En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG SCA SKOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com"

Transkript

1 En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG SCA SKOG

2 En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa för att du ska bli nöjd och känna att du gjort ett bra val. I den här broschyren berättar vi hur virkeshanteringen går till. Det finns noggranna rutiner som gör att du kan känna dig trygg med hur virket hanteras i hela kedjan från avverkning till transport och inmätning. Vi redogör även för de uppgifter du hittar på kontrakt, mätbesked, slutreglering och andra dokument som du får vid en virkesaffär med oss. Tveka aldrig att fråga om sådant som du funderar på. Din virkesköpare hjälper dig gärna med svar på dina frågor. Vi är också tacksamma för dina synpunkter, både på sådant som du tycker är bra och på sådant som vi kan göra bättre. 2

3 Kontrakt och betalningsplan När du har bestämt dig för att sälja virke till SCA är det dags att skriva ett kontrakt. I kontraktet regleras vad vi har kommit överens om. Det står bland annat vilket pris vi har avtalat och inom vilken tidsrymd avverkningen ska utföras. Tänk på att kontraktet är en värdehandling som bör förvaras säkert! Kom ihåg att planera för hur du vill fördela dina inkomster från virkesförsäljningen. Om du väljer en betalningsplan kan den antingen upprättas i samband med kontraktsskrivningen eller vid slutregleringen. En betalningsplan är en unik möjlighet för skogsägare att fördela sina inkomster över flera år och på så sätt få skattemässiga fördelar. Möjligheten att fördela inkomsten enligt en betalningsplan gäller enbart vid försäljning av avverkningsuppdrag. Den gäller inte om du säljer leveransvirke. Fråga gärna din virkesköpare om råd. Kontrakten kan se olika ut beroende på vilken affärsform du valt. Här visar vi ett kontrakt för avverkningsuppdrag, ett av de vanligaste sätten att sälja virke på. Kontrakt för avverkningsrätt avverkningsuppdrag 1. Här anges den affärsform du har valt. 2. Under Omfattning finns uppgifter om din fastighet samt en preliminär beräkning av avverkningsvolymen. 3. Under Köpeskilling och sortiment ser du vilken prislista som gäller och vilka eventuella tilllägg och/eller avdrag som gäller för din affär. Dessutom anges den preliminära köpeskillingen som du ska få av SCA (detta gäller inte stämplad rotpost). 4. Under Övriga åtaganden står det om parterna har kommit överens om att SCA ska utföra andra åtgärder som t ex skogsvård eller vägbyggnation. Det framgår också hur mycket av köpeskillingen som ska avsättas för detta. Åtgärderna finns listade i en bilaga till kontraktet. Läs mer på nästa sida. 5. Här framgår det vilken naturhänsyn som ska tas vid avverkningen. 6. Här ser du när kontraktet undertecknades och när virket senast måste vara avverkat. 7. Här skriver du under kontraktet. Obs! Om du är gift, och fastigheten inte är din enskilda egendom, måste även din make/maka skriva under för att affären ska bli giltig

4 Kontrakt för skogsvård och övriga åtaganden När du säljer virke till SCA och samtidigt gör upp om att SCA ska markbereda och/eller plantera efter avverkningen, upprätta en PLUS Plan eller utföra andra åtgärder anges dessa åtgärder i en bilaga till avverkningskontraktet, under rubriken Övriga åtaganden. Om du däremot gör upp om skogsvårdsåtgärder eller andra åtaganden vid ett annat tillfälle skriver vi ett separat kontrakt. Ett sådant kontrakt visar vi här. 1. Under Omfattning finns uppgifter om den fastighet där SCA ska utföra åtgärderna och en preliminär kostnad för arbetet. 2. Här skriver du under kontraktet. Om du är gift, och fastigheten inte är din enskilda egendom, måste även din make/maka skriva under. 3. Under Åtaganden listas de åtgärder som SCA ska utföra åt dig. Här anges bland annat areal, kostnad och vilket år åtgärden ska genomföras. När du anlitar SCA för att bygga en ny skogsbilväg eller förbättra en befintlig väg anges det bland annat vad som ska göras, hur många meter väg arbetet avser samt kostnad per meter

5 Säker virkeshantering De uppgifter som finns i kontraktet som du har tecknat med SCA registreras i virkesredovisningssystemet VIOL. Det sköts av SDC, som är skogsnäringens gemensamma IT-företag. När avverkningen ska börja utfärdar SCA en virkesorder som bl a innehåller information om hur virket ska transporteras och hur det ska mätas. I VIOL knyts kontraktet till virkesordern och avverkningen får ett särskilt virkesordernummer. Virkesordern skickas även till arbetslaget som ska avverka i din skog. Under avverkningen registreras löpande all data från skördaren och skotaren. När ditt virke har lagts på avlägget märks dina virkestravar med ett unikt nummer, så att det går att identifiera virket vid transport och inmätning. Märkningen utförs oftast av skotarföraren som stämplar några stockändar i varje välta med ditt nummer. Numret följer med virket från avläggsplatsen i skogen till dess att du får affären redovisad för dig i form av ett mätbesked. Transportorder Chauffören som ska transportera ditt virke får en transportorder med information om var avlägget är beläget, vilket stämpelnummer virket har och var det ska levereras. Chauffören kontrollerar att märkningen på vältorna stämmer överens med transportordern innan virket körs till en mätstation vid en virkesterminal eller en industri. På det här viset får du en trygg och säker kontroll av ditt virke hela vägen fram till inmätningen. Oberoende virkesmätning All skogsråvara som levereras till skogsindustrin i Sverige mäts av personal anställd av opartiska virkesmätningsföreningar. Undantaget är bränslesortiment och vissa specialsortiment som mäts av köparen, s k partsmätning. VMF Nord är norra Sveriges virkesmätningsförening. Det är en fristående ekonomisk förening utan vinstintresse. Regelbundna kontroller All virkesmätning är baserad på virkesmätningslagen, med Skogsstyrelsen som tillsynsmyndighet. För att vara säker på att virket mäts korrekt och likadant överallt genomförs det regelbundet både interna och externa kontroller av virkesmätningsföreningarna. Kontrollerna omfattar såväl personalens kompetens som mätutrustningens noggrannhet. 5

6 Så mäts virket När ditt virke kommer till en mätstation vid en industri eller virkesterminal kontrollerar en opartisk virkesmätare att märkningen på virket stämmer överens med uppgifterna på virkesordern. Virkesmätaren mäter sedan virket på det sätt som är angivet i virkesordern. All volym mäts och redovisas under bark det betyder att barken inte ingår i volymen. Virkesvolymen kan mätas stock för stock eller så mäts hela traven. Det som avgör vilken mätmetod som används för just ditt virke är ditt avtal/överenskommelse med SCA. Om vi har gjort upp att du ska ha betalt stock för stock mäter vi virket så. Om vi har avtalat om ett pris per kubikmeter kan SCA välja att virket antingen mäts stock för stock eller via travmätning. Stockmätning av sågtimmer Vid stockmätning mäts varje stocks längd och diameter individuellt. Det sker oftast automatiskt i en mätram vid sågverket. Virkesmätaren bedömer sedan kvaliteten på varje stock utifrån bland annat kvisttyp och rakhet. Tallen klassas i fyra kvalitetsklasser och granen i två. Uppdelningen i klasser bygger på vilka slutprodukter det går att göra av virket. Av virke av hög kvalitet tillverkas till exempel kvistfria fönster, paneler och snickerivirke, medan lägre kvaliteter används vid tillverkning av till exempel lastpallar och emballage. Travmätning Travmätning av massaved och sågtimmer Travmätning innebär att hela virkespartiet mäts direkt på timmerbilen. Först mäts travens längd, bredd och höjd, vilket ger travens volym. När dessa mått multipliceras får man fram en siffra där även bark och luften mellan stockarna ingår. För att få fram den verkliga vedvolymen, det vill säga travens totala volym utan luft och bark, måste man även ta hänsyn till en rad andra faktorer. Virkesmätaren kontrollerar därför bland annat om virket är rakt eller krokigt, om det är grova eller klena dimensioner, hur virket ligger i traven och om virket är grovbarkigt eller inte. Vedvolymen anges sedan i m 3 fub, som alltså är stockarnas volym under bark. 6

7 Mätbesked från SDC All mätdata från virkesmätningen registreras och bearbetas i SDCs virkesredovisningssystem VIOL, där det görs flera kontroller för att se att allt är korrekt. När virket har blivit inmätt får du också ett mätbesked från SDC. Mätbeskedet skickas både till dig som säljer virke och till oss som köper det. För virke som har sålts som avverkningsuppdrag skickas mätbeskedet ut i samband med slutregleringen av kontraktet. När det gäller leveransvirke skickas mätbesked månadsvis till dig som har sålt virket. Här visar vi ett exempel på ett mätbesked som används när du har sålt virke till SCA. Ett mätbesked är uppbyggt av olika moduler A Kalle Tall Granvägen Timmerbo A. Identitetsmodul I den första modulen finns information om dig som har sålt virket och om oss som har köpt det. Redovisningsperiod är den period under vilken virket mätts in vid industri. B B. Kvantitet- och värdemodul Kvantitet- och värdemodulen ser olika ut beroende på om man använt travmätning eller stockmätning. Överst i modulen finns alltid uppgifter om vilken mottagningsplats ditt virke har körts till, mätmetod, mätningsansvarig och vilken prislista som har använts. Ditt mätbesked består ofta av flera sådana här moduler eftersom ditt virke i de flesta fall körs till flera mottagningsplatser. Mätmetod: travmätning 1. Här ser du vilket sortiment mätningen gäller. 2. Här visas kvantitet (d v s volym) och måttslag samt värdet på den inmätta volymen per sortiment. 3. Prisgrundande kvantitet är den volym som uppfyller kraven för sortimentet. 4. Vrak samt avdrag för skogsröta visar volymen som inte uppfyller kraven för sortimentet. Det kan t ex bero på krök eller röta. 5. Bruttokvantitet är den totala volymen för sortimentet. 6. Pristillägg visar om du har fått något tillägg enligt ditt kontrakt med SCA. Det kan t ex vara ett barmarkstillägg, som SCA betalar för att få avverka under barmarksperioden. 7. Här ser du hur mycket du betalar för avverkningsarbetet. 7

8 C E D F Mätmetod: stockmätning 8. Här ser du vilket sortiment mätningen gäller. 9. Under Kvalitet och Styck anges hur många stockar som klassats in i respektive kvalitetsklass. Dessutom redovisas kvantitet (stockarnas volym) per kvalitetsklass liksom det måttslag som använts. 10. Under Värde ser du värdet i SEK för respektive kvalitetsklass. 11. Prisgrundande kvantitet är den volym som uppfyller kraven för sortimentet. 12. Vrak visar volymen på de stockar som inte uppfyller kraven för sortimentet. Orsakerna till att de vrakats bort finns angivna i Nedklassningsmodulen, se nästa spalt. 13. Bruttokvantitet är den totala volymen för sortimentet. 14. Pristillägg visar om du har fått något tillägg enligt ditt kontrakt med SCA. Det kan t ex vara ett barmarkstillägg, som SCA betalar för att få avverka under barmarksperioden. 15. Här ser du hur mycket du betalar för avverkningsarbetet. 16. Apteringspremie betalas ut om SCA vid avverkningstillfället har fått anpassa timret efter längdönskemål från sågverken. C. Nedklassningsmodul Här redovisas antalet vrakade stockar, deras volym samt orsaken till att virket blivit vrakat. D. Medelvärdesmodul Här kan du se medelvärdet för stockarnas längd och diameter. E. Specifikationsmodul Här ser du de redovisningsnummer som ingår i mätbeskedet och de datum då mätningarna gjordes. F. Sammandragsmodul Här summeras hela ditt mätbesked, fördelat per sortiment. Under Totalt ser du antalet stockar som mätts in, volymen på det inmätta virket, andelen vrakad volym och värdet på det inmätta virket. 8

9 Slutreglering Utöver det mätbesked du får från SDC får du även en slutreglering från SCA. I slutregleringen anges bland annat hur stora volymer som har mätts in, pris och vad slutsumman blir. Du kan också se vilket eller vilka datum likviden betalas ut, ifall detta är bestämt i förväg. Observera att det kan ta tid från det att virket lämnar din skog tills affären är slutreglerad. Om du har gjort upp med SCA om att vi t ex ska markbereda eller plantera åt dig har den summan redan reserverats vid kontraktstecknandet och dras sedan av vid slutregleringen. Detta benämns som Innehållet belopp. Om du har fått betalt i förskott dras även den summan av. Den resterande köpeskillingen fördelas på det sätt som du önskat. En slutreglering kan se lite olika ut beroende på vilken affärsform du har valt. 1. Överst i slutregleringen står den skogsförvaltning och den virkesköpare som ansvarar för din virkesaffär samt ditt kontraktsnummer och din andel av köpeskillingen. Om du är ensam ägare till fastigheten står det 1/1. 2. Under Inmätta volymer enligt VIOL ser du hur mycket virke som har mätts in, fördelat per sortiment. Sortimenten redovisas dels i volym m 3 f, dels i kronor per m 3 f. På vissa slutregleringar kan det även stå Tillägg enligt avtal. Det visar om du har fått något tillägg enligt ditt kontrakt med SCA. Det kan t ex vara ett barmarkstillägg, som SCA betalar för att få avverka under barmarksperioden. 2 1 På vissa slutregleringar står det även Avverkningskostnad. Det visar hur mycket du betalat för avverkningsarbetet. När det står Apteringspremie på slutregleringen har du fått en premie för att vi har fått anpassa timret efter längdönskemål från sågverken. 3. Här ser du den slutgiltiga summan som du ska få betalt av SCA. 4. Här ser du hur mycket pengar du har fått utbetalt ett visst datum enligt din betalplan. 5. Innehållet belopp visar det totala belopp som du har avsatt för skogsvårdsåtgärder eller vägbyggnation, enligt din överenskommelse med SCA. Om det står varav avdraget enligt faktura efter innehållet belopp visas det belopp som redan har dragits av för olika åtgärder som SCA har utfört på din fastighet. Detta blir du även aviserad om i en separat faktura som skickas hem till dig. 6. Om det står Slutbetalning ej periodiserad betyder det att du inte har bestämt hur hela summan ska betalas ut. Du måste därför meddela SCA hur du vill att betalplanen ska fördelas

10 Faktura/Likvidbesked Varje gång SCA gör en utbetalning till dig eller tar betalt för t ex skogsvårdsåtgärder eller andra åtaganden, får du en faktura/likvidbesked hemskickad till dig. På alla faktura/likvidbesked står ditt kontraktsnummer och affärsform. När faktura/likvidbeskedet gäller en utbetalning som vi har gjort till dig visas den ersättning som har betalats ut, moms, vilket datum utbetalningen gjordes samt vilket kontonummer summan har betalats ut till. När faktura/likvidbeskedet gäller åtgärder som vi ska ha betalt för står det Avräkning Innehållet belopp för övriga åtgärder på beskedet. Det betyder att vi drar av pengar från den summa du har avsatt hos oss i samband med en virkesaffär för åtgärder som vi har avtalat om. På summan tillkommer moms. Om du inte har ett innehållet belopp hos oss för åtgärder vi ska utföra åt dig, skickar vi i stället en faktura med inbetalningskort till dig. På fakturan står det tydligt vad inbetalningen gäller. Årsbesked Så länge du har avverkningskontrakt eller en pågående betalplan hos oss skickar vi ett årsbesked till dig under årets första kvartal. Det innehåller de kontrolluppgifter du behöver för din deklaration. A. Kontrolluppgift 1. Utbetalt under året visar den summa som betalades ut till dig föregående år, enligt ditt/dina kontrakt med SCA. 2. Utbetalt innehållet belopp under året visar kostnaden för åtgärder, t ex skogsvårdsåtgärder eller vägbyggnation, som SCA utförde åt dig under föregående år. B. Övrig information 3. Gottgjord ränta för året visar räntan på de pengar du har innestående efter slutregleringen hos oss, enligt din betalplan. 4. Innestående likvida medel betyder att du har pengar kvar hos SCA som ska betalas ut enligt din betalningsplan. Är summan noll har du fått hela köpeskillingen utbetald, exklusive den eventuella summa som avsatts för t ex skogsvårdsåtgärder. 5. Innestående ej reglerade kontrakt betyder att du har ytterligare virkesaffärer med SCA, där ditt virke inte har blivit avverkat än eller där SCA inte har slutreglerat affären än. 6. Om det står Varav innehållet belopp för övriga åtgärder på ditt årsbesked, innebär det att det finns en summa pengar avsatt för att SCA ska utföra t ex skogsvårdsåtgärder eller en vägbyggnation åt dig. A B xxxxxx-xxxx 10

11 Virkesaffären en sammanfattning Slutredovisning från SCA Överenskommelse Kontrakt Mätbesked från SDC Information före och efter avverkning Registrering Mätning Avverkning Transport Virkesmärkning 11

12 Ett PLUS för skogsägare Att välja SCA ska kännas både enkelt och tryggt. Vi kallar alla våra tjänster för PLUS och det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum. Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov och önskemål. Du får besked om när arbetet sätter igång och efteråt lämnar vi en tydlig redovisning av vårt arbete. Med drygt två miljoner hektar egen skog vet vi hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen och att den följs upp systematiskt. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. PLUS Plan En certifieringsbar skogsbruksplan från SCA är ett värdefullt hjälpmedel för dig som vill bedriva ett skogsbruk med en bra virkesproduktion och en väl avvägd naturhänsyn. Vi ger ett överskådligt beslutsunderlag och professionella råd, så att du kan fatta beslut som leder fram till de mål som du eftersträvar. PLUS Förvaltning PLUS Förvaltning är ett bra alternativ för dig som vill ha full kontroll på din fastighet utan att behöva lägga ner så mycket tid på den. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av fastigheten. PLUS Certifiering Det ska vara enkelt att ta ansvar för såväl skogsbruk som miljö och sociala faktorer. Genom att ansluta dig till SCAs PLUS Certifiering hjälper vi dig att leva upp till kraven enligt PEFC och FSC, som är de största internationella certifieringssystemen för ett ansvarsfullt skogsbruk. På så sätt får du möjlighet att sälja certifierad råvara. PLUS Avverkning Vi garanterar en avverkning enligt dina behov och önskemål, med hög kvalitet på arbetet, minimerade skador på mark och träd, god naturvård och en god nettoförtjänst. PLUS Gallring Med särskilt utbildad personal och med maskinresurser lämpliga för ändamålet, gör vi en gallring som är anpassad till det enskilda beståndet och till de mål som du har. PLUS Skogsvård PLUS Markberedning ger din framtida skog bra förutsättningar. PLUS Plantering innebär att du får plantor med hög kvalitet från SCAs egna plantskolor och en väl utförd plantering. PLUS Röjning underlättar för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Som skogsägare kan du också: Köpa plantor som är anpassade till lokala förutsättningar. Kontakta SCAs plantverksamhet NorrPlant, tel Anlita SCA Skog för projektering, nybyggnad och upprustning av vägar. Få kvalificerad rådgivning i skogliga och ekonomiska frågor som rör din fastighet. Anlita SCA Skog för gödsling av skogsmark. DECEMBER 2012 KARMINKOM.SE FOTO: LEIF MILLING, MICHAEL ENGMAN, PER-ANDERS SJÖQUIST, OLA KÅRÉN TRYCK: TRYCKERIBOLAGET AB SCA SKOG AB SUNDSVALL Tel

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan 3 Sköta skogen själv eller leja bort? 3 Försäljning av virke 3 Betalningsplan 5 Det formella 6 De tre inkomstslagen 7 Neutral

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer