Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering - 23 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering - 23 januari 2015"

Transkript

1 Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering - 23 januari 2015 På förmiddagen den 23 januari samlades ett fyrtiotal deltagare på Göteborgsregionens kommunalförbund i Gårda för en workshop inom ramarna för den förstudie om mellankommunal kustplanering som inleddes under hösten Deltagarskaran bestod av kommuntjänstemän från de åtta kustkommuner som ingår i förstudien, representanter från de regionala aktörer som står bakom förstudien och representanter från andra aktörer som på olika sätt jobbar med kust- och havsrelaterade frågor som är relevanta för förstudiens frågeställningar (Se bilaga 1 för fullständig deltagarlista). Här kommer en sammanfattning av workshopen. Workshopen inleddes med en kort introduktion där bakgrunden och syftet med förstudien presenterades. Förstudien är ett resultat av ett ökat fokus på grön- och blå strukturen från GRs håll, men arbetet kopplar också tydligt till den pågående nationella havsplaneprocessen där man uppmuntrar att kustkommunerna samordnar sig kring kustoch havsplanering. Dessutom knyter förstudien an till Västra Götalandsregionens Maritima klustersatsning och VG202 - strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Västra götalandsregionen är huvudfinansiär av förstudien och ingår i styrgruppen tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund. Både den nationella havsplaneprocessen och regionala klustersatsningen knyter i sin tur an till det ökade fokus inom EU på policyutveckling inom havsmiljö och det maritima området. Det övergripande syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för ett framtida fördjupat samarbete i kustzonen. kommuner med tjänstemän från plan, miljö och näringslivssidan. Möten har även hållits med andra relevanta aktörer såsom Tillväxt Norra Bohuslän, Västarvet, Västsvenska turistrådet m.fl. (Se bilaga 2) Målet med förstudien är att formulera förslag för hur ett samarbete kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas med avseende på: - Temaområden prioriterade områden i fokus för fortsatt arbete? - Organisering Hur ska den politiska styrningen ske? - Finansiering - Hur finansiera en fortsatt process kring mellankommunal kustplanering ? - Koppling nationell havsplanering och GRs strukturbild - Hur kan strukturbilden utvecklas och hur förhåller vi oss till den nationella havsplaneringsprocessen? Förstudien avslutas i april då en kick-off för arbetet framåt kommer att hållas. Introduktionen avslutades med en bild med en bruttolista över de temaområden som samlats ihop i de träffar som hölls under hösten. (Se bruttolista i bilaga 3.) De åtta kustkommuner som deltar i studien är Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Tjörn och Stenungsund som alla ingår i GRsamarbetet, samt Orust och Uddevalla. Under hösten har träffar hållits i dessa åtta

2 Temaområdesdiskussion i grupp Bruttolistan över tematiska områden låg sedan till grund för den första gruppövningen där grupperna fick till uppgift att inledningsvis titta på om någonting saknas i bruttolistan. Därefter skulle grupperna gemensamt plocka ut maximalt fem områden genom att svara på frågan: Vilka av dessa områden är viktigast att börja med ur ett mellankommunalt perspektiv? Som en ledning ombads man att fundera över såväl gemensamt viktiga temaområden som temaområden viktiga för några eller enbart enstaka kommuner. De fem gemensamt prioriterade områden grupperades därefter genom en diskussion i storgrupp. Resultatet av diskussionerna och grupperingen blev att åtta områden (Tabell 1) återstod från de ursprungliga 24 områdena i bruttolistan. Tabell 1. Resultat gruppövning och individuell prioritering. Prioövning Utvalda områden 28 Tillgängligt och attraktivt kustlandskap 21 Miljökvalitet och levande hav 14 Besöksnäring 13 Transportinfrastruktur 11 Byggandet i kusten 7 Muddertippning 4 Energiproduktion till havs 4 Näringslivet i kusten (vattenbruk) De klustrade områdena kunde innefatta flera frågeställningar. Byggandet i kusten innefattade såväl V/A- relaterade frågor som marktillgång i kustnära lägen för verksamheter samt boendefrågor. Ett annat exempel var Transportinfrastruktur som kopplade till både sjöfart och kollektivtrafik till havs och Tillgängligt och attraktivt kustlandskap som hade fokus på friluftsliv, tillgänglighet och turistisk infrastruktur i stort. I andra änden fanns exempelvis muddertippning och problematiken kring att hitta lämpliga platser för detta. En betydligt smalare och mer konkret frågeställning. Denna skillnad i nivå (omfattning) på de grupperade områdena påverkade naturligtvis utfallet av nästa workshopövning, men gav ändå en bra indikation på hur de aktörer som deltog resonerade kring frågorna och vilka områden man ser som viktiga i kustzonen. Individuell prioriteringsövning Efter gruppövningen fick varje deltagare till uppgift att individuellt placera tre pluppar (runda färgglada klisterlappar) vardera vid de eller det av de åtta områdena man ansåg allra viktigast. Resultatet från övningen blev att tillgänglighet till kusten och miljökvalitet i havet, de två kanske mest övergripande områdena, stack ut från de övriga områdena med 28 respektive 21 punkter vardera (se Tabell 1). Med tanke på de båda områdenas såväl grundläggande som omfattande karaktär var resultatet inte särskilt förvånande. Intressant att nämna i detta sammanhang var dock att dessa områden inte lyftes fram specifikt i de enskilda träffarna i kommunerna som hölls under hösten. Byggandet i kusten och mudderdumpningsplatser däremot var två av de områden som nästan alla kommuner lyfte fram som viktiga frågor i de enskilda träffarna, men som efter den individuella övningen på workshopen inte stod ut i relation till de andra områdena. En annan reflektion över resultatet från de båda övningarna var att näringslivsfrågorna fick minde vikt än förväntat. Möjligtvis kan det ha hängt ihop med att GRs näringslivschefer inte hade möjlighet att närvara eftersom de hade ett annat gemensamt möte vid samma tidpunkt.

3 Hur jobba vidare?- Kunskapsbehov och gemensamma förhållningssätt När prioriteringsövningarna var avslutade fick grupperna i uppgift att konkretisera sig något genom att diskutera hur man bör jobba vidare med de prioriterade områdena. Diskussionerna berörde arbetssätt framåt kunskapsbehov, befintliga underlag, vilka aktörer som berörs av arbetet och hur ett fortsatt arbete skulle kunna organiseras. Alla de åtta områdena diskuterades av minst en grupp. Dokumentationen från gruppdiskussionerna vittnar om att grupperna inom ett flertal områden ser ett stort kunskapsbehov. Exempelvis vad gäller havsbottenförhållanden, känsliga naturområden, lämpliga områden för lokalisering av vattenbruk, hur resemönstren varierar säsongsvis m.m. Flera av grupperna ser därför också att det finns ett värde i att gå ihop och göra gemensamma kartläggningar eller undersökningar. Dels för att ha en gemensam bas att utgå ifrån i planeringen och när man fattar beslut om lämpliga lokaliseringar av olika verksamheter, men också för att det blir mer kostnadseffektivt att göra gemensam sak. Samtidigt lyfte flera grupper fram att det i många fall redan finns mycket kunskap och pågående projekt som jobbar inom olika områden. Behovet ligger snarare i att kartlägga, sammanställa och samordna dessa. De exempel som lyfts fram är framförallt miljökvaliteten i havet där mycket görs och det finns en hel del kunskap men man behöver gemensamt prioritera åtgärder, och besöksnäringen där b.la. Ett enat Bohuslän lyfts fram som ett gott exempel där samarbete mellan kustkommunerna redan är etablerat. Vad gäller mudderfrågan så efterfrågas också mer kunskap och gemensamma underlag kring hur mudder sprids, vilka effekter det får och hur man kan kartlägga brett för att hitta lämpliga platser för muddertippning. Det lyfts fram som orimligt att varje kommun ska ha egna muddertippningsplatser. Kanske går det till och med att ta betalt när man tillhandahåller en muddertippningsplats? Många grupper lyfte även fram mer övergripande kring vikten av en gemensam värdegrund som kontinuerligt förankras politiskt och som man kan luta sig mot i arbetet framåt. Vad gäller organiseringen av arbetet framåt så lyfte flera grupper fram att GR är en viktig aktör för att driva och hålla ihop arbetet. Förutsatt att man har en utsträckt hand till Uddevalla och Orust som i dagsläget inte är medlemmar i GR. Det behövs ett gemensamt projektkontor eller liknande. Samtidigt ser man det av stor vikt att kommunerna själva känner ägandeskap över processen och har en central roll i arbetsgrupper och liknande. Som finansiering av det fortsatta arbetet lyfts lite olika vägar framåt. Ekonomiskt tillskott från kommunerna, finansiering från Västra Götalandsregionen och bevakning på olika EUprogram och utlysningar. Den 27:e februari kl8:30-12 på At Work i Gårda Göteborg, hålls den andra workshopen inom ramarna för förstudien där en fortsatt diskussion om arbetet framåt står i fokus. Du hittar länk till anmälan här. Välkommen!

4 Bilaga 1. Deltagarlista workshop mellankommunal kustplanering Namn Organisation E-post Agneta Blidnäs Region Halland Alfred Andersson Region Halland Anna Westergården Öckerö kommun Anders Brunberg Uddevalla kommun Anders Carlberg Västra Götalandsregionen Anders Gustafsson Kungsbacka kommun Anders Nilsson Västarvet Anna Noring Göteborgs stad Anna Skrapste Öckerö kommun Anne Udd Region Halland Birgitta Wall Stenungsunds kommun Björn Ohlén Västarvet Boel Lanne Vattenrådet för Bohuskusten Carl Dahlberg Tillväxt Norra Bohuslän Elsie Hellström Tillväxt Norra Bohuslän Emilie Hägg Tjörns kommun Fredrik Cederholm Stenungsunds kommun Ida Lindbergh Göteborgsregionens kommunalförbund Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götaland Jenny Toth Göteborgs stad Jesper Adolfsson Länsstyrelsen Västra Götaland Johanna Stenberg Kungsbacka kommun Katrina Envall Länsstyrelsen Västra Götaland Kristina Lindfors Stenungsunds kommun Kristina Stenström Tjörns kommun Lars Heineson Göteborgsregionens kommunalförbund Lars Iggström Öckerö kommun Lars-Erik Hammar Västarvet Lena Sultanovic Magnusson Business Region Göteborg Lynn Joel Uddevalla kommun Maria Hubinette Kungälvs kommun Markus Klingberg Länsstyrelsen Västra Götaland Niclas Åberg 8 fjordar Per-Olof Samuelsson Stenungsunds kommun Rickard Karlsson Orust kommun Sara Ejvegård 8 fjordar Sofia Ström Uddevalla kommun Sven Pettersson Orust kommun Tomas Brandt Västarvet Torbjörn Nilsson Kungälvs kommun Torunn Skau Bohuskustens vattenvårdsförbund Ulla Olsson Fiskekommunerna Ulrika Marklund Orust kommun

5 Bilaga 2. Kommuner och övriga aktörer Kungsbacka kommun Göteborgs Stad Öckerö Kommun Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun Orust kommun Uddevalla kommun Tillväxt Norra Bohuslän Västarvet, Bohusläns museum Västsvenska turistrådet Maritima klustret, delklustret för havsförvaltning Havs- och vattenmyndigheten Västkuststiftelsen 8-fjordar Bohuskustens vattenvårdsförbund Fiskekommunerna Leader Södra Bohuslän (Terra Et Mare) Nätverket för Samhällsbyggnadschefer GR Nätverket för Näringslivschefer BRG Styrgruppen för Miljö- och samhällsbyggnad GR KS Öckerö KS Orust Referensgrupp för förstudien Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen Västra Götaland Business Region Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund

6 Bruttolista temaområden Vattenbruk Besöksnäringen Fiske Energiproduktion Tillgång till havsnära lägen och kustvatten för verksamheter/näringsliv Kustkollektivtrafik Blå kollektivtrafik Trafikinfrastruktur Försvarets intressen Friluftsliv och tillgänglighet till kusten Miljötillståndet i havet Vattenkvalitet Naturskydd/vård, naturvärden, orörd natur Problembeskrivning/Frågeställning Var finns potentiellt lämpliga platser? Framförallt fokus på musselodling. Viktig inkomstkälla för kommunerna och en viktig fråga politiskt. Världens sjunde vackraste skärgård. Hur ska vi använda det? Hur möta en ökande turism? Infrastruktur för en ökande turism. Tillgängliggöra kusten för besökare. Gästhamnar viktiga. Hur underhålla hamnar lämpliga för fiske? Behov av ex. större djup (muddring). I vissa kommuner finns inte utrymme för näringen att växa. Fiskenäringen sysselsätter även andra industrier. Även regleringar för fritids- och husbehovsfiskare. Var finns lämpliga platser för ex. våg och vindkraft till havs? Anläggningen kan ligga i en kommun, transformatorn i en annan o.s.v. Ex. för båtproduktion och båtvårdsverksamhet, restauranger, boende och andra verksamheter kopplade till besöksnäring. Finns önskemål om att utveckla. Det är svårt att få in nya företag när alla attraktiva lägen redan är exploaterade. Även problematik kring vattennära verksamhetsområden med strandskyddsdispens, men där verksamheterna lägger ner. Vad händer med dessa områden? Hur kan man utveckla? Vilka linjer/stäckningar mest intressanta? Både för boende och besöksnäring. Hur ta sig ut till kustområdet bilfritt? För att kunna försörja en ökande befolkning. Minska tryck på vägar. Hur kan man utveckla? Vilka linjer/stäckningar mest intressanta? Både för boende och besöksnäring. Binda ihop kusten. Hur tillgängliggöra ytterskärgården för de som inte har egen båt? Högt tryck framförallt på vägar. Flaskhalsar vid broar o.s.v. Hur kan vi minska trafiken? Kopplingar kollektivtrafik på land och till havs. Infrastruktur för att hantera ökad kollektivtrafik. Farleder och kommunikationsvägar till havs. För boende och besökare. Tillgängliggöra närhet till havet för att bibehålla attraktivitet, utveckling av vandringsleder, kajakleder, turistisk infrastruktur, hänvisa besökare till badplatser, Turistisk Infrastruktur för ex. kajakliv. Sopkärl, toa, ev. hänvisade tältplatser, sätt att se till att naturskydd respekteras. Påverkar vägningen mellan bevarande och nyttjande Det finns ett egenvärde i att marken eller havet är oexploaterat. En attraktivitet i sig. Hur säkra detta värde? Det saknas en marinbiologisk värdering som är likvärdig för

7 Strandskydd Havet som idrottsarena Kulturhistoria Båtplatser, fritidsbåtar, småbåtshamnar Kustnära Boende/Byggande Relationen Bevarande/exploatering V/A Mudderdumpningsplatser Strandstädning Oljeskydd, sanering Klimatanpassning, översvämningar Färskvattentillgång Näringslivet i kusten kommunerna och en heltäckandebild av de stora naturskyddsområdena och naturvärdena i områden. Särskilt viktigt för den icke-båtburna besökaren/turisten. Hur kan man utveckla bebyggelse och verksamheter hand i hand med strandskyddet? Ex. Vart kan vi hänvisa jetskiklubben? Konflikt med andra intressen. Både kulturhistoriska värden på land, att historien syns i byggande och synliggörs och i vattnet. Ex. vrak. Värden i skärgårdsamhällena, havet som identitetsskapare. Stärk kopplingen kulturhistoria-besöksnäring. Var är det mest lämpligt att erbjuda/etablera fler båtplatser? Vem ska ha rätt till båtplats? Vinteruppställning? Tryck från både boende och besökare. Gästhamnar enormt viktiga för besöksnäringen. Finns det alternativa sätt att förvara båten på sommaren? Om vi bygger bostäder så behöver vi möta med båtplatser. Om inte så byggs de utan lov Utveckling av befintliga innan vi bygger nya Fritidsbåtar genererar arbetstillfällen även när de står på land. Var är det lämpligt att bygga? Hårt tryck på havsnära mark. Tillväxtmål finns i alla kommuner. Attraktivitet i havsnära lägen. Flytande bostäder, parkeringsdäck? Viktigt att peka ut områden man vill exploatera. Överbelastade verk och problematik i fritidshusområden som permanenteras. Dricksvattenfrågan. Vid utveckling av kusten är det av vikt att det inte belastar V/A. Olika tänk i olika kommuner. Vissa vill slippa bygga ut kommunalt V/A. Flesta kommuner har V/A-planer saneringsplaner som rullar. Var mest lämpligt? Hur avgöra detta? Vem ska betala? Hur ska man samla in och hämta? Behov av samordning av sophämtning, toaletter m.m. ute på öarna. Behov av långsiktig lösning och finansiering. Om något händer, vem ska göra något.? Vilka områden är mest känsliga för oljeutsläpp? Var finns lämpliga platser för omhändertagande av olja? Krympande landområde, ökade risker. Hur kan man skydda befintlig bebyggelse? Behov av våtmarksinventering. Att stärka de orter som finns i kusten med servicegrad, arbetstillfällen o.s.v.

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Bo Svärd Ren kust i Bohuslän 2013

Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Bo Svärd Ren kust i Bohuslän 2013 Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Bo Svärd Ren kust i Bohuslän 2013 Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Rapport: Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer