närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014"

Transkript

1 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

2 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad mat 9 Mångfald och öppenhet 10 2

3 Centervänner! Här är vår valplattform inför valet 2014 Här finns våra prioriterade frågor inför valen nu i höst. Detta dokument sammanfattar vad Centerpartiet kommer driva mest aktivt under höstens val. Detta dokument är tänkt att användas för kunskapsinhämtning för dej som kandidat i de tre valen i höst men även som faktaunderlag när vi arbetar vidare med att aktivt ta fram de frågor vi väljer att aktivt kommunicera. Låt oss nu gå ut och vinna valet! Mattias Larsson, distriktsordförande Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Ur Centerpartiets idéprogram 3

4 Valåret ett år då mycket står på spel Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva, eller nära de människor som berörs. Centerpartiet går till val på två helt avgörande framtidsfrågor för Sverige och Västerbotten: jobben och klimat- och miljöpolitiken. Jobben skapas av driftiga människor, inte av staten Vår viktigaste resurs är inte skogen eller malmen, vår viktigaste resurs är människors drivkraft och människors kreativitet. Och när denna kreativitet omsätts i nya företagsidéer skapas arbetstillfällen. Det gynnar hela samhället. Men att fler kommer i arbete handlar också om att ge fler människor makt över sitt eget liv. Och det innebär även mer skattekronor att lägga på välfärden. För att få fler i arbete är den absolut viktigaste frågan att förbättra villkoren för jobbskaparna. I dag står småföretagen för 4 av 5 av alla nya arbeten. Centerpartiet vill underlätta för småföretagare. Vi vill:. Minska regelkrånglet Göra det enklare att anställa Göra det enklare att gå från idé till verksamhet Vi förvaltar nästa generations resurser - den gröna samhällsomställningen är ett måste Centerpartiet vill att Sverige ska ha täten i miljö- och klimatarbetet. Sverige är och ska fortsätta vara ett föredöme för andra länder. Miljön är en framtidsfråga som vi inte får misslyckas med. Vi kan och måste ställa om för att få ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. För att lyckas med detta måste alla ta ett ansvar. Centerpartiet driver miljöperspektivet i EU, Sverige, landstinget och alla länets kommuner. Vi har visat att det går att nå omfattande resultat för en hållbar utveckling. För en grön omställning behövs fler gröna jobb. Forskare, innovatörer, bönder och andra entreprenörer kan tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge fler tillgång till sund, säker och lokalproducerad mat. För Centerpartiet är kärnkraften en blivande parantes i energihistorien, kärnkraften har ingen framtid i ett framtida uthålligt energisystem, och därför arbetar vi aktivt också emot att kärnkraftverk byggs runt Bottenviken.. Hundra procent förnyelsebart Giftfri vardag Nej till Kärnkraft i Bottenviken Likvärdiga villkor i hela länet - centraliseringen stjälper landsbygden Centerpartiet vill att hela landet och Västerbotten ska leva, för att denna vision ska kunna uppfyllas är likvärdig tillgång på vård och skola en nödvändighet. Sjukvård och välfärd ska finnas på likvärdiga villkor i hela länet. Det som berör människor i deras vardag är det som är viktigast. Sjukvården hör ihop med så mycket mer utan sjukvård är det omöjligt att bo, verka och driva företag i hela länet. Centerpartiet ser även att det är viktigt med närheten till utbildning och skola för att hela länet ska leva. De gröna näringarna är en förutsättning för öppna landskap och en levande landsbygd. 4

5 Centerpartiet prioriterar arbetet för öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel. Den mat som köps in av kommunerna och landstinget ska vara lokalproducerad och leva upp till Sveriges högt ställda miljö- och djurhälso-krav. Infrastrukturen - ryggraden för hållbar tillväxt i länet En viktig förutsättning för likvärdiga villkor runt om i vårt län är en fungerande infrastruktur. Att bygga Norrbotniabanan och slå vakt om Inlandsbanan och Tvärbanan är angeläget. Den digitala infrastrukturen har fortfarande brister som kräver åtgärder och det samma gäller vårt vägnät som är i stort behov av insatser. Mångfaldens och öppenhetens Västerbotten Alla människors lika värde och fri rörlighet för människor och idéer har alltid varit viktiga grundstenar i Centerpartiets ideologi. Centerpartiet fortsätter därför vara det parti som tydligast står för mångfald och öppenhet i Västerbotten. Ja till likvärdig hälso- och sjukvård i hela länet Ambulansen ska täcka hela Västerbotten En fungerande ambulans är oerhört viktig för att människorna ska kunna känna sig trygga. Ambulansen är en mycket viktig del för att hela vårdsystemet ska fungera. Centerpartiets linje är att oavsett var i Västerbotten du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme. En heltäckande ambulansvård med garanterade utryckningstider ger en likvärdig och tillgänglig akutvård i hela länet. De indragna ambulanserna i länet skall återinrättas. Tre fungerande sjukhus För att fylla vårdbehoven i vårt län behövs tre fungerande sjukhus med olika inriktningar. Länsdelslasaretten är mycket betydelsefull för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Lasaretten i Skellefteå och i Lycksele ska ha en fungerande akutsjukvård och förlossningsverksamhet och den högspecialiserade sjukhusvården vid NUS ska vara konkurrens-kraftig. Garantera hälsocentraler/sjukstugor i länets alla kommuner Hälsocentralerna är vårdens första linje, den vård som är närmast och som du oftast först möter om du behöver vård. Likvärdig och nära vård förutsätter hälsocentraler/sjukstugor i länets samtliga kommuner. Centerpartiet garanterar hälso-centraler i länets alla kommuner och att vid sjukstugorna ska det finnas akutsjukvårdsplatser Öka resurserna till hälsocentralerna/sjukstugorna Primärvården, som huvudsakligen består av hälsocentralernas verksamhet, är underfinansierad i Västerbotten. Centerpartiet anser att primärvården därför bör tillföras mer pengar. Genom att satsa mer på primärvården kan hälsocentralerna ge en snabbare och bättre vård och bättre möjlighet att arbeta med förebyggande insatser i rätt tid. På sikt minskar detta behovet av sjukhusvård och leder till betydande besparingar. Utforma hälsovalet så det passar hela länets förutsättningar Centerpartiet anser att hälsovalet är bra i grunden. Det skapar konkurrens och ger 5

6 patienten ökad makt att bestämma över sin vård. Tyvärr är hälsovalet i Västerbotten utformat så att det gör det svårt att etablera nya hälsocentraler utanför Umeå och Skellefteå. Därmed fungerar inte hälsovalet fullt ut i länets övriga delar. Centerpartiet vill göra förändringar i hälsovalet så att det blir möjligt för mindre verksamheter att etablera sig, så att Västerbottningen kan få valfrihet oavsett vart i länet man bor. Regelverket ska förenklas för att få bort onödigt krångel och utformas så att hänsyn bättre tas till de långa avstånden till våra tre lasarett. Säkra bättre läkarkontinuitet på hälsocentralerna Läkarbristen är i dag ett av de största hoten mot en trygg och likvärdig vård i hela Västerbotten. Vakanser och stafettläkare gör att den viktiga kontinuiteten i vården saknas, när patienter får vänta länge och sedan träffa olika läkare varje gång. Därför behövs kraftfulla insatser för att säkra den långsiktiga försörjningen av läkare och för att förbättra arbetsmiljön så att det blir lättare att rekrytera vård-personal. Satsningar på bättre vård och rehabilitering för äldre Alla blir vi äldre och det är när vi blir gamla som behovet av vård i regel är som störst. Många äldre får dock av olika anledningar inte den vård de förtjänar. Det handlar delvis om att gruppen äldre är lågprioriterad och att vården av och omsorgen om äldre innefattar både landsting och kommun, som ofta har svårt att samarbeta. Ge läkarna förutsättningar att göra fler hembesök. Inrätta mobila team med prioritering på multisjuka och äldre. Fungerande psykvård i hela länet Människor med psykiska besvär tillhör de mest utsatta i samhället och en god fungerande vård är av största vikt för denna grupps välmående. I dag finns det tydliga brister i psykvården, bland annat när det gäller väntetider till Barn- och ungdomspsykiatrin, närheten till vård för de som bor i inlandet och överbeläggningar på våra sjukhus. Satsning och vidareutveckling av glesbygdsmedicin i inlandet Vårt vidsträckta län innehåller stora glesbefolkade områden som ställer särskilda krav på sjukvårdens utformning. Därför är det viktigt att fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland med förstärkt hälsocentral/sjukstuga, med ambulans, akutsjukvårdsplatser och möjlighet till distans-överbryggande teknik. IVPA (I väntan på ambulans) genomförs över hela länet I alla kommuner finns räddningstjänst och i bland kommer räddningstjänsten fram före ambulansen till en olycka. Tanken med IVPA är att räddningstjänsten ska vara utbildade och utrustade med sjukvårdsutrustning för att kunna bistå tills ambulans är på plats. IVPA sparar både liv och lidande och ska finnas i alla kommuner. 6

7 Hållbart och livslångt lärande i hela länet Mångfald och valfrihet berikar Centerpartiet vill ha en skola där elever och föräldrar har ett ökat ansvar och inflytande. Föräldrarnas och barnens rätt att välja skola understöds genom lagstiftning och regelverk. Centerpartiet vill slå vakt om den rätten, eftersom vi tror att ett skolsystem som främjar mångfald har bäst förutsättningar att ta till vara den enskilde elevens behov. Med nytänkande och öppenhet för pragmatiska lösningar kan hotade byaskolor räddas. En skola för hållbarhet Våra barns och ungas utbildning är en angelägenhet för hela samhället, eftersom det är skolan som måste lägga grunden för ett gott liv för den enskilde. Centerpartiets värnar om en skola som är förändringsbenägen och nyttjar nya pedagogiska hjälpmedel. Men skolan måste också motivera till ökad fysisk aktivitet och god elevhälsa. Den mat som våra tillagas i våra skolor ska vara av närproducerade råvaror. Alla kan bidra För Centerpartiet är det en självklart att såväl unga som äldre är individer. Den skola vi vill se uppmärksammar att människor lär på olika sätt, den är flexibel och individorienterad. Men den undervisning som ges får inte begränsas till att bara förbereda för vidare studier eller för anställning. Den skola vi vill se uppmuntrar entreprenörerna och stimulerar morgondagens jobbskapare. En av skolans viktigaste uppgifter måste vara att ta tillvara elevernas kreativitet och energi, för alla kan bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. Ett livslångt lärande Ett modernt kunskapssamhälle ställer stora krav på delaktighet och kunskap. Centerpartiets skola lägger grunden för ett livslångt lärande och den är forskningsinriktad. Målsättningen måste vara en skola som är öppen och som möter det övriga samhället, en skola som tar till vara på studieförbundens, föreningarnas och organisationers kompetens. Detta synsätt måste även genomsyra den högre utbildningen. Arbetslivs-erfarenhet måste värdesättas på ett bättre sätt vid ansökan till högskolan. Centerpartiet vill också göra det ska bli lättare att godkänna utländska utbildningar, så att skrankor kan rivas och broar byggas. Hållbart ledarskap Lärarna är ovärderliga för att skolan ska fungera. Därför måste läraryrkets statur höjas. Men centerpartiet vill även sätta fokus på rektorns roll, för att skolans ledningsorganisation ska fungera. Vi vill förändra rekryteringen till rektorsutbildningen, så att de personer som ska bli rektorer kan få en grundläggande utbildning för uppdraget redan innan de tillträder sin tjänst. Hållbar skolmiljö Centerpartiet vill se en skola som har friska och hållbara skollokaler. Både den fysiska och den sociala skolmiljön måste vara tillfredsställande och inkluderande för att alla elever ska kunna lära på bästa sätt. Vi vill se en skolmiljö där det finns arbetsro i klassrummet och där nollvision vad gäller mobbing och droger råder i länets samtliga skolor. 7

8 Infrastrukturen - ryggraden för hållbar i tillväxt i Västerbotten I Västerbotten och norra Sverige skapas stora värden skogen och gruvorna bidrar till landets välfärd. Men för att det ska ske behöver infrastrukturen i form av vägar och järnvägar bli bättre. Det betyder både underhåll av befintlig infrastruktur men även nybyggnation. Trots att det satsas mer pengar än någonsin på infrastruktur så räcker pengarna ändå inte till. En förklaring är att den svenska infrastrukturen är rejält eftersatt på grund av att det inte satsats tillräckligt de senaste årtiondena. För att länet ska utvecklas och för att skapa effektivare transporter och större arbetsmarknadsregioner måste satsningarna öka. Om statskassan inte har mer pengar måste vi hitta alternativa sätt att finansiera utbyggnaden. Ett förslag är att arbeta med alternativa finansieringslösningar (OPS). Exempelvis skulle pensionspengar kunna satsas på svensk infrastruktur. Det ger avkastning på lång sikt och dina och mina pensionspengar skulle kunna göra nytta på flera sätt. Den efterlängtade järnvägen eller vägen skulle snabbare kunna bli verklighet och fler skulle kunna få jobb. Centerpartiet i Västerbotten anser att det är hög tid att på allvar börja arbeta med alternativa finansieringslösningar, exempelvis offentlig privata samarbeten(ops), eller genom att öppna möjligheter för pensionsfonderna att få investera i svensk infrastruktur. Runt om i Sverige upplever många människor att grundläggande service och samhällsfunktioner brister, vilket naturligtvis får effekten att attraktionskraften i dessa områden minskar. För att vända trenden behövs en servicegaranti för hela landet, en garanti som anger en lägsta nivå för samhälls-funktioner och tjänster som vi som medborgare ska ha rätt att kräva när det gäller telekommunikation, bredband, post-distribution samt hälso- och sjukvård. En servicegaranti är viktig för att hela landet och länet ska kunna leva och utvecklas. För att få effektiva transporter och för att skapa större arbetsmarknadsregioner och hållbara transporter behövs en Botnisk korridor. Därför måste Norrbotniabanan färdigställas det vill säga sträckan mellan Umeå och Luleå. Centerpartiets stämma har beslutat att Norrbotniabanan ska byggas i hela sin sträckning och ett första viktigt steg är att utse en förhandlingsperson för att projektet ska bli verklighet. Vi vill att denna förhandlingsperson ska arbeta med en tydlig målsättning att bygga Norrbotniabanan så fort som möjligt. 8

9 Centerpartiet för närodlad mat Centerpartiet jobbar för att självförsörjningsgraden av svensk mat ska öka markant. Att trygga vår livsmedelsförsörjning är en nödvändig uppgift som angår hela samhället. Den mat som serveras i vården, omsorgen och i våra skolor ska vara närodlad. Den principen måste råda i länets samtliga kommuner. Därmed skapas utveckling och jobb i hela länet. Kommunerna och landstinget måste ställa krav på miljöhänsyn och djurskydd som motsvarar kraven för svensk matproduktion vid upphandling av mat. Genom att vässa upphandlingen och värna de gröna näringarna i länet så skapas förutsättningar för att näringsriktig och allsidig kost ska kunna serveras i landstinget och i länets alla kommuner. Mat är viktigt ur flera aspekter. Utbildning av måltids-personal måste därför ske löpande. Tillgång till dietist eller kostchef ska finnas som hjälper till vid planering av måltider, så dessa blir anpassade till växande barn, gamla och sjuka. De gröna näringarna är och förblir viktiga för att hela länet ska leva. Ett sätt att underlätta för konsumenterna är att utveckla tillgängligheten av gårdsbutiker och småskalig livsmedelsproduktion, så att konsumenter och producenter knyts närmare varandra. Lokalproducerad mat bidrar till utveckling och jobb i hela länet, samtidigt som våra kulturlandskap kan förbli öppna. Och levande bygder ger framtidstro. Omsorgen om miljön kräver att vi konsumerar lokalt producerade livsmedel, framtagna med både omsorg om djur och natur. Mångfaldens och öppenhetens Västerbotten Alla människors lika värde och fri rörlighet för människor är viktiga grundstenar i Centerpartiets ideologi. Centerpartiet fortsätter att vara det parti som tydligast står för mångfald och öppenhet i Västerbotten. Ett samhälle som ser, värdesätter och tillvaratar individers olikheter oavsett kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, ålder eller socioekonomiska förutsättningar är ett lyckat samhälle. Centerpartiet jobbar därför aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla individer. Vi vill att politiska beslut ska vara grundade i ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Att utmana och förändra de strukturer och attityder som gör att människor inte har samma tillgänglighet till utveckling och resurser är för oss en självklarhet. Och om vi lyckas skapa mångfald och jämställdhet i länet blir Västerbotten ännu mer attraktivt. Uppmuntra mångfald och integration Genom meningsfullt arbete och en givande fritid stärks människors identitet och självkänsla. Arbetsförmedlingarna i alla kommuner har ett tydligt ansvar för att nyanlända ska få ett arbete eller utbildning. Vi vill stärka den rollen så att fler människor får meningsfulla arbeten. Föreningsbidragen i kommunerna skall vara högre för de föreningar som arbetar för och med att skapa mångfald. På så sätt uppmuntras föreningar att aktivt medverka till att öka mångfalden i kommunerna. Det civila samhällets kraft måste tas tillvara. Skapa förutsättningar för kommunikation Kommunerna har ansvaret att erbjuda språkinlärning och språkförståelse för svenskar med 9

10 utländsk bakgrund via Svenska för invandrare(sfi). Utbildningen behöver förstärkas och kompletteras med minst ett språkcafé i varje kommun och matchning av kontakter mellan svenskar och svenskar med utländsk bakgrund. Detta kan med fördel ske i samverkan med både studieförbund och SFI. Det är också viktigt att medverka till att skapa kontaktytor för att uppmuntra flerspråkighet. Centerpartiet vill också bredda språket genom att skapa olika kommunikationsformer. Även den som inte kan prata har rätt till ett språk. Integrationsnätverk i länets alla kommuner Integrationsnätverk (IN) behöver skapas i varje kommun. IN ska erbjuda en neutral mötesplats för föreningar, organisationer, studieförbund, myndigheter och andra intresserade. Genom återkommande träffar arbetar IN för att förbättra villkoren för integration i kommunen. 10

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby

Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby Bakgrund Många av våra barn kommer redan som ettåringar till förskolan för att sedan befinna sig i vår verksamhet fram tills man slutar år 5 som 11-12-åringar.

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 12 12 10 12 11 12 1-5 anställda 35 37 48 45 42 43

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 4 9 12 12 10 12 12 12 1-5 anställda 28 26 31 42 42 41

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13 Inledning Published: 2007-10-20 19:13 Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö. För att ta tillvara

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Gånghesters föräldraförening

Gånghesters föräldraförening Till Dalsjöfors kommundelsnämnd Gånghester 2009 11 17 Gånghesters föräldraförenings hemställan till kommundelsnämnden i Dalsjöfors Gånghesters föräldraförening Mål för föräldraföreningen Gånghester Innehåll

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt Kostpolicy Hå llbårt och hå lsosåmt Alla berörda invånare i Ludvika kommun ska erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla de verksamheter (förskola, skola, fritids, vård och omsorg) där måltider

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer"

Svar på motion (MP) Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Göth-Hallgren 2015-10-27 BUN 2015/0924 0480-45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (MP) "Fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer"

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Dialogmötet i Bosvedjeskolan 25 januari 2012

Dialogmötet i Bosvedjeskolan 25 januari 2012 Vilka faktorer tror du är avgörande för att Sundsvalls kommunala skolor ska bli ännu bättre fram till år 2021? Tro och höga förväntningar i alla nivåer Mod hos politiker att ta obekväma beslut Att beslutsfattare

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer