FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL"

Transkript

1 FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL BUDGET 2015

2 Innehållsförteckning Inledning 2 En förskola och skola för hela livet 2 God vård och tid för omsorg 4 Jobb för framtiden 5 Ett Varberg som underlättar för företagande 6 En fritid, idrott och kultur för utveckling 7 Miljö och hållbarhet 8 En bostad åt alla 9 Kommunikation och infrastruktur 10 Ökande sjukskrivningar 11 Förändringar i resultaträkning 12 Driftsbudget 13 Uppdrag 14 Beslutsförslag 15 1

3 Inledning Vi som bor i Varberg är stolta över att bo i en så fin kommun. När vi träffar människor i andra kommuner och berättar var vi bor, säger många att de uppskattar Varberg och pratar positivt om oss. Detta visar sig också genom att väldigt många vill flytta hit. Vi har en stark befolkningstillväxt och varje år ökar kommunens befolkning med över 1 % eller personer. Med största sannolikhet kommer befolkningsutvecklingen att fortsätta i hög takt och det innebär att Varberg beräknas öka från invånare idag till invånare Varbergs kommun har alla förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Samtidigt innebär befolkningstillväxten stora utmaningar. Det krävs en kraftfull, tydlig och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten. Fler bostäder måste byggas i betydligt snabbare takt än som skett under de senaste åren för att minska de långa bostadsköerna. Stora investeringar i förskolor, skolor och idrottsanläggningar måste genomföras om vi skall klarar framtidens behov. Vi måste satsa på skola, vård och omsorg. Idag är barngrupperna i förskolan och på fritids för stora och den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker inte till. Föräldrar, lärare, anhöriga och andra som berörs reagerar allt kraftigare. Konsekvensen för eleverna är sjunkande resultat och det är alarmerande. Arbetslösheten har under den borgerliga regeringens tid vid makten ökat kraftigt. Även om situationen ser bättre ut i Varberg än i Sverige som helhet, går enligt arbetsförmedlingens siffror i september ca 1400 personer arbetslösa, varav knappt 300 är ungdomar under 25 år. Många av dessa har gått arbetslösa under lång tid. Därför måste fler jobb skapas och vi måste gemensamt ta krafttag för att dels minska långtidsarbetslösheten, dels se till att inga ungdomar skall vara arbetslösa. En viktig del för att minska arbetslösheten är att underlätta för människor som vill utveckla eller som vill starta nya företag. Vi vill att kommunen skapar de bästa förutsättningar för att dessa skall lyckas. Vi skall aktivt arbeta med den sociala inkluderingen för nyanlända i Varberg. Detta för att ge dessa bättre förutsättningar att vara en del av samhällsgemenskapen. En förskola och skola för hela livet Den viktigaste resursen i skolan är lärarna. Därför måste vi förändra lärarnas situation och använda deras kompetens på ett bättre sätt. Vi vill minska lärarnas administrativa arbetsbelastning och använda deras tid till att arbeta mer med eleverna. Därför vill vi satsa på att ge skolan möjlighet att ta in personal som kan ta över delar av lärarnas administrativa arbete och att anställa mer specialresurser som kan hantera barn i behov av särskilt stöd. Detta är ett sätt att göra läraryrket mer attraktivt. En annan viktig del för att göra arbetet inom förskola och skola mer attraktivt är höjda löner. Därför vill vi även göra satsningar inom detta område. Det är viktigt att det finns en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges, men det vi idag ser är att det blir allt svårare att genomföra en pedagogisk verksamhet i våra förskolor. Antalet barn per anställd och barngruppernas storlek har ökat under lång tid. Med de resurser som finns 2

4 idag är det väldigt svårt att bryta utvecklingen. Därför behövs en ökad bemanning som innebär mindre barngrupper, förbättrad pedagogisk verksamhete samt en ökad trygghet för våra barn. En allt större andel av både de yngre och de äldre barnen använder fritidshem. De behöver en trygg och utvecklande miljö när de vistas där, men utvecklingen går åt fel håll. Samtidigt som vistelsetiden har ökat har även grupperna blivit större och antalet barn per anställd har ökat kraftigt. Dessutom är många av de lokaler som används till skolbarnomsorg väldigt trånga och därmed mycket svåra att genomföra en bra verksamhet i. Även inom grundskolan, och då framförallt i de lägre åldrarna, ser vi dessa problem och vi har under lång tid haft en lägre lärartäthet än genomsnittet i riket. Vi anser att vi skall ha en skola där eleverna får möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och där alla elever går ur skolan med godkända resultat. För att alla elever skall få möjlighet att utvecklas krävs fler specialresurser och nya metoder att ge elever som har svårt att klara undervisningen i stora grupper bättre förutsättningar. Här vill vi utveckla arbete med de flexenheter som skapats på ett antal skolor i kommunen, så att någon form av flexenhet finns på varje skola i kommunen. Antalet elever på gymnasienivå har under de senaste åren minskat samtidigt som antalet friskolor i kommunen har ökat. Detta har drabbat Peder Skrivares gymnasium hårt. Inom några år kommer elevantalet på gymnasienivå åter att öka. Vi anser att kommunen måste hantera denna situation utan att det får för stora konsekvenser i skolans organisation. Nedläggning av viktiga program är inte acceptabelt och en minskning av lärarresurser måste ske med eftertanke då vi måste stå rustade när utvecklingen vänder om några år. I det rådande klimatet i dagens samhälle är det många barn och ungdomar som inte mår bra. Detta kan bland annat bero på att vi har allt större barngrupper. Antalet barn och unga i Varbergs kommun som drabbas av psykisk ohälsa, har visat sig vara betydligt högre än genomsnittet. Här krävs det ett bättre förebyggande hälsoarbete, att elevhälsan fungerar optimalt och att det finns bra stödresurser för elever i behov av särskilt stöd. Kommunens skolor är idag utsatta för konkurrens från olika friskolor. Det moderatledda styret i Varberg har som ett av sina mål att lägga ut mer verksamhet i privat regi. Vi tycker att detta är fel väg och vi vill istället ge våra skolor och förskolor större möjligheter att utvecklas genom att profilera sig på olika sätt. Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att påbörja en förstärkning av bemanningen och en minskning av barngrupperna på våra fritidshem och förskolor. Vi vill ge Kommunstyrelsen tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram tydliga nyckeltal och en uppföljningsmodell för att se att vi succesivt närmar oss målet om 15 barn per grupp över 3 år samt 12 barn per grupp under 3 år samt personal motsvarande 3 heltidstjänster per grupp i förskolan Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att minska belastningen på lärarna och anställa fler kringresurser i grundskolan. Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att införa flexenheter på fler grundskolor i kommunen. Vi föreslår att ramen utökas med tkr till en höjning av lärarlönerna. 3

5 Vi föreslår att ramen utökas med tkr till gymnasieskolan för att minska konsekvenserna av den tillfälliga nedgången av elevkullarna. Vi föreslår att ramen utökas med tkr till ett mer förebyggande hälsoarbete för barn och unga samt bättre stödresurser för barn med i behov av särskilt stöd. God vård och tid för omsorg Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Då ska det finnas tid till omtanke och till att sitta ner en stund med den enskilde. Detta fungerar inte idag. Vår fantastiska personal i äldreomsorgen har mycket sällan tid att sitta ner och trösta eller bara prata en stund med de äldre. Det finns i stort sett ingen tid att fixa något som inte fungerar eller hjälpa till med något som den äldre själv känner ett behov av. Tidsstyrningen inom hemtjänsten är tuff och när något händer tvingas personalen ta tid från nästa omsorgstagare eller helt enkelt lämna den person som just då har behovet. Detta är inte acceptabelt. Det behövs mer tid inom äldreomsorgen. Många äldre som har hemtjänst upplever att det är väldigt många från personalen som besöker dem, att den personal som kommer ofta byts ut och att detta har blivit värre med åren. Detta är inte acceptabelt utan inriktningen måste vara att kommunen alltid arbetar för att hålla en så hög kontinuitet som möjligt bland personalen i hemtjänsten. Vi vill ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. I många kommuner har man utvecklat mötesplatser för aktiva pensionärer. Vi vill tillsammans med pensionärsorganisationerna se över möjligheterna att utveckla nya mötesplatser även i vår kommun. Detta kan ske genom att hitta nya platser att träffas på eller genom att ge ökade möjligheter att utveckla verksamhet på befintliga platser. En viktig del är då att organisationerna har resurser för att bygga upp sina verksamheter. Den som blir sjuk skall känna att han/hon får den bästa vård som finns. Oberoende av om vården sker på sjukhus, i närsjukvården eller i hemmet skall den fungera på bästa sätt. Vi vill se till att våra vårdkedjor fungerar och att den som blir sjuk garanteras snabb vård med hög kvalitet i alla lägen. Den som har en funktionsnedsättning har idag ofta svårt att få vardagen att fungera. Det kan handla om allt från att det är svårt att ta sig fram i trafiken, eller att det är svårt med tillgängligheten i kommersiella och offentliga lokaler, till att det är svårt att få ett arbete och möjlighet till en aktiv fritid. Vår uppfattning är att oberoende av om det finns en funktionsnedsättning eller inte så skall vi gemensamt sträva efter att alla som bor i Varberg så långt det är möjligt ges förutsättningar att leva ett bra liv. Sedan missbruksenheten på Getterön försvann har kommunen inte haft en tillfredsställande missbruksvård i egen regi. Mycket av missbruksvården köps därför idag externt. I samarbete med regionen planeras nu för att öppna en avdelning för missbruksvård på sjukhuset. 4

6 Vi föreslår att ramen utökas med tkr som ett första steg för att ge våra äldre mer tid till omsorg. Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att klara förändringen inom hemsjukvården och det utökade vårdbehovet för äldre. Vi förslår att ramen utökas med tkr till en förbättrad missbuksvård. Vi vill ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt Jobb för framtiden Vi Socialdemokrater har satt målet att vi skall ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 och föreslår därför en mängd satsningar från regeringens sida. I Varberg vill vi genomföra tydliga satsningar för att framförallt minska arbetslösheten bland unga. Redan i grundskolan är det viktigt att eleverna får knyta kontakt med arbetslivet. Trots detta har Prao för grundskolan helt försvunnit. Vi vill att skolan satsar på att alla elever under sin skoltid får kontakt med arbetslivet bland annat genom en utvecklad Prao-verksamhet under de sista åren i grundskolan. Under gymnasietiden borde våra ungdomar få möjlighet att pröva på arbetslivet. Arbetslivserfarenhet i ung ålder ger betydligt större möjligheter för var och en att hitta jobb när de sedan skall gå ut på arbetsmarknaden. Vår uppfattning är att alla ungdomar någon gång under gymnasietiden skall få möjlighet till ett sommarjobb. De ungdomar som inte har föräldrar med rätt kontakter eller som inte själva kan skaffa arbete måste få ett stöd i detta. Vi menar att kommunen måste ta ett större ansvar. Vi vill starta en uppsökande verksamhet för att motivera fler ungdomar att söka sommarjobb och samtidigt satsa på fler sommarjobb i kommunen och i våra bolag. När våra ungdomar går ur skolan skall de ges möjlighet att gå vidare i livet. Om det inte finns jobb skall den unge bli erbjuden fortsatt utbildning, praktikplats av hög kvalitet eller andra utvecklande aktiviteter. Alla unga skall direkt när de blir arbetslösa få ett kvalitativt stöd och uppbackning av arbetsförmedlingen och senast efter 90 dagar erbjudas ett arbete, en utbildning eller en praktikplats. Kommunen har ett ansvar att stötta arbetsförmedlingen i detta arbete. Näringslivet har, liksom kommunen, ett stort ansvar i att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och förutsättningar att gå vidare i livet. Genom ett gemensamt arbete mellan kommunen och näringslivet när det gäller sommarjobb, en utvecklad praoverksamhet, praktikplatser och deltagande i skolornas arbetslivskontakter kan vi skapa bättre förutsättningar för våra unga och för näringslivet. Många varbergare jobbar på kvällar, helger och nätter. För att de skall klara sitt livspussel är det viktigt att den kommunala servicen även innefattar dem. En viktig del i detta är att det finns tillräckligt med barnomsorg även på kvällar, helger och nätter. Vi föreslår att ramen för satsningar inom detta område utökas med tkr och på så vis ge våra unga och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden bättre förutsättningar till jobb. Vi finansierar detta genom att minska försörjningsstödet med tkr. 5

7 Vi föreslår att ramen till Socialnämnden utökas med tkr (motsvarar ca 200 nya sommarjobb) för att kraftigt utöka möjligheten för fler unga att få möjlighet till ett sommarjobb. Ett Varberg som underlättar för företagande Under lång tid har vi Socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ha ett stort markinnehav som en del av en strategi för att långsiktigt säkra att företag och verksamheter kan etableras och utvecklas. Nu är detta arbete äntligen i gång och strategiska markinköp sker löpande. Kommunens service och bemötande till våra företag, både stora och små, skall vara effektivt, smidigt och professionellt. Servicen till företagen skall samordnas och så långt möjligt skall det finnas en ingång till kommunen. Möjligheten att nå kommunen och att till exempel kunna genomföra olika anmälningar och ansökningar via e-tjänster skall utvecklas. Vi vill att kommunen i större omfattning ger våra mindre företag möjlighet att lämna anbud i samband med upphandlingar. Möjligheten för kommunerna att ställa högre sociala och etiska krav har utökats. Vi vill därför se över våra regler när det gäller sociala och etiska krav i upphandlingar. Marknad Varbergs roll att vara kommunens förlängda arm ut mot våra företag, ge god service och att lotsa företagen rätt skall utvecklas. Miljöområdet är ett framtida starkt utvecklingsområde för fler och växande företag. Vi vill därför att kommunen uppmuntrar företagande inom miljösektorn. Varbergs kommun skall tillsammans med Marknad Varberg stimulera företagande i hela kommunen - såväl på landsbygden som i våra mindre orter och i staden. Varbergs kommun skall också i samarbete med Marknad Varberg ge förutsättningar för kreativa näringar att utvecklas och etablera sig för att den vägen skapa fler attraktiva och utvecklande jobb. Det kan handlar om allt från besöksnäringen till fler event. Vi föreslår att 800 tkr avsätts för att Varbergs kommun tillsammans med Marknad Varberg skall kunna ge förutsättningar åt kreativa näringar att utvecklas och etableras. Vi vill ge Kommunstyrelsen tillsammans med Marknad Varberg och Campus Varberg i uppdrag att ta fram en metod för att underlätta för att mer företagande inom miljösektorn utvecklas. Vi vill ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell där vi ger våra mindre företag större möjlighet att lämna anbud i samband med upphandling och samtidigt se över våra regler när det gäller social och etisk upphandling. 6

8 En fritid, idrott och kultur för utveckling Vi vill ge möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger därför högt på agendan. Vi vill se en kulturskola som satsar framåt och ger alla barn- och ungdomar möjlighet att delta. Vi vill satsa på bra och funktionella idrottsanläggningar som ger möjlighet för föreningslivet att utvecklas. Vi vill skapa väl fungerande ungdomsgårdar som ger barn och ungdomar i hela kommunen möjlighet till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett tydligt genusperspektiv. Vi vill också se att Varberg utvecklas till att bli en kreativ plats där vi ger förutsättningar för kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig. Inom idrotts- och fritidsområdet står vi inför stora satsningar i framtiden, framförallt i nya anläggningar. Inom en snar framtid planeras en ny friidrottshall att byggas i Trönninge och en simanläggning på Håsten, men även därefter finns många projekt som måste genomföras. Vi vill därför att kommunen tillsammans med våra idrottsföreningar tar fram en långsiktig och tydlig plan för var och när olika anläggningar kan byggas samt ekonomi och drift för dessa. Många föreningar har problem med att hitta ledare för alla de barn och ungdomar som vill delta i olika aktiviteter. Vi vill därför arbeta tillsammans med idrottsföreningarna för att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för dem att få tag på ledare och att därmed kunna bedriva en bra verksamhet. En del föreningar i kommunen har ett bra samarbete med skola och fritidshem. Man anordnar till exempel läxläsning och tränar redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vi vill verka för att utveckla denna typ av samarbeten. Varberg har en mycket aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt uppmärksamma och stödja denna verksamhet. Möjligheten att få en plats på kulturskolan är begränsad. Köerna är i vissa fall långa och nämnden har idag liten möjlighet att prioritera de områden som ger bäst effekt när det gäller att minska köerna. Den nya S-ledda regeringen lägger extra medel i sitt budgetförslag till landets kulturskolor på att fler elever skall få tillgång till Kulturskolornas utbud. Även i Varberg vill vi Socialdemokrater se över avgifterna och utveckla utbudet för att bereda fler elever plats liksom att fortsätta förstärka och utveckla kulturskolans arbete i alla kommundelar. Det skall vara attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun. Vi vill därför att det finns god tillgång på bl.a. replokaler, konstnärsateljéer och andra kreativa mötesplatser i Varberg. Kreativa och kulturella näringar har stor betydelse för regioners utveckling och svensk välfärd och vi vill underlätta och verka för att dessa näringar ska fortsätta etablera sig i Varberg. Det arbete som våra studieförbund genomför när det gäller folkbildnings- och kulturaktiviteter bör utvecklas så att fler ges möjlighet att ta del av deras utbud. Vi har under många år känt ett stort behov att satsa mer på konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun. Fram till i våras arbetade kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunstyreslen för att skapa ett regelverk och förbättra förutsättningarna för mer konstnärlig utsmyckning. Detta arbete är inte klart, men vi vill ändå i årets budget förstärka möjligheterna att för en konstnärlig utsmyckning i hela kommunen. 7

9 Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att sänka avgifterna och utveckla utbudet och därmed bereda fler elever plats, samt att fortsätta förstärka och utveckla kulturskolans arbete i alla kommundelar. Vi föreslår att ramen utökas med 800 tkr för ökad utsmyckning i hela kommunen Vi föreslår att ramen utökas med 800 tkr för satsningar inom biblioteks- och folkbildningsområdet samt för att utreda hur och var vi kan skapa fler kreativa mötesplatser i kommunen Vi föreslår att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram en plan för var och när olika idrottsanläggningar kan byggas Vi vill ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram ett system som underlättar för föreningarna att rekrytera nya ledare i framtiden Vi vill ge Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med olika föreningar om ett ökat samarbete för aktiviteter under barnens fritidtidshemstid Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att utveckla samarbetet mellan skola och föreningsliv, för att ta fram en långsiktig plan för anläggningar tillsammans med våra idrottsföreningar, att skapa bättre förutsättningar att få fram framtida idrottsledare samt för att i övrigt utveckla samarbetet med alla våra föreningar Miljö och hållbarhet Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen medför. I denna utveckling måste våra stränder, vår landsbygd, vår natur och våra kulturhistoriskt platser hanteras varsamt. Arbetet med en ny miljöplan är därför viktigt. Vi måste på ett mycket tydligare sätt än vad som hittills skett, lyfta in mätbara och konkreta mål för vårt miljöarbete, t.ex. mål för förbättrad vattenkvalitet och för att säkerställa vårt dricksvatten. Mål för hur vi tar ansvar i kommunen som helhet för att minska vår klimatpåverkan och våra fossila utsläpp. Mål där vi tydligt och klart arbetar för en ökad biologisk mångfald. Mål där vi genomför åtgärder som innebär att människor som utsätts för skadligt buller i sina bostäder skall minimeras. Mål där vi tar fram tydliga riktlinjer som minskar påverkan på vår natur och kulturmiljö vid ny byggnation. Mål för en omställning mot fler miljöbilar och i synnerhet mot elbilar. Miljöarbetet börjar med barnen. Vi vill därför verka för att alla förskolor och skolor i kommunen skall vara miljödiplomerade. Vi vill pröva möjligheten att införa vandrande skolbussar och samtidigt förbättra trafikmiljön och säkerheten för barnen. Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt för att uppnå detta är att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill se en 8

10 utveckling där förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Detta kan ske genom att hitta nya kreativa lösningar att bygga nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad. Trafiken är en stor miljöbov. Vi vill se en utveckling mot fler gågator i innerstaden och bra parkeringsmöjligheter i närområdet som minskar rundkörningen. Vi vill se över möjligheten att erbjuda gratis cykeluthyrning på strategiska platser i staden. Att omges av grönska är viktigt för människor. Vi vill värna och utveckla kommunens rekreationsområden och stadens parker. Vi vill verka för en utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak i staden liksom i nya och gamla bostadsområden. Skötseln av våra parker och gröna områden har blivit alltmer eftersatt de senaste åren. Detsamma gäller städningen och utvecklingen av våra offentliga toaletter. När det gäller skötseln av våra grönområden finns ett behov under hela året, men vi kan även erbjuda fler ungdomar sommarjobb då det mesta av detta arbete sker under sommartid. Vi ser även ett behov av förstärkta medel för att klara snöröjningen över tid. Vi behöver ta ett samlat grepp kring vårt avfall och vår återvinning. Vi vill att Varberg får en kretsloppspark vid den nya återvinningscentralen där det som går att ta tillvara återanvänds. Det är också viktigt att vi förbättrar och underlättar möjligheten till att sortera och slänga avfall liksom att hålla vår bebyggda miljö och våra stränder rena. Under flera år har vi lyft frågan om att kunna erbjuda ekologisk mat i våra verksamheter. Vår uppfattning är att kommunen skall ha en ökningstakt på ekologiska varor på minst 5 % om året. Detta skall skrivas in i miljömålen som skall tas under Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att för bättre städning av offentliga toaletter, ökat behov av snöröjning samt förbättrad skötsel av våra grönområden och offentliga platser. Härtill kommer möjligheten att anställa sommararbetande ungdomar. Vi föreslår att ramen utökas med tkr för att satsas på bättre kvalité på den mat som tillagas i kommunens kök, genom mer ekologisk och mer närodlad mat, utveckla fler tillagningskök samt förbättra miljön i våra restauranger. Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda vilka gator vi kan bygga om till gågator En bostad åt alla Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att man som individ skall kunna utvecklas i ett samhälle. I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på 8-10 år. Priserna på villor och bostadsrätter har under de senaste åren ökat kraftigt och det har även kostnaden för nybyggnation gjort. Detta sammantaget gör att det i dag inte finns en fungerande bostadsmarknad vilket gör det nästan omöjligt för framförallt yngre människor att hitta en egen bostad. I Varberg är en stor grupp människor helt hemlösa. Någon lösning på detta finns inte idag. Långdragna 9

11 processer där försök till lösningar gjorts har lagts ner och sedan händer ingenting. Det är enligt vår mening helt oacceptabelt att någon skall var hemlös i ett modernt samhälle. Därför måste frågan lösas snarast. För att lösa frågan vill vi sätta till en projektanställning som får i uppgift att ta fram konkreta lösningar, både på kort och lång sikt. Många äldre har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra, men idag får många av de som vill ha ett boende i det vi kallar trygghetsboende ingen möjlighet till detta. Vi behöver därför hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga bostad. Vi socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder. En viktig del i detta är att kommunen bygger upp ett stort eget markinnehav. Då har vi bättre förutsättningar att kunna styra utvecklingen om var och när det skall byggas nya bostäder och att kunna hålla nere prisnivån. Kommunen måste ställa krav på att när det byggs eller byggs om skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. På så sätt får vi åter igång flyttkedjor där människor har möjlighet att byta bostad och lämna äldre, mindre och billigare bostäder till andra. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet. För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter. Vi vill se till att det finns attraktiv kommunal mark för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad i någon av våra övriga tätorter. Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att det blir en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor. Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunen kan arbeta för att det skall byggas fler och billigare hyresrätter i kommunen Vi föreslår att tkr avsätts för att förstärka och snabba upp samhällsplaneringsprocessen på Samhällsutvecklingskontoret. Vi föreslår att tkr avsätts för att förstärka samhällsplaneringsprocessen på Hamn och gatuförvaltningen. Vi föreslår att ramen utökas med 500 tkr för att hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga bostad Vi vill utöka ramen med 500 tkr till en projektanställning som får i uppdrag att arbeta med att hitta konkreta lösningar för att avskaffa hemlösheten Kommunikation och infrastruktur Behoven av en utvecklad infrastruktur blir allt större när kommunen växer. En av de viktigaste delarna i detta är den nya järnvägstunnel som skall byggas under Varberg. Efter många års väntan har denna nu äntligen påbörjats. Nu kan vi se fram emot ett fortsatt centralt stationsläge med dubbelspår som inte utgör en barriär mellan staden och havet. Detta ger stora möjligheter att utveckla Varbergs stadsmiljö på ett positivt sätt och samtidigt ge de tusentals pendlare som åker till och från Varberg för att studera eller arbeta en betydligt bättre situation än idag. 10

12 Arbetet pågår för fullt med att flytta ut hamnverksamheten till den nya Farehamnen. Detta ger oss möjlighet att bygga en ny modern hamn med ett starkt miljömässigt tänk och som är anpassad direkt till kundernas behov. Dessa båda projekt ger oss stora möjligheter att utveckla Varberg på ett nytt spännande sätt. Det handlar om en utveckling av bostäder och verksamheter i nuvarande hamn och bangårdsområde och det handlar om att på sikt utveckla hela staden och kommunen med dessa nya förutsättningar. Vi behöver förbättra busstrafiken genom högre turtäthet med bussar som ansluter till stationen och överensstämmer med tågens tider. Detta ligger i huvudsak under regionen, men kommunen måste under 2015 investera i infrastrukturen där gator behöver byggas om och hållplatser anläggas. Vi behöver utveckla möjligheterna för cyklister att ta sig fram. Detta gäller inte minst längre cykelleder mellan olika målpunkter i hela kommunen. Några mycket aktuella sådan är en ny cykelväg mellan Bua och Limabacka, en ny cykelväg utefter väg 153 mellan Rolfstorp och Varberg och en cykelväg mellan Skällinge och Rolfstorp. När det gäller cykelvägen mellan Bua och Limabacka skall denna prioriteras i det pågående arbetet med Kattegattsleden. När det gäller de övriga två projekten är det viktigt att kommunen är mycket aktiv i arbetet med den regionala cykelplanen, för att den vägen få medfinansiering till dessa angelägna projekt. Vi vill utveckla möjligheterna för fler miljövänliga bilar och underlätta utvecklingen av elbilsmarknaden genom att se till att det finns laddstolpar på olika platser i kommunen. Vi vill ge Samhällsutvecklingskontoret i samarbetet med Varberg Energi ett uppdrag att ta fram en plan för att bygga dessa. Fibernätet i Varbergs kommun måste byggas ut. För oss är det viktigt att kommuninnevånarna även i fortsättningen via vårt kommunägda bolag Varberg Energi äger själva nätet. Vi vill se till att bolaget bygger ut nätet så att i praktiken alla kommuninvånare har möjlighet att ansluta till ett fibernät med hög hastighet. Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i diskussionerna med regionen om den regionala cykelplanen prioritera en cykelväg mellan Varberg och Rolfstorp och mellan Skällinge och Rolfstorp. Vi föreslår att Kommunstyrelsen i samarbete med Varberg Energi får i uppdrag att ta fram en plan för att bygga ut laddningsstolpar i hela kommunen som i första hand drivs av solceller. Planens syfte skall vara att ta fram möjliga platser för etablering och att därefter tidsätta när etablering kan ske. Ökande sjukskrivningar Sjukskrivningarna ökar nu för allt fler grupper i kommunen. Behovet är stort av att stoppa denna ökning och ge våra anställda bättre förutsättningar till ett bra liv. Därför behöver vi sätta in ökade resurser i ett förebyggande arbete. Vi föreslår att ramen utökas med tkr i ett förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna 11

13 Förändringar i resultaträkningen Vårt budgetförslag innebär en ökad satsning i våra verksamheter i förhållande till den borgerliga alliansen på 34 miljoner kronor. Främst satsar vi på ökad bemanning och minskad arbetslöshet. Finansiering: Minskad avsättning till Kommunstyrelsens oförutsedda Justering av semesterlöneskuld till lönenivåökning Borttagande av vårdnadsbidrag Ökad upplösning av pensionsfond Del av försäljning tomter Apelviken (används till Stadsutvecklingsprojektet) Minskning av försörjningsstödet Minskning av resultatet Summa Medel från omfördelning 1 % Ökade skatter och utjämningsbidrag sedan förra årets rambeslut Summa finansiering Satsningar: Förstärkt bemanningen och minskade barngrupper i förskolan och på fritidshemmen Mer personalresurser i grundskolan Utveckling av fler flexenheter Ökade lärarlöner Förstärkning av gymnasieskolan Förbättrad psykisk hälsa och bättre stöd för barn med särskilda behov Mer tid för omsorg till våra äldre Förändring inom hemsjukvård och att möta ett utökat vårdbehov av äldre Förbättrad missbruksvård Ge bättre förutsättningar till jobb Utöka möjligheten för fler sommarjobb Utveckla våra kreativa näringar Minskade avgifter på kulturskolan För ökad utsmyckning i hela kommunen Satsningar på bibliotek, folkbildning och fler kreativa mötesplatser Utveckla samarbetet mellan skola och föreningsliv, ta fram en långsiktig plan för anläggningar tillsammans med idrottsföreningar, skapa förutsättningar för framtidens idrottsledare samt utveckla samarbetet med våra föreningar Förbättrad skötsel av grönområden, offentliga platser och offentliga toaletter Bättre kvalité genom mer ekologiskt och mer närodlad mat, utveckla fler tillagningskök samt förbättra miljön i våra restauranger Förstärka samhällsplaneringsprocessen på Samhällsutvecklingskontoret Förstärka samhällsplaneringsprocessen på Hamn- och gatuförvaltningen Nya former för trygga boenden för äldre med viss service och personal Förstärkningar för att hitta konkreta lösningar för att avskaffa hemlösheten Förebyggande arbeta för att minska sjukfrånvaron GIS (Geografiskt Informations System) Summa satsningar tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 800 tkr tkr 800 tkr 800 tkr tkr tkr tkr tkr tkr 500 tkr 500 tkr tkr 700 tkr tkr 12

14 Resultatbudget Resultatbudget (tkr) Budget 2014 Rambeslut 2015* Budgetförslag 2015 (S) Ram 2016 Plan 2017 Kommunfullmäktige, Valnämnd och Kommunens revisorer** Överförmyndarnämnd** Kommunstyrelsen Barn- o utbildningsnämnd Socialnämnd Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Hamn- och gatunämnd Kultur- och fritidsnämnd Servicenämnd Summa nämndernas ramar Externa poster Försäljning arrendetomter Varbergs stadsutveckling Kommungemensamma kostnader Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt Ökning semesterlöneskuld Avskrivningar Avkastning extra pensionsavsättning/upplösning av avsättning Interna poster Interna kapitalkostnader Kommunstyrelsens ofördelade Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat * Beslut från november ** Justering av budget till överförmyndarnämnd from

15 Uppdrag - Ge Kommunstyrelsen tillsammans med Marknad Varberg och Campus Varberg i uppdrag att ta fram en metod för att underlätta mer företagande inom miljösektorn - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell där vi ger våra mindre företag större möjlighet att lämna anbud i samband med upphandling och samtidigt se över våra regler när det gäller social och etisk upphandling - Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram en plan för var och när olika idrottsanläggningar kan byggas - Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram ett system som underlättar för föreningarna att rekrytera nya ledare i framtiden - Ge Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med olika föreningar om ett ökat samarbete för aktiviteter under barnens fritidtidshemstid - Ge Kommunstyrelsen tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram tydliga nyckeltal och en uppföljningsmodell för att se att vi succesivt närmar oss målet om 15 barn per grupp över 3 år samt 12 barn per grupp under 3 år samt personal motsvarande 3 heltidstjänster per grupp i förskolan - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 utreda vilka gator vi kan bygga om till gågator - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunen kan arbeta för att det skall byggas fler och billigare hyresrätter i kommunen - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i diskussionerna med regionen om den regionala cykelplanen prioritera en cykelväg mellan Varberg och Rolfstorp och mellan Skällinge och Rolfstorp. - Ge Kommunstyrelsen i samarbete med Varberg Energi i uppdrag att ta fram en plan för att bygga ut laddningsstolpar i hela kommunen som i första hand drivs av solceller. Planens syfte skall vara att dels ta fram möjliga platser för etablering och att därefter tidsätta när etablering skall ske. - Ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. 14

16 Vi föreslår fullmäktige besluta att att anta Socialdemokraternas förslag till resultatbudget för 2015, ram 2016 samt plan 2017 enlig ovan anta ovanstående förslag till uppdrag 15

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL

FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL BUDGET 2017 Innehållsförteckning Inledning 2 En förskola och skola för hela livet 3 God vård och tid för omsorg 4 Jobb för framtiden 5 Ett Varberg som underlättar för företagande

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Möjligheternas Varberg

Möjligheternas Varberg Möjligheternas Varberg utveckla Varberg genom att stimulera kreativa idéer och samtidigt ta ansvar och visa stor omsorg för framtiden Framtidskontrakt 2015 2018 Socialdemokraterna i Varbergs kommun Inledning

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Mål och ramar 2014. Information 20130607

Mål och ramar 2014. Information 20130607 Mål och ramar 2014 Information 20130607 Gävle kommun 2013-06-10 2 Jobb Vad vill vi? Vi vill få fler personer i arbete och ha ett attraktivt näringslivsklimat. Vad gör vi? Skapar en ny nämnd - Näringslivs-

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Skolstrukturutredning

Skolstrukturutredning LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016 En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets kommunala budget 2016 Vänsterpartiet 2015 En svår situation Dåliga beslut har försatt kommunen i stora problem Efter år av dåligt skött ekonomi i kommunen står Vimmerby

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka Socialdemokraterna i Klippans kommun Tillsammans är vi starka Handlingsprogram 2015-2018 Innehållsförteckning Vår vision för kommunen 3 Barnomsorg och utbildning 4 Trygghet och omsorg 5 Personalpolitik

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa Ett bättre ORSA. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Orsa Marie Olsson, Anders Rosell och Mara Maric Nya jobb och välfärd i Orsa Orsa är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en kommun

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Första jämställdhetsåret

Första jämställdhetsåret 2014-06-12 Handlingsprogram för jämställdhet för det första regeringsåret Första jämställdhetsåret Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och

Läs mer

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Ge Stockholm nya möjligheter Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Stockholm för alla. De växande klyftorna i samhället mellan människor är vår tids största

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011

Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011 1 (6) Handläggare: Pernilla Gustafsson Tfn: 0522-69 70 02 e-post: pernilla.gustafsson@uddevalla.se Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011 Nämndsordförande i Barn och utbildningsnämnden Magnus Jacobsson

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer