Värmeförhållanden i närheten av glas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeförhållanden i närheten av glas"

Transkript

1 1 Värmeförhållanden i närheten av glas I denna artikel står värmande glas för eluppvärmt isoleringsglas. I värmande glas produceras värmen i en beläggning och riktas sedan inåt i glaset. Artikeln behandlar kontroll av värmeförhållanden i närheten av fönster och glasfasader och ger synpunkter på detta. Här ingår också en kortfattad bedömning av energiförbrukningen med värmande glas och av glasets allmänna lämplighet för inglasningssystem. Allmänt: Yttemperaturerna i glasets inre ytor har stigit märkbart i och med att glasets U-värden har förbättrats. Detta har gjort det aktuellt att utifrån undersökningar bedöma värmeförhållandena inomhus i närheten av fönsterytor och glasfasader. Ifall glasytornas yttemperatur är lägre än rumstemperaturen uppstår asymmetrisk strålning i närheten av glaset. Om temperaturskillnaden är tillräckligt stor kan den åstadkomma en effekt som kallas för kallras. Samma temperaturskillnad leder också till att kallare luft sjunker nedåt och detta kan ge en känsla av drag hos personer i närheten av glaset, även om inget egentligt luftläckage förekommer. Artikeln undersöker dessa två frågor på basis av undersökningar och gör en bedömning huruvida värmande glas medför fördelar. Yttemperaturerna i glas beräknades med olika utomhustemperaturer och U-värden för denna artikel. Hastighetskurvorna för den konvektiva luftströmmen beräknades utifrån glasets yttemperaturer och skillnaderna mellan rumstemperaturerna. Dessa resultat jämfördes med tidigare forskningsresultat och rekommendationer. Effekten av resultaten jämfördes också med andra undersökningar både ur ekonomiskt perspektiv och med avseende på människors förnimmelser. Yttemperaturer Man lät göra beräkningar av yttemperaturerna enligt standarden EN673 /1/. Vidare gjordes en jämförelse av yttemperaturerna genom att använda ett annat program, vars resultat jämförts med mätresultaten /2/. Resultaten av detta kalkyleringsverktyg jämfördes också med de mätningar som VTT utfört /3/. Resultaten var kongruenta och kan sålunda anses vara tillförlitliga. I tabell 1 har glasens yttemperaturer beräknats med olika U-värden och utomhustemperaturer för glasen. Inomhustemperaturen var 20 C. Beräkningen utfördes på glasets mittdel, så att effekten av glasets kantområde och profilerna/karmarna inte beaktades. Tabell 1. Glasens yttemperaturer då utomhustemperaturerna ändras. Utomhustemperatur o C Glasets U-värden W/m2K Glasets yttemperatur C, insidan 0,60 16,2 16,9 17,6 18,3 0,90 14,4 15,4 16,4 17,5 1,30 11,9 13,4 14,9 16,5

2 Med de nuvarande, bättre U-värdena har skillnaden mellan yttemperaturerna och rumstemperaturen minskat. Trots allt förekommer det fortfarande en temperaturskillnad. Temperaturskillnaderna och de strömmar de genererar, liksom också deras effekter, har analyserats i flera olika undersökningar /4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14/. Också i tidsskriften Lasirakentaja har frågan tagits upp /15/. I ett antal andra undersökningar har det påvisats att luftens strömningshastighet är en aning lägre /8/9/ än de värden som anges i artikeln /15/ i Lasirakentaja. Oftast har strömningshastigheten räknats ut enligt följande formel 2 V max k ( h T ) 0,5 i vilken Vmax är luftens maximala hastighet (m/s) i glasytans nedre kant k är en koefficient, vars storlek varierar i undersökningarna mellan 0,055 0,1 h är glasets (eller glasväggens) höjd (m) ΔT är temperaturskillnaden (K) mellan glaset och rumstemperaturen Det är anmärkningsvärt att litteraturen uppvisar skillnader i värdena för k. Skillnaderna torde bero på olika mätapparatur samt på att experimenten inte är enhetliga. Resultatet påverkas av glasdelens höjd, rummets dimensioner, eventuella horisontalbalkar etc. I denna artikel har vi för säkerhets skull använt de lägsta data som fåtts fram i undersökningarna, fastän strömningshastigheterna kan vara högre i verkligheten. I verkliga situationer, då glasens kantområden och profil/karmkonstruktionen tas i beaktande, så kan man utgå från att det totala U-värdet är ca 0,2 W/m2 K högre och sålunda är också de genomsnittliga yttemperaturerna analogt lägre och strömningshastigheterna högre enligt diagrammet. U-värdet för hela fasaden beror på glasstorleken och det system som använts. Diagrammet nedan visar förändringen i luftströmmens hastighet med olika temperaturskillnader som en funktion av glasets (glasväggens) höjd. Värdena har beräknats med värdet 0,055 för koefficienten k. 0,5 Luftens strömningshastighet (m/s) 0,4 0,3 0,2 DT 2 K DT 4 K DT 6 K DT 8 K 0, Glasområdets höjd (m)

3 3 Figur 1. Förändringen i luftströmmens hastighet med olika temperaturskillnader ( T) som en funktion av glasets (glasväggens) höjd. DT-värdet erhålls från yttemperaturerna i tabell 1, då värdet för yttemperaturen subtraheras från rumstemperaturen. Hastigheten för den konvektiva luftströmmen kan härledas ur figur 1 då glasets (eller glasväggens) höjd och DT-värdet är känt. I figuren kan observeras att strömningshastigheterna tenderar att vara 0,2 0,25 m/s under en normal vinterdag beroende på U- värdet. Genom att använda ett högre k-värde, såsom gjorts i flera undersökningar, får man analogt högre strömningshastigheter. Enligt ISO 7730-standarden borde luftens genomsnittliga strömningshastighet inte på vintern överskrida värdet 0,15m/s /16/, samma värde /15/ används också i tidsskriften Lasirakentaja. Klassificeringen av inneluft 2008 S1 ger ett maximalt värde på 0,14 m/s för lufthastigheten vid en temperatur på 21 C, men då har inte temperaturskillnaden för strömmande luft beaktats. Ifall den strömmande luftens temperatur är lägre än rumstemperaturen, så är den tillåtna maximala strömningshastigheten lägre än så. Verkningsområdet för luftströmmen har konstaterats vara 0 2 m /9/ från glasytan. Också Fangers PPD index har ofta används vid uppskattningen av förhållandena. I Kähkönens undersökning /16/ konstaterades att även om endast 13 % av de tillfrågade led av drag, så klagade så gott som alla på drag i verkligheten. I Kähkönens undersökning var luftens strömningshastigheter 0,04 0,16 m/s. I experiment med testpersoner /17/ observerades att förhållanden, där lufttemperaturen var 1,5 2,0 C lägre än rumstemperaturen och luftens strömningshastighet var 0,1 m/s, upplevdes som obehagliga. Man kan tydligen anse värdet 0,1 m/s som övre gräns i praktiken, även om det också är anmärkningsvärt högt i jämförelse med Kähkönens undersökning. Den konvektiva luftströmmen vid fönster och glasväggar och dess effekt på värmetrivseln bör inte förväxlas med luftfördelningen via ventilationsventiler, där luft blandas med inneluft /17/. Det har hävdats att 90 % av klagomålen i anknytning till arbetsmiljön på kontor gäller värmeförhållanden /18/. Också omfattande enkäter i USA, Kanada och Finland visar att det återstår mycket att göra i fråga om värmetrivsel /19/. I en undersökning har det påvisats att personalens produktivitet kan ökas med 5 % med en två graders temperaturförändring från ett obekvämt område till trivselområdet för termisk komfort /20/. I den brittiska undersökningen Clements-Croomen har man observerat att det är mycket kostsammare att anställa personal än att äga och underhålla fastigheter /21/. Den största kostnadseffektiviteten får man alltså genom att fästa uppmärksamhet vid förbättring av arbetsmiljön /21/, och i synnerhet vid förbättring av värmeförhållandena, eftersom merparten av klagomålen gäller dessa. Redan med en mycket liten förbättring av produktiviteten på 0,1 2 % kan man dramatiskt påverka företagets produktivitet /21/. Samma undersökning visar att det är möjligt att öka produktiviteten med 4 10 % genom att förbättra förhållandena i arbetsmiljön. Enligt en forskares seminarieföredrag kan man med en 3,8 % ökning av produktiviteten täcka en byggnads planeringskostnader, byggnadskostnader och driftkostnader /18/. Relationstalet 1:5:200, som ofta citeras i Europa, är lika stort /22/. Här avser 1 byggnadens kostnader, 5 byggnadens driftkostnader (vatten, värme, underhåll) och 200 kostnader för löner och affärsverksamhet. I Finland har man funnit att storleksordningen är korrekt åtminstone med avseende på byggnation av affärslokaler /Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty./. Relationstalet 1:5:200 har konstaterats vara riktigt i ett tiotal olika undersökningar och seminarier /18/. Enligt dessa /18, 22/ undersökningar får man en

4 byggnads lokaliteter gratis då värmeförhållandena fåtts under kontroll. Byggnaden finansieras alltså med en högre arbetsproduktivitet. Det är inte konstigt att frågan väckt stort intresse i USA och i Europa, då man strävar efter en ökning i produktiviteten. Frågan har följaktligen också betydande nationalekonomisk bäring på byggnationen av affärslokaler. 4 Viktigast i fråga om konvektiva luftströmmar är att både standardrekommendationen och de övre gränserna som rekommenderas enligt forskningsresultaten överskrids i Finlands klimat med de nuvarande och kommande U-värdena. En enkel lösning vore att använda små fönster och att montera små radiatorer under fönstren. Å andra sidan skulle denna lösning ha negativa effekter på byggnadernas karaktär och utseende i estetiskt hänseende samt en psykologisk effekt till följd av minskat naturligt ljus. I undersökningar har man konstaterat att en kontakt till naturen i kontorsarbete har en gynnsam inverkan på människans psykologiska välbefinnande /23/. Radiatorerna begränsar också utnyttjandet av utrymmet till följd av det utrymme de själva kräver. I omständigheter där människor vistas i närheten av glasytor vore det motiverat att använda värmande glas för att förebygga osymmetrisk strålning och konvektiva luftströmmar. Frågan får särskild vikt då man tänker på de fördelar man får av en produktionsökning som beror på förbättrade arbetsförhållanden. I detta perspektiv är glasets högre pris försumbart i jämförelse med den nytta det ger. Yttemperaturen i det värmande glaset regleras till rumstemperatur med elektroniskt reglage. Då elimineras temperaturskillnaden mellan glasytan och rumstemperaturen och det bildas ingen konvektiv luftström. Den osymmetriska strålningen elimineras likaså. Till följd av detta kan man sänka rumstemperaturen något /2/. De främsta objekten för denna tillämpning finns i restauranger, hotell, entréhallar och vid byggnation av affärslokaler. Med värmeförhållandena under kontroll kan man utnyttja utrymmet optimalt i restauranger och lokaler. Man kan använda mera glas och samtidigt placera arbetspunkter eller restaurangplatser i närheten av glasytor, varvid antalet byggda kvadratmeter kan minskas, eller planerade kvadratmeter kan utnyttjas bättre. Tillämpning av värmande glas i inglasningssystem Värmande glas har sedan länge använts i trä-, trä-aluminium-, aluminiumfönster samt i olika fasadsystem. Värmande glas lämpar sig också för strukturinglasning, men beställaren bör försäkra sig om att det tillverkas och monteras enligt ETAG-anvisningar /24/ och CE-certifieras. Energiaspekten Att utvärdera energiförbrukningen är inte det lättaste, då byggnadernas form, isoleringsnivå och glasytornas storlek varierar. I VTT:s projekt Energieffektivitet och termisk trivsel simulerades emellertid energiförbrukningen med olika isoleringsnivåer (kraven för 1970, nuvarande krav samt passivnivå), genom att använda ett RADTEST-rum. RADTEST-testomgivningen är internationellt känd. I tabellen nedan visas resultat av simuleringen. I den jämförs golvvärme med kombinerad fönsteroch ventilationsvärme på olika värmeisoleringsnivåer.

5 5 Tabell 2. Energiförbrukningen på olika isoleringsnivåer /14/. Som alternativ olika former av uppvärmning. Nivån för 2010 kan användas som referensnivå för användningen av värmande glas med tanke på värmetrivsel. Värmeisoleringskrav Golvvärme, energibehov per år 1970 nivå 2010 nivå Passivnivå (kwh/a) Golvvärme maximalt behov av värmeeffekt (kw) 8,64 1,82 1,44 Ventilation + glasvärme, energibehov per år (kwh/a) Andelen glasvärme (kwh/a) Andelen ventilationsvärme (kwh/a) Ventilations- och glasvärme, maximalt behov av värmeeffekt (kw) 4,88 1,77 1,34 Tabell 2 visar att värmande glas också medför energiekonomiska aspekter och potentiella besparingar. Enligt undersökningar kan rumstemperaturen sänkas en aning utan att ge avkall på trivseln /2/. Det finns ändå skäl att vara försiktig vid en utvärdering av energibesparingen, då byggnadernas form och glasytornas storlek varierar. Det är svårt att göra en allmängiltig utvärdering av de potentiella besparingarna utgående från dessa data. I varje fall gav undersökningen uppmuntrande resultat. Sammandrag Värmeförhållandena i närheten av glas, glasfasader och fönster har förbättras i och med utvecklingen av U-värdena. Ändå förekommer det fortfarande temperaturskillnader mellan glasytorna och rumstemperaturen. Denna temperaturskillnad gör att kyld luft sjunker nedåt i närheten av en fönsteryta. Fenomenet är känt under namnet konvektiv luftström och i vardagligt tal kallas det drag. Också med nuvarande och kommande U-värden är en dylik temperaturskillnad tillräcklig för att skapa luftströmshastigheter som överskrider de tillåtna värdena (0,1 m/s). Temperaturförhållandena har konstaterats ha en märkbar inverkan på arbetsproduktiviteten. Vid byggnation av affärslokaler kan man rekommendera användning av värmande glas för att uppnå goda arbetsförhållanden såväl i nybyggen som i saneringsobjekt. I hotell- och restaurangbranschen är det väsentligt att kunderna trivs, endast kunder som kommer till restaurangen tillför kassaflöde. För restaurangens image är det särskilt viktigt att ordna med goda värmeförhållanden. Forskningsresultaten ger argument för att använda värmande glas i restauranger, om man placerar bord eller vistelserum i närheten av glas, då dessa glas garanterar behaglig värme. På basis av resultatet av VTT:s undersökning är det möjligt att under vissa förhållanden minska på behovet av värmeenergi per månad med hjälp av värmande glas. Värmeförhållandena och deras

6 6 inverkan måste ändå anses vara den centrala frågan, eftersom värmeförhållandenas inverkan på produktiviteten är obestridlig på basis av undersökningarna. Timo Saukko Glassolutions / Finnglass, Saint-Gobain Glass Finland Ab 1 Uoti, J. Feroxglas Oy. Pintalämpötila laskelmat EN673 standardin mukaisesti Ihalainen, P. Diplomityö. Sähkölasielementin Lämmönsiirtymismalli ja Ominaisuudet 3 Ruuskanen, A. & Kalema, T. Sähkölämmitteinen Ikkuna Vaikutukset energiankulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Imatran Voima Fanger, P.O., Ipsen, B. M., Langkilde, G., Olesen, B. K. Christensen, N. K., Tanabe, S. Comfort Limits for Asymmetric Thermal Radiation, Energy and Buildings, 8 (1985) Shillinghaw, J. A., Cold Window Surfaces and Discomfort. Building Services Engineering; 45(1977), July, Fanger, P. O., Melikov, A. K., Ring, J., Air turbulence and sensation of draught. Energy and Buildings, 12 (1988), Christensen, K. E., Jeppesen, J., Overby, H., Reduktion af traekgener i opholdszonen ved motering af sprosser i vindueskonstruktioner., Dansk VVS, June 1994, Vol 30, s Topp, C., Heiselberg, P. Reduktion af kuldenedfald ved hoje glasflader, Dansk VVS, 2/1996, Vol 32, s Heiselberg, P., Stratified flow in rooms with a cold vertical wall. ASHRAE Transaction 100 (1994):2, Heiselberg, P., Draught risk from cold vertical surface. Building and Environment 29 (1994):3, Heiselberg, P., Overby, H., Bjorn, E., Energy-efficient measures to avoid downdraft from large glazed facades. ASHRAE Transaction 101 (1995):2, Berglund, L. G., Fobeletts, A. P. R., Subjective human response to low-level air current and asymmetric radiation. ASHRAE Transaction 93 (1987):1, Tuomaala, P., Piira, K., Piippo, J., Holopainen, R., Airaksinen, M. New Energy Efficient building concepts affecting human thermal comfort and sensation. Building Simulation Conference University of Strathclyde, UK, Glasgow 27 th -30 th July 14 Tuomaala, P., Holopainen, R., Hattivatti project (Energiatehokkuus ja terminen viihtyvyys) final report Bertin, A. U-arvojen vaikutukset sisälasien pintalämpötiloihin ja pintalämpötilojen vaikutukset viihtyvyyteen. Lasirakentaja 3/95, s Kähkönen, E., Draught, Radiant Temperature Asymetry and Air Temperature a Comparison between Measured and Estimated Thermal Parameters. Indoor Air, (1991) Vol 1, No. 4, Wyon, D. P., Sandberg, M. Thermal manikin prediction of discomfort due to displacement ventilation, ASHRAE Transaction Vol 96, Part 1, (1990), Tuomaala, P. VTT. Suullinen tiedonanto Huizenga, C., Abbaszadeh, S., Zagreus, L., Arens, E., Air quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Result of a Large Indoor Environmental Quality Survey. Proceedings of Healthy Buildings 2006, Lisbon, Vol III, Olesen, B., J., D1.4 Report on the effect of thermal comfort on productivity. Professor. Technical University of Denmark Clements-Croome, D., J., Environmental Quality and the Productive workplace. Professor. Edinburgh Evans, R., Harryot Feng, R., Haste OBE Feng, N., Jones Feng, A. The Long Term Costs of Owing and Using Buildings. The Royal Academy of Engineering. London, UK Taib, N., Abdullah, A., Fairuz Syed Fadzil, S., Swee Yeok, F., An assessment of thermal comfort and users perceptions of landscape gardens in a high-rise office building. Journal of sustainable development. Vol. 3, No. 4; December ETAG. Guideline for european technical approval for structural sealant glazing systems (SSGS). Amended October Part 1. Supported and unsupported systems. EOTA (European Organization for Technical Approvals)

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Hur kan bedömning av termiskt klimat med manikiner innebära förbättringar och förenklingar?

Hur kan bedömning av termiskt klimat med manikiner innebära förbättringar och förenklingar? Termiska manikiner som bedömare av inneklimat och ventilation Hur kan bedömning av termiskt klimat med manikiner innebära förbättringar och förenklingar? Tekn.Dr. Civ.Ing. Håkan O. Nilsson Institutionen

Läs mer

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare I Finland styrs byggnadernas energiprestanda av flera delar i byggbestämmelsesamlingen som baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelserna förpliktar och vägleder byggherren att fatta energieffektiva

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med

ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM VENTILATION Varför ventilerar vi? Föra bort dålig och förbrukad luft Föra bort övertemperatur från rummet Tillförandet av ny luft är funktion av bortförandet

Läs mer

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04 Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm Rapport RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus Kund Svensk Planglasförening

Läs mer

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie M. AXELL U. LINDBERG SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut P. FAHLÈN N. FRANSSON Chalmers Tekniska Högskola,

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet. Västmanlands län. Sammanställt

Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet. Västmanlands län. Sammanställt Klimat, observationer och framtidsscenarier - medelvärden för länet Västmanlands län Sammanställt 2010-12-07 Data för länet Observationsdata Dagliga observationsdata från SMHIs väderstationer har interpolerats

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning)

Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning) Termisk beräkning mellan fönsterkarm och yttervägg enligt detalj: Detalj 1 Fönster - stdmassivvägg med iso (sidoanslutning) För framtagandet av de olika U- och Ψ- värden användades beräknings- och simuleringsprogrammet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Våra solskyddsglas. Det perfekta solskyddet för bättre inomhusklimat.

Våra solskyddsglas. Det perfekta solskyddet för bättre inomhusklimat. Våra solskyddsglas Det perfekta solskyddet för bättre inomhusklimat PHOTO NO. EUROPE 06: VANCOUVER CONVENTION CENTER ARCHITECT: DA ARCH. + PLANNERS / LMN ARCH. PHOTOGPHER: BOB MATHESON Våra solskyddsglas

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

Inför inspektionen boka följande instrument :

Inför inspektionen boka följande instrument : Ytterligare information om utredning vid klagomål finns att läsa om i Temperatur inomhus. Denna finns för nedladdning på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12940/temperatur-inomhus.pdf Inför

Läs mer

Med sikte på framtiden. Multifunktionsinstrumentet testo 435-1. För inomhusmätning. klimat. För effektiv

Med sikte på framtiden. Multifunktionsinstrumentet testo 435-1. För inomhusmätning. klimat. För effektiv Med sikte på framtiden Multifunktionsinstrumentet testo 5-1 klimat. För effektiv För inomhusmätning. testo 5 mäter kvaliteten på inomhusluften Med testo 5 kan inomhusklimatet analyseras. En sådan analys

Läs mer

Brand i fasader på höga hus

Brand i fasader på höga hus Brand i fasader på höga hus Lars Boström Oktober 24, 2017 RISE Research Institutes of Sweden Safety Fasadbränder Ett par exempel Greenfell-branden i London The Torch i Dubai ACM (Aluminium Composite Modules)

Läs mer

Behovsstyrd ventilation. Spara energi och pengar

Behovsstyrd ventilation. Spara energi och pengar Behovsstyrd ventilation Spara energi och pengar Introduktion I dag spenderar de flesta människor över 9% av sin tid inomhus. Det kan vara i hemmet eller skolan, på lasarett eller kontor. Att andas frisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Beräkning av förekomst av utvändig kondens på energieffektiva fönster

Beräkning av förekomst av utvändig kondens på energieffektiva fönster Bertil Jonsson Beräkning av förekomst av utvändig kondens på energieffektiva fönster SP AR 1999:4 Byggnadsfysik Borås 1999 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 3 Inledning 4 1 Utvändig

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus Tehuset

Södra Älvsborgs Sjukhus Tehuset VÄSTFASTIGHETER, BORÅS Södra Älvsborgs Sjukhus Tehuset Version 1 Bilaga 2 till Teknisk Systembeskrivning ÅF-Infrastruktur AB Göteborg Jennie Skoog ÅF-Infrastruktur AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 6 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar PRAKTEK anders.ehrlemark@ptek.se 2016-12-01 Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar Dessa råd gäller klimatreglerade stallar, d.v.s. isolerade stallar där man önskar

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar.

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. 03/10/2011 www.ruukki.com Ruukki energipanel Minskar värmekostnaderna betydligt Minskar CO 2 -utsläpp Ökar byggnadens värde Ökar komforten

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

Kombinerat system för ventilation och rumsuppvärmning

Kombinerat system för ventilation och rumsuppvärmning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Robin Wegner Kombinerat system för ventilation och rumsuppvärmning Parameterundersökning i simuleringsmodell för takvärmesystem

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Vägen till ett bra inomhusklimat

Vägen till ett bra inomhusklimat Vägen till ett bra inomhusklimat Tillsammans skapar vi ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat Fabeges ambition är att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat alltid med hänsyn till långsiktig

Läs mer

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö Genom renovering och tilläggsisolering kan gamla fönster bli lika energisnåla som nya. Ett välisolerat fönster minskar buller, kallras och drag och bidrar

Läs mer

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden vänder sig till dig som vistas och arbetar i lokalerna på KTH Campus. Guiden har tagits fram i samverkan mellan Akademiska

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13 Utgåva 1:1 2012-10-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Gräsgärde 1:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stora glasytor och energibesparing

Stora glasytor och energibesparing Stora glasytor och energibesparing SGG CLIMAPLUS VK SGG CLIMATOP VK Med rätt glas, gas och distansprofil är detta helt möjligt emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG CLIMAPLUS VK SGG CLIMATOP VK

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige www.igpassivhus.se Kent Pedersen Världens första passivhustennishall Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige IG Passivhus Sverige Det är vi idag: Certifierade passivhusexperter 30 år erfarenheter med

Läs mer

Rum I funktionen Rum ingår nedanstående formulär.

Rum I funktionen Rum ingår nedanstående formulär. ParaSol Bakgrund Energieffektiva byggnader är ett begrepp och ett tänkande som, efter alla diskussioner om energislukande byggnader, bristande tillgång till energi och energiproduktionens negativa påverkan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

solskydd Jämförelse mellan yttre, inre solskydd samt utan

solskydd Jämförelse mellan yttre, inre solskydd samt utan Ekonomisk argumentation för solskydd Jämförelse mellan yttre, inre solskydd samt utan solskydd sett i ett ekonomiskt perspektiv. 2012 Vi vill uppmärksamma vikten av de ekonomiska fördelar som solskydd

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-10-28 Handläggare Anna Lönn Telefon: 08-508 28 874 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 10 Yttrande till mark- och miljödomstolen

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN Ett samarbete mellan: Publikationer H. Hofgren et. al Measurements of some characteristics of thermal radiation in a 400 kw grate fired

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? 1 www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi - för brukningen genom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lygnesta 2:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lygnesta 2:11 Utgåva 1:1 2012-05-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lygnesta 2:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PANELRADIATORER För vattenburen värme

PANELRADIATORER För vattenburen värme PANELRADIATORER För vattenburen värme Sida 7:11 VIRAB s panelradiatorer levereras kompletta med monterade konsoller, sidoplåtar och galler. panelradiatorerna är tillverkade i stål med konvektor design

Läs mer

L11: Indoor climate targets for energy-efficient buildings. Helena Bülow-Hübe. Indoor climate

L11: Indoor climate targets for energy-efficient buildings. Helena Bülow-Hübe. Indoor climate L11: Indoor climate targets for energy-efficient buildings Helena Bülow-Hübe Indoor climate Discuss in 3 min: Between which temperatures is it comfortable to live and work? Should one make a difference

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer