Torsten Nilsson, Arbetets museum, Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsten Nilsson, Arbetets museum, Norrköping"

Transkript

1 Söka pengar kurs

2 Torsten Nilsson, Arbetets museum, Norrköping

3 Start Presentation av deltagarna Dagens upplägg - Syfte och mål Skriv en bra ansökan. Tips och tricks Vad skall man tänka på, tips idéer, kompendium LUNCH Vilka projektstöd kan man söka? Vilka man kan söka från och hur man lägger upp sin ansökan? Kaffe Vardagsekonomi & synlighet Finansiering av löpande drift och verksamhet Vilka intäkter kan museet generera? Avslutning

4 Detta är utgångspunkten - Pengar är roligt! :-)

5 Men det är en bra projektidé som är viktigast!

6 Museet och framtiden Kultur och kulturarv Blir allt viktigare för platsmarknadsföring och turism. Vilken bild ger kommunens turistbroschyrer? Hur många arbetslivsmuseer finns med på bild? Kulturturism. Turism som utgår ifrån lokal och regional kultur och kulturarv Välbefinnande. Flitiga museibesökare mår 42% bättre under livets gång än de som inte ägnar sig åt kultur

7 Skriv en bra ansökan Tips och tricks

8

9 Tänk på organisationens rykte Sök inte bidrag till projekt som inte kan kopplas till organisationens ändamål och ordinära verksamhet. Sök ej heller bidrag till projekt som organisationen inte har kompetens eller resurser att genomföra. Sök inte projektbidrag från samma bidragsgivare flera år i rad. Att bli stamkund skapar endast dåligt anseende för organisationen.

10 Söka bidrag tar tid Det tar tid att skriva en begriplig sammanfattning av projektets syfte och att sammanställa en realistisk budget tar tid. En ansökan som utarbetas under tidspress dagarna innan sista ansökningsdag blir därför ofta bristfällig. Att skapa nätverk, prata ihop sig med samarbetspartners och att förankra i föreningen måste få ta tid.

11

12 Var ute i god tid Många bidragsgivare har fastställda ansökningstider. Det brukar vara en eller två gånger per år som man kan ansöka om bidrag. Ansökningstiderna är ofta mycket bestämda definitiva. Ansökan skall vanligtvis vara poststämplad senast ett visst datum.

13

14 Använd ansökningsblankett Många bidragsgivare har egna ansökningsblanketter. Skriv kortfattat, enkelt och tydligt. Försök se projektet utifrån. Det som är självklart för dig kan vara ett mysterium för någon annan. Kontrollera att blanketten är aktuell! Tänk på att mottagaren kanske skall läsa 100-tals ansökningar.

15 Följ anvisningarna Om det finns särskilda anvisningar om att ansökningsblanketten skall vara i tre exemplar, att man inte får sända med bilagor etc, så följ dessa anvisningar. Att inte följa anvisningarna skapar irritation hos bidragsgivaren och det ger en bild av att ni inte har läst anvisningarna. Hur skall ni kunna använda kr på ett bra sätt när ni inte ens klarar av att läsa anvisningarna? Om något är oklart kontakta bidragsgivaren!

16 Fyll i alla delarna/rutorna i blanketten Skriv aldrig bara se bilaga. Det försvårar bidragsgivarens arbete vad gäller: - dels att snabbt kunna konstatera om ansökan är giltig; om ansökans syfte, belopp, målgrupp etc överensstämmer med bidragsgivarens regler, - dels att på ett enkelt sätt kunna göra en sammanfattning till bidragsgivarens styrelse. - I värsta fal får bedömningsgruppen inte se

17 Undvik att skräddarsy ansökan Anpassa inte ansökan efter bidragsgivarens nyckelord. Skriv exempelvis inte nordisk samhörighet, europeisk dimension, kulturell mångfald eller liknande i var och varannan mening. Det kan verka konstlat och imponerar sällan på bidragsgivaren. Utgå från er egen projektidé när ni fyller i ansökan. Lista nyckelord!

18 Nyckelord från olika bidragsgivare: Barn & ungdomar Pedagogik Hållbarhet Hållbar utveckling Civilsamhället - folkrörelse Nyskapande Samverkan nätverk Tillgänglighet Besöksnäring, turism Genus Mångfald Mötesplats

19 Tidigare beviljade projekt De flesta bidragsgivare har som regel att inte bevilja nya bidrag förrän organisationen har slutredovisat tidigare beviljade bidrag från samma bidragsgivare. Ligg inte och släpa med redovisningen. Om starten försenas beroende på omständigheter. Diskutera med bidragsgivaren om projektet kan byta inriktning. Skall man söka projektbidrag om alla tillstånd inte är klara?

20 Var realistisk Sök ett realistiskt belopp. Kontrollera hur stora belopp som bidragsgivaren brukar bevilja. Om bidragsgivaren har ett maxbelopp är det meningslöst att söka ett högre belopp. På bidragsgivarens hemsida brukar det redovisas vilka projekt som tidigare har fått bidrag. Om så förekommer, läs igenom sammanställningen och gör en bedömning av hur mycket bidragsgivaren beviljar i genomsnitt per ansökan. Egenfinansiering viktig Egen arbetstid = egenfinansiering

21 Ange ansökt belopp Det ansökta beloppet skall utgå från en ekonomisk kalkyl/budget. Skriv därför aldrig att ni söker högsta möjliga belopp. Skriv heller aldrig att ni söker om lägst eller att ni söker om ett belopp mellan och Det skapar tveksamhet hos bidragsgivaren som ifrågasätter om projektet är tillräckligt genomtänkt. Skall man skicka in flera ansökningar hos samma bidragsgivare?

22 Balanserad budget Tänk på att budgeten skall vara balanserad. Det vill säga att totala kostnader och totala inkomster skall vara lika stora.

23 Usel ekonomi - dåligt argument Skriv inte att ni söker ett bidrag därför att organisationen har dålig ekonomi. Argumentet att organisationens kommunala anslag har minskat eller att medlemsintäkterna har blivit lägre är ingen bra motivering i en projektbudget. En bidragsgivare beviljar bidrag utifrån sina ändamål och inte utifrån en organisations behov eller önskemål. Att finansiera den löpande driften med projektmedel är ingen bra väg.

24 Bidrag till redan genomförda aktiviteter Bidragsgivare beviljar ytterst sällan bidrag till en aktivitet som redan är genomförd. De flesta bidragsgivare beviljar ej heller bidrag till projekt som har påbörjats före tidpunkten då bidragsgivaren fattar sitt beslut. I sådana fall är det således inte ansökningsdagen utan beslutsdagen som räknas. Observera detta i fall bidragsgivaren har en berednings- tid på exempelvis tre månader från ansökningsdag till beslutsdag. Tänk långsiktigt!

25 Egen insats Få bidragsgivare finansierar projekt till 100%. Det krävs oftast någon form av egen insats/medfinansiär. Ibland är den egna insatsen reglerad, exempelvis till 50% av totala kostnader. Kontrollera hur ni kan/skall finansiera er egeninsats. Ibland kan man ställas inför den märkliga situationen att man helt enkelt inte har råd att söka ett bidrag eftersom man inte klarar av att finansiera bidragsgivarens krav på egen insats. Privat finansiering är bra, näringsliv, handlare, brädgård Ideellt arbete = 175 kronor/timme

26 Spara kopia på ansökan och bilagor Om ansökan beviljas behåller bidragsgivaren er ansökan. Även om ansökan inte beviljas är det inte säkert att bidragsgivaren sänder tillbaka er ansökan.

27 1 450 konkurrenter!

28 Er ansökan är inte den enda Tänk på att ni tävlar med andra om uppmärksamheten. Ställ er frågan: Varför skall bidragsgivaren ge bidrag till just er organisation och er aktivitet? Om ni får avslag behöver det inte bero på att er ansökan var dålig. Alla bidragsgivare måste prioritera. Tillgängliga medel är alltid mindre än ansökningarnas ansökta belopp. Ge därför inte upp. Kontakta bidragsgivaren och fråga om ni kan göra ett nytt försök. Synpunkter på ansökan!

29 Redovisning av projekt Dokumentera under projektiden, anteckningar, bilder Berätta kontinuerligt, Facebook, nyhetsbrev, blogg Håll alla informerade, externt och internt Information, media, marknadsföring. Släpa inte efter med redovisning Följ instruktionerna Diskutera förändringar med bidragsgivaren Tacka finansiärer! Lägg lika mycket energi på redovisningen som ni lägger på ansökan

30 Vad skall en ansökan innehålla? 1. Bakgrund 2. Syfte (Motiv) 3. Mål (Resultat) 4. Målgrupper 5. Nyttoaspekt (Angelägenhet, kunskap) 6. Profilering (Uppmärksamhet) 7. Samarbetspartners 8. Organisation, genomförande 9. Tidsplan 10. Resurser 11. Rapportering 12. Uppföljning

31 Ett syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling. Det kan vara svårt att skilja mellan vad som är ett syfte och vad som är ett mål: Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling, vad som är motivet för handlingen, varför man behöver lösa ett problem, vad som är nyttan med en viss lösning. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en inriktning på ett projekt och är inte alltid mätbart medan ett mål skall vara konkret. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin handling, det förväntade resultatet. Ett mål bör vara mätbart och tidsbundet så att man kan fastställa när målet är uppnått. Källa: Wikipedia

32 Vilka projektstöd kan man söka?

33 Projekstöd arbetslivsmuseer - RAÄ I år (2014) prioriterar vi förnyelse i form av nya och omarbetade utställningar vid arbetslivsmuseerna. Det kan vara ny belysning, nya skyltar och nya föremål i utställningar, som kan vitalisera museerna. Vi försöker alltid lyfta fram kvinnors arbetsplatser, men på det området behöver vi fler ansökningar under kommande år, säger Lars Amréus. Vid arbetslivsmuseerna läggs mycket stort ideellt arbete och engagemang ner för att bevara och utveckla den moderna tidens arbets- och industriliv. Museerna drivs i de flesta fall ideellt av föreningar och stiftelser, som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten. Efterfrågan är mycket stor, vi har fått fler än 200 ansökningar, berättar Ove Bengtsson, som är handläggare på Riksantikvarieämbetet.

34 Vad är ett arbetslivsmuseum? Arbetslivsmuseerna finns i hela Sverige och kan vara mycket olika. Syftet är att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, både fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor. Det gemensamma är att de fokuserar på kvinnors och mäns arbete. Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, ArbetSam, har 500 medlemmar. Se hela listan på alla arbetslivsmuseer som får dela på pengarna 2014 (PDF). (Komplett lista som Excel)

35 För vad kan man söka bidrag? Vård av materiellt kulturarv: Bevarande och vård av föremål och utrustning Komplettering av utrustning och föremål Publik verksamhet: Utställningar Pedagogisk verksamhet Trycksaker Säkerhetsbefrämjande åtgärder: Säkerhetsbefrämjande åtgärder både för besökare och aktiva på arbetslivsmuseerna Kunskapsuppbyggnad: Dokumentation, katalogisering, arkivvård Intervjuundersökningar Kunskapsöverföring Nätverk och erfarenhetsutbyte: Nätverksbygge och samarbete mellan arbetslivsmuseer Skapar projektet kunskap? Hur kan ni kommunicera denna kunskap?

36 Bidrag för fartygsbevarande Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas. Ansökningsperiod: 15 januari - 15 mars. Googla Fartygsstöd

37 LÄNKAR Ansökningsformulär och information om fartygsstöd (pdf) Där finns bra beskrivning på vad man kan söka till Lista över fartyg som fått bidrag De fick fartygsstöd 2014 K-märkning av fartyg Regeringens förordning (2011:1565) (extern länk) Googla Fartygsstöd

38 FONDENS FYRA FOKUSOMRÅDEN Barn och ungdomar - Glest befolkade områden - Mångfald och inkludering- Nordisk grannspråksförståelse

39 Följ bidragsgivarna på sociala media Googla Svensk danska kulturfonden

40 Nyskapande, kvalitet, kompetens, samverkan & risktagande

41 Aktiviteter där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar prioriteras särskilt.

42 Av 276 inkomna ansökningar 2014, fördelades 7,5 miljoner kronor på 180 ansökningar.

43

44 Leadersverige Så här såg förra programperioden ut. Många kulturprojekt kunde genom Leader hitta sin finansiering. Leadersverige påminner mycket om hur Sverige industrialiserades. Landsbygden var viktig. Där fanns vattendrag som kunde ge energi till arbetsplatserna 98 % av Sveriges landsbygdsbefolkningen 90 % av Sveriges yta 3,2 miljarder varav 0,8 i privat medfinansiering I varje Leaderområde finns ett leaderkontor med en verksamhetsledare

45 Nuläget: Vi befinner oss i inledningen av en ny programperiod Under våren skall Leaderområdena godkännas. Under senhösten kan man räkna med att kunna lämna in asökningar. Viktigt: Projekten skall skapa arbetstillfällen Besöksmål och besöksnäring Unga, integration och jämställdhet I varje område ska det finnas ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, idéutveckla och ta emot ansökningar. Samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor är centralt inom leadermetoden. Mer information finns på Landsbygdsutveckling Leader blir Lokalt ledd utveckling

46 Pressmeddelande 28 augusti 2014 Kulturdepartementet Landsbygdsdepartementet Miljonsatsning på hembygdsgårdar Regeringen har i dag beslutat att satsa 80 miljoner kronor under fyra år på vård av kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. Medlen kommer att bli tillgängliga genom det nya Landsbygdsprogrammet med start Intresset för historia, inte minst den egna hembygdens historia, har ökat under senare decennier. Att värna och vårda vårt kulturarv är också en av regeringens tydliga prioriteringar på kulturområdet. Alla har rätt till sitt kulturarv och genom denna satsning får hembygdsrörelsen än bättre förutsättningar för sitt angelägna arbete, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

47 Natur & Kultur 80 miljoner till hembygdsgårdarna Det dubbla till naturmiljöer (Unika naturlandskap) Ansökan på nätet från och med september Bidraget fördelas av Länsstyrelsen (Natur- och kulturmiljö) Nyckelfördelning mellan länsstyrelserna Varje län tar fram en handlingsplan, detta arbete pågår nu Turism eller arbetstillfällen Tänk bredare Lyft blicken. Inte bara rusta sitt hus. Tänk tillgänglighet, företagande. Utvecklingen kan följas på Jordbruksverkets hemsida eller på den egna Länsstyrelsens hemsida.

48 1. Målgruppen ska vara med 2. Nyskapande och utvecklande verksamhet 3. Plan för överlevnad Projektstöd Lokalstöd

49

50 Byggnadsvårdsmedel

51 KULTURSAMVERKANSMODELLEN REGIONAL KULTURSAMVERKAN Kultursamverkansmodellen sjösattses 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Landsting/regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.

52 Hur syns ditt museum i den regionala kulturplanen? Blir ni delaktiga i planeringsarbetet? Googla: kulturplan stad/län

53 Lokalt Lokala fonder Banker Studieförbund (arrangemang, kurser) Företag Kommunen

54 Sponsring Lokala näringslivet Stora och små företag Vad kan sponsring vara mer än pengar? material, maskiner, förbrukningsmaterial, virke, målarfärg, hantverksjobb, maskintid, grus, jord, cement

55 Målsättning med sponsring Stärka varumärket mot externt utvalda målgrupper: Presumtiva medarbetare och högskolestudenter Kunder och samarbetspartners Lokala beslutsfattare och organisationer Allmänheten på orter där vi verkar Skapa intern stolthet Tydliggöra företagets värderingar Skapa möjlighet till aktiviteter för anställda och gäster 55

56 Googla: sponsoravtal mall gratis

57 Samla in pengar - IRL

58 Samla in pengar digitalt 5 % Mål Når man ej målet sker inga transaktioner Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering[1] (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fund raising) är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt.

59 Ideellt arbete eller löner? Ideell timme = 175 kr/timme När skall man arbeta ideellt? När skall man avlönas? Målsättning bör vara att avlöna arbete

60

61 Arbetsförmedlingen Kulturarvslyftet FAS 3 Lönebidrag Anställningsstöd Eller vad heter det nu? Samarbeta med den lokala/regionala arbetsförmedlingen. På museerna finns massor av jobb att utföra.

62 Att tänka på när man skriver! Hamnar ansökan på rätt plats? Skriv enkelt, kom ihåg att du är en nerd Kort underbar sammanfattning av projektet Kolla på senaste fördelningen Gör en realistisk/balanserad budget Klarar vi av projektets genomförande? Aldrig fel att träffa eller bolla idéer med de man söker pengar av

63 Vardagsekonomi & synlighet

64 Shop butik affär

65 Plats för barn

66

67 Turistinformation

68 Andra upplevelser runt museet

69 Eftersom det ligger på vägen till och från jobbet så slinker jag in ofta, tittar på utställning, fikar, äter lunch, handlar i shopen. (besökare Arbetets museum)

70

71 Fri entré Entré under sommaren 20 kronor 100 kronor Vad har vi att erbjuda våra besökare? Vad får man för sin slant? Politiska beslut påverkar oss

72

73 Kan man ta betalt och i så fall hur mycket?

74 Independent Museums Average % of turnover. Admission 22% Income from research inquiries <1% Catering (i.e. cafe and restaurants) 4% Special events 6% Retail 17% Grant funding 36% Donations 10% Functions /Conferencing /Corporate Hospitality 5% Source: DC Research/AIM Survey Analysis, 2010, n=73

75 Marknadsföring Annonser Nyheter Sociala medier Hemsida Det omgivande samhället måste vara delaktigt

76 Bygg upp en relation med er turistbyrå Det funkar inte att bara slänga in ett gång broschyrer och tro att man skall få värsta marknadsföringen. När skall man kontakta turistbyrån? I början av säsongen när de sommaranställd finns på plats men innan det blivit allt för mycket fart. Har ni några nyheter? En ny utställning, speciella arrangemang, Nyheter Vad behöver turistbyrån för att marknadsföra ert museum? Broschyr flyer - affisch En bra och uppdaterad hemsida med information om öppettider och arrangemang. En hemsida som lockar besökaren.

77 Googla: sökmotoroptimering

78 Hemsidan Varför skall man ha en hemsida? Extern information (Turister/besökare) Kunskapsbank(Skolan/intresserade) Intern information (Föreningen och de närmaste) Din hemsida positionerar ditt museum. Den skapar tillfälle till dialog. Den ger dina möjliga besökare chansen att veta något om dig innan besöket. Den hjälper till att bryta isen. Den ger museet trovärdighet. Den visar att du är villig att satsa. Den svarar på frågor som besökaren har innan frågorna är ställda. Hemsidan måste uppdateras kontinuerligt. På hemsidan kan man tacka sponsorer och samarbetspartners Egen domän? Hur söker man information?

79 Nyhetsbrev till medlemmarna Varför? Finns flera gratisalternativ Facebook Twitter Blogg Wikipedia Lista över arbetslivsmuseer i Sverige YouTube, egen kanal

80 Bloggare media journalister kommunens hemsida På gång biblioteket - studieförbund

81 Vardagens kostnader El (Avtal, grön el, egen el? Vatten & avlopp Värme Sophämtning Försäkringar Underhåll, inomhus Larm Gofika Snöröjning Vård av grönytor Vård av tak, fasader och fönster Vilken utgift kan man aldrig ta bort?

82 Moms EXEMPEL Museiverksamhet (entré mm) 6% om ej undantagen Försäljning av böcker, vykort, souvenirer mm Servering Program och kataloger i momspliktig museiverksamheten Varje år bör man ställa sig frågan - Borde vi vara momsregistrerade?

83 Are you communicating success? Is your website up to date? Does it, and do your other communications (internal & external), reflect success? Are you helping people to understand how they can help? Are you thanking people/organisations who help? Are your messages consistent?

84

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer