Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka"

Transkript

1 Socialdemokraterna i Klippans kommun Tillsammans är vi starka Handlingsprogram

2 Innehållsförteckning Vår vision för kommunen 3 Barnomsorg och utbildning 4 Trygghet och omsorg 5 Personalpolitik 6 Kultur 7 Fritidsverksamhet 7 Bostäder för alla 8 Miljöpolitik 8 Kommunal teknisk service 9 Kommunikationer 10 Näringslivs- och arbetsmarknadspolitik 11 Ekonomi 11 Socialdemokraternas gruppledare i Klippans kommun inför nästa mandatperiod; från vänster: Gunilla Svensson, socialnämnden, Rune Persson, barn- och utbildningsnämnden, Göran Sjögren, kommunfullmäktige), Kent Lodesjö, plan- och byggnämnden, Hans Emanuelsson, revisionen, Michael Nemeti, kultur- och fritidsnämnden, samt Kerstin Persson, kommunstyrelsen. Sida 2(12)

3 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund är lika mycket värda, har samma möjligheter och där människor bidrar till det gemensammas bästa efter förmåga och får stöd efter behov av samhället. Barnen ges bästa möjliga förutsättningar och trygghet att växa upp till lyckliga, goda och kunniga medborgare. Sjuka och äldre känner trygghet i att vård och omsorg är så utvecklad att man inte behöver känna oro för den egna framtiden. I det socialdemokratiska samhället får människor alltid nya chanser att återkomma efter svårare perioder i livet för att åter bli värdefulla delar i gemenskapen. För att samhället skall fungera på bästa sätt måste det finnas arbetstillfällen, goda kommunikationer, infrastruktur, boende och fungerande lokal service. Vi bejakar därför företagsamhet och ett rikt näringsliv, men vi anser att vård, skola och omsorg i huvudsak skall skötas av samhället! Miljöfrågorna blir allt viktigare och vi måste anpassa våra verksamheter och liv efter vad naturen tål. Vi vill överlämna vår del av världen i gott skick till kommande generationer. Detta program skall ses som ett steg och en kompass för Socialdemokraterna i Klippans kommun att arbeta efter. Det är inte möjligt att uppnå allt under en mandatperiod, så därför blir varje handlingsprogram ett fyraårigt steg på vägen till det goda socialdemokratiska samhället. Vi påverkas av omvärlden genom beslut i region, nation och EU. Vi påverkas också av klimatförändringar. Vi måste därför hela tiden vara beredda att anpassa oss, vara öppna för samarbete över kommungränserna, men ändå oförtrutet arbeta för att komma närmare dessa våra mål. S:t Petri kyrka Sida 3(12)

4 Barnomsorg och utbildning Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det förutsätter breda investeringar i utbildning. Vi har under flera år sett försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. Senare års ökade klyftor bidrar till svårigheter för elever från familjer med små ekonomiska resurser. Det allra viktigaste för elevernas resultat är att de möter riktigt bra lärare. Vi vill också satsa på förbättrad vuxenutbildning för att hjälpa människor som behöver stöd för att få jobb. Idag måste stora resurser satsas på att i efterhand avhjälpa brister i barnens yngre år. Vi vill därför satsa på förebyggande arbete genom att tillföra resurser för de yngre barnen i för- och grundskola för att ge barnen en så bra start som möjligt. Detta kommer på sikt att frigöra resurser som kan användas för en ännu bättre skola. Vi inser att nya resurser behövs, för det vore fel att omfördela från äldre elevers redan begränsade resurser. Barnkonventionen skall vägleda vårt arbete och vår målsättning är att alla barn skall få samma möjligheter. Den kommande mandatperioden kommer vi att arbeta för: att alla skall kunna läsa, skriva och räkna när man lämnar grundskolan barnomsorg på obekväm arbetstid ökade insatser för bättre integration att bevara och utveckla praktiska gymnasielinjer bättre koppling mellan undervisning, kommunens arbetsplatser och näringsliv genom ett utökat samarbete mellan parterna. ökad individanpassning som stöd för alla elever som behöver extra stöd hemspråksundervisning i samverkan med andra kommuner att tillföra yrkesgrupper som genuspedagog och logoped ökad trygghet och aktivt arbete mot mobbing lärartäthet i för- och grundskolan som minst motsvarar genomsnittet i landet förbättrade utemiljöer att varje klass i grundskolan får ett hemklassrum att skolmaten även i fortsättningen blir kostnadsfri och av hög kvalitet att öka samarbetet mellan föreningar och skolan så att fler elever intresserar sig för föreningslivet. Herrevadskloster Sida 4(12)

5 Trygghet och omsorg Socialdemokraternas målsättning är att alla ska känna sig trygga och få den omsorg som de är i behov av. Det behövs en väl utbyggd hemtjänst liksom mötesplatser där det erbjuds meningsfulla aktiviteter. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till ett självständigt liv med meningsfullt innehåll. Råd och stöd ska ges i sådan omfattning att alla får en skälig levnadsnivå och att de egna resurserna stärks så att man får ett självständigt och tryggt liv. Socialtjänstens åtgärder ska medverka till att alla blir delaktiga i samhället. Medborgarna ska ha möjlighet att utveckla en god hälsa, både fysiskt och psykiskt. Vi ska bedriva ett arbete som motverkar missbruk, våld, rasism och mobbing. Kommande mandatperiod ska vi arbeta för att den enskilde ska ha större inflytande över sin omsorg all omsorg utförs huvudsakligen i offentlig regi det bedrivs bra hemtjänst med god personalkontinuitet de behov som finns tillgodoses för att de som så vill ska kunna bo kvar hemma så länge de önskar. sjukvård och boenden av god kvalité finns i tillräcklig omfattning folkhälsoarbetet fortsätter att utvecklas barn och ungdomar ska ha goda och trygga uppväxtförhållanden Familjens Hus och liknande öppna verksamheter bör finnas kvar och utvecklas genomföra förebyggande åtgärder som motverkar missbruk, isolering och utanförskap skärpa arbetet för god tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och kommunens plan för enkelt avhjälpta hinder ska genomföras. Skärsjön i Skäralid Sida 5(12)

6 Personalpolitik Personalen är kommunens viktigaste resurs. Genom att utveckla personalpolitiken i samverkan med de anställda och deras fackliga organisationer vill vi skapa goda förutsättningar för ett gott arbetsresultat samt trygghet och tillfredställelse i arbetet. Kompetent personal är en förutsättning för en fungerande kommun. Personalen ska kunna vara delaktig och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och dessutom uppleva sitt arbete som attraktivt både vad gäller arbetsmiljö och anställningsförhållande. Vi vill ha fokus på en utvecklad arbetsplatsdemokrati. Vi motverkar mobbing och annan kränkande särbehandling. Detta ger ett ökat engagemang och stimulerar på ett positivt sätt den enskildes arbetssituation. Därigenom kommer arbetstagaren få sina behov av variation i arbetet genom inflytande över t.ex. arbetstidens förläggning och planering av arbetet. Ett kraftfullt arbete för att motverka ohälsa i arbetslivet måste till. Detta för att den anställdes hälsa är en viktig del av individens livskvalité. Ett snabbt och aktivt agerande från arbetsgivaren skall vara en naturlig del av det ansvar kommunen har med t.ex. rehabilitering och social närvaro. Kommunens ledarskap ska bygga på ömsesidig respekt mellan chef och arbetstagare. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att återinrätta ett personalutskott under kommunstyrelsen huvuddelen av den kommunala servicen bedrivs med egen personal skapa ett öppet klimat som tar vara på olika uppfattningar och de anställdas idéer och förslag en aktiv personalpolitik möjliggör att de anställdas kompetens breddas och fördjupas satsa på arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsanpassning personalen i huvudsak är fast anställda och timanställningar hör till undantagen jämställdheten i arbetslivet ökar minska löneklyftorna de anställda får ett ökat inflytande över sin egen arbetssituation. Klippans pappersbruk Sida 6(12)

7 Kultur Kulturen måste ha mötesplatser för samtal och reflektion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den styrning som sådana krav medför. Samlingslokaler för föreningsliv, bildningssökande och kulturskapande ska stå öppna för alla till rimliga villkor. Vår idé om kulturpolitik bygger på att ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap och kulturella aktiviteter inom ett brett område. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att utöka öppethållandet på biblioteken så att biblioteken kan vara centrum för informationssökning, kunskap och förströelse bibliotek ska finnas i varje kommundel lyfta fram fler av våra sevärdheter och förbättra dokumentationen av dessa stödja biografen i Ljungbyhed utveckla uppsökande kulturell verksamhet på skolorna konsthallen ytterligare utvecklas som kulturell mötesplats avsätta medel för konstnärlig utsmyckning i kommunen barnkulturen ska vara avgiftsfri musikskolan ska vara öppen för alla och hålla låga avgifter kulturarrangemang för barn och vuxna erbjuds i större utsträckning kulturverksamheten utvecklas med särskilda resurser för till exempel strategiskt arbete utveckla samarbetet med studieförbunden och föreningar. Fritidsverksamhet För att vår kommun ska vara attraktiv är det viktigt att fritidssektorn ges utrymme och att den kan stimulera till en meningsfull tillvaro. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna träffas och ha en positiv fritid. Därför vill vi att föreningsbidragen bibehålls och att kommunala anläggningar används i samförstånd med föreningarna. På detta sätt ger man kommuninvånarna möjlighet till gemenskap, integrering, rekreation, fysiska aktiviteter samt naturupplevelser. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att föreningsstödet ska bibehållas för att skapa förutsättningar för en rik flora av föreningar med olika idéinriktningar och verksamheter lokalhyror hålls låga för föreningar strövstig anläggs Gråmanstorp - Vedby samt mellan väg 13 och Pappersbruket via Stackarpsdammen bevara och utveckla naturen vid Bäljane å inklusive Läderfabriksområdet få ett bruksmuséum i Klippan fortsatt satsa på badet i Klippan idrottshallen i Klippan byggs om/till för att hålla god standard utveckla ungdomsverksamheten i alla kommundelar gång- och cykelvägar utvecklas verksamheten på allaktivitetshuset Sågen utvecklas vara lyhörda för ungdomarnas önskemål öka samarbetet mellan föreningar och skolan för att få fler elever att intressera sig för föreningslivet. Sida 7(12)

8 Bostäder för alla Att ha tillgång till en egen bostad är en grundläggande rättighet! Vissa grupper i vår kommun har svårare än andra att få en egen bostad. Det gäller främst ungdomar. Att alla krafter inom kommunen samverkar är nödvändigt. Både det kommunala bostadsbolaget och socialtjänsten har en nyckelroll i att hitta acceptabla lösningar. Det behöver även finnas kommunala tomter för försäljning och nyproducerade lägenheter för att fler ska kunna leva och bo i vår kommun. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att få ett varierat utbud av tomter för nybyggnation det kommunala bostadsbolaget Treklövern bygger nytt i takt med att efterfrågan ökar skapa bättre förutsättningar för att ungdomar ska kunna flytta in i eget boende bibehålla och utveckla det kommunala bostadsbeståndet hemlösa bereds plats inom ramarna för projektet bostad först. Miljöpolitik Miljöarbetet handlar i grunden om vår framtid. Uttrycket vi äger inte jorden; vi lånar den av våra barn beskriver detta väl. I begreppet miljöpolitik menar vi både den miljö som finns inomhus och den yttre miljön. Alla våra naturtillgångar ska dessutom användas och hanteras klokt och effektivt. Något vi absolut måste värna om är vårt vatten utan tjänligt vatten heller inget liv! Eftersom skador på vår miljö orsakas av oss människor måste det också stå i mänsklig makt att i framtiden skapa en bättre miljö. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att inga undantag skall göras från strandskyddet vid vattendragen skapa gödnings- och giftfria zoner vid vattendragen våtmarker bevaras och skapas utöka kontrollen av läckande ämnen i reningsverk och vattendrag vara restriktiva med att ge vårt godkännande till nya tillstånd eller förlänga gamla när det gäller grustäkter bevara naturnära, tysta områden bevara och skapa tätortsnära, gröna miljöer vara observanta på ljusföroreningar hinder undanröjs för vandringsfisk kommunen tar ett större ansvar för återvinning och information kring ekologiska varor genom konsument- och miljöupplysning skapa information om hur man gör mer miljömedvetna val kommunens miljöinformation utvecklas träd planteras i centralorterna som kan absorbera miljögifter kommunen satsar mer på förnyelsebar energi och miljövänlig fordonspark energirådgivningen får en mer framträdande roll vid nybyggnationer och renoveringar. Sida 8(12)

9 Kommunal teknisk service Klippans kommun hanterar bl.a. kommunens fastigheter, snöröjning, gatubelysning och trafikfrågor. Om inte dessa verksamheter sköts i tid, blir det mycket kostsamt att åtgärda i efterhand. Underhållsplaner och kunskap om våra verksamheter är en grund för att vår kommun ska kunna hållas i gott skick så att vi kan leva och bo här. Kommunen ansvarar för vårt dricksvatten. Därför måste vi säkra tillgången på bra vatten utifrån de miljöaspekter som finns i vår omvärld. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att: kommunen ska vara ren och välskött skötseln av kommunens gator och parker bedrivs huvudsakligen i egen regi aktuella underhållsplaner utarbetas inom olika områden trafikövervakningen utökas cykelleder markeras tydligt i de olika kommundelarna det kommunala dricksvattnet får en skyddsplan Torggatan får hastighetsbegränsning till 30 km utanför förskolan Linnea och Nya Snyggatorp upphöjda övergångsställen blir regel vid kommunens skolor kommunens gator och trottoarer rustas upp trafikmärkena i kommunen överlag ses över ett trafiksäkerhetsråd återinrättas prioritera tillgänglighet för alla. Vy från Pinnån vid Skvattemölla Sida 9(12)

10 Kommunikationer Klippans kommun ligger geografiskt på ett sådant sätt att behovet av goda kommunikationer är en förutsättning för att människor skall ha bästa förutsättningar för arbete, skola och fritid. Under åren har förbättringar gjorts successivt med fler busslinjer, Pågatåg, turtäthet och vägar men det är inte tillräckligt. Vissa busslinjer har försvunnit. I första hand måste det läggas mycket energi på att övertyga Region Skåne om att vi måste få bättre busstäthet i kommunen och söderut mot Lund. Vidare måste Trafikverket och Region Skåne inse att väg 108 måste uppgraderas för att förbättra framkomligheten mot Malmö/Lund. Kommunen behöver även bättre turtäthet mellan Ljungbyhed-Klippan-Östra Ljungby/Stidsvig eftersom våra barn och ungdomar skall ha goda möjligheter att delta i fritidsverksamhet i de olika orterna och kunna ta sig fram och tillbaka på rimligt sätt. Cykelvägar måste prioriteras mellan kommunhuvudorterna. Trafikverket ansvarar för detta, men kommunen ska påverka prioriteringarna. Bredband med stor kapacitet har mer och mer blivit en avgörande fråga för var man kan bo och verka. Vi vill därför ta nya steg för utbyggnad av t.ex. fiber och andra tekniska lösningar. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att bevara och utöka bussförbindelserna bättre kollektivtrafik mellan kommundelarna fler gång- och cykelvägar uppgradering av väg 108 för bättre kommunikationer med Malmö/Lund att samtliga skolor har fungerande bredband med tillräcklig kapacitet bättre täckning i mobiltelefonnätet att trafiksituationen väg13/väg 21 förbättras persontrafik på Söderåsbanan att återinrätta Trafiksäkerhetsrådet. SK60 - Skolflygplan på gamla F5-området Sida 10(12)

11 Näringslivs- och arbetsmarknadspolitik Det är viktigt att medborgarna har tillgång till bra samhällsservice med ett stort utbud av varor och tjänster på det lokala planet. Ett exempel är god tillgång till ett varierat utbud av butiker, så att man inte skall behöva åka långa sträckor för att göra inköp till rimliga priser. En god lokal arbetsmarknad med tillgång till många och varierande arbeten gör det möjligt att bo och arbeta på hemorten. Vi socialdemokrater har därför ett stort intresse av att det etableras livskraftiga företag i kommunen. Med en socialdemokratisk regering hålls politiken samman med satsningar på utbildning, innovationer och nyföretagande. En arbetsmarknadspolitik som ger alla chansen att återkomma på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning i samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Kommunen kan erbjuda bra industrimark till rimliga priser i Klippan och Östra Ljungby/Stidsvig och genom en förutseende politik även markområden med tillgång till järnvägsspår. Kommunen har ett utmärkt läge vid de stora vägstråken E4, väg 13 och väg 21 och avståndet till Danmark och Tyskland har kortats rejält genom den fasta förbindelsen över Öresund. Kommunens vackra natur med nationalpark och vattenstråk av riksintresse gör kommunen attraktiv att bo i för alla. Vi vill därför utveckla turistnäringen. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att företagen inom kommunen känner tillförsikt och vågar satsa för att skapa fler jobb slå vakt om befintliga jobb i kommunens regi kommunen skall ses som en god samarbetspartner det finns smidiga kontakter vid t.ex. företagsetableringar det finns välutbildad arbetskraft i kommunen få ett bättre samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsmarknadens parter underlätta för den som vill starta eget företag stimulera utvecklingen av turistnäringen i kommunen tillgången till industrimark i Ljungbyhed blir bättre. Ekonomi Ekonomi är ett medel och en förutsättning för att vi ska kunna uppnå våra politiska mål. Det är de ekonomiska resurserna som sätter gränser för vad som är möjligt att uppnå, men ekonomin får inte styra över innehållet i den förda politiken. Kommunens intäkter består av skatter, statliga bidrag, medel från olika utjämningssystem och avgifter för utförda tjänster. Riktmärket är att varje år få ett litet överskott för investeringar. För att kunna garantera god kvalitet inom vård, skola och omsorg liksom god arbetsmiljö för våra anställda, behövs det en förstärkning. Vi måste arbeta långsiktigt med förebyggande insatser på olika områden, t.ex. förskola och skola. Skattesatsen har legat på samma nivå sedan år 1986 och vi ser att pengarna inte räcker. Den kommande mandatperioden kommer vi därför arbeta för att: taxor och avgifter hålls på en rimlig nivå en översyn av kommunens organisation görs kommunens ekonomi ska bli sund och balanserad i kommunens verksamhet arbeta förebyggande i stället för att åtgärda i efterhand göra budgetarbetet tydligare för kommuninvånarna Dessutom är vi öppna för eventuell skattehöjning för att trygga bra skola och god omsorg. Sida 11(12)

12 Östra infarten till gårdsgatan i Klippans centrum Socialdemokraterna i Klippans kommun Järnvägsgatan Klippan Tel: E-post: Sida 12(12)

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Stockholms stads budgetförslag för 2016

Stockholms stads budgetförslag för 2016 Stockholms stads budgetförslag för 2016 Introduktion Introduktion Det här kommer jag att prata om Utmaningar i Stockholm stad Så arbetar staden Stockholms stads budgetförslag 2016 Nämndspecifika uppdrag

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 1 tillsammans arbeta för en utveckling av vår kommun, som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Här finns redan mycket vi

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland

Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Västra Götalandsregionen Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Framtidskontrakt 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning Ett Västra Götaland

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Knivsta. Knivsta Arbetarekommun LOKALT PARTIPROGRAM FÖR 2011-2014

Knivsta. Knivsta Arbetarekommun LOKALT PARTIPROGRAM FÖR 2011-2014 Knivsta Arbetarekommun LOKALT PARTIPROGRAM FÖR 2011-2014 Innehåll Knivsta, en ung kommun...3 En rättvis och väl fungerande välfärd...4 Knivsta kommuns utbyggnad...5 Att bo bra en rättighet för alla...6

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla.

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Inledning Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Ge Stockholm nya möjligheter Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Stockholm för alla. De växande klyftorna i samhället mellan människor är vår tids största

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer