Värmeförhållanden i närheten av glas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeförhållanden i närheten av glas"

Transkript

1 1 Värmeförhållanden i närheten av glas I denna artikel står värmande glas för eluppvärmt isoleringsglas. I värmande glas produceras värmen i en beläggning och riktas sedan inåt i glaset. Artikeln behandlar kontroll av värmeförhållanden i närheten av fönster och glasfasader och ger synpunkter på detta. Här ingår också en kortfattad bedömning av energiförbrukningen med värmande glas och av glasets allmänna lämplighet för inglasningssystem. Allmänt: Yttemperaturerna i glasets inre ytor har stigit märkbart i och med att glasets U-värden har förbättrats. Detta har gjort det aktuellt att utifrån undersökningar bedöma värmeförhållandena inomhus i närheten av fönsterytor och glasfasader. Ifall glasytornas yttemperatur är lägre än rumstemperaturen uppstår asymmetrisk strålning i närheten av glaset. Om temperaturskillnaden är tillräckligt stor kan den åstadkomma en effekt som kallas för kallras. Samma temperaturskillnad leder också till att kallare luft sjunker nedåt och detta kan ge en känsla av drag hos personer i närheten av glaset, även om inget egentligt luftläckage förekommer. Artikeln undersöker dessa två frågor på basis av undersökningar och gör en bedömning huruvida värmande glas medför fördelar. Yttemperaturerna i glas beräknades med olika utomhustemperaturer och U-värden för denna artikel. Hastighetskurvorna för den konvektiva luftströmmen beräknades utifrån glasets yttemperaturer och skillnaderna mellan rumstemperaturerna. Dessa resultat jämfördes med tidigare forskningsresultat och rekommendationer. Effekten av resultaten jämfördes också med andra undersökningar både ur ekonomiskt perspektiv och med avseende på människors förnimmelser. Yttemperaturer Man lät göra beräkningar av yttemperaturerna enligt standarden EN673 /1/. Vidare gjordes en jämförelse av yttemperaturerna genom att använda ett annat program, vars resultat jämförts med mätresultaten /2/. Resultaten av detta kalkyleringsverktyg jämfördes också med de mätningar som VTT utfört /3/. Resultaten var kongruenta och kan sålunda anses vara tillförlitliga. I tabell 1 har glasens yttemperaturer beräknats med olika U-värden och utomhustemperaturer för glasen. Inomhustemperaturen var 20 C. Beräkningen utfördes på glasets mittdel, så att effekten av glasets kantområde och profilerna/karmarna inte beaktades. Tabell 1. Glasens yttemperaturer då utomhustemperaturerna ändras. Utomhustemperatur o C Glasets U-värden W/m2K Glasets yttemperatur C, insidan 0,60 16,2 16,9 17,6 18,3 0,90 14,4 15,4 16,4 17,5 1,30 11,9 13,4 14,9 16,5

2 Med de nuvarande, bättre U-värdena har skillnaden mellan yttemperaturerna och rumstemperaturen minskat. Trots allt förekommer det fortfarande en temperaturskillnad. Temperaturskillnaderna och de strömmar de genererar, liksom också deras effekter, har analyserats i flera olika undersökningar /4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14/. Också i tidsskriften Lasirakentaja har frågan tagits upp /15/. I ett antal andra undersökningar har det påvisats att luftens strömningshastighet är en aning lägre /8/9/ än de värden som anges i artikeln /15/ i Lasirakentaja. Oftast har strömningshastigheten räknats ut enligt följande formel 2 V max k ( h T ) 0,5 i vilken Vmax är luftens maximala hastighet (m/s) i glasytans nedre kant k är en koefficient, vars storlek varierar i undersökningarna mellan 0,055 0,1 h är glasets (eller glasväggens) höjd (m) ΔT är temperaturskillnaden (K) mellan glaset och rumstemperaturen Det är anmärkningsvärt att litteraturen uppvisar skillnader i värdena för k. Skillnaderna torde bero på olika mätapparatur samt på att experimenten inte är enhetliga. Resultatet påverkas av glasdelens höjd, rummets dimensioner, eventuella horisontalbalkar etc. I denna artikel har vi för säkerhets skull använt de lägsta data som fåtts fram i undersökningarna, fastän strömningshastigheterna kan vara högre i verkligheten. I verkliga situationer, då glasens kantområden och profil/karmkonstruktionen tas i beaktande, så kan man utgå från att det totala U-värdet är ca 0,2 W/m2 K högre och sålunda är också de genomsnittliga yttemperaturerna analogt lägre och strömningshastigheterna högre enligt diagrammet. U-värdet för hela fasaden beror på glasstorleken och det system som använts. Diagrammet nedan visar förändringen i luftströmmens hastighet med olika temperaturskillnader som en funktion av glasets (glasväggens) höjd. Värdena har beräknats med värdet 0,055 för koefficienten k. 0,5 Luftens strömningshastighet (m/s) 0,4 0,3 0,2 DT 2 K DT 4 K DT 6 K DT 8 K 0, Glasområdets höjd (m)

3 3 Figur 1. Förändringen i luftströmmens hastighet med olika temperaturskillnader ( T) som en funktion av glasets (glasväggens) höjd. DT-värdet erhålls från yttemperaturerna i tabell 1, då värdet för yttemperaturen subtraheras från rumstemperaturen. Hastigheten för den konvektiva luftströmmen kan härledas ur figur 1 då glasets (eller glasväggens) höjd och DT-värdet är känt. I figuren kan observeras att strömningshastigheterna tenderar att vara 0,2 0,25 m/s under en normal vinterdag beroende på U- värdet. Genom att använda ett högre k-värde, såsom gjorts i flera undersökningar, får man analogt högre strömningshastigheter. Enligt ISO 7730-standarden borde luftens genomsnittliga strömningshastighet inte på vintern överskrida värdet 0,15m/s /16/, samma värde /15/ används också i tidsskriften Lasirakentaja. Klassificeringen av inneluft 2008 S1 ger ett maximalt värde på 0,14 m/s för lufthastigheten vid en temperatur på 21 C, men då har inte temperaturskillnaden för strömmande luft beaktats. Ifall den strömmande luftens temperatur är lägre än rumstemperaturen, så är den tillåtna maximala strömningshastigheten lägre än så. Verkningsområdet för luftströmmen har konstaterats vara 0 2 m /9/ från glasytan. Också Fangers PPD index har ofta används vid uppskattningen av förhållandena. I Kähkönens undersökning /16/ konstaterades att även om endast 13 % av de tillfrågade led av drag, så klagade så gott som alla på drag i verkligheten. I Kähkönens undersökning var luftens strömningshastigheter 0,04 0,16 m/s. I experiment med testpersoner /17/ observerades att förhållanden, där lufttemperaturen var 1,5 2,0 C lägre än rumstemperaturen och luftens strömningshastighet var 0,1 m/s, upplevdes som obehagliga. Man kan tydligen anse värdet 0,1 m/s som övre gräns i praktiken, även om det också är anmärkningsvärt högt i jämförelse med Kähkönens undersökning. Den konvektiva luftströmmen vid fönster och glasväggar och dess effekt på värmetrivseln bör inte förväxlas med luftfördelningen via ventilationsventiler, där luft blandas med inneluft /17/. Det har hävdats att 90 % av klagomålen i anknytning till arbetsmiljön på kontor gäller värmeförhållanden /18/. Också omfattande enkäter i USA, Kanada och Finland visar att det återstår mycket att göra i fråga om värmetrivsel /19/. I en undersökning har det påvisats att personalens produktivitet kan ökas med 5 % med en två graders temperaturförändring från ett obekvämt område till trivselområdet för termisk komfort /20/. I den brittiska undersökningen Clements-Croomen har man observerat att det är mycket kostsammare att anställa personal än att äga och underhålla fastigheter /21/. Den största kostnadseffektiviteten får man alltså genom att fästa uppmärksamhet vid förbättring av arbetsmiljön /21/, och i synnerhet vid förbättring av värmeförhållandena, eftersom merparten av klagomålen gäller dessa. Redan med en mycket liten förbättring av produktiviteten på 0,1 2 % kan man dramatiskt påverka företagets produktivitet /21/. Samma undersökning visar att det är möjligt att öka produktiviteten med 4 10 % genom att förbättra förhållandena i arbetsmiljön. Enligt en forskares seminarieföredrag kan man med en 3,8 % ökning av produktiviteten täcka en byggnads planeringskostnader, byggnadskostnader och driftkostnader /18/. Relationstalet 1:5:200, som ofta citeras i Europa, är lika stort /22/. Här avser 1 byggnadens kostnader, 5 byggnadens driftkostnader (vatten, värme, underhåll) och 200 kostnader för löner och affärsverksamhet. I Finland har man funnit att storleksordningen är korrekt åtminstone med avseende på byggnation av affärslokaler /Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty./. Relationstalet 1:5:200 har konstaterats vara riktigt i ett tiotal olika undersökningar och seminarier /18/. Enligt dessa /18, 22/ undersökningar får man en

4 byggnads lokaliteter gratis då värmeförhållandena fåtts under kontroll. Byggnaden finansieras alltså med en högre arbetsproduktivitet. Det är inte konstigt att frågan väckt stort intresse i USA och i Europa, då man strävar efter en ökning i produktiviteten. Frågan har följaktligen också betydande nationalekonomisk bäring på byggnationen av affärslokaler. 4 Viktigast i fråga om konvektiva luftströmmar är att både standardrekommendationen och de övre gränserna som rekommenderas enligt forskningsresultaten överskrids i Finlands klimat med de nuvarande och kommande U-värdena. En enkel lösning vore att använda små fönster och att montera små radiatorer under fönstren. Å andra sidan skulle denna lösning ha negativa effekter på byggnadernas karaktär och utseende i estetiskt hänseende samt en psykologisk effekt till följd av minskat naturligt ljus. I undersökningar har man konstaterat att en kontakt till naturen i kontorsarbete har en gynnsam inverkan på människans psykologiska välbefinnande /23/. Radiatorerna begränsar också utnyttjandet av utrymmet till följd av det utrymme de själva kräver. I omständigheter där människor vistas i närheten av glasytor vore det motiverat att använda värmande glas för att förebygga osymmetrisk strålning och konvektiva luftströmmar. Frågan får särskild vikt då man tänker på de fördelar man får av en produktionsökning som beror på förbättrade arbetsförhållanden. I detta perspektiv är glasets högre pris försumbart i jämförelse med den nytta det ger. Yttemperaturen i det värmande glaset regleras till rumstemperatur med elektroniskt reglage. Då elimineras temperaturskillnaden mellan glasytan och rumstemperaturen och det bildas ingen konvektiv luftström. Den osymmetriska strålningen elimineras likaså. Till följd av detta kan man sänka rumstemperaturen något /2/. De främsta objekten för denna tillämpning finns i restauranger, hotell, entréhallar och vid byggnation av affärslokaler. Med värmeförhållandena under kontroll kan man utnyttja utrymmet optimalt i restauranger och lokaler. Man kan använda mera glas och samtidigt placera arbetspunkter eller restaurangplatser i närheten av glasytor, varvid antalet byggda kvadratmeter kan minskas, eller planerade kvadratmeter kan utnyttjas bättre. Tillämpning av värmande glas i inglasningssystem Värmande glas har sedan länge använts i trä-, trä-aluminium-, aluminiumfönster samt i olika fasadsystem. Värmande glas lämpar sig också för strukturinglasning, men beställaren bör försäkra sig om att det tillverkas och monteras enligt ETAG-anvisningar /24/ och CE-certifieras. Energiaspekten Att utvärdera energiförbrukningen är inte det lättaste, då byggnadernas form, isoleringsnivå och glasytornas storlek varierar. I VTT:s projekt Energieffektivitet och termisk trivsel simulerades emellertid energiförbrukningen med olika isoleringsnivåer (kraven för 1970, nuvarande krav samt passivnivå), genom att använda ett RADTEST-rum. RADTEST-testomgivningen är internationellt känd. I tabellen nedan visas resultat av simuleringen. I den jämförs golvvärme med kombinerad fönsteroch ventilationsvärme på olika värmeisoleringsnivåer.

5 5 Tabell 2. Energiförbrukningen på olika isoleringsnivåer /14/. Som alternativ olika former av uppvärmning. Nivån för 2010 kan användas som referensnivå för användningen av värmande glas med tanke på värmetrivsel. Värmeisoleringskrav Golvvärme, energibehov per år 1970 nivå 2010 nivå Passivnivå (kwh/a) Golvvärme maximalt behov av värmeeffekt (kw) 8,64 1,82 1,44 Ventilation + glasvärme, energibehov per år (kwh/a) Andelen glasvärme (kwh/a) Andelen ventilationsvärme (kwh/a) Ventilations- och glasvärme, maximalt behov av värmeeffekt (kw) 4,88 1,77 1,34 Tabell 2 visar att värmande glas också medför energiekonomiska aspekter och potentiella besparingar. Enligt undersökningar kan rumstemperaturen sänkas en aning utan att ge avkall på trivseln /2/. Det finns ändå skäl att vara försiktig vid en utvärdering av energibesparingen, då byggnadernas form och glasytornas storlek varierar. Det är svårt att göra en allmängiltig utvärdering av de potentiella besparingarna utgående från dessa data. I varje fall gav undersökningen uppmuntrande resultat. Sammandrag Värmeförhållandena i närheten av glas, glasfasader och fönster har förbättras i och med utvecklingen av U-värdena. Ändå förekommer det fortfarande temperaturskillnader mellan glasytorna och rumstemperaturen. Denna temperaturskillnad gör att kyld luft sjunker nedåt i närheten av en fönsteryta. Fenomenet är känt under namnet konvektiv luftström och i vardagligt tal kallas det drag. Också med nuvarande och kommande U-värden är en dylik temperaturskillnad tillräcklig för att skapa luftströmshastigheter som överskrider de tillåtna värdena (0,1 m/s). Temperaturförhållandena har konstaterats ha en märkbar inverkan på arbetsproduktiviteten. Vid byggnation av affärslokaler kan man rekommendera användning av värmande glas för att uppnå goda arbetsförhållanden såväl i nybyggen som i saneringsobjekt. I hotell- och restaurangbranschen är det väsentligt att kunderna trivs, endast kunder som kommer till restaurangen tillför kassaflöde. För restaurangens image är det särskilt viktigt att ordna med goda värmeförhållanden. Forskningsresultaten ger argument för att använda värmande glas i restauranger, om man placerar bord eller vistelserum i närheten av glas, då dessa glas garanterar behaglig värme. På basis av resultatet av VTT:s undersökning är det möjligt att under vissa förhållanden minska på behovet av värmeenergi per månad med hjälp av värmande glas. Värmeförhållandena och deras

6 6 inverkan måste ändå anses vara den centrala frågan, eftersom värmeförhållandenas inverkan på produktiviteten är obestridlig på basis av undersökningarna. Timo Saukko Glassolutions / Finnglass, Saint-Gobain Glass Finland Ab 1 Uoti, J. Feroxglas Oy. Pintalämpötila laskelmat EN673 standardin mukaisesti Ihalainen, P. Diplomityö. Sähkölasielementin Lämmönsiirtymismalli ja Ominaisuudet 3 Ruuskanen, A. & Kalema, T. Sähkölämmitteinen Ikkuna Vaikutukset energiankulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Imatran Voima Fanger, P.O., Ipsen, B. M., Langkilde, G., Olesen, B. K. Christensen, N. K., Tanabe, S. Comfort Limits for Asymmetric Thermal Radiation, Energy and Buildings, 8 (1985) Shillinghaw, J. A., Cold Window Surfaces and Discomfort. Building Services Engineering; 45(1977), July, Fanger, P. O., Melikov, A. K., Ring, J., Air turbulence and sensation of draught. Energy and Buildings, 12 (1988), Christensen, K. E., Jeppesen, J., Overby, H., Reduktion af traekgener i opholdszonen ved motering af sprosser i vindueskonstruktioner., Dansk VVS, June 1994, Vol 30, s Topp, C., Heiselberg, P. Reduktion af kuldenedfald ved hoje glasflader, Dansk VVS, 2/1996, Vol 32, s Heiselberg, P., Stratified flow in rooms with a cold vertical wall. ASHRAE Transaction 100 (1994):2, Heiselberg, P., Draught risk from cold vertical surface. Building and Environment 29 (1994):3, Heiselberg, P., Overby, H., Bjorn, E., Energy-efficient measures to avoid downdraft from large glazed facades. ASHRAE Transaction 101 (1995):2, Berglund, L. G., Fobeletts, A. P. R., Subjective human response to low-level air current and asymmetric radiation. ASHRAE Transaction 93 (1987):1, Tuomaala, P., Piira, K., Piippo, J., Holopainen, R., Airaksinen, M. New Energy Efficient building concepts affecting human thermal comfort and sensation. Building Simulation Conference University of Strathclyde, UK, Glasgow 27 th -30 th July 14 Tuomaala, P., Holopainen, R., Hattivatti project (Energiatehokkuus ja terminen viihtyvyys) final report Bertin, A. U-arvojen vaikutukset sisälasien pintalämpötiloihin ja pintalämpötilojen vaikutukset viihtyvyyteen. Lasirakentaja 3/95, s Kähkönen, E., Draught, Radiant Temperature Asymetry and Air Temperature a Comparison between Measured and Estimated Thermal Parameters. Indoor Air, (1991) Vol 1, No. 4, Wyon, D. P., Sandberg, M. Thermal manikin prediction of discomfort due to displacement ventilation, ASHRAE Transaction Vol 96, Part 1, (1990), Tuomaala, P. VTT. Suullinen tiedonanto Huizenga, C., Abbaszadeh, S., Zagreus, L., Arens, E., Air quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Result of a Large Indoor Environmental Quality Survey. Proceedings of Healthy Buildings 2006, Lisbon, Vol III, Olesen, B., J., D1.4 Report on the effect of thermal comfort on productivity. Professor. Technical University of Denmark Clements-Croome, D., J., Environmental Quality and the Productive workplace. Professor. Edinburgh Evans, R., Harryot Feng, R., Haste OBE Feng, N., Jones Feng, A. The Long Term Costs of Owing and Using Buildings. The Royal Academy of Engineering. London, UK Taib, N., Abdullah, A., Fairuz Syed Fadzil, S., Swee Yeok, F., An assessment of thermal comfort and users perceptions of landscape gardens in a high-rise office building. Journal of sustainable development. Vol. 3, No. 4; December ETAG. Guideline for european technical approval for structural sealant glazing systems (SSGS). Amended October Part 1. Supported and unsupported systems. EOTA (European Organization for Technical Approvals)

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

Stora glasytor och energibesparing

Stora glasytor och energibesparing Stora glasytor och energibesparing SGG CLIMAPLUS VK SGG CLIMATOP VK Med rätt glas, gas och distansprofil är detta helt möjligt emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG CLIMAPLUS VK SGG CLIMATOP VK

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV SOFTFLO Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV Miljoner färre sjukdagar & miljoner färre dagar för vård av sjukt barn. En enkel åtgärd är allt som behövs Mekanisk ventilation

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Problem med luftkvalitet i klassrum. Rena, varma och torra klassrum är inte bra nog.

Problem med luftkvalitet i klassrum. Rena, varma och torra klassrum är inte bra nog. Problem med luftkvalitet i klassrum Rena, varma och torra klassrum är inte bra nog. Problemskolor? Skandinaviska länder är stolta över att kunna tillhandahålla bra arbetsmiljö för alla. I byggnader där

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige

www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige www.igpassivhus.se Kent Pedersen Världens första passivhustennishall Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige IG Passivhus Sverige Det är vi idag: Certifierade passivhusexperter 30 år erfarenheter med

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd Ventilerade kläder Ventilerade kläder Kalev Kuklane Användning av luftgenomsläppliga kläder Öka möjligheter för ventilation (designlösningar) Aktiv ventilation Ventilation i skyddsklädsel (t.ex. CBRN)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products Building Concept WICONA High performance Climate wall products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Ett komplett byggsystem Med utgångspunkt från marknadens krav presenterar

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar.

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. 03/10/2011 www.ruukki.com Ruukki energipanel Minskar värmekostnaderna betydligt Minskar CO 2 -utsläpp Ökar byggnadens värde Ökar komforten

Läs mer

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar

RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar Kontaktperson Carl-Magnus Capener 2013-06-20 3P04862 1 (3) Energiteknik 010-516 58 52 Carl-Magnus.Capener@sp.se Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE-231 62 TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar

Läs mer

Invändig isolering med vakuumpaneler

Invändig isolering med vakuumpaneler Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar Sapa Building System Energieffektiva lösningar Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium. Sapa Fasadsystem 4150 SSG Structural Glazing Vårt system för Structural Glazing bygger på bassystemet 4150

Läs mer

Bevent Rasch - Air diffusers -

Bevent Rasch - Air diffusers - event Rasch - ir diffusers - Eco-serien ECO SERIE Rumspecifik luftuppvärmning den bästa lösningen för lågenergi- och passivhus.. www.bevent-rasch.se Lämmittäjänkatu 4, FI-00880 HELSINGFORS, Finland Telefon

Läs mer

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Kista Science Tower Varför dubbelglasfasad? Katsan Varför enkelfasad? Vikten av

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Högåsskolan - a passive house school 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Conditions Conditions 6,700m 2 540 pupils Sweden s first passive house school certified by IGPH Knivsta The site SKALA 1:800 N N

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Simulering av soldrivet torkskåp

Simulering av soldrivet torkskåp Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Sivert Uvsløkk 1,*, Hans Boye Skogstad 1, Steinar Grynning 1 1 SINTEF Byggforsk, Norge

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO DEN SKÖNA Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO VÄRME I UNIK SVENSK DESIGN Roundline är en serie svensktillverkade elradiatorer. Roundline är unik när det gäller formgivningen,

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Invändigt solskydd och dess energipåverkan

Invändigt solskydd och dess energipåverkan Invändigt solskydd och dess energipåverkan Kurs: Diplomerad solskyddstekniker 2014. Projektarbete av: Mikael Pålsson & Bo Lennerhov Inledning Utvecklingen av invändiga solskydd har gått väldigt mycket

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme Med golvvärme ska man kunna sänka inomustemperaturen och samtidigt öka komforten. En av förutsättningarna

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi för brukningen genom byte

Läs mer

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER 1 INNEHÅLL FÖRSTA STEGET... 3 PROBLEM... 4 FÖNSTERTYPER... 5 VAD HAR JAG FÖR FÖNSTERTYP?... 5 VÄRMEISOLERING... 5 ÅTGÄRDER... 6 1+1 GLAS... 6 BYTE AV HELA FÖNSTERBÅGEN...

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Introduktion till vattenburen golvvärme. Handbok DANFOSS HEATING SOLUTIONS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Introduktion till vattenburen golvvärme. Handbok DANFOSS HEATING SOLUTIONS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DANFOSS HEATING SOLUTIONS Handbok 2 Introduktion till vattenburen golvvärme Under de senaste åren har golvvärme blivit alltmer populär. Detta beror på att golvvärmen erbjuder

Läs mer

Glassystem. Presbytarian Hospital, New York, USA. Pilkington GLASFAKTA 2012 59

Glassystem. Presbytarian Hospital, New York, USA. Pilkington GLASFAKTA 2012 59 Glassystem Med glas kan du skapa rum där det känns som att vara både ute och inne på saa gång. Ute, eftersom du har fritt synfält till den omgivande naturen och får det lika ljust som utomhus. Inne, därför

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus THERMOTECH MultiLevel Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus Kv. Pärllöken, ÖrebroBostäder 2011 MULTILEVEL - ENERGISMART PÅ FLERA PLAN! Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus

Läs mer

SGG STADIP SILENCE SGG CLIMAPLUS SILENCE Glas med ljudreducerande egenskaper Ljudreduktion upp till 51 db emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

SGG STADIP SILENCE SGG CLIMAPLUS SILENCE Glas med ljudreducerande egenskaper Ljudreduktion upp till 51 db emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE SGG CLIMAPLUS SILENCE Glas med ljudreducerande egenskaper Ljudreduktion upp till 51 eabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE SGG climaplus

Läs mer

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ. En sma r t invester ing

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ. En sma r t invester ing En sma r t invester ing Kontroll av solljusinsläpp för att lösa problem från solen. Energibesparing Uppvärmning, luftkonditionering, persienner och belysning har en avgörande inverkan på fastighetens totala

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer