstämplades och arkiverades" men jag tänkte att det kanske kunde vara av intresse för dagens kolleger att taga del av en berättelse från en tid då helt andra förhållanden rådde i förbindelserna mellan våra båda länder. Förbindelserna mellan svenska och sovjetiska bibliotek, kontakten med sovjetiskt bokväsen överhuvudtaget har under senare år alltmera påtagligt försämrats. Det har blivit svårare att i önskvärd utsträckning utifrån kunna "följa med" och förvärva det viktigaste av den sovjetiska bok- och tidskriftsproduktionen. Sedan maj 1941 har detta blivit en faktisk omöjlighet. Då upphörde nämligen de av Vsesojuznaja kniznaja palata (Sovjetunionens centrala bibliografiska institut) utgivna systematiska veckoförteckningarna Kniznaja letopis m. fl. att sändas utanför Sovjetunionens gränser. Den sedan 1945 i halvårsvolymer utgivna sammanställningen av materialet i Kniznaja letopis: Ezegodnik knigi SSSR (den sovjetiska motsvarigheten till vår Årskatalog...) torde aldrig ha skådats i ett västerländskt bibliotek. Bytesförbindelserna mellan svenska och sovjetiska bibliotek ha icke fungerat tillfredsställande. Man har i våra svenska bibliotek överhuvudtaget haft ganska oklara föreställningar om hur det sovjetiska bok- och biblioteksväsendet numera egentligen är organiserat. Vilka bibliotek i Sovjetunionen är det egentligen som äro berättigade att driva bytesförbindelser med utländska bibliotek? I vilken utsträckning är biblioteksväsendet centraliserat? Vilken inställning ha de sovjetiska biblioteksmännen själva till förbindelser med utlandet? Om deras inställning är positiv, hur ha då deras eventuella bemödanden främjats, eller rättare sagt: på vilket sätt och med vilka medel ha de försvårats? Hur är försäljningen av den nyutkomna litteraturen egentligen organiserad och varför fungerar den enda försäljningsorganisationen som förmedlar denna litteratur till utlandet (Mezdunarodnaja kniga) så otillfredsställande? Vilka möjligheter finnas att förvärva antikvariatisk litteratur och sålunda komplettera de svenska bibliotekens ofullständiga be-

2 346 STAFFAN DAHL stånd av äldre rysk och sovjetisk vetenskaplig litteratur? Kan man erhålla fotografiska kopior av ryska tryck som icke stå att uppdriva utanför Sovjetunionen? På vilket sätt skall man kunna få upplysningar om det svenska handskriftsmaterialet i exempelvis gamla Imperatorskaja publicnaja biblioteka i Leningrad? Dessa och liknande frågor, som ju vid normala relationer länder och städer emellan skulle förefalla onödiga och närmast löjeväckande, ha vi bl. a. på Kungl. biblioteket ofta haft anledning att ställa - utan att kunna erhålla nöjaktiga svar. En påtaglig förklaring till dessa uppenbara missförhållanden är naturligtvis att någon direkt personlig kontakt icke förekommit mellan de svenska och sovjetiska bibliotekens företrädare själva, att svenska biblioteksmän icke ha kunnat beredas möjlighet att sammanträffa och överlägga med sina ryska kolleger. Några sovjetiska biblioteksmän ha verkligen icke ingått i någon av de "kulturdelegationer" som då och då besöker vårt land. Det var därför naturligt att med största tacksamhet och förväntan hälsa den möjlighet till kontakt med sovjetiskt bok- och biblioteksväsen som öppnades när det i april detta år tack vare Utrikesdepartementets chef och Sveriges ambassadör i Moskva bereddes möjlighet för en av Kungl. bibliotekets tjänstemän att under tre veckor vistas i Moskva och på återvägen göra ett kortare uppehåll i Leningrad. Med hänsyn till vår relativa okunnighet om nu rådande förhållanden på bok- och biblioteksväsendets område i Sovjetunionen var det knappast möjligt att i förväg uppgöra någon detaljerad "fälttågsplan" för denna lilla bokliga expedition. Det gällde ju helt enkelt endast att så rationellt och effektivt som möjligt söka utnyttja detta tillfälle och "rättvist" fördela den tid som stod till förfogande mellan bokinköp å ena sidan och överläggningar med biblioteksmän, i den mån sådana nu kunde komma till stånd, å den andra. Framför allt gällde det ju att den väntetid som erfarenhetsmässigt krävs för att få erforderliga tillstånd till sammanträffanden - om nu vederbörande myndigheter verkligen önskade att sådana skulle komma till stånd - utnyttjades till sådana för våra bibliotek nyttiga förrättningar som icke krävde särskilda tillstånd. Beträffande bokinköp gällde det givetvis med hänsyn bl. a. till rådande ofördelaktiga penningkurs att först och främst söka förvärva sådant som icke salubjudes eller kunde väntas salubjudas utanför Sovjetunionen. Det kunde ju knappast komma i fråga att i första hand följa och söka uppspåra alla upptänkliga desiderata som föreligga på olika håll. Den rimligaste utgångspunkten var väl helt enkelt att inom ramen för de medel som stod till förfogande söka förvärva så mycket som möjligt av vad som stode att uppbringa. Det syntes särskilt angeläget, icke endast av lokalpatriotiska hänsyn, att härvid särskilt tillgodose Kungl. biblioteket, som under långa tider så illa försörjts med rysk och sovjetisk vetenskaplig litteratur. Om det visade sig möjligt att täcka några av de mest besvärande bristerna i Kungl. bibliotekets samlingar skulle ju detta indirekt också komma våra vetenskapliga forskningsbibliotek till godo.

3 SOVJETISKT BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN JUST NU 347 Vid min ankomst till Moskva gjorde vår ambassadör en skriftlig framställning till sovjetiska utrikesministeriet. Under hela vistelsen i Moskva visade ambassadör Sohlman och hans maka den mest utomordentliga gästfrihet och välvilja och understödde på alla sätt effektivt mina förehavanden. Framställningens innebörd var att det måtte beredas mig möjlighet att sammanträffa med företrädare för Leninbiblioteket samt den avdelning av Vetenskapsakademiens bibliotek (Fundamentalnaja biblioteka obscest-vennych nauk - Fundamentalbiblioteket för samhällsvetenskaper) som är förlagd till Moskva. Vår hemställan utvidgades under hand att gälla även Vsesojuznaja kniznaja palata. Svaret på denna framställning lät vänta på sig. Som kompletterande (=påskyndande) upplysning meddelades under hand den dag som hade bestämts för min avresa. Efter en förnyad artig påstötning från svenska beskickningen erhöll jag, två dagar före den dag som hade fastställts för min avresa, kallelse att samma dag infinna mig i Leninbiblioteket. Under tiden hade jag emellertid åtskilliga gånger besökt biblioteket som "vanlig låntagare" och utan formaliteter (endast mot företeende av svenska ambassadens legitimation) erhållit ett inträdeskort gällande under hela min vistelse i Moskva som berättigade mig att vistas i "Forskarsal nr 1" i den äldre byggnaden ("Dom Paskova") vid Mochovaja, där jag alltså kunde beställa fram litteratur - en möjlighet som jag givetvis utnyttjade. Mina beställningar effektuerades med tillfredsställande ackuratess, utom Kniznaja letopis... Denna erhöll jag aldrig och heller ingen förklaring. Det inträdeskort som tilldelats mig gällde endast för denna del av biblioteket och gav mig icke tillträde till några kataloger, icke heller till någon av tidskriftssalarna. Från detta "brohuvud" företogs dock givetvis smärre "spaningsanfall" mot övriga, intressantare delar av komplexet, bl. a. kunde jag, genom att utnyttja en tillfällig ouppmärksamhet från såväl den vid ingången posterade poliskonstapelns som den vakthavandes sida bereda mig tillträde till katalogerna som jag fick tillfälle att i lugn och ro studera ävensom förteckningar över nyförvärvad utländsk litteratur. I tidskriftsläsesalen återfanns bl. a. den länge saknade, hos oss stundom dödförklarade Kniznaja letopis. Vid mitt utträde ur denna för en biblioteksman med slaviska intressen så behagliga vistelseort hade tyvärr såväl polismannen som den vakthavande återintagit full beredskap och förvisade mig, efter att ha konstaterat min höggradiga förströddhet, till mitt rätta hemvist bland Lenins och Stalins samlade skrifter - den enda referenslitteratur som förutom sovjetencyklopedierna prydde väggarna i den mig tilldelade läsesalen. Men nu hade utrikesministeriet uttalat sitt sesam och nu skulle jag alltså äntligen två dagar före min avresa få komma till tals med representanter för biblioteket och deras tungors band skulle lossas för mig. I ren desperation hade jag tidigare tagit mig orådet före att söka inleda bekantskap med en representant för bytesavdelningen, den avdelning som intresserade mig mest. Efter många och långa överläggningar, varvid jag av olika tillskyndade

4 348 STAFFAN DAHL personer i olika omgångar med olika långa mellanrum ombads att vänta vid mitt "forskarbord" erhöll jag slutligen kallelse att inträda i ett rum bakom inspektörsdisken. Därvarande kvinnliga personal avhystes och i ett ännu längre in beläget litet rum med utsikt över Kremlmuren konfronteradesjag med en yngre dam som hade dragit sig in längst in i innersta hörnet och såg ut som om jag bokstavligen hade ställt henne mot väggen. Hon såg djupt allvarlig ut och hon frågade om jag hade något att anmärka på de beställningar jag hittills hade gjort - ett par samlingar sjuttonhundratalspredikningar. Det hade jag icke och jag ombads att precisera mitt ärende. Jag uttalade vissa allmänna önskemål rörande våra förbindelser och framförde förhoppningar om ett till glädje och fromma för båda parter utvidgat samarbete mellan Leninbiblioteket och de svenska biblioteken. Den allvarliga damen hänvisade mig nu på det mest emfatiska sätt till Ministeriet..."v Ministerstvo nado... Ja vam sovetuju... s vasej prosboj v MINISTERSTVO... s pismom"...etc. (uttryck som jag senare skulle få tillfälle att vänja mig vid i Moskva). På utsatt tid möttes jag på Leninbiblioteket av dels en högre, uniformsklädd tjänsteman i utrikesministeriet (Nikitin), dels av vicedirektören för Leninbiblioteket M. M. Klevenskij, en enarmad jätte som för dagen syntes ha anlagt sin allra allvarligaste min -jag lyckades aldrig utröna vem som besvärade honom mest, den stränge MID-mannen eller undertecknad, förmodligen var det väl hela situationen som sådan som besvärade honom. Den iver varmed han inledde exkursionen med att visa Lenins och Stalins skrifter i alla upptänkliga översättningar verkade under alla förhållanden inte riktigt äkta. F.ö. redogjorde han på ett föredömligt klart sätt, likväl måhända något för kortfattat för mina behov, för biblioteket och dess finesser under en rundvandring som genom tunnlar och korridorer utsträcktes över hela det gigantiska komplexet. Leninbiblioteket upptar sammanlagt ett helt kvarter mellan fyra gator (Ulica Kalinina, Mochovaja, Ulica Frunze, Ulica Marksa i Engelsa) och den sammanlagda arealen torde överstiga det område som begränsas av Birger Jarlsgatan-Hamngatan- Biblioteksgatan i Stockholm. Byggnadsvolymen beräknas omfatta kubikmeter! I sovjetiska uppslagsverk uppges Leninbiblioteket vara världens största bibliotek. Enligt Klevenskij var Kongressbiblioteket i Washington och L. jämbördiga storheter. Volymantalet sades uppgå till 16 miljoner band. Den år 1938 fullbordade skyskrapan vid Ulica Marksa i Engelsa i 18 (egentligen 9 entresolerade) våningar, som är försedd med paternosterhiss, uppges härbärgera 10 miljoner band. Sedan grundandet 1862, då gamla Rumjancevska museets samlingar överflyttades från S:t Petersburg (boksamlingen utgjorde då band) har alltså Leninbiblioteket undergått en exempellös expansion som flera gånger hotat att spränga den otillräckliga byggnadsvolymen. Sedan 1862 erhåller Leninbiblioteket ett arkivexemplar, sedan 1922 två och sedan 1945 icke mindre än tre (!) exemplar av

5 SOVJETISKT BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN JUST NU 349 allt tryck i Sovjetunionen. Av dessa tre "objazatelnye ekzemplary" äro två tillgängliga för utlåning (dock icke hemlån), medan det tredje förvaras intakt. Det är inalles 40 bibliotek i Sovjetunionen som åtnjuter förmånen av arkivexemplar - statsbiblioteket i Leningrad erhåller härvid två exemplar. Vicedirektören besvarade under vår rundvandring beredvilligt alla mina frågor. MID-mannen yttrade icke ett ord under hela tiden. Efter rundvandringen fördes jag in i ett stort rum som föreföll vara vicedirektörens tjänsterum. En äldre dam med ett vänligt ansikte tillstötte och jag placerades vid ett stort konferensbord. Allas blickar vilade tyst på mig och den tilltalade anmodades att anföra vad han hade att andraga till sitt försvar. Den ständigt tigande förhörsledaren och de tvenne bisittarna betraktade mig under mitt anförande med en min som var mera intresserat nyfiken än ovänlig. Det hela försiggick under tjänstetid och då anses det visst opassande i sovjetiska ämbetsverk att ådalägga alltför stor vänlighet och älskvärdhet. Jag sökte efter bästa förmåga framlägga mitt ärende under dessa en smula pressande förhållanden: Våra, och som vi hoppades, även Leninbibliotekets önskemål om ett till båda parternas gagn utvidgat samarbete ochjag redogjorde för Kungl. bibliotekets fr.o.m. innevarande år förbättrade möjligheter att bedriva bytesförbindelser på ekvivalent bas därigenom att Kungl. biblioteket numera även formellt fungerar som humanistiskt universitetsbibliotek för Stockholm och härvid förfogar över högskolans avhandlingar. Vidare förhörde jag mig bl.a. om möjligheterna att till Sverige till låns bekomna böcker och att erhålla fotografiska kopior (mikrofilm). Jag erhöll det beskedet att ryska arbeten i regel icke skickas utanför Sovjetunionens gränser men man ställde i utsikt att Leninbiblioteket, som ju även fungerar som central bytesinstitution för alla utanför Vetenskapsakademien stående bibliotek skulle till oss kunna förmedla mikrofilmkopior av enstaka för oss särskilt angelägna arbeten. Denna snäva politik i fråga om effektuering av mikrofilmning för utlandet motiverades med att mikrofilmavdelningen, som började arbeta 1947, har en även för det inhemska behovet otillräcklig utrustning och den ständigt överbelastade apparaturens kapacitet ännu icke medgåve ytterligare belastning. Argumenteringen förefaller rimlig, reservationerna framfördes med som det föreföll uppriktigt beklagande. Bl. a. för att pröva halten av deras löfte och få prejudikat gjorde jag en framställning att de måtte bevilja oss, närmare bestämt Uppsala universitetsbibliotek, mikrofilmning av visst, för en uppsalaforskare oundgängligt arbete, som icke stått att uppdriva utanför Sovjetunionen. Detta utlovades, dock med uttrycklig reservation för att det kunde komma att kräva avsevärd tid. Redan detta löfte kan måhända få betecknas som ett litet framsteg i denna för våra bibliotek och forskare viktiga fråga. Från Stockholm ha vi sedermera gjort framställning om ytterligare ett arbete. Leninbiblioteket har givetvis försäkrats om vår stora beredvillighet att tillmötesgå liknande önskemål från deras sida. Tyvärr är ju situationen överhuvudtaget ogynnsam beträffande bytes-

6 350 STAFFAN DAHL förbindelserna mellan svenska och sovjetiska bibliotek. De sovjetryska biblioteken kräva principiellt strikt ekvivalens (byte "bok för bok") - en princip som i allmänhet icke tillämpas gentemot oss från de stora kulturländerna i väster, vilka i regel visa oss stor generositet. Sovjetunionens behov av våra skrifter är generellt icke så stort som vårt av ryska. Därtill kommer en speciellt i fråga om våra bokliga förbindelser med Sovjetunionen ogynnsam omständighet. Det sovjetiska bok- och biblioteksväsendet är ju i hög grad centraliserat. Den absolut övervägande delen av den vetenskapliga litteratur som är begärlig för oss utgives av Vetenskapsakademien (Akademija nauk SSSR) och förmedlas till utlandet av Vetenskapsakademiens bibliotek, som mottager vårt bytestryck. Detta införlivas så med akademibibliotekets samlingar. Behovet där och i det fåtal övriga vetenskapliga storbibliotek i Sovjetunionen som motta och härbärgera svenskt tryck i någon större omfattning blir snart mättat. Ett helt motsatt förhållande råder ju i flertalet andra länder, där varje universitet och många institut självständigt publicera och byta sina skrifter. Konsekvenserna av dessa olyckliga förhållanden måste bli att vi äro hänvisade att köpa förhållandevis mycket mera från Sovjetunionen än från andra håll. Men möjligheterna att utifrån köpa sovjetisk litteratur äro ju återigen begränsade och förenade med allehanda svårigheter. I sanning en magisk cirkel som väl endast kunna brytas därigenom att en representant för våra bibliotek med något så när jämna mellanrum bereddes möjlighet att på ort och ställe inköpa sovjetisk vetenskaplig litteratur. I framställningen till sovjetiska utrikesministeriet nämndes också Vetenskapsakademiens bibliotek i Moskva, Fundamentalnaja biblioteka... och Vsesojuznaja kniznaja palata. Under förhandlingarna på Leninbiblioteket, då Fundamentalbiblioteket i något sammanhang fördes på tal vände jag mig till den närvarande representanten för utrikesministeriet och frågade om jag nu även kunde få besöka detta bibliotek (det är beläget mitt emot Leninbiblioteket). "Vilket Fundamentalbibliotek?" - "Jaså, det. Vi har inte fått kontakt med det ännu, men vi arbetar för det..." - "Och Kniznaja palata?" - "Vi har inte fått kontakt med dem". Utan ministeriets välsignelse gjorde jag emellertid ett försöka att på egen hand komma i kontakt med denna institution, utgående från normal västerländsk praxis: Om man har ett ärende till en institution så uppsöker man denna institution, anmäler sig för den insiktsfullaste tjänsteman som vill ta emot en, framlägger sitt ärende osv. Detta föreföll mig icke helt orimligt ens i Moskva när det rörde sig om en åtminstone skenbart relativt fredlig och oskyldig institution. Efter att ha hänvisats från avdelning till avdelning, stundom på ett rent groteskt sätt fram och tillbaka mellan samma avdelningar,fick jag äntligen träffa en tjänsteman som visste besked: jag hade att vända mig till ministeriet med en framställning... Nästa försök att skaffa den åtråvärda sovjetiska nationalbibliografin gjordes i den bibliografiska avdelningen i Vetenskapsakademiens bokhandel, där jag helt anonymt, utan att röja min egentliga

7 SOVJETISKT BOK- OCH BIBLIOTEKSVASEN JUST NU 351 uppdragsgivare, det farliga KB i Stockholm, bad en flicka för min räkning beställa ifrågavarande publikationer från Kniznaja palata. Den stackars flickan, som jag först var nära att avhända bokhandelns egna tjänsteexemplar, lovade göra ett försök och jag anmodades återvända om några dagar. Jag gjorde alltså förnyad reverens för den sköna i Vetenskapsakademiens bokhandel. Ingenting hade åtgärdats i saken och jag erhöll beskedet att det inte skulle löna mödan för dem att beställa publikationerna från Kniznaja palata "enär upplagan vore så begränsad att den endast räckte för bibliotekens och bokhandelns tjänstebruk". Omedelbart före min avresa från Moskva översändes ett längre brev till Chefen för Fundamentalbiblioteket professor V. I. Sunkov, en person med vilkenjag tidigare hade korresponderat från Stockholm och som tidigare visat oss ett visst tillmötesgående. I brevet framfördes ungefär samma önskemål som vid överläggningarna på Leninbiblioteket. Dessutom bad jag, under hänvisning till att vi sedan flera år haft nöjet att till dem översända våra svenska nationalbiografiska publikationer, att de i gengäld måtte skicka oss sina motsvarande bibliografiska publikationer som vi svårligen kunde umbära i vårt arbete på Kungl. biblioteket. Erfarenheterna av förbindelser med de moskovitiska biblioteken och deras representanter och försök att uppnå sådana förbindelser hade sålunda icke varit särdeles gynnsamma. Till min överraskning fann jag att situationen härvidlag var en helt annan i Leningrad, där jag på återvägen dröjde mig kvar i fem dagar. Liksom överhuvudtaget det andliga klimatet i Leningrad förefaller att vara mildare, syntes också möjligheterna där att på ett för våra erfarenheter mera normalt sätt umgås med kulturella och vetenskapliga institutioner vara större. Vid mitt första besök på statsbiblioteket, Gosudarstvennaja ordena trudovogo krasnogo znameni publicnaja biblioteka imeni M.E. Saltykova- Scedrina (f.d. Imperatorskaja publicnaja biblioteka - Kejserliga offentliga biblioteket, grundat 1795) kunde jag utan några särskilda formaliteter sammanträffa såväl med chefen för Otdel redkich knig (raritetsavdelningen) Barsov som tvenne kvinnliga representanter för handskriftsavdelningen, den ena med det svenskt klingande namnet Granström (ry: Granstrem). Jag bad bl.a. att få se litet närmare på en gammal handskriven förteckning över svenska handskrifter (upptagande flera hundra titlar.) men tillråddes att vända mig till VOKS (samfundet för Sovjetunionens förbindelser med utlandet) - "Ministeriet" nämndes ej (!). Under alla förhållanden hade jag i första hand att vända mig till bibliotekets direktion. Påföljande dag mottogs jag utan några särskilda formaliteter av bibliotekets chef, direktör Barasenkov. Hans behärskat vänliga attityd mot mig blev något kärvare först då jag framställde min begäran att få taga den åtråvärda handskriftsförteckningen i något närmare betraktande "och göra litet anteckningar ur den". Ånyo nämndes - icke "Ministeriet" - utan VOKS... Samtalet gled över

8 352 STAFFAN DAHL till mindre ömtåliga frågor och våra överläggningar fortsatte i vänskaplig anda, i synnerhet när jag hade förmätenheten att till biblioteket som gåva överlämna ett ex. av min avhandling, där bl.a. vissa svenska relationer till Ryssland och Imperatorskaja publicnaja biblioteka i S:t Peterburg något beröres. Direktören grep varsamt den framsträckta skänken och höll den försiktigt som om det hade varit explosiv vara och började sedan att redan i min närvaro med nyfiken min taga del av densamma. Han kom sig icke för att sprätta upp skriften utan kikade in mellan bladen. Efter en stund tillkallades den lärde chefen för raritetssamlingen, "chefsbibliografen" 1 Barsov som jag kvällen förut hade samtalat med. Denne gamle älskvärde man - den förste tankspridde person jag mött i Sovjetunionen - tog nu stillsamt och farbroderligt hand om mig. Den gamle visade sig vara väl orienterad om Kungl. biblioteket i Stockholm och dess samlingar och föreföll uppriktigt intresserad av att någon gång hörsamma min inbjudan att besöka oss. Han var särskilt intresserad av vår elzeviersamling (Kungl. biblioteket anses ju ha världens största och finaste, medan statsbiblioteket i Leningrad har den näst största och finaste). Den gamle förde mig omkring på en högst fängslande rundvandring i det underbara biblioteket. Det är bättre sörjt för forskarna här än i Moskva, det finns nämligen inte mindre än 18 läsesalar i statsbiblioteket med platser för besökare (Leninbiblioteket har "endast" 10 läsesalar med plats för personer), största läsesalen kan härbärgera 350 forskare på en gång. Invid läsesalarna finnas "dolda" referensbibliotek som sägas inrymma över volymer. F.ö. mottager statsbiblioteket dagligen i medeltal besökare och effektuerar under en dag beställningar. Samlingarna uppgår till 11 miljoner band och de anställdas antal till Efter rundvandringen placerades jag i den berömda handskriftsavdelningen där jag sedan under resten av dagen och under hela påföljande dag sysslade med att avskriva den nyssnämnda handskriftsförteckningen. Från alla håll visades mig under min vistelse på biblioteket, där jag rörde mig helt fritt, det största tillmötesgående och jag lämnade med uppriktigt saknad detta bibliotek, som föreföll att nästan ostört ha fått bevara och odla traditionerna från det gamla kejserliga bibliotekets dagar. Det var överhuvudtaget en påfallande skillnad i atmosfär på detta bibliotek jämfört med "uppkomlingen" i Moskva (Imperatorskaja publicnaja biblioteka var det största biblioteket i Ryssland). Leninbiblioteket gör med alla sina på väggarna uppklistrade apeller, affischer och sina broschyrfyllda montrar intryck av att vara mera ett mäktigt instrument i den politiska propagandans tjänst än ett egentligt forskningsbibliotek (det fungerar ju i princip jämväl som folkbibliotek och har dessutom en stor avdelning för barn och ungdom). På statsbiblioteket i Leningrad märker man egentligen ingenting av allt detta. Mycket synes vara i det närmaste oförändrat bevarat från den förrevolutionära tiden. Den sovjetiska ikonografien har icke kunnat tränga in på allvar i dess tysta gemak. Blickarna äro liksom mera rik-

9 SOVJETISKT BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN JUST NU 353 tade mot det lysande förgångarna, mot bibliotekets gamla hävdvunna västerländska traditioner och det är som om allt vore fyllt av ett stilla vemod över att dessa traditioner icke längre kunna helt ostört få fullföljas. Den vänlighet som mötte den besökande tjänstemannen från KB tydde på detta, liksom den beredvillighet med vilken bibliotekens tjänstemän och samlingar öppnade sig för mig. Samma välvilja mötte mig vid mitt besök på Vetenskapsakademiens bibliotek i Leningrad (Sovjetiska vetenskapsakademiens huvudbibliotek med c:a 8 miljoner band). Under vår sparsamma korrespondens med denna institution från Stockholm tycka vi oss ha märkt en viss kärvhet i tonen, våra skriftliga förbindelser ha i varje fall aldrig präglats av någon hjärtlighet och de ha heller icke lett till några resultat utöver den redan existerande mycket blygsamma bytesförbindelsen. Av någon sådan attityd märktes nu inga spår. Utan några som helst formaliteter mottogs jag nästan ögonblickligen av bibliotekets vice chef fröken Cikmasova (chefen var för dagen icke på biblioteket). Vi hade en överläggning i "förtrolig och vänskaplig anda". Hon mottog tacksamt, nästan med rörelse förteckningar över våra tillgängliga bytespublikationer och antecknade på stående fot åtskilliga av våra desiderata. Jag fick nästan ett intryck av att man hade suttit och väntat på att det någon gång skulle komma en representant för "det gamla fina Kungl. biblioteket" som hon uttryckte det och att man var uppriktigt glad över att ostörd av censur och övervakning få överlägga med en representant för ett svenskt bibliotek. Fröken Cikmasova förklarade "att de skulle gå från hus till hus och tigga böcker åt oss. När det gäller Korolevskaja biblioteka vill alla så gärna ge". - Det är anmärkningsvärt att de bytesberättigade biblioteken (Biblioteka Akademija nauk i Leningrad, Fundamentalnaja biblioteka och Leninbiblioteket i Moskva) icke själva förfoga över några lager av äldre litteratur och äldre nummer i actaserier för byte - i varje fall icke med utlandet. Våra önskemål om dylika saker måste av dem uppspåras och förvärvas på ungefär samma sätt som enskilda samlare. Jag hade sålunda under mitt uppehåll i Sovjetunionen ungefär samma möjligheter att genom inköp i antikvariat förvärva äldre litteratur. Eller kanske rättare sagt: de ha ungefär samma svårigheter som jag hade. D.v.s. min relativt kortvariga vistelse i landets bokcentra gjorde mina förvärv mera slumpartade. Överläggningarna med bibliotekens representanter i Moskva och Leningrad kunde ju knappast bära ögonblicklig frukt men väl grundade förhoppningar om livligare och mera givande förbindelser i framtiden mellan svenska och sovjetiska bibliotek. Mera omedelbara och påtagliga resultat gav däremot de ytterst värdefulla tillfällen som tack vare denna resa erbjöds att grundligt och systematiskt genomgå såväl bokhandel som antikvariat i Moskva och Leningrad varvid mycket av värde för Kungl. biblioteket kunde förvärvas. Bland dessa förvärv är det åtskilliga tidigare felande nummer i Kungl. bib-

10 354 STAFFAN DAHL liotekets samlingar. Det var även intressant att få tillfälle att jämföra förhållandena på bokmarknaden i dessa båda litterära centra. I sovjetisk bokhandel råder icke någon sträng boskillnad mellan rena förlagsartiklar och antikvaria. Nya förlagsartiklar hänvisas mycket snart till den antikvariska sektorn. Det är påfallande att någon lagring av äldre förlagsartiklar knappast förekommer. Man kan aldrig säkert räkna med att kunna förvärva ett givet arbete även om det utkommit blott några månader tidigare. Sålunda fick jag under mina bokliga strövtåg i Moskva mycket ofta söka böcker som tryckts så sent som 1952 i antikvariaten. Orsaken till detta kuriösa förhållande är dels den glupska aptit med vilken man kastar sig över denna måhända enda någotsånär prisbilliga "konsumtionsartikeln" i Sovjetunionen, dels det lika enkla som effektiva sätt den sovjetiske genomsnittsläsaren tillgriper för att tillfredsställa sin läshunger. Han köper en ny bok och när han har läst den säljer han den ögonblickligen för en obetydlig reducering av priset (12%) i ett antikvariat. På detta sätt överflyttas hastigt även den nyutkomna litteraturen till antikvariaten och där blir trängseln mycket stor. Detta irrationella inslag i bokhandeln gör att jakten på värdefulla böcker blir mera hasardartad än annorstädes. Det finns f.n. sammanlagt tio antikvariat (s. k. Bukinisticeskie magaziny) i Moskva och trängseln i dessa förhållandevis få antikvariat är vid nästan alla tider på dagen fruktansvärd. De bokhungriga moskoviterna av alla åldrar och professioner kanta diskarna i dubbla eller flerdubbla led. Vid ett tillfälle när jag som privilegierad storuppköpare hade intagit min plats innanför disken och börjat plocka fram det ena efter det andra lade jag märke till en äldre man som ytterst intressant följde alla mina rörelser, tog upp och bläddrade i varje ny bok som jag lade ned på disken. Hans uppmärksamhet började så småningom gå mig en smula på nerverna ochjag kände mig störd i mitt arbete. "Är det något särskilt min herre söker? Kan jag månne stå till tjänst med något?" (Man tog mig ofta för en expedit i affären, men så kunde knappast vara fallet denna gång.) - "Å, jag ville bara titta litet. Jag samlar själv på såna här saker..." Mina förhoppningar att kunna taga en oskicklig MVD-man på bar gärning misslyckades skändligen. Dessa intresserade åskådare utgöra en ganska stor procent av de myllrande massorna i de moskovitiska antikvariaten. Det var ganska lustigt att iakttaga hur de stackars ständigt överlupna expediterna (för det mesta unga flickor) i sin förtvivlan ofta tillämpade ett lika enkelt som månända typiskt ryskt sätt att minska arbetsbördan och skydda sig mot de ständigt haglande frågorna. De svara konsekvent: "Netu. U nas net nicego." ("Nej. Det finns inte.") Jag roade mig någon gång med att först konstatera förefintligheten av en viss bok i hyllorna och sedan fråga en intet ont anande nej-sägerska efter den. Av någon underlig orsak tycks kunderna hålla tillgodo med denna atavistiska affärsprincip. Ett annat utmärkande drag för såväl den moskovitiska som den leningrad-

11 SOVJETISKT BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN JUST NU 355 ska bokhandel är att den är både är både centraliserad och specialiserad. Det finns ett fåtal stora allround-bokhandlar. Utminuteringen av den nyutkomna litteraturen är i övrigt fördelad på en rad specialbokhandlar. Sålunda finner man t.ex. särskilda bokhandlar med enbart teknisk litteratur ("Techniga"), med enbart militärteknisk litteratur ("Voenkniga"), industrilitteratur, ekonomisk litteratur etc. Det finns också givetvis särskilda boklådor som endast föra skolböcker. Till sin häpnad finner man i Moskva en särskild butik med endast - kartor och ännu större blir häpnaden när man erfar att där inte finns några kartor över Moskva...Några av de största bokhandlarna och antikvariaten ha dessutom en särskild avdelning "För författare". Det är i allmänhet en särskild avdelning "För försäljning". Den salubjudande föres stundom in i ett inre rum där transaktionerna försiggå bakom ett solkigt förhänge. Publikationerna från Vetenskapsakademien och dess olika institut saluföras i två särskilda "akademiska boklådor". Den ena av dessa har en utmärkt antikvarisk avdelning. Av särskilt intresse var det att konstatera att några kataloger icke utgivas över de moskovitiska antikvariatens bestånd. Något sådant är väl också omöjligt med tanke på den livliga och hastiga omsättningen. Antikvariatstrusten i Leningrad (Lenknigotorg, den moskovitiska heter Mosknigotorg) utger dock en årlig tryckt katalog över vissa saker, mest ryska skönlitterära klassikerupplagor. Samtliga antikvariat, såväl i Moskva som i Leningrad tillhandahålla emellertid på stället handskrivna kortkataloger över inneliggande lager. Med hänsyn till dessa förhållanden kan man alltså knappast tillgodose sina behov genom korrespondens från Sverige. Enda möjligheten att genom köp förvärva äldre ("äldre" här sålunda = litteratur tryckt 1952 och tidigare!) sovjetisk litteratur synes sålunda vara att en sakkunnig uppköpare beredes möjlighet att då och då på ort och ställe tillgodose våra behov. NOT 1. Det är en imponerande biblioteksmannahierarki i de största sovjetiska biblioteken. På statsbiblioteket i Leningrad finnas följande grader: 1) Glavnyj bibliograf (chefsbibliograf, tillika avdelningschef), 2) Glavnyj bibliotekar (chefsbibliotekarie), 3) Starsij bibliograf (förste bibliograf), 4) Starsij bibliotekar (förste bibliotekarie), 5) Bibliograf, 6) Bibliotekar och slutligen 7) Pomoscnik bibliotekarja (biblioteksassistent).

12

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande.

Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande. Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande. www. soderstrom.fi Text Magnus Londen, Anders Mård och Milena Parland Foto Andrej Scherbakov-Parland

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete.

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete. 1. Reglernas omfattning Reglerna avser de tidskriftsföretag som är medlemmar i Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) samt de frilansmedarbetare som är medlemmar i, och tillämpas om inte annat särskilt

Läs mer

Kapitlet SLUTORD BOKEN OM LYCKAN BÔ YIN RÂ

Kapitlet SLUTORD BOKEN OM LYCKAN BÔ YIN RÂ Kapitlet SLUTORD ur BOKEN OM LYCKAN av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se SLUTORD e få, som redan från grå forntid kände dessa D lagar och levde efter dem, var

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Kommando Holger Meins. Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut honom

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:20 2012-07-23 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:32 2015-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Information om gåvor

Information om gåvor Information om gåvor 2 Information för förmyndare GÅVOR TILL BARN I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan motta en gåva om han eller

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

DO sida 1 av 5. Ang. kommunicering från DO ärende RÅD 2012/28 av 2012-01-04 från er anställde George Svéd(GS), tf chef administrativa enheten

DO sida 1 av 5. Ang. kommunicering från DO ärende RÅD 2012/28 av 2012-01-04 från er anställde George Svéd(GS), tf chef administrativa enheten DO sida 1 av 5 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Denna skrivelse skall I laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres med vändande e- post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ Kapitlen ANROP, JAG och INÅTRIKTNING ur boken LIVETS ORD av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se A A BO YIN RA LIVETS ORD ÖVERSÄTTNING FRÅN TYSKA ORIGINALSPRÅKET

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-12-22 Reg.nr 31-2274-05

Göteborgs universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-12-22 Reg.nr 31-2274-05 Göteborgs universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Hantering av ansökan om anställning som universitetslektor Anmälan Sveriges universitetslärarförbund har till Högskoleverket överlämnat

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

En artikel från Svenska Fotografen 1926 av. Oscar J:son Eilert. Den handlar om hästfotografering från hans verksamhet i Strömsholm.

En artikel från Svenska Fotografen 1926 av. Oscar J:son Eilert. Den handlar om hästfotografering från hans verksamhet i Strömsholm. En artikel från Svenska Fotografen 1926 av Oscar J:son Eilert. Den handlar om hästfotografering från hans verksamhet i Strömsholm. SVENSK FOTOGRAFISK TIDSKRIFT 125 der äro tagna med den då för tiden största

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt.

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. - Imaginarium - av Fredrik Fahlman - Ok, vem börjar? Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. Läraren blickade ut över det lilla klassrummet. Tre rader med bord. Två avlånga

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om gåvor 2015-05-28 INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN Innehåll INFORMATION OM GÅVOR... Ett strikt gåvoförbud i föräldrabalken... Vad gäller för barn?... Gåvor

Läs mer

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Innan disputationen Avhandlingen skickas normalt till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer