SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE ,5-årig kandidatoch magisterutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE 2013. 5,5-årig kandidatoch magisterutbildning"

Transkript

1 SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE ,5-årig kandidatoch magisterutbildning

2 Innehåll 1. Allmänt om antagningen Behörighet för studier Sökandes språkkunskaper Ansökningsförfarandet Urvalsproven Poängsättning Tillkännagivande av resultaten och anhållan om rättelse Bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen Mottagande av studieplats och studiernas början... 7 Dirigering... 9 Folkmusik Instrument- och sångstudier i klassisk musik Instrumentstudier i klassisk musik Tidig musik Piano, gitarr, ackordeon, kantele Blåsinstrument, slagverk, harpa Stråkinstrument Orgel och klavikord Sångstudier i klassisk musik Jazzmusik Komposition och musikteori Kyrkomusik Musikpedagogik Musikteknologi

3 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN Sibelius-Akademins urvalsprinciper för antagning baserar sig på universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009), statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) samt Sibelius-Akademins utbildningsinstruktion. Sibelius- Akademins dekan besluter om studerandeurval. På sökande tillämpas både grundutbildningens urvalsprinciper och ämnesspecifika urvalskriterier. De ämnesspecifika urvalskriterierna tillämpas för att placera sökande i rangordning inom sina respektive urvalsgrupper, som hänför sig till huvudämne eller huvudinstrument. Inom musikpedagogik och kyrkomusik antas studerande till den finsk- och svenskspråkiga utbildningen i egna urvalsgrupper för respektive språk. Antagningen av sökande baserar sig på ansökan och på de betyg och övrigt material som i enlighet med prorektors beslut om urvalsprinciperna bör tillställas universitetet, samt på urvalsproven. Urvalsnämnden bedömer sökandes förmåga, kunskaper och färdigheter. Bedömningen baserar sig på ämnesspecifika urvalskriterier. Ytterligare beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning inom musik. Det är möjligt att söka till fler än ett huvudämne eller huvudinstrument. Sökande bör i så fall prioritetsordna utbildningarna i sin ansökan. Om ingen prioritetsordning meddelats i ansökan, väljer universitetet var sökande placeras. Sökande kan vid en urvalsomgång söka till högst tre olika inriktningar vid Sibelius-Akademin. Den sökande kan inte ändra inriktningarna eller prioritetsordningen efter att ansökningstiden gått ut. Om sökande har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan han/hon inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket hon eller han tagit examen. Det finns två alternativa utbildningslinjer som man kan söka till. Den ena är 5,5-årig och leder både till musikkandidat- och musikmagisterexamen. Den andra linjen är 2,5-årig och leder enbart till musikmagisterexamen. Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall den sökande ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne/huvudinstrument, beaktas endast ansökan till den 5,5-åriga utbildningen. Denna guide behandlar antagning till den 5,5-åriga utbildningen. 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes högskolebehörighet. Till studier som endast leder till lägre högskoleexamen eller till både lägre och högre högskoleexamen kan antas den som har avlagt 1) examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005), 2) yrkesinriktad grundexamen som omfattar minst tre år eller motsvarande tidigare studier, 3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), eller 2

4 4) utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Till den 5.5-åriga utbildningen får också antas den som universitetet på annat sätt konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. (Universitetslagen 37 ). Vårens abiturienter 2013 och andra sökande som har avlagt ovan nämnda examen eller har fått betyg eller avgångsbetyg från gymnasiet senast den anses ha behörighet för högskolestudier. De behöver inte skicka in intyg över dittills avlagda studier i ansökningsskedet. Personer som avlagt finsk studentexamen år 1990 eller senare, behöver inte leverera examensbetyget till Sibelius-Akademin. I alla andra fall bör sökande lämna in en kopia av sitt examensintyg till Sibelius-Akademins ansökningstjänster, senast kl (finsk tid). Närmare instruktioner om hur man skickar in intyg finns under 4.2 (Intyg). 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER Sibelius-Akademins till examen ledande utbildning förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. Studier som avläggs inom musikpedagogik kräver alltid kunskaper i finska eller svenska. Inom kyrkomusik sker undervisningen huvudsakligen på finska eller svenska, fast urvalsprovet kan även tas på engelska. Om sökande avlagt examen utomlands och inte är medborgare i ett EU/EFTA-land, bör han bevisa sina kunskaper i engelska, finska eller svenska vid ansökningsskedet oberoende av ansökningsmål. Andra sökande behöver inte leverera något språkbetyg. Om sökande till musikpedagogik eller kyrkomusik inte fått sin skolbildning på finska eller svenska, bör han/hon i samband med urvalsprovet visa prov på tillräckliga kunskaper i finska eller svenska språket oberoende om han/hon lämnat in ett intyg över språkkunskaper till Sibelius-Akademin i ansökningsskedet. Intyg eller uppgift via internet om sökandes språkkunskaper bör vara Sibelius-Akademins ansökningstjänster tillhanda senast kl (finsk tid). Sökanden uppmanas att per e- post sända in det preliminära språkprovsresultat till ansökningstjänsten så att resultatet anländer inom utsatt tid. Det kan dröja flera veckor innan provresultaten anländer per post från organisationen där provet avlades. 3.1 Att bevisa kunskap i engelska Kunskaperna i engelska kan bevisas genom en av följande internationella språktest: TOEFL: minimiantal poäng 200 (dator) / 533 (skrift) / 73 (internet) IELTS minimiantal poäng 5.5 (Academic training) Cambridge First Certificate in English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) (nivåerna A, B och C) Både TOEFL- och IELTS-testresultat gäller i två år. Som bevis på kunskaper i engelska godkänns också engelskspråkig skolbildning fullgjord i ett Eu/EFTA-land, Förenta staterna, Kanada, Australien eller Nya Zeeland samt lägre eller högre engelskspråkig högskolexamen fullgjord i de ovannämnda länderna. Om den sökande avlägger 3

5 ifrågavarande examen först efter att ansökningstiden gått ut bör hon/han till Sibelius-Akademin lämna in ett studieintyg av vilket framgår på vilket språk examen avlagts. Intyget ska levereras före ansökningstiden går ut. Examen i fråga ska vara avlagd senast den Att bevisa kunskap i finska eller svenska Den språkkunskap i finska eller svenska som studierna kräver kan uppvisas på följande vis: Den sökande uppvisar ett av följande intyg över sina kunskaper i finska eller svenska: Allmän språkexamen på miniminivå 3/6 (medelnivå) Statsförvaltningens språkexamen: nöjaktiga språkkunskaper Intyg över språkkunskaper på miniminivå B2 enligt europeisk referensram Kunskaper i finska eller svenska kan påvisas också genom fullgjord skolbildning på finska eller svenska, alternativt genom lägre eller högre högskolexamen på finska eller svenska. Om den sökande avlägger ifrågavarande examen först efter att ansökningstiden gått ut bör hon/han till Sibelius-Akademin lämna in ett studieintyg av vilket framgår på vilket språk examen avlagts. Intyget ska levereras före ansökningstiden går ut. Examen i fråga ska vara avlagd senast den ANSÖKNINGSFÖRFARANDET 4.1 Ansökan till den 5,5-åriga utbildningen ( Gemensam ansökan ) Alla utbildningar kan hittas under Konstuniversitetet. Ansökning till den 5,5-åriga utbildningen sker via Tilläggsinformation om hur man fyller i ansökningar ges på denna hemsida och från Utbildningsstyrelsen. Blanketten kan fyllas i antingen genom att registrera på Min ansökan eller utan registrering. Ansökningstiden börjar måndagen och avslutas fredagen kl (finsk tid), då de elektroniska ansökningarna bör vara registrerade i universitetets gemensamma antagningssystem. Också eventuella ansökningsblanketter i pappersformat bör vara Utbildningsstyrelsen till handa kl Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Leverans av bilagor anses inte anhängiggörande om ansökan inte har levererats i tid. 4.2 Intyg Alla intyg nämnda i Sibelius-Akademins urvalsprinciper (inklusive intyg över avlagt språkprov, som nämns i moment 3 ovan) skall emellertid vara framme vid Sibelius-Akademins ansökningstjänster senast då ansökningstiden går ut, kl Postadressen är: Sibelius-Akademin Ansökningstjänsterna PB KONSTUNIVERSITETET Besöksadress är Tölögatan 28, Helsingfors (5:e våningen). 4

6 Sökande kan sända intygen även per fax eller e-post. Det tillåtna filformatet är pdf och den största tillåtna filstorleken 20 Mb. Intygen ska även i detta fall vara framme kl Ansökningstjänsternas faxnummer är och e-postadress Den sökande bör sända till Sibelius-Akademins ansökningstjänster en kopia av examensbetyg som avses ovan i momentet om behörighet för studier och vid behov en översättning av betyget till finska, svenska eller engelska. Om det är fråga om en utländsk examen, bör sökande bifoga en utredning om examens plats i det ifrågavarande landets utbildningssystem på finska, svenska eller engelska. Ur intygen bör framgå sökandes nuvarande namn samt vilket sökinriktning de berör. Personer som avlagt finsk studentexamen år 1990 eller senare, behöver inte leverera examensbetyget till Sibelius-Akademin Abiturienter från våren 2013 behöver inte lämna in ett studieintyg till Sibelius-Akademin i ansökningsstadiet. I ansökningsstadiet behövs studieintyg inte heller av personer som från en annan utbildning, som ger behörighet för högskolestudier, erhåller sin slutexamen först efter att ansökningstiden avslutats men före Uppgifter om dem som avlägger finländsk studentexamen våren 2013 kontrolleras i sökanderegistret i slutet av maj För övriga utvalda är urvalsbeslutet villkorligt, tills de till Sibelius-Akademin lämnat in intyg över avlagd examen. Intyg över avlagd examen bör lämnas in till Sibelius-Akademins ansökningstjänster kl Urvalsbeslutet är villkorligt i fråga om dylika sökande. En villkorligt utvald sökande, som inte lämnar in en kopia av studieintyget på fordrat sätt inom utsatt tid, förlorar sin villkorliga studieplats vid Sibelius-Akademin. 4.3 Bilagor och förhandsuppgifter I fall urvalsprinciperna för respektive utbildning kräver förhandsuppgifter eller övriga bilagor, bör de lämnas in i fordrat format till Sibelius-Akademins ansökningstjänster så att de är framme senast kl En utredning om vems ansökan och vilket sökinriktning det gäller bör bifogas. Andra bilagor än de som krävs i urvalsprinciperna bör inte lämnas in till Sibelius-Akademin. Om en förhandsuppgift eller en bilaga (t.ex. cv) saknas eller om den inte lämnats in i rätt format, kan sökande bli utan kallelse till urvalsproven. OBS! Förhandsuppgifter kan inte sändas in per fax eller e-post. Postadressen är: Sibelius-Akademin Ansökningstjänsterna PB KONSTUNIVERSITETET Besöksadress är Tölögatan 28, Helsingfors (5:e våningen). 4.4 Rådgivning Sibelius-Akademins ansökningstjänster ger råd om antagningsprocedurer. E-post: Vänligen se ytterligare kontaktinformation och öppethållningstiderna här: 5

7 5. URVALSPROVEN Sökande som enligt inlämnade intyg och övriga utredningar kan konstateras behöriga kan bli kallade till urvalsprovet. Beslut om ansökningsbehörighet fattas av Sibelius-Akademins dekan enligt de kriterier som framförts ovan i punkterna 2 och 3. Man kan också låta bli att kalla sökande till urvalsprov på basen av förhandsuppgifter. Ifall sökande inte levererar förhandsuppgifter och andra betyg och utredningar före ansökningstiden tar slut, kan han/hon bli utan kallelse till urvalsproven. Proven hålls från slutet av april till slutet av maj. Proven anordnas i Helsingfors. De som inte kallas till urvalsprov får meddelande om detta i början av april. Den preliminära tidtabellen för urvalsproven publiceras på Sibelius-Akademins www-sidor våren Exakta datum för urvalsproven meddelas i kallelsen som skickas i april. Om sökande uppgett en e-postadress i sin ansökningsblankett, skickas kallelse till urvalsprov eller meddelande om att han/hon inte kallas per e-post. Kallelserna skickas senast 2 3 veckor före provet i ifrågavarande huvudämne/huvudinstrument. Om du inte har fått någon kallelse inom den tiden kan du kontakta ansökningstjänsterna Man bör delta i urvalsproven på ort och ställe. Sökande betalar själva sina resekostnader och arrangerar själva sitt logi för provdagarna. Sökande får i kallelsen till urvalsprovet en individuell provtid, som inte kan ändras. Ifall den sökande inte deltar i urvalsproven, avstår han eller hon från sina rätter. Sökande bör meddela ansökningstjänsterna om han/hon inte deltar i urvalsproven. Om urvalsprovet består av flera skeden, meddelas senast vid varje skede hur sökande får information om resultatet. Vid urvalsproven bör sökande kunna styrka sin identitet med ett officiellt identitetskort. Officiella identitetsbevis är pass och EU-identitetskort. Identiteten kan även intygas med ett finländskt körkort. Urvalsprovet är en sluten tillställning. Sökande kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med sig, men inga andra utomstående personer. Prestationerna i urvalsprovet spelas inte in. Om den sökande på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, ska han eller hon kontakta Sibelius-Akademins ansökningstjänster innan ansökningstiden går ut. Den sökande som behöver särskilda arrangemang ska skicka ett specialläkarutlåtande eller annat motsvarande specialistutlåtande, där handikappets eller sjukdomens art och behovet av specialarrangemang framgår. Som bevis på läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande från speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som bevis på behovet av specialarrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang. 6. POÄNGSÄTTNING Prestationerna och delprestationerna i urvalsproven till respektive utbildning poängsätts. Sökandes ansökan beaktas inte om en obligatorisk delprestation inom urvalsprovet saknas. I skriftliga prov ges poäng på basis av sökandes svar. I övriga prov bedömer urvalsnämnderna i enlighet med respektive ämnesspecifika urvalskriterier sökandes förmåga, kunskaper, färdigheter och utbildningsberedskap. Alla nämndmedlemmar ger sina poäng självständigt åt varje sökande 6

8 som deltar i den ifrågavarande delen av urvalsprovet. De sökande placeras i ordningsföljd utgående från poängen. 7. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN OCH ANHÅLLAN OM RÄTTELSE Resultatet av urvalsproven tillkännages onsdagen kl Dekans beslut gällande de antagna finns till påseende fr.o.m på Sibelius-Akademins webbsidor ( samt på ytterdörrarna till universitetsfastigheterna vid Tölögatan 28, Helsingfors och Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio. Urvalsresultaten finns också till påseende i internetansökan (Se moment 13 Min ansökan). De antagna meddelas om erhållen studierätt per e-post, varefter de får antagningsmaterialet per post. Övriga får inte något brev eller e-post, utan de kan själva kolla resultatet antingen via internetansökan (Min ansökan), på Sibelius-Akademins webbplats eller på listan som sätts upp vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen. Du kan även fråga om resultaten per e-post på adressen Sökande som är missnöjd med dekans beslut om högskolebehörighet kan skriftligen ansöka om korrigering av dekanen inom 14 dagar efter tillkännagivandet. Sökande, som är missnöjd med resultatet i urvalsproven kan skriftligen hos Sibelius-Akademins dekan söka rättelse inom fjorton dagar efter att urvalsprovsresultaten offentliggjorts. Vid tillkännagivandet av resultaten meddelas också om hur den sökande kan få uppgifter om tillämpandet av urvalsprinciperna i hans eller hennes fall och hur han eller hon kan söka rättelse. 8. BESTÄMMELSEN OM EN STUDIEPLATS SOM LEDER TILL HÖGSKOLEEXAMEN Antagningen av studerande vid Sibelius-Akademin ordnas med utnyttjande av det sökande- och studierättssystem (HAREK), som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998). En studerande får ta emot endast en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen bland de utbildningar som börjar samma termin och som omfattas av universitetens eller yrkeshögskolornas riksomfattande gemensamma ansökningsförfarande. Med termin avses höstterminen och vårterminen. Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar den 31 december, och vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli. (Universitetslag 38 ). 9. MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS OCH STUDIERNAS BÖRJAN Studieplatsen kan tas emot antingen via internetansökans webbsida (Min ansökan) eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius- 7

9 Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas senast tisdagen kl (finsk tid). Ytterligare information om Min ansökan punkt 13. Försenade meddelanden beaktas ej. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om sökande erbjudits reservplats vid en annan utbildningsinstans, kan sökande, om han eller hon så önskar, fortsätta att köa för reservplatsen. Den antagna bör i så fall anteckna den utbildning han eller hon köar för i meddelandet om mottagande av studieplats. Rätten att köa är i kraft fram till och med Om sökande före detta datum inte blir antagen till den plats som sökande köar till, blir den slutliga studieplatsen den utbildning som sökande meddelat sig ta emot, ifall han eller hon inte får utnyttja sin reservplats. Sökande som ännu inte antagits till den plats han eller hon köar till, kan avstå från att köa. Sökande bör meddela skriftligt om att han eller hon avstår från att köa. Det är inte möjligt att ändra den plats man köar för. Studerandena får vara frånvarande under det första studieåret endast av lagstadgade orsaker för frånvaro. Studietiden är begränsad i lag. Studierna börjar med en obligatorisk inledningsperiod för alla nya studerande i slutet av augusti. 8

10 Dirigering Der finns tre huvudämnen: orkesterledning, blåsorkesterledning och körledning. I blåsorkesterledningen ingår två alternativ: allmänt alternativ och militärkapellmästarutbildning. Sökande till blåsorkesterledning bör ange i ansökningsblanketten vilket alternativ han/hon söker till. ORKESTERLEDNING OCH DET ALLMÄNNA ALTERNATIVET INOM BLÅSORKESTERLEDNING Av de sökande förutsätts mångsidiga solistiska och teoretiska färdigheter samt erfarenhet av ensemblespel. Den sökande skall skicka ett ca minuter långt prov på dirigering (DVD) till Sibelius-Akademins ansökningstjänster (Sibelius-Akademin/ansökningstjänsterna, PB 32, KONSTUNIVERSITETET) så att det är framme senast då ansökningstiden går ut kl Urvalsnämnden kallar en del av sökande till urvalsprovet utgående från de uppgifter som angetts i ansökan, eventuella betyg samt det bifogade provet på dirigering. Om dirigeringsprovet fattas, kan sökanden inte kallas till urvalsprovet. Urvalsprovet genomförs i tre omgångar. Första omgången består av följande moment: a) prov i huvudinstrument b) teori- och gehörsprov samt intervju c) prov i dirigering Varje prov består av flera delar. Alla delar av urvalsprovet är obligatoriska. Om någon delprestation av urvalsprovet saknas, blir den sökande underkänd. a) Prov i huvudinstrument Den sökande skall framföra en fritt valbar uppgift på sitt huvudinstrument utan ackompanjemang. Eget instrument bör medtagas om inte annat avtalas. Den sökande kan om hon/han önskar ge spelprov på flera instrument. b) teori-, lyssnings- och gehörsprov samt intervju I provet kontrolleras örats precision och testas den sökandes förmåga att gestalta musik. Ytterligare bedöms den musikaliska fattningsförmågan och partiturkännedom genom olika uppgifter, bl.a.vid pianot. I intervjun bedöms den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning och hans eller hennes lämplighet för branschen. c) Prov i dirigering Den sökande skall utföra ett prov i dirigerings- och inövningsfärdigheterna på basen av de verk som meddelats i förväg. På basen av poängen efter första omgången kallas en del sökande till andra omgången. Till tredje omgången kallas en del sökande på basen av de poäng som getts i andra omgången. I andra och 9

11 tredje omgången skall den sökande genom att dirigera en orkester utföra prov på dirigerings- och inövningsfärdigheterna på basen av de verk som meddelats i förväg. Det slutgiltiga poängtalet för urvalsprovet utgörs av poängsumman från alla tre omgångar. MILITÄRKAPELLMÄSTARUTBILDNING Urvalsprovet för sökande till militärkapellmästarutbildningen är detsamma som för sökande till det allmänna alternativet inom blåsorkesterledning. Ytterligare skall den sökande bli antagen som studerande vid Militärmusikskolan. KÖRLEDNING Av de sökande förutsätts mångsidiga solistiska och teoretiska färdigheter samt erfarenhet av ensemblesång. Urvalsprovet består av flera delar. I det ingår följande moment: a) spel- och sångprov, prov i körledning I provet skall den sökande utföra prov på inövnings- och dirigeringsförmåga på de verk som skickats på förhand. Därtill testas den sökandes färdighet att ge ton åt körstämmorna, att sjunga körstämmor och spela körpartitur i originaltonart och transponerat, även prima vista. Den sökande skall även ge ett prov i behärskandet av huvudinstrument och sång utan ackompanjemang. Den sökande kan om hon/han önskar ge spelprov på flera instrument. b) teori-, lyssnings- och gehörsprov samt intervju Vid proven testas den sökandes förmåga att gestalta musik och urskilja toner samt tonminne. Dessutom bedöms den sökandes musikaliska uppfattningsförmåga och partiturkunnande genom olika uppgifter, bl.a. genom pianospel. Vid intervju bedöms den sökandes skolbarhet och lämplighet för branschen. Varje moment består av flera delprov. Den sökande skall vara beredd på att utföra ett prov på dirigerings- och inövningsfärdigheter på basen av de tre körverk som skickats på förhand. Alla delar av urvalsprovet är obligatoriska. Om någon delprestation av urvalsprovet saknas, blir den sökande underkänd. 10

12 Folkmusik Huvudinstrumentet kan vara kantele, fiol, blåsinstrument, dragspel, mandolin, gitarr, munspel, kontrabas, slaginstrument, sång, klaviaturinstrument eller i undantagsfall något annat instrument. Grunden för urvalet utgörs av sökandens kunskaper och musikaliska färdigheter som urvalsnämnderna bedömer. Dessutom beaktas sökandens allmänna färdigheter för universitetsstudier samt beredskap att tillgodogöra sig utbildning. Det är möjligt att nämnden i spel- och sångprovet avlyssnar endast en del av programmet. Den centrala delen i spel- och sångprovet är det program som framförs på huvudinstrumentet. Det bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. URVALSPROVET Urvalet sker i två omgångar. Den första omgången består av ett delprov och den andra omgången av fyra delprov. Högst 15 av de sökande får på basis av sina prestationer i första omgången en kallelse till urvalsprovets andra omgång. Alla omgångar i urvalsprovet kan innehålla flera delprov. Varje del av provet är obligatorisk. Den sökande kan inte bli vald om någon delprestation saknas. Repertoaren i spel- och sångproven kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. Om repertoaren främst består av annat än finländsk traditionell musik, bör provhelheten inkludera ett prov på finländsk folkmusik. Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör. Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker. FÖRSTA OMGÅNGEN I den första omgången deltar de sökande i ett sång- och spelprov. Spel- och sångprov I första omgången ska den sökande utföra en ca 10 minuter lång programhelhet. Förutom huvudinstrumentet är det möjligt att i framförandet inrymma ett prov på biinstrument/sång. ANDRA OMGÅNGEN Andra omgången består av fyra delar: Spel- och sångprov, prov i ensemblemusicerande, prov i folkmusikkännedom samt teoriprov. Spel- och sångprov I andra omgången ska den sökande utföra en högst 15 minuter lång programhelhet. Förutom ett inslag på huvudinstrumentet ska helheten innehålla ett sångprov och om huvudinstrumentet är sång, ett spelprov. Det är också möjligt att inrymma andra inslag på biinstrument i helheten. Programmet i andra omgången skall vara annat än i första omgången. De som utvalts till andra omgången deltar också i ett prov där man utvärderar den musikaliska gestaltningsförmågan, förmågan att skilja olika toner och tonminnet. 11

13 I andra omgången av spel- och sångprovet bedömer urvalsnämnden de till andra omgången godkända sökande på så sätt att poängen baserar sig på den sökandes alla delprestationer, m.a.o. provet i första omgången beaktas också. Poängtalet för andra omgången förblir spel- och sångprovets slutgiltiga poäng. Prov i ensemblemusicerande Alla sökande som deltar i provet får i samband med kallelsen en uppgift i ensemblemusicerande enligt noter. Närmare instruktioner om uppgiften i ensemblemusicerande finns i bilagan till kallelsen. Prov i folkmusikkännedom Provet innehåller identifieringsuppgifter (instrument, framställare dansstilar) samt frågor om huvudsakligen den finska folkmusikens historia och nutid. Teoriprov I urvalsprovet testas den sökandes kunskaper i musikteori och grunderna i notation. Evalueringsprinciper Delproven i urvalsprovet påverkar de sökandes slutgiltiga poäng enligt följande: spel- och sångprovet samt provet i ensemblemusicerande utgör sammanlagt 90 %, provet i folkmusikkännedom samt teoriprovet sammanlagt 10 %. Vid poängsättning av spel- och sångprovet beaktas även nämndens uppfattning om den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning. 12

14 Instrument- och sångstudier i klassisk musik Huvudämnena på kandidatnivå är instrument eller sång. Studentantagningen till läroämnet görs inom fem ämnesgrupper: tidig musik, piano, blåsinstrument, stråkar och sång. Utöver det antas studerande inom ämnesgruppen kyrkomusik för orgelspel och klavikord. Inom ämnesgruppen för tidig musik är huvudämnet ett instrument. Huvudinstrumentet kan vara cembalo, blockflöjt, luta, gamba, traverso, barockoboe, barocktrumpet, barockviolin, barockaltviolin eller barockcello. Inom ämnesgruppen för piano är huvudämnet ett instrument. Huvudinstrumentet kan vara piano, ackordeon, kantele eller gitarr. Inom ämnesgruppen för blåsinstrument är huvudämnet ett instrument. Huvudinstrumentet kan vara flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba, slaginstrument eller harpa. Inom ämnesgruppen för stråkar är huvudämnet ett instrument. Huvudinstrumentet kan vara violin, altviolin, cello eller kontrabas. Inom den 5,5-åriga utbildningen i sång är huvudämnet sång. INSTRUMENTSTUDIER I KLASSISK MUSIK Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Grunden för urvalet utgörs av bedömning som urvalsnämnderna har gett på basen av sökandens musikaliska färdigheter och kunskaper vid urvalsprovet samt beredskap att tillgodogöra sig utbildning. I spelproven är det möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet. Programmet spelas utantill om detta nämns i beskrivningen av huvudinstrumentet. Om den obligatoriska uppgiften är namngiven, ska den sökande själv anskaffa noterna till stycket. Om den obligatoriska uppgiften inte är namngiven bifogas noterna till kallelsen till urvalsprovet. I den 5,5-åriga utbildningen sker urvalsprovet i två omgångar: a) prov i huvudinstrument b) allmänna teori-, gehörs- och lyssningsprov Provet i huvudinstrument kan bestå av två delprov. Om provet i huvudinstrument består av två delprov, deltar endast de som har blivit godkända till det andra delprovet i de allmänna teori-, gehörs- och lyssningsproven. Den sökande kan inte bli antagen om någon omgång eller något delprov i urvalsprovet inte är avlagd. Delproven i urvalsprovet betonas så att poängen från dem påverkar de slutgiltiga poängen enligt 13

15 följande: Provet i huvudinstrument utgör 95 %. De allmänna teori-, gehörs- och lyssningsproven utgör sammanlagt 5 %. Vid poängsättningen av provet i huvudinstrumentet beaktas den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning på basen av urvalsnämndens bedömning. Varje sökande får en personlig kallelse samt eventuella obligatoriska uppgifter ca 2 veckor före provet per e-post. Exakt tid och plats för de olika proven samt information om var man hittar namnlistorna på dem som blir godkända till de eventuella andra provomgångarna anges i kallelse. De angivna tiderna kan varken ändras eller väljas av den sökande. PROV I HUVUDINSTRUMENT Tidig musik Alla instrument inom tidig musik Förutom den obligatoriska uppgiften bör två valfria kompositioner från olika stilperioder ingå. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Programmet bör framföras på periodinstrument. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Styckena med ackompanjemang skall spelas antingen med egen eller med universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Piano, gitarr, ackordeon, kantele Piano som huvudinstrument Provet genomförs i två omgångar. I första omgången spelar alla sökande en etyd av Chopin (förutom op. 10 nr 3 och 6, op. 25 nr 7 samt op.posth. f-moll och Ass-dur) och en snabb och en långsam sats ur en wienklassisk sonat inklusive Schuberts sonater samt en obligatorisk uppgift. På basen av poängen efter första omgången görs ett utval till andra omgången. De till andra omgången godkända sökande spelar något preludium med fuga av J.S. Bach eller en med dessa jämförbar komposition, en etyd i snabbt tempo samt ett program av fritt val. Det valfria programmet (ca 5-10 minuter) kan ingå som en del i ett större verk. Förutom den obligatoriska uppgiften spelas verken utantill. Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet. Urvalsnämnden bedömer de sökande i andra omgången enligt en poängskala Poängen baserar sig på nämndens uppfattning om den sökandes alla prestationer, d.v.s. poängen för provet i huvudinstrumentet i första omgången beaktas också. De sökande som blivit godkända till andra omgången kan, om de vill, också delta i ett prov i ackompanjemang och prima vista. Provet består i huvudsak av korta förberedda uppgifter och prima vista uppgifter och där betonas den sökandes samarbetsförmåga och gestaltningsförmåga av notbilden. På basen av testet kan den sökande få högst två tilläggspoäng, som räknas ihop med provpoäng från andra omgången i huvudinstrumentet. 14

16 Gitarr som huvudinstrument 1) en fritt valbar komposition på ungefär 10 minuter 2) en etyd ur följande samlingar: Villa- Lobos: Douze études Brouwer: Etudes simples (11-20) Sor: någon etyd Coste: Etyder op. 38 (5-25) Carcassi: Etyder op. 60 3) test i tekniska färdigheter och prima vista-spel 4) en obligatorisk uppgift Provet genomförs i två omgångar. Ca 4-6 sökande godkänns till andra omgången på basen av poäng från första omgången. I det slutgiltiga poängtalet ingår en bedömning av den sökande i båda omgångarna, d.v.s. även poäng för provet i huvudinstrumentet i första omgången beaktas. Alla stycken inklusive den obligatoriska uppgiften spelas utantill. Ackordeon som huvudinstrument Provet genomförs i två omgångar. I den första omgången spelar alla sökande det obligatoriska verket samt ett verk av fritt val. Det är också möjligt att spela transkriptioner eller en del/delar av ett mera omfattande verk. Rekommenderad längd för den valfria kompositionen är högst ca 10 min. På basen av poäng från första omgången godkänns ca hälften av sökande till andra omgången. De som blivit godkända till andra omgången spelar en sonat av Domenico Scarlatti samt ett nordiskt verk. Rekommenderad längd för detta verk ( i.e. finskt, svenskt, danskt, norskt eller isländskt) är högst ca 10 min. Den sökande kan även spela en eller flera delar av en mera omfattande komposition. Förutom den obligatoriska uppgiften och ett eventuellt fritt valbart verk som är komponerat efter 1975 och representerar s.k. nutida musik spelas programmet utantill. I det slutgiltiga poängtalet ingår en bedömning av den sökande i båda omgångarna, d.v.s. även poäng från provet i huvudinstrumentet i första omgången beaktas. Kantele som huvudinstrument I urvalsprovet spelas en obligatorisk uppgift samt två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder. De skall ge en bild av sökandens tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Provet kan innehålla prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Den obligatoriska uppgiften behöver inte spelas utantill. De fritt valbara verken framförs däremot utantill. Blåsinstrument, slagverk, harpa Flöjt som huvudinstrument Sökande bör förbereda följande repertoar: a) C. P. E. Bach: Konsert D-dur, Wq 13 (Ed Breitkopf) b) Kuhlau: Divertissement G-dur op. 68/5 c) Valfritt stycke (cirka 5 min.) 15

17 d) Obligatorisk uppgift e) Uppgifter i musikalisk färdighet Den sökande bör förbereda sig på att urvalsprovet kan pågå i tre dagar. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. De uppgifter som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang. Den sökande kan om hon eller han så önskar anlita antingen en egen eller universitetets ackompanjatör. Den som önskar använda universitetets ackompanjatör bör uppge det i ansökan. Ett träblåsinstrument (oboe, klarinett, fagott, saxofon) som huvudinstrument Förutom den obligatoriska uppgiften spelas två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder som ger en bild av sökandens tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Prima vista-spel och andra uppgifter enligt nämndens övervägande. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Uppgifter med ackompanjemang skall spelas med ackompanjemang. Den sökande kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Valthorn som huvudinstrument Obligatorisk uppgift: Richard Strauss: Konsert 1, opus 11, första satsen. Därtill ett valfritt verk. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Uppgifter med ackompanjemang skall spelas med ackompanjemang. Den sökande kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Trumpet som huvudinstrument Förutom den obligatoriska uppgiften ett valfritt verk. Prima vista spel enligt nämndens övervägande. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Uppgifter med ackompanjemang skall spelas med ackompanjemang. Den sökande kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Basun som huvudinstrument Den obligatoriska uppgiften: Alexandre Guilmant: Concert Piece for Trombone (tenorbasun) eller F. David: Basunkonsert i B- dur, första och andra satsen (basbasun). Förutom den obligatoriska uppgiften bör en valfri komposition ingå. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Styckena med ackompanjemang skall spelas antingen med egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Bariton som huvudinstrument Den obligatoriska uppgiften: Gordon Jacob: Fantasia (Boosey & Hawkes). Förutom den obligatoriska uppgiften bör en valfri komposition ingå. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Styckena med ackompanjemang 16

18 skall spelas antingen med egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Tuba som huvudinstrument Förutom den obligatoriska uppgiften bör en valfri komposition ingå. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Uppgifterna behöver inte spelas utantill. Styckena med ackompanjemang skall spelas antingen med egen eller med universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Slagverk som huvudinstrument Förutom de obligatoriska uppgifterna skall den sökande förbereda fritt valbara prov på följande instrument: 1) liten trumma 2) pukor 3) melodislagverk (xylofon, vibrafon eller marimba) Alla uppgifterna spelas utan ackompanjemang. Sökande bör förse urvalsjuryn med notmaterial för uppgifterna enligt fritt val. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Nämnden intervjuar sökande in samband med spelprovet. Harpa som huvudinstrument Förutom den obligatoriska uppgiften skall två valfria kompositioner från olika stilperioder ingå. Styckena skall ge en så mångsidig bild som möjligt av den sökandes tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Uppgifterna spelas utan ackompanjemang. De skall spelas utantill förutom den obligatoriska uppgiften. Stråkinstrument Violin som huvudinstrument Provet i huvudinstrumentet genomförs i två omgångar. I första omgången spelar alla sökande första satsen ur en konsert av W.A. Mozart (KV 216, 218 eller 219) inklusive kadenser samt ett valfritt program. Programmets längd får inte överskrida 15 minuter i helheten. På basen av poängen för första omgången blir högst 25 sökande godkända till andra omgången. De som blivit godkända till andra omgången spelar ett fritt valbart program på högst 15 min. Programmet får inte vara detsamma som i första omgången. Dessutom en kort intervju. Alla verk framförs utantill och utan ackompanjemang (även uppgifter som kräver ackompanjemang, t.ex. violinkonsertsatserna). Altviolin som huvudinstrument Obligatoriska uppgifter: Pierre Rode: Kapris nummer 1 från början till takt nummer 15 och kapris nummer 2 i sin helhet. Förutom de obligatoriska uppgifterna två valfria verk som representerar olika stilperioder och som ger en bild av den sökandes tekniska och tolkningsmässiga färdigheter. Alla uppgifter spelas utantill och utan ackompanjemang. 17

19 Cello som huvudinstrument Förutom den obligatoriska uppgiften skall två valfria kompositioner från olika stilperioder ingå. Styckena skall ge en bild av den sökandes tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Uppgifter med ackompanjemang skall spelas med ackompanjemang. De valfria uppgifterna spelas utantill; om sättet att spela den obligatoriska uppgiften meddelas när uppgiften skickas till de sökande. Den sökande kan anlita antingen egen eller universitetets ackompanjatör. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Kontrabas som huvudinstrument Den obligatoriska uppgiften för kontrabas: Franz Simandl: Kontrabasskola del II, etyd nr 1 Essdur, samt två valfria verk från olika stilperioder. Kompositionerna skall ge en bild av den sökandes tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Uppgifterna spelas utan ackompanjemang. De valfria kompositionerna framförs utantill. Orgel och klavikord Orgel som huvudinstrument En obligatorisk uppgift. Förutom den obligatoriska uppgiften spelas två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder. De skall ge en bild av sökandens tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Styckena behöver inte spelas utantill. Klavikord som huvudinstrument En obligatorisk uppgift. Förutom den obligatoriska uppgiften spelas två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder. De skall ge en bild av sökandens tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Prima vista-spel enligt nämndens övervägande. Den obligatoriska uppgiften behöver inte spelas utantill. De fritt valbara styckena framförs utantill. ACKOMPANJEMANG VID PROVET I HUVUDINSTRUMENTET Cello och blåsinstrument Uppgifterna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang. Den sökande kan anlita antingen egen eller universitetets pianist. Om det senare alternativet skall meddelas i ansökan. Den som använder sig av universitetets pianist bör leverera noter Sibelius-Akademin senast tre veckor innan spelprovet: Sibelius-Akademin, Ansökningstjänsterna/Ackompanjemang + ansökningsmålets namn + ansökningsobjektet i fråga, PB 32, KONSTUNIVERSITETET. Det är inte möjligt att öva med Akademins pianist före provet. Andra instrument Alla uppgifter (även de med ackompanjemang) spelas utan ackompanjemang. 18

20 ALLMÄNNA TEORI-, LYSSNINGS- OCH GEHÖRSPROVEN Med första delen testas den sökandes förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista-sång. Proven anordnas på finska, svenska och engelska. Den sökande bör ange på vilket av dessa språk han eller hon önskar delta i proven. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Sibelius-Akademins www-sidor. SÅNGSTUDIER I KLASSISK MUSIK PRELIMINÄRA UPPGIFTER Utöver att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten bör alla sökande till klassisk sång leverera följande dokument i en helhet till Sibelius-Akademins ansökningstjänster så att den är framme senast kl (finsk tid): 1. CV, som borde besvara endast följande frågor (OBS! Längd högst en A4-sida): -Ditt namn -Tidigare musikstudier i korthet (ämne, lärare, studietid, läroanstalt) -Tidigare kursexamina (ämne, nivå, tid, vitsord och läroanstalt) -Teoretiska och dylika ämnen (ämne, vitsord, lärare, läroanstalt) -Övrig musikaliskt verksamhet (undervisningsuppdrag, deltagande i orkester-, köroch operaföreningsverksamhet osv.) 2. Motivationsessä: Varför söker jag till klassisk sång. OBS! Längd högst en A4-sida. 3. Noter till den repertoar som framförs (I och II skedet). Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras (ariorna bör sjungas i original tonart och på originalspråket). Noterna bör vara av god kvalitet, sammantejpade eller t.ex. i mapp. Noterna märks med namn. Eventuella hopp, kadenser eller andra avvikelser ur notbilden bör också märkas ut. Varken innehållet eller ordningen i repertoaren kan ändras efter att ansökningstiden har gått ut. Ifall sökande inte levererar de ovannämnda dokumenten till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, kan han/hon bli utan kallelse till urvalsprovet. Adress: Sibelius-Akademin/ansökningstjänsterna, PB 32, KONSTUNIVERSITETET. URVALSPROVET Antagningen baserar sig på resultatet av urvalsprovet. Därtill beaktas den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning inom musik. Vid bedömningen av provet i huvudinstrumentet bedömer nämnden den sökandes kunskaper och färdigheter samt beredskap att tillgogogöra sig utbildning. Ett viktigt kriterium för bedömningen av den sökandes lämplighet för branschen utgörs av hans eller hennes röstmaterial. I alla huvudinstrumentets delprov bedöms den sökandes färdigheter i urvalsprovet, beredskap att tillgodogöra sig utbildning samt hans eller hennes lämplighet för branschen. I provet i 19

21 huvudinstrumentet ingår en intervju. I den bedöms förutom det som nämns ovan även den sökandes motivation för studier i vokalmusik samt hans eller hennes språkliga färdigheter. Den sökande skall behärska finska, svenska eller engelska tillräckligt väl. Alla delar av urvalsprovet kan bestå av flera delprov. Varje del i urvalsprovet är obligatorisk. Om något delprov saknas, blir den sökande underkänd. Ariorna och liederna bör sjungas på originalspråket och utantill. Ariorna bör sjungas utantill i original tonart och på originalspråket. Det är önskvärt att styckena visar ett mångsidigt kunnande och de måste ha ackompanjemang. Den sökande bör anlita universitetets pianist. Urvalsprovet genomförs i två omgångar: A) prov i huvudinstrument B) allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov Bedömning: Provet i huvudinstrument och bedömningen av den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning 90 % och det sammanlagda poängtalet för allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov 10 %. A) Prov i huvudinstrument I omgången: I första omgången ingår provet i huvudinstrumentet. Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet. - En klassisk solosång med pianoackompanjemang och opera- eller oratorie/kantataria (valfria) II omgången: En del av sökande kallas till andra omgången på basen av poäng som getts i första omgången. Resultatet från urvalsprovets första omgång och namnen på dem som valts till andra omgången tillkännages på sätt som meddelas i samband med kallelsen till urvalsprovet. - En klassisk solosång med pianoackompanjemang på modersmålet och en opera- eller oratorie/kantataria - En ensemblesång ( uppgiften skickas med kallelsen) - Intervju - Improvisationsuppgifter på scenen - En kort, valfri text (monolog eller dylikt) på högst 3 minuter, framförs/tolkas fritt och utantill på sökandes eget modersmål. - Teori-, lyssnings- och gehörsprov Bedömning: I andra omgången av provet i huvudinstrumentet poängsätts de sökandes prestationer på så sätt att poäng från första omgången beaktas också. Poäng för andra omgången förblir slutgiltiga poäng för provet i andra omgången. 20

22 B) Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven Med första delen testas den sökandes förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista-sång. Proven anordnas på finska, svenska och engelska. Den sökande bör ange på vilket av dessa språk han eller hon önskar delta i proven. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Sibelius-Akademins www-sidor. 21

23 Jazzmusik Det finns två huvudämnen inom jazzmusik: 1 Instrument- eller sångstudier 2 Komposition Kallelse till urvalsprovet: Instrument- eller sångstudier som huvudämne: Alla behöriga sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kallas till urvalsprovet. Komposition som huvudämne: De som på basis av bedömningen i första omgången blivit godkända till andra omgången kallas till urvalsprovet. Urvalet baseras på urvalsnämndens bedömning av den sökandes talang, kunskaper, färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildning inom branschen. Dessutom beaktas den sökandes allmänna färdigheter för universitetsstudier. Varje omgång av urvalsprovet kan innehålla flera delprov. Alla delar av provet är obligatoriska. Den sökande kan inte bli antagen om någon av delprestationerna saknas. INSTRUMENT- ELLER SÅNGSTUDIER SOM HUVUDÄMNE Urvalet sker i två omgångar. OMGÅNG I I den första omgången av urvalsprovet deltar den sökande i ett spel-/sångprov. Spel-/sångprov I den första omgången av spel-/sångprovet ska den sökande framföra en valfri jazzstandard eller annan känd jazzkomposition som bäst visar den sökandes styrkor som musiker/sångare. Stycket ska spelas eller sjungas utantill. Stilen är fri (t.ex. swing, latin, bebop, rock-jazz eller free). För sångare räcker tolkning av melodin i den första omgången. Att sjunga scat är frivilligt. Nämnden kan ge extra uppgifter till den sökande (t.ex. blues i tonarten F eller Bb). Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Den sökande ska använda den ackompanjerande ensemblen. Den sökande ska förse ackompanjatörerna med notmaterial (3 st.) för de fritt valda stycken genom att ta med notmaterialet till spel-/sångprovet eller skicka det senast den per e-post i PDF-format till eller per post till Sibelius-Akademin, Jazzmusik/urval, PB 30, KONSTUNIVERSITETET. Varje sökande har högst fem minuter på sig att spela/sjunga. Det är inte säkert att nämnden lyssnar klart på hela stycket. Till den andra omgången väljer nämnden högst 15 sökande utifrån poängen (0 25) från den första omgången. 22

24 OMGÅNG II I den andra omgången av urvalsprovet deltar den sökande i ett spel-/sångprov, ett teori- och gehörsprov samt en kort intervju. Spel-/sångprov I den andra omgången av spel-/sångprovet ska den sökande framföra ett valfritt i förväg förberett jazzstycke eller t.ex. en egen komposition som ska spelas eller sjungas utantill. Stycket ska vara annorlunda (t.ex. tempo-/stilmässigt) än i den första omgången. Dessutom får den sökande följande uppgifter vid provtillfället: 1 att framföra en allmänt känd jazzkomposition eller jazzstandard som nämnden bestämmer 2 en prima vista-uppgift 3 en kompositionsuppgift (gäller endast gitarrister, pianister, basister eller batterister) Nämnden kan ge extra uppgifter (t.ex. blues i tonarten F eller Bb). Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Den sökande ska använda den ackompanjerande ensemblen. Noterna till den andra omgången tas med till teori- och gehörsprovet. Varje sökande har högst 30 minuter på sig. Teori- och gehörsprov I teoriprovet testas kunskaper och färdigheter i musikteori. I gehörsprovet bedöms behärskning av rörlig tonalitet utifrån huvudackorden i tonarten genom sång- och skrivuppgifter samt förståelse av afroamerikansk rytmik (rytmdiktat). Den sökande kan förbereda sig för teoriprovet t.ex. genom att bekanta sig med Mark Levines The Jazz Theory Book. Teoriprovet utgör 10 % av den sökandes helhetsbedömning. Bedömning Nämnden ger den sökande poäng (0 25) utifrån en helhetsbedömning, dvs. även den första omgången av urvalsprovet tas i beaktande. Poängen från den andra omgången blir den sökandes slutgiltiga poäng. KOMPOSITION SOM HUVUDÄMNE Urvalet sker i två omgångar. OMGÅNG I Den sökande ska skicka 2 3 egna kompositioner både i notskrift och som inspelning till Sibelius- Akademins ansökningstjänster innan ansökningstiden går ut. Bedömningen av dessa utgör den första omgången av urvalsprovet. Den sökandes kunskaper inom traditionell jazzkomposition ska framgå av kompositionerna. Inspelningarna behöver inte nödvändigtvis vara inspelade med en 23

Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2015, 5,5-årig kandidat- och magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 4 5. URVALSPROVEN...

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

Urvalsguide 2014, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2014, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2014, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 4 5. URVALSPROVEN... 5 6.

Läs mer

Urvalsguide 2015, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll

Urvalsguide 2015, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll Urvalsguide 2015, 2,5-årig magisterutbildning Innehåll 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN... 2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER... 2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER... 3 4. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET... 5 5. URVALSPROVEN... 6 6.

Läs mer

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 Innehåll ALLMÄNT... 2 ANSÖKNING... 2 URVALSPROVEN... 2 TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN... 3 URVALSPRINCIPERNA... 4 Klassiska instrument och sång... 4 Folkmusik...

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDET...1 URVALSPROVEN...2 TILLKÄNNAGIVANDE

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet Grundläggande utbildning Anmälan till inträdestest 11.4-15.5.2015 Testdagar I centrum ti-to 26.5-28.5.2015 I Veikkola må 25.5.2015 Öppna avdelningen 11.4 15.5.2015 Musiklekskolan

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Flöjt Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FLÖJTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2014

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2014 URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2014 Innehåll Allmänt... 2 Ansökning... 2 Urvalsproven... 2 Tillkännagivande av resultaten... 3 URVALSPRINCIPERNA... 4 Klassiska instrument... 4 Folkmusik... 5

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

Polis (YH) Urvalsgrunder

Polis (YH) Urvalsgrunder Polis (YH) Urvalsgrunder 7.1.2014 1 Innehållsförtäckning 1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE... 2 3 BEHÖRIGHET... 2 4 URVALSPROV... 3 5 BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå

Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå 1 Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano, gitarr och

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016

ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016 2 INSTRUMENTPROVARDAG 13.04.2016 Nu har du chansen att komma och provspela olika instrument. Korsholms musikinstitut ordnar en instrumentprovardag 13.04.2016, kl. 18.00-19.00

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Violin Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I VIOLINSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER...2

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

MUSIC & PRODUKTION 2016

MUSIC & PRODUKTION 2016 MUSIC & PRODUKTION 2016 Hantverk Entreprenörskap från Idé till fördig produkt Samarbete och Gemenskap Vidgat språkbegrepp Multimodala uttryck Nyckelkompetenser VAD ÄR MUSIK&PRODUKTION? 1. Ett estetiskt

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Är det svårt att spela klarinett? Måste man ha långa fingrar för att spela gitarr? Kan man spela

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet Karlstads universitet 651 88 Karlstad Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2016-01-29 Reg. Nr. 411-26226-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

Gymnasiediplom Musik 2009 2010

Gymnasiediplom Musik 2009 2010 Gymnasiediplom Musik 2009 2010 Innehållet i gymnasiediplomet i musik Allmänt 3 Gymnasiediplomets form 3 A Provportfölj över ett musikprojekt 3 B Provportfölj med arbeten från gymnasietiden 4 Portföljens

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Förord. ra och Ackordspel (Reuter&Reuter), men andra böcker kan naturligtvis också användas (se

Förord. ra och Ackordspel (Reuter&Reuter), men andra böcker kan naturligtvis också användas (se Förord Lär av Mästarna har vuxit fram under min tid som lärare i ämnet satslära med arrangering vid Musikhögskolan i Malmö. Materialet har under ett decennium provats både i grupp- och individuell undervisning

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Musikens grunder. Innehåll, målsättningar och tidtabell. Johan Cantell, Laura Koskelo, Leif Nystén. Lärare

Musikens grunder. Innehåll, målsättningar och tidtabell. Johan Cantell, Laura Koskelo, Leif Nystén. Lärare Musikens grunder Innehåll, målsättningar och tidtabell Lärare Johan Cantell, Laura Koskelo, Leif Nystén Musikens grunder, fördjupad lk 1. Grundnivå Innehållet i musikens grunder består av förmågan att

Läs mer

SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE årig magisterutbildning

SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE årig magisterutbildning SIBELIUS-AKADEMINS ANTAGNINGSGUIDE 2013 2.5-årig magisterutbildning Innehåll 1. Allmänt om antagningen... 2 2. Behörighet för studier... 2 3. Sökandes språkkunskaper... 3 4. Ansökningsförfarandet... 4

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VANDA MUSIKINSTITUT (VMI) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut ägs av Vanda stad och

Läs mer

Nyanmälan till Kulturskolan

Nyanmälan till Kulturskolan Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter [Platshållare, Databastext] [Platshållare, Databastext] Kommer formuläret att behandla skyddade personuppgifter? * (Endast ett val) Ja Nej Jag fyller i

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

ANTAGNING 2003. SIBELIUS-AKADEMIN PB 86 HELSINGFORS t. (09) 405 441 (växel)

ANTAGNING 2003. SIBELIUS-AKADEMIN PB 86 HELSINGFORS t. (09) 405 441 (växel) ANTAGNING 2003 SIBELIUS-AKADEMIN PB 86 HELSINGFORS t. (09) 405 441 (växel) INNEHÅLL STUDIER VID SIBELIUS-AKADEMIN 38 Musikmagister- och musikkandidatexamina 38 ANTAGNING 2003 38 Urvalsprinciperna 38 Ansökningsförfarandet

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Period för planeringen: Läsåret 2009/2010 I årskurs 4 jobbar vi med att sjunga, spela rytminstrument och gestaltning av musik med hjälp av dans/rörelse och bilder till

Läs mer

Information och anmälan 2015/2016

Information och anmälan 2015/2016 Centrum Information och anmälan 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolancentrum 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild och form dans teater film digitalt skapande Välkommen till kulturskolan Till

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Elgitarr. Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Elgitarr. Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008 Finlands musikläroinrättningars förbund rf Elgitarr Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008 Observera att notexempel saknas men kommer senare! www.musicedu.fi ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM NIVÅPROV

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

Några av de mest framstående kompositörerna

Några av de mest framstående kompositörerna RENÄSSANS (1450-1600) Renässansen pågick ungefär mellan 1450 och 1600. Ordet renässans betyder pånyttfödelse, och tidsperioden i sig förknippas med en allmän vilja att utforska och lära sig om sig själv,

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE (2,5 ÅR) UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL MAGISTEREXAMEN (2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...2 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...2 3. SÖKANDES SPRÅKKUNSKAPER...4

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Det estetiska programmet är studieförberedande, men förbereder det för studier på musikhögskolan?

Det estetiska programmet är studieförberedande, men förbereder det för studier på musikhögskolan? Examensarbete 2007 Susanne Hägerhed Det estetiska programmet är studieförberedande, men förbereder det för studier på musikhögskolan? Handledare: Bo Tobiasson Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Sammanfattning

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR)

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE UTBILDNING SOM LEDER TILL EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 UTBILDNING SOM LEDER TILL KANDIDAT- OCH MAGISTER- EXAMEN (3 ÅR + 2,5 ÅR) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM ANTAGNINGEN...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE 2017 VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet 2.4-6.5.2016 www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet Grundläggande utbildning fördjupad lärokurs inom den grundläggande konstundervisningen för barn över 5 år och unga inträdestest:

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Trumpet. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Trumpet. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder Finlands musikläroinrättningars förbund rf Trumpet Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I TRUMPETSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Musik. årskurs 9 2013. Namn Klass

Musik. årskurs 9 2013. Namn Klass Musik årskurs 9 2013 Namn Klass Instrumentkunskap Årskurs 9 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. (Musik Falköpings

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE 14/15 Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att utmana din förmåga. Varje elev är unik. Vårt mål är att ge dig det

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer