Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14"

Transkript

1 Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum Bakgrund: Tre projekt i tre grannkommuner avser att skapa långsiktig samverkan för att bilda en attraktiv helhet. Det gäller Upplevelsecentrum, Lysekil, Centrum för fritidsbåten, Uddevalla och Båtmuseum, Orust. Projekten är i olika fas, men tanken är att de tillsammans ska komma att utgöra en stark magnet året runt för människor intresserade av det maritima kulturhistoriska arvet, fritidsbåten och livet runt den, samt nya teknik och innovationer inom maritim forskning. Vid en konferens den 14/ på Bohusläns Museum presenterades de tre projekten för beslutsfattare och personer aktiva inom besöksnäringen i Västsverige, främst Bohuslän. Övergripande syfte Det övergripande syftet med konferensen var att utifrån en nulägesbeskrivning av respektive projekt och med hjälp av deltagarnas samlade kompetens föra en dialog kring huruvida det finns förutsättningarna att gå vidare med dessa tre projekt? Det vill säga om man anser det sannolikt att satsningar på projekten kommer att ge ökad attraktivitet, tillväxt och livskvalitet. Sammanfattning och slutsatser Efter presentation av de tre projektet (Cia Lantz Upplevelsecentrum, Lasse Hammar Centrum för fritidsbåten och Ronny Svensson Båtmuseum Orust) beskrev Anders Svedberg från Västsvenska Turistrådet den Nationella Turismstrategin Erland Holmdal var moderator, Ann Palmnäs dokumentatör. Gott om tid fanns för frågor, dialog och klargöranden. Slutsatsen blev att Bohuslän, med gediget gemensamt och fokuserat arbete, kan bli topp 3 av de exportmogna destinationer som Sverige behöver för att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen till år 2020, vilket är det övergripande målet i den nationella turiststrategin. Det konstaterades att kultur och tjänster, ofta helt eller delvis offentligt finansierade, är så kallade reseanledningar, vilket ger effekter bland annat för boende och handel. Ett klargörande var att en reseanledning är orsaken till att man överhuvudtaget tar sig till en plats, medan en besöksanledning är ett besöksmål som man tar sig till när man ändå är på plats. De tre presenterade projekten uppmanades vid konferensens slut att verka för en gemensam fortsättning, där alla tre projekten noga analyseras och vidareförädlas till en mycket attraktiv reseanledning med maritima förtecken, som ger många nya arbetstillfällen och ökad attraktivitet i hela Bohuslän. För att investeringarna, som kan komma att uppgå till miljoner ska kunna 1

2 genomföras måste det finnas en förståelse och vilja bland invånarna för prioriteringen, en mycket viktig pedagogisk utmaning att anta i första hand på det politiska planet. Sammanfattning av presentationerna Här följer en kort sammanfattning av de presentationer som gjordes. Samtliga power-pointpresentationer som visades under konferensen finns att tillgå, för den som vill få ytterligare information. Upplevelsecentrum Lysekil ska vara en gränsöverskridande mötesplats för de boende, en förstärkt besöksanledning, ett nav och en motor för besöksnäringen i området och ett innovationscentrum där ny teknik och marin forskning möter historien. För närvarande genomförs ett utredningsarbete i nära samverkan med ett vetenskapligt råd i form av tre parallella underprojekt: hus, koncept och förankring. Fokus ligger på att mejsla fram rätt innehåll och verksamhet först, för att i kommande steg diskutera hur byggnaden ska se ut och var den ska ligga. Innehållet föreslås fokusera på Skagerraks sjörövare som arbetsnamn, kaparna och tiden då Bohuslän blev svenskt. Arbetet bedrivs för närvarande som ett så kallat IKON Interregprojekt. Centrum för fritidsbåten i Uddevalla siktar på att bli Nordens främsta mötesplats för fritidsbåten och livet runt den. Syftet är att skapa ett nationellt centrum för fritidsbåtarnas historia som en besöksanledning i Västra Götaland. Ett 50-tal fritidsbåtar från de senaste 100 åren ska visas upp för att berätta om teknikutveckling och samhällsutveckling, inte minst för att ge barn och unga sjövett och intresse för den maritima kulturen. Avsikten är att en tydlig samverkan mellan maritimt näringsliv och kultur ska inledas och att man ska ge miljö- och klimatfrågorna en arena. Båtbyggarmuseum Orust. Syftet är att länka samman dåtid, nutid och framtid baserat på Orust starka och stolta båtbyggartradition som sägs finnas i Orustbornas DNA. Man vill genom ett industrimuseum koppla ihop båtbyggararvet med båtbyggarskolan med riksintag och dagens högteknologiska båtbyggarnäring. Arbetet är i ett tidigt skede och namnet är inte klart. Nu pågår dokumentation, samverkan och utredningar kring möjlig placering, samarbetspartners, innehåll etc. Vad innebär den Nationella Turismstrategin 2020 för Bohuslän? Sommaren 2010 presenterade Svensk Turism en Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020 där det övergripande målet är att svensk turismnäring ska fördubbla sin omsättning från 250 miljarder till 500 miljarder till år För att detta ska ske måste fler exportmogna destinationer utvecklas genom att vi förädlar våra erbjudanden med fokus på utländska turister. Vi behöver exportmogna destinationer, men har idag enbart två; Stockholm och IceHotel. Man anser att Bohuslän har störst potential och kan bli en av Topp 3. För Bohusläns del skulle en fördubbling innebära att gå från 10 till 20 miljarder i omsättning. Det skulle kunna innebära upp mot 8000 nya arbetstillfällen. Anders Svedberg betonar att det ytterst är företagens vilja som avgör framgången, men att det offentliga har en oerhört viktig roll i att skapa den infrastruktur som behövs, samt inte minst genom finansiering av olika satsningar. Han lyfter fram att följande krävs för att Bohuslän ska bli en exportmogen destination: 2

3 Vi måste inse värdet av en gemensam målbild och profil för Bohuslän och alla måste vara delaktiga i framtagningsprocessen En posititionsförflyttning. Möjlig målbild: En internationell destination som erbjuder en mångfald av upplevelser med det maritima som bas Strategi. Definiera prioriterade målgrupper, erbjudanden, teman och säljkanaler vilket leder till ökad tillväxt Taktik. Det är företagen som ska skapa tillväxten och leverera destinationens upplevelser. Då måste de få den stöttning av det offentliga som krävs för att lyckas Mål och delmål för hela destinationen och lokalt SLUTSATSER AV DIALOGEN Det maritima är det gemensamma Bohuslän är en regional och nationell angelägenhet Vi vill bli en av Topp 3 i Sverige genom att utveckla och förädla hållbara, spektakulära reseanledningar som bygger på det maritima Det gemensamma perspektivet ska synliggöras. Vi menar allvar detta är tre projekt med gemensam nämnare som skall genomföras i nära samverkan för att bidra till en attraktiv destination Bohuslän. Vi måste 1) samverka 2) visa goda exempel 3) ha ett tydligt ledarskap Vi ska lämna reviren bakom oss. Kanske har vi redan gjort det? Utmaningar att hantera i ett omvärldsperspektiv: Fler politiker och tjänstemän måste känna sig trygga med branschen och med att satsa på Bohuslän, så att man vågar prioritera satsningar inom och för besöksnäringen. Hur förvaltar vi mark- och kustzonerna på bästa sätt? Att gemensamt enas om var båtplatser och hotell ska placeras utifrån var de gör mest nytta för Bohuslän som helhet Reseanledningarna finansieras ofta med offentliga medel. 50 % av intäkterna finns inom handeln, men de ser sig inte som delaktiga. Pedagogisk uppgift! Utmaningar att hantera i det gemensamma samverkansprojektet: Vad ska det gemensamma samverkansprojektet ha för namn? Organisatorisk struktur i det gemensamma samverkansprojektet? Hur sker den lokala förankringen i respektive kommun? Bra att bära med sig: Det är en lång process och ett mödosamt arbete att ta fram vision och strategier. Kommunerna har hunnit olika långt och har lite olika formulerade visioner inför framtiden. Uddevalla har startat en utvecklingsgrupp med näringslivet. Ska flytta sin hamn för att få utrymmen att utveckla staden för invånare och besökare 3

4 Avslut Använd beräkningsmodeller: 8000 nya arbetstillfällen x i lön 30% kommunalskatt Ur VGR:s synvinkel är det lättare att stå bakom när många är med Det offentliga kan inte styra entreprenörerna och var de slår ned sina bopålar och satsar. Politiker kan skapa förutsättningar, investera i infrastruktur och öppna dörrar Det är en bra grund att bygga vidare på det stora intresset för Havets Hus och arbeta för utveckling Möjliga steg att ta nu: Analysera och värdera vidare: Är det just detta som Bohuslän behöver? Stärker just dessa satsningar Bohuslän och Västra Götalandsregionen? Projekten har hunnit olika långt men skulle vinna på att läggas in i och kritiskts granskas i Västsvenska Turistrådets (VTR) taktik för destinationsutveckling. Den fungerar som en kvalitetsgranskning, en checklista Fortsätta arbetet i de egna kommunerna. Gå sedan vidare till de andra? Politisk förankring är nödvändigt Bilda en politisk styrgrupp för en gemensam satsning. Befintlig arbetsgrupp föreslår medverkande. Bredda och utöka arbetsgruppen med regionala företrädare. Befintlig arbetsgrupp föreslår medverkande. Arrangörerna tackade för alla inspel och kommentarer och framförde att detta ska hända nu: Inspelen förvaltas Dokumentation sprids Nordiskt forskarseminarium om Skagerraks kapare i Lysekil 23-24/11 Konkretisering av uppdraget Återkoppling 2012 Övergripande slutsats: VI HAR ETT ANSVAR ATT BYGGA VIDARE PÅ VÅRT MARITIMA ARV OCH POSITIONERA OSS MED EN MARITIM PROFIL. NI FÅR I UPPDRAG ATT GÅ VIDARE TILLSAMMANS 4

5 Konferens 3x3 inför maritim projektsamverkan 14 okt 2011 på Bohusläns museum Bilaga: Deltagarförteckning Deltagare: Anders Bertrandsson Anders Carlberg Anders Svedberg Ann Palmnäs Anna-Lena Macfie Segestam Ann-Marie Brockman Bengt Johansson Bengt Torstensson Björn Bernhard Björn Johnson Bo Öster Calle Söderberg Carl Fjellstål Cia Lantz Claes Nordevik Elsie Hellström Els-Marie Ragnar Erland Holmdahl Essam El-Naggar Göran Gärberg Hans Kindgren Helen Ragnar Ljungqvist Ingrid Cassel Jan Hognert Jerry Fors Johan Wiktorsson Kenneth Funeskog Kristina Svensson Kristina von Schenck Lars-Åke Gustavsson Lasse Hammar Maria Jämting Marianna Andersson Marika Russberg Mats Carlsson Michael Johansson Nils Carlsson Per Bäckström Per Nadén Roger Hansson Roland Kindslätt Ronnie Winsnes Ronny Svensson Sara Börjesson Sofia Angel Stellan Hedendahl Sven Pettersson Orust kommun/kulturassistent Västra Götalandsregionen/enheten för näringslivsutveckling och maritima frågor Västsvenska Turistrådet/affärsområdesansvarig för maritim turism och Bohuslän Palmnäs & Co/dokumentatör Bohusläns museum/antikvarie Bohusläns museum/antikvarie Orust kommun/ordf. samhällsutskottet Föreningen Allmogebåtar/ordf. Södra Bohuslän Turism AB/VD Västra Götalandsregionen/enheten för näringslivsutveckling/regionutveckling turism Promarina/driftansvarig Bohuslänska kulturhistoriska sällskapet Vikarvet Lysekils kommun/projektledare Upplevelsecenter Orust arbetsgrupp båtmuseum/ordf. Fyrbodal/Tillväxt Norra Bohuslän Orust kommun/ordf. miljö- och byggnadsnämnd Holmdahl & Partners AB/moderator Uddevalla kommun/kommunalråd Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar/ordf. Bohusläns museum/museichef Orust kommun/oppositionsråd IKON/projektsamordnare Promarina/hamnkapten Bohusläns museum/ordf. museistyrelsen Ramböll/projektledare Lysekils kommun/näringslivssamordnare Centrum för fritidsbåtar/projektledare Havets Hus/VD Fyrbodal/kultursamordnare Bohusläns Hembygdsförbund/sekreterare Lysekils kommun/stadsarkitekt Lysekils kommun/näringslivschef Destination Uddevalla/ordf. Lysekils kommun/kultur- och fritidschef Per Nadén Arkitektur Orust kommun/kommunalråd Orust kommun/kommunchef/samhällsutveckling Folkets Hus Lysekil/föreståndare Orust kommun/informatör/orust arbetsgrupp båtmuseum/sekreterare Lysekils Turistbyrå HUI Research AB/senior marknadsanalytiker/projektledare Uddevalla kommun/kultursekreterare Orust kommun/näringslivsutvecklare 5

Centrum för fritidsbåten och Arrangemangshall Förstudie

Centrum för fritidsbåten och Arrangemangshall Förstudie Förstudie: Centrum för fritidsbåten samt Arrangemangshall i Uddevalla Hans Kindgren, Lars-Erik Hammar och Stellan Hedendahl Centrum för fritidsbåten och Arrangemangshall Förstudie 2 1. Uppdraget. 5 2.

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023 Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr 2/17 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dokument som styr...

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

2012-03-16 NORDISK KAPARKONFERENS

2012-03-16 NORDISK KAPARKONFERENS 2012-03-16 NORDISK KAPARKONFERENS Gullmarsstrand 23-24 november 2011 Inledning ENGAGERANDE, LÄRORIKA OCH VIKTIGA DAGAR Intresset var stort när konferensen introducerades och gensvaret från forskarna mycket

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän

Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän Tillväxtgrupp Delårsboende Med fokus på utveckling av offentlig och kommersiell service i norra Bohuslän Foto: Jenny Mårtensson Projekttid: 2011-11-01 t.o.m. 2013-10-31 Berörda kommuner: Lysekil, Sotenäs,

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer