FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT"

Transkript

1 FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson

2 Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER OCH BEGREPP...1 GENOMFÖRANDE...3 ALLMÄNNA TAXERINGSREGLER.4 ALLMÄNNA VÄRDERINGSREGLER..6 VÄRDERING AV HYRESHUSENHET..8 VÄRDERING AV NDUSTRIENHET 10 FASTIGHETSSKATT OCH KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT...12 RIKTVÄRDETABELLER FÖR HYRESHUS...BILAGA 1 RIKTVÄRDETABELLER FÖR INDUSTRIBYGGNAD OCH ÖVRIG BYGGNAD...BILAGA 2

3 Grundprinciper och begrepp Fastighetstaxeringen utgör grunden för tillämpningen av olika skattebestämmelser som gäller för mark- och byggnader. Inom ramen för fastighetstaxeringen avgörs t ex ifall egendom är skattepliktig eller inte. För den mark och de byggnader som är skattepliktiga avgörs bl a vilken typ av taxeringsenhet de skall utgöra (t ex småhus eller hyreshus). Dessutom fastställs taxeringsvärden. Taxeringsvärdet utgör i olika sammanhang ett officiellt bestämt mått på den förmögenhetsmassa eller värde som fastigheter representerar. Taxeringsvärdena utnyttjas bl a vid: debitering av statlig fastighetsskatt debitering av kommunal fastighetsavgift i vissa fall vid beräkning av stämpelskatt vid lagfartsansökan beräkning av skattemässigt avskrivningsunderlag Reglerna för och sättet att genomföra fastighetstaxeringar har varit föremål för fortlöpande förändringar. I modern tid har fastighetstaxeringar genomförts med normalt 5-6 års intervall. Vid varje taxering har systemet varit debatterat och ifrågasatt. Det regelsystem som gäller fr o m 2002 har i stort följande huvudpunkter. Allmän fastighetstaxering Vid allmän fastighetstaxering (AFT) görs en ny förutsättningslös taxering av samtliga fastigheter i riket. För de fastigheter som är skattepliktiga bestäms taxeringsvärden. Olika typer av fastigheter har olika år för allmän fastighetstaxering. För varje typ sker allmän fastighetstaxering vart sjätte år. Vid taxeringen är taxeringsenheterna indelade i tre grupper, vilket innebär att allmän fastighetstaxering sker vartannat år, se tidplan nedan. Genom de regelförändringar som trätt i kraft 2002 gäller fortsättningsvis följande tidsplan (AFT13) Hyreshus, ägarlägenheter, industrier och s k specialenheter (AFT15) Småhus (AFT17) Lantbruk Förenklad fastighetstaxering De regelförändringar som trädde i kraft 2002 innebar bl a att ett nytt system med förenklade fastighetstaxeringar (FFT) infördes. De förenklade fastighetstaxeringarna för respektive typ av fastighet sker mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. De nya reglerna tillämpades första gången 2004 då förenklad taxering av hyreshus genomfördes. Förenklad fastighetstaxering 2012 avser hyreshus, se tidplan nedan. Förenklad fastighetstaxering genomförs inte för industrifastigheter och s k specialenheter (FFT12) Småhus (FFT14) Lantbruk (FFT16) Hyreshus, ägarlägenheter Reglerna för att komma fram till ett taxeringsvärde vid den förenklade fastighetstaxeringen ska vara i princip desamma som de som gäller vid den allmänna fastighetstaxeringen. Den stora skillnaden mellan en allmän och en 1

4 förenklad fastighetstaxering är att förberedelsearbetet vid den förenklade fastighetstaxeringen ska vara mindre ingående. Särskild fastighetstaxering Mellan de allmänna fastighetstaxeringarna och förenklade taxeringarna tillkommer nya fastigheter, befintliga fastigheter får nya eller ändrade byggnader, fastighetsbildningsåtgärder innebär att gränser och arealer ändras etc. För fastigheter som genomgått denna typ av större förändringar behöver nya taxeringsvärden bestämmas, även under de år som allmän eller förenklad fastighetstaxering inte är aktuell. Detta sker vid s k särskild fastighetstaxering (SFT) som genomförs varje år. Taxeringsvärdena bestäms med samma regler och i samma värdenivå som vid närmast föregående allmänna eller förenklade fastighetstaxering. 2

5 Genomförande Fastighetstaxeringen genomförs av Skatteverket. Skatteverket utfärdar de värderingsregler och fastställer tabeller och annat som gäller generellt för hela riket. För bearbetning av fastighetsprisstatistik och vid utformningen av värderingsmodeller och tabeller mm samarbetar Skatteverket med Lantmäteriverket. Stora delar av det regionala analysarbetet görs med stöd av privata värderingsföretag på konsultbasis. Skatteverkets regionala enheter (7 st) samordnar genomförandet på regionnivå och utfärdar rekommendationer om t ex indelningen i värdeområden och riktvärden. Skatteverkets lokala organisation genomför taxeringarna och fattar beslut i enskilda ärenden. Handläggningen är delvis centraliserad till kontor med särskild kompetens. Taxeringarna görs till stor del helt maskinellt. Egenskapsdata Fastighetsdeklaration Avstånd till strand? Boyta? Köket renoverat? Öppen spis? På heder och samvete... Taxerings- och värderingsregler Fastighetstaxeringslagen Fastighetstaxeringsförordningen Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd Handledning Beslut Registeruppgifter Riktvärdekarta * Riktvärden och riktvärdetabeller * Datorstöd Den som inte är nöjd med skatteverkets beslut kan begära att beslutet omprövas. Omprövning får ske under fem år efter det år beslutet fattats. Skatteverkets beslut kan vidare överklagas till Förvaltningsrätten. Nästa instans är Kammarrätten. Högsta instans i fastighetstaxeringsärenden är Högsta förvaltningsdomstolen som dock endast beviljar prövningstillstånd för principiellt avgörande mål. 3

6 Allmänna taxeringsregler De generella regler som bl a styr vad som skall taxeras, indelningen i taxeringsenheter samt avgör skattepliktsförhållandena kallas för allmänna taxeringsregler. Taxeringen avser i princip fast egendom (enligt jordabalkens definitioner) byggnad på annans mark Ifråga om tomträtt jämställs tomträttshavaren med markägare, d v s mark och byggnad taxeras tillsammans med tomträttshavaren som ägare. Fastighetstaxeringen avser egendomens beskaffenhet vid taxeringsårets ingång, d v s vid AFT13, vid FFT14 osv. All egendom som skall taxeras delas in i byggnadstyper och ägoslag. Indelningen i byggnadstyper sker utifrån förhållandena i varje enskild byggnadskropp. En fastighet som är bebyggd med flera friliggande eller sammanbyggda hus kan således innehålla flera olika byggnadstyper. En byggnad kan bara utgöra en byggnadstyp. Ifall byggnaden är inrättad för eller används till två eller flera ändamål gäller övervägandeprincipen. Byggnadstyper Småhus Ägarlägenhet Hyreshus Industribyggnad Kraftverksbyggnad Ekonomibyggnad Specialbyggnad (=12 olika typer av allmännyttiga byggnader - t ex för vård, undervisning, försvar, allmänna kommunikationer, kultur och idrott) Övrig byggnad En viktig distinktion vid indelning i byggnadstyper är att specialbyggnader skall bedömas utifrån byggnadens användning medan övriga byggnadstyper indelas efter det ändamål de är inrättade för. (En kontorsbyggnad som används till läkarmottagning skall t ex utgöra vårdbyggnad oavsett ifall några särskilda anpassningar av lokalerna har skett). 4

7 Beträffande indelning i ägoslag kan i detta sammanhang konstateras att bebyggd mark normalt indelas som tomtmark. Obebyggd mark indelas som tomtmark ifall den under de två senaste åren är fastighetsbildad för bebyggelseändamål, omfattas av aktuell detaljplan eller om giltigt bygglov/förhandsbesked finns. Taxeringsenheter definieras som kombinationer av byggnadstyper och ägoslag. Det finns sju olika typer av taxeringsenheter: HYRESHUSENHET INDUSTRIENHET SPECIALENHET SMÅHUSENHET ÄGARLÄGENHETSENHET (hyreshus + tomtmark) (industribyggnad eller övrig byggnad + tomtmark) (specialbyggnad + tomtmark) (småhus + tomtmark) (ägarlägenhet + tomtmark) LANTBRUKSENHET (åkermark + betesmark + skogsmark + skogsimpediment + ekonomibyggnad + tomtmark + småhus) ELPRODUKTIONSENHET (kraftverksbyggnad + tomtmark) Några restriktioner om antal byggnader eller anpassning till fastighetsindelningen finns i princip inte. All egendom som har samma ägare är belägen i samma kommun ligger samlad utgör en ekonomisk enhet ska utgöra en taxeringsenhet. Det vanligaste är dock att en taxeringsenhet är liktydigt med en registerfastighet. 5

8 Allmänna värderingsregler Värderingsreglerna i fastighetstaxeringslagen är utformade enligt vissa generella principer som gäller för alla fastighetstyper. Den mest välkända allmänna värderingsregeln är att taxeringsvärdet för en taxeringsenhet ska bestämmas till det belopp som motsvarar 75% av enhetens marknadsvärde. Marknadsvärdet hänförs till det genomsnittliga prisläge som råder under andra året före det år då allmän eller förenklad fastighetstaxering äger rum. Vid AFT13 (och vid de särskilda fastighetstaxeringarna ) ska taxeringsvärdena återspegla den genomsnittliga prisnivån under I vissa specificerade avseenden tillåts avvikelser från marknadsvärdeprincipen: Värdeinverkan av fastighetens belåning beaktas inte. Värderingsreglerna förutsätter normala belåningsförhållanden. Inte heller beaktas eventuell värdeinverkan av andra privaträttsliga förpliktelser - t ex arrendeavtal eller att lägenheterna i ett hyreshus är upplåtna med bostadsrätt. Fastigheter som innehas med tomträtt värderas som om byggnadens ägare ägde marken. Ingen hänsyn tas således till negativ värdeinverkan av tomträttsavgälden. För byggnad under uppförande gäller en speciell värderingsregel som inte kan anses marknadsvärdeanpassad. Byggnadsvärdet beräknas schablonmässigt till 50 % av nedlagda byggkostnader vid taxeringsårets ingång. För att förstå uppbyggnaden av värderingsreglerna vid fastighetstaxering är innebörden i begreppen värderingsenhet, värdefaktor och riktvärde speciellt viktiga. Värderingsenhet definieras som den egendom som skall värderas för sig. Indelningen av en taxeringsenhet i värderingsenheter görs för att underlätta värderingen. För varje värderingsenhet ska en eller flera värdepåverkande egenskaper - värdefaktorer - bestämmas. En värdefaktor är en värdepåverkande egenskap som alltid ska beaktas och som finns definierad i lag. Mot varje värdefaktor, eller kombination av värdefaktorer som kan förekomma för en värderingsenhet, svarar ett riktvärde. En småhusbyggnad är exempel på värderingsenhet. För denna ska värdefaktorerna storlek, ålder och standard alltid bestämmas. Dessa utgör ingångar i ett tabellverk som för varje kombination av dessa egenskaper ger ett riktvärde för byggnaden. Summan av riktvärdena för de värderingsenheter som ingår i en taxeringsenhet utgör normalt enhetens taxeringsvärde. 6

9 Den på fastighetsmarknaden väsentliga egenskapen läge beaktas genom att riket är indelat i riktvärdeområden. Olika riktvärdenivåer kan därmed tillämpas beroende på enhetens geografiska läge. Den exakta indelningen i riktvärdeområden och de riktvärden, tabellnivåer eller formler som gäller inom respektive område redovisas i riktvärdekartan. Riktvärdeområdena har också betydelse för bedömningen av hur andra värdepåverkande egenskaper än de som utgör värdefaktorer kan beaktas. De riktvärden som rekommenderas inom ett riktvärdeområde förutsätter att alla egenskaper vid sidan av värdefaktorerna motsvarar det som är normalt inom riktvärdeområdet. Egenskap som inte är normal för området, inte är beaktad i värdefaktorerna och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, utgör s k säreget förhållande och ska leda till justering av ett med riktvärden bestämt taxeringsvärde. 7

10 Värdering av hyreshusenhet Byggnader och mark värderas separat. Taxeringsvärdet utgör således summan av markvärde och byggnadsvärde. Markvärde Markvärdet bestäms utifrån typen och omfattningen av den på tomten tillåtna byggrätten. De värdefaktorer som ska bestämmas är därför * typ av bebyggelse (bostäder eller lokaler) * storlek (m² bruttoarea, BTA, ovan mark) Teoretiskt ska byggrätten motsvara den enligt gällande detaljplan maximalt tillåtna. I praktiken bestäms byggrätten normalt utifrån befintlig bebyggelse. Den vanligaste metoden att bestämma byggrätten är genom tillämpning av hjälpregler: Byggrätt för bostäder: boarea x 1,25 Byggrätt för lokaler: lokalarea ovan mark x 1,20 För obebyggda tomter, och för objekt där detaljplan medger väsentligt större byggrätt (> 20%) än vad befintlig bebyggelse representerar, beräknas byggrätten med ledning av detaljplanen. Riktvärdena för tomtmark anges på riktvärdekarta enligt följande exempel: Byggrätt, kr/kvm BTA bostäder Byggrätt, kr/kvm BTA lokaler De riktvärden som är aktuella för en specifik taxeringsenhet är också normalt redovisade i fastighetsdeklarationen. Byggnadsvärde Byggnadsvärdet för ett hyreshus bestäms utifrån tre värdefaktorer: * lägenhetstyp (bostäder eller lokaler) * hyra (årshyra andra året före AFT eller FFT) * ålder (återstående livslängd) Med hyra avses bruksvärdeshyra för bostäder och marknadsmässig hyra för lokaler. Hyrorna ska avse s k totalhyra som inkluderar VA och värme men ej hushållsel. Lokalhyror anges exklusive eventuell moms. Hyran anges som årshyra och bestäms i första hand med ledning av faktiskt utgående hyra under andra året före taxeringen, d v s vid AFT13 används utgående hyra under I andra hand kan utgående hyra för ett senare år användas. Denna måste i så fall räknas om till 2011 års nivå med hjälp av ett särskilt omräkningstal som Skatteverket rekommenderar. Vid särskild taxering som t ex sker p g a ny-, om- och tillbyggnad används utgående hyror för det nya objektet. Även dessa hyror räknas om till 2011 års nivå. Exempel Ett hyreshus som uppförs 2013 kommer att taxeras vid 2014 års särskilda fastighetstaxering. Taxeringen sker då med ledning av 2013 års hyror som räknas om till 2011 års hyresnivå. Årshyran ska omfatta alla lägenheter och lokaler, oavsett om de är uthyrda eller inte. Det innebär att hyran för outhyrda lägenheter och lokaler samt för objekt som 8

11 - innehas med bostadsrätt, - disponeras av ägaren, - är uthyrt med internhyreskontrakt, - har kraftigt avvikande hyresnivå, bestäms som en s k jämförelsehyra. Jämförelsehyra bestäms i första hand genom jämförelser med liknande lägenheter och lokaler i samma byggnad eller i omgivningen. I sista hand används av Skatteverket rekommenderade genomsnittshyror för området. Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Värdeåret är lika med nybyggnadsåret om inte byggnaden varit föremål för påtaglig om- eller tillbyggnad eller annan påtaglig förbättring. I dessa fall ska värdeåret jämkas med hänsyn till åtgärdernas omfattning. Lägsta nybyggnadsår/värdeår som kan förekomma är Alla byggnader uppförda före 1930 får således nybyggnadsåret Bestämmelserna innebär i korthet: - Ifall om- och tillbyggnadskostnaderna överstiger 70% av en schabloniserad nybyggnadskostnad (vid tiden för om- eller tillbyggnaden), ska om- eller tillbyggnadsåret utgöra värdeår. - Ifall om- och tillbyggnadskostnaderna är mindre än 20% av nybyggnadskostnaden är nybyggnadsåret lika med värdeår. - I övriga fall bestäms värdeåret till något årtal mellan nybyggnadsåret och om- eller tillbyggnadsåret. Riktvärdet för en värderingsenhet erhålls med hjälp av formeln: H-nivåfaktor x Hyra x kapitaliseringsfaktor H-nivåfaktorn, vilken anges på riktvärdekartan och normalt på deklarationen, är ett uttryck för värdenivån i respektive riktvärdeområde. Kapitaliseringsfaktorn beskriver värdeinverkan av ålder och finns tabellerad i s k HK-tabeller för bostäder respektive lokaler. HK-tabellerna med H-nivåer återfinns i bilaga 1. 9

12 Värdering av industrienhet För industrienheter finns två alternativa värderingsmodeller: - Avkastningsmetoden - Produktionskostnadsmetoden Produktionskostnadsmetoden används för en begränsad del av beståndet. Till de objekt som ska värderas med produktionskostnadsmetoden hör s k skräddarsydda byggnader, bensinstationer och byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus. Produktionskostnadsmetoden behandlas inte närmare i detta sammanhang. Huvuddelen av alla industrienheter värderas med avkastningsmetoden. Markvärde och byggnadsvärde bestäms separat. Taxeringsvärdet är lika med summan av mark- och byggnadsvärde. Markvärde Värderingsreglerna för industritomter är okomplicerade. Riktvärdet beräknas som Tomtarea (m 2 ) x Riktvärde (kr/m 2 ) Enda värdefaktor är således tomtens storlek. (Riktvärdet kan även anges som kr/m 2 BTA byggrätt. Detta är mycket sällsynt och förekommer sannolikt endast i Stockholmsområdet). Byggnadsvärde Industribyggnader värderas med hjälp av fyra värdefaktorer: * Lokaltyp (produktionslokal, industrikontor, lager m m) * Storlek (lokalarea, m 2 ) * Ålder (återstående livslängd) * Standard (lokalernas utförande och utrustning) Varje lokaltyp som omfattar minst 250 m 2 utgör en värderingsenhet. Om lokaltypen omfattar mindre än 250 m 2 indelas den till egen värderingsenhet ifall den utgör mer än 10 % av byggnadens totala yta. Produktionslokaler avser lokaler som är inrättade för produktion, service eller liknande. Till industrikontor hänförs förutom kontorslokaler även personalutrymmen och utställningshallar etc. Lager m m omfattar lager och förråd samt alla övriga lokaler som inte kan hänföras till industrikontor eller produktionslokal. Lokalernas ålder bestäms enligt samma principer som åldersfaktorn för hyreshus, d v s som ett värdeår som justeras med hänsyn till om- och tillbyggnader. Standarden bestäms genom en klassindelning som framgår av riktvärdetabellerna. (Se bilaga 2). Rekommendationer i form av verbala beskrivningar av egenskaper hos lokaler i de olika klasserna finns till hjälp. Standardbedömningen för produktionslokaler görs även med stöd av ett poängsystem utifrån deklarationsfrågor. 10

13 Riktvärdet för en värderingsenhet beräknas enligt följande: I-nivåfaktor x Storlek x relativ hyra x Kapitaliseringsfaktor I-nivåfaktorn är ett uttryck för värdenivån inom riktvärdeområdet och anges på riktvärdekartan. Relativ hyra avläses i s k IH-tabell. IH-tabellen återspeglar hur en tänkt marknadshyra varierar med lokalernas typ, ålder och standard. IH-tabellerna finns i tre olika varianter - lutningar (85, 90, och 95) - som beskriver hyresnivåernas variation med lokalernas ålder. Kapitaliseringsfaktorn är en åldersfaktor återfinns i IK-tabell där byggnader med värdeår ges multiplikatorn 1,00. För nyare byggnader är faktorerna högre och äldre objekt värderas följaktligen med lägre faktorer. För byggnader som bedöms ha en återstående livslängd mindre än tio år finns särskilt låga faktorer. 11

14 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Den egentliga grunden till att fastighetstaxeringarna alltid är föremål för omfattande debatt och kritik är att taxeringsvärdena får skattekonsekvenser. Den mest påtagliga och kännbara skatten är den statliga fastighetsskatten, som fr o m 2008 kompletteras av kommunal fastighetsavgift, vilken endast omfattar bebyggda småhus, bostäder i flerbostadshus samt ägarlägenheter. Historiskt sett har vi haft beskattning av fast egendom i stort sett ända sedan Gustav II Adolfs tid, då han gav i uppdrag åt lantmätaren Anders Bure att kartlägga landet. Syftet var att få ett underlag till beskattning av bönderna för att finansiera Sveriges deltagande i det 30-åriga kriget. Problemet med en fastighetsskatt som är direkt proportionell mot taxeringsvärdet är att den är svår att förutse och påverka. Detta gäller särskilt för småhusägare där ägandet inte motsvaras av någon löpande avkastning. Denna kritik ledde är den huvudsakliga bakgrunden till den reform som genomfördes under 2008 då fastighetsskatten för bostäder ersattes av kommunal fastighetsavgift (som trots namnet fortfarande är en statlig skatt). Bland fastighetsbeskattningens fördelar framhålls bl a att fastigheter flyttar inte till Luxemburg. Fastighetsskatt förekommer i de flesta västerländska länder. Det är dock relativt vanligt (bl a USA) att skatten är kommunal och direkt kopplad till finansieringen av den lokala infrastruktur som fastigheterna är beroende och drar nytta av (gator, va-nät, räddningstjänst, skolor etc). Den svenska fastighetsskatten är statlig och ingår tillsammans med alla andra skatter i den samlade statsbudgeten. Fastighetsskatt, alternativt kommunal fastighetsavgift, enligt gällande regler för 2013: Småhusenheter: Kommunal fastighetsavgift 0,75 % av taxeringsvärdet, dock högst kr/år Gäller för bebyggda småhusenheter samt för ägarlägenheter där byggnaden ägs av fastighetsägare eller tomträttshavare. Beloppet kr/år gäller för 2013 och justeras årligen med hänsyn till förändringen i inkomstbasbeloppet. Fastigheter med nybyggda hus är befriade från kommunal fastighetsavgift under de femton första åren efter färdigställandet. Fastighetsskatt 1,0 % av taxeringsvärdet Gäller för obebyggda tomter och tomter med byggnad under uppförande. Ägarlägenhetsenheter: Kommunal fastighetsavgift 0,75 % av taxeringsvärdet, dock högst kr/år Enheter som omfattar nybyggd lägenhet är befriade från kommunal fastighetsavgift under de femton första åren efter färdigställandet. 12

15 Hyreshusenheter (bostadsdel): Kommunal fastighetsavgift 0,3 % av taxeringsvärdet, dock högst kr/lägenhet och år. Beloppet kr/lägenhet och år gäller för 2013 och justeras årligen med hänsyn till förändringen i inkomstbasbeloppet. Bostäder i nybyggda hyreshus är befriade från fastighetsavgift under de femton första åren. Hyreshusenheter (övrigt): Fastighetsskatt 1,0 % av taxeringsvärdet. Gäller för mark- och byggnadsvärde avseende lokaler samt för obebyggd tomtmark och byggnad under uppförande för både bostäder och lokaler. Industrienheter Lantbruksenhet 0,5 % av taxeringsvärdet Kommunal fastighetsavgift Enligt samma regler som för småhus för de delar av taxeringsvärdet som avser bostadshus inklusive tomt. För jordbruksmark, skog och ekonomibyggnader utgår ingen fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. 13

16 Riktvärdetabeller för hyreshus Bilaga 1

17 Riktvärdetabeller för industribyggnad och övrig byggnad (avkastningsmetod) IH-tabeller finns i ytterligare två varianter (90 och 95)

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. - Fastighetsskatt/fastighetsavgift

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. - Fastighetsskatt/fastighetsavgift FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2010 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. November Peter Samuelsson

FASTIGHETSTAXERING. - Principer och grundbegrepp. - Värdering av hyreshus och industrienheter. November Peter Samuelsson FASTIGHETSTAXERING - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter November 2008 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER OCH BEGREPP 1 GENOMFÖRANDE 3 ALLMÄNNA TAXERINGSREGLER

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl FASTIGHETSTAXERING Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller -Hyreshus -Industri -m fl VAD ÄR FASTIGHETSTAXERING? Klassificering av byggnader och

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Vad är fastighetstaxering?

Vad är fastighetstaxering? Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

Fastighetstaxering. LTH Hösten 2011

Fastighetstaxering. LTH Hösten 2011 Fastighetstaxering LTH Hösten 2011 Fastighetstaxering Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus Taxering av industrier Fastighetstaxering Fastighetstaxering!

Läs mer

960 (hyra) x 9,5 (H-nivå) x 0,91 (kap.faktor) = kkr kkr (hyra) x 7,0 (H-nviå) x 0,88 (kap.faktor) = 6 622kkr 6 600kkr

960 (hyra) x 9,5 (H-nivå) x 0,91 (kap.faktor) = kkr kkr (hyra) x 7,0 (H-nviå) x 0,88 (kap.faktor) = 6 622kkr 6 600kkr Lösningar till övningsexempel - Fastighetstaxering och fastighetsbeskattning (Alla riktvärden är beräknade med hänsyn till tillämpliga avrundningsregler) 1. TAXERINGSVÄRDE 2010 2010 skedde senast förenklade

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 och senare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:1407 Utkom från trycket den 14 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 1999:630 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 17 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5

Innehåll. 1 Sammanfattning...5 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Lagtext...6 2.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)...6 2.2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...19 3 Bakgrund...21

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:120 Diarienr: 1999/1100. Datum: 1999-10-07

Cirkulärnr: 1999:120 Diarienr: 1999/1100. Datum: 1999-10-07 Cirkulärnr: 1999:120 Diarienr: 1999/1100 Handläggare: Sektion/Enhet: Skatteexpert Ronnie Peterson Civilrättssektionen Datum: 1999-10-07 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunkansliet Ekonomi/Finans Markförsörjning

Läs mer

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4 Taxeringsenhet Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4.1 Allmänt 4 kap. 1 FTL Taxeringsenhet är vad som skall taxeras för sig. Fastighet skall utgöra taxeringsenhet, om inte annat föreskrivs. Med fastighet avses

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägenheter; Fastighetstaxering

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifterm om förberedelsearbetet inför 2015 års allänna fastighetstaxering av småhusenheter; beslutade den 30 september 2013. * Fastighetstaxering

Läs mer

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het.

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het. Du deklarerar! Allmän fastighetstaxering Allmän fastighetstaxering sker vart sjätte år enligt ett rullande schema. Mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna sker en förenklad fastighetstaxering av

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2015:206 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 1 april 2015. Regeringen föreskriver att 1

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 21 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2013 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2015:60 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 2017-05-09 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Frågor beträffande blankett Hb Vad händer om jag inte skickar in blanketten? Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:105 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2001:546 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Juni 2012 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018...

Läs mer

Innehåll 5. Innehåll

Innehåll 5. Innehåll Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket (SKV) för 2012 års fastighetstaxering. Samlingen innehåller utöver de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen

Läs mer

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgift och fastighetsskatt SKV 296 utgåva 18 Fastighetsavgift och fastighetsskatt Deklarationen 2009 Nyheter Kommunal fastighetsavgift på bostäder Alla bostäder i småhus och hyreshus får en kommunal fastighetsavgift från och med

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

Författningar om fastighetstaxering 2014

Författningar om fastighetstaxering 2014 Författningar om fastighetstaxering 2014 ISBN 978-91-86525-93-4 SKV 318 utgåva 22 Lenanders Grafiska i Kalmar 2014 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket (SKV) för

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 25 2017 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Inkomståret 2016 och framåt Innehåll Sammanfattning...3 Kommunal fastighetsavgift...3 Statlig fastighetsskatt...3 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift?...3

Läs mer

5 Värderingsgrunder och värderingsregler

5 Värderingsgrunder och värderingsregler Värderingsgrunder och värderingsregler Avsnitt 5 55 5 Värderingsgrunder och värderingsregler Värderingsgrunderna och värderingsreglerna i FTL finns i lagens 5 7 kap. Värderingsmetoderna och värderingsmodellerna

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift. Deklarationen 2016 och framåt

Fastighetsskatt och fastighetsavgift. Deklarationen 2016 och framåt Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2016 och framåt Innehåll Sammanfattning...3 Kommunal fastighetsavgift...3 Statlig fastighetsskatt...3 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift?...3 Kommunal

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:18

Regeringens proposition 2003/04:18 Regeringens proposition 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Prop. 2003/04:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16

Läs mer

PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr /

PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr / PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 131 683931-14/1211 2015-02-09 Förslag till ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) inför den förenklade fastighetstaxeringen år 2016 av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

12 Storlekskorrektion

12 Storlekskorrektion 12 Storlekskorrektion Storlekskorrektion Avsnitt 12 227 12.1 Allmänt Storleksinverkan Skilda värdeförhållanden Storlekskorrektionstabeller Enligt den grundläggande regeln skall en storlekskorrektion göras

Läs mer

Fastighetstaxeringar 2000

Fastighetstaxeringar 2000 Fastighetstaxeringar 2000 BO0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bostäder och byggande A.2 Statistikområde Fastighetstaxeringar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Fastighetsskatt deklarationen 2008 och framåt

Fastighetsskatt deklarationen 2008 och framåt SKV 296 utgåva 17 Fastighetsskatt deklarationen 2008 framåt INKOMSTÅRET 2007 OCH FRAMÅT Nyheter Småhus småhus på lantbruk Deklarationen 2008 Underlaget för fastighetsskatten är fryst på förra årets nivå.

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN BO0601 Avdelningen för regioner och miljö

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN BO0601 Avdelningen för regioner och miljö 2016-12-15 1(14) Fastighetstaxeringar 2016 BO0601 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2001:1223 Utkom från trycket den 21 december 2001 utfärdad den 13 december 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

9 Riktvärde för tomtmark

9 Riktvärde för tomtmark Riktvärde för tomtmark Avsnitt 9 169 9 Riktvärde för tomtmark 9.1 Allmänt Huvudregel: värde av normaltomt 12 kap. 1 första stycket FTL Riktvärdet för tomtmark för småhus skall utgöra värdet av en värderingsenhet

Läs mer

Promemoria. Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter

Promemoria. Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter Promemoria Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Anders Borg Genom beslut den 21 juni 2007 förordnade chefen för Finansdepartementet

Läs mer

Innehåll. Inledning... 9. Förkortningar... 11. Del 1. Allmänna taxeringsregler... 13. 1 Allmänt... 15. 2 Indelning av byggnader och mark...

Innehåll. Inledning... 9. Förkortningar... 11. Del 1. Allmänna taxeringsregler... 13. 1 Allmänt... 15. 2 Indelning av byggnader och mark... Innehåll Innehåll 1 Inledning... 9 Förkortningar... 11 Del 1. Allmänna taxeringsregler... 13 1 Allmänt... 15 1.1 Vad är fastighetstaxering...15 1.2 Vad skall taxeras...17 1.3 Ägare av fastighet...25 1.4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2003:650 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; beslutade den 25 augusti 2014. Fastighetstaxering Utkom från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2006:327 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 september 2009 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 1999:631 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 17 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter. Dir. 2014:134. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter. Dir. 2014:134. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014 Kommittédirektiv Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Dir. 2014:134 Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser om fastighetstaxering

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

Lagrådsremiss. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 september 2007 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Taxering och beskattning av ägarlägenheter Lagrådsremiss Taxering och beskattning av ägarlägenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 november 2008 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Fastighetstaxeringar 2003

Fastighetstaxeringar 2003 Fastighetstaxeringar 2003 BO0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bostäder och byggande A.2 Statistikområde Fastighetstaxeringar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Vissa skogsfrågor inför AFT Förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Vissa skogsfrågor inför AFT Förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-03-03 131-113369-14/111 Vissa skogsfrågor inför AFT 2017. Förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. Lagrådsremiss Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 september 2001 Bosse Ringholm Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:33

Regeringens proposition 2009/10:33 Regeringens proposition 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

6 Riktvärde för tomtmark

6 Riktvärde för tomtmark Riktvärde för tomtmark Avsnitt 6 125 6 Riktvärde för tomtmark 6.1 Allmänt Huvudregel Värde av normaltomt 12 kap. 1 första stycket FTL Riktvärdet för tomtmark för småhus skall utgöra värdet av en tomt eller,

Läs mer

Handledning för fastighetstaxering 2009. Taxeringsregler

Handledning för fastighetstaxering 2009. Taxeringsregler Handledning för fastighetstaxering 2009 Taxeringsregler 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32472-1 SKV 358 utgåva 4 Elanders i Vällingby

Läs mer

Handledning för fastighetstaxering 2007. Taxeringsregler

Handledning för fastighetstaxering 2007. Taxeringsregler Handledning för fastighetstaxering 2007 Taxeringsregler 3 Förord Allmän fastighetstaxering (AFT) har enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, sedan 1988 skett vartannat år för de olika taxeringsenhetstyperna

Läs mer

* Skatteverket I samarbete med Lantmäteriet

* Skatteverket I samarbete med Lantmäteriet * Skatteverket I samarbete med Lantmäteriet Registrera blanketten via webben http://fui.lantmateriet.se/inbes Du kan även fylla i och skicka din blankett till adressen: Lantmäteriet Uppgiftsinsamling AFT19

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

Introduktionsföreläsning i fastighetsrätt

Introduktionsföreläsning i fastighetsrätt Introduktionsföreläsning i fastighetsrätt Fastighetslagstiftning Fastighetsrättshistoria Fastighetsbildning, fastighetsindelning 1 Hemman, torp, mantal, frälsegård 2 Fastighetsrättshistoria Nomad-jordbrukssamhälle

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. Dir. 2011:13. Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. Dir. 2011:13. Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Kommittédirektiv Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder Dir. 2011:13 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur fastighetstaxeringen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2001:1218 Utkom från trycket den 21 december 2001 utfärdad den 13 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar; beslutade den 29 augusti 2011. Fastighetstaxering

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret

Fastighetstaxeringsregistret Statistiska centralbyrån SCBD OK 3.2 1 (17) Fastighetstaxeringsregistret 2012 BO0601 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:74. Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1996/97:74. Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk Prop. 1996/97:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1997 Göran

Läs mer

Författningar om fastighetstaxering 2011

Författningar om fastighetstaxering 2011 Författningar om fastighetstaxering 2011 ISBN 978-91-86525-25-5 SKV 318 utgåva 19 Edita i Västerås 2011 Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket (SKV) för 2011 års fastighetstaxering.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2011:444 Utkom från trycket den 10 maj 2011 utfärdad den 28 april 2011. Regeringen föreskriver att 1

Läs mer

Till fullständig innehållsförteckning

Till fullständig innehållsförteckning Handbok för fastighetstaxering 2000 Dokumentet motsvarar SKV 312 utgåva 4. Utgiven i september 1999 av Skatteverket. Till fullständig innehållsförteckning Söktips: Du kan frisöka inom varje deldokument

Läs mer

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 december 2014 Magdalena Andersson Pia Gustafsson

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2004:281 Utkom från trycket den 18 maj 2004 utfärdad den 6 maj 2004. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej!

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej! 1(3) Hej! Vintern har slagit till med full kraft här i norrland! (-3 C och 5 cm snö ) Hur går det med energideklarationerna, har ni kommit igång? Vi på DeDU jobbar på våra nyårslöften (se www.jogg.se),

Läs mer

Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar Information om skatteregler

Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar Information om skatteregler Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar Information om skatteregler 20170202 Sven Sjölinder sven.sjoelinder@swipnet.se 1. Är föreningen äkta eller oäkta? 2. Hur räknar man ut det? 3. Hur stor blir skatten? 1

Läs mer

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning - En studie av 3D:s inverkan på fastighetstaxering generellt och taxeringsmodeller specifikt Författare: RICKARD HELLEMAR Handledare:

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

40 Fastighetsskatt privatbostad

40 Fastighetsskatt privatbostad 693 40 Fastighetsskatt privatbostad 40.1 Allmänt Fastighetsskatten baseras på fastighetstaxeringen och tas på småhusenheter ut med 1,0 % av taxeringsvärdet. För nybyggda eller om- och tillbyggda bostadshus

Läs mer

40 Fastighetsskatt privatbostad

40 Fastighetsskatt privatbostad Fastighetsskatt privatbostad, Avsnitt 40 783 40 Fastighetsskatt privatbostad Undantag 40.1 Allmänt Fastighetsskatten baseras på fastighetstaxeringen och tas på småhusenheter ut med 1,0 % av taxeringsvärdet.

Läs mer

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus 1 Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006 Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus Inledning Fastighetsskatt torde vara en av de mest diskuterade och också

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret 2009

Fastighetstaxeringsregistret 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(408) Fastighetstaxeringsregistret 2009 BO0601 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Fastighetstaxering av lokalhyreshus

Fastighetstaxering av lokalhyreshus AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad Fastighetstaxering av lokalhyreshus Utrymmen under mark Josefine Bosell och Martin Lindblad 2016 Examensarbete,

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2008:188 Utkom från trycket den 29 april 2008 utfärdad den 17 april 2008. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer