Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin (M), andre vice ordförande Clemens Nordentoft (GF), tredje vice ordförande Kerstin Karlsson (S) Lars Johansson (S) Kjell Hjalmarsson (S) Johnny Johansson (C) Camilla Skog (S) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Skogh, sekreterare Åsa Alvner, avdelningschef lokalvård Mats Flygelholm, controller Stefan Svensson, avdelningschef fastighet Kristina Fahlgren-Palm, avdelningschef kost Annsofi Karlsson, ekonom

2 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) Justering : Jan-Olof Bohlin Plats och tid: Harven den 16 december kl Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Lena Skogh Karl-Gustaf Bynke Jan-Olof Bohlin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Harven Underskrift Lena Skogh

3 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) Innehållsförteckning Us 81 Godkännande av dagordningen... 4 Us 82 Information om avvecklingen av Siriusvillan... 5 Us 83 Information om underhållsplaner 2015 för fastighet... 6 Us 84 Information från lokalförsörjningsgruppen... 7 Us 85 Beslut om delrapport av den interna kontrollen Us 86 Beslut om sammanträdesdagar Us 87 Beslut om att utreda avvattning av dagvatten Us 88 Information om medarbetarenkäten Us 89 Anmälan av delegationsbeslut Us 90 Redovisning av meddelanden Us 91 Övriga frågor... 16

4 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) Us 81 Godkännande av dagordningen Utförarstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde. Owe Rosenberg (M) anmäler övriga frågor om Fornängsskolan och solpaneler. Sammanfattning av ärendet Utförarstyrelsen ska godkänna föredragningslista dagens sammanträde.

5 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) Us 82 Dnr US Information om avvecklingen av Siriusvillan Utförarstyrelsen godkänner informationen om Siriusvillans avveckling. Sammanfattning av ärendet Stefan Svensson informerar om avvecklingen av Siriusvillan. Den nuvarande detaljplanen fastställdes 1985 och området är detaljplanelagt som småindustri. Kvarteret omfattas också av tomtindelning som upprättades I denna finns ingen föreslagen avstyckning. Avstyckning som strider mot tomtindelning får inte genomföras om inte detaljplan ändras. För att sälja villan måste detaljplan ändras så att tomtindelning kan upphävas och därefter avstyckas. Detaljplanändring tar minst ett år. Kostnad detaljplanändring är cirka 150 tusen kronor och avstyckning cirka 30 tusen kronor. Det är svårt att använda nuvarande infart då denna används av Räddningstjänsten som utryckningsväg. Att använda huset som bostad är inte möjligt. Kontor är möjligt men kräver detaljplanändring innan försäljning är möjlig. Jan-Olof Bohlin (M) påpekar att han påtalade vikten av att utreda möjligheten att sälja Siriusvillan innan beslutet att flytta ut ur fastigheten fattades.

6 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) Us 83 Information om underhållsplaner 2015 för fastighet Utförarstyrelsen godkänner informationen om underhållsplaner 2015 för fastighet. Sammanfattning av ärendet Stefan Svensson informerar om underhållsplaner 2015 för fastighetsavdelningen. En del objekten är beräknade med komponentavskrivning. Utförarstyrelsen diskuterar för- och nackdelar med komponentavskrivning och anser att det är viktigt att man inte skjuter kostnader för underhåll på framtiden. Nämnden för service och teknik kommer att fastställa underhållsplanerna vid något av nämndens första sammanträden.

7 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) Us 84 Information från lokalförsörjningsgruppen Utförarstyrelsen godkänner informationen från lokalförsörjningsgruppen. Sammanfattning av ärendet Stefan Svensson informerar om arbetet i lokalförsörjningsgruppen. Gruppens uppdrag är bland annat att inventera nuvarande fastighetsbestånd och klargöra verksamheternas behov på kort och lång sikt, inventera hyrda lokaler och kartlägga hyreskontrakt med löptider och uppsägningsvillkor, beskriva nya behov samt utarbeta förslag till lokaförsörjningsplan för Skara kommun.

8 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) Us 85 Dnr US14-8 Beslut om delrapport av den interna kontrollen 2014 Utförarstyrelsen godkänner delrapporten om den interna kontrollen Rapporten innehåller redovisning av fyra av totalt åtta granskningsområden för 2014: 1. Beslutsattestant ska inte avse inköp som kan vara till personlig nytta, t.ex. kurskostnader, mobil och bensin. 2. Inköp ska följa gällande ramavtal. 3. Representation, att uppgifter om deltagare och syfte är angivet vid intern- och extern representation samt att momsen är korrekt. 4. Kontering av moms på leasade bilar. Kontrollen visade på brister i granskningsområdena representation och kontering av moms på leasade bilar. Ytterligare information och en översyn av lathunden för representation kommer att göras för att underlätta och se till att det blir rätt i framtiden. Gällande kontering av moms på leasade bilar kommer en lathund att läggas ut på intranätet och fortsatt information ges. Sammanfattning av ärendet I kommunallagen 6 kap 7, fastställs nämndernas ansvar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Under 2014 har kommunstyrelsen rekommenderat ett antal områden som nämnderna kan granska samt angivit ett antal frivilliga områden för granskning. De rekommenderade områdena är: Att delegationsordning följs och beslut anmäls till nämnd. Beslutsattestant ska inte avse inköp som kan vara till personlig nytta, t.ex. kurskostnader, mobil och bensin.

9 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) Us 85 fortsättning Personuppgiftslagen, rutiner för att personuppgifter hanteras korrekt enligt lagen. Inköp ska följa gällande ramavtal. Frivilliga områden beslutade av utförarstyrelsen: Representation, att uppgifter om deltagare och syfte är angivet samt att momsen är korrekt. Gäller både intern och extern representation. Kontering av moms på leasade bilar. Tidredovisning av personal tid och fordons tid. Gäller fastighet och gata/park. Upphandlingsrutiner fastighet gällande att anbudshandlingar diarieförs. Beslutsunderlag Delrapport intern kontroll 2014 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsens revisorer Avdelningschefer inom förvaltningen för service och teknik

10 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) Us 86 Dnr US14-64 Beslut om sammanträdesdagar 2015 Utförarstyrelsen beslutar godkänna förslag till sammanträdesdagar 2015 för nämnden för service och teknik, samt mötestider för nämndens presidium. Sammanfattning av ärendet Den nya nämnden för service och teknik tillträder 1 januari Sammanträdesdagar för året beslutar därför utförarstyrelsen om. Dag och tid för den nya nämnden föreslås oförändrad, det vill säga torsdagar kl Nämndens presidium sammanträder två veckor innan ordinarie nämndsmöte på torsdagar kl Sammanlagt föreslås elva sammanträden under året följande datum: 22 januari heldag med utbildning på eftermiddagen. Ärenden som måste beslutats på sammanträdet är delegationsordning, arkivbeskrivning, intern kontrollplan 2015, internbudget 2015 samt verksamhetsplaner för två avdelningar. 19 februari heldag med utbildning på eftermiddagen. Ärenden som måste beslutas på sammanträdet är bokslut 2014 (direktjustering), intern kontroll 2014, internbudget 2015, verksamhetsplaner för två avdelningar. 19 mars 16 april 12 maj (tisdag) prognos juni (reservtid) 27 augusti 24 september prognos , budget oktober 19 november prognos (direktjustering)

11 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) Us 86 fortsättning 17 december Nämndens presidium sammanträder torsdagar kl följande datum: 8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 28 april (tisdag), 28 maj (reserv), 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december. Tiden för nämndens presidiums sammanträden är Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelserna i Götene och Skara

12 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) Us 87 Dnr US Beslut om att utreda avvattning av dagvatten Utförarstyrelsen beslutar uppdra åt avdelningschefen för gata/park att utreda och klarlägga vad det nya ansvar som nämnden för service och teknik har avseende bäckar, åar och dagvatten. Sammanfattning av ärendet I reglementet för den nya nämnden för service och teknik står under uppgifter att Nämnden för service och teknik ansvarar för Skötsel av kommunens mark och obebyggda fastigheter, vägar, broar och åar med undantag av områden där skötsel är reglerad i jordbruksarrendeavtal eller andra avtal. Åar och bäckar har betydelse för avvattning av dagvatten. Här uppstår ett gränsland då Skara Energi och Götene Vatten och Värme svarar för nedgrävda dagvattenledningar. Dagvattenledningarnas status och kapacitet liksom status på diken och åar ger tillsammans hur mycket vatten som kan rinna undan. Detta gränsland bör klarläggas så att gemensamma insatser från nämnden och bolagen kan genomföras för att så långt möjligt och rimligt undanröja risker för översvämningar. Johnny Johansson (C) föreslår att också dammar ska finnas med i utredningen, eftersom dammar tar hand om stora vattenflöden. Paragrafen ska skickas till Avdelningschef gata/park

13 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) Us 88 Information om medarbetarenkäten 2014 Utförarstyrelsen godkänner informationen om medarbetarenkäten Sammanfattning av ärendet Åsa Alvner informerar om resultatet av medarbetarenkäten Medarbetarenkäten genomförs varje år. Resultatet i förvaltningen har som helhet förbättrats något jämfört med förra årets enkät.

14 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) Us 89 Dnr US14-1 Anmälan av delegationsbeslut Utförarstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt förteckning nummer Beslutsunderlag Förteckning över delegationsbeslut nummer

15 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) Us 90 Dnr US Redovisning av meddelanden Utförarstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden enligt förteckning 4 november till 2 december. Beslutsunderlag Förteckning över meddelanden 4 november till 2 december.

16 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) Us 91 Dnr US14-2 Övriga frågor Owe Rosenberg (M) frågar om det skulle kunna gå att montera solpaneler på Centrumhuset i Götene. Stefan Svensson svarar att investeringen av solpaneler tas i den ordning där man har mest att tjäna på investeringen. Owe Rosenberg frågar vidare om Fornängsskolan och om kostnaderna för ombyggnaden håller sig inom ramarna. Då man inte ville att byggstarten skulle försenas kunde kostnaderna för skolan inte beräknas i detalj. Idag är kostnaderna detaljberäknade och ligger just nu inom den ram som kommunstyrelsen fastställt. Lena Skogh informerar om återlämning av läsplattorna och omstart av plattorna för dem som är ledamöter i den nya nämnden. Information kommer att skickas ut per brev. Ordförande gör en kort sammanfattning av mandatperiodens arbete och tackar alla ledamöter och ersättare för ett gott arbete och önskar alla en god jul och gott nytt år. Vice ordförande tackar ordförande mandatperiodens arbete som genomförts på ett gott sätt samt önskar alla en god jul och gott nytt år.

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer