Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner"

Transkript

1 Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

2 Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att återinföra det gamla och impopulära systemet för fastighetsskatt. Dessutom kan skattebetalarna spara ungefär 100 miljoner kronor om året när systemet går i graven. Fastighetstaxeringen i Sverige har varit föremål för omfattande kritik under senare år. Själva taxeringsprocessen är behäftad med direkta fel och bygger till stora delar på antaganden och inte på fakta. Gissningar har kommit att dominera den faktiska processen, något som visat sig ge direkt orimliga utslag i många enskilda fall. Kostnadsslag, kronor År 2010 Skatteverkets personalkostnader, 160 å.a. Skatteverkets overhead kostnader Avtal med Lantmäteriverket Avtal med Skogsstyrelsen Totala kostnader De totala kostnaderna beräknas uppgå till 104 miljoner kronor år Beräkningen är mycket försiktig och kan anses vara ett lägsta värde. Tidigare presenterade beräkningar visar att de genomsnittliga felen i den nu pågående taxeringen (2009) uppgår till ca kronor för småhus. Varken den nuvarande regeringen eller oppositionen förefaller vara intresserade av att återgå till den tidigare gällande högskattemodellen där skatten i normalfallet uppgick till tusentals kronor per månad för ett småhus. Mot bakgrund av de brister som systemet visat sig vara behäftat med och det faktum att skatten i princip getts ett enhetsvärde på ca 6000 kronor har Allianspartierna nu sagt att de vill avskaffa dagens system, som ligger bakom besluten om de ca 2 miljoner taxeringsvärden gällande småhus. Taxeringsvärdena används i olika sammanhang i det svenska samhället. De viktigaste användningsområdena är följande: Beskattning Regler vid bokföring Koncernredovisningsföreskrifter Övrig lagstiftning Fastighetsvärdering och kreditgivning Kommunal verksamhet Statistik Försäkringsverksamhet Kreditupplysning Sortering för direktreklam Besparingskommissionen har kartlagt och analyserat kostnaderna för fastighetstaxeringen och vilka övriga användningsområden som finns för systemet. Skatteverkets kostnader för fastighetstaxeringen består i huvudsak av personalkostnader och konsultstöd från Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen. I tabellen här till höger visas hur de årliga kostnaderna inklusive våra antaganden om myndighetens nedbrutna overheadkostnader för fastighetstaxeringen ser ut från och med år Det absolut viktigaste användningsområdet gäller beskattningen. I övrigt rör det sig om redovisnings-, försäkrings-, värderings- och annan verksamhet som förutsätter att det finns tillgång till en värdering av en fastighet. Ingen av de kartlagda användningsområdena förutsätter just denna i Sverige valda modell för fastställande av taxeringsvärden. Genomgående är istället att det behövs någon form av värdering som marknaderna kan sätta sin tillit till. Det är det som är det viktiga.

3 Fastighetstaxeringen i Sverige är en komplex process som är svårgenomtränglig för allmänheten. Processen och reglerna liksom de rutiner och modeller som används är svåra att förstå för den som försöker skaffa sig en bild av hur systemet fungerar och hur det kommer sig att just ett hus fått ett visst taxeringsvärde åsatt. Taxeringsprocessen är inte transparent. Taxeringsprocessen är inte bara svårbegriplig och förhållandevis dyr. Den är dålig också. Besparingskommissionen anser att det är olämpligt att fortsätta att förvalta ett system vars legitimitet kraftigt kommit att börja ifrågasättas. Vidare anser vi att fastighetsägarna inte borde behöva leva i osäkerhet i frågan om de har fått ett för lågt eller för högt taxeringsvärde. En annan och mycket viktig orsak till att systemet borde överges är de finansiella marknaderna som på ett tydligt sätt är beroende av hög kvalitet i de värderingar som görs. De aktörer som förespråkar att fastighetstaxeringssystemet måste lämnas orört brukar ange att själva värdet taxeringsvärdet spelar så viktiga roller i pass många olika sammanhang att det helt enkelt inte går att slopa systemet. Vi är av en annan uppfattning. Vi ser att det kan finnas skäl till att ha ett centralt register för fastighetsvärden men det är enligt vår mening inte nödvändigt att behålla just den valda vägen att nå fram till de individuella värdena. Det är fullt möjligt att helt enkelt utgå från dagens register över lagfarter, kombinerad med en årlig regional schablonmässig uppräkning av taxeringsvärdet. Kostnaden för en sådan registerhållning skulle vara mycket låg, sannolikt understiger de årliga kostnaderna för att förvalta ett sådant system några miljoner kronor. Ett bristfälligt skattesystem Fastighetstaxeringen i Sverige har varit föremål för omfattande kritik under senare år. Såväl Skattebetalarnas Förening som Villaägarna har i olika sammanhang visat hur bristfällig denna taxering är. När Alliansen nu signalerar ett avskaffande är det därför mycket välkommet. Själva taxeringsprocessen är behäftad med direkta fel och bygger till stora delar på antaganden och inte fakta. Schabloner och gissningar har kommit att dominera den faktiska processen, något som visat sig ge direkt orimliga utslag (fel) i de enskilda fallen. Tidigare presenterade beräkningar visar att de genomsnittliga felen i den nu pågående taxeringen uppgår till ca kronor för småhus. Detta har genom de nya reglerna inte kommit att få så stora skadliga effekter i de enskilda fallen då det numera finns ett skattetak (maxvärde) på drygt 6000 kronor per år för ett småhus. Villaägarnas tävling: Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde 2009 Organisationen Villaägarna ordnar tävlingen Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Som namnet kanske skvallrar om handlar den om att hitta det taxeringsvärde som stämmer sämst överens med verkligheten. Den illustrerar även väl vår poäng om att dagens system för taxering ofta ger dåliga resultat. Så här lyder det vinnande bidraget: Mina två tvillingsöner ärvde varsin tomt i centrala Torekov i Båstad kommun för några år sedan. Tomterna ligger nära varandra och skiljer inte mycket i storlek. Vid senaste taxeringen steg taxeringsvärdet på den ena tomten med hela 140 procent till kr medan den andra endast ökade med 79 procent till kr. Vi ser således det som möjligt att skära bort 97 procent av kostnaderna för fastighetstaxeringen. Kostnaderna kan härigenom sänkas från 104 till cirka 4 miljon kronor.

4 Varken den nuvarande regeringen eller oppositionen förefaller vara intresserade av att återgå till den tidigare gällande högskattemodellen där skatten i normalfall uppgick till tusentals kronor per månad för ett småhus. Regeringen har sagt att man avser ligga kvar med den nu gällande modellen och det ledande oppositionspartiet har sagt att man tänker återinföra fastighetsskatten, dock enbart för de småhus där taxeringsvärdet överstiger 4,5 miljoner kronor. I praktiken innebär detta att skatten blir en slags förmögenhetsskatt som drabbar några tusen hushåll i landet. Mot bakgrund av de brister som systemet visat sig vara behäftat med och det faktum att skatten i princip getts ett enhetsvärde på ca 6000 kronor är det bra att Regeringen nu reformerar den fastighetstaxeringsprocess som ligger bakom besluten om de ca 2 miljoner taxeringsvärden gällande småhus. Förhållandet att oppositionen har framfört att de önskar se en återinförd fastighetsskatt på de högst värderade objekten ändrar ingenting i denna del. Anledningen är att dagens modell är så pass skakig att det riskerar uppstå mycket stora fel i taxeringsvärdena för just de dyraste objekten. Man kan säga att det idag inte finns någon förutom Skatteverket själva som har ett intresse av att behålla dagens system för fastighetstaxering om det går att slopa det och istället införa ett annat system om detta visar sig behövas. Besparingskommissionen: Kartläggning och analys Skattebetalarnas förening har genom Besparingskommissionen kartlagt dagens system för fastighetstaxering och analyserat effekterna av att slopa detta. Analysarbetet har dels fokuserat på den direkta kostnaden att genomföra fastighetstaxeringar, dels studerat om det finns andra skäl utöver taxeringsskälet att behålla systemet. Besparingskommissionen har samlat in internt material från Skatteverket som beskriver processerna samt beslut i olika avseenden liksom genomfört intervjuer med nyckelpersoner inom Skatteverket. handläggning samtidigt som man fördelar ut arbetsuppgifterna på olika skattekontor i landet. Besparingskommissionen fokuserar på den organisation som Skatteverket fattat beslut om och som nu genomförs för arbetet Det är det arbetet och den organisationen som kan bli föremål för förändring till följd av vår analys som presenteras i föreliggande rapport. Fastighetstaxeringen fr.o.m. år 2010 I detta avsnitt ges en bild av hur fastighetstaxeringen bedrivs från och med Skillnaderna mot dagens system är små. Det handlar mest om centralisering och inrättande av vissa expertroller. Arbetet är däremot ungefär detsamma som idag. Taxeringscykel geografisk uppdelning Fastighetstaxeringsarbetet bedrivs enligt en sexårscykel där småhus-, hyreshus- och lantbruksenheter taxeras vart tredje år. Industri-, täkt- och elproduktionsenheter taxeras däremot vart sjätte år. Antalet taxeringsenheter varierar kraftigt mellan kategorierna och detta innebär att arbetet mellan olika år inom sexårscykeln också varierar. Mot bakgrund av detta är det omöjligt att koncentrera verksamheten utifrån en uppdelning på fastighetskategorier. För att erhålla jämn arbetsbelastning över sexårsperioden måste arbetet mellan lokaliseringsorterna fördelas genom någon form av geografisk uppdelning, där ansvaret för samtliga kategorier inom samma geografiska område följs åt. Förberedelsearbetet Grundläggande för fastighetstaxeringen är förberedelsearbetet som i huvudsak syftar till att ta fram beslutsunderlag till Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd (riktvärdekartan). En betydelsefull förutsättning för arbetet anses vara tillgången på såväl värderingsteknisk som materiell kompetens. Under förberedelsearbetet genomförs värderingstekniska undersökningar i syfte att kartlägga taxeringsvärdenivån, 75 % av marknadsvärdenivån, två år innan taxeringsåret. Följande huvudsakliga arbetsmoment genomförs. Skatteverket arbetar likt andra myndigheter med att söka effektivisera sina olika verksamheter. Fastighetstaxeringen är en process som är stadd i förändring. I sak är förändringarna inte stora, istället handlar det om centralisering av

5 Fastighetsöverlåtelser granskas och gallras. Landet delas in i värdeområden respektive provvärderingsområden. En provvärdering genomförs för att kartlägga taxeringsvärdenivåer. förfarande och värderingsmodell och att därmed antalet årsarbetskrafter kan komma att minskas ytterligare. Målet är att minska antalet årsarbetskrafter som arbetar med fastighetstaxeringen från 210 till 160. Resultatet av provvärderingen ligger till grund för de slutliga valen av värdenivåer, riktvärdeangivelser m.m. Separata kartläggningar av genomsnittshyror, vakanser, buller, radon, etc. genomförs beroende på vilken fastighetskategori som är föremål för taxering. Huvudkontoret beslutar samtliga föreskrifter och allmänna råd från och med Förberedelsearbetet kräver speciell kompetens. Denna erhålls dels genom upphandling av värderingstekniska konsulttjänster, dels genom att Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen har en författningsreglerad roll inom ramen för förberedelsearbetet. I detta sammanhang är det även viktigt med rättslig kvalitetssäkring eftersom resultatet av förberedelsearbetet utgör föreskrifter och allmänna råd. För detta arbete ansvarar HK, rättsavdelningen. Av samma skäl som beskrivits under ovanstående avsnitt om taxeringscykeln måste förberedelsearbetet fördelas mellan samtliga lokaliseringsorter i syfte att erhålla jämna arbetsbelastning mellan åren. Arbetsmetodiken förutsätter lokalkännedom. Detta har i olika sammanhang påtalats, exempelvis av Fastighetstaxeringskommittén (SOU 1979:32 sid. 814 ff), dels i prop. 1993/94:1 sid. 42. I syfte att säkerställa denna kompetens anlitar verket extern kompetens samt organiserar arbetet efter geografisk indelning. Ett område i förändring Fastighetstaxeringen sysselsätter för närvarande 210 årsarbetskrafter inom processen. Taxeringen är föremål för omfattande förändringar (jfr. prop. 2007/08:27). På sikt torde detta även påverka kraven på fastighetstaxeringsverksamheten. I Skatteverkets eget förslag till hur man önskar arbeta från och med 2010 har man fokuserat på en målbild 2010 där arbetet sker på sju lokaliseringsorter. Skatteverket gör bedömningen att det i ett längre perspektiv kan komma att ställas krav på att det genomförs förenklingar vad avser Organisation och arbetssätt Av Skatteverkets egna koncentrationsbeslut framgår att det kommer att finnas fyra permanenta koncentrationsorter och tre orter där verksamhet kommer att bedrivas tills vidare (ingen ny- eller ersättningsrekrytering). Två av koncentrationsorterna (Enköping och Söderhamn) har enbart fastighetstaxering. Möjligheten att vid arbetstoppar låna in resurser från andra verksamhetsprocesser är därmed begränsad på dessa orter. De andra kontoren kommer även att bedriva annan verksamhet. I Söderhamn och Enköping förutsätts 40 årsarbetskrafter arbeta per ort. I Kristianstad och Uddevalla förutsätts 20 årsarbetskrafter arbeta per ort. Detta blir dock endast möjligt om vissa lagändringar sker som innebär betydande förenklingar. I de tre övriga orterna är övergångsvis ca 33 fastighetshandläggare verksamma. I nuläget arbetar som nämnts tidigare 210 årsarbetskrafter inom fastighetstaxeringen (ca 50 orter). Dessa kommer att ha möjlighet att arbeta vidare över småhustaxeringen Under perioden fram till 2012 kommer följande taxeringar att genomföras: 2009 genomförs en förenklad fastighetstaxering av småhusenheter, 2010 genomförs en förenklad taxering av hyreshusenheter och 2011 genomförs en allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter. För att, som nämnts ovan, klara minskningen till 160 årsarbetskrafter 2010 kommer Skatteverket att genomföra förenklingar dels avseende värderingsmodellerna för småhus, dels avseende förfarandereglerna. Även förenklingar avseende värderingsmodellen för hyreshus kommer att genomföras. Skatteverket anger att om resurserna inom fastighetstaxeringsverksamheten ska minska ytterligare krävs lagänd-

6 ringar som innebär förenklingar både vad avser värderingsmodeller och förfarande. Styrning och ledning av fastighetstaxeringsprocessen sker från myndighetens huvudkontor i Solna. Styrningen av den operativa verksamheten sker dock på de kontor som bedriver verksamheten. Kontorschefen styr och leder arbetet. Inom regionen sker styrning och ledning av fastighetstaxeringen från de sju lokaliseringsorterna, även om det inledningsvis kommer att arbeta fastighetstaxerare på fler orter (ca 50 orter). Det huvudsakliga arbetet kommer att bedrivas på de sju lokaliseringsorterna. Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen har vissa uppgifter i främst de tidiga skedena i Skatteverkets arbete. Arbetet styrs via avtal myndigheterna emellan. Kostnadsslag, kronor Kostnadsslag, kronor År 2010 Skatteverkets personalkostnader, 160 år Skatteverkets overhead kostnader Avtal med Lantmäteriverket Avtal med Skogsstyrelsen Totala kostnader De totala kostnaderna beräknas uppgå till 104 miljoner kronor år Beräkningen är mycket försiktig och kan anses vara ett lägsta värde. För det första bygger uppgiften på att Skatteverket ska kunna rationalisera sin egen verksamhet i snabb takt under tiden fram till Vi utgår från att de lyckas med att leva upp till sina egna mål. För det andra är overheadkostnaderna försiktigt angivna. De lokala kontoren har tillgång till regionala och nationella experter. Dessa experter inom ett visst verksamhetsområde klassificeras som en riksgemensam resurs som kan ha olika ansvarsområden. I nuläget har varje region en specialist för fastighetstaxering. Ingen specialisering av materiella områden mellan specialisterna förekommer. Dessa experter ansvarar för det rättsliga stödet avseende förberedelsearbetet. I detta arbete ligger rättsligt stöd i anslutning till författningsregleringen avseende förberedelsearbetet och kvalitetssäkringen av riktvärdekartan. Utöver dessa experter ska det finnas rättsliga kontaktpersoner inom samtliga regioner. De ska utgöra en gemensam resurs inom regionen. Utöver dessa funktioner finns en overhead funktion på huvudkontoret bestående av ett fåtal chefer. Skatteverkets kostnader för fastighetstaxeringen Skatteverkets kostnader för fastighetstaxeringen består i huvudsak av personalkostnader och konsultstöd från Lantmäteriverket och Skogsstyrelsen. I tabellen nedan visas hur de årliga kostnaderna för fastighetstaxeringen ser ut från och med år I de angivna overheadkostnaderna ingår kostnader för lokalhyra, övergripande chefer mm, IT, kurser etc. Fastighetstaxeringens övriga användningsområden Taxeringsvärdena används i olika sammanhang i det svenska samhället. Statskontoret har i en rapport redovisat de huvudsakliga användningsområdena. De viktigaste användningsområdena med vissa kommenterar anges nedan. Beskattning Regler vid bokföring Koncernredovisningsföreskrifter Övrig lagstiftning Fastighetsvärdering och kreditgivning Kommunal verksamhet Statistik Försäkringsverksamhet Kreditupplysning Sortering för direktreklam Det absolut viktigaste användningsområdet gäller beskattningen. I övrigt rör det sig om redovisnings-, försäkrings-, värderings- och annan verksamhet som förutsätter att det finns tillgång till en värdering av en fastighet. Ingen av de kartlagda användningsområdena förutsätter just denna i Sverige valda modell för fastställande av taxeringsvärden. Genomgående är istället att det behövs någon form av värdering som marknaderna kan sätta sin tillit till. Det är det som är det viktiga.

7 Ett nytt system för fastighetstaxering Fastighetstaxeringen i Sverige är en mycket komplex process som är mycket svårgenomtränglig för allmänheten. Processen och reglerna liksom de rutiner och modeller som används är svåra att förstå för den som försöker skaffa sig en bild av hur systemet fungerar och hur det kommer sig att just ett hus fått ett visst taxeringsvärde åsatt. Taxeringsprocessen är inte bara svårbegriplig och förhållandevis dyr. Den är dålig också. Genomförda analyser av Villaägarna visar att felen är stora och att det inte finns några tecken på att man inom ramen för befintligt system ska kunna komma tillrätta med felen. Det rör sig om systemfel som sannolikt kommer att leva kvar så länge som dagens modell tillämpas. Besparingskommissionen anser att det är olämpligt att fortsätta att förvalta ett system vars legitimitet kraftigt kommit att börja ifrågasättas. Vidare anser vi att fastighetsägarna inte borde behöva leva i osäkerhet i frågan om de har fått ett för lågt eller för högt taxeringsvärde. En annan och mycket viktig orsak till att systemet borde överges är de finansiella marknaderna som på ett tydligt sätt är beroende av hög kvalitet i de värderingar som görs. De aktörer som förespråkar att fastighetstaxeringssystemet ovillkorligen måste lämnas orört brukar ange att själva värdet taxeringsvärdet spelar så viktiga roller i pass många olika sammanhang att det helt enkelt inte går att slopa systemet. Vi är av en annan uppfattning. Vi ser att det kan finnas skäl till att behålla ett centralt register för värdering av fastigheter, men det är enligt vår mening inte nödvändigt att behålla just den valda vägen att nå fram till de individuella värdena. Det är fullt möjligt att istället helt enkelt utgå från dagens register över lagfarter kombinerat med en årlig regional schablonmässig uppräkning av taxeringsvärdet. Vissa justeringar för att hantera nybyggnationer och avstyckning av tomter kommer att behövas. Kostnaden för en sådan registerhållning skulle vara mycket låg, sannolikt understiger de årliga kostnaderna att förvalta ett sådant system 4 miljon kronor. Vi ser således det som möjligt att skära större delen av kostnaderna för fastighetstaxeringen. Kostnaderna kan härigenom sänkas från 104 till bara några miljoner kronor.

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remiss 2016-05-03; dnr. Fi2016/01520/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifterm om förberedelsearbetet inför 2015 års allänna fastighetstaxering av småhusenheter; beslutade den 30 september 2013. * Fastighetstaxering

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2003:650 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägenheter; Fastighetstaxering

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt

En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt Juni 2006 1 Författningsförslag 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:1407 Utkom från trycket den 14 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. Dir. 2011:13. Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. Dir. 2011:13. Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Kommittédirektiv Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder Dir. 2011:13 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur fastighetstaxeringen av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl FASTIGHETSTAXERING Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller -Hyreshus -Industri -m fl VAD ÄR FASTIGHETSTAXERING? Klassificering av byggnader och

Läs mer

*Riksskatteverket 1(15)

*Riksskatteverket 1(15) *Riksskatteverket 1(15) HEMSTÄLLAN OM LAGÄNDRINGAR 031201 9317-03/100 Dnr Finansdepartementet 103 33 Stockholm Ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) m.m. Riksskatteverket, RSV, hemställer härmed

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Vad är fastighetstaxering?

Vad är fastighetstaxering? Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

960 (hyra) x 9,5 (H-nivå) x 0,91 (kap.faktor) = kkr kkr (hyra) x 7,0 (H-nviå) x 0,88 (kap.faktor) = 6 622kkr 6 600kkr

960 (hyra) x 9,5 (H-nivå) x 0,91 (kap.faktor) = kkr kkr (hyra) x 7,0 (H-nviå) x 0,88 (kap.faktor) = 6 622kkr 6 600kkr Lösningar till övningsexempel - Fastighetstaxering och fastighetsbeskattning (Alla riktvärden är beräknade med hänsyn till tillämpliga avrundningsregler) 1. TAXERINGSVÄRDE 2010 2010 skedde senast förenklade

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. - Fastighetsskatt/fastighetsavgift

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. - Fastighetsskatt/fastighetsavgift FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2010 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...3 1.1 Förslag till lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt.3

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter. Dir. 2014:134. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter. Dir. 2014:134. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014 Kommittédirektiv Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Dir. 2014:134 Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser om fastighetstaxering

Läs mer

Fastighetstaxering. LTH Hösten 2011

Fastighetstaxering. LTH Hösten 2011 Fastighetstaxering LTH Hösten 2011 Fastighetstaxering Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus Taxering av industrier Fastighetstaxering Fastighetstaxering!

Läs mer

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4 Taxeringsenhet Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4.1 Allmänt 4 kap. 1 FTL Taxeringsenhet är vad som skall taxeras för sig. Fastighet skall utgöra taxeringsenhet, om inte annat föreskrivs. Med fastighet avses

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Juni 2012 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2015:60 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014 2014-01-07 1 (5) CIRKULÄR 14:2 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg Mona Fridell EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Samhällsbyggnad Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och

Läs mer

Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor

Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404)

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Reformerad beskattning av bostäder. Yttrande till Finansdepartementet. SABOs synpunkter. Inledning

REMISSYTTRANDE. Reformerad beskattning av bostäder. Yttrande till Finansdepartementet. SABOs synpunkter. Inledning Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Reformerad beskattning av bostäder Yttrande till Finansdepartementet SABOs synpunkter Inledning SABO anser att fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift

Läs mer

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU14 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:36 Avskaffande

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

40 Fastighetsskatt privatbostad

40 Fastighetsskatt privatbostad 693 40 Fastighetsskatt privatbostad 40.1 Allmänt Fastighetsskatten baseras på fastighetstaxeringen och tas på småhusenheter ut med 1,0 % av taxeringsvärdet. För nybyggda eller om- och tillbyggda bostadshus

Läs mer

40 Fastighetsskatt privatbostad

40 Fastighetsskatt privatbostad Fastighetsskatt privatbostad, Avsnitt 40 783 40 Fastighetsskatt privatbostad Undantag 40.1 Allmänt Fastighetsskatten baseras på fastighetstaxeringen och tas på småhusenheter ut med 1,0 % av taxeringsvärdet.

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. November Peter Samuelsson

FASTIGHETSTAXERING. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. November Peter Samuelsson FASTIGHETSTAXERING - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter November 2008 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER OCH BEGREPP 1 GENOMFÖRANDE 3 ALLMÄNNA TAXERINGSREGLER

Läs mer

Remiss av Betänkandet Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen)

Remiss av Betänkandet Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen) Remissvar Dnr 2012/3.2.2/148 Sid. 1(12) 2012-10-31 Handläggare: Andreas Jaeger, tfn 08-508 29 269 Susanna Höglund, tfn 08-508 29 758 Till Finansroteln Remiss av Betänkandet Bostadstaxering - avveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2015:206 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 1 april 2015. Regeringen föreskriver att 1

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. 1(10) Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:2) Tillämpningsområde,

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 14:2 Diarienr: 14/0087 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan:

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 15:3 Diarienr: 15/0041 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan: Datum:

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap.

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

12 Storlekskorrektion

12 Storlekskorrektion 12 Storlekskorrektion Storlekskorrektion Avsnitt 12 227 12.1 Allmänt Storleksinverkan Skilda värdeförhållanden Storlekskorrektionstabeller Enligt den grundläggande regeln skall en storlekskorrektion göras

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 december 2014 Magdalena Andersson Pia Gustafsson

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys. ESV 2014:4 Analys nr 2

Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys. ESV 2014:4 Analys nr 2 Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys ESV 214:4 Analys nr 2 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen kan

Läs mer

PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr /

PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr / PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131 683931-14/1211 2015-02-09 Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) inför den förenklade fastighetstaxeringen år 2016 av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter

Läs mer

CENTRUM FÖR FORSKN EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:9 I VÄSTERNORRLAND

CENTRUM FÖR FORSKN EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:9 I VÄSTERNORRLAND CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:9 US H Å M S R Ö F R E IS R P S T E H FASTIG I VÄSTERNORRLAND Fastighetspriser för småhus i Västernorrland Lina Bellman Fastighetspriser

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån Motion till riksdagen 1987/88: av Knut Wachtmeister m. fl. (m) med anledning av pro p. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 De höjda taxeringsvärden som beror dels på allmänt

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU12 Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2012/13: 11 Fastighetstaxering

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

Lagrådsremiss. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 september 2007 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-06 LS 2015-0474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Läs mer

Remissammanställning angående dämpningsregeln

Remissammanställning angående dämpningsregeln Fi 2003/508 2003-05-22 Finansdepartementet Enheten för kapitalbeskattning Hans Levén Remissammanställning angående dämpningsregeln Betänkandet (SOU 2003:3) Egendomsskatter Dämpningsregel för fastighetsskatten

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Lagrådsremiss. En dämpningsregel för fastighetsskatten. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En dämpningsregel för fastighetsskatten. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En dämpningsregel för fastighetsskatten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29 Yttrande över

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2008:188 Utkom från trycket den 29 april 2008 utfärdad den 17 april 2008. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Bostadstaxering avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) Remiss från Finansdepartementet

Bostadstaxering avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) Remiss från Finansdepartementet PM 2012:171 RI (Dnr 001-1378/2012) Bostadstaxering avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Deloitte AB 113 79 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 Stadsstyrelsen 185 01.06.2015 UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö

Läs mer

Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. Lagrådsremiss Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 september 2001 Bosse Ringholm Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

4 Värderingsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Småhus. Värderingsenhet Avsnitt 4 99. Allmänna regler

4 Värderingsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Småhus. Värderingsenhet Avsnitt 4 99. Allmänna regler 4 Värderingsenhet Värderingsenhet Avsnitt 4 99 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom som ingår

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2001:1223 Utkom från trycket den 21 december 2001 utfärdad den 13 december 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

*Riksskatteverket 1(7)

*Riksskatteverket 1(7) *Riksskatteverket 1(7) YTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian (Ds 2002:15) Det nya Riksskatteverket. Fi 2002/2108. (1 bilaga) 1 Sammanfattning RSV instämmer i stort i utredningens förslag.

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad rapport. Förbundet anför följande.

Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad rapport. Förbundet anför följande. Miljödepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE över Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att föreslå kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur; Dnr M2007/2364/Na

Läs mer