Värmeförhållanden i närheten av glas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeförhållanden i närheten av glas"

Transkript

1 1 Värmeförhållanden i närheten av glas I denna artikel står värmande glas för eluppvärmt isoleringsglas. I värmande glas produceras värmen i en beläggning och riktas sedan inåt i glaset. Artikeln behandlar kontroll av värmeförhållanden i närheten av fönster och glasfasader och ger synpunkter på detta. Här ingår också en kortfattad bedömning av energiförbrukningen med värmande glas och av glasets allmänna lämplighet för inglasningssystem. Allmänt: Yttemperaturerna i glasets inre ytor har stigit märkbart i och med att glasets U-värden har förbättrats. Detta har gjort det aktuellt att utifrån undersökningar bedöma värmeförhållandena inomhus i närheten av fönsterytor och glasfasader. Ifall glasytornas yttemperatur är lägre än rumstemperaturen uppstår asymmetrisk strålning i närheten av glaset. Om temperaturskillnaden är tillräckligt stor kan den åstadkomma en effekt som kallas för kallras. Samma temperaturskillnad leder också till att kallare luft sjunker nedåt och detta kan ge en känsla av drag hos personer i närheten av glaset, även om inget egentligt luftläckage förekommer. Artikeln undersöker dessa två frågor på basis av undersökningar och gör en bedömning huruvida värmande glas medför fördelar. Yttemperaturerna i glas beräknades med olika utomhustemperaturer och U-värden för denna artikel. Hastighetskurvorna för den konvektiva luftströmmen beräknades utifrån glasets yttemperaturer och skillnaderna mellan rumstemperaturerna. Dessa resultat jämfördes med tidigare forskningsresultat och rekommendationer. Effekten av resultaten jämfördes också med andra undersökningar både ur ekonomiskt perspektiv och med avseende på människors förnimmelser. Yttemperaturer Man lät göra beräkningar av yttemperaturerna enligt standarden EN673 /1/. Vidare gjordes en jämförelse av yttemperaturerna genom att använda ett annat program, vars resultat jämförts med mätresultaten /2/. Resultaten av detta kalkyleringsverktyg jämfördes också med de mätningar som VTT utfört /3/. Resultaten var kongruenta och kan sålunda anses vara tillförlitliga. I tabell 1 har glasens yttemperaturer beräknats med olika U-värden och utomhustemperaturer för glasen. Inomhustemperaturen var 20 C. Beräkningen utfördes på glasets mittdel, så att effekten av glasets kantområde och profilerna/karmarna inte beaktades. Tabell 1. Glasens yttemperaturer då utomhustemperaturerna ändras. Utomhustemperatur o C Glasets U-värden W/m2K Glasets yttemperatur C, insidan 0,60 16,2 16,9 17,6 18,3 0,90 14,4 15,4 16,4 17,5 1,30 11,9 13,4 14,9 16,5

2 Med de nuvarande, bättre U-värdena har skillnaden mellan yttemperaturerna och rumstemperaturen minskat. Trots allt förekommer det fortfarande en temperaturskillnad. Temperaturskillnaderna och de strömmar de genererar, liksom också deras effekter, har analyserats i flera olika undersökningar /4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14/. Också i tidsskriften Lasirakentaja har frågan tagits upp /15/. I ett antal andra undersökningar har det påvisats att luftens strömningshastighet är en aning lägre /8/9/ än de värden som anges i artikeln /15/ i Lasirakentaja. Oftast har strömningshastigheten räknats ut enligt följande formel 2 V max k ( h T ) 0,5 i vilken Vmax är luftens maximala hastighet (m/s) i glasytans nedre kant k är en koefficient, vars storlek varierar i undersökningarna mellan 0,055 0,1 h är glasets (eller glasväggens) höjd (m) ΔT är temperaturskillnaden (K) mellan glaset och rumstemperaturen Det är anmärkningsvärt att litteraturen uppvisar skillnader i värdena för k. Skillnaderna torde bero på olika mätapparatur samt på att experimenten inte är enhetliga. Resultatet påverkas av glasdelens höjd, rummets dimensioner, eventuella horisontalbalkar etc. I denna artikel har vi för säkerhets skull använt de lägsta data som fåtts fram i undersökningarna, fastän strömningshastigheterna kan vara högre i verkligheten. I verkliga situationer, då glasens kantområden och profil/karmkonstruktionen tas i beaktande, så kan man utgå från att det totala U-värdet är ca 0,2 W/m2 K högre och sålunda är också de genomsnittliga yttemperaturerna analogt lägre och strömningshastigheterna högre enligt diagrammet. U-värdet för hela fasaden beror på glasstorleken och det system som använts. Diagrammet nedan visar förändringen i luftströmmens hastighet med olika temperaturskillnader som en funktion av glasets (glasväggens) höjd. Värdena har beräknats med värdet 0,055 för koefficienten k. 0,5 Luftens strömningshastighet (m/s) 0,4 0,3 0,2 DT 2 K DT 4 K DT 6 K DT 8 K 0, Glasområdets höjd (m)

3 3 Figur 1. Förändringen i luftströmmens hastighet med olika temperaturskillnader ( T) som en funktion av glasets (glasväggens) höjd. DT-värdet erhålls från yttemperaturerna i tabell 1, då värdet för yttemperaturen subtraheras från rumstemperaturen. Hastigheten för den konvektiva luftströmmen kan härledas ur figur 1 då glasets (eller glasväggens) höjd och DT-värdet är känt. I figuren kan observeras att strömningshastigheterna tenderar att vara 0,2 0,25 m/s under en normal vinterdag beroende på U- värdet. Genom att använda ett högre k-värde, såsom gjorts i flera undersökningar, får man analogt högre strömningshastigheter. Enligt ISO 7730-standarden borde luftens genomsnittliga strömningshastighet inte på vintern överskrida värdet 0,15m/s /16/, samma värde /15/ används också i tidsskriften Lasirakentaja. Klassificeringen av inneluft 2008 S1 ger ett maximalt värde på 0,14 m/s för lufthastigheten vid en temperatur på 21 C, men då har inte temperaturskillnaden för strömmande luft beaktats. Ifall den strömmande luftens temperatur är lägre än rumstemperaturen, så är den tillåtna maximala strömningshastigheten lägre än så. Verkningsområdet för luftströmmen har konstaterats vara 0 2 m /9/ från glasytan. Också Fangers PPD index har ofta används vid uppskattningen av förhållandena. I Kähkönens undersökning /16/ konstaterades att även om endast 13 % av de tillfrågade led av drag, så klagade så gott som alla på drag i verkligheten. I Kähkönens undersökning var luftens strömningshastigheter 0,04 0,16 m/s. I experiment med testpersoner /17/ observerades att förhållanden, där lufttemperaturen var 1,5 2,0 C lägre än rumstemperaturen och luftens strömningshastighet var 0,1 m/s, upplevdes som obehagliga. Man kan tydligen anse värdet 0,1 m/s som övre gräns i praktiken, även om det också är anmärkningsvärt högt i jämförelse med Kähkönens undersökning. Den konvektiva luftströmmen vid fönster och glasväggar och dess effekt på värmetrivseln bör inte förväxlas med luftfördelningen via ventilationsventiler, där luft blandas med inneluft /17/. Det har hävdats att 90 % av klagomålen i anknytning till arbetsmiljön på kontor gäller värmeförhållanden /18/. Också omfattande enkäter i USA, Kanada och Finland visar att det återstår mycket att göra i fråga om värmetrivsel /19/. I en undersökning har det påvisats att personalens produktivitet kan ökas med 5 % med en två graders temperaturförändring från ett obekvämt område till trivselområdet för termisk komfort /20/. I den brittiska undersökningen Clements-Croomen har man observerat att det är mycket kostsammare att anställa personal än att äga och underhålla fastigheter /21/. Den största kostnadseffektiviteten får man alltså genom att fästa uppmärksamhet vid förbättring av arbetsmiljön /21/, och i synnerhet vid förbättring av värmeförhållandena, eftersom merparten av klagomålen gäller dessa. Redan med en mycket liten förbättring av produktiviteten på 0,1 2 % kan man dramatiskt påverka företagets produktivitet /21/. Samma undersökning visar att det är möjligt att öka produktiviteten med 4 10 % genom att förbättra förhållandena i arbetsmiljön. Enligt en forskares seminarieföredrag kan man med en 3,8 % ökning av produktiviteten täcka en byggnads planeringskostnader, byggnadskostnader och driftkostnader /18/. Relationstalet 1:5:200, som ofta citeras i Europa, är lika stort /22/. Här avser 1 byggnadens kostnader, 5 byggnadens driftkostnader (vatten, värme, underhåll) och 200 kostnader för löner och affärsverksamhet. I Finland har man funnit att storleksordningen är korrekt åtminstone med avseende på byggnation av affärslokaler /Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty./. Relationstalet 1:5:200 har konstaterats vara riktigt i ett tiotal olika undersökningar och seminarier /18/. Enligt dessa /18, 22/ undersökningar får man en

4 byggnads lokaliteter gratis då värmeförhållandena fåtts under kontroll. Byggnaden finansieras alltså med en högre arbetsproduktivitet. Det är inte konstigt att frågan väckt stort intresse i USA och i Europa, då man strävar efter en ökning i produktiviteten. Frågan har följaktligen också betydande nationalekonomisk bäring på byggnationen av affärslokaler. 4 Viktigast i fråga om konvektiva luftströmmar är att både standardrekommendationen och de övre gränserna som rekommenderas enligt forskningsresultaten överskrids i Finlands klimat med de nuvarande och kommande U-värdena. En enkel lösning vore att använda små fönster och att montera små radiatorer under fönstren. Å andra sidan skulle denna lösning ha negativa effekter på byggnadernas karaktär och utseende i estetiskt hänseende samt en psykologisk effekt till följd av minskat naturligt ljus. I undersökningar har man konstaterat att en kontakt till naturen i kontorsarbete har en gynnsam inverkan på människans psykologiska välbefinnande /23/. Radiatorerna begränsar också utnyttjandet av utrymmet till följd av det utrymme de själva kräver. I omständigheter där människor vistas i närheten av glasytor vore det motiverat att använda värmande glas för att förebygga osymmetrisk strålning och konvektiva luftströmmar. Frågan får särskild vikt då man tänker på de fördelar man får av en produktionsökning som beror på förbättrade arbetsförhållanden. I detta perspektiv är glasets högre pris försumbart i jämförelse med den nytta det ger. Yttemperaturen i det värmande glaset regleras till rumstemperatur med elektroniskt reglage. Då elimineras temperaturskillnaden mellan glasytan och rumstemperaturen och det bildas ingen konvektiv luftström. Den osymmetriska strålningen elimineras likaså. Till följd av detta kan man sänka rumstemperaturen något /2/. De främsta objekten för denna tillämpning finns i restauranger, hotell, entréhallar och vid byggnation av affärslokaler. Med värmeförhållandena under kontroll kan man utnyttja utrymmet optimalt i restauranger och lokaler. Man kan använda mera glas och samtidigt placera arbetspunkter eller restaurangplatser i närheten av glasytor, varvid antalet byggda kvadratmeter kan minskas, eller planerade kvadratmeter kan utnyttjas bättre. Tillämpning av värmande glas i inglasningssystem Värmande glas har sedan länge använts i trä-, trä-aluminium-, aluminiumfönster samt i olika fasadsystem. Värmande glas lämpar sig också för strukturinglasning, men beställaren bör försäkra sig om att det tillverkas och monteras enligt ETAG-anvisningar /24/ och CE-certifieras. Energiaspekten Att utvärdera energiförbrukningen är inte det lättaste, då byggnadernas form, isoleringsnivå och glasytornas storlek varierar. I VTT:s projekt Energieffektivitet och termisk trivsel simulerades emellertid energiförbrukningen med olika isoleringsnivåer (kraven för 1970, nuvarande krav samt passivnivå), genom att använda ett RADTEST-rum. RADTEST-testomgivningen är internationellt känd. I tabellen nedan visas resultat av simuleringen. I den jämförs golvvärme med kombinerad fönsteroch ventilationsvärme på olika värmeisoleringsnivåer.

5 5 Tabell 2. Energiförbrukningen på olika isoleringsnivåer /14/. Som alternativ olika former av uppvärmning. Nivån för 2010 kan användas som referensnivå för användningen av värmande glas med tanke på värmetrivsel. Värmeisoleringskrav Golvvärme, energibehov per år 1970 nivå 2010 nivå Passivnivå (kwh/a) Golvvärme maximalt behov av värmeeffekt (kw) 8,64 1,82 1,44 Ventilation + glasvärme, energibehov per år (kwh/a) Andelen glasvärme (kwh/a) Andelen ventilationsvärme (kwh/a) Ventilations- och glasvärme, maximalt behov av värmeeffekt (kw) 4,88 1,77 1,34 Tabell 2 visar att värmande glas också medför energiekonomiska aspekter och potentiella besparingar. Enligt undersökningar kan rumstemperaturen sänkas en aning utan att ge avkall på trivseln /2/. Det finns ändå skäl att vara försiktig vid en utvärdering av energibesparingen, då byggnadernas form och glasytornas storlek varierar. Det är svårt att göra en allmängiltig utvärdering av de potentiella besparingarna utgående från dessa data. I varje fall gav undersökningen uppmuntrande resultat. Sammandrag Värmeförhållandena i närheten av glas, glasfasader och fönster har förbättras i och med utvecklingen av U-värdena. Ändå förekommer det fortfarande temperaturskillnader mellan glasytorna och rumstemperaturen. Denna temperaturskillnad gör att kyld luft sjunker nedåt i närheten av en fönsteryta. Fenomenet är känt under namnet konvektiv luftström och i vardagligt tal kallas det drag. Också med nuvarande och kommande U-värden är en dylik temperaturskillnad tillräcklig för att skapa luftströmshastigheter som överskrider de tillåtna värdena (0,1 m/s). Temperaturförhållandena har konstaterats ha en märkbar inverkan på arbetsproduktiviteten. Vid byggnation av affärslokaler kan man rekommendera användning av värmande glas för att uppnå goda arbetsförhållanden såväl i nybyggen som i saneringsobjekt. I hotell- och restaurangbranschen är det väsentligt att kunderna trivs, endast kunder som kommer till restaurangen tillför kassaflöde. För restaurangens image är det särskilt viktigt att ordna med goda värmeförhållanden. Forskningsresultaten ger argument för att använda värmande glas i restauranger, om man placerar bord eller vistelserum i närheten av glas, då dessa glas garanterar behaglig värme. På basis av resultatet av VTT:s undersökning är det möjligt att under vissa förhållanden minska på behovet av värmeenergi per månad med hjälp av värmande glas. Värmeförhållandena och deras

6 6 inverkan måste ändå anses vara den centrala frågan, eftersom värmeförhållandenas inverkan på produktiviteten är obestridlig på basis av undersökningarna. Timo Saukko Glassolutions / Finnglass, Saint-Gobain Glass Finland Ab 1 Uoti, J. Feroxglas Oy. Pintalämpötila laskelmat EN673 standardin mukaisesti Ihalainen, P. Diplomityö. Sähkölasielementin Lämmönsiirtymismalli ja Ominaisuudet 3 Ruuskanen, A. & Kalema, T. Sähkölämmitteinen Ikkuna Vaikutukset energiankulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Imatran Voima Fanger, P.O., Ipsen, B. M., Langkilde, G., Olesen, B. K. Christensen, N. K., Tanabe, S. Comfort Limits for Asymmetric Thermal Radiation, Energy and Buildings, 8 (1985) Shillinghaw, J. A., Cold Window Surfaces and Discomfort. Building Services Engineering; 45(1977), July, Fanger, P. O., Melikov, A. K., Ring, J., Air turbulence and sensation of draught. Energy and Buildings, 12 (1988), Christensen, K. E., Jeppesen, J., Overby, H., Reduktion af traekgener i opholdszonen ved motering af sprosser i vindueskonstruktioner., Dansk VVS, June 1994, Vol 30, s Topp, C., Heiselberg, P. Reduktion af kuldenedfald ved hoje glasflader, Dansk VVS, 2/1996, Vol 32, s Heiselberg, P., Stratified flow in rooms with a cold vertical wall. ASHRAE Transaction 100 (1994):2, Heiselberg, P., Draught risk from cold vertical surface. Building and Environment 29 (1994):3, Heiselberg, P., Overby, H., Bjorn, E., Energy-efficient measures to avoid downdraft from large glazed facades. ASHRAE Transaction 101 (1995):2, Berglund, L. G., Fobeletts, A. P. R., Subjective human response to low-level air current and asymmetric radiation. ASHRAE Transaction 93 (1987):1, Tuomaala, P., Piira, K., Piippo, J., Holopainen, R., Airaksinen, M. New Energy Efficient building concepts affecting human thermal comfort and sensation. Building Simulation Conference University of Strathclyde, UK, Glasgow 27 th -30 th July 14 Tuomaala, P., Holopainen, R., Hattivatti project (Energiatehokkuus ja terminen viihtyvyys) final report Bertin, A. U-arvojen vaikutukset sisälasien pintalämpötiloihin ja pintalämpötilojen vaikutukset viihtyvyyteen. Lasirakentaja 3/95, s Kähkönen, E., Draught, Radiant Temperature Asymetry and Air Temperature a Comparison between Measured and Estimated Thermal Parameters. Indoor Air, (1991) Vol 1, No. 4, Wyon, D. P., Sandberg, M. Thermal manikin prediction of discomfort due to displacement ventilation, ASHRAE Transaction Vol 96, Part 1, (1990), Tuomaala, P. VTT. Suullinen tiedonanto Huizenga, C., Abbaszadeh, S., Zagreus, L., Arens, E., Air quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Result of a Large Indoor Environmental Quality Survey. Proceedings of Healthy Buildings 2006, Lisbon, Vol III, Olesen, B., J., D1.4 Report on the effect of thermal comfort on productivity. Professor. Technical University of Denmark Clements-Croome, D., J., Environmental Quality and the Productive workplace. Professor. Edinburgh Evans, R., Harryot Feng, R., Haste OBE Feng, N., Jones Feng, A. The Long Term Costs of Owing and Using Buildings. The Royal Academy of Engineering. London, UK Taib, N., Abdullah, A., Fairuz Syed Fadzil, S., Swee Yeok, F., An assessment of thermal comfort and users perceptions of landscape gardens in a high-rise office building. Journal of sustainable development. Vol. 3, No. 4; December ETAG. Guideline for european technical approval for structural sealant glazing systems (SSGS). Amended October Part 1. Supported and unsupported systems. EOTA (European Organization for Technical Approvals)

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses - An LCC-study of a new building project in Sannegårdshamnen

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor

Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor Tor Broström Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Rapport 2010:1 Innehåll Förord...3 Inledning...4 Luft/luft-värmepumpar...5

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DAN BERGLUND, JONATHAN ANDERSSON Institutionen för bygg- och

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

EXAMENSARBETE. En energieffektiv arena. Tommy Roos 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. En energieffektiv arena. Tommy Roos 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE En energieffektiv arena Tommy Roos 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Abstract This report is the result

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

MARGINALER I FJÄRRVÄRMESYSTEM

MARGINALER I FJÄRRVÄRMESYSTEM Forskning och Utveckling FOU 2003:85 MARGINALER I FJÄRRVÄRMESYSTEM Patrik Selinder, Heimo Zinko ZW Energiteknik AB MARGINALER I FJÄRRVÄRMESYSTEM Patrik Selinder, Heimo Zinko ZW Energiteknik AB ISSN 1402-5191

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem rapport 2010:2

förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem rapport 2010:2 förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem rapport 2010:2 0 5 10 15 förbättrad teknik för fjärrvärme till byggnader med vattenburna värmesystem patrick lauenburg doktorsavhandling

Läs mer

Fönsterfysik och energitransport genom fönster

Fönsterfysik och energitransport genom fönster Fönsterfysik och energitransport genom fönster Helena Bülow-Hübe, Avd f Energi och ByggnadsDesign, LTH 046-222 73 56 / helena.bulow-hube@ebd.lth.se Värmetransporten genom ett fönster är en komplicerad

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader r och dess effekt på inomhusmiljön Finansierat av: SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

Energibesparingspotential vid fönsterbyte i kontorsbyggnader

Energibesparingspotential vid fönsterbyte i kontorsbyggnader 1 (16) Energibesparingspotential vid fönsterbyte i kontorsbyggnader Diana Avasoo WSP Environmental 2003-06-19 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer