Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav"

Transkript

1 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån de krav som Kommunal har framfört i samband med behandlingen av budgeten/vp i Stockholm stad. Vi bifogar samtliga svar från de nu sittande partierna i Stadshuset. Meningen är att du som arbetsplatsombud/förtroendeval lättare ska kunna svara på frågor om hur de olika partierna ställer sig till våra fackliga krav. Det är väldigt viktigt att vi får många (helst alla) av våra medlemmar att rösta i valet, både till riksdagen och till landstinget och i kommunvalet. I frågorna 4, 5 och 7 om lönesatsningar, bemanningar och non-profit principen (vinster i välfärden) framgår enligt min uppfattning tydligt skiljelinjerna mellan de rödgröna partierna (S, V och MP) och de borgliga partierna (M, FP, C och KD). Vill man, när man röstar, fästa stor vikt vid vad partierna vill åstadkomma på våra arbetsplatser så är min övertygelse att man ska rösta på något av de rödgröna partierna. Viktigt att du som ombud uppmanar alla på din arbetsplats att rösta och helst också informerar om vad de olika partierna står för enligt ovan. Feministiskt Initiativ (FI) och Sverigedemokraterna (SD) sitter inte i fullmäktige och har därför inte fått våra frågor. SD utgår från att lösningen på olika problem och brister beror på invandringen. Kommunal värdegrund betonar allas lika värde. Därför är det självklart för oss att ta avstånd och motverka deras politik. Om FI uttrycker vår förbundsordförande Annelie Nordström i en intervju i LO:s tidning Arbetet så här Feministiskt Initiativ behövs i riksdagen som en blåslampa på de andra parterna. Inget av de andra partierna har tillräckligt fokus på jämställdhet. I Stockholmspolitiken är FI oprövade. Fackliga hälsningar Ingvar Jordås Representant för Kommunal i Cesam (Centrala samverkansgruppen) i Stockholm stad Innehållförteckning: sid 2 Vänsterpartiet sid 6 Socialdemokraterna sid 11 Miljöpartiet sid 15 Centerpartiet sid 19 Folkpartiet sid 23 Kristdemokraterna sid 28 Moderaterna Vänsterpartiet Vänsterpartiet i Stadshuset svarar på våra frågor

2 Sid 2 Bättre anställningsvillkor och löner 1. Kommunals uppfattning är att vid nyanställning ska heltidsanställningar vara normen. Vi har samma uppfattning som Kommunal. 2. Kommunals uppfattning är Rätt till heltid, deltid en möjlighet innebärande att alla som har deltid och vill ha en heltidsanställning ska erbjudas en sådan med rimlig arbetstidsförläggning. Vi har samma uppfattning som Kommunal. 3. Kommunals uppfattning är att staden har för många otrygga anställningar. Vi behöver skapa tryggare anställningar: Normen ska vara att tidsbegränsade anställningar endast ska förekomma vid vikariat; andra visstidsanställningar såsom allmänna visstidsanställningar ska minimeras. Istället för många tim-avlönade ska inriktningen vara att ha en fast täckning vid korttidsfrånvaro. Vi har samma uppfattning som Kommunal. 4. Kommunals uppfattning är att de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg har orättmätigt låga löner jämfört med många mansdominerade yrken. Vi vill att staden gör en riktad låglönesatsning som innebär ett utökat löneutrymme till våra yrkesgrupper. Kommunalarna är det kollektiv som har lägst löner. Det är orimligt att verksamheter som är finansierade med offentliga medel såsom kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg värderas så lågt som det görs idag. Här måste en budgetsatsning göras för att möjliggöra för parterna att kunna komma överens om lönehöjningar, som innebär mer rättvisa och höjningar av yrkenas status. En satsning för att kunna möta framtiden. Vi har samma uppfattning som Kommunal. I vår budgetreservation 2014 har vi avsatt 150 mnkr för en låglöne- och jämställdhetssatsning. Upphandling, bemanning och annat 5. Kommunal förespråkar att en non-profit princip ska råda inom vård, skola och omsorg och att skattepengar används till välfärd. En konkret åtgärd är att stoppa upphandlingar när nuvarande kontrakt går ut. Erfarenheterna visar att de privata alternativen på flera håll haft stora brister. Stora vinster har gjorts på bekostnad av brukarnas service och anställdas arbetsmiljö. Det här är pengar som ska få vara kvar i verksamheten. Antalet timmar och tjänstemän som bara håller på med upphandling och kontroll av upphandlad verksamhet bara ökar för varje år. En extra byråkrati som ständigt växer. Vi delar helt Kommunals kritik mot att stora vinster görs på bekostnad av brukarna och anställda. Vi vill därför ha en välfärd utan vinstintressen och lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Överskott ska stanna i välfärden. Resurserna ska gå till mer personal och bättre kvalitet.

3 Sid 3 6. Kommunals uppfattning är att LOV inom hemtjänsten i Stockholm Stad är ineffektivt och leder till sämre löner och arbetsvillkor för våra medlemmar. Kommunal vill att LOV avskaffas inom hemtjänsten. Ett första steg kan vara att införa en modell liknande Södertäljes. Viktigt att den nu anställda personalen som utför det upphandlade arbetet inom hemtjänsten och som har erfarenheten och kompetensen erbjuds fortsatt arbete utan försämrade arbetsvillkor. Vi delar helt Kommunals uppfattning att LOV är ineffektivt inom hemtjänsten. Förutom sämre arbetsvillkor gör den fria etableringsfriheten att biltrafiken ökar och att samordnad vårdplanering försvåras, vilket drabbar de äldre. Självklart ska personalen erbjudas fortsatt arbete utan försämrade villkor. Vi vill avskaffa LOV inom alla verksamheter, eftersom vi anser att samhället ska styra resurserna dit behoven är störst. Södertäljes modell är intressant och den vill vi införa i en form som passar Stockholm. 7. Kommunal anser att det behöver göras rejäla satsningar på ökad bemanning för att skapa en bättre kvalitet inom vård och omsorg om gamla och sjuka, inom förskolor och skolor och andra områden som framförallt är inriktade mot människor. Vi måste åstadkomma rimliga arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för de anställda. Vi delar Kommunals uppfattning om behovet av en rejäl höjning av bemanningen i välfärden och är beredda att höja skatten om det behövs för att genomföra detta. I riksdagen föreslår vi väsentligt ökade statsbidrag för att kunna öka bemanningen i kommunerna. 8. Kommunals uppfattning är att den nya hemtjänstpengen är underfinansierad. När Staden byter ersättningssystem så höjer man ersättningen till utförarna med 12 % men skjuter endast till 3 % högre budget. Detta riskerar leda till nerskärningar i den beviljade tiden hos brukarna eller nerskärningar i andra delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Detta kommer leda till ännu sämre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Därför måste resurser tillföras stadsdelsnämnderna motsvarande hemtjänstpengens höjning. Vi delar Kommunals uppfattning att de äldre ska kunna få hela sin biståndsbedömda tid och är beredda att arbeta för en ökad budget till hemtjänsten. Redan i årets budgetreservation från vänsterpartiet i stadshuset har vi lagt 37,6 mnkr mer till hemtjänsten för att öka personaltätheten. Stadsdelsnämnderna får dessutom behålla 74,9 mnkr, som alliansen skurit bort. Vi vill också ha en vinstreglering i alla avtal med privata företag, vilket gör att mer av äldrepengen kan gå till personal. 9. Kommunal vill uppmärksamma att ersättningarna för verksamheterna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under de senast tre budgetarna inte höjts i takt med pris och löneökningarna eller inte höjts alls. Detta riskerar att leda till nerskärningar i stadsdelsnämndernas verksamheter. Kommunal kräver att mer resurser tillförs för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunal kräver även att mer resurser tillförs för ökad bemanning på äldreboendena. Där är behoven också stora. Vi delar Kommunals uppfattning att stöd och service till personer med funktionsnedsättningar är underfinansierad. I vänsterpartiets budgetreservation har vi höjt hemtjänstpengen med 2 % mer än alliansen och schablonen för

4 Sid 4 boende, daglig verksamhet och korttidshem med 1 % mer än alliansen. Stadsdelsnämnderna får dessutom behålla 27 mnkr som alliansen skurit bort. Vänsterpartiet lägger 2 miljarder mer i den statliga budgeten för att kommunera ska kunna anställa mer personal på äldreboenden och i hemtjänst. 10. Kommunals uppfattning är att det för brukarna av hemtjänst är det av stor vikt att så få olika personer kommer hem till dem som möjligt. Det skapar trygghet för brukarna och en bättre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänsten. Ett krav ska ställas på alla hemtjänstutförare om kontinuitet och om ett högsta antal olika personer som kommer hem till brukaren. Vi delar Kommunals uppfattning om värdet av kontinuitet, som kanske är den viktigaste kvalitetsfaktorn. Vi vill ha tydliga mål om kontinuitet och är beredda att undersöka möjligheten att sätta tak för högsta antal personer som kommer hem till brukaren. Det krävs fler tillsvidareanställningar och heltider samt färre timanställningar. För att klara kontinuiteten krävs därför en ökad bemanning. Färre underentreprenader ökar också kontinuiteten. 11. Vid eventuell upphandling ska ställas krav på ILO:s åtta kärnkonventioner följs. Företag som anlitas ska ha kollektivavtal och fullvärdiga försäkringar och när så är tillämpligt krav på en tillfredställande bemanning. De upphandlade verksamheter ska omfattas av offentlighetsprincipen och ha fullt meddelarskydd motsvarande det för anställda inom Kommuner och Landsting. Vi delar helt Kommunals uppfattning i dessa frågor och brukar lyfta dessa krav i våra reservationer till upphandlingsärenden i stadsdelsnämnderna. År 2010 la Ann-Margarethe Livh en motion i fullmäktige om att staden skulle införa en uppförandekod för leverantörer, vilket bland annat innefattade krav att följa ILO:s åtta kärnkonventioner. 12. Kommunals uppfattning är att alla anställda, och framförallt de som har minst yrkesutbildning, ska få en regelbunden fortbildning i arbetet. Mer resurser ska avsättas för kompetensutveckling för de som redan är anställda och saknar yrkesutbildning. De som t ex saknar barnskötarutbildning ska erbjudas att gå sådan på betald arbetstid. Staden behöver öka utbildningskraven för sin personal inom skola och förskola. Det ska ske genom att man i första hand säkerställer barnskötarnas kompetens. Målet ska vara att alla anställda ska ha en adekvat utbildning för sin anställning. Vi delar Kommunals uppfattning och har en Personalmiljard i vår budgetreservation, bland annat för att säkra kompetensutveckling i förskolan, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorgen. Självklart ska de som saknar barnskötarutbildning erbjudas att gå sådan på betald arbetstid. Vi vill även att fler barnskötare ska kunna gå påbyggnadsutbildning för barnskötare och kunna utbilda sig till förskollärare/fritidspedagog på arbetstid. 13. Om ert parti skulle få ett stort inflytande i Stadshuset efter valet, vad skulle det innebära för oss anställda som tillhör Kommunals avtalsområde under nästa mandatperiod? Då skulle vi göra tydligt att ni gör ett mycket viktigt jobb och självklart ska ha bra lön och arbetsmiljö. Vården av människor är viktigare än skötseln av maskiner.

5 Sid 5

6 Sid 6 Socialdemokraterna Socialdemokraterna i Stadshuset svarar på våra frågor. 1. Kommunals uppfattning är att vid nyanställning ska heltidsanställningar vara normen. Vi anser att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. Deltidsarbetslösheten är ett stort problem på arbetsmarknaden som slår hårdast mot kvinnor. Gemensam välfärd och en fungerande samhällsservice är en förutsättning för många att kunna arbeta heltid. Idag tvingas alltfler gå ner i arbetstid för att exempelvis vårda äldre eller för att få tiden att gå ihop med barmomsorgen. 2. Kommunals uppfattning är Rätt till heltid, deltid en möjlighet innebärande att alla som har deltid och vill ha en heltidsanställning ska erbjudas en sådan med rimlig arbetstidsförläggning. Vi delar Kommunals ståndpunkt att de som arbetar deltid men vill arbeta heltid ska kunna göra det med en rimlig arbetstidsförläggning. 3. Kommunals uppfattning är att staden har för många otrygga anställningar. Vi behöver skapa tryggare anställningar: Normen ska vara att tidsbegränsade anställningar endast ska förekomma vid vikariat; andra visstidsanställningar såsom allmänna visstidsanställningar ska minimeras. Istället för många tim-avlönade ska inriktningen vara att ha en fast täckning vid korttidsfrånvaro. Vi vill verka för att minska de otrygga anställningarna och istället skapa vikariepooler med fast anställd personal med rätt utbildning och kompetens. Att skapa en stabil grundbemanning med ordinarie personal som är tillräcklig i förhållande till arbetsbelastningen i verksamheten är en av de viktigaste faktorerna för bra kvalitet och en schyst arbetsmiljö. 4. Kommunals uppfattning är att de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg har orättmätigt låga löner jämfört med många mansdominerade yrken. Vi vill att staden gör en riktad låglönesatsning som innebär ett utökat löneutrymme till våra yrkesgrupper. Kommunalarna är det kollektiv som har lägst löner. Det är orimligt att verksamheter som är finansierade med offentliga medel såsom kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg värderas så lågt som det görs idag. Här måste en budgetsatsning göras för att möjliggöra för parterna att kunna komma överens om lönehöjningar, som innebär mer rättvisa och höjningar av yrkenas status. En satsning för att kunna möta framtiden. För att höja de lägsta lönerna för stadens anställda och för att underlätta övergången till heltid vill vi i vårt budgetförslag rikta 25 miljoner kronor för bättre anställningsvillkor och löner. Vi tror inte att man skapar attraktivitet för dessa yrken bara genom kortsiktiga satsningar, det handlar istället om att skapa en bättre arbetsmiljö och en långsiktig lönepolitik. Vidare vill vi stärka personalens inflytande och möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. 5. Kommunal förespråkar att en non-profit princip ska råda inom vård, skola och omsorg och att skattepengar används till välfärd. En konkret åtgärd är att stoppa upphandlingar när nuvarande kontrakt går ut. Erfarenheterna visar att de privata

7 Sid 7 alternativen på flera håll haft stora brister. Stora vinster har gjorts på bekostnad av brukarnas service och anställdas arbetsmiljö. Det här är pengar som ska få vara kvar i verksamheten. Antalet timmar och tjänstemän som bara håller på med upphandling och kontroll av upphandlad verksamhet bara ökar för varje år. En extra byråkrati som ständigt växer. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. Nya resurser till välfärden går före skattesänkningar därför att Sverige behöver en annan riktning. Vi socialdemokrater vill att det införs nationella kvalitetslagar med skarpa bemanningskrav för ordning och reda i välfärden. Med striktare kvalitets och bemanningskrav så kommer de idéburna alternativen ges bättre möjlighet att etablera sig och de vinstsyftandes intresse för välfärdstjänster kommer att minska. Utöver det vill vi att kommunerna ska ges större inflytande över nyetableringar av privata utförare och kräva kollektivavtal enligt vita-jobbmodellen. Människor har rätt att förvänta sig en betydligt bättre välfärd och att skattepengar används till det de är avsedda för. 6. Kommunals uppfattning är att LOV inom hemtjänsten i Stockholm Stad är ineffektivt och leder till sämre löner och arbetsvillkor för våra medlemmar. Kommunal vill att LOV avskaffas inom hemtjänsten. Ett första steg kan vara att införa en modell liknande Södertäljes. Viktigt att den nu anställda personalen som utför det upphandlade arbetet inom hemtjänsten och som har erfarenheten och kompetensen erbjuds fortsatt arbete utan försämrade arbetsvillkor. Vi socialdemokrater vill ha tillräckligt många utförare för att garantera valfrihet men inte fler än att alla utförare kan granskas så att vi kan garantera att de skärpta krav vi ställer på bemanning och kvalitet faktiskt följs. Det innebär ett nytt system där den äldres behov och personalens villkor går före fri etableringsrätt. Alla utförare ska avkrävas kollektivavtal. Om detta kräver att vi avskaffar LOV inom hemtjänsten är vi beredda att göra det. I ett första skede vill vi göra kommunen till icke-valsalternativet och avskaffa systemet där äldre som inte gjort ett eget aktivt val lottas ut mellan olika utförare. Det har vid upprepade tillfällen uppmärksammats att äldre och personal har hamnat i kläm i den vinstjakt som vissa företag ägnar sig inom vår gemensamma välfärd samtidigt som mycket tyder på att staden inte klarar att garantera kvalitén i hemtjänsten med de stora antal utförare som finns. Det tänker vi ändra på. Det ska vara slut på vinstmaximering och ideologiskt driven utförsäljning i Stockholm. 7. Kommunal anser att det behöver göras rejäla satsningar på ökad bemanning för att skapa en bättre kvalitet inom vård och omsorg om gamla och sjuka, inom förskolor och skolor och andra områden som framförallt är inriktade mot människor. Vi måste åstadkomma rimliga arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för de anställda. Vi socialdemokrater delar kommunals uppfattning om att välfärden har urholkats av stora skattesänkningar och att detta är negativt för hela samhället. Det behövs mer resurser och välfärden måste därför gå före fler skattesänkningar. Vi kommer att göra satsningar för fler anställda inom äldreomsorgen och för att minska barngrupperna i förskola såväl som i de lägre årskurserna i skolan. Vi kommer också ställa ambitiösa krav på att kvalitet, kollektivavtal, bemanning och att offentlighetsprincipen ska råda inom all verksamhet som bekostas av gemensamma medel.

8 Sid 8 8. Kommunals uppfattning är att den nya hemtjänstpengen är underfinansierad. När Staden byter ersättningssystem så höjer man ersättningen till utförarna med 12 % men skjuter endast till 3 % högre budget. Detta riskerar leda till nerskärningar i den beviljade tiden hos brukarna eller nerskärningar i andra delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Detta kommer leda till ännu sämre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Därför måste resurser tillföras stadsdelsnämnderna motsvarande hemtjänstpengens höjning. Vi ser ett behov av att höja anslagen till hemtjänsten så att den på riktigt motsvarar den biståndsbedömda tiden. 9. Kommunal vill uppmärksamma att ersättningarna för verksamheterna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under de senast tre budgetarna inte höjts i takt med pris och löneökningarna eller inte höjts alls. Detta riskerar att leda till nerskärningar i stadsdelsnämndernas verksamheter. Kommunal kräver att mer resurser tillförs för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunal kräver även att mer resurser tillförs för ökad bemanning på äldreboendena. Där är behoven också stora. Vi delar kommunals uppfattning om att det behövs fler anställda inom äldreomsorgen både för de äldres trygghet och för personalen arbetsmiljö. Vi ser också ett behov av att se över och förändra tilldelningen av resurser till service till personer med funktionsnedsättning för att undvika eventuella nedskärningar. 10. Kommunals uppfattning är att det för brukarna av hemtjänst är det av stor vikt att så få olika personer kommer hem till dem som möjligt. Det skapar trygghet för brukarna och en bättre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänsten. Ett krav ska ställas på alla hemtjänstutförare om kontinuitet och om ett högsta antal olika personer som kommer hem till brukaren. Det mest effektiva sättet att säkra kontinuiteten för de äldre är att se till att personalen har schyssta villkor och arbetsmiljö. Även organisationen, exempelvis genom fungerande vikariepooler, kan bidra till ökad kontinuitet. Det kommer vi att arbeta för. I dagsläget mäter staden en del olika indikatorer för att bedöma kvalitén inom hemtjänsten men i Stockholm har allianspartierna valt bort att mäta just kontinuiteten. Detta trots att forskning stödjer att kontinuitet är en av de viktigaste faktorerna för de äldres upplevelse av bra omsorg. Vi kommer att se till att denna viktiga indikator mäts hos samtliga utförare inom hemtjänsten och att kontinuiteten blir bättre. 11. Vid ev upphandling ska ställas krav på ILO:s åtta kärnkonventioner följs. Företag som anlitas ska ha kollektivavtal och fullvärdiga försäkringar och när så är tillämpligt krav på en tillfredställande bemanning. De upphandlade verksamheter ska omfattas av offentlighetsprincipen och ha fullt meddelarskydd motsvarande det för anställda inom Kommuner och Landsting. Vi vill frångå dagens kravlösa system och istället säkerställa att kollektivavtal, bemanning, fullvärdiga försäkringar, offentlighetsprincip och fullt meddelarskydd garanteras inom all gemensamt finansierad verksamhet, där det är lagligt möjligt för oss att ställa dessa krav.

9 Sid Kommunals uppfattning är att alla anställda, och framförallt de som har minst yrkesutbildning, ska få en regelbunden fortbildning i arbetet. Mer resurser ska avsättas för kompetensutveckling för de som redan är anställda och saknar yrkesutbildning. De som t ex saknar barnskötarutbildning ska erbjudas att gå sådan på betald arbetstid. Staden behöver öka utbildningskraven för sin personal inom skola och förskola. Det ska ske genom att man i första hand säkerställer barnskötarnas kompetens. Målet ska vara att alla anställda ska ha en adekvat utbildning för sin anställning. Vad anser ert parti? Vi har lagt förslag om att öka satsningar på kompetensutveckling. Fler utbildade inom exempelvis skola, förskola och äldreomsorg samt möjlighet till kontinuerlig, forskningsbaserad fortbildning ger bättre verksamheter. Det kompetenslyft som vi vill göra under de kommande åren möjliggör både satsningar för att stadens anställda ska vara uppdaterade med den senaste kunskapen inom sitt område som satsningar för en bättre personalpolitik genom exempelvis ökade insatser för chefsutveckling. 13. Om ert parti skulle få ett stort inflytande i Stadshuset efter valet, vad skulle det innebära för oss anställda som tillhör Kommunals avtalsområde under nästa mandatperiod? Det skulle innebära att de anställda inom kommunals avtalsområde skulle få en politisk majoritet som sätter människors villkor före företagens. Det skulle i grunden innebära högre ambitioner för välfärden vilket också innebär fler arbetskamrater, bättre möjligheter till kompetensutveckling, tryggare anställningsvillkor och möjlighet att faktiskt slå larm om det skulle vara något som var fel utan rädsla för repressalier. Vi vill att kommunen måste bli en betydligt bättre arbetsgivare. Vi menar att det inte går att skilja på kvalitet och personalpolitik när det handlar om omsorg om människor. Därför handlar en del av arbetet med att höja kvalitén inom välfärden om att ge de som arbetar bättre förutsättningar att faktiskt göra sitt jobb. En viktig förutsättning är att välja välfärd framför fortsatta skattesänkningar för de med högst inkomster. Miljöpartiet Miljöpartiet i Stadshuset svarar på våra frågor Bättre anställningsvillkor och löner 1. Kommunals uppfattning är att vid nyanställning ska heltidsanställningar vara normen. Ja, det anser vi också. Miljöpartiet vill att alla ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 2. Kommunals uppfattning är Rätt till heltid, deltid en möjlighet innebärande att alla som har deltid och vill ha en heltidsanställning ska erbjudas en sådan med rimlig

10 Sid 10 arbetstidsförläggning. Miljöpartiet instämmer i detta. Vi vill också att heltidsnormen ska sänkas till 35 timmar i veckan. I Stockholm vill vi se en riktad arbetstidsförkortning för personal i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, så att personalen får kortare arbetstid med bibehållen lön. 3. Kommunals uppfattning är att staden har för många otrygga anställningar. Vi behöver skapa tryggare anställningar: Normen ska vara att tidsbegränsade anställningar endast ska förekomma vid vikariat; andra visstidsanställningar såsom allmänna visstidsanställningar ska minimeras. Istället för många tim-avlönade ska inriktningen vara att ha en fast täckning vid korttidsfrånvaro. Ja, det överensstämmer med Miljöpartiets krav. Vi har lagt förslag dels om att det ska framgå av Jämför service hur det ser ut med anställningsformerna för personalen och dels om att andelen tillsvidareanställd personal ska öka successivt. 4. Kommunals uppfattning är att de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg har orättmätigt låga löner jämfört med många mansdominerade yrken. Vi vill att staden gör en riktad låglönesatsning som innebär ett utökat löneutrymme till våra yrkesgrupper. Kommunalarna är det kollektiv som har lägst löner. Det är orimligt att verksamheter som är finansierade med offentliga medel såsom kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg värderas så lågt som det görs idag. Här måste en budgetsatsning göras för att möjliggöra för parterna att kunna komma överens om lönehöjningar, som innebär mer rättvisa och höjningar av yrkenas status. En satsning för att kunna möta framtiden. Miljöpartiet instämmer helt i Kommunals syn även här. I vårt senaste budgetförslag har vi avsatt 20 miljoner kronor till en sådan låglönesatsning. Upphandling, bemanning och annat 5. Kommunal förespråkar att en non-profit princip ska råda inom vård, skola och omsorg och att skattepengar används till välfärd. En konkret åtgärd är att stoppa upphandlingar när nuvarande kontrakt går ut. Erfarenheterna visar att de privata alternativen på flera håll haft stora brister. Stora vinster har gjorts på bekostnad av brukarnas service och anställdas arbetsmiljö. Det här är pengar som ska få vara kvar i verksamheten. Antalet timmar och tjänstemän som bara håller på med upphandling och kontroll av upphandlad verksamhet bara ökar för varje år. En extra byråkrati som ständigt växer. Miljöpartiet anser att det ska lagstiftas om att eventuella vinster i välfärden - skola, vård och omsorg - ska återinvesteras i verksamheterna. Alla utförare ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, och detta ska framgå av stadgar eller bolagsordning. I Stockholm kräver Miljöpartiet bl.a. en förbättring av Jämför service, så att det där ska framgå huruvida utförare har kollektivavtal mm. Bara utförare som har det, eller kollektivavtalsliknande villkor, ska få delta i upphandlingar.

11 Sid Kommunals uppfattning är att LOV inom hemtjänsten i Stockholm Stad är ineffektivt och leder till sämre löner och arbetsvillkor för våra medlemmar. Kommunal vill att LOV avskaffas inom hemtjänsten. Ett första steg kan vara att införa en modell liknande Södertäljes. Viktigt att den nu anställda personalen som utför det upphandlade arbetet inom hemtjänsten och som har erfarenheten och kompetensen erbjuds fortsatt arbete utan försämrade arbetsvillkor. Miljöpartiet vill höja kraven i upphandlingar av hemtjänst, t ex genom högre andel fast anställd personal och högre krav på andel personal med relevant utbildning. Vi vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja en välfärd som passar dem. Verklig valfrihet kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Det kräver också att möjligheten att inte välja finns: den som inte gör ett aktivt val ska ges ett fullgott, högkvalitativt alternativ. Eftersom många äldre vill kunna välja kommunal hemtjänst vill vi att detta ska finnas i varje stadsdelsområde. 7. Kommunal anser att det behöver göras rejäla satsningar på ökad bemanning för att skapa en bättre kvalitet inom vård och omsorg om gamla och sjuka, inom förskolor och skolor och andra områden som framförallt är inriktade mot människor. Vi måste åstadkomma rimliga arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för de anställda. Vi instämmer helt i det. Miljöpartiet är det parti i Stockholm som satsar allra mest på att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi har i vårt budgetförslag 170 Mnkr mer än alliansen till äldreomsorgen, vilket motsvarar omkring 400 tjänster. I skolan satsar vi på 1000 nya lärare i Stockholms stad och i socialtjänsten har vi stora satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården bland annat. 8. Kommunals uppfattning är att den nya hemtjänstpengen är underfinansierad. När Staden byter ersättningssystem så höjer man ersättningen till utförarna med 12 % men skjuter endast till 3 % högre budget. Detta riskerar leda till nerskärningar i den beviljade tiden hos brukarna eller nerskärningar i andra delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Detta kommer leda till ännu sämre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Därför måste resurser tillföras stadsdelsnämnderna motsvarande hemtjänstpengens höjning. Miljöpartiet tillför stadsdelsnämnderna 60 Mnkr för höjd kvalitet i hemtjänsten. Vi har också en pris- och lönekompensation på 166 Mnkr för personalen i äldreomsorgen i stadsdelsnämnderna. 9. Kommunal vill uppmärksamma att ersättningarna för verksamheterna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under de senast tre budgetarna inte höjts i takt med pris och löneökningarna eller inte höjts alls. Detta riskerar att leda till nerskärningar i stadsdelsnämndernas verksamheter. Kommunal kräver att mer resurser tillförs för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunal kräver även att mer resurser tillförs för ökad bemanning på äldreboendena. Där är behoven också stora. Miljöpartiet instämmer i detta och har stora satsningar i vårt budgetförslag. För stöd och service till personer med funktionsnedsättning är Miljöpartiets satsning 60 Mnkr större än alliansens.

12 Sid Kommunals uppfattning är att det för brukarna av hemtjänst är det av stor vikt att så få olika personer kommer hem till dem som möjligt. Det skapar trygghet för brukarna och en bättre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänsten. Ett krav ska ställas på alla hemtjänstutförare om kontinuitet och om ett högsta antal olika personer som kommer hem till brukaren. Vi instämmer i det, för brukarna är det viktigt med kontinuitet. Vi kan även tänka oss en gemensam organisation för hemtjänst och hemsjukvård, vilket skulle kunna bidra till högre kontinuitet för brukarna. 11. Vid eventuell upphandling ska ställas krav på ILO:s åtta kärnkonventioner följs. Företag som anlitas ska ha kollektivavtal och fullvärdiga försäkringar och när så är tillämpligt krav på en tillfredställande bemanning. De upphandlade verksamheter ska omfattas av offentlighetsprincipen och ha fullt meddelarskydd motsvarande det för anställda inom Kommuner och Landsting. Vi håller helt och hållet med och påpekar alltid detta när olika beslut ska fattas. 12. Kommunals uppfattning är att alla anställda, och framförallt de som har minst yrkesutbildning, ska få en regelbunden fortbildning i arbetet. Mer resurser ska avsättas för kompetensutveckling för de som redan är anställda och saknar yrkesutbildning. De som t ex saknar barnskötarutbildning ska erbjudas att gå sådan på betald arbetstid. Staden behöver öka utbildningskraven för sin personal inom skola och förskola. Det ska ske genom att man i första hand säkerställer barnskötarnas kompetens. Målet ska vara att alla anställda ska ha en adekvat utbildning för sin anställning. Ja, förskolepersonalens förutsättningar till fortbildning, karriärmöjligheter och löneutveckling hänger samman. Förskolan behöver en organisation med karriärtjänster, liknande skolans. Miljöpartiet vill se en särskild fortbildningssatsning i normkritisk pedagogik. Alla förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning. Tydliga rutiner i förskolan ska tas fram för hur barn i social utsatthet ska fångas upp tidigt och få hjälp. Resurser till fortbildning i detta ska anslås. Inom funktionshinderomsorgen är det viktigt att personalen får möjlighet till fortbildning i intersektionalitet som bland annat kan öka förståelsen för hur inte bara funktionalitet utan också andra faktorer, såsom kön och etnicitet, inverkar på hur personer blir bemötta. 13. Om ert parti skulle få ett stort inflytande i Stadshuset efter valet, vad skulle det innebära för oss anställda som tillhör Kommunals avtalsområde under nästa mandatperiod? Det skulle få stor betydelse för personalen i äldreomsorgen, omsorgen för funktionsnedsatta och förskola mm. Miljöpartiets skattehöjning på 50 öre ger staden nya intäkter på 909 miljoner kronor som kan användas till kraftiga personalförstärkningar inom flera områden. Arbetsvillkoren skulle förbättras bland annat genom krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, ökad bemanning i äldreomsorg, förskola och skola, högre krav på fasta anställningar och utbildad personal. Barngrupperna i förskolan skulle minska. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor skulle minska, och personal inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg skulle få kortare arbetstid med bibehållen lön.

13 Sid 13

14 Sid 14 Centerpartiet Centerpartiet i Stadshuset svarar på våra frågor Bättre anställningsvillkor och löner 1. Kommunals uppfattning är att vid nyanställning ska heltidsanställningar vara normen. Vi håller med om att den som vill arbeta heltid ska få erbjudande om det när möjligheten finns. I stadens budget för 2014 står För de som idag har ofrivillig deltid och vill arbeta mer ska heltid erbjudas och det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling. 2. Kommunals uppfattning är Rätt till heltid, deltid en möjlighet innebärande att alla som har deltid och vill ha en heltidsanställning ska erbjudas en sådan med rimlig arbetstidsförläggning. Vi håller med om det och i stadens budget för 2014 står För de som idag har ofrivillig deltid och vill arbeta mer ska heltid erbjudas och det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling. 3. Kommunals uppfattning är att staden har för många otrygga anställningar. Vi behöver skapa tryggare anställningar: Normen ska vara att tidsbegränsade anställningar endast ska förekomma vid vikariat; andra visstidsanställningar såsom allmänna visstidsanställningar ska minimeras. Istället för många tim-avlönade ska inriktningen vara att ha en fast täckning vid korttidsfrånvaro. Fasta heltidsanställningar ska i möjligaste mån erbjudas den som så önskar, men tidsbegränsade anställningar och visstidsanställningar kan samtidigt vara en möjlighet för de som står längre ifrån arbetsmarknaden att få in en fot. 4. Kommunals uppfattning är att de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg har orättmätigt låga löner jämfört med många mansdominerade yrken. Vi vill att staden gör en riktad låglönesatsning som innebär ett utökat löneutrymme till våra yrkesgrupper. Kommunalarna är det kollektiv som har lägst löner. Det är orimligt att verksamheter som är finansierade med offentliga medel såsom kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg värderas så lågt som det görs idag. Här måste en budgetsatsning göras för att möjliggöra för parterna att kunna komma överens om lönehöjningar, som innebär mer rättvisa och höjningar av yrkenas status. En satsning för att kunna möta framtiden. Den ekonomiska ojämställdheten är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna och vi måste ta till kraftfulla åtgärder för att helt eliminera lönediskrimineringen. Vi behöver förändra kulturen på de delar av arbetsmarknaden där kvinnor dominerar och kvinnor behöver ställa tuffare krav på sina arbetsgivare. För att åstadkomma denna möjlighet krävs att även yrken som domineras av kvinnor har individuella lönesamtal som norm. Det krävs dessutom att den offentliga sektorn öppnas upp ytterligare och att LOV, lagen

15 Sid 15 om valfrihet, införs i alla kommuner. Det breddar den arbetsmarknad där kvinnor dominerar, och ger både anställda och brukare frihet att välja. Upphandling, bemanning och annat 5. Kommunal förespråkar att en non-profit princip ska råda inom vård, skola och omsorg och att skattepengar används till välfärd. En konkret åtgärd är att stoppa upphandlingar när nuvarande kontrakt går ut. Erfarenheterna visar att de privata alternativen på flera håll haft stora brister. Stora vinster har gjorts på bekostnad av brukarnas service och anställdas arbetsmiljö. Det här är pengar som ska få vara kvar i verksamheten. Antalet timmar och tjänstemän som bara håller på med upphandling och kontroll av upphandlad verksamhet bara ökar för varje år. En extra byråkrati som ständigt växer. Vi vill se ännu fler aktörer och ännu mer konkurrens. Då kan vi förbättra tillgängligheten och kvaliteten. Vi anser att vård och omsorg med fördel drivs av privata företag eller organisationer. Om man öppnar upp möjligheten för fler att bedriva vård och omsorg, skapas utrymme för nya idéer. Undersökningar från Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex visar att anställda hos privata vårdföretag är mer nöjda med inflytandet över sina arbetsuppgifter och med sin lön. 6. Kommunals uppfattning är att LOV inom hemtjänsten i Stockholm Stad är ineffektivt och leder till sämre löner och arbetsvillkor för våra medlemmar. Kommunal vill att LOV avskaffas inom hemtjänsten. Ett första steg kan vara att införa en modell liknande Södertäljes. Viktigt att den nu anställda personalen som utför det upphandlade arbetet inom hemtjänsten och som har erfarenheten och kompetensen erbjuds fortsatt arbete utan försämrade arbetsvillkor. Att äldre ska få samma möjlighet till god vård som yngre är självklart. På samma sätt ska äldre få samma möjligheter att välja till och välja bort de som utför vården. Vi vill ha en äldrepeng så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom skolan och barnomsorgen. När du blir gammal ska du ha samma rätt att själv bestämma över din välfärd som när du var yngre. Lever inte utföraren upp till sina löften ska man få pengarna tillbaka. 7. Kommunal anser att det behöver göras rejäla satsningar på ökad bemanning för att skapa en bättre kvalitet inom vård och omsorg om gamla och sjuka, inom förskolor och skolor och andra områden som framförallt är inriktade mot människor. Vi måste åstadkomma rimliga arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för de anställda. Med ökad valfrihet har stockholmarna möjlighet att välja bort verksamheter som inte har tillräcklig bemanning. Det är det absolut viktigaste vapnet mot verksamheter med bristande kvalitet och dålig arbetsmiljö. 8. Kommunals uppfattning är att den nya hemtjänstpengen är underfinansierad. När Staden byter ersättningssystem så höjer man ersättningen till utförarna med 12 % men skjuter endast till 3 % högre budget. Detta riskerar leda till nerskärningar i den beviljade tiden hos brukarna eller nerskärningar i andra delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Detta kommer leda till ännu sämre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Därför måste resurser tillföras stadsdelsnämnderna motsvarande

16 Sid 16 hemtjänstpengens höjning. Resurserna till olika utgiftsområden ses kontinuerligt över och justeras. Gällande äldreomsorgen kommer vi kommande år att möta stora utmaningar och det behövs nya modeller för att säkra finansieringen. Givetvis är det enormt viktigt att arbetsmiljön är dräglig för de arbetstagare som ska ge omsorg till våra äldre, oavsett om de väljer att jobba hos en kommunal eller privat utförare. 9. Kommunal vill uppmärksamma att ersättningarna för verksamheterna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under de senast tre budgetarna inte höjts i takt med pris och löneökningarna eller inte höjts alls. Detta riskerar att leda till nerskärningar i stadsdelsnämndernas verksamheter. Kommunal kräver att mer resurser tillförs för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunal kräver även att mer resurser tillförs för ökad bemanning på äldreboendena. Där är behoven också stora. Resurserna till olika utgiftsområden ses kontinuerligt över och justeras. Gällande äldreomsorgen kommer vi kommande år att möta stora utmaningar och det behövs nya modeller för att säkra finansieringen. Även stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat område. 10. Kommunals uppfattning är att det för brukarna av hemtjänst är det av stor vikt att så få olika personer kommer hem till dem som möjligt. Det skapar trygghet för brukarna och en bättre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänsten. Ett krav ska ställas på alla hemtjänstutförare om kontinuitet och om ett högsta antal olika personer som kommer hem till brukaren. Det ska finnas tid för hemtjänstpersonalen att se till den enskilda människans behov även utöver det mest grundläggande. För att ge trygghet och kontinuitet bör personalen som den äldre möter i största möjliga mån vara densamma från dag till dag. 11. Vid ev upphandling ska ställas krav på ILO:s åtta kärnkonventioner följs. Företag som anlitas ska ha kollektivavtal och fullvärdiga försäkringar och när så är tillämpligt krav på en tillfredställande bemanning. De upphandlade verksamheter ska omfattas av offentlighetsprincipen och ha fullt meddelarskydd motsvarande det för anställda inom Kommuner och Landsting. Vi vill att alla delar av vården och omsorgen som är offentligt finansierad ska ha meddelarfrihet med ett tydligt skydd för de som larmar om felaktigheter. Öppenhet stärker vårdkvalitet och patientsäkerhet. Därför är det viktigt att ett stärkt juridiskt skydd kommer på plats, förutom de initiativ som redan tas av enskilda privata vård- och omsorgsföretag, Stockholms Stad och Stockholms läns landsting. Regeringen utreder just nu stärkt skydd för arbetstagare som slår larm och det är bra. 12. Kommunals uppfattning är att alla anställda, och framförallt de som har minst yrkesutbildning, ska få en regelbunden fortbildning i arbetet. Mer resurser ska avsättas för kompetensutveckling för de som redan är anställda och saknar yrkesutbildning. De som t ex saknar barnskötarutbildning ska erbjudas att gå sådan på betald arbetstid. Staden behöver öka utbildningskraven för sin personal inom skola och förskola. Det ska ske genom att man i första hand säkerställer barnskötarnas kompetens. Målet ska vara

17 Sid 17 att alla anställda ska ha en adekvat utbildning för sin anställning. Målet ska givetvis vara att alla anställda ska ha en adekvat utbildning för sin anställning. Kompetenslyft ska erbjudas kontinuerligt. Samtidigt är det av högsta vikt att inte konsekvensen blir att fler stängs ute från möjligheten till en anställning. 13. Om ert parti skulle få ett stort inflytande i Stadshuset efter valet, vad skulle det innebära för oss anställda som tillhör Kommunals avtalsområde under nästa mandatperiod? Numera kan även företag och ideella organisationer driva verksamheter inom skola, vård och omsorg. Vi vill se ännu fler aktörer och ännu mer konkurrens. Då kan vi förbättra tillgängligheten och kvaliteten. Ökad konkurrens ger också fler val och i förlängningen en bättre arbetsmiljö för de anställda. Betraktat ur ett samhällsperspektiv står det dock alltmer klart att lönesättningen i stora delar av framför allt vård och omsorg har misslyckats. Arbetsgivare måste våga modernisera och ta tillvara den kompetens som finns tillgänglig.

18 Sid 18 Folkpartiet Folkpartiet i Stadshuset svarar på våra frågor Bättre anställningsvillkor och löner 1. Kommunals uppfattning är att vid nyanställning ska heltidsanställningar vara normen. Stockholms stad har slagit fast i budgeten att anställda med ofrivillig deltid ska erbjudas heltid. Därmed bör heltid vara normen även vid nyanställningar. 2. Kommunals uppfattning är Rätt till heltid, deltid en möjlighet innebärande att alla som har deltid och vill ha en heltidsanställning ska erbjudas en sådan med rimlig arbetstidsförläggning. Vi håller med om att ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning. Ofrivillig deltid är ett jämställdhetsproblem. Vi arbetar för att detta ska gå att förena med rimliga arbetstider. Men det är en utmaning att skapa heltidsjobb utan delade turer och med en likvärdig fördelning av obekväm arbetstid. 3. Kommunals uppfattning är att staden har för många otrygga anställningar. Vi behöver skapa tryggare anställningar: Normen ska vara att tidsbegränsade anställningar endast ska förekomma vid vikariat; andra visstidsanställningar såsom allmänna visstidsanställningar ska minimeras. Istället för många tim-avlönade ska inriktningen vara att ha en fast täckning vid korttidsfrånvaro. Vi ser gärna ett minskat antal allmänna visstidsanställningar, inte minst eftersom det minskar kostnaderna för rekrytering och introduktion. Vad gäller timavlönade så krävs det bra planering och ledarskap för att kunna täcka upp vid frånvaro. Men det finns också vissa som uppskattar möjligheten att arbeta timmar t.ex. vid sidan av studier. 4. Kommunals uppfattning är att de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg har orättmätigt låga löner jämfört med många mansdominerade yrken. Vi vill att staden gör en riktad låglönesatsning som innebär ett utökat löneutrymme till våra yrkesgrupper. Kommunalarna är det kollektiv som har lägst löner. Det är orimligt att verksamheter som är finansierade med offentliga medel såsom kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg värderas så lågt som det görs idag. Här måste en budgetsatsning göras för att möjliggöra för parterna att kunna komma överens om lönehöjningar, som innebär mer rättvisa och höjningar av yrkenas status. En satsning för att kunna möta framtiden.

19 Sid 19 För att göra yrken inom vård och omsorg mer attraktiva är självklart lönerna en viktig del. Vi vill framför allt göra det möjligt för anställda att göra lönekarriär genom att satsa på en stark löneutveckling och individuell lönesättning och belöna kompetens och erfarenhet. Upphandling, bemanning och annat 5. Kommunal förespråkar att en non-profit princip ska råda inom vård, skola och omsorg och att skattepengar används till välfärd. En konkret åtgärd är att stoppa upphandlingar när nuvarande kontrakt går ut. Erfarenheterna visar att de privata alternativen på flera håll haft stora brister. Stora vinster har gjorts på bekostnad av brukarnas service och anställdas arbetsmiljö. Det här är pengar som ska få vara kvar i verksamheten. Antalet timmar och tjänstemän som bara håller på med upphandling och kontroll av upphandlad verksamhet bara ökar för varje år. En extra byråkrati som ständigt växer. Vi håller inte med om att en non-profitprincip bör införas. Det skulle kraftigt försämra valfriheten och mångfalden. Brukarundersökningar inom ett flertal områden, t.ex. hemtjänsten, visar att privata vinstdrivande alternativ håller väl så hög kvalitet som offentliga och icke-vinstdrivande. Tyvärr har vissa oseriösa aktörer fläckat bilden av privata utförare, vilket är oacceptabelt. Därför vill vi ställa krav på ett långsiktigt ägarskap hos privata utförare. Det är självklart också viktigt att det sker en löpande och tuff kvalitetskontroll av såväl privata som offentliga utförare. 6. Kommunals uppfattning är att LOV inom hemtjänsten i Stockholm Stad är ineffektivt och leder till sämre löner och arbetsvillkor för våra medlemmar. Kommunal vill att LOV avskaffas inom hemtjänsten. Ett första steg kan vara att införa en modell liknande Södertäljes. Viktigt att den nu anställda personalen som utför det upphandlade arbetet inom hemtjänsten och som har erfarenheten och kompetensen erbjuds fortsatt arbete utan försämrade arbetsvillkor. Vi håller inte med om att LOV bör avskaffas. LOV har gjort det möjligt för små aktörer att etablera sig och för de äldre att välja utförare som de har förtroende för. Däremot måste det bli lättare för de äldre att göra informerade val. 7. Kommunal anser att det behöver göras rejäla satsningar på ökad bemanning för att skapa en bättre kvalitet inom vård och omsorg om gamla och sjuka, inom förskolor och skolor och andra områden som framförallt är inriktade mot människor. Vi måste åstadkomma rimliga arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för de anställda. En tillräcklig bemanning är en viktig del i att säkerställa att kommunens verksamheter håller hög kvalitet. De 100 miljoner kronor som tillförs demensboendena är till stor del tänkta att gå till ökad bemanning. För Folkpartiet är det viktigt att varje elev får det stöd som krävs i klassrummet. Då är lärartäthet en viktig faktor för både lärandet och arbetsmiljön. Inom förskolan har Stockholm lyckats minska gruppstorlekarna samtidigt som förskolan byggt ut, och vi ligger nu i den tiondel av kommunerna i landet som har minst barngrupper. I skolan gör vi nu stora satsningar för att kunna öka lärartätheten, särskilt i de lägre åldrarna, för en bra skolmiljö för lärare och elever.

20 Sid Kommunals uppfattning är att den nya hemtjänstpengen är underfinansierad. När Staden byter ersättningssystem så höjer man ersättningen till utförarna med 12 % men skjuter endast till 3 % högre budget. Detta riskerar leda till nerskärningar i den beviljade tiden hos brukarna eller nerskärningar i andra delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Detta kommer leda till ännu sämre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Därför måste resurser tillföras stadsdelsnämnderna motsvarande hemtjänstpengens höjning. Höjningen till utförarna är tänkt att kompensera för det faktum att endast utförd tid kommer att ersättas. Höjningen är därmed tänkt att bli kostnadsneutral. Det nya ersättningssystemet kommer noggrant att följas upp. Det är viktigt att det finns en beredskap för att ingripa om det visar sig att finansieringen inte räcker. 9. Kommunal vill uppmärksamma att ersättningarna för verksamheterna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under de senast tre budgetarna inte höjts i takt med pris och löneökningarna eller inte höjts alls. Detta riskerar att leda till nerskärningar i stadsdelsnämndernas verksamheter. Kommunal kräver att mer resurser tillförs för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunal kräver även att mer resurser tillförs för ökad bemanning på äldreboendena. Där är behoven också stora. Sammanlagt har över en miljard kronor tillförts stadsdelsnämndernas verksamheter inom funktionsnedsättning, och över 800 miljoner kronor stadsdelsnämndernas äldreomsorg, sedan I budgeten för 2014 tillförs 100 miljoner kronor till demensboendena. Inför framtiden anser vi i princip att ersättningen inom LSS och äldreomsorgen åtminstone bör följa pris- och löneökningen. 10. Kommunals uppfattning är att det för brukarna av hemtjänst är det av stor vikt att så få olika personer kommer hem till dem som möjligt. Det skapar trygghet för brukarna och en bättre arbetsmiljö för Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänsten. Ett krav ska ställas på alla hemtjänstutförare om kontinuitet och om ett högsta antal olika personer som kommer hem till brukaren. Vi håller med om att kontinuitet är av mycket stort värde för brukarna, och att det är ett viktigt kvalitetskrav att sträva efter i planeringen av verksamheten. Det måste bli lättare att få information om kontinuiteten när man väljer hemtjänst. Vi tror dock att det skulle ställa hemtjänstutförarna inför stora problem att ställa ett bindande krav på kontinuitet. Det gäller i synnerhet för brukare med omfattande behov, som förutsätter många besök per dygn, såväl på vardag som helg. 11. Vid ev upphandling ska ställas krav på ILO:s åtta kärnkonventioner följs. Företag som anlitas ska ha kollektivavtal och fullvärdiga försäkringar och när så är tillämpligt krav på en tillfredställande bemanning. De upphandlade verksamheter ska omfattas av offentlighetsprincipen och ha fullt meddelarskydd motsvarande det för anställda inom Kommuner och Landsting. Enligt EU-rätten går det inte att ställa krav på att upphandlade företag har kollektivavtal. Däremot anser vi att meddelarskyddet inom upphandlade verksamheter i princip bör motsvara det som gäller för offentliganställda, vilket bör finnas med i upphandlingsunderlaget.

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. PRIVAT VÅRDFAKTA 2015 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. Rätten att kunna välja och välja bort vårdoch omsorgsgivare har ett starkt

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer