FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT"

Transkript

1 FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson

2 Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER OCH BEGREPP...1 GENOMFÖRANDE...3 ALLMÄNNA TAXERINGSREGLER.4 ALLMÄNNA VÄRDERINGSREGLER..6 VÄRDERING AV HYRESHUSENHET..8 VÄRDERING AV NDUSTRIENHET 10 FASTIGHETSSKATT OCH KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT...12 RIKTVÄRDETABELLER FÖR HYRESHUS...BILAGA 1 RIKTVÄRDETABELLER FÖR INDUSTRIBYGGNAD OCH ÖVRIG BYGGNAD...BILAGA 2

3 Grundprinciper och begrepp Fastighetstaxeringen utgör grunden för tillämpningen av olika skattebestämmelser som gäller för mark- och byggnader. Inom ramen för fastighetstaxeringen avgörs t ex ifall egendom är skattepliktig eller inte. För den mark och de byggnader som är skattepliktiga avgörs bl a vilken typ av taxeringsenhet de skall utgöra (t ex småhus eller hyreshus). Dessutom fastställs taxeringsvärden. Taxeringsvärdet utgör i olika sammanhang ett officiellt bestämt mått på den förmögenhetsmassa eller värde som fastigheter representerar. Taxeringsvärdena utnyttjas bl a vid: debitering av statlig fastighetsskatt debitering av kommunal fastighetsavgift i vissa fall vid beräkning av stämpelskatt vid lagfartsansökan beräkning av skattemässigt avskrivningsunderlag Reglerna för och sättet att genomföra fastighetstaxeringar har varit föremål för fortlöpande förändringar. I modern tid har fastighetstaxeringar genomförts med normalt 5-6 års intervall. Vid varje taxering har systemet varit debatterat och ifrågasatt. Det regelsystem som gäller fr o m 2002 har i stort följande huvudpunkter. Allmän fastighetstaxering Vid allmän fastighetstaxering (AFT) görs en ny förutsättningslös taxering av samtliga fastigheter i riket. För de fastigheter som är skattepliktiga bestäms taxeringsvärden. Olika typer av fastigheter har olika år för allmän fastighetstaxering. För varje typ sker allmän fastighetstaxering vart sjätte år. Vid taxeringen är taxeringsenheterna indelade i tre grupper, vilket innebär att allmän fastighetstaxering sker vartannat år, se tidplan nedan. Genom de regelförändringar som trätt i kraft 2002 gäller fortsättningsvis följande tidsplan (AFT13) Hyreshus, ägarlägenheter, industrier och s k specialenheter (AFT15) Småhus (AFT17) Lantbruk Förenklad fastighetstaxering De regelförändringar som trädde i kraft 2002 innebar bl a att ett nytt system med förenklade fastighetstaxeringar (FFT) infördes. De förenklade fastighetstaxeringarna för respektive typ av fastighet sker mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. De nya reglerna tillämpades första gången 2004 då förenklad taxering av hyreshus genomfördes. Förenklad fastighetstaxering 2012 avser hyreshus, se tidplan nedan. Förenklad fastighetstaxering genomförs inte för industrifastigheter och s k specialenheter (FFT12) Småhus (FFT14) Lantbruk (FFT16) Hyreshus, ägarlägenheter Reglerna för att komma fram till ett taxeringsvärde vid den förenklade fastighetstaxeringen ska vara i princip desamma som de som gäller vid den allmänna fastighetstaxeringen. Den stora skillnaden mellan en allmän och en 1

4 förenklad fastighetstaxering är att förberedelsearbetet vid den förenklade fastighetstaxeringen ska vara mindre ingående. Särskild fastighetstaxering Mellan de allmänna fastighetstaxeringarna och förenklade taxeringarna tillkommer nya fastigheter, befintliga fastigheter får nya eller ändrade byggnader, fastighetsbildningsåtgärder innebär att gränser och arealer ändras etc. För fastigheter som genomgått denna typ av större förändringar behöver nya taxeringsvärden bestämmas, även under de år som allmän eller förenklad fastighetstaxering inte är aktuell. Detta sker vid s k särskild fastighetstaxering (SFT) som genomförs varje år. Taxeringsvärdena bestäms med samma regler och i samma värdenivå som vid närmast föregående allmänna eller förenklade fastighetstaxering. 2

5 Genomförande Fastighetstaxeringen genomförs av Skatteverket. Skatteverket utfärdar de värderingsregler och fastställer tabeller och annat som gäller generellt för hela riket. För bearbetning av fastighetsprisstatistik och vid utformningen av värderingsmodeller och tabeller mm samarbetar Skatteverket med Lantmäteriverket. Stora delar av det regionala analysarbetet görs med stöd av privata värderingsföretag på konsultbasis. Skatteverkets regionala enheter (7 st) samordnar genomförandet på regionnivå och utfärdar rekommendationer om t ex indelningen i värdeområden och riktvärden. Skatteverkets lokala organisation genomför taxeringarna och fattar beslut i enskilda ärenden. Handläggningen är delvis centraliserad till kontor med särskild kompetens. Taxeringarna görs till stor del helt maskinellt. Egenskapsdata Fastighetsdeklaration Avstånd till strand? Boyta? Köket renoverat? Öppen spis? På heder och samvete... Taxerings- och värderingsregler Fastighetstaxeringslagen Fastighetstaxeringsförordningen Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd Handledning Beslut Registeruppgifter Riktvärdekarta * Riktvärden och riktvärdetabeller * Datorstöd Den som inte är nöjd med skatteverkets beslut kan begära att beslutet omprövas. Omprövning får ske under fem år efter det år beslutet fattats. Skatteverkets beslut kan vidare överklagas till Förvaltningsrätten. Nästa instans är Kammarrätten. Högsta instans i fastighetstaxeringsärenden är Högsta förvaltningsdomstolen som dock endast beviljar prövningstillstånd för principiellt avgörande mål. 3

6 Allmänna taxeringsregler De generella regler som bl a styr vad som skall taxeras, indelningen i taxeringsenheter samt avgör skattepliktsförhållandena kallas för allmänna taxeringsregler. Taxeringen avser i princip fast egendom (enligt jordabalkens definitioner) byggnad på annans mark Ifråga om tomträtt jämställs tomträttshavaren med markägare, d v s mark och byggnad taxeras tillsammans med tomträttshavaren som ägare. Fastighetstaxeringen avser egendomens beskaffenhet vid taxeringsårets ingång, d v s vid AFT13, vid FFT14 osv. All egendom som skall taxeras delas in i byggnadstyper och ägoslag. Indelningen i byggnadstyper sker utifrån förhållandena i varje enskild byggnadskropp. En fastighet som är bebyggd med flera friliggande eller sammanbyggda hus kan således innehålla flera olika byggnadstyper. En byggnad kan bara utgöra en byggnadstyp. Ifall byggnaden är inrättad för eller används till två eller flera ändamål gäller övervägandeprincipen. Byggnadstyper Småhus Ägarlägenhet Hyreshus Industribyggnad Kraftverksbyggnad Ekonomibyggnad Specialbyggnad (=12 olika typer av allmännyttiga byggnader - t ex för vård, undervisning, försvar, allmänna kommunikationer, kultur och idrott) Övrig byggnad En viktig distinktion vid indelning i byggnadstyper är att specialbyggnader skall bedömas utifrån byggnadens användning medan övriga byggnadstyper indelas efter det ändamål de är inrättade för. (En kontorsbyggnad som används till läkarmottagning skall t ex utgöra vårdbyggnad oavsett ifall några särskilda anpassningar av lokalerna har skett). 4

7 Beträffande indelning i ägoslag kan i detta sammanhang konstateras att bebyggd mark normalt indelas som tomtmark. Obebyggd mark indelas som tomtmark ifall den under de två senaste åren är fastighetsbildad för bebyggelseändamål, omfattas av aktuell detaljplan eller om giltigt bygglov/förhandsbesked finns. Taxeringsenheter definieras som kombinationer av byggnadstyper och ägoslag. Det finns sju olika typer av taxeringsenheter: HYRESHUSENHET INDUSTRIENHET SPECIALENHET SMÅHUSENHET ÄGARLÄGENHETSENHET (hyreshus + tomtmark) (industribyggnad eller övrig byggnad + tomtmark) (specialbyggnad + tomtmark) (småhus + tomtmark) (ägarlägenhet + tomtmark) LANTBRUKSENHET (åkermark + betesmark + skogsmark + skogsimpediment + ekonomibyggnad + tomtmark + småhus) ELPRODUKTIONSENHET (kraftverksbyggnad + tomtmark) Några restriktioner om antal byggnader eller anpassning till fastighetsindelningen finns i princip inte. All egendom som har samma ägare är belägen i samma kommun ligger samlad utgör en ekonomisk enhet ska utgöra en taxeringsenhet. Det vanligaste är dock att en taxeringsenhet är liktydigt med en registerfastighet. 5

8 Allmänna värderingsregler Värderingsreglerna i fastighetstaxeringslagen är utformade enligt vissa generella principer som gäller för alla fastighetstyper. Den mest välkända allmänna värderingsregeln är att taxeringsvärdet för en taxeringsenhet ska bestämmas till det belopp som motsvarar 75% av enhetens marknadsvärde. Marknadsvärdet hänförs till det genomsnittliga prisläge som råder under andra året före det år då allmän eller förenklad fastighetstaxering äger rum. Vid AFT13 (och vid de särskilda fastighetstaxeringarna ) ska taxeringsvärdena återspegla den genomsnittliga prisnivån under I vissa specificerade avseenden tillåts avvikelser från marknadsvärdeprincipen: Värdeinverkan av fastighetens belåning beaktas inte. Värderingsreglerna förutsätter normala belåningsförhållanden. Inte heller beaktas eventuell värdeinverkan av andra privaträttsliga förpliktelser - t ex arrendeavtal eller att lägenheterna i ett hyreshus är upplåtna med bostadsrätt. Fastigheter som innehas med tomträtt värderas som om byggnadens ägare ägde marken. Ingen hänsyn tas således till negativ värdeinverkan av tomträttsavgälden. För byggnad under uppförande gäller en speciell värderingsregel som inte kan anses marknadsvärdeanpassad. Byggnadsvärdet beräknas schablonmässigt till 50 % av nedlagda byggkostnader vid taxeringsårets ingång. För att förstå uppbyggnaden av värderingsreglerna vid fastighetstaxering är innebörden i begreppen värderingsenhet, värdefaktor och riktvärde speciellt viktiga. Värderingsenhet definieras som den egendom som skall värderas för sig. Indelningen av en taxeringsenhet i värderingsenheter görs för att underlätta värderingen. För varje värderingsenhet ska en eller flera värdepåverkande egenskaper - värdefaktorer - bestämmas. En värdefaktor är en värdepåverkande egenskap som alltid ska beaktas och som finns definierad i lag. Mot varje värdefaktor, eller kombination av värdefaktorer som kan förekomma för en värderingsenhet, svarar ett riktvärde. En småhusbyggnad är exempel på värderingsenhet. För denna ska värdefaktorerna storlek, ålder och standard alltid bestämmas. Dessa utgör ingångar i ett tabellverk som för varje kombination av dessa egenskaper ger ett riktvärde för byggnaden. Summan av riktvärdena för de värderingsenheter som ingår i en taxeringsenhet utgör normalt enhetens taxeringsvärde. 6

9 Den på fastighetsmarknaden väsentliga egenskapen läge beaktas genom att riket är indelat i riktvärdeområden. Olika riktvärdenivåer kan därmed tillämpas beroende på enhetens geografiska läge. Den exakta indelningen i riktvärdeområden och de riktvärden, tabellnivåer eller formler som gäller inom respektive område redovisas i riktvärdekartan. Riktvärdeområdena har också betydelse för bedömningen av hur andra värdepåverkande egenskaper än de som utgör värdefaktorer kan beaktas. De riktvärden som rekommenderas inom ett riktvärdeområde förutsätter att alla egenskaper vid sidan av värdefaktorerna motsvarar det som är normalt inom riktvärdeområdet. Egenskap som inte är normal för området, inte är beaktad i värdefaktorerna och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, utgör s k säreget förhållande och ska leda till justering av ett med riktvärden bestämt taxeringsvärde. 7

10 Värdering av hyreshusenhet Byggnader och mark värderas separat. Taxeringsvärdet utgör således summan av markvärde och byggnadsvärde. Markvärde Markvärdet bestäms utifrån typen och omfattningen av den på tomten tillåtna byggrätten. De värdefaktorer som ska bestämmas är därför * typ av bebyggelse (bostäder eller lokaler) * storlek (m² bruttoarea, BTA, ovan mark) Teoretiskt ska byggrätten motsvara den enligt gällande detaljplan maximalt tillåtna. I praktiken bestäms byggrätten normalt utifrån befintlig bebyggelse. Den vanligaste metoden att bestämma byggrätten är genom tillämpning av hjälpregler: Byggrätt för bostäder: boarea x 1,25 Byggrätt för lokaler: lokalarea ovan mark x 1,20 För obebyggda tomter, och för objekt där detaljplan medger väsentligt större byggrätt (> 20%) än vad befintlig bebyggelse representerar, beräknas byggrätten med ledning av detaljplanen. Riktvärdena för tomtmark anges på riktvärdekarta enligt följande exempel: Byggrätt, kr/kvm BTA bostäder Byggrätt, kr/kvm BTA lokaler De riktvärden som är aktuella för en specifik taxeringsenhet är också normalt redovisade i fastighetsdeklarationen. Byggnadsvärde Byggnadsvärdet för ett hyreshus bestäms utifrån tre värdefaktorer: * lägenhetstyp (bostäder eller lokaler) * hyra (årshyra andra året före AFT eller FFT) * ålder (återstående livslängd) Med hyra avses bruksvärdeshyra för bostäder och marknadsmässig hyra för lokaler. Hyrorna ska avse s k totalhyra som inkluderar VA och värme men ej hushållsel. Lokalhyror anges exklusive eventuell moms. Hyran anges som årshyra och bestäms i första hand med ledning av faktiskt utgående hyra under andra året före taxeringen, d v s vid AFT13 används utgående hyra under I andra hand kan utgående hyra för ett senare år användas. Denna måste i så fall räknas om till 2011 års nivå med hjälp av ett särskilt omräkningstal som Skatteverket rekommenderar. Vid särskild taxering som t ex sker p g a ny-, om- och tillbyggnad används utgående hyror för det nya objektet. Även dessa hyror räknas om till 2011 års nivå. Exempel Ett hyreshus som uppförs 2013 kommer att taxeras vid 2014 års särskilda fastighetstaxering. Taxeringen sker då med ledning av 2013 års hyror som räknas om till 2011 års hyresnivå. Årshyran ska omfatta alla lägenheter och lokaler, oavsett om de är uthyrda eller inte. Det innebär att hyran för outhyrda lägenheter och lokaler samt för objekt som 8

11 - innehas med bostadsrätt, - disponeras av ägaren, - är uthyrt med internhyreskontrakt, - har kraftigt avvikande hyresnivå, bestäms som en s k jämförelsehyra. Jämförelsehyra bestäms i första hand genom jämförelser med liknande lägenheter och lokaler i samma byggnad eller i omgivningen. I sista hand används av Skatteverket rekommenderade genomsnittshyror för området. Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Värdeåret är lika med nybyggnadsåret om inte byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller annan påtaglig förbättring. I dessa fall ska värdeåret jämkas med hänsyn till åtgärdernas omfattning. Lägsta nybyggnadsår/värdeår som kan förekomma är Alla byggnader uppförda före 1930 får således nybyggnadsåret Bestämmelserna innebär i korthet: - Ifall om- och tillbyggnadskostnaderna överstiger 70% av en schabloniserad nybyggnadskostnad (vid tiden för om- eller tillbyggnaden), ska om- eller tillbyggnadsåret utgöra värdeår. - Ifall om- och tillbyggnadskostnaderna är mindre än 20% av nybyggnadskostnaden är nybyggnadsåret lika med värdeår. - I övriga fall bestäms värdeåret till något årtal mellan nybyggnadsåret och om- eller tillbyggnadsåret. Riktvärdet för en värderingsenhet erhålls med hjälp av formeln: H-nivåfaktor x Hyra x kapitaliseringsfaktor H-nivåfaktorn, vilken anges på riktvärdekartan och normalt på deklarationen, är ett uttryck för värdenivån i respektive riktvärdeområde. Kapitaliseringsfaktorn beskriver värdeinverkan av ålder och finns tabellerad i s k HK-tabeller för bostäder respektive lokaler. HK-tabellerna med H-nivåer återfinns i bilaga 1. 9

12 Värdering av industrienhet För industrienheter finns två alternativa värderingsmodeller: - Avkastningsmetoden - Produktionskostnadsmetoden Produktionskostnadsmetoden används för en begränsad del av beståndet. Till de objekt som ska värderas med produktionskostnadsmetoden hör s k skräddarsydda byggnader, bensinstationer och byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus. Produktionskostnadsmetoden behandlas inte närmare i detta sammanhang. Huvuddelen av alla industrienheter värderas med avkastningsmetoden. Markvärde och byggnadsvärde bestäms separat. Taxeringsvärdet är lika med summan av mark- och byggnadsvärde. Markvärde Värderingsreglerna för industritomter är okomplicerade. Riktvärdet beräknas som Tomtarea (m 2 ) x Riktvärde (kr/m 2 ) Enda värdefaktor är således tomtens storlek. (Riktvärdet kan även anges som kr/m 2 BTA byggrätt. Detta är mycket sällsynt och förekommer sannolikt endast i Stockholmsområdet). Byggnadsvärde Industribyggnader värderas med hjälp av fyra värdefaktorer: * Lokaltyp (produktionslokal, industrikontor, lager m m) * Storlek (lokalarea, m 2 ) * Ålder (återstående livslängd) * Standard (lokalernas utförande och utrustning) Varje lokaltyp som omfattar minst 250 m 2 utgör en värderingsenhet. Om lokaltypen omfattar mindre än 250 m 2 indelas den till egen värderingsenhet ifall den utgör mer än 10 % av byggnadens totala yta. Produktionslokaler avser lokaler som är inrättade för produktion, service eller liknande. Till industrikontor hänförs förutom kontorslokaler även personalutrymmen och utställningshallar etc. Lager m m omfattar lager och förråd samt alla övriga lokaler som inte kan hänföras till industrikontor eller produktionslokal. Lokalernas ålder bestäms enligt samma principer som åldersfaktorn för hyreshus, d v s som ett värdeår som justeras med hänsyn till om- och tillbyggnader. Standarden bestäms genom en klassindelning som framgår av riktvärdetabellerna. (Se bilaga 2). Rekommendationer i form av verbala beskrivningar av egenskaper hos lokaler i de olika klasserna finns till hjälp. Standardbedömningen för produktionslokaler görs även med stöd av ett poängsystem utifrån deklarationsfrågor. 10

13 Riktvärdet för en värderingsenhet beräknas enligt följande: I-nivåfaktor x Storlek x relativ hyra x Kapitaliseringsfaktor I-nivåfaktorn är ett uttryck för värdenivån inom riktvärdeområdet och anges på riktvärdekartan. Relativ hyra avläses i s k IH-tabell. IH-tabellen återspeglar hur en tänkt marknadshyra varierar med lokalernas typ, ålder och standard. IH-tabellerna finns i tre olika varianter - lutningar (85, 90, och 95) - som beskriver hyresnivåernas variation med lokalernas ålder. Kapitaliseringsfaktorn är en åldersfaktor återfinns i IK-tabell där byggnader med värdeår ges multiplikatorn 1,00. För nyare byggnader är faktorerna högre och äldre objekt värderas följaktligen med lägre faktorer. För byggnader som bedöms ha en återstående livslängd mindre än tio år finns särskilt låga faktorer. 11

14 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Den egentliga grunden till att fastighetstaxeringarna alltid är föremål för omfattande debatt och kritik är att taxeringsvärdena får skattekonsekvenser. Den mest påtagliga och kännbara skatten är den statliga fastighetsskatten, som fr o m 2008 kompletteras av kommunal fastighetsavgift, vilken endast omfattar bebyggda småhus, bostäder i flerbostadshus samt ägarlägenheter. Historiskt sett har vi haft beskattning av fast egendom i stort sett ända sedan Gustav II Adolfs tid, då han gav i uppdrag åt lantmätaren Anders Bure att kartlägga landet. Syftet var att få ett underlag till beskattning av bönderna för att finansiera Sveriges deltagande i det 30-åriga kriget. Problemet med en fastighetsskatt som är direkt proportionell mot taxeringsvärdet är att den är svår att förutse och påverka. Detta gäller särskilt för småhusägare där ägandet inte motsvaras av någon löpande avkastning. Denna kritik ledde är den huvudsakliga bakgrunden till den reform som genomfördes under 2008 då fastighetsskatten för bostäder ersattes av kommunal fastighetsavgift (som trots namnet fortfarande är en statlig skatt). Bland fastighetsbeskattningens fördelar framhålls bl a att fastigheter flyttar inte till Luxemburg. Fastighetsskatt förekommer i de flesta västerländska länder. Det är dock relativt vanligt (bl a USA) att skatten är kommunal och direkt kopplad till finansieringen av den lokala infrastruktur som fastigheterna är beroende och drar nytta av (gator, va-nät, räddningstjänst, skolor etc). Den svenska fastighetsskatten är statlig och ingår tillsammans med alla andra skatter i den samlade statsbudgeten. Fastighetsskatt, alternativt kommunal fastighetsavgift, enligt gällande regler för 2013: Småhusenheter: Kommunal fastighetsavgift 0,75 % av taxeringsvärdet, dock högst kr/år Gäller för bebyggda småhusenheter samt för ägarlägenheter där byggnaden ägs av fastighetsägare eller tomträttshavare. Beloppet kr/år gäller för 2013 och justeras årligen med hänsyn till förändringen i inkomstbasbeloppet. Fastigheter med nybyggda hus är befriade från kommunal fastighetsavgift under de femton första åren efter färdigställandet. Fastighetsskatt 1,0 % av taxeringsvärdet Gäller för obebyggda tomter och tomter med byggnad under uppförande. Ägarlägenhetsenheter: Kommunal fastighetsavgift 0,75 % av taxeringsvärdet, dock högst kr/år Enheter som omfattar nybyggd lägenhet är befriade från kommunal fastighetsavgift under de femton första åren efter färdigställandet. 12

15 Hyreshusenheter (bostadsdel): Kommunal fastighetsavgift 0,3 % av taxeringsvärdet, dock högst kr/lägenhet och år. Beloppet kr/lägenhet och år gäller för 2013 och justeras årligen med hänsyn till förändringen i inkomstbasbeloppet. Bostäder i nybyggda hyreshus är befriade från fastighetsavgift under de femton första åren. Hyreshusenheter (övrigt): Fastighetsskatt 1,0 % av taxeringsvärdet. Gäller för mark- och byggnadsvärde avseende lokaler samt för obebyggd tomtmark och byggnad under uppförande för både bostäder och lokaler. Industrienheter Lantbruksenhet 0,5 % av taxeringsvärdet Kommunal fastighetsavgift Enligt samma regler som för småhus för de delar av taxeringsvärdet som avser bostadshus inklusive tomt. För jordbruksmark, skog och ekonomibyggnader utgår ingen fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. 13

16 Riktvärdetabeller för hyreshus Bilaga 1

17 Riktvärdetabeller för industribyggnad och övrig byggnad (avkastningsmetod) IH-tabeller finns i ytterligare två varianter (90 och 95)

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 och senare

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het.

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het. Du deklarerar! Allmän fastighetstaxering Allmän fastighetstaxering sker vart sjätte år enligt ett rullande schema. Mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna sker en förenklad fastighetstaxering av

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Innehåll 5. Innehåll

Innehåll 5. Innehåll Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket (SKV) för 2012 års fastighetstaxering. Samlingen innehåller utöver de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2006:327 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Handledning för fastighetstaxering 2009. Taxeringsregler

Handledning för fastighetstaxering 2009. Taxeringsregler Handledning för fastighetstaxering 2009 Taxeringsregler 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32472-1 SKV 358 utgåva 4 Elanders i Vällingby

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret

Fastighetstaxeringsregistret Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (17) Fastighetstaxeringsregistret 2012 BO0601 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; beslutade den 25 augusti 2014. Fastighetstaxering Utkom från

Läs mer

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus 1 Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006 Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus Inledning Fastighetsskatt torde vara en av de mest diskuterade och också

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret 2009

Fastighetstaxeringsregistret 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(408) Fastighetstaxeringsregistret 2009 BO0601 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej!

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej! 1(3) Hej! Vintern har slagit till med full kraft här i norrland! (-3 C och 5 cm snö ) Hur går det med energideklarationerna, har ni kommit igång? Vi på DeDU jobbar på våra nyårslöften (se www.jogg.se),

Läs mer

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning - En studie av 3D:s inverkan på fastighetstaxering generellt och taxeringsmodeller specifikt Författare: RICKARD HELLEMAR Handledare:

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

Täkt. Deklarera täktmark. Fastighetsdeklaration Upplysningar till. Fastighetstaxering

Täkt. Deklarera täktmark. Fastighetsdeklaration Upplysningar till. Fastighetstaxering Fastighetstaxering 2013 Fastighetsdeklaration Upplysningar till Täkt Deklarera täktmark Du får här en förifylld blankett för fastighetsdeklaration av din täktmark. Täktmark och byggnad på täktmark indelas

Läs mer

2015 års fastighetstaxering av småhus

2015 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2015 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011års och senare års fastighetstaxeringar

Läs mer

2012 års fastighetstaxering av småhus

2012 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2012 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering Innehållsförteckning Hur man fyller i blanketten 2 13 Justering för säregna förhållanden 14 15 Mätregler 16 17 Preliminär beräkning av taxeringsvärde 19 21 Tabeller för grund- och marginalvärde 22 24 Tabeller

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

REGERINGSKANSLIET. Remissinstanser:

REGERINGSKANSLIET. Remissinstanser: Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-08-23 Fi2011/2977 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Peter Österberg 7e/efon Og-405 48 97 ##-;< Skatteverkets promemoria

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

Småhus värdefaktorer

Småhus värdefaktorer Max Wentzel Småhus värdefaktorer En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet Value Factors of Houses A Quantitative Study on the Accuracy of the Value Factors Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(18) Fördjupad dokumentation av statistiken Priser på jordbruksmark 2013 Referensperiod: 2013 Produktkod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2014-08-29

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet En studie av småhus i Gävle kommun Kristin Kensby & Helen Snaar 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Lantmäteriteknik Lantmätarprogrammet

Läs mer

Om inte någon deklaration lämnas trots ett nytt föreläggande höjs förseningsavgiften till 2 000 kr.

Om inte någon deklaration lämnas trots ett nytt föreläggande höjs förseningsavgiften till 2 000 kr. Särskild fastighetstaxering Särskild fastighetstaxering innebär en värdering av fastigheter som förändrats eller tillkommit sedan den förra allmänna fastighetstaxeringen. Ett taxeringsvärde ska fastställas.

Läs mer

Deklarera ditt småhus gärna på Internet

Deklarera ditt småhus gärna på Internet Fastighetstaxering Småhus Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av småhus 2012, 2013 och 2014. 2012 2014 Deklarera ditt småhus gärna på Internet Om du lämnar dina uppgifter genom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2012 Ö 4595-11 KLAGANDE BJ MOTPART HL SAKEN Lägsta pris enligt 9 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som. värdet för en småhustomt med

Beräkningsgrund 20-åriga upplåtelser. Markvärdet x 4,5 % Markvärdet för tomter som. värdet för en småhustomt med Bilaga 1 till Villaägarnas enkätundersökning om tomträtt för småhus kommunernas beräkningsgrunder vid omreglering, er samt hantering av äldre tomträtter OMREGLERING FRIKÖP ÄLDRE TOMTRÄTTER Kommun Antal

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Fastighetstaxering. Småhus 2015 2017

Fastighetstaxering. Småhus 2015 2017 Fastighetstaxering Fastighetstaxering Småhus 2015 2017 Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av småhus 2015, 2016 och 2017. Deklarera ditt småhus gärna på Internet Om du lämnar

Läs mer

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus En studie om möjligheten att komplettera dagens fastighetstaxeringsmodell Kristian Bransell & Linus Fredriksson 2013 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen),

Läs mer

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juridiska Institutionen Tillämpade studier 20 p HT 2001 Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Av: Maria Dahlqvist Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE Beteckning: Avdelningen för ekonomi FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde Veronica Larsson & Susanne Lindberg Juni 2010 Examensarbete C nivå, 15 hp Företagsekonomi

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Hemställan om ändringar i fastighetstaxeringslagen vad gäller kraftvärmeverk

Hemställan om ändringar i fastighetstaxeringslagen vad gäller kraftvärmeverk ^ g^t Svensk* Fjärrvärme Svensk Fjärrvärme Erik Thornström Svensk Energi Göran Lagerstedt Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia till: Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan om ändringar

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

Deklarationsblanketterna. Deklarationsblanketten är vid den särskilda fastighetstaxeringen uppdelad i två delar.

Deklarationsblanketterna. Deklarationsblanketten är vid den särskilda fastighetstaxeringen uppdelad i två delar. Du deklarerar! Behöver du ytterligare upplysningar bör du i första hand vända dig till skattekontoret i det område där fastigheten ligger. Adressen hittar du på den förtryckta deklarationsblanketten. Särskild

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

7 Justering för säregna förhållanden

7 Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Avsnitt 7 137 7 Justering för säregna förhållanden Definition 7.1 Allmänt 7 kap. 5 FTL Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdes bestämmande

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Fastighetspriser och lagfarter 2010

Fastighetspriser och lagfarter 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(137) Fastighetspriser och lagfarter 2010 BO0501 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Läs mer

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag Dokumenttyp och beslutsinstans Policy/ Riktlinjer Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Deloitte AB 113 79 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Kammarrätten

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

en sammanfattning? 1 (40)

en sammanfattning? 1 (40) FEA, - en sammanfattning? 1 (40) Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

- Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe

- Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe Obebyggda småhusfastigheter - Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe Copyright Christoffer Göransson och Anton Stampe 2015 Författarna har gemensamt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

5 Riktvärde för småhus

5 Riktvärde för småhus 5 Riktvärde för småhus Riktvärde för småhus Avsnitt 5 109 5.1 Allmänt 8 kap. 1 FTL Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader. Riktvärdet

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med!

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av lantbruk 0, 0 och 0. Fastighetstaxering Lantbruk 0 0 Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Allt fler väljer att lämna sina uppgifter

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer