PLUS Gallring. gynnar din skogs värde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUS Gallring. gynnar din skogs värde. www.scaskog.com"

Transkript

1 PLUS Gallring gynnar din skogs värde

2

3 Ett kraftfullt verktyg Gallring är ett kraftfullt verktyg för att styra skogens utveckling och kan ha stor betydelse för beståndets värde. När du anlitar SCA för gallring i din skog är vår målsättning att det ska kännas både tryggt och enkelt. Därför har vi infört PLUS en tjänst som fokuserar på kvalitet och som sätter dig som skogsägare i centrum. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som i vår egen skog. I den här broschyren berättar vi mer om PLUS Gallring och vad du bör tänka på när du funderar på att gallra i din skog.

4 Att gallra eller inte gallra Att gallra ger både pengar i plånboken i ett tidigt skede och en skog som ökar i värde. Du får en friskare skog som växer bättre, samtidigt som du kan överföra tillväxten till de bästa stammarna. Genom att gallra kan du påverka beståndets utveckling genom att gynna träd med goda egenskaper och avverka träd med dåliga egenskaper. De träd som lämnas får ökad tillgång till solljus, vatten och näring. När de träden får bättre tillväxtmöjligheter blir resultatet att kvaliteten, och därmed värdet på beståndet, ökar inför slutavverkningen. Man vet också att en frisk skog som växer bra, bättre klarar av den stress som kan uppstå vid torka och andra besvärliga omständigheter. En rätt utförd gallring kan dessutom bidra till att naturvärdena i din skog bevaras och utvecklas. Om du väljer att inte gallra, kommer tillväxten och trängseln i beståndet att leda till självgallring. En del träd självdör på grund av trängseln och ruttnar bort i stället för att ge dig en intäkt. Din virkesköpare kan ge dig råd om hur gallringen kan utformas med hänsyn till de önskemål du har och beskriva effekterna av de olika gallringsformerna.

5 Tidpunkt för gallringen Exakt när och hur man ska gallra avgörs främst av beståndets förutsättningar och de skötselmål du har. Det finns också begränsningar i skogsvårdslagen för att säkerställa att gallringen inte leder till att beståndets framtida värde försämras. Normalt är det lämpligt att göra en första gallring när beståndet är år. Tidpunkten avgörs också av faktorer som till exempel bördighet, stamantal och trädslagsblandning. Generellt gallras ungefär vart tredje träd. En tumregel är att det är dags att göra den första gallringen när grönkronan på tall och lövträd utgör minst hälften av trädets höjd. På gran bör grönkronan utgöra minst två tredjedelar. Efter den första gallringen kan vissa bestånd gallras ytterligare en eller två gånger före slutavverkning, beroende på beståndets egenskaper. Tall och björk kräver mycket ljus och bör gallras oftare än gran som tål mer skugga. Granen tål en något hårdare gallring utan att tillväxten hämmas nämnvärt, men den är extra känslig för skador och bör inte gallras i för hög ålder. Tallen är inte lika utsatt för skador och kan därför gallras högre upp i åldern. Diskutera med din virkesköpare när det passar bäst att gallra i din skog. Om gallringen kan göras under vår, sommar eller höst får du ofta bättre betalt. Industrin har ett jämnt behov av virke under året och SCA betalar ofta extra för virke som kan avverkas under barmarksperioden. Röj innan du gallrar Arbetet med gallring behöver ofta starta med en förröjning. Då röjs de klenaste träden bort med röjsåg. Detta ska helst göras något år innan du gallrar för då hinner riset tryckas ner av snön, och blir då lite sprödare i den begynnande nedbrytningen. På det viset är riset inte i vägen vid gallringen. Genom att förröja får du en fin skog som ger ett trevligt intryck. Dessutom blir det bättre sikt, vilket underlättar gallringsarbetet och sänker avverkningskostnaderna.

6 Hur ska skogen gallras? Det finns olika gallringsmetoder: låg-, hög- och kvalitetsgallring. SCA förordar kvalitetsgallring där vi lägger fokus på trädens kvalitet. Kvalitetsgallring SCA rekommenderar kvalitetsgallring. Då ligger fokus på trädens kvalitet och vi avverkar träd av alla diametrar. Gallringen inriktas främst på sjuka, krokiga och skadade stammar. Att ta bort grövre träd av sämre kvalitet gynnar de något klenare träden som har rakare stammar med klenare kvist och därmed högre kvalitet. Kvalitetsgallring ger ett bra netto vid gallringstillfället. Samtidigt främjas det framtida värdet i det kvarvarande beståndet, som också får bra motståndskraft mot skador. Låggallring Vid låggallring gallras de klenaste stammarna bort. Vid första gallringen tas cirka 45 procent av stammarna bort. Det leder till att snabbvuxet virke av grov dimension premieras, men virket kan ha lite sämre kvalitet. Vid efterföljande gallringar fortsätter man att avverka de klenaste träden. Höggallring Höggallring innebär att avverkningen inriktas på de grövre träden. Det kvarvarande beståndet kommer att bestå av många träd med klena dimensioner men diameterspridningen blir större eftersom en del grövre träd också behöver vara kvar. Risken för skador ökar och vid eventuellt efterföljande gallringar är man ofta hänvisad till låggallring. Extrem höggallring leder också till tillväxtförluster.

7

8 Gallringsarbetet i din skog Innan vi börjar gallra i din skog får du veta när gallringen påbörjas och vilket arbetslag som ska utföra arbetet. Gallringsarbetet utförs av välutbildade förare med hjälp av avancerade skördare. Föraren har flera viktiga uppgifter som till exempel att detaljplanera gallringsarbetet och utföra den naturhänsyn som du och din vireksköpare har kommit överens om. Kom gärna ut och besök oss när vi avverkar hos dig. Arbetslaget kan berätta om arbetet och svara på dina frågor. Tänk bara på att kontakta dem eller din virkesköpare innan besöket. Av säkerhetsskäl är det viktigt att avverkningslaget vet om att du kommer. Runt skogsmaskinerna gäller ett säkerhetsavstånd på minst 70 meter. Kvalitetssäkring och uppföljning För att kvalitetssäkra avverkningsarbetet har SCA särskilda rutiner och metoder. Våra maskinförare gör egenkontroller efter ett bestämt schema och SCA följer upp dessa genom stickprov. I egenkontrollerna ingår bl a kalibrering av skördarens mätutrustning, då man kontrollerar att maskinens längd- och diametermätning är riktig. Det har betydelse för apteringen av virket och därmed virkets värde. Man tittar även på grundyta efter gallring, stickvägsbredd och andelen skadade träd. Högst fem procent av kvarvarande stammar får ha noterbara skador. Vidare kontrolleras att gallringen är utförd med rätt gallringsstyrka, i linje med en lämplig gallringsmall för beståndet. Skyddsbehandling av stubbar Om man gallrar granbestånd på sommaren finns det en ökad risk för rotröta. Därför skyddsbehandlar vi de färska stubbytorna med pergamentsvamp, ett biologiskt bekämpningsmedel. Pergamentsvampen är en rötsvamp som finns naturligt i våra skogar. Eftersom svampen etablerar sig snabbt i stubben konkurrerar den ut rottickan som orsakar rotröta och därmed blir det svårt för rotrötan att få fäste.

9 Uppsikt i gallrad skog Det är bra om du har lite extra uppsikt på din skog de närmaste åren efter gallring. Det finns nämligen en något förhöjd risk för snö- och stormskador liksom insekts- och svampangrepp i nygallrad skog. Du kan minimera risken för stormskador genom att göra en tidig gallring och ha rätt gallringsstyrka, d v s gallra ut max procent av grundytan i beståndet. Risken för snöskador är störst i skogar som är ogallrade eller som har höggallrats, eftersom det finns många klena träd där. Tung, blöt snö i kronorna kan orsaka att träden knäcks eller böjs. Insektsangrepp är egentligen inget stort problem i samband med gallring eftersom virket ska transporteras ut ur skogen. Men man ska inte gallra granskog som är äldre än ca år, eftersom det stressar träden. Det kan öka risken för angrepp av granbarkborrar.

10 Lär dig mer om gallring När man pratar om gallring finns det några centrala begrepp som är bra att känna till. Här går vi igenom de vanligaste lite översiktligt. Du som vill lära dig mer om gallring kan besöka Kunskap Direkt: Där finns mer fakta om olika åtgärder i skogen. Grundyta är ett mått på hur tätt beståndet är. Den anges som kvadratmeter per hektar och visar hur stor yta som stammarnas tvärsnitt utgör vid 1,3 meters brösthöjd. Grundytan uppskattas med ett relaskop, ett enkelt instrument som består av en 1 cm bred spalt som sitter fast i en 50 cm lång kedja. Skatta grundytan genom att ställa dig på en provpunkt och sikta med relaskopet i brösthöjd (1,3 meters höjd) på ett träd i taget. Håll kedjans ring vid ögat och sträck kedjan. Vrid dig nu ett varv runt och räkna alla träd som är bredare än spalten. Räkna vartannat av de träd som är precis lika breda som spalten. Grundytan är lika med det antal träd som du räknat. Relaskopytorna har ingen yttre gräns, utan alla träd som fyller relaskopets spalt räknas in oavsett hur långt från mittpunkten de ligger. Stamantal är antal stammar per hektar som är grövre än en viss minimidiameter i brösthöjd, vanligen fem centimeter. Gallringsstyrka är ett mått på hur stor andel av beståndets grundyta, volym eller stamantal som tagits ut vid gallring. Gallringsstyrkan anges i procent. Gallringsuttag är ett beräknat eller uppmätt värde som anger virkesuttagets storlek i volym och grundyta. Ståndortsindex ger ett mått på markens produktionsförmåga. Ståndortsindexet anger den höjd i meter som de grövsta träden antas kunna uppnå vid 100 års ålder. Övre höjd är medelhöjden för de 100 grövsta träden på en hektar. Du kan mäta övre höjd genom att välja ut de två grövsta, oskadade, träden inom 10 meters radie från din provytas centrum (läs om provytor på Kunskap Direkt). Mät höjden på dessa med valfri metod och instrument. De två provträdens medelhöjd är lika med provytans övre höjd. Brösthöjdsålder är den ålder som man kan mäta genom att räkna årsringar på en borrkärna som tas 1,3 meter upp på stammen, s k brösthöjd.

11 Gallringsmallar Våra virkesköpare hjälper dig självklart med alla frågor och funderingar som du har kring gallring. Men om du vill kan du själv ta reda på när du ska gallra och hur stort uttaget bör vara, genom att använda dig av gallringsmallar. För att kunna avläsa gallringsmallen måste du för varje bestånd känna till: övre höjd ståndortsindex grundyta före gallring Gallringsmallarna är anpassade till trädslagsrena, jämna bestånd som ungskogsröjts ordentligt. De fungerar sämre i blandskog, olikåldriga bestånd och i gruppställda bestånd (d v s bestånd där stammarna står ojämnt fördelade). Gallringsverktyget INGVAR (INteraktiv Gallrings VARiator) är både en mall och ett planeringsinstrument. Det har utvecklats av Skogforsk, och du kan ladda ner det från Skogforsk/Kunskap Direkt. För att kunna använda INGVAR behöver du även ha en uppfattning om stamantal. Så läser du av gallringsmallen Den här exempelmallen gäller för Tall, ståndortsindex T22, d v s vid 100 års ålder beräknas de grövsta träden vara 22 meter höga. Tall T22 Varje mall är indelad i ett antal fält (= täthetsklasser) som har följande innebörd: Fält 1. Lämplig täthet efter gallring. Grundytan ska normalt inte underskrida det grå fältets nedre gräns. Fält 2. Hamnar du i den vita ytan fi nns det ännu inget gallringsbehov. Fält 3. Hamnar du i det orange-röda fältet så kan ditt bestånd gallras. Fält 4. Hamnar du i det vita fältet nedanför den blå linjen så bör du gallra ditt bestånd. Fält 5. Akut gallringsbehov om beståndet ska gallras. Hamnar du ovanför den blå linjen så är det alltså hög tid att gallra. Men tänk på att den s k självgallringsgränsen (högsta möjliga grundyta i jämna och välslutna bestånd) dock ligger högt upp i fält 5. Ett bestånd med god stamfördelning kan därför växa vidare under lång tid, och med obetydlig självgallring, även om det inte gallras. Tillväxtlinjer I mallarna finns det även linjer, som lutar snett uppåt höger. Dessa s k tillväxtlinjer anger grundytans normala tillväxt och kan användas vid prognoser för ett bestånds utveckling, t ex när du ska planera för lämplig gallringstidpunkt. Gallringsuttag I gallringsuttaget räknar man även in uttag i stickvägar där maskinerna ska ta sig fram. Det totala gallringsuttaget ska inte överstiga 40 procent av grundytan i yngre skog och 35 procent i äldre skog eller överslutna bestånd (täthetsklass 5).

12 Bli nöjd med din affär När du väl har bestämt dig för att gallra finns det en del frågor du behöver ta ställning till. Här är några tips om vad du bör tänka på. Var tydlig Fundera på om det finns viktig information som virkesköparen måste känna till. Ju tydligare du är med att informera om vad som gäller och vilka önskemål du har, desto mindre blir risken för misstag. Kom också ihåg att tala om ifall du känner till att det finns nyckelbiotoper, fornminnen, vattenkällor/ vattenledningar, viktiga stigar eller liknande på din fastighet. Skogsbruksplan Om du har en uppdaterad skogsbruksplan är det bra om du tar med den när du träffar virkesköparen. Planen ger en bra överblick och utifrån den kan vi ge dig bättre råd. Om du inte har någon plan, men är intresserad av att skaffa en, kan din virkesköpare ge ett pris på vad det kostar att ta fram en PLUS Plan en skogsbruksplan från SCA. SCA sköter allt praktiskt arbete med att ta fram planen, men vi diskuterar givetvis alla skötselförslag med dig. Naturhänsyn Vid en gallring lämnas alltid naturhänsyn. Det innebär att vi på olika sätt tar hänsyn till naturen, så att skogens arter PEFC/ Främjande av uthålligt skogsbruk får goda förutsättningar att fortleva. SCAs skogsbruk är certifierat enligt både FSC och PEFC. Det innebär att vi har åtagit oss att sköta våra skogar enligt kriterierna för ett ansvarsfullt skogsbruk och att vi ställer något högre krav än vad lagen kräver när vi avverkar i våra egna skogar. När vi avverkar åt privata skogsägare vill vi gärna följa samma regler. Vi hoppas därför att du väjer samma nivå på naturhänsynen som vi gör. Det lilla extra som sparas ger en stor effekt! Certifiera ditt skogsbruk Du som är intresserad av att certifiera ditt eget skogsbruk enligt FSC och PEFC kan ansluta dig till SCAs PLUS Certifiering. Då tar du både ansvar och ger den norrländska skogsindustrin ökad tillgång på certifierat virke, vilket efterfrågas av kunder runt om i världen. Din virkesköpare kan berätta mer om PLUS Certifiering.

13 Ny eller upprustad väg Fundera på om du har behov av en ny skogsbilväg eller om en befintlig väg behöver rustas upp. Ofta får du ett bättre netto om du bygger en ny väg än om skotaren måste transportera virket långa sträckor. Det kan också vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg för att kunna avverka under årstider då du får bättre betalt för virket. Att investera i en väg som tål barmarkskörning ger alltså direkt en högre intäkt och det höjer också värdet på din fastighet. Om du vill kan SCA hjälpa dig. Varje år bygger vi runt 30 mil skogsbilväg på egen mark, så vi har stor erfarenhet av att bygga bra och kostnadseffektiva vägar. Rågångar Vid avverkningar och andra åtgärder är det viktigt att rågångarna är tydliga. Kontrollera därför om du har några rågångar som behöver märkas upp.

14 Gödsla din skog efter gallring Skogsgödsling är en mycket snabb och lönsam åtgärd för att öka tillväxten och värdet på din skog. Det är därför bra att gödsla efter genomförd gallring. När man tillför marken kväve anlägger träden fler barr och dessutom blir varje barr längre och kraftigare. Det innebär att träden bygger upp en större fotosyntesapparat och kan utnyttja solljuset bättre, vilket gör att skogen växer bättre. Efter en normal skogsgödsling kan man förvänta sig en total tillväxtökning på 13 till 20 skogskubikmeter per hektar, beroende på faktorer som t ex läget i landet, skogens ålder och täthet. Det tar ungefär tio år för träden att utnyttja gödslingseffekten fullt ut. Alla skogar kan dock inte gödslas. För att du ska få ut det mesta av gödslingen och för att det ska vara lönsamt finns det ett antal baskrav som beståndet måste uppfylla. Beståndet ska till exempel vara på fastmark och ha ståndortsindex m. Din virkesköpare kan hjälpa dig att bedöma vilka bestånd som passar att gödsla. SCA har många års erfarenhet av skogsgödsling och gödslar stora arealer av vår skog varje år. När vi gödslar vår egen skog kan vi även erbjuda gödsling till andra skogsägare med fastigheter i samma område. Vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda denna tjänst till alla som vill, bara det är praktiskt genomförbart. Det beror bland annat på faktorer som trakternas storlek och hur många intresserade skogsägare det finns i området. Vi gödslar i enlighet med Skogsstyrelsens allmänna råd för kvävegödsling. Skogsgödsling ger bara små förändringar i markvegetationen och vi undantar alltid värdefulla hänsynsytor samt lägger in kantzoner mot t ex myrmark och vattendrag. Vid gödslingen sprider vi gödslingsmedlet med hjälp av helikopter och använder avancerad gpsutrustning för att uppnå en så jämn spridning som möjligt. När arbetet är färdigt får du en kartskiss som visar hur gödslet har spridits ut.

15 PLUS Gallring en sammanfattning Fundera på vad du vill med din skog, vad du har för önskemål kring gallringen och om det finns viktig information som köparen bör känna till. Ta kontakt med SCAs virkesköpare och bestäm en träff där ni tillsammans diskuterar dina möjligheter och önskemål. När du bestämt dig tecknar du och din virkesköpare ett kontrakt, som ni noga går igenom tillsammans. Du får besked om när avverkningen i din skog ska börja. Du är naturligtvis välkommen att besöka avverkningen, men av säkerhetsskäl är det viktigt att du ringer virkesköparen eller avverkningslaget innan du kommer. Du får information när arbetet i din skog är klart. Planera för gödsling av din skog efter gallring.

16 Ett PLUS för skogsägare Att välja SCA ska kännas både enkelt och tryggt. Vi kallar alla våra tjänster för PLUS och det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum. Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov och önskemål. Du får besked om när arbetet sätter igång och information när arbetet är klart. Med drygt två miljoner hektar egen skog vet vi hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen och att den följs upp systematiskt. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. PLUS Plan En certifieringsbar skogsbruksplan från SCA är ett värdefullt hjälpmedel för dig som vill bedriva ett skogsbruk med en bra virkesproduktion och en väl avvägd naturhänsyn. Vi ger ett överskådligt beslutsunderlag och professionella råd, så att du kan fatta beslut som leder fram till de mål som du eftersträvar. PLUS Förvaltning PLUS Förvaltning är ett bra alternativ för dig som vill ha full kontroll på din fastighet utan att behöva lägga ner så mycket tid på den. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av fastigheten. PLUS Certifiering Det ska vara enkelt att ta ansvar för såväl skogsbruk som miljö och sociala faktorer. Genom att ansluta dig till SCAs PLUS Certifiering hjälper vi dig att leva upp till kraven enligt PEFC och FSC, som är de största internationella certifieringssystemen för ett ansvarsfullt skogsbruk. På så sätt får du möjlighet att sälja certifierad råvara. PEFC/ Främjande av uthålligt skogsbruk PLUS Avverkning Vi garanterar en avverkning enligt dina behov och önskemål, med hög kvalitet på arbetet, minimerade skador på mark och träd, god naturvård och en god nettoförtjänst. PLUS Skogsvård PLUS Markberedning ger din framtida skog bra förutsättningar. PLUS Plantering innebär att du får plantor med hög kvalitet från SCAs egna plantskolor och en väl utförd plantering. PLUS Röjning underlättar för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Skogsvinge Verktyget Skogsvinge baseras på luftburen laserskanning och revolutionerar din syn på skogen. Du får detaljerade uppgifter om din fastighet, som t ex trädhöjd, virkesförråd och terrängens beskaffenhet. Det underlättar när du ska planera för kommande åtgärder. Vi hjälper dig även med: Köpa plantor som är anpassade till lokala förutsättningar. Kontakta SCAs plantverksamhet NorrPlant, tel Projektering, nybyggnad och upprustning av vägar. Kvalificerad rådgivning i skogliga och ekonomiska frågor som rör din fastighet. Gödsling av skogsmark karminkom.se Åtta.45 Tryckeri AB, Sundsvall Foto: Thomas Adolfsén, Michael Engman, Ola Kårén, Peter Lilja, Per-Anders Sjöquist och Erik Åström, FA Works Illustrationer: Bo N Persson. Välkommen att kontakta någon av våra virkesköpare! Norrbottens skogsförvaltning Västerbottens skogsförvaltning Ångermanlands skogsförvaltning Jämtlands skogsförvaltning Medelpads skogsförvaltning Tel Tel Tel Tel Tel

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Gallring är viktigt för god skogsutveckling

Gallring är viktigt för god skogsutveckling Gallring är viktigt för god skogsutveckling En väl utförd gallring förbättrar virkeskvaliteten ger hög och jämn diametertillväxt överför tillväxten till de bästa träden => högre värdetillväxt minskar risken

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Gallringsriktlinjer & gallringsmallar

Gallringsriktlinjer & gallringsmallar Gallringsriktlinjer & gallringsmallar 2 Innehåll Riktlinjer för gallring inom Norra Skogsägarna 4 Stödtabeller för uppskattning av medelstam 6 7 Ordförklaringar 8 Mallar för tall Höjdutvecklingskurvor

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Skogsskötsel Gallring i barrskog

Skogsskötsel Gallring i barrskog Skogsskötsel Gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Röjning i barrskog. - en lönsam investering

Röjning i barrskog. - en lönsam investering Röjning i barrskog - en lönsam investering 2 röjning i barrskog röjning i barrskog 3 Röjning i rätt tid påverkar resultatet Röjning är en av de klokaste åtgärderna du kan göra i skogen. Genom att röja

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Knowledge grows. Skogsgödsling

Knowledge grows. Skogsgödsling Knowledge grows Skogsgödsling Skogsgödsling en lönsam investering Skogsgödsling ökar tillväxten med 15-20 kubikmeter per hektar vilket ger skogsägaren 10-15 procent årlig förräntning på investeringen.

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Gallra med kvalitet. förberedelser, utförande, uppföljning & återkoppling. Isabelle Bergkvist och Fredrik Staland

Gallra med kvalitet. förberedelser, utförande, uppföljning & återkoppling. Isabelle Bergkvist och Fredrik Staland Gallra med kvalitet förberedelser, utförande, uppföljning & återkoppling Isabelle Bergkvist och Fredrik Staland Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt, lönsamt

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Röjning. en fördjupning.

Röjning. en fördjupning. Röjning en fördjupning www.norra.se Innehåll När är det dags att röja? sid 3 När på året bör du röja? sid 4 Vilka typer av röjning finns? sid 4 Vilket trädslag passar bäst på din mark? sid 5 Vilka stammar

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring i skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 10, 14, och 30 skogsvårdslagen

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Lönsammare skogsbruk utan slutavverkningar

Lönsammare skogsbruk utan slutavverkningar Lönsammare skogsbruk utan slutavverkningar Kalkylen avser att besvara: Hur får man högsta nuvärde med kontinuerligt skogsbruk? Hur högt är detta nuvärde i relation till vad man får vid skogsbruk med slutavverkningar?

Läs mer

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

SCA Skog. Skogsnäringens framtida behov av skoglig datainsamling Ola Kårén, Skogsvårdschef

SCA Skog. Skogsnäringens framtida behov av skoglig datainsamling Ola Kårén, Skogsvårdschef SCA Skog Skogsnäringens framtida behov av skoglig datainsamling Ola Kårén, Skogsvårdschef Skäl för ny nationell laserskanning Skogen är en central del av Sveriges bioekonomi - bidrar med beslutsstöd för

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län Ägare Adress Carina Eriksson Sandika 204 74292 Östhammar Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

SKOGSPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SKOGSPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SKOGSPRODUKTION Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Plantpraktikan. från frö till planta. www.scaskog.com

Plantpraktikan. från frö till planta. www.scaskog.com Plantpraktikan från frö till planta www.scaskog.com Plantor för ett ansvarsfullt skogsbruk SCAs plantverksamhet, NorrPlant, bedrivs vid de två plantskolorna Bogrundet och Wifstamon. Här sås de frön som

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013 Sida (9) Grönt bokslut för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år ======================================================== Grönt bokslut för skogsbruket på Stiftelsen Skånska

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017

Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017 Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017 Markberedning en bra grund för dina plantor Visst vill du ge nya din skog bästa möjliga start? Då bör du satsa på att markbereda inför planteringen. Markberedning

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Våra samlade tjänster och erbjudanden

Våra samlade tjänster och erbjudanden Våra samlade tjänster och erbjudanden Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande. SVEASKOG ÄR EN LEDANDE aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Exempel på kontinuerligt skogsbruk

Exempel på kontinuerligt skogsbruk Exempel på kontinuerligt skogsbruk Här står Harald Holmberg i den skog som han själv var med att gallra för 40 år sedan. Dags att gallra bort mogna granar igen. Här står Harald Holmberg i en skog som han

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-10 2015-2024 Jonny Lundberg

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning

Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2015:23 Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning Investigation of SCA Skog thinned forests with help of laser scanning Hampus Ekskär Examensarbete

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG.

TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG. TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG. Vid SM i skog ingår vanligtvis 11 moment som tas ut av en tävlingskommitté. Ett av dessa moment är finalmoment. Vilka momenten är tillkännages i samband med tävlingens start.

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Policy för hållbart skogsbruk

Policy för hållbart skogsbruk 1(6) 1(6) Policy för hållbart skogsbruk Bergvik Skogs affärsidé bygger på brukande av skog. Långsiktigt hållbara avverkningsnivåer tas av Bergvik Skog fram genom avverkningsberäkningar. Beräkningarna tar

Läs mer

Gallrings handledning Januari 2010

Gallrings handledning Januari 2010 Gallringshandledning Januari 2010 INNEHÅLL Förord Därför gallrar vi 3 Planering 4 Tidpunkt för uttag 5 Stamval och stamfördelning 6 Gallringsform 8 Gallring av contortatall 10 Gallring av lövskog och lövträd

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta

Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta Verktyget Räkna med rotröta hjälper dig att beräkna rotrötan i ett granbestånd i två steg. I det första steget räknar du ut den förväntade genomsnittliga

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Skogsbruksplan. Tierp Ånbo 1:2 m.fl. Uppsala län

Skogsbruksplan. Tierp Ånbo 1:2 m.fl. Uppsala län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tierp Ånbo : m.fl. Vendel Tierp Uppsala län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 5-6-5 5-6-5-5-6-5 5-6-5 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer