En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG SCA SKOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com"

Transkript

1 En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG SCA SKOG

2 En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa för att du ska bli nöjd och känna att du gjort ett bra val. I den här broschyren berättar vi hur virkeshanteringen går till. Det finns noggranna rutiner som gör att du kan känna dig trygg med hur virket hanteras i hela kedjan från avverkning till transport och inmätning. Vi redogör även för de uppgifter du hittar på kontrakt, mätbesked, slutreglering och andra dokument som du får vid en virkesaffär med oss. Tveka aldrig att fråga om sådant som du funderar på. Din virkesköpare hjälper dig gärna med svar på dina frågor. Vi är också tacksamma för dina synpunkter, både på sådant som du tycker är bra och på sådant som vi kan göra bättre. 2

3 Kontrakt och betalningsplan När du har bestämt dig för att sälja virke till SCA är det dags att skriva ett kontrakt. I kontraktet regleras vad vi har kommit överens om. Det står bland annat vilket pris vi har avtalat och inom vilken tidsrymd avverkningen ska utföras. Tänk på att kontraktet är en värdehandling som bör förvaras säkert! Kom ihåg att planera för hur du vill fördela dina inkomster från virkesförsäljningen. Om du väljer en betalningsplan kan den antingen upprättas i samband med kontraktsskrivningen eller vid slutregleringen. En betalningsplan är en unik möjlighet för skogsägare att fördela sina inkomster över flera år och på så sätt få skattemässiga fördelar. Möjligheten att fördela inkomsten enligt en betalningsplan gäller enbart vid försäljning av avverkningsuppdrag. Den gäller inte om du säljer leveransvirke. Fråga gärna din virkesköpare om råd. Kontrakten kan se olika ut beroende på vilken affärsform du valt. Här visar vi ett kontrakt för avverkningsuppdrag, ett av de vanligaste sätten att sälja virke på. Kontrakt för avverkningsrätt avverkningsuppdrag 1. Här anges den affärsform du har valt. 2. Under Omfattning finns uppgifter om din fastighet samt en preliminär beräkning av avverkningsvolymen. 3. Under Köpeskilling och sortiment ser du vilken prislista som gäller och vilka eventuella tilllägg och/eller avdrag som gäller för din affär. Dessutom anges den preliminära köpeskillingen som du ska få av SCA (detta gäller inte stämplad rotpost). 4. Under Övriga åtaganden står det om parterna har kommit överens om att SCA ska utföra andra åtgärder som t ex skogsvård eller vägbyggnation. Det framgår också hur mycket av köpeskillingen som ska avsättas för detta. Åtgärderna finns listade i en bilaga till kontraktet. Läs mer på nästa sida. 5. Här framgår det vilken naturhänsyn som ska tas vid avverkningen. 6. Här ser du när kontraktet undertecknades och när virket senast måste vara avverkat. 7. Här skriver du under kontraktet. Obs! Om du är gift, och fastigheten inte är din enskilda egendom, måste även din make/maka skriva under för att affären ska bli giltig

4 Kontrakt för skogsvård och övriga åtaganden När du säljer virke till SCA och samtidigt gör upp om att SCA ska markbereda och/eller plantera efter avverkningen, upprätta en PLUS Plan eller utföra andra åtgärder anges dessa åtgärder i en bilaga till avverkningskontraktet, under rubriken Övriga åtaganden. Om du däremot gör upp om skogsvårdsåtgärder eller andra åtaganden vid ett annat tillfälle skriver vi ett separat kontrakt. Ett sådant kontrakt visar vi här. 1. Under Omfattning finns uppgifter om den fastighet där SCA ska utföra åtgärderna och en preliminär kostnad för arbetet. 2. Här skriver du under kontraktet. Om du är gift, och fastigheten inte är din enskilda egendom, måste även din make/maka skriva under. 3. Under Åtaganden listas de åtgärder som SCA ska utföra åt dig. Här anges bland annat areal, kostnad och vilket år åtgärden ska genomföras. När du anlitar SCA för att bygga en ny skogsbilväg eller förbättra en befintlig väg anges det bland annat vad som ska göras, hur många meter väg arbetet avser samt kostnad per meter

5 Säker virkeshantering De uppgifter som finns i kontraktet som du har tecknat med SCA registreras i virkesredovisningssystemet VIOL. Det sköts av SDC, som är skogsnäringens gemensamma IT-företag. När avverkningen ska börja utfärdar SCA en virkesorder som bl a innehåller information om hur virket ska transporteras och hur det ska mätas. I VIOL knyts kontraktet till virkesordern och avverkningen får ett särskilt virkesordernummer. Virkesordern skickas även till arbetslaget som ska avverka i din skog. Under avverkningen registreras löpande all data från skördaren och skotaren. När ditt virke har lagts på avlägget märks dina virkestravar med ett unikt nummer, så att det går att identifiera virket vid transport och inmätning. Märkningen utförs oftast av skotarföraren som stämplar några stockändar i varje välta med ditt nummer. Numret följer med virket från avläggsplatsen i skogen till dess att du får affären redovisad för dig i form av ett mätbesked. Transportorder Chauffören som ska transportera ditt virke får en transportorder med information om var avlägget är beläget, vilket stämpelnummer virket har och var det ska levereras. Chauffören kontrollerar att märkningen på vältorna stämmer överens med transportordern innan virket körs till en mätstation vid en virkesterminal eller en industri. På det här viset får du en trygg och säker kontroll av ditt virke hela vägen fram till inmätningen. Oberoende virkesmätning All skogsråvara som levereras till skogsindustrin i Sverige mäts av personal anställd av opartiska virkesmätningsföreningar. Undantaget är bränslesortiment och vissa specialsortiment som mäts av köparen, s k partsmätning. VMF Nord är norra Sveriges virkesmätningsförening. Det är en fristående ekonomisk förening utan vinstintresse. Regelbundna kontroller All virkesmätning är baserad på virkesmätningslagen, med Skogsstyrelsen som tillsynsmyndighet. För att vara säker på att virket mäts korrekt och likadant överallt genomförs det regelbundet både interna och externa kontroller av virkesmätningsföreningarna. Kontrollerna omfattar såväl personalens kompetens som mätutrustningens noggrannhet. 5

6 Så mäts virket När ditt virke kommer till en mätstation vid en industri eller virkesterminal kontrollerar en opartisk virkesmätare att märkningen på virket stämmer överens med uppgifterna på virkesordern. Virkesmätaren mäter sedan virket på det sätt som är angivet i virkesordern. All volym mäts och redovisas under bark det betyder att barken inte ingår i volymen. Virkesvolymen kan mätas stock för stock eller så mäts hela traven. Det som avgör vilken mätmetod som används för just ditt virke är ditt avtal/överenskommelse med SCA. Om vi har gjort upp att du ska ha betalt stock för stock mäter vi virket så. Om vi har avtalat om ett pris per kubikmeter kan SCA välja att virket antingen mäts stock för stock eller via travmätning. Stockmätning av sågtimmer Vid stockmätning mäts varje stocks längd och diameter individuellt. Det sker oftast automatiskt i en mätram vid sågverket. Virkesmätaren bedömer sedan kvaliteten på varje stock utifrån bland annat kvisttyp och rakhet. Tallen klassas i fyra kvalitetsklasser och granen i två. Uppdelningen i klasser bygger på vilka slutprodukter det går att göra av virket. Av virke av hög kvalitet tillverkas till exempel kvistfria fönster, paneler och snickerivirke, medan lägre kvaliteter används vid tillverkning av till exempel lastpallar och emballage. Travmätning Travmätning av massaved och sågtimmer Travmätning innebär att hela virkespartiet mäts direkt på timmerbilen. Först mäts travens längd, bredd och höjd, vilket ger travens volym. När dessa mått multipliceras får man fram en siffra där även bark och luften mellan stockarna ingår. För att få fram den verkliga vedvolymen, det vill säga travens totala volym utan luft och bark, måste man även ta hänsyn till en rad andra faktorer. Virkesmätaren kontrollerar därför bland annat om virket är rakt eller krokigt, om det är grova eller klena dimensioner, hur virket ligger i traven och om virket är grovbarkigt eller inte. Vedvolymen anges sedan i m 3 fub, som alltså är stockarnas volym under bark. 6

7 Mätbesked från SDC All mätdata från virkesmätningen registreras och bearbetas i SDCs virkesredovisningssystem VIOL, där det görs flera kontroller för att se att allt är korrekt. När virket har blivit inmätt får du också ett mätbesked från SDC. Mätbeskedet skickas både till dig som säljer virke och till oss som köper det. För virke som har sålts som avverkningsuppdrag skickas mätbeskedet ut i samband med slutregleringen av kontraktet. När det gäller leveransvirke skickas mätbesked månadsvis till dig som har sålt virket. Här visar vi ett exempel på ett mätbesked som används när du har sålt virke till SCA. Ett mätbesked är uppbyggt av olika moduler A Kalle Tall Granvägen Timmerbo A. Identitetsmodul I den första modulen finns information om dig som har sålt virket och om oss som har köpt det. Redovisningsperiod är den period under vilken virket mätts in vid industri. B B. Kvantitet- och värdemodul Kvantitet- och värdemodulen ser olika ut beroende på om man använt travmätning eller stockmätning. Överst i modulen finns alltid uppgifter om vilken mottagningsplats ditt virke har körts till, mätmetod, mätningsansvarig och vilken prislista som har använts. Ditt mätbesked består ofta av flera sådana här moduler eftersom ditt virke i de flesta fall körs till flera mottagningsplatser. Mätmetod: travmätning 1. Här ser du vilket sortiment mätningen gäller. 2. Här visas kvantitet (d v s volym) och måttslag samt värdet på den inmätta volymen per sortiment. 3. Prisgrundande kvantitet är den volym som uppfyller kraven för sortimentet. 4. Vrak samt avdrag för skogsröta visar volymen som inte uppfyller kraven för sortimentet. Det kan t ex bero på krök eller röta. 5. Bruttokvantitet är den totala volymen för sortimentet. 6. Pristillägg visar om du har fått något tillägg enligt ditt kontrakt med SCA. Det kan t ex vara ett barmarkstillägg, som SCA betalar för att få avverka under barmarksperioden. 7. Här ser du hur mycket du betalar för avverkningsarbetet. 7

8 C E D F Mätmetod: stockmätning 8. Här ser du vilket sortiment mätningen gäller. 9. Under Kvalitet och Styck anges hur många stockar som klassats in i respektive kvalitetsklass. Dessutom redovisas kvantitet (stockarnas volym) per kvalitetsklass liksom det måttslag som använts. 10. Under Värde ser du värdet i SEK för respektive kvalitetsklass. 11. Prisgrundande kvantitet är den volym som uppfyller kraven för sortimentet. 12. Vrak visar volymen på de stockar som inte uppfyller kraven för sortimentet. Orsakerna till att de vrakats bort finns angivna i Nedklassningsmodulen, se nästa spalt. 13. Bruttokvantitet är den totala volymen för sortimentet. 14. Pristillägg visar om du har fått något tillägg enligt ditt kontrakt med SCA. Det kan t ex vara ett barmarkstillägg, som SCA betalar för att få avverka under barmarksperioden. 15. Här ser du hur mycket du betalar för avverkningsarbetet. 16. Apteringspremie betalas ut om SCA vid avverkningstillfället har fått anpassa timret efter längdönskemål från sågverken. C. Nedklassningsmodul Här redovisas antalet vrakade stockar, deras volym samt orsaken till att virket blivit vrakat. D. Medelvärdesmodul Här kan du se medelvärdet för stockarnas längd och diameter. E. Specifikationsmodul Här ser du de redovisningsnummer som ingår i mätbeskedet och de datum då mätningarna gjordes. F. Sammandragsmodul Här summeras hela ditt mätbesked, fördelat per sortiment. Under Totalt ser du antalet stockar som mätts in, volymen på det inmätta virket, andelen vrakad volym och värdet på det inmätta virket. 8

9 Slutreglering Utöver det mätbesked du får från SDC får du även en slutreglering från SCA. I slutregleringen anges bland annat hur stora volymer som har mätts in, pris och vad slutsumman blir. Du kan också se vilket eller vilka datum likviden betalas ut, ifall detta är bestämt i förväg. Observera att det kan ta tid från det att virket lämnar din skog tills affären är slutreglerad. Om du har gjort upp med SCA om att vi t ex ska markbereda eller plantera åt dig har den summan redan reserverats vid kontraktstecknandet och dras sedan av vid slutregleringen. Detta benämns som Innehållet belopp. Om du har fått betalt i förskott dras även den summan av. Den resterande köpeskillingen fördelas på det sätt som du önskat. En slutreglering kan se lite olika ut beroende på vilken affärsform du har valt. 1. Överst i slutregleringen står den skogsförvaltning och den virkesköpare som ansvarar för din virkesaffär samt ditt kontraktsnummer och din andel av köpeskillingen. Om du är ensam ägare till fastigheten står det 1/1. 2. Under Inmätta volymer enligt VIOL ser du hur mycket virke som har mätts in, fördelat per sortiment. Sortimenten redovisas dels i volym m 3 f, dels i kronor per m 3 f. På vissa slutregleringar kan det även stå Tillägg enligt avtal. Det visar om du har fått något tillägg enligt ditt kontrakt med SCA. Det kan t ex vara ett barmarkstillägg, som SCA betalar för att få avverka under barmarksperioden. 2 1 På vissa slutregleringar står det även Avverkningskostnad. Det visar hur mycket du betalat för avverkningsarbetet. När det står Apteringspremie på slutregleringen har du fått en premie för att vi har fått anpassa timret efter längdönskemål från sågverken. 3. Här ser du den slutgiltiga summan som du ska få betalt av SCA. 4. Här ser du hur mycket pengar du har fått utbetalt ett visst datum enligt din betalplan. 5. Innehållet belopp visar det totala belopp som du har avsatt för skogsvårdsåtgärder eller vägbyggnation, enligt din överenskommelse med SCA. Om det står varav avdraget enligt faktura efter innehållet belopp visas det belopp som redan har dragits av för olika åtgärder som SCA har utfört på din fastighet. Detta blir du även aviserad om i en separat faktura som skickas hem till dig. 6. Om det står Slutbetalning ej periodiserad betyder det att du inte har bestämt hur hela summan ska betalas ut. Du måste därför meddela SCA hur du vill att betalplanen ska fördelas

10 Faktura/Likvidbesked Varje gång SCA gör en utbetalning till dig eller tar betalt för t ex skogsvårdsåtgärder eller andra åtaganden, får du en faktura/likvidbesked hemskickad till dig. På alla faktura/likvidbesked står ditt kontraktsnummer och affärsform. När faktura/likvidbeskedet gäller en utbetalning som vi har gjort till dig visas den ersättning som har betalats ut, moms, vilket datum utbetalningen gjordes samt vilket kontonummer summan har betalats ut till. När faktura/likvidbeskedet gäller åtgärder som vi ska ha betalt för står det Avräkning Innehållet belopp för övriga åtgärder på beskedet. Det betyder att vi drar av pengar från den summa du har avsatt hos oss i samband med en virkesaffär för åtgärder som vi har avtalat om. På summan tillkommer moms. Om du inte har ett innehållet belopp hos oss för åtgärder vi ska utföra åt dig, skickar vi i stället en faktura med inbetalningskort till dig. På fakturan står det tydligt vad inbetalningen gäller. Årsbesked Så länge du har avverkningskontrakt eller en pågående betalplan hos oss skickar vi ett årsbesked till dig under årets första kvartal. Det innehåller de kontrolluppgifter du behöver för din deklaration. A. Kontrolluppgift 1. Utbetalt under året visar den summa som betalades ut till dig föregående år, enligt ditt/dina kontrakt med SCA. 2. Utbetalt innehållet belopp under året visar kostnaden för åtgärder, t ex skogsvårdsåtgärder eller vägbyggnation, som SCA utförde åt dig under föregående år. B. Övrig information 3. Gottgjord ränta för året visar räntan på de pengar du har innestående efter slutregleringen hos oss, enligt din betalplan. 4. Innestående likvida medel betyder att du har pengar kvar hos SCA som ska betalas ut enligt din betalningsplan. Är summan noll har du fått hela köpeskillingen utbetald, exklusive den eventuella summa som avsatts för t ex skogsvårdsåtgärder. 5. Innestående ej reglerade kontrakt betyder att du har ytterligare virkesaffärer med SCA, där ditt virke inte har blivit avverkat än eller där SCA inte har slutreglerat affären än. 6. Om det står Varav innehållet belopp för övriga åtgärder på ditt årsbesked, innebär det att det finns en summa pengar avsatt för att SCA ska utföra t ex skogsvårdsåtgärder eller en vägbyggnation åt dig. A B xxxxxx-xxxx 10

11 Virkesaffären en sammanfattning Slutredovisning från SCA Överenskommelse Kontrakt Mätbesked från SDC Information före och efter avverkning Registrering Mätning Avverkning Transport Virkesmärkning 11

12 Ett PLUS för skogsägare Att välja SCA ska kännas både enkelt och tryggt. Vi kallar alla våra tjänster för PLUS och det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum. Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov och önskemål. Du får besked om när arbetet sätter igång och efteråt lämnar vi en tydlig redovisning av vårt arbete. Med drygt två miljoner hektar egen skog vet vi hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen och att den följs upp systematiskt. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. PLUS Plan En certifieringsbar skogsbruksplan från SCA är ett värdefullt hjälpmedel för dig som vill bedriva ett skogsbruk med en bra virkesproduktion och en väl avvägd naturhänsyn. Vi ger ett överskådligt beslutsunderlag och professionella råd, så att du kan fatta beslut som leder fram till de mål som du eftersträvar. PLUS Förvaltning PLUS Förvaltning är ett bra alternativ för dig som vill ha full kontroll på din fastighet utan att behöva lägga ner så mycket tid på den. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av fastigheten. PLUS Certifiering Det ska vara enkelt att ta ansvar för såväl skogsbruk som miljö och sociala faktorer. Genom att ansluta dig till SCAs PLUS Certifiering hjälper vi dig att leva upp till kraven enligt PEFC och FSC, som är de största internationella certifieringssystemen för ett ansvarsfullt skogsbruk. På så sätt får du möjlighet att sälja certifierad råvara. PLUS Avverkning Vi garanterar en avverkning enligt dina behov och önskemål, med hög kvalitet på arbetet, minimerade skador på mark och träd, god naturvård och en god nettoförtjänst. PLUS Gallring Med särskilt utbildad personal och med maskinresurser lämpliga för ändamålet, gör vi en gallring som är anpassad till det enskilda beståndet och till de mål som du har. PLUS Skogsvård PLUS Markberedning ger din framtida skog bra förutsättningar. PLUS Plantering innebär att du får plantor med hög kvalitet från SCAs egna plantskolor och en väl utförd plantering. PLUS Röjning underlättar för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Som skogsägare kan du också: Köpa plantor som är anpassade till lokala förutsättningar. Kontakta SCAs plantverksamhet NorrPlant, tel Anlita SCA Skog för projektering, nybyggnad och upprustning av vägar. Få kvalificerad rådgivning i skogliga och ekonomiska frågor som rör din fastighet. Anlita SCA Skog för gödsling av skogsmark. DECEMBER 2012 KARMINKOM.SE FOTO: LEIF MILLING, MICHAEL ENGMAN, PER-ANDERS SJÖQUIST, OLA KÅRÉN TRYCK: TRYCKERIBOLAGET AB SCA SKOG AB SUNDSVALL Tel

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Nord

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Nord Från kontrakt till årsbesked Leveransvirke vid väg (Ursprung ) Område: VMF Nord Kontrakt leveransvirke När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig hur

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked

Från kontrakt till årsbesked Från kontrakt till årsbesked Avverkningsuppdrag (Ursprung och 5) OMRÅDE: VMF NORD Kontrakt avverkningsrätt När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Syd

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Syd Från kontrakt till årsbesked Leveransvirke vid väg (Ursprung ) Område: VMF Syd Kontrakt leveransvirke När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig hur

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Leveransvirke. Guide till en virkesaffär

Leveransvirke. Guide till en virkesaffär Leveransvirke Guide till en virkesaffär Vilka säljformer finns det? Vid ett leveranskontrakt är det du själv som avverkar och transporterar virket fram till väg. Vi ombesörjer transport till industri där

Läs mer

Avverkningsuppdrag. Guide till en virkesaffär

Avverkningsuppdrag. Guide till en virkesaffär Avverkningsuppdrag Guide till en virkesaffär Vilka säljformer finns det? Avverkningsuppdrag är den dominerande säljformen och den säljform Norra Skogsägarna rekommenderar för skog på rot. Avtalet innehåller

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Ny virkesmätningslag (VML)

Ny virkesmätningslag (VML) Ny virkesmätningslag (VML) Övergripande information 1 Struktur för mätning och redovisning Regering/riksdag Lag och förordningar Skogsstyrelsen Föreskrifter för virkesmätning samt lagtillsyn Utförande

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Rotpostvolym = Stämplingslängd?

Rotpostvolym = Stämplingslängd? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2012:21 Rotpostvolym = Stämplingslängd? Actual stumpage sale volume = Calculated standing volume? Michael Andersson Examensarbete i skogshushållning, 15 hp Skogsmästarprogrammet

Läs mer

Tid för tjäderspel. Skogen är en väldigt fin investering. Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg? SKOGSÄGAREN SKÖT OM DIN SKOG

Tid för tjäderspel. Skogen är en väldigt fin investering. Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg? SKOGSÄGAREN SKÖT OM DIN SKOG BILLERUDKORSNÄS TIDNING FÖR SKOGSÄGARE #1 2015 ERIC RINGABY TIPSAR: Tid för tjäderspel SKOGSÄGAREN Skogen är en väldigt fin investering SKÖT OM DIN SKOG Koll på virkesmätning Behöver du körkort för motorsåg?

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 1.14 DIN NATURLIGA PARTNER Vi håller koll på ditt virke Från den rotstående skogen ända in till industrin. Sidan 2 Du skapar framtidens skog Plantering är den säkraste metoden att föryngra skog. Sidan

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

GENERELLA BESTÄMMELSER. Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet.

GENERELLA BESTÄMMELSER. Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet. GENERELLA BESTÄMMELSER Gäller fr o m 1 januari 2011 Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger. Utdelningen får nyttjas

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

GENERELLA BESTÄMMELSER. Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet.

GENERELLA BESTÄMMELSER. Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet. GENERELLA BESTÄMMELSER Gäller fr. o m 1 januari 2015 Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger. Utdelningen får nyttjas

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2014-08-14 1(8) Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

GENERELLA BESTÄMMELSER

GENERELLA BESTÄMMELSER GENERELLA BESTÄMMELSER Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger. Utdelningen får nyttjas endast av sådana fastigheter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun 5 oktober 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 3 3 Resultat... 5 4 Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Enkätundersökning hos skogsägare inom SCA Skog Norrbottens Förvaltningsområde

Enkätundersökning hos skogsägare inom SCA Skog Norrbottens Förvaltningsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:04 Enkätundersökning hos skogsägare inom SCA Skog Norrbottens Förvaltningsområde Survey of forest owners at SCA Forest, Norrbottens Forest Management Area Per Nilsson

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan 3 Sköta skogen själv eller leja bort? 3 Försäljning av virke 3 Betalningsplan 5 Det formella 6 De tre inkomstslagen 7 Neutral

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare 2013 Grattis! Nu är du äntligen ägare till den skog som du drömt om så länge. Eller har du bara råkat bli med skog? De flesta skogsägare har faktiskt ärvt sitt

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Skogen det. Skogsvetaren Tomas

Skogen det. Skogsvetaren Tomas INVESTERINGAR AV KARL-ERIC MAGNUSSON Skogen det Skog har de senaste 50 åren varit en lysande investering med lägre risk än aktier. Här berättar vi allt du behöver veta för att gräva guld i skogen. Skogsvetaren

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk ATT KÖPA OCH SÄLJA SKOGS- VÅRDSTJÄNSTER Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk 1 Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt,

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda

Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda Innehållet har utarbetats i samarbete med presumtiva deltagande entreprenadföretag och Skogsstyrelsen.

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

Virkesvärdet skogsbrukets största utmaning

Virkesvärdet skogsbrukets största utmaning EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2009 Virkesvärdet skogsbrukets största utmaning Nytta och nöje på samma plan Så mäts ditt virke Hack i häl på skapelsen Ledaren Virkesvärdet skogsbrukets största utmaning

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

SCA går mot strömmen betalar mer för timret!

SCA går mot strömmen betalar mer för timret! EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2008 SCA går mot strömmen betalar mer för timret! Miljardinvestering för framtiden Nio skogsägare byggde en väg I stormens spår LEDAREN Mycket väsen för lite ull Förslaget

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Information från Värnamo Kommun. Investera i solvärme? Inga problem. Vi ger dig stödet du behöver.

Information från Värnamo Kommun. Investera i solvärme? Inga problem. Vi ger dig stödet du behöver. Information från Värnamo Kommun Investera i solvärme? Inga problem. Vi ger dig stödet du behöver. Stöd för investeringar i solvärme Vad kan du få stöd till? Stödet gäller alla nyinstallationer av solvärme

Läs mer

Skogsbränslehandledning

Skogsbränslehandledning Skogsbränslehandledning Skogsenergifrågorna är högaktuella. Till skillnad från olja och kol som en dag tar slut är skogen en förnyelsebar källa till både produkter och energi. Och den tillför inte atmosfären

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Skattereduktion för virke från stormfälld skog

Skattereduktion för virke från stormfälld skog SKV 338 utgåva 1 Skattereduktion för virke från stormfälld skog Du som äger en lantbruksenhet med stormskog kan få skattereduktion för stormvirke. Underlaget för skattereduktionen är den mängd stormvirke

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar

Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar SVERIGE PORTO BETALT E F T E R Nr 3 2005 Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar Tema logistik Efter Stormen ges ut av Vidakoncernen och ersätter under en tid Vidanytt. Ansvarig utgivare:

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Tänk till före, spara pengar! Har man tänkt igenom de olika stegen i sin skogsskötsel, så finns det både tid, kraft och pengar att spara. 2 Vatten har hög status Skogsbruket

Läs mer