Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 121 Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa avgiftstaxan inom äldre- och handikappomsorgen att gälla från och med Upphäva fullmäktiges beslut 110/06 Avgiftstaxa för insatser inom äldre- och handikappomsorgen. Beslutsunderlag Förslag till avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Socialnämndens beslut , 51. Tidigare avgiftstaxa Sammanfattning av ärendet Socialnämnden avser införa kundvalssystem inom hemtjänsten under Nuvarande avgiftstaxa för hemtjänsten är inte anpassad för kundvalssystem. Dessutom upplevs nuvarande taxemodell som svårbegriplig för kunderna och samtidigt som administrativt krävande, enligt socialnämndens framställan. Ärendet har behandlats i socialnämnden i februari och återremitterats då det bland annat varit oklart om och i vilken omfattning avgifterna omfattar handikappomsorgen. Omvårdnadsavgift får enbart tas ut för insatser enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen har ändrat i rubriken i förslaget till författningssamlingen och utredningen så att det klart framgår att omvårdnadsavgiften inte avser handikappomsorgen. Handikappomsorgen berörs enbart när det gäller resor till daglig verksamhet enligt LSS. Resor till denna verksamhet är inte en rättighet enligt LSS varför avgift kan tas ut. Ingen förändring mot tidigare reglering har föreslagits i denna punkt. Övervägande Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialnämndens framställan. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: s ww.thlkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden i Falkenberg FALKENBERG -1-3 k a611-1g( ido.1"(i 51 1 e -CO- ROI,,,,,,,,,,,, b)olue)miu!,:p31.in.wox unwutiol s6jgclurgliod Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet tillstyrker socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa föreliggande förslag till avgiftstaxa att gälla från Upphäva befintlig avgiftstaxa med nr 2.16 i kommunens författningssamling från Beslutsunderlag Utredning om översyn av avgiftstaxan för insatser inom äldre- och handikappomsorgen i Falkenbergs kommun. Förslag till ändrad avgiftstaxa. Utdrag socialtjänstlagen kap 8. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden avser att införa kundvalssystem inom hemtjänsten under Nuvarande avgiftstaxa för hemtjänsten är inte anpassad för kundvalss,stem. Dessutom upplevs nuvarande taxemodell som svår att förklara för brukarna och administrativt krävande. Socialförvaltningen redovisar förslag till ändrad taxekonstruktion för avgifter inom hemtjänsten och särskilda boendeformer som är enkel att förstå, lätt att administrera och anpassad 1ör kundval. Ärendet har behandlats i socialnämnden i februari och återremitterats då det bland annat varit oklart om och i vilken omfattning avgifterna även omföttar handikappomsorgen. Omvårdnadsavgift får enbart tas ut för insatser enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen har ändrat i rubriken i förslaget till författningssamlingen och utredningen så att det klart framgår att omvårdnadsavgiften inte avser handikappomsorgen. l landikappomsorgen berörs enbart när det gäller resor till daglig verksamhet enli gt LSS. Resor till denna verksamhet är inte en rättighet enligt LSS varför avgift kan tas ut. ingen förändring mot tidigare reglering har föreslagits i denna punkt. Falkenbergs kommun Falkenberg. Teleron växel: Fax: e-post: kommun:ii.;ffilkenberg.se k \k.falkenberg.se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden i Falkenberg FALKENBERG Vid protokollet Sekreterare Anders 1 ledenby Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande `Ȧm5Ab7- /Y6r,< Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon x4ixel: Fax: e-post: kommun a falkenberg.se \s \\ w.falkenberg.se

4 FALKENBERGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING AVGIFTSTAXA FÖR INSATSER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I FALKENBERGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-xx-xx xxx Gäller fr o m INLEDNING Beräkning av avgiftsuttag för äldre och/eller funktionshindrades omsorg sker i enlighet med kapitel 8 i socialtjänstlagen (SOL). I Falkenbergs Kommuns författningssamling (FFS) görs förtydliganden och kompletteringar till lagstiftningen. De insatser som berörs av denna avgiftstaxa är hemtjänst, särskilt boende, ledsagarservice, matdistribution, trygghetslarm och korttids- och växelvård, resor till och från dagcenter. Avgifterna tillfaller socialnämnden som också ges rätt att tolka avgiftsreglerna samt utfärda tillämpningsföreskrifter. Alla avrundningar sker i enlighet med öresutjämningsprincipen om inte annat anges. 2 DEFINITIONER OCH FÖRTYDLIGANDEN Med omvårdnadsavgift menas den avgift som kommunen debiterar omsorgstagaren för erhållen omsorg genom hemtjänst eller särskilt boende. I SOL (KAP 8, 4 ) anses den enskildes inkomst utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Detsamma gäller sambos och sammanlevande registrerade partners. Samboende mellan syskon räknas i avgiftssammanhang som ensamstående. I SOL (8 KAP, 6) fastställs att sambo/make eller maka inte skall drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation när avgifterna fastställs för en omsorgstagare. Detta gäller även sammanlevande registrerade partners. 3 BERÄKNING AV OMVÅRDNADSAVGIFT Beräkning av omsorgstagarens avgift sker årligen eller då insatser påbörjas. Kommunen samlar in avgiftsunderlag från omsorgstagare och berörda myndigheter. Vilka inkomster som utgör avgiftsunderlag regleras i SOL (8 kap, 4 ). Avgiftsberäkning skall också ske när omsorgstagarens inkomstförhållanden eller insatser förändrats. Sker en förändring av brukares inkomstförhållanden under året ansvarar den enskilde för att redovisa de förändrade förhållandena. Omsorgstagarens nettoinkomst sammanställs utifrån insamlat avgiftsunderlag. Från nettoinkomsten dras minimibelopp och faktisk boendekostnad enligt SOL. Kvarvarande belopp utgör avgiftsutrymme. Är avgiftsutrymmet noll eller negativt uttas ingen omvårdnadsavgift. Är avgiftsutrymmet positivt uttas avgiftsutrymmets belopp som omvårdnadsavgift. Omvårdnadsavgiften får inte överstiga kommunens

5 4 ÖVRIGA AVGIFTER självkostnad för lämnade insatser. Omvårdnadsavgiften får inte heller överstiga hög kostnadsskyddet.(sol 8 kap, 5 ). Om det sker ett avbrott i insatserna och detta beror på att den enskilde vistas på sjukhus och erlägger vårdavgift till annan huvudman skall den enskildes förbehållsbelopp justeras upp motsvarande den aktuella vårdavgiften. Jämkning av nedanstående avgifter sker i enlighet med SOL om inte annat anges. Trygghetslarm Avgift tas ut för trygghetslarm som installeras hos äldre- och funktionshindrade i ordinärt boende, särskilda boendeformer och bostäder med särskild service, efter beslut enligt Socialtjänstlagen. Avgift för trygghetslarm uppgår till 5,2 procent av prisbasbeloppet (PBB). Uppräkning av avgiften sker årligen. Debitering sker med en tolftedel per månad. Matdistribution Uppräkning av matdistributionspriset sker årligen med PBB. Debitering sker månadsvis. Socialnämnden fastställer portionspris. Korttids- och växelvård För boende i ordinärt boende som har herntjänstinsatser sedan tidigare fortlöper gällande debitering vid vistelse i korttids- och växelvård. För omsorgstagare som inte erhåller hemtjänstinsatser debiteras avgift motsvarande permanentboende. Ledsagarservice Avgiften avser insatser som lämnas enligt socialnämndens regler för ledsagarservice. Då insatser lämnas under del av dygn räknas avgiften per lämnad servicetimma till 0,54 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Då insatser lämnas under helt dygn räknas avgiften per dygn till 6,4 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Dygnsbeloppet avrundas till närmast tiokrontal. Avgift för resor till och från dagcenter Avgift för resor till och från daglig verksamhet, enligt 9 LSS, med kollektivtrafik eller kommunens fordon, räknas per enkelresa motsvarande Länstrafikens zontaxa ett. Jämkning sker inte enligt SOL:

6 4 ÖVRIGA AVGIFTER självkostnad för lämnade insatser. Omvårdnadsavgiften får inte heller överstiga högkostnadsskyddet.(sol 8 kap, 5 ). Om det sker ett avbrott i insatserna och detta beror på att den enskilde vistas på sjukhus och erlägger vårdavgift till annan huvudman skall den enskildes förbehållsbelopp justeras upp motsvarande den aktuella vårdavgiften. Jämkning av nedanstående avgifter sker i enlighet med SOL om inte annat anges. Trygghetslarm Avgift tas ut för trygghetslarm som installeras hos äldre- och funktionshindrade i ordinärt boende, särskilda boendeformer och bostäder med särskild service, efter beslut enligt Socialtjänstlagen. Avgift för trygg hetslarm uppgår till 5,2 procent av prisbasbeloppet (PBB). Uppräkning av avgiften sker årligen. Debitering sker med en tolftedel per månad. Matdistribution Uppräkning av matdistributionspriset sker årligen med PBB. Debitering sker månadsvis. Socialnämnden fastställer portionspris. Korttids- och växelvård För boende i ordinärt boende som har hemtjänstinsatser sedan tidigare fortlöper gällande debitering vid vistelse i korttids- och växelvård. För omsorgstagare som inte erhåller hemtjänstinsatser debiteras avgift motsvarande permanentboende. Ledsagarservice Avgiften avser insatser som lämnas enligt socialnämndens regler för ledsagarservice. Då insatser lämnas under del av dygn räknas avgiften per lämnad servicetimma till 0,54 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Då insatser lämnas under helt dygn räknas avgiften per dygn till 6,4 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Dygnsbeloppet avrundas till närmast tiokrontal. Avgift för resor till och från dagcenter Avgift för resor till och från daglig verksamhet, enligt 9 LSS, med kollektivtrafik eller kommunens fordon, räknas per enkelresa motsvarande Länstrafikens zontaxa ett. Jämkning sker inte enligt SOL:

7 FALKENBERGS KOMMUNS 2.16 FÖRFATININGSSAMLING AA) ci;://ande AVGIFTSTAXA FÖR INSATSER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I FALKENBERGS KOMMUN fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m Dnr 2004:130 För uttag av avgifter för omvårdnad, inkl korttids- och växelvård, trygghetslarm, hemvårdarservice, ledsagarservice och varudistribution enligt Socialtjänstlagen samt resor till och från dagcenter och korttidsvistelse i form av lägerverksamhet enligt LSS, gäller nedanstående regler. Avgifterna tillfaller socialnämnden som också ges rätt att tolka avgiftsreglerna samt utfärda tillämpningsföreskrifter. 2 AVGIFTER 1. Omvårdnadsavgift 1.1 Avgift tas ut för omvårdnad och service, som beviljas enligt Socialtjänstlagen till äldre och funktionshindrade i ordinärt boende, särskilda boendeformer och bostäder med särskild service, korttidsoch växelvård, med undantag av den sociala service, för vilken särskild avgift tas ut enl punkterna 2 till och med 5 nedan. 1.2 Avgiftens storlek bestäms av insatsernas omfattning (omvårdnadsnivå) och den enskildes nettoinkomst. För personer boende inom särskilda boendeformer kommer en enhetlig omvårdnadsnivå att tillämpas Avgiftsgrundande inkomst för ensamstående är per månad en tolftedel av beräknad inkomst av tjänst plus inkomst av näringsverksamhet plus överskott av kapital samt inkomst i form av bostadstillägg och särskilt bostadstillägg de närmast kommande 12 månaderna. Därtill skall vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, bl a utländsk inkomst och stipendier, räknas in i avgiftsunderlaget. För samtliga inkomstslag avses beräknad nettoinkomst efter avdrag för preliminär skatt. I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster För samboende under äktenskapsliknande förhållanden eller par, där samboendet avbrutits på grund av att ena parten flyttat till särskild boendeform, är det den sammanlagda inkomsten enligt pkt dividerat med 2, som är vardera parts avgiftsgrundande inkomst Har den enskilde fått ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden skall socialnämnden, efter ansökan från den enskilde, besluta om ändrad avgiftsgrundande inkomst. Ändringen gäller från och med månaden efter den månad då förändringen inträffade.

8 FALKENBERGS KOMMUNS 2.16 FÖRFArININGSSAMLING Antalet avgiftsnivåer är fem (5) med lägsta omvårdnadsbehov i nivå 1. Avgiftsnivån bestäms av omvårdnadsnivån. Socialnämnden fastställer vilken avgiftsnivå som skall gälla för respektive omvårdnadsnivå. 1.3 Avgiften beräknas enligt följande: För samtliga vårdnivåer gäller ett grundbelopp på 150 kr. Till detta läggs för varje avgiftsnivå en summa som uttrycks enligt följande formler: avgiftsnivå 1: 1/ x nettoinkomsten 1,93 avgiftsnivå 2: 1/ x nettoinkomsten 1,93 avgiftsnivå 3: 1/ x nettoinkomsten 1,93 avgiftsnivå 4: 1/ x nettoinkomsten 1,93 avgiftsnivå 5: 1/ x nettoinkomsten 1, Avgiften beräknas enligt följande för omvårdnadsinsatser för boende inom särskilda boendeformer: avgiftsnivå 1/ x nettoinkomsten 1,93 2. Avgift för hemvårdarservice 2.1 Avgiften tas ut för insatser som lämnas enligt socialnämndens regler för hemvårdarservice. 2.2 Avgiften beräknas enligt följande: Då insatser lämnas under del av dygn räknas avgiften per lämnad servicetimma till 0,7 % av gällande prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Timbeloppet avrundas till närmast lägre krontal. Då insatser lämnas under helt dygn räknas avgiften per dygn till 13,7 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Dygnsbeloppet avrundas till närmast lägre tiokrontal. 3. Avgift för ledsagarservice 3.1 Avgiften avser insatser som lämnas enligt socialnämndens regler för ledsagarservice. (Avgiften avser inte ledsagarservice som beviljas enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade LSS.) 3.2 Avgiften beräknas enligt följande: Då insatser lämnas under del av dygn räknas avgiften per lämnad servicetimma till 0,54 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Timbeloppet avrundas till närmast lägre krontal. Då insatser lämnas under helt dygn räknas avgiften per dygn till 6,4 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Dygnsbeloppet avrundas till närmast lägre tiokrontal. 2

9 FALKENBERGS KOMMUNS 2.16 FÖRFATTNINGSSAMLING 4. Avgift för trygghetslarm 4.1 Avgift tas ut för trygghetslarm som installeras hos äldre- och funktionshindrade i ordinärt boende, särskilda boendeformer och bostäder med särskild service, efter beslut enligt Socialtjänstlagen. 4.2 Med trygghetslarm avses i detta sammanhang larmanordning med möjlighet till tvåvägskommunikation. 4.3 Avgift tas ut per månad med 5,2 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste femkrontal. 5. Avgift för varudistribution 5.1 Avgift tas ut för service som lämnas enligt socialnämndens regler för varudistribution. 5.2 Avgift tas ut per månad med 3,6 % av prisbasbeloppet per år dividerat med tolv. Månadsbeloppet avrundas till närmaste femkrontal. 6. Högkostnadsskydd För avgifter enligt punkterna 1-5 ovan gäller högkostnadsskydd enligt 8 kap 5 Socialtjänstlagen, vilket innebär att avgifterna per månad totalt för den enskilde får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger gällande prisbasbelopp. 3 FÖRBEHÅLLSBELOPP Enligt bestämmelserna i 8 kap 6 Socialtjänstlagen får avgifterna för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 hälso- och sjukvårdslagen, inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader. Enligt 8 kap 7 Socialtjänstlagen skall socialnämnden bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden skall beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. Minimibeloppet skall, om inte annat följer av 8 kap 8 Socialtjänstlagen, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av - 1,294 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller - 1,084 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. Minimibeloppet skall täcka normalkostnaderna för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 3

10 FALKENBERGS KOMMUNS 2.16 FÖRFATTNINGSSAMLING 4 DEFINITIONER Samboende: Med samboende avses ett faktiskt samboende mellan personer som är gifta eller lever samman under äktenskapsliknande förhållanden. Samboende kan anses föreligga i det senare fallet om tiden för samboendet överstiger 6 månader. Övrigt samboende, t ex mellan syskon, räknas i avgiftssammanhang som ensamstående. 5 AVBROTT I AVGIFTSDEBITERINGEN Då avbrottet beror på att den enskilde vistas på sjukhus och erlägger vårdavgift till annan huvudman skall den enskildes förbehållsbelopp justeras motsvarande den aktuella vårdavgiften. 6 ÖVRIGA AVGIFTER Dessa avgifter omfattas inte av förbehållsbeloppet enligt 3: Avgift för resor till och från dagcenter Avgift för resor till och från daglig verksamhet, enligt 9 LSS, med kollektivtrafik eller kommunens fordon, räknas per månad motsvarande Länstrafikens zontaxa ett. 2. Avgift för korttidsvistelse i form av lägerverksam het För korttidsvistelse, enligt 9 LSS, i form av lägerverksamhet gäller följande ersättningsbelopp per dygn, uttryckt i % av prisbasbeloppet dividerat med tolv: - Deltagare under 16 år 2,8 % - Deltagare år 4,6 % Beloppen avrundas till närmaste krontal. Deltagare över 21 år betalar hela kostnaden för mat och boende. 4

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN Information om regler, rutiner och avgifter Besöksadress: Köpmangatan 14 Postadress: 861 82 Timrå Telefon: 060-16 31 00 E-mail: sociala@timra.se Fastställd

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Bilaga. Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden. Granskning av. Lunds kommun. November 2003. Ingegerd Gustafsson Lena Salomon

Bilaga. Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden. Granskning av. Lunds kommun. November 2003. Ingegerd Gustafsson Lena Salomon Bilaga Granskning av Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun November 2003 Ingegerd Gustafsson Lena Salomon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilaga 1 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer