Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner"

Transkript

1 Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

2 Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att återinföra det gamla och impopulära systemet för fastighetsskatt. Dessutom kan skattebetalarna spara ungefär 100 miljoner kronor om året när systemet går i graven. Fastighetstaxeringen i Sverige har varit föremål för omfattande kritik under senare år. Själva taxeringsprocessen är behäftad med direkta fel och bygger till stora delar på antaganden och inte på fakta. Gissningar har kommit att dominera den faktiska processen, något som visat sig ge direkt orimliga utslag i många enskilda fall. Kostnadsslag, kronor År 2010 Skatteverkets personalkostnader, 160 å.a. Skatteverkets overhead kostnader Avtal med Lantmäteriverket Avtal med Skogsstyrelsen Totala kostnader De totala kostnaderna beräknas uppgå till 104 miljoner kronor år Beräkningen är mycket försiktig och kan anses vara ett lägsta värde. Tidigare presenterade beräkningar visar att de genomsnittliga felen i den nu pågående taxeringen (2009) uppgår till ca kronor för småhus. Varken den nuvarande regeringen eller oppositionen förefaller vara intresserade av att återgå till den tidigare gällande högskattemodellen där skatten i normalfallet uppgick till tusentals kronor per månad för ett småhus. Mot bakgrund av de brister som systemet visat sig vara behäftat med och det faktum att skatten i princip getts ett enhetsvärde på ca 6000 kronor har Allianspartierna nu sagt att de vill avskaffa dagens system, som ligger bakom besluten om de ca 2 miljoner taxeringsvärden gällande småhus. Taxeringsvärdena används i olika sammanhang i det svenska samhället. De viktigaste användningsområdena är följande: Beskattning Regler vid bokföring Koncernredovisningsföreskrifter Övrig lagstiftning Fastighetsvärdering och kreditgivning Kommunal verksamhet Statistik Försäkringsverksamhet Kreditupplysning Sortering för direktreklam Besparingskommissionen har kartlagt och analyserat kostnaderna för fastighetstaxeringen och vilka övriga användningsområden som finns för systemet. Skatteverkets kostnader för fastighetstaxeringen består i huvudsak av personalkostnader och konsultstöd från Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen. I tabellen här till höger visas hur de årliga kostnaderna inklusive våra antaganden om myndighetens nedbrutna overheadkostnader för fastighetstaxeringen ser ut från och med år Det absolut viktigaste användningsområdet gäller beskattningen. I övrigt rör det sig om redovisnings-, försäkrings-, värderings- och annan verksamhet som förutsätter att det finns tillgång till en värdering av en fastighet. Ingen av de kartlagda användningsområdena förutsätter just denna i Sverige valda modell för fastställande av taxeringsvärden. Genomgående är istället att det behövs någon form av värdering som marknaderna kan sätta sin tillit till. Det är det som är det viktiga.

3 Fastighetstaxeringen i Sverige är en komplex process som är svårgenomtränglig för allmänheten. Processen och reglerna liksom de rutiner och modeller som används är svåra att förstå för den som försöker skaffa sig en bild av hur systemet fungerar och hur det kommer sig att just ett hus fått ett visst taxeringsvärde åsatt. Taxeringsprocessen är inte transparent. Taxeringsprocessen är inte bara svårbegriplig och förhållandevis dyr. Den är dålig också. Besparingskommissionen anser att det är olämpligt att fortsätta att förvalta ett system vars legitimitet kraftigt kommit att börja ifrågasättas. Vidare anser vi att fastighetsägarna inte borde behöva leva i osäkerhet i frågan om de har fått ett för lågt eller för högt taxeringsvärde. En annan och mycket viktig orsak till att systemet borde överges är de finansiella marknaderna som på ett tydligt sätt är beroende av hög kvalitet i de värderingar som görs. De aktörer som förespråkar att fastighetstaxeringssystemet måste lämnas orört brukar ange att själva värdet taxeringsvärdet spelar så viktiga roller i pass många olika sammanhang att det helt enkelt inte går att slopa systemet. Vi är av en annan uppfattning. Vi ser att det kan finnas skäl till att ha ett centralt register för fastighetsvärden men det är enligt vår mening inte nödvändigt att behålla just den valda vägen att nå fram till de individuella värdena. Det är fullt möjligt att helt enkelt utgå från dagens register över lagfarter, kombinerad med en årlig regional schablonmässig uppräkning av taxeringsvärdet. Kostnaden för en sådan registerhållning skulle vara mycket låg, sannolikt understiger de årliga kostnaderna för att förvalta ett sådant system några miljoner kronor. Ett bristfälligt skattesystem Fastighetstaxeringen i Sverige har varit föremål för omfattande kritik under senare år. Såväl Skattebetalarnas Förening som Villaägarna har i olika sammanhang visat hur bristfällig denna taxering är. När Alliansen nu signalerar ett avskaffande är det därför mycket välkommet. Själva taxeringsprocessen är behäftad med direkta fel och bygger till stora delar på antaganden och inte fakta. Schabloner och gissningar har kommit att dominera den faktiska processen, något som visat sig ge direkt orimliga utslag (fel) i de enskilda fallen. Tidigare presenterade beräkningar visar att de genomsnittliga felen i den nu pågående taxeringen uppgår till ca kronor för småhus. Detta har genom de nya reglerna inte kommit att få så stora skadliga effekter i de enskilda fallen då det numera finns ett skattetak (maxvärde) på drygt 6000 kronor per år för ett småhus. Villaägarnas tävling: Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde 2009 Organisationen Villaägarna ordnar tävlingen Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Som namnet kanske skvallrar om handlar den om att hitta det taxeringsvärde som stämmer sämst överens med verkligheten. Den illustrerar även väl vår poäng om att dagens system för taxering ofta ger dåliga resultat. Så här lyder det vinnande bidraget: Mina två tvillingsöner ärvde varsin tomt i centrala Torekov i Båstad kommun för några år sedan. Tomterna ligger nära varandra och skiljer inte mycket i storlek. Vid senaste taxeringen steg taxeringsvärdet på den ena tomten med hela 140 procent till kr medan den andra endast ökade med 79 procent till kr. Vi ser således det som möjligt att skära bort 97 procent av kostnaderna för fastighetstaxeringen. Kostnaderna kan härigenom sänkas från 104 till cirka 4 miljon kronor.

4 Varken den nuvarande regeringen eller oppositionen förefaller vara intresserade av att återgå till den tidigare gällande högskattemodellen där skatten i normalfall uppgick till tusentals kronor per månad för ett småhus. Regeringen har sagt att man avser ligga kvar med den nu gällande modellen och det ledande oppositionspartiet har sagt att man tänker återinföra fastighetsskatten, dock enbart för de småhus där taxeringsvärdet överstiger 4,5 miljoner kronor. I praktiken innebär detta att skatten blir en slags förmögenhetsskatt som drabbar några tusen hushåll i landet. Mot bakgrund av de brister som systemet visat sig vara behäftat med och det faktum att skatten i princip getts ett enhetsvärde på ca 6000 kronor är det bra att Regeringen nu reformerar den fastighetstaxeringsprocess som ligger bakom besluten om de ca 2 miljoner taxeringsvärden gällande småhus. Förhållandet att oppositionen har framfört att de önskar se en återinförd fastighetsskatt på de högst värderade objekten ändrar ingenting i denna del. Anledningen är att dagens modell är så pass skakig att det riskerar uppstå mycket stora fel i taxeringsvärdena för just de dyraste objekten. Man kan säga att det idag inte finns någon förutom Skatteverket själva som har ett intresse av att behålla dagens system för fastighetstaxering om det går att slopa det och istället införa ett annat system om detta visar sig behövas. Besparingskommissionen: Kartläggning och analys Skattebetalarnas förening har genom Besparingskommissionen kartlagt dagens system för fastighetstaxering och analyserat effekterna av att slopa detta. Analysarbetet har dels fokuserat på den direkta kostnaden att genomföra fastighetstaxeringar, dels studerat om det finns andra skäl utöver taxeringsskälet att behålla systemet. Besparingskommissionen har samlat in internt material från Skatteverket som beskriver processerna samt beslut i olika avseenden liksom genomfört intervjuer med nyckelpersoner inom Skatteverket. handläggning samtidigt som man fördelar ut arbetsuppgifterna på olika skattekontor i landet. Besparingskommissionen fokuserar på den organisation som Skatteverket fattat beslut om och som nu genomförs för arbetet Det är det arbetet och den organisationen som kan bli föremål för förändring till följd av vår analys som presenteras i föreliggande rapport. Fastighetstaxeringen fr.o.m. år 2010 I detta avsnitt ges en bild av hur fastighetstaxeringen bedrivs från och med Skillnaderna mot dagens system är små. Det handlar mest om centralisering och inrättande av vissa expertroller. Arbetet är däremot ungefär detsamma som idag. Taxeringscykel geografisk uppdelning Fastighetstaxeringsarbetet bedrivs enligt en sexårscykel där småhus-, hyreshus- och lantbruksenheter taxeras vart tredje år. Industri-, täkt- och elproduktionsenheter taxeras däremot vart sjätte år. Antalet taxeringsenheter varierar kraftigt mellan kategorierna och detta innebär att arbetet mellan olika år inom sexårscykeln också varierar. Mot bakgrund av detta är det omöjligt att koncentrera verksamheten utifrån en uppdelning på fastighetskategorier. För att erhålla jämn arbetsbelastning över sexårsperioden måste arbetet mellan lokaliseringsorterna fördelas genom någon form av geografisk uppdelning, där ansvaret för samtliga kategorier inom samma geografiska område följs åt. Förberedelsearbetet Grundläggande för fastighetstaxeringen är förberedelsearbetet som i huvudsak syftar till att ta fram beslutsunderlag till Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd (riktvärdekartan). En betydelsefull förutsättning för arbetet anses vara tillgången på såväl värderingsteknisk som materiell kompetens. Under förberedelsearbetet genomförs värderingstekniska undersökningar i syfte att kartlägga taxeringsvärdenivån, 75 % av marknadsvärdenivån, två år innan taxeringsåret. Följande huvudsakliga arbetsmoment genomförs. Skatteverket arbetar likt andra myndigheter med att söka effektivisera sina olika verksamheter. Fastighetstaxeringen är en process som är stadd i förändring. I sak är förändringarna inte stora, istället handlar det om centralisering av

5 Fastighetsöverlåtelser granskas och gallras. Landet delas in i värdeområden respektive provvärderingsområden. En provvärdering genomförs för att kartlägga taxeringsvärdenivåer. förfarande och värderingsmodell och att därmed antalet årsarbetskrafter kan komma att minskas ytterligare. Målet är att minska antalet årsarbetskrafter som arbetar med fastighetstaxeringen från 210 till 160. Resultatet av provvärderingen ligger till grund för de slutliga valen av värdenivåer, riktvärdeangivelser m.m. Separata kartläggningar av genomsnittshyror, vakanser, buller, radon, etc. genomförs beroende på vilken fastighetskategori som är föremål för taxering. Huvudkontoret beslutar samtliga föreskrifter och allmänna råd från och med Förberedelsearbetet kräver speciell kompetens. Denna erhålls dels genom upphandling av värderingstekniska konsulttjänster, dels genom att Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen har en författningsreglerad roll inom ramen för förberedelsearbetet. I detta sammanhang är det även viktigt med rättslig kvalitetssäkring eftersom resultatet av förberedelsearbetet utgör föreskrifter och allmänna råd. För detta arbete ansvarar HK, rättsavdelningen. Av samma skäl som beskrivits under ovanstående avsnitt om taxeringscykeln måste förberedelsearbetet fördelas mellan samtliga lokaliseringsorter i syfte att erhålla jämna arbetsbelastning mellan åren. Arbetsmetodiken förutsätter lokalkännedom. Detta har i olika sammanhang påtalats, exempelvis av Fastighetstaxeringskommittén (SOU 1979:32 sid. 814 ff), dels i prop. 1993/94:1 sid. 42. I syfte att säkerställa denna kompetens anlitar verket extern kompetens samt organiserar arbetet efter geografisk indelning. Ett område i förändring Fastighetstaxeringen sysselsätter för närvarande 210 årsarbetskrafter inom processen. Taxeringen är föremål för omfattande förändringar (jfr. prop. 2007/08:27). På sikt torde detta även påverka kraven på fastighetstaxeringsverksamheten. I Skatteverkets eget förslag till hur man önskar arbeta från och med 2010 har man fokuserat på en målbild 2010 där arbetet sker på sju lokaliseringsorter. Skatteverket gör bedömningen att det i ett längre perspektiv kan komma att ställas krav på att det genomförs förenklingar vad avser Organisation och arbetssätt Av Skatteverkets egna koncentrationsbeslut framgår att det kommer att finnas fyra permanenta koncentrationsorter och tre orter där verksamhet kommer att bedrivas tills vidare (ingen ny- eller ersättningsrekrytering). Två av koncentrationsorterna (Enköping och Söderhamn) har enbart fastighetstaxering. Möjligheten att vid arbetstoppar låna in resurser från andra verksamhetsprocesser är därmed begränsad på dessa orter. De andra kontoren kommer även att bedriva annan verksamhet. I Söderhamn och Enköping förutsätts 40 årsarbetskrafter arbeta per ort. I Kristianstad och Uddevalla förutsätts 20 årsarbetskrafter arbeta per ort. Detta blir dock endast möjligt om vissa lagändringar sker som innebär betydande förenklingar. I de tre övriga orterna är övergångsvis ca 33 fastighetshandläggare verksamma. I nuläget arbetar som nämnts tidigare 210 årsarbetskrafter inom fastighetstaxeringen (ca 50 orter). Dessa kommer att ha möjlighet att arbeta vidare över småhustaxeringen Under perioden fram till 2012 kommer följande taxeringar att genomföras: 2009 genomförs en förenklad fastighetstaxering av småhusenheter, 2010 genomförs en förenklad taxering av hyreshusenheter och 2011 genomförs en allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter. För att, som nämnts ovan, klara minskningen till 160 årsarbetskrafter 2010 kommer Skatteverket att genomföra förenklingar dels avseende värderingsmodellerna för småhus, dels avseende förfarandereglerna. Även förenklingar avseende värderingsmodellen för hyreshus kommer att genomföras. Skatteverket anger att om resurserna inom fastighetstaxeringsverksamheten ska minska ytterligare krävs lagänd-

6 ringar som innebär förenklingar både vad avser värderingsmodeller och förfarande. Styrning och ledning av fastighetstaxeringsprocessen sker från myndighetens huvudkontor i Solna. Styrningen av den operativa verksamheten sker dock på de kontor som bedriver verksamheten. Kontorschefen styr och leder arbetet. Inom regionen sker styrning och ledning av fastighetstaxeringen från de sju lokaliseringsorterna, även om det inledningsvis kommer att arbeta fastighetstaxerare på fler orter (ca 50 orter). Det huvudsakliga arbetet kommer att bedrivas på de sju lokaliseringsorterna. Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen har vissa uppgifter i främst de tidiga skedena i Skatteverkets arbete. Arbetet styrs via avtal myndigheterna emellan. Kostnadsslag, kronor Kostnadsslag, kronor År 2010 Skatteverkets personalkostnader, 160 år Skatteverkets overhead kostnader Avtal med Lantmäteriverket Avtal med Skogsstyrelsen Totala kostnader De totala kostnaderna beräknas uppgå till 104 miljoner kronor år Beräkningen är mycket försiktig och kan anses vara ett lägsta värde. För det första bygger uppgiften på att Skatteverket ska kunna rationalisera sin egen verksamhet i snabb takt under tiden fram till Vi utgår från att de lyckas med att leva upp till sina egna mål. För det andra är overheadkostnaderna försiktigt angivna. De lokala kontoren har tillgång till regionala och nationella experter. Dessa experter inom ett visst verksamhetsområde klassificeras som en riksgemensam resurs som kan ha olika ansvarsområden. I nuläget har varje region en specialist för fastighetstaxering. Ingen specialisering av materiella områden mellan specialisterna förekommer. Dessa experter ansvarar för det rättsliga stödet avseende förberedelsearbetet. I detta arbete ligger rättsligt stöd i anslutning till författningsregleringen avseende förberedelsearbetet och kvalitetssäkringen av riktvärdekartan. Utöver dessa experter ska det finnas rättsliga kontaktpersoner inom samtliga regioner. De ska utgöra en gemensam resurs inom regionen. Utöver dessa funktioner finns en overhead funktion på huvudkontoret bestående av ett fåtal chefer. Skatteverkets kostnader för fastighetstaxeringen Skatteverkets kostnader för fastighetstaxeringen består i huvudsak av personalkostnader och konsultstöd från Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen. I tabellen nedan visas hur de årliga kostnaderna för fastighetstaxeringen ser ut från och med år I de angivna overheadkostnaderna ingår kostnader för lokalhyra, övergripande chefer mm, IT, kurser etc. Fastighetstaxeringens övriga användningsområden Taxeringsvärdena används i olika sammanhang i det svenska samhället. Statskontoret har i en rapport redovisat de huvudsakliga användningsområdena. De viktigaste användningsområdena med vissa kommenterar anges nedan. Beskattning Regler vid bokföring Koncernredovisningsföreskrifter Övrig lagstiftning Fastighetsvärdering och kreditgivning Kommunal verksamhet Statistik Försäkringsverksamhet Kreditupplysning Sortering för direktreklam Det absolut viktigaste användningsområdet gäller beskattningen. I övrigt rör det sig om redovisnings-, försäkrings-, värderings- och annan verksamhet som förutsätter att det finns tillgång till en värdering av en fastighet. Ingen av de kartlagda användningsområdena förutsätter just denna i Sverige valda modell för fastställande av taxeringsvärden. Genomgående är istället att det behövs någon form av värdering som marknaderna kan sätta sin tillit till. Det är det som är det viktiga.

7 Ett nytt system för fastighetstaxering Fastighetstaxeringen i Sverige är en mycket komplex process som är mycket svårgenomtränglig för allmänheten. Processen och reglerna liksom de rutiner och modeller som används är svåra att förstå för den som försöker skaffa sig en bild av hur systemet fungerar och hur det kommer sig att just ett hus fått ett visst taxeringsvärde åsatt. Taxeringsprocessen är inte bara svårbegriplig och förhållandevis dyr. Den är dålig också. Genomförda analyser av Villaägarna visar att felen är stora och att det inte finns några tecken på att man inom ramen för befintligt system ska kunna komma tillrätta med felen. Det rör sig om systemfel som sannolikt kommer att leva kvar så länge som dagens modell tillämpas. Besparingskommissionen anser att det är olämpligt att fortsätta att förvalta ett system vars legitimitet kraftigt kommit att börja ifrågasättas. Vidare anser vi att fastighetsägarna inte borde behöva leva i osäkerhet i frågan om de har fått ett för lågt eller för högt taxeringsvärde. En annan och mycket viktig orsak till att systemet borde överges är de finansiella marknaderna som på ett tydligt sätt är beroende av hög kvalitet i de värderingar som görs. De aktörer som förespråkar att fastighetstaxeringssystemet ovillkorligen måste lämnas orört brukar ange att själva värdet taxeringsvärdet spelar så viktiga roller i pass många olika sammanhang att det helt enkelt inte går att slopa systemet. Vi är av en annan uppfattning. Vi ser att det kan finnas skäl till att behålla ett centralt register för värdering av fastigheter, men det är enligt vår mening inte nödvändigt att behålla just den valda vägen att nå fram till de individuella värdena. Det är fullt möjligt att istället helt enkelt utgå från dagens register över lagfarter kombinerat med en årlig regional schablonmässig uppräkning av taxeringsvärdet. Vissa justeringar för att hantera nybyggnationer och avstyckning av tomter kommer att behövas. Kostnaden för en sådan registerhållning skulle vara mycket låg, sannolikt understiger de årliga kostnaderna att förvalta ett sådant system 4 miljon kronor. Vi ser således det som möjligt att skära större delen av kostnaderna för fastighetstaxeringen. Kostnaderna kan härigenom sänkas från 104 till bara några miljoner kronor.

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Nyckeltal för OH-kostnader

Nyckeltal för OH-kostnader ESV 2005:3 Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration? Innehåll Förord... 5 Behov av ökad fokus på effektivitet... 7 Definition av OH-kostnader

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer