QW493A Bruksanvisning Torktumlare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QW493A Bruksanvisning Torktumlare"

Transkript

1 QW493A Bruksanvisning Torktumlare

2 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare. Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat. INNEHÅLL INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 3 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 3 MILJÖ 5 INSTALLATION 5 Transport av produkten 5 Placering av produkten 6 Borttagning av transportemballage 6 Elektrisk anslutning 6 Byta dörrstopp 7 Speciella tillbehör 7 PRODUKTBESKRIVNING 8 KONTROLLPANEL 9 Kontrollpanel 9 Display 10 INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN 10 PROGRAMÖVERSIKT 10 DAGLIG ANVÄNDNING 12 Sortering av tvätten 12 Genomsnittliga tvättvikter 12 Tända belysningen i maskinen/trumman 13 Ladda tvätten 13 Val av program 14 Skon + -funktionen 14 Intensiv-funktionen 14 Funktionen Skrynkelskydd 14 Funktionen Signal 15 Funktionen Tid 15 Fördröjd Start 15 BARNLÅS 15 Starta programmet 16 Ändra program 16 Plocka ur tvätten 16 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 17 Rengöring av luddfilter 17 Göra rent lucktätningen 18 Tömning av vattenbehållaren 18 Rengöring av kondensorfilter 19 Rengöring av trumman 21 Rengöring av display och maskinens utsida 21 VAD SKA JAG GÖRA OM MASKININSTÄLLNINGAR 23 TEKNISKA DATA 24 SERVICE 25 Med reservation för ändringar

3 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Viktig säkerhetsinformation 3 För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda torktumlaren på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder torktumlaren första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder torktumlaren har god kännedom om dess användning och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med torktumlaren om den flyttas eller säljs, så att alla som använder torktumlaren får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den ska skötas och användas. - Läs igenom bruksanvisningen innan produkten används. Allmän säkerhet Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt. Produkten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att inte småbarn och husdjur kryper in i trumman. Kontrollera trumman före användning för att undvika detta. Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen. För att undvika brandrisk på grund av överhettning, använd inte produkten för att torka följande: Kuddar, täcken och liknande (de lagrar värme). Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren. Koppla alltid loss produkten från eluttaget efter användning och före rengöring och underhåll. Du får inte under några omständigheter försöka reparera torktumlaren själv. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer. Plagg som har fläckar av matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten och tvättmedel innan de torkas i torktumlaren. Explosionsrisk: Torktumla aldrig textilier som har varit i kontakt med lättantändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättsvätska och liknande). Sådana ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumla endast textilier som har tvättats i vatten. Brandrisk: Textilier som har fläckats eller smutsats med vegetabilisk olja eller matolja kan orsaka brand och får inte läggas i torktumlaren. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan tvätten läggs in i torktumlaren.

4 4 Viktig säkerhetsinformation Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna på plaggen som skall läggas in i produkten VARNING Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Brandrisk! Ludd och damm får inte ansamlas runt torktumlaren. Risk för elektrisk stöt! Spruta inte vatten på produkten. Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i en temperatur som säkerställer att den inte skadas. Torktumlaren får inte användas om brandfarliga kemikalier har använts för rengöring. Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika baksug av gaser, in i installationsrummet, från produkter som använder andra bränslen, inklusive öppna spisar. Installation Torktumlaren är tung. Var försiktig när du flyttar den. Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Kundtjänst. Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan både torktumlaren och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker. Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln. Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera fritt under maskinen. Kontrollera efter installationen att torktumlaren inte står på eller trycker mot nätkabeln. Användning Torktumlaren är konstruerad för användning i hemmet. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad. Torktumla endast material som är lämpade för maskintorkning. Följ anvisningarna på varje klädvårdsetikett. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren. Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Genomblöta kläder får inte läggas in i torktumlaren. Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintorkas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen. Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten. Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller basen är skadad på sådant sätt att det finns risk att komma åt torktumlarens insida. Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar. Obs! Het yta : Ta inte på innerbelysningens täckglas när belysningen är tänd. (Endast torktumlare med invändig trumbelysning.)

5 Miljö 5 Barnsäkerhet Torktumlaren får inte användas av barn eller förståndshandikappade utan tillsyn. Barn förstår inte alltid riskerna med att hantera elektriska hushållsapparater. Barn skall övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. MILJÖ VARNING Kvävningsrisk! Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn - håll dessa delar på behörigt avstånd från barn! Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera att barn eller husdjur inte kryper in i trumman. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Miljöinformation Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återvinnas. Emballageplast är märkt med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialet i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer. I torktumlarens värmepump finns ett slutet kylsystem som använder ett fluorklorkolvätefritt kylmedel. Kylsystemet i värmepumpen får inte skadas. VARNING När en produkt inte längre skall användas: Tag ur stickkontakten från eluttaget. Skär av kabeln och kassera den tillsammans med stickkontakten. Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i produkten med risk för deras liv. INSTALLATION Transport av produkten Produkten får endast läggas på sin vänstra sida vid transport (se bilden) om den inte kan transporteras stående.

6 6 Installation VARNING Om produkten inte transporterades stående, låt den i så fall stå upp i 12 timmar innan den ansluts till elnätet och används för första gången, så att oljan kan rinna tillbaka till kompressorn. Annars kan kompressorn skadas. Placering av produkten Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att produkten placeras i närheten av tvättmaskinen. Torktumlaren skall installeras på en ren plats där smuts inte ansamlas. Luften måste kunna cirkulera obehindrat runt produkten. Täck inte över ventilationsgallret på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av produkten. För att vibrationer och buller ska hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används skall den placeras på en stadig och plan yta. Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få torktumlaren att stå helt plant och vågrätt. Fötterna får aldrig demonteras från produkten. Ställ inte maskinen på tjocka mattor, trälister eller liknande så att det fria avståndet mellan maskinen och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan störa produktens funktion. Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå temperaturer på upp till 60 C. Produkten får därför inte placeras på golv som inte tål höga temperaturer. När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än 5 C eller högre än 35 C. Högre och lägre temperaturer kan påverka produktens prestanda. Om produkten skall flyttas måste den transporteras i upprätt läge. Produkten skall inte installeras bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars gångjärn sitter motsatt sida mot torktumlarens så att öppning av torktumlarens lucka hindras. Borttagning av transportemballage FÖRSIKTIGHET Innan torktumlaren används måste allt transportemballage tas bort. 1. Öppna luckan. 2. Drag bort klisterremsorna som sitter upptill i trumman. 3. Tag bort plasten och frigoliten från torktumlaren. Elektrisk anslutning Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter nära lucköppningen (se avsnittet Produktbeskrivning ). Anslut produkten till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser för elektrisk kabeldragning.

7 Installation 7 VARNING Tillverkaren accepterar inget ansvar för sak- eller personskador orsakade av att ovanstående säkerhetsanvisningar inte har följts. Om produkten nätkabel behöver bytas ut MÅSTE detta utföras av vår serviceavdelning. VARNING Kontakten måste vara åtkomlig efter installationen av maskinen. Byta dörrstopp VARNING Innan du byter luckhängning måste du koppla bort maskinen från elnätet. 1. Öppna luckan. 2. Skruva loss gångjärnen A från maskinens A B framsida och ta loss luckan. 3. Ta bort skyddsplattorna B. För att göra C detta använder du en tunn skruvmejsel som du sätter in i springorna såsom visas på bilden. Tryck sedan lätt nedåt och bänd loss täckplattorna A B 4. Använd ett lämpligt verktyg för att trycka på låsblocket C så att det lossnar från snapon-fästet. Ta ut låsblocket, rotera det 180 och sätt tillbaka det på andra sidan. 5. Skruva loss gångjärnen A från luckan, rotera dem 180, sätt tillbaka dem på motsatt sida och skruva fast dem. 6. Sätt tillbaka täckplattorna B på motsatt sida sedan du roterat dem Skruva loss täckplattorna D från maskinens framsida, rotera dem 180 och E D 8. skruva fast dem på motsatt sida Skruva loss lucklåset E, tryck lätt nedåt E F F och ta loss det från maskinen. D 9. Tryck in och ned snäppknappen F, pressa höljet lätt nedåt och ta bort det från maskinens framsida. 10. Flytta över lucklåset E till motsatt sida, skruva ned lucklåset. 11. Sätt på andra sidan sätt in plattan F och låt snap-in-knappen låsa den på plats. 12. Sätt i luckan och gångjärnen i urtagen på maskinens framsida och skruva fast. Viktig information om kontaktskydd: Maskinen är endast säker att använda igen när alla plastdelar har satts tillbaka. Speciella tillbehör Pelarsats Denna monteringssats kan användas för att ställa torktumlaren på en tvättmaskin (60 cm bred, frontmatad) som en utrymmesbesparande tvättmaskin/torktumlarpelare. Tvättmaskinen är nederst och torktumlaren ovanpå. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.

8 8 Produktbeskrivning Kan beställas hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare. Tömningssats Slangsats för direkt tömning av kondensvattnet i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Vattenbehållaren behöver då inte längre tömmas, men den måste sitta kvar på sin plats i maskinen. Slangänden måste utmynna på minst 50 cm och högst 100 cm över golvnivå och får inte har några böjar. Tömningsslangen kan förkortas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen. Kan beställas hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare. Piedestal med låda För att placera torktumlaren på optimal höjd och ha lite extra utrymme för förvaring av t.ex. tvätt. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen. Kan beställas hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare. PRODUKTBESKRIVNING Kontrollpanel 2 Vattenbehållare 3 Trumbelysning

9 Kontrollpanel 9 4 Fint luddfilter 5 Filterlock 6 Luddfilter 7 Typskylt 8 Frontlucka (omhängningsbar) 9 Lucka till luddfilter och kondensor 10 Knapp för öppning av sockelluckan 11 Ventilationsgaller 12 Justerbara fötter KONTROLLPANEL Kontrollpanel Programväljare och strömbrytare På/Av 2 Funktionsknappar 3 Start/Paus -knapp 4 Fördröjd Start -knapp 5 Display 6 Statuslampa 2 3

10 10 Innan maskinen används första gången Display 1 Återstående tid / felmeddelande 2 Varningar 3 Symbol för långt skrynkelskydd 4 Programfas-status 5 Symbol för startfördröjning 6 Symbol för barnlås Beskrivning av displayen Torkning (torkfasindikator) Avkylning (torkfasindikator) Skrynkelskydd (torkfasindikator) Lång antiskrynkling Töm vattenbehållaren (varning) Fördröjd start Rengör filtren (varning) Programtid Rengör kondensorn (Varning) Barnlås - - Tid, intervall (10 min - Fördröjd start, intervall 3 tim) INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN För att avlägsna eventuella rester som kan vara kvar från tillverkningen, torka ur trumman med en fuktig trasa eller kör ett kort torkprogram (cirka 30 minuter) med fuktiga trasor i torktumlaren. I början av torkcykeln (3 5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Det kommer från kompressorn som startar och är normalt för kompressordrivna maskiner, till exempel: kylskåp, frysar. PROGRAMÖVERSIKT Program Extratorrt Laddning 1) Användning/egenskaper Tillval 7 kg Bomull Torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager, t.ex. frottéhanddukar, badrockar. alla utom Skon + och Tid Tvättmärkning

11 Programöversikt 11 Program Skåptorrt Stryktorrt Extratorrt Skåptorrt Stryktorrt Tid Sängkläder Jeans Mikrofibrer Lättstruket Plus Laddning 1) Användning/egenskaper Tillval 7 kg 7 kg 3 kg 3 kg 3 kg 7 kg 3 kg 7 kg 1 kg 1 kg (eller fem skjortor) Torkning av material med jämn tjocklek, t.ex. frottématerial, trikåvaror, handdukar. Torkning av normaltjock bomulls- eller linnetvätt, t.ex. sängkläder, bordslinne. Syntet Torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager, t.ex. pullovrar, sängkläder, bordslinne. Torkning av tunna textilier som inte ska strykas, t.ex. lättskötta skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar. Torkning av tunna kläder som också skall strykas, t.ex. trikåvaror, skjortor. special Torkning av tvätt med tid inställd av användaren. Torkning av sängkläder (underlakan och påslakan, örngott, överkast, duntäckesöverdrag). Torkning av fritidskläder såsom jeans, sweatshirts och liknande med varierande materialtjocklek (t.ex. vid hals, muddar och sömmar). För att torka tunna material, polyester och polyamid som inte ska strykas. Torkning av lättskötta plagg som skjortor och blusar. Efter programmet är plaggen lättast att stryka. För bra resultat rekommenderar vi att man skakar blöta plagg och lägger dem direkt i torktumlaren. När programmet är klart tas plaggen ut och hängs upp på klädhängare. Uppfräschning 1 kg Uppfräschning eller lätt tvätt av kläder. alla utom Skon + och Tid alla utom Skon + och Tid alla utom Tid 2) alla utom Tid Tvättmärkning 2) alla utom Tid 2) alla utom Skon + och Intensiv alla utom Skon + och Tid alla utom Skon + och Tid alla utom Skon + och Tid alla utom Skon + och Tid Förlängt skrynkelskydd, Signal, Fördröjd start

12 12 Daglig användning Program Yllebehandling Laddning 1) Användning/egenskaper Tillval 1 kg 1) maximal vikt på torra kläder 2) select Skon + För uppfräschning av ylleplagg. Plaggen blir mjuka och behagliga. Vi rekommenderar att plaggen tas ut direkt när programmet är klart. Signal, Fördröjd start Tvättmärkning DAGLIG ANVÄNDNING Sortering av tvätten Sortera efter typ av material: Bomull/linne för program i programgruppen Bomull. Bland- och syntetmaterial för program i programgruppen Syntet. Sortera efter klädvårdsetikett: Symbolerna betyder följande: Torkning i torktumlare är i princip möjlig Torkning vid normal temperatur Torkning vid reducerad temperatur Torkning i torktumlare är ej möjlig Lägg inte in våt tvätt i maskinen som inte är märkt som lämplig för torktumling. Denna maskin kan användas för alla typer av våt tvätt som är märkta som lämpliga för torktumling. Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljust färgat tvättgods. Färgerna kan färga av sig. Torka inte bomullsjersey och trikåvaror med Extra -programmet. Persedlarna kan krympa! Ylle och ylleliknande textilier kan torkas med Yllebehandling -programmet. Förberedning av tvätten Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden). Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc). Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Då torkar de bättre. Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Överskrid inte den maximala tvättvikten på 7 kg. Genomsnittliga tvättvikter Badrock Påslakan Arbetsskjorta (herr) 1200 g 700 g 600 g

13 Daglig användning 13 Herrpyjamas Lakan Bordsduk Herrskjorta Nattlinne Örngott Frottéhandduk Blus Damtrosor Herrkalsonger Servett Torkhandduk 500 g 500 g 250 g 200 g 200 g 200 g 200 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g Tända belysningen i maskinen/trumman Vrid programvredet till valfritt program eller till Belysning. Maskinen är nu påslagen. När luckan öppnas tänds ljuset i trumman Ladda tvätten FÖRSIKTIGHET Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten. 1. Öppna luckan: Tryck på luckan (tryckpunkt) 2. Lägg i tvätten (tvinga inte in den). 3. Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall höras från låset då luckan stängs ordentligt.

14 14 Daglig användning Val av program Använd programväljaren för att ställa in önskat program. Den beräknade tiden till programmets slut visas på LCD-displayen, t.ex. ( timmar. minuter ). Programtiden förflyter i steg om en minut. Skon + -funktionen För särskilt skonsam torkning av känsliga material med klädvårdsetiketten och för temperaturkänsliga textilier (t.ex. akryl, viskos). Programmet körs med reducerad värme Skon-programmet är endast lämpligt för tvättmängder upp till 3 kg. Gör så här för att starta det: 1. Välj torkprogram. 2. Tryck på Skon + -knappen (1) kontrollampan ovanför tänds. Tryck på knappen Skon + (1) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampan ovanför släcks. Intensiv -funktionen Du kan öka torkresultatet med funktionen Intensiv Gör så här för att starta det: 1. Välj torkprogram. 2. Tryck på Intensiv -knappen (2) kontrollampan ovanför tänds. Tryck på knappen Intensiv (2) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampan ovanför släcks. Funktionen Skrynkelskydd Denna funktion förlänger skrynkelskyddsfasen till totalt 90 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. För att aktivera funktionen: 1. Välj torkprogram. 2. Tryck på knappen Skrynkelskydd (3) - kontrollampan ovanför tänds och displayen visar symbolen. Om denna extrafunktion väljs förlängs skrynkelskyddsfasen i slutet av torkförloppet med 60 minuter. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkelskyddsfasen.

15 Daglig användning 15 Tryck på knappen Skrynkelskydd en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampan ovanför släcks och 90 försvinner från symbolen. Funktionen Signal Maskinen levereras med Signal -funktionen inaktiverad. När summern är aktiverad ljuder den eller spelar en melodi vid följande tillfällen: programslut skrynkelskyddsfas och när fasen startar och slutar programmet avbryts av en varning larm För att aktivera funktionen: 1. Välj torkprogram. 2. Tryck på knappen Signal (4) - kontrollampan ovanför tänds. Tryck på knappen Signal (4) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampan ovanför släcks. Funktionen Tid För att välja programlängd när du har valt Tid. Du kan välja programlängd från 10 minuter till 3 timmar i steg om 10 minuter. 1. Vrid programväljaren till Tid. På displayen visas 10' blinkande (vilket motsvarar avkylningsfasen). 2. Tryck upprepade gånger på Tid -knappen (5) tills önskad programlängd visas på displayen, t.ex. för ett program på 20 minuter. Om en programlängd inte väljs är varaktigheten automatiskt inställd på 10 minuter. Fördröjd Start Med denna funktion kan du fördröja starten av ett torkprogram från 30 minuter till maximalt 20 timmar. 1. Välj torkprogram och tillvalsfunktioner. 2. Tryck flera gånger på Fördröjd start tills önskad fördröjd start visas på displayen, t.ex. om programmet ska starta efter 12 timmar. 3. Tryck på Start/Paus -knappen för att aktivera fördröjningstimern. Tiden börjar att räknas ned på displayen BARNLÅS Barnlåset kan aktiveras för att förhindra att ett program av misstag startas eller att ett pågående program oavsiktligt ändras. Barnlåsfunktionen låser alla knappar och programväljaren. Barnlåset aktiveras och inaktiveras genom att hålla knapparna Skrynkelskydd (3) och Signal (4) intryckta samtidigt i 5 sekunder. Innan ett program startas: Torktumlaren kan inte användas. När ett program har startats: Det pågående programmet kan inte ändras. Symbolen visas på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat. Barnlåset inaktiveras inte när programmet är klart. Om du vill välja ett nytt program måste du först inaktivera barnlåset.

16 16 Daglig användning Starta programmet Tryck på Start/Paus -knappen (6). Programmet startar. Programfaserna indikeras på displayen med motsvarande symboler: - torkfas - avkylningsfas - skrynkelskyddsfas Medan ett program väljs visas alla tillämpliga programfassymboler. När programmet har startat visas endast den aktuella programfasen med motsvarande symbol. Ändra program För att ändra ett program som valts av misstag när programmet har startat, vrid först programväljaren till AV och ställ sedan in ett nytt program. Programmet kan inte ändras direkt när det en gång har startat. Om du ändå försöker byta program med programväljaren blinkar programfasdisplayen och underhållslamporna. Om en funktion väljs (utom Signal ) visas Err på multidisplayen. Torkprogrammet påverkas emellertid inte av detta (för att skydda tvätten). Plocka ur tvätten När torkprogrammet är klart visar displayen blinkande samt skrynkelskyddssymbolen. Om du har tryckt på Signal -knappen (4) avges en ljudsignal intermittent i cirka en minut. Torkningsförloppen följs automatiskt av en skrynkelskyddsfas som varar cirka 30 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkelskyddsfasen. (Tvätten bör senast tas ut mot slutet av skrynkelskyddsfasens för att motverka att skrynklor bildas.) Om funktionen Skrynkelskydd har valts förlängs skrynkelskyddsfasen med 60 minuter. 1. Öppna luckan. 2. Ta bort ludd från det mikrofina filtret innan du tar ut tvätten. Det är bäst att använda en fuktig hand till detta (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). 3. Ta ut tvätten. 4. Vrid programväljaren till Av. Efter varje torkprogram: - Rengör det mikrofina filtret och det fina filtret. - Töm kondensvattenbehållaren (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). 5. Stäng luckan.

17 Underhåll och rengöring 17 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Rengöring av luddfilter Filtren samlar in allt ludd som samlas under torktumlingen. För att se till att torktumlaren fungerar bra skall luddfiltren (det mikrofina filtret och det fina filtret) rengöras efter varje torkprogram. Varningssymbolen visas för att påminna dig om att göra detta. FÖRSIKTIGHET Använd inte torktumlaren utan luddfiltren eller med skadade eller tilltäppta luddfilter. 1. Öppna luckan. 2. Använd en fuktad hand för att rengöra det mikrofina filtret som sitter i den nedre delen av lucköppningen. 3. Efter en tid bildas en beläggning på filtren som orsakas av tvättmedelsrester. Rengör filtren med varmt vatten och en borste för att få bort beläggningen. Avlägsna filtret från lucköppningen genom att dra ut det. Det kan placeras med piggen riktad åt vänster eller höger. Glöm inte att sätta tillbaka det efter rengöring. 4. Tryck ned spärrknappen på det grova nätfiltret. Filterlocket fälls ut.

18 18 Underhåll och rengöring 5. Ta ut det fina filtret. 6. Ta bort luddet från det fina filtret. Det är bäst att använda en fuktad hand till detta. Rengör hela filterområdet Filterområdet behöver inte rengöras efter varje torkprogram, men du bör kontrollera det regelbundet och ta bort ludd när det behövs. 7. För att göra det, ta tag i toppen på filterlocket och dra det utåt tills det lossnar från de 2 fästena. 8. Ta bort luddet från hela filterområdet. Det är bäst att använda en dammsugare till detta. 9. Tryck in båda sidorna på filterlocket i hållarna på luckan tills de klickar på plats. 10. Sätt tillbaka det fina filtret. 11. Tryck fast filterlocket tills det låser fast i spärrmekanismen. Om det fina filtret inte sitter rätt kommer filterlocket inte att klicka på plats och luckan kan inte stängas. Göra rent lucktätningen Rengör lucktätningen med en fuktig trasa så fort torkprogrammet är klart. Tömning av vattenbehållaren Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. Om vattenbehållaren blir full kommer ett pågående program att avbrytas automatiskt och symbolen Töm vattenbehållaren visas på displayen. Behållaren måste tömmas för att programmet skall kunna fortsätta.

19 Underhåll och rengöring 19 VARNING Förgiftningsrisk föreligger Vattnet från vattenbehållaren lämpar sig inte för att dricka eller för att användas i matlagning. 1. Dra ut vattenbehållaren 1 och dra upp avtappningsröret så långt det går Häll ut kondensvattnet i ett handfat eller liknande. 3. För tillbaka tömningspipen och sätt tillbaka behållaren. Om programmet har avbrutits p.g.a. fylld vattenbehållare: Tryck på Start/Paus - knappen för att fortsätta torkprogrammet Vattnet från vattenbehållaren kan användas som destillerat vatten, t.ex. till ångstrykning. Du bör emellertid först filtrera vattnet (t.ex. med ett kaffefilter) för att avlägsna restprodukter och små luddpartiklar. Rengöring av kondensorfilter Om kontrollampan Rengör bottenfilter lyser, måste kondensorns luddfilter i produktens botten rengöras, till exempel efter 3 torkprogram. Båda filtren sitter i produktens sockel. Vatten kan samlas i filterhuset, det är därför normalt att kondensorns luddfilter är våta. Använd inte torktumlaren utan luddfiltren. Igentäppta filter ökar energiförbrukningen (längre torkprogram) och skadar produkten. En smutsig värmepump måste rengöras av servicetekniker vilket är dyrt. 1. Öppna luckan 2. Öppna sockelluckan: För att göra detta, tryck på spärren nedtill i lucköppningen och öppna sockelluckan åt vänster

20 20 Underhåll och rengöring 3. Drag ut filterhuset ur sockeln med handtaget. 4. Rengöring av luddfiltret: Ta bort filtret från huset genom att trycka på tryckpunkterna på sidorna och dra filterramen uppåt och ut ur huset. Avlägsna luddet från luddfiltret med en fuktad hand Använd en fuktad hand för att ta bort luddet från filtret i sockeln. Drag vid behov ut filtret och rengör det med varmt vatten och en borste. Rengör luckans insida, filterutrymmet och gummipackningarna från ludd.

21 Vad ska jag göra om Sätt in luddfiltret i sockeln a. Sätt in det andra luddfiltret i filterhuset (det skall höras att det låser fast) och skjut in det i filterutrymmet b. Stäng sockelluckan. Obs! Om luddfiltret inte sitter på plats i filterhuset kan filterhuset inte föras in i produktens sockel. 7. Tag vid behov, ungefär var sjätte månad, bort ludd från kondensorn med medföljande svamp. Använd gummihandskar när du gör detta. Tips: Luddet kan lättare tas bort om det först fuktas (till exempel med en sprayflaska) eller med dammsugaren (då ska det vara torrt). a b Rengöring av trumman FÖRSIKTIGHET Använd inga produkter med slipeffekt för att rengöra trumman. Använd milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Se till att innerytan på trumman och trumbladen är rena. Mineraler från vatten eller rengöringsprodukter kan samlas på trummans inneryta. Det gör att tvätten inte blir riktigt torr. Rengöring av display och maskinens utsida FÖRSIKTIGHET Använd inte möbelrengöringsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen. Använd en fuktig trasa för att torka av displayen och maskinens utsida. VAD SKA JAG GÖRA OM... Egen felsökning Problem 1) Möjlig orsak Åtgärd Torktumlaren fungerar inte. Otillfredsställande torkresultat. Torktumlaren är inte ansluten till elnätet. Luckan är öppen. Knappen START PAUS har inte tryckts in. Sätt i stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation). Stäng luckan Tryck på START PAUS -knappen. Fel program inställt. Välj ett lämpligt program. 2) Luddfiltren är igensatta. Rengör luddfiltren. 3) Kondensorn är igensatt. Rengör kondensorn. 3)

22 22 Vad ska jag göra om... Luckan går inte att stänga Err ( Error ) i displayen. 5) Ingen trumbelysning Onormal nedräkning av tid i displayen 5) Program inaktivt Torkprogram för kort Torkprogram tar för lång tid 6) Maximal tvättvikt har överskridits. Ventilationsgallret är övertäckt. Rester inuti trumman. Överskrid inte den maximala tvättvikten. Tag bort det som täcker ventilationsgallret på sockeln. Rengör trummans insida. Hög vattenhårdhet. Ställ in lämplig vattenhårdhet. 4) Filtren är inte låsta på plats. Parametrar har försökt att ändras efter att programmet har startat. Programväljaren är i AV -läge. Glödlampan är trasig. Tiden tills programmet är klart beräknas baserat på: Typ av tvätt, tvättmängd och tvättens fuktighet. Full vattenbehållare. För lite tvätt./för torr tvätt för det valda programmet. Luddfiltren är igensatta. För stor tvättmängd. Tvätten inte tillräckligt centrifugerad. Ovanligt hög rumstemperatur - inget maskinfel. Sätt finfiltret på plats och/eller snäpp fast grovfiltret. Stäng av och sätt på torktumlaren. Ställ in önskade parametrar. Vrid den till BELYSNING (om möjligt) eller till något program. Byt glödlampa (se nästa avsnitt). Automatisk process; Det är inte fel på torktumlaren. Töm vattenbehållaren 3), tryck på START PAUS knappen. Välj ett tidprogram eller högre torrhetsgrad (t.ex. EXTRA TORRT ). Rengör luddfiltren. Överskrid inte den maximala tvättvikten. Centrifugera tvätten ordentligt. Sänk rumstemperaturen om det går. 1) Vid felmeddelande i displayen (till exempel E51 - endast torktumlare med display): Stäng av och sätt på torktumlaren. Ställ in program. Tryck på START PAUS knappen. Fungerar inte? - kontakta vår lokala kundtjänst och meddela felkoden. 2) Följ programrekommendationerna - se avsnitt Programöversikt. 3) Se avsnitt Skötsel och rengöring. 4) Se avsnitt Inställningar. 5) Bara torktumlare med display. 6) Anmärkning: Efter cirka 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se avsnitt Torkprogram klart ). Byta glödlampan till den inre belysningen Använd endast en speciell glödlampa avsedd för torktumlare. Den speciella glödlampan kan du köpa hos vår lokala serviceavdelning. När torktumlaren sätts på släcks den invändiga belysningen efter 4 minuter om luckan är öppen.

23 Maskininställningar 23 VARNING Använd inte vanliga glödlampor! De utvecklar för mycket värme och kan skada torktumlaren! Innen du byter glödlampa måste du koppla loss maskinen från elnätet. Vid permanent anslutning: skruva ur säkringen helt. 1. Skruva ut täckglaset över glödlampan (sitter i överkanten direkt bakom lucköppningen. Se "Beskrivning av maskinen"). 2. Byt ut den trasiga glödlampan. 3. Skruva tillbaka täckglaset på plats. Kontrollera att O-ringen sitter korrekt och tätar som den ska innan du skruvar fast täckglaset över lampan. Använd inte torktumlaren om O-ringen till belysningen saknas. VARNING Av säkerhetsskäl måste täckglaset skruvas åt ordentligt. Om detta inte görs får torktumlaren inte användas. MASKININSTÄLLNINGAR Inställning Ljudsignal permanent på/av Åtgärd 1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skon + (1) och Intensiv (2) intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. lysdioden ovanför Signal -knappen (4) tänds signalen permanent på. lysdioden släcks signalen är permanent av. 3. Signalen är som standard alltid avstängd. Du kan använda Signal -knappen för att aktivera eller inaktivera ljudsignalen, men maskinen kommer inte ihåg ditt val. Vattenhårdhet 1) 1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skon + (1) och Tid (5) intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen: låg konduktivitet <300 μs/cm medium konduktivitet μs/cm hög konduktivitet >600 μs/cm 3. Tryck på Start/Paus -knappen (6) tills önskad nivå är inställd. 4. För att lagra inställningen, tryck samtidigt på knapparna Skon + (1) och Tid (5) eller vrid ratten till läge Av.

24 24 Tekniska data Inställning Tömning av vattenbehållare - varningsmeddelande av 2) Åtgärd 1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Intensiv (2) och Tid (5) intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen: varningssymbolen och - varningsmeddelande av varningssymbolen och - varningsmeddelande på 1) Vatten innehåller varierande mängder kalk och mineralsalter, vilket gör att vattnets elektriska ledningsförmåga (konduktivitet) varierar beroende på det geografiska läget. Om vattnets konduktivitet avviker väsentligt från det förinställda fabriksvärdet kan detta påverka restfuktigheten hos tvätten vid avslutad torkning. Med den här torktumlaren kan du reglera känsligheten hos torrhetssensorn baserat på vattnets konduktivitetsvärde. 2) Varningslampan är enligt förinställningen aktiverad och tänds alltid när ett torkprogram är klart eller under programmet om vattenbehållaren blir full. När extern tömning används för kondensvattnet kan varningen vara avstängd TEKNISKA DATA Höjd x bredd x djup Trumvolym Djup med öppen lucka Höjden kan justeras med Vikt i tomt tillstånd Kapacitet (beroende på program) 1) Nätspänning Nödvändig säkring Total effekt Energiklass Energiförbrukning (7 kg bomull, förcentrifugerad vid 1000 varv/minut) 2) Genomsnittlig årlig energiförbrukning Tryck på 85 x 60 x 58 cm 108 l 109 cm 1,5 cm cirka 52 kg max. 7 kg 230 V 6 A 1050 W A 1,85 kwh 124,2 kwh Hushållsbruk Tillåten omgivningstemperatur + 5 C till + 35 C Förbrukningsvärden Förbrukningsvärdena har fastställts under normalförhållanden. När torktumlaren används i ett hushåll kan förbrukningsvärdena avvika. produktens genomsnittliga torktid i minuter. Program

25 Service 25 SERVICE 1,85 / 140 (7 kg tvätt förcentrifugerad vid 1 Bomull skåptorrt 3) 000 varv/minut) 1.57/ 123 (7 kg last centrifugerad vid varv/ minut) Bomull stryktorrt 3) 1,39 / 110 (7 kg tvätt förcentrifugerad vid varv/minut) Syntet skåptorrt 3) 0,58 / 45 (3 kg tvätt förcentrifugerad vid 1200 varv/minut) 1) Annan kapacitet kan krävas i vissa länder till följd av andra mätmetoder. 2) enligt EN ) Information till provanstalter: Programmet skall kontrolleras enligt EN Om tekniska fel uppträder, försök lösa problemet själv med hjälp av bruksanvisningen - se avsnitt Om maskinen inte fungerar. Om du inte kan lösa problemet själv, ska du kontakta vår kundtjänstavdelning eller någon av våra servicepartners. För att snabbt kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter: Modellbeteckning Produktnummer (PNC) Serienummer (S No.), anges på typskylten som sitter på produkten - För att hitta den, se avsnitt Produktbeskrivning Typ av fel Eventuella felmeddelanden som visas på displayen. För att du skall ha de nödvändiga referensnumren tillgängliga rekommenderar vi att du antecknar dem här: Modellbeteckning:... PNC:... S No:...

26 26

27 27

28 A

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

bruksanvisning Iron Aid EDI97170W bruksanvisning Iron Aid EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7027

Bruksanvisning. Torktumlare TK7027 Bruksanvisning Torktumlare TK7027 Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Innan torktumlaren används första gången 7 Programöversikt _ 7 Sortering och förberedning

Läs mer

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Viktig säkerhetsinformation Viktigt För din egen säkerhet och för att

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LTH57560. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LTH57560

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

QW491A Bruksanvisning Kondenstumlare med värmepump

QW491A Bruksanvisning Kondenstumlare med värmepump QW491A Bruksanvisning Kondenstumlare med värmepump 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW503TK http://sv.yourpdfguides.com/dref/838217

Din manual HUSQVARNA QW503TK http://sv.yourpdfguides.com/dref/838217 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp

Bruksanvisning. Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp Bruksanvisning Tvättmaskin Torktumlare Torkskåp TVÄTTMASKIN PW 6055 Vario / PW 6065 Vario, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna. Multifunktionsväljare och

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se

Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se Art. nr. H880929 2012 Bosch Home Appliances, BSH Home Appliances AB Tvätt- och torkexperten.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer