Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning"

Transkript

1 Promemoria 1(24) Datum Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, Jönköping Tfn Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Sammanfattning Regeringen har lämnat ett förslag om ny virkesmätningslag (proposition 2013/ 14:177) till riksdagen. Lagförslaget är planerat att behandlas av riksdagen under juni Om lagförslaget antas av riksdagen medför det att Skogsstyrelsen behöver besluta om nya föreskrifter om virkesmätning, som är anpassade till den nya virkesmätningslagen. Utredningen innehåller beskrivningar och bedömningar av konsekvenser för företag som måste följa reglerna i förslaget till Skogsstyrelsens föreskrifter. Denna konsekvensutredning följer dispositionen i 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De övergripande skälen för ett regelverk om virkesmätning är skyddsbehovet för den svagare parten (markägaren). Regelverket bidrar även till en väl fungerande virkesmarknad. Ett högt förtroende för virkesmätningen minskar osäkerheten för köpare och säljare, vilket underlättar handeln med virke. En väl fungerande virkesmarknad förutsätter att priser kan jämföras och att mätningen är transparent och inte används som konkurrensmedel. Även om det inte skulle finnas några regelverk för virkesmätning har företagen behov av att kvantifiera och värdera varuflöden för att kunna bestämma betalningen vid virkesaffärer och för att kunna styra sin verksamhet. Att virkesmätningen regleras genom lag har ett brett stöd i skogsnäringen och energisektorn. Skogsstyrelsen gör bedömningen att den föreslagna lagstiftningen, som har ambitionen att vara teknikneutral, är kostnadsrationell och att företagen som köper och säljer virke skulle ha kostnader i samma storleksordning även utan regelverk för virkesmätning. Den totala beräknade administrativa kostnaden enligt förslaget till föreskrifter beräknas uppgå till 397 miljoner kronor per år i löpande kostnader för berörda företag. Då ingår kostnader både för regler som gäller i dag och nya regler. En administrativ kostnad uppstår när det finns krav i reglerna på att information ska upprättas, lagras eller överföras. Ökningen av de administrativa kostnaderna till följd av de nya reglerna beräknas till 63,4 miljoner kronor per år i löpande kostnader. Utöver de 397 miljoner kronorna tillkommer även kostnader för ny utrustning för de företag som inte berörs av nu gällande konsekvensutredning skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor Vallgatan Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

2 Skogsstyrelsen (24) regler, i de fall företagen saknar utrustning för att kunna utföra virkesmätning. Kostnaden för att utföra virkesmätning kan jämföras med att värdet på det virke som markägare avverkar är ca 25 miljarder kronor per år i Sverige. Ett mätfel på en procent motsvarar ett värde på 250 miljoner kronor per år. Hanteringen av de primära skogsbränslena innebär att ca 20 % av en årsmängd lagras på terminaler för att vara lättillgängliga på vintern. Med primärt skogsbränsle menas toppar, grenar, rundvirke och stubbar. Kostnader och val av arbetssätt för att anordna en kontrollerbar och kostnadseffektiv mätning kan leda till att terminalerna blir färre i framtiden.

3 Skogsstyrelsen (24) Innehåll Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Sammanfattning... 1 Bakgrund... 4 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå... 4 Beskrivning av alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd... 4 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen... 5 Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen... 9 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Beskrivning av vilken tidsåtgång reglerna kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Beräkning enligt regelräknaren Beräkningsunderlag för skyldigheterna i föreskriften och kostnaden för ny reglering, Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Mätning vid olika typer av mätplatser Förändringar i logistik och terminalhantering Utföra systematisk och ändamålsenlig egenkontroll Kostnader för utrustning Beskrivning i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Beskrivning hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd Kontaktperson... 24

4 Skogsstyrelsen (24) Bakgrund Regeringen har lämnat ett förslag om ny virkesmätningslag (proposition 2013/ 14:177) till riksdagen. Lagförslaget är planerat att behandlas av riksdagen under juni Om lagförslaget antas av riksdagen kommer regeringen besluta om en förordning om virkesmätning. Det medför att Skogsstyrelsen behöver besluta om nya föreskrifter om virkesmätning i enlighet med de bemyndiganden som lag och förordning ger. I föreskrifterna kommer bl.a. att regleras noggrannheten i virkesmätningen och egenkontroll av utförd mätning. Denna konsekvensutredning avser förslaget till nya föreskrifter om virkesmätning. Bestämmelser om virkesmätning finns både i förslaget till lag och föreskrifter. Eftersom regleringarna är tätt sammankopplade och för att ge en mer fullständig bild av konsekvenserna har även reglerna i lagförslaget beaktats. Konsekvensutredningens disposition följer 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå De övergripande skälen för ett regelverk om virkesmätning är skyddsbehovet för den svagare parten (markägaren). Skyddsbehovet kommer av att privatpersoner som säljer virke från den egna skogen är i ett kunskapsunderläge jämfört med de företag som yrkesmässigt köper virke. Regelverket bidrar även till en väl fungerande virkesmarknad. Ett högt förtroende för virkesmätningen minskar osäkerheten för köpare och säljare, vilket underlättar handeln med virke. En väl fungerande virkesmarknad förutsätter att priser kan jämföras och att mätningen är transparent och inte används som konkurrensmedel. Den nu gällande virkesmätningslagen från 1966 omfattar endast timmer av barrträd och massaved. I regeringens proposition föreslås den nya lagen omfatta allt virke från det avverkade trädet. Det innebär en utökning så att även bl.a. primärt skogsbränsle och lövtimmer omfattas av reglerna. Med primärt skogsbränsle menas toppar, grenar, rundvirke och stubbar. Användningen av de primära skogsbränslena har ökat kraftigt och är i dag en av Sveriges största energikällor. Den ökade användningen av primär skogsbränslen är en viktig del av Sveriges klimatpolitik. Mätningen av primärt skogsbränsle inbegriper i dag ett flertal olika handelsmått som kan vara svåra att jämföra för en markägare som ska sälja virke. Energibranschen har inte på egen hand lyckats skapa en enhetligt fungerande marknad. Branschen har bl.a. av den anledningen uttryckt önskemål om att även låta primära skogsbränslen omfattas av virkesmätningslagstiftningen. Beskrivning av alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Virkesmätningen för timmer av barrträd och massaved fungerar i dag bra tack vare att de partsammansatta virkesmätningsföreningarna utför nästan all virkesmätning. För framtiden är det viktigt att undvika att några av virkesmätningsaktörerna som bedriver mätning medvetet eller omedvetet

5 Skogsstyrelsen (24) utför en inkorrekt virkesmätning som främst skulle drabba enskilda markägare med små skogsmarksinnehav. Ekonomiska styrmedel (t.ex. skatter eller bidrag), som till sin natur är generella, är därför inte tillämpliga. En inkorrekt mätning kan också snedvrida konkurrensen mellan olika virkesmätningsaktörer, virkesköpare och virkessortiment. Informativa styrmedel är verksamma för att förhindra omedvetet inkorrekt mätning och dessutom allmänt höja kvaliteten i mätningen. Information har dock en svag förebyggande effekt mot medvetet inkorrekt mätning. En fortsatt reglering, dvs. rättsliga styrmedel, bedöms vara det bästa sättet att bevara den höga standarden på svensk virkesmätning och även lösa eventuella framtida problem. Det finns också en bred majoritet för en fortsatt reglering inom skogsnäringen och berörda delar av energisektorn. Från detta håll har också påtalats flera positiva bieffekter av lagar och regler, bl.a. trovärdigheten. Att inte ha regler betyder att risken för att framför allt små markägare i framtiden drabbas av inkorrekt mätning ökar. Sekundära effekter av en inkorrekt mätning uppstår också som t.ex. försvagning av trovärdighet och stabilitet på virkesmarknaden samt störningar i virkesflödena. I denna konsekvensutredning kommer konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna jämföras med nuvarande lagstiftning respektive konsekvenserna av att inte ha någon rättslig reglering av virkesmätningen. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen De som berörs av reglerna för virkesmätning är framförallt virkesmätande företag, markägare som säljer virke och företag som använder virke som råvara. Även tjänsteföretag som skogsentreprenörer, transportföretag, och mellanhänder som handlar med virke kan beröras rent praktiskt av mätningen, beroende på var i flödeskedjan mellan skog och industri som virkesmätningen sker. I Sverige sker mätningen av sågtimmer och massaved vid industrin och utförs till övervägande del av någon av de tre virkesmätningsföreningarna VMF Syd, VMF Nord och VMF Qbera. För sortimenten timmer och massaved brukar den mätning som sker vid industrin användas för att reglera överlåtelsen för alla tidigare köpled. Detta gör att mellanhänder mellan markägaren och industrin sällan mäter virke själva. Eftersom förslaget till ny lag omfattar hela det avverkade trädet berörs även företag som använder primärt skogsbränsle för att producera energi och företag som handlar med primärt skogsbränsle. Sågtimmer av lövträd är ett sortiment som också omfattas av lagförslaget. För närvarande mäts större delen av dessa sortiment av köparna. I de allra flesta fall är det samma företag som avverkar, transporterar och handlar med timmer och massaved som också hanterar det primära skogsbränslet. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen De ekonomiska konsekvenserna, sociala konsekvenserna och miljömässiga konsekvenserna beskrivs utifrån förslaget till ny lag om virkesmätning tillsammans med förslaget till Skogsstyrelsens föreskrifter.

6 Skogsstyrelsen (24) Konsekvenser av olika regleringsalternativ utgår från förslaget till Skogsstyrelsens föreskrifter. Alternativen i jämförelsen är att fortsätta med nuvarande regler, att inte ha några regler alls för virkesmätning eller att införa förslaget till ny föreskrift. Förslaget till ny lagstiftning innebär framförallt att primära skogsbränslen och lövtimmer omfattas av bestämmelserna samt krav på egenkontroll vilket är nytt för all virkesmätningen. Ekonomiska konsekvenser En fortsatt reglering av virkesmätningen leder till en beräknad löpande administrativ kostnad på 397 miljoner kronor per år för de företag som mäter virke. Då ingår kostnader för alla sortiment som regleras i förslaget till ny lag. Volymen virke som markägare avverkar per år i Sverige och som berörs av lagstiftningen beräknas till 74,6 miljoner kubikmeter fast mått virke under bark för år Volymen avverkat virke varierar mellan olika år beroende på efterfrågan och konjunkturläge. Den administrativa kostnaden för företag på grund av nya regler i förslaget till ny virkesmätningslag och nya föreskrifter beräknas enligt regelräknaren nedan till 63,4 miljoner kronor per år. Därtill tillkommer även kostnader för ny utrustning för de företag som inte berörts av tidigare regler, i de fall företagen saknar utrustning för att kunna utföra virkesmätning. Hanteringen av de primära skogsbränslena innebär att ca 20 % av en årsmängd lagras på terminaler för att var lätttillgängliga på vintern. Kostnader och val av arbetssätt för att anordna en kontrollerbar och kostnadseffektiv mätning kan leda till att terminalerna blir färre i framtiden. Även om det inte skulle finnas några regelverk för virkesmätning har företagen behov av att kvantifiera och värdera varuflöden för att kunna bestämma betalningen vid virkesaffärer och för att kunna styra sin verksamhet. Skogsstyrelsen gör bedömningen att den föreslagna lagstiftningen, som har ambitionen att vara teknikneutral, är kostnadsrationell och att företagen som köper och säljer virke skulle ha kostnader i samma storleksordning även utan regelverk för virkesmätning. Kostnaden för att utföra virkesmätning kan jämföras med att värdet på det virke som markägare avverkar är ca 25 miljarder kronor per år i Sverige. Ett mätfel på en procent motsvarar därmed ett värde på 250 miljoner kronor per år. En ekonomisk fördel med en väl utförd virkesmätning är att markägaren får korrekt betalt för den mängd virke som levererats. För de flesta enskilda markägare går det flera år mellan olika avverkningar vilket gör att noggrannheten i mätningen för en enskild avverkning påverkar intäkten från fastigheten under flera år. Reglerna gör även att markägaren inte behöver lägga lika mycket egna resurser på att själv ha kunskaper i virkesmätning och övervaka hur mätningen utförs. En väl utförd virkesmätning ger ett högt förtroende hos köpare och säljare, vilket underlättar handeln med virke. Skogsnäringen är sedan länge en av landets viktigaste näringar. Nettoexporten från skogsnäringen var för år 2012 ca 92 miljarder kronor. Det är således viktigt att skogsnäringens råvaruförsörjning är stabil. Om förtroendet för virkesmätningen är lågt kan det leda till försörjningsproblem för skogsindustrin och energisektorn.

7 Skogsstyrelsen (24) En väl utförd virkesmätning gör även att råvaran beskrivs på ett ändamålsenligt sätt, vilket gör att den kan nyttjas på ett optimalt sätt i den efterkommande vidareförädlingen. För primära skogsbränslen kan en bättre beskrivning av bränslets kvalitet, göra att det som levereras till värmeverket håller en jämnare kvalitet vilket ger förutsättningar för att öka verkningsgraden i energiproduktionen. Kostnaden för Skogsstyrelsens tillsyn över lagstiftningen har under de senaste åren varit ca en miljon kronor per år. Den kostnaden kan förväntas öka på grund av att fler aktörer omfattas av de nya reglerna för primärt skogsbränsle och lövtimmer. Sociala konsekvenser Reglerna om virkesmätning bedöms inte påverka sociala frågor i någon större omfattning. Att tillförlitligheten för virkesmätningen tryggas för den enskilde markägaren har även ett socialt värde förutom det ekonomiska värdet. Miljömässiga konsekvenser De miljömässiga fördelarna med en fortsatt reglering av virkesmätningen bedöms som relativt stora, eftersom en väl utförd mätning ger möjlighet för industriföretagen att avtala om lägesbyten av virke. Lägesbyten innebär att virket transporteras kortaste vägen till den industri som har ett behov just då, oberoende av vilket företag som köpt virket av markägaren. På det sättet sparas både pengar och utsläpp av koldioxid från transporter med lastbil. Enligt Skogsstatistisk årsbok 2013 utgör transporterna i skogsbruket år 2011 ca 21 % av alla inrikes transporter med lastbil och järnväg. Detta visar att den potentiella miljönyttan är stor. För sortimenten timmer och massaved är lägesbyten mycket vanligt. I dagsläget förekommer inte lägesbyten vid hanteringen av primärt skogsbränsle i någon större omfattning. Om de primära skogsbränslena får en enhetlig mätning av kvantitet och lämplighet för avsedd användning finns det förutsättningar för att lägesbyten kan öka i framtiden även för dessa sortiment. Konsekvenser och jämförelser av förslagen till regler i Skogsstyrelsens föreskrifter De regler i förslaget till nya förskrifter om virkesmätning som medför störst konsekvenser för företagen är kraven att utföra virkesmätning med tillräcklig noggrannhet, att utföra en systematisk och ändamålsenlig egenkontroll och att skicka mätbesked med resultatet till säljare och köpare. Förslaget till nya föreskrifter innebär även skyldigheter att anmäla verksamheten till Skogsstyrelsen, att spara information om mätningen, kontroller och mätbesked och att på begäran lämna information till Skogsstyrelsen. Utföra virkesmätning med tillräcklig noggrannhet Förslaget till nya föreskrifter kan innebära ökade kostnader för de primära skogsbränslena och lövtimmer eftersom de inte omfattas av nuvarande regler. Mätningen av barrtimmer och massaved har haft regler för hur mätningen ska utföras sedan 1930-talet och här bedöms förslaget till nya regler inte medföra några ökade kostnader jämfört med nuvarande regler.

8 Skogsstyrelsen (24) Att utföra virkesmätning innebär både att bestämma kvantiteten och att bestämma virkets lämplighet för avsedd användning. Lämpligheten för avsedd användning uttrycks som att virket delas in i egenskapsklasser. Säljaren och köparen tillåts enligt förslaget själva avtala om de virkesegenskaper som ska utgöra en egenskapsklass. Det gör att föreskrifterna inte orsakar några förluster i utebliven förädlingspotential på grund av indelningen i egenskapsklasser. En alternativ reglering vore att föreskriva om hur kvaliteten ska bestämmas på ett liknande sätt som föreskrifterna fram till år 1999 gjorde, men det skulle ge sämre möjligheter för företagen att nyttja virket för olika ändamål och att utveckla förädlingen efter marknadens behov. Noggrannheten i kvantitetsbestämningen är uppdelad på systematiska fel och partivis noggrannhet. Begränsningen av systematiska fel är viktig för att mätningen mellan olika mätplatser och företag ska vara likvärdig. Tryggheten vid stora leveransavtal och lägesbyten mellan olika industriföretag påverkas om det förekommer betydande systematiska fel. För ett sågverk är råvarukostnaden stor jämfört med den långsiktiga vinstmarginalen i verksamheten. Systematiska fel i mätningen påverkar den långsiktiga konkurrensförmågan mellan olika företag som handlar med virke. En utebliven eller grov reglering av systematiska fel skulle sannolikt ge en betydande snedvridning av konkurrensen på lång sikt. Stora systematiska fel påverkar det ekonomiska utfallet för den enskilde markägaren och förtroendet mellan säljare och köpare. Kravet på partivis noggrannhet är en viktig del av det skydd som förslaget till nya regler ger de flesta markägare som sällan säljer virke och där resultatet av mätningen påverkar intäkten från fastigheten under flera år. För sortiment som har en låg lönsamhet för markägaren, som det primära skogsbränslet har, kan en stor variation i mätningen påverka möjligheten att täcka produktionskostnaderna. Detta skapar en osäkerhet om det är lönsamt att leverera det primära skogsbränslet eller inte. En tveksamhet om det ekonomiska utfallet leder sannolikt till färre genomförda affärer. Utföra systematisk och ändamålsenlig egenkontroll Kravet på systematisk och ändamålsenlig egenkontroll är nytt jämfört med nu gällade regelverk. I praktiken har virkesmätningsföreningarna och SDC bedrivit en systematisk kontroll av sin virkesmätning under flera årtionden. Egenkontrollen bidrar till ökad transparens eftersom den visar hur väl mätningen utförs och den visar också på eventuella förbättringsbehov hos det mätande företaget. Egenkontrollen och företagets eget förbättringsarbete ger det mätande företaget ett ökat förtroende hos köpare och säljare. För att utföra en systematisk och ändamålsenlig egenkontroll enligt föreskriftsförslaget behövs inga väsentliga investeringar i ny utrustning, eftersom kontrollen kan göras med utrustning som de mätande företagen använder i övrig mätning. Egenkontrollen ger löpande kostnader som beskrivs i beräkningen av administrativa kostnader. Skicka mätbesked till säljare och köpare Mätbeskeden innehåller sådan information som är viktig för både köpare och säljare. Troligen skulle motsvarande information efterfrågas även om det inte fanns regler om mätbesked. Kraven på innehållet i mätbeskedet gör att även

9 Skogsstyrelsen (24) en okunnig säljare på ett enkelt sätt kan be en oberoende och kunnig person om hjälp med att bedöma rimligheten i mätresultat och prisräkning. Utskick av mätbesked ger löpande kostnader som beskrivs i beräkningen av administrativa kostnader Anmäla verksamheten, spara information och lämna uppgifter Skyldigheten att anmäla verksamheten och att lämna uppgifter om verksamheten gör att Skogsstyrelsen kan utföra tillsyn och nå ut med information på ett mer kostnadseffektivt sätt än om reglerna inte funnits. Uppgifterna som ska lämnas in är få och enkla att sammanställa. Skyldigheten att spara information från mätning, kontroller och mätbesked gör att köpare och säljare på ett enklare sätt kan följa eventuella felaktiga mätningar bakåt i tiden. Att dokumentationen sparas och på begäran lämnas ut till Skogsstyrelsen är en förutsättning för tillsynsarbetet. Den administrativa kostnaden för dessa regler är relativt liten jämfört med kostnaderna för att utföra mätning, utföra kontroller och skicka mätbesked till säljare och köpare. Kostnaderna för dessa regler tydliggörs i beräkningen av administrativa kostnader. Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Skogsstyrelsen bedömer att förslaget till nya föreskrifter är förenligt med Sveriges skyldigheter som följer av anslutningen till EU. Den föreslagna virkesmätningslagen med föreskrifter är tekniska regler, men bedöms inte begränsa den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Lagen gäller inte för virke som tidigare överlåtits, vilket gör att importerat och exporterat virke i praktiken inte kommer att omfattas av lagens krav. Lagens definition av virke gör även att alla trävaror som genomgått industriell vidareförädling inte omfattas av lagen vilket undantar det virke som markägande företag vidareförädlar vid egen industri. I de fall en markägare överlåter virke direkt mellan Sverige och ett annat land är det fritt att mäta virket utanför Sverige där svensk lag inte gäller. Tidigare fanns det ett EU-direktiv om virkesmätning, rådets direktiv 68/89/EEG av den 23 januari 1968 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke (EGT L 32, , s. 12, Celex 31968L0089). EU-direktivet upphävdes 2008 genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 714/2007/EG om upphävande av rådets direktiv 68/89/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke (EUT L 163/16, , Celex 32007D0714). EU-direktivet har inte ersatts av någon ny unionslagstiftning.

10 Skogsstyrelsen (24) Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Regeringen föreslår att förslaget till ny virkesmätningslag ska träda i kraft den 1 mars Det är viktigt att Skogsstyrelsen innan dess har beslutat om nya föreskrifter för att lagens krav ska vara tydliga för de företag som berörs. Skogsstyrelsen bedömer att det är särskilt viktigt med informationsinsatser för att de nya reglerna ska bli kända framförallt för de företag som inte omfattas av nuvarande lagstiftning om virkesmätning. Yrkesverksamma personer kan nås genom branschorganisationer och markägarna kan nås genom branschpress som exempelvis Skogsstyrelsens egen tidning, Skogseko, som delas ut gratis till markägare. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Alla företag som hanterar virke mellan skogen och industrin kan beröras av de föreslagna reglerna för virkesmätning. Det är viktigt att virket tillreds på rätt sätt enligt egenskapsklasserna, att olika sortiment inte blandas ihop inför virkesmätningen och att märkningen av virkespartiet inte går förlorad under transporter. Detta ingår i den normala virkeshanteringen och styrs oftast genom krav från den som köper virket. I beräkningen av den administrativa kostnaden läggs kostnaden för virkesmätningen på de företag som ansvarar för virkesmätningen. Om det virkesmätande företaget hyr in underentreprenörer bedöms den administrativa kostnaden ändå ligga på det företag som ansvarar för mätningen. Virkesmätningsföreningar och andra mätande företag I dagsläget utförs det mesta av virkesmätningen av de tre virkesmätningsföreningarna VMF Nord, VMF Qubera och VMF Syd. SDC (Skogsbrukets IT-företag) arbetar med övergripande databehandling, utskick av mätbesked, metodutveckling och kontroll. Virkesmätningsföreningarna och SDC är ekonomiska föreningar som styrs av representanter från både köpare och säljare av virke. Tillsammans hanterar de ca 97 % av volymen sågtimmer och den massaved som omfattas av nu gällande virkesmätningslag. Den sammanlagda kostnaden för virkesmätningsföreningarna och SDC är 579 miljoner kronor för en total volym av 142 miljoner kubikmeter fast mått virke under bark för året SDC registrerar även mätningar av importerat virke och biprodukter från industrin som inte omfattas av virkesmätningslagen. Andra företag än virkesmätningsföreningarna som mäter virke är tjänsteföretag eller företag som köper virke. Sågverksföretag och massabruksföretag I Skogsstatistisk årsbok från 2012 finns det uppgifter om antal och storlek för sågverksföretag och massabruk. De allra flesta sågverksföretag och massabruk anlitar någon av virkesmätningsföreningarna för att utföra virkesmätningen. Det finns även ett antal företag som själva utför mätning. Det är främst små företag och företag som sågar lövvirke som själva utför virkesmätningen. Det finns 1084 sågverksföretag registrerade i Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. De flesta är mycket små och köper inte

11 Skogsstyrelsen (24) virke för industriellt bruk. Det är även troligt att SCB:s statistik innehåller en del företag som inte längre är aktiva, eftersom antalet sågverksföretag och massbruksföretag i har minskat under lång tid. Företag som använder minde än 2000 kubikmeter fast virke under bark bedöms bedriva småskalig förädling, vilket är undantaget i förslaget om ny virkesmätningslag och ingår därför inte i beräkningarna nedan. För att beräkna administrativ börda enligt regelräknaren bedöms 192 sågverksföretag och 11 massabruksföretag motsvara det antal företag som kan ha skyldigheter enligt förslaget om ny virkesmätningslag. Tabell 1 Antal och storlek av sågverksföretag och massabruksföretag Uppgifterna enligt Skogstatistisk årsbok 2012 Storleksklass efter antal anställda Summa Antal Sågverksföretag Antal Massabruksföretag (192) (11) Antal energiproducerande företag och företag som handlar med primärt skogsbränsle Det primära skogsbränsle som säljs av markägaren går nästan uteslutande till uppvärmning. Med primärt skogsbränsle menas toppar, grenar, rundvirke och stubbar. Det är vanligt att det primära skogsbränslet är sönderdelat genom flisning eller krossning. Svensk Fjärrvärme AB representerar ca 140 företag som levererar 98 % av fjärrvärmeproduktionen i Sverige. De allra flesta av dessa företag har redan i dag möjlighet att mäta vikt eller volym för det primära skogsbränslet som levereras till sina anläggningar. På den svenska marknaden finns även ett antal lokalt ägda närvärmepannor som kan betraktas som småskalig energiframställning och därmed är undantagna från reglerna. Även överlåtelser av t.ex. brännved till enskilda för privat bruk är undantagna. Svenska Trädbränsleföreningen representerar leverantörer av skogsbränsle och deras medlemmar köper det allra mesta av det primära skogsbränsle som kommer från det enskilda skogsbruket. Enligt Svenska Trädbränsleföreningens statistik levererar 25 företag ca 80 % av skogsbränslet på den svenska bränslemarknaden. Totalt ingår 56 företag i enkäten. För att göra en beräkning av den administrativa bördan enligt Tillväxtverkets regelräknare görs bedömningen att det är 140 företag som är slutförbrukare av primärt skogsbränsle och som har en flödeskedja där någon behöver utföra virkesmätning enligt lagförslaget.

12 Skogsstyrelsen (24) Transportföretag som fraktar virke från markägaren till industrin I princip sker alla virkestransporter från skogen med lastbil. Skogsbrukets transporter uppgår till 21 % av Sveriges alla inrikes transporter med lastbil och järnväg. Antalet företag som kör lastbil i Sverige är ca och av dessa är hälften små företag med endast en lastbil. Av Sveriges åkeriföretags medlemmar arbetar ca 15 % med transporter i skogsnäringen. Ungefär hälften av transportarbetet består av förädlade träprodukter som inte behöver mätas in enligt förslaget till virkesmätningslag. En bedömning är att ca företag utför arbete inom skogsnäringen och att många av dessa företag är småföretag med endast en lastbil. Få av dessa företag kommer att ansvara för att virkesmätningen utförs. Lastbilschaufförer kommer dock att utföra en del arbetsmoment i mätningen av primära skogsbränslen på uppdrag av andra företag. Om det virkesmätande företaget hyr in en lastbilschaufför för att utföra vissa arbetsmoment bedöms ändå den administrativa kostnaden ligga hos det företag som ansvarar för mätningen. Beskrivning av vilken tidsåtgång reglerna kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Här beskrivs företagens samtliga administrativa kostnader som kan anses följa av förslaget om ny lag och nya föreskrifter. En administrativ kostnad uppstår när det finns krav i reglerna på att information ska upprättas, lagras eller överföras. Beräkningen omfattar både den totala kostnaden för alla regler och kostnaden för de nya reglerna jämfört med nu gällande lagstiftning. Kostnaden för de nya reglerna särredovisas. Den nya lagen omfattar hela det avverkade trädet och alla virkessortiment. Virkesmätning av primärt skogsbränsle och lövtimmer omfattas av förslaget men omfattas inte av den nu gällande lagstiftningen. Reglerna om anmälningsskyldighet för den som utför virkesmätning och en ändamålsenlig och systematisk egenkontroll är nya för alla virkessortiment. Den totala beräknade administrativa kostnaden enligt förslaget till lag och föreskrifter uppgår till 397 miljoner kronor. Då ingår kostnader både för regler som gäller idag och nya regler. Beräkningarna följer Tillväxtverkets beräkningsmodell regelräknaren. Den ökade administrativa kostnaden som förslaget till nya föreskrifter medför är 63,4 miljoner kronor. Av dessa kostnader utgör mätning och registrering av primärt skogsbränsle och lövtimmer 45,5 miljoner kronor och egenkontrollen för alla sortiment 14,9 miljoner kronor. Även om det inte skulle finnas någon virkesmätningslag har företagen behov av att kvantifiera och värdera varuflöden för att kunna bestämma betalningen vid virkesaffärer och för att kunna styra sin verksamhet. Om man antar att företagen har ett eget behov av att utföra mätning, kontrollera mätningen på ett ändamålsenligt sätt och att skicka mätbesked till köpare och säljare så blir kostnaden 395,8 miljoner kronor. Det betyder att övriga regler kostar 1,2 miljoner kronor.

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran

BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran NUMMER 2-2013 EN TIDNING FRÅN SDC SKOGSNÄRINGENS IT-FÖRETAG Porträttet: Ny VMF-vd Katarina Movitz Superuser - En viktig resurs Imano + SDC = Sant - Samverkan lönar sig BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration Bilaga till dnr 131 420079-08/113 Månadsuppgift och skattedeklaration 30 juni 2008 Sammanfattning Enligt gällande regler ska arbetsgivare lämna uppgift om arbetstagares bruttolön, förmåner och kostnadsersättningar

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen. Underlagsrapport

StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen. Underlagsrapport StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen Underlagsrapport StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen Innehåll Sida Sammanfattning...

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer