bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning Iron Aid EDI97170W"

Transkript

1 bruksanvisning Iron Aid EDI97170W

2 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel 6 Vad som visas på displayen 6 Före första användning 6 Sortering och förberedning av tvätten 7 Starta torktumlaren första gången 7 Iron Aid TM Ångsystem 8 Start av ett Iron Aid TM-program 12 Torkning 13 Start av ett torkprogram 15 Torkrack 16 Rengöring och underhåll 17 Vad ska jag göra om Tekniska data 22 Torktumlarens inställningar 23 Information till provningsanstalter 24 Installation 24 Service 26 Garanti/Kundtjänst 27 Europa-Garanti Med reservation för ändringar Viktig säkerhetsinformation Viktigt Använd endast Iron Aidprogrammen med destillerat vatten! Vanligt kranvatten skadar maskinen. Viktigt För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda torktumlaren på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder torktumlaren för första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder torktumlaren har god kännedom om dess användning och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med torktumlaren om den flyttas eller säljs, så att alla som använder torktumlaren får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den ska skötas och användas. Allmän säkerhet Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt. Torktumlaren är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att inga husdjur kryper in i trumman. Titta efter inne i trumman innan du använder torktumlaren. Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen. Använd inte torktumlaren för att torka sådana textilier som listas nedan. De kan bli alltför torra och orsaka brandrisk: Kuddar, täcken och liknande (de lagrar värme). Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren. Koppla alltid loss torktumlaren från eluttaget efter användning och före rengöring och underhåll. Du får inte under några omständigheter försöka reparera torktumlaren på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer.

3 electrolux 3 Plagg som har fläckar av matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten och tvättmedel innan de torkas i torktumlaren. Explosionsrisk: Torktumla aldrig textilier som har varit i kontakt med antändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättsvätska och liknande). Sådana ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumla endast textilier som har tvättats i vatten. Brandrisk: Textilier som har fläckats eller smutsats med vegetabilisk olja eller matolja kan orsaka brand och får inte läggas i torktumlaren. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning köras innan tvätten läggs in i torktumlaren. Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna på plaggen som skall läggas in i maskinen. Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten. De justerbara fötterna får aldrig demonteras från maskinen. Grenuttag och förlängningskablar får inte användas. Brandrisk på grund av överhettning! Spruta inte vatten på torktumlaren. Risk för elektriska stötar! Luta dig inte mot luckan när den är öppen. Maskinen kan välta. När tork- eller Iron Aid-program stoppas kan tvätten och trumman vara heta. Risk för brännskador! Var försiktig när du plockar ur tvätten. Var försiktig när du stänger av Iron Aidprogrammet: öppna inte luckan under ångfasen. Den heta ångan kan orsaka brännskador. Displayen visar ett meddelande för att markera ångfasen. Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i en temperatur som säkerställer att den inte skadas. Obs Het yta: Ta inte på maskinens baksida när den arbetar. Varning Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Brandrisk! Risk för elektriska stötar! Spruta inte vatten på maskinen. Installation Torktumlaren är tung. Var försiktig när du flyttar den. Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Kundtjänst. Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan både torktumlaren och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i en temperatur som säkerställer att den inte skadas. Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker. Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln. Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera fritt under maskinen. Kontrollera efter installationen att torktumlaren inte står på eller trycker mot nätkabeln. Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin måste pelarsatsen användas (extra tillbehör). Användning Maskinen är avsedd för torkning och ångbehandling av normal tvätt i privata hushåll. Torktumlaren är konstruerad för användning i hemmet. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad. Torktumla endast material som är märkta för torktumling. Följ anvisningarna på varje klädvårdsetikett. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren. Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Genomblöta kläder får inte läggas in i torktumlaren.

4 4 electrolux Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintorkas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen. Vid användning av kemtvättmedel: använd endast produkter som tillverkaren har godkänt som lämpliga för torktumlaren. rengör alltid luddfiltren efter varje tork- eller Iron Aid-program. Använd inte maskinen utan luddfilter eller med skadade luddfilter. Brandrisk! Fyll endast på vattentanken för ångbehandling med destillerat vatten. Använd inte kranvatten eller några tillsatser! Kondensvattnet från torktumlarens kondensvattenbehållare kan också användas om det filtreras först (t.ex. genom ett kaffefilter). Rengör kondensorn regelbundet. Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten. Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller basen är skadad på sådant sätt att det finns risk att komma åt torktumlarens insida. Miljö Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Gammal maskin Varning Koppla loss maskinen från eluttaget när du inte har användning för den längre. Skär av nätkabeln och kassera den tillsammans med stickkontakten. Förstör luckans dörrhake. Barn kan då inte låsa in sig i maskinen med risk för sina liv. Med Iron Aid-maskin staplad på en tvättmaskin (pelare): placera inga föremål ovanpå maskinen. Föremålen kan falla ned under drift. Lampglaset för innerbelysningen måste skruvas åt ordentligt. Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar. Obs! Het yta: Ta inte på innerbelysningens täckglas när belysningen är tänd. Barnsäkerhet Torktumlaren får inte användas av barn eller förståndshandikappade utan tillsyn. Barn skall övervakas för att säkerställa att de inte leker med torktumlaren. Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn - kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material utom räckhåll för barn. Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn. Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman. Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer. Miljöråd I torktumlaren blir tvätten fluffig och mjuk. Mjukgöringsmedel behövs därför inte då du tvättar. Torktumlaren fungerar mest ekonomiskt om du: alltid håller ventilationsöppningarna på maskinens baksida fria, fyller maskinen så mycket som anges i programöversikten, ser till att ventilationen är god i rummet där torktumlaren är placerad, rengör det mikrofina filtret och det fina filtret efter varje torkprogram, centrifugerar tvätten väl före torkning.

5 electrolux 5 Energiförbrukningen påverkas av den centrifugeringshastighet som tvättmaskinen är inställd på. Högre centrifugeringshastighet ger lägre energiförbrukning vid torkningen. Produktbeskrivning Kontrollpanel 2 Luddfilter 3 Laddningslucka (omhängningsbar) 4 Ventilationsgaller 5 Justerbara fötter 6 Ventil / filter för vattencirkulation, Påfyllningspip för ångvattentank 7 Låda med kondensvattenbehållare 8 Trumbelysning 9 Torkrack 10 Tryckknapp för lucköppning 11 Typskylt 12 Kondensor 13 Tömningsslang för vattenbehållare 14 Lucka för kondensor

6 6 electrolux Kontrollpanel Programväljare och strömbrytare På/Av 2 Display 3 Knapp för FÖRDRÖJD START 4 Underhållsdisplayer KONDENSOR FILTER BEHÅLLARE 5 Funktionsknappar 6 START/PAUS-knapp Vad som visas på displayen TVÄTTMÄNGD 2 RESTFUKT 3 Förval av starttid 4 Torkning 5 Iron Aid-program 6 Avkylning 7 Skrynkelskydd 8 RESTFUKTsgrad - display Före första användning För att avlägsna eventuella rester som kan vara kvar från tillverkningen, torka ur trumman med en fuktig trasa eller kör ett kort torkprogram (30 MIN) med fuktiga trasor i torktumlaren. 9 Ångfilter - kontrollampa 10 SKON 11 Barnlås 12 Ångvattentank - kontrollampa 13 SIGNAL 14 Ångdisplay 15 Starttid / programtid - display 1. Vrid programvredet till TIME (TID). 2. Tryck upprepade gånger på TIME (TID) knappen tills 0.30 visas i displayen. 3. Tryck på START/PAUSE (START/PAUS) knappen.

7 Sortering och förberedning av tvätten Sortering av tvätten Sortera efter typ av material: Bomull/linne för program i programgruppen BOMULL. electrolux 7 Bland- och syntetmaterial för program i programgruppen SYNTET. Sortering efter klädvårdsetiketter. Symbolerna betyder följande: Torkning i torktumlare är i princip möjlig Torka vid normal temperatur Viktigt Lägg inte in våt tvätt i maskinen som inte är märkt som lämplig för torktumling. Denna maskin kan användas för alla typer av våt tvätt som är märkta som lämpliga för torktumling. Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljust färgat tvättgods. Färgerna kan färga av sig. Torka inte bomullsjersey och trikåvaror med EXTRA-programmet. Persedlarna kan krympa! Ylle och liknande textilier kan torkas med YLLE-programmet. Centrifugera ylletextilier så mycket som möjligt (max varv/minut) före torkningen. Torka bara ylletextilier tillsammans med plagg av liknande material, färg och vikt. Torka tunga ylleplagg separat. Särskilda anmärkningar om Iron Aid Försiktighet Följande material kan inte behandlas med ett Iron Aid-program: ylletrikåvaror, läder, textilier med stora metall-, trä- eller plastdelar, textilier med metalldelar som kan rosta, oljekläder eller vaximpregnerade bomullsplagg. För att fräscha upp tvätt med ett Iron Aidprogram, sortera tvätten efter storlek, vikt, Starta torktumlaren första gången Sätta på torktumlaren / tända belysningen. Vrid programväljaren till valfritt program. Maskinen är nu påslagen. När luckan öppnas tänds belysningen i trumman. Öppna luckan / lägga i tvätt: 1. Öppna luckan: Tryck på luckan (se tryckpunkt). Torka vid reducerad temperatur (tryck på knappen SKON!) Torkning i torktumlare är ej möjlig material och färg Fräscha endast upp textilier tillsammans som har liknande storlek, vikt, material och färg. Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljust färgat tvättgods. Färgerna kan blekna (kontrollera materialets färgäkthet på ett ställe som inte syns när materialet är fuktigt). Använd inte kemtvättmedel i kombination med Iron Aid-program. Förberedning av tvätten Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden). Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc). Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Då torkar de bättre. Särskilda anmärkningar om Iron Aid Innan du behandlar plagg med ett Iron Aidprogram, ta bort fläckar genom att tvätta plaggen eller använd ett lämpligt fläckborttagningsmedel. Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Då torkar de bättre.

8 8 electrolux 2. Lägg i tvätten (tvinga inte in den / lägg inte i för mycket tvätt). Försiktighet Obs! Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten. 3. Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall höras från låset då luckan stängs ordentligt. Iron Aid TM Ångsystem Fyll på vattentanken Du måste fylla på vattentanken innan du använder ett Iron Aid-program första gången. Använd destillerat vatten om det ännu inte finns något kondensvatten från tidigare torkprogram (se avsnittet "Rengöring och underhåll, Tömning av kondensvattenbehållaren"). Om indikatorn för vattentanken tänds på displayen när du har valt ett Iron Aid-program behöver du fylla på vattentanken med destillerat vatten. Annars kan du inte starta något Iron Aid-program. Försiktighet Viktigt! Fyll endast på vattentanken med destillerat eller helt avsaltat vatten. Använd inte kranvatten eller några tillsatser! Du kan även använda kondensvattnet från tanken om du filtrerar det först (använd medföljande behållare: se vidstående figur). 1. Dra ut kondensvattenbehållaren en bit Fäll ut vattentankens påfyllningspip (1) och dra ut den (2) Använd behållaren och fyll på destillerat vatten upp till MAX-markeringen inuti tanken.

9 electrolux 9 För att aktivera vattencirkulationen, ställ ventilen i ON-läge. Gör på följande sätt: 1. Dra ut kondensvattenbehållaren en bit (1). Bakom behållaren finner du vattentankens påfyllningspip (2). max 2 4. Fäll upp påfyllningspipen och för in lådan med kondensvattenbehållaren. I torrt tillstånd kan alla textilier som inte förbjuds i avsnittet "Sortering och förberedning av tvätten" behandlas med Iron Aid Ångsystem. Våta textilier får endast behandlas om de är märkta som lämpliga för torkprogram. System för vattencirkulation Med detta system kan du för ett Iron Aid ångprogram automatiskt använda det kondensvatten som samlas upp i kondensvattenbehållaren under ett torkprogram. Försiktighet Vattnet i kondensvattenbehållaren fyller aldrig på ångvattentanken automatiskt. Systemet för vattencirkulation fungerar endast om det förses med vatten som bildas under vanliga torkprogram. För att aktivera detta system, vrid ventilen till ON-läget. När ventilen är i ON-läge fylls ångvattentanken på under nästa torkprogram. Vattenkretsen fyller automatiskt på ångvattentanken. Iron Aid-program - Översikt Program max. vikt (vikt i torrt tillstånd) Tillvalsfunktioner / alternativ MÄNGD SIGNAL 2. Vrid ventilen till ON-läget. Vattenkretsen fyller automatiskt på ångvattentanken under nästa torkprogram. Ångvattentanken är tom. Fyll på den och tryck sedan på START/PAUS. Om ventilen är stängd (OFF-läge) fungerar inte cirkulationssystemet. Användning / egenskaper 1 BOMULL 1,0 kg SYNTET 1,0 kg För 1-6 bomullsskjortor. Min. 80 % naturfiber (bomull, linne, etc). För 1-6 SYNTETkjortor. Max. 20 % naturfiber (bomull, linne, etc). våt, torr våt, torr

10 10 electrolux Program max. vikt (vikt i torrt tillstånd) Tillvalsfunktioner / alternativ MÄNGD SIGNAL Användning / egenskaper BOMULL 3,0 kg SYNTET 1,5 kg FRÄSCHA UPP 2,5 kg All information under Användning / egenskaper är endast avsedd som vägledning. Resultaten efter uppfräschning kan variera beroende på det valda programmet och inte minst på textiliernas sammansättning och övriga egenskaper. Resultaten kan vid behov förbättras genom att använda andra program och ångnivåer. Exempelvis kan vissa textilier som innehåller mer än 20 % syntetmaterial, med rätt sammansättning, uppföra sig mer som bomullstextilier i ett Iron Aid-program. Du kan därför få ett bättre resultat genom att välja ett Iron Aid-program för bomull. På grund av den mångfald textilsorter och materialegenskaper som idag kan tillverkas med olika mekaniska och kemiska processer rekommenderar vi att du kör de första Iron Aid-programmen med låga ångnivåer och med ett fåtal plagg som är så lika som möjligt. Du kan sedan försiktigt börja variera inställningarna för Iron Aid-programmen för att genom erfarenhet lära dig hur du skall erhålla de bästa resultaten baserat på tvättmängd, textilkvalitet, ångnivå och Iron Aid TM -program. Se även medföljande Textilguide. För uppfräschning av bomullsplagg. Min. 80 % naturfiber (bomull, linne, etc). För uppfräschning av plagg i syntetmaterial. Max. 20 % naturfiber (bomull, linne, etc). För en kostym eller upp till två kavajer, byxor eller liknande plagg. Också lämpligt för att ta bort lukter. Endast för torra plagg. våt, torr våt, torr

11 electrolux 11 BOMULL SYNTET BOMULL SYNTET Program MÄNGD Tvättmängd MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX 1-2 skjortor 3-4 skjortor 5-6 skjortor 1-2 skjortor 3-4 skjortor 5-6 skjortor 0,5-1 kg 1-2 kg 2-3 kg 0,2-0,5 kg 0,5-1 kg 1-1,5 kg PROGRAMTID torr [min.] 1) PROGRAMTID våt [min.] 1) FRÄSCHA UPP MIN MED 1 par byxor 1 kavaj MAX 1 kostym 1) Exakta programtider visas på displayen när maskinen har utfört våt/torr-avkänning (cirka 2 minuter). All information om valet av ångnivå och motsvarande tvättmängd är endast förslag. I vissa fall kan en högre ångnivå eller en mindre tvättmängd ge bättre resultat. Programmet FRÄSCHA UPP är ett skonsamt Iron Aid-program för ej tvättbara textilier. Om det någon gång inträffar att ett plagg tappar formen kan denna återställas genom att stryka plagget. Val av program Använd programväljaren för att ställa in önskat program. Den beräknade programtiden (i minuter) visas på multidisplayen. MÄNGD används för att ställa in lämplig ångnivå: MIN, MED eller MAX. Alla Iron Aid-program utom FRÄSCHA UPP-programmet känner automatiskt av den kvarvarande fuktigheten i kläderna. Om tvätten är våt aktiveras först ett torkprogram om så behövs. Under MÄNGD i tabellen anges lämplig ångnivå för den valda tvätten. 1. Tryck flera gånger på MÄNGD-knappen tills önskad ångnivå ( MIN, MED eller MAX) visas på displayen. Om MÄNGD-knappen inte trycks in när ett Iron Aid-program har valts väljs medelnivån ( MED) automatiskt. Om du väljer FRÄSCHA UPP-programmet väljs MIN automatiskt. Välj ångnivå (MÄNGD) För att erhålla bästa resultat krävs olika ångnivåer för olika tvättmängder.

12 12 electrolux Obs: Om du är osäker, välj alltid en lägre ångnivå först tills du har lite mer erfarenhet av olika tvättmängder och materialtyper och deras optimala ångnivåer. Om en för hög ångnivå väljs kan kläderna tappa formen. Om en för låg ångnivå väljs kan skrynklor finnas kvar. Val av tillvalsfunktioner Tillvalsfunktionerna som kan väljas för Iron Aid-programmen är SIGNAL, SENARE START och BARNLÅS. SIGNAL Maskinen levereras med SIGNAL -funktionen aktiverad. När torkprogrammet är klart avges en periodisk SIGNAL. En SIGNAL är också inställd att avges varje gång en knapp trycks in eller ett program ändras med programväljaren. Knappen används för att sätta på eller stänga av funktionen. När funktionen är aktiverad visas SIGNAL -symbolen på displayen. SENARE START Med SENARE START-knappen kan du senarelägga starten av ett program med mellan 30 minuter ( ) och maximalt 20 timmar ( ). Start av ett Iron Aid TM -program Tryck på START/PAUS-knappen. Programmet startar. Först visas torkfasindikatorn på displayen. Displayen visar också varaktigheten hos det valda Iron Aid-programmet, men exklusive den extra torkfasen. Med våt tvätt visar maskinen efter några minuter korrekt programtid för Iron Aid-programmet, inklusive det inledande torkprogrammet. Så snart lämplig torrhet har nåtts startar Iron Aid-programmet automatiskt. Ångindikatorn visar hur Iron Aid-programmet fortskrider på displayen. De enskilda ångfaserna visas som animerade ångmoln. 1. Välj program och tillvalsfunktioner. 2. Tryck flera gånger på SENARE STARTknappen tills önskad tidsfördröjning visas på displayen, t.ex. om programmet skall starta om 12 timmar. 3. Tryck på START/PAUS-knappen för att aktivera fördröjningstimern. Tiden som återstår tills programmet är inställt att starta visas hela tiden (t.ex.,,, etc). Om displayen visar och du trycker på knappen igen avbryts fördröjningstiden. Displayen kommer att visa och sedan varaktigheten hos det valda programmet. BARNLÅS Barnlåset kan aktiveras för att förhindra att ett program av misstag startas eller att ett pågående program oavsiktligt ändras. Barnlåsfunktionen låser alla knappar samt programväljaren. Barnlåset aktiveras och inaktiveras genom att hålla knapparna SIGNAL och TID intryckta samtidigt i 5 sekunder. Innan ett program startas: Torktumlaren kan inte användas. När ett program har startats: Det pågående programmet kan inte ändras. Symbolen visas på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat. Barnlåset inaktiveras inte när programmet är klart. Om du vill välja ett nytt program måste du först inaktivera barnlåset. Försiktighet Obs: Medan ångfaserna som ingår i Iron Aid-programmet, och även skrynkelskyddsfasen (visas som animerade ångmoln på displayen), pågår kan luckan inte öppnas. Risk för brännskador! Om indikatorn för vattentanken tänds när du väljer ett Iron Aid-program kan programmet inte startas. Du måste först fylla på vattentanken (se avsnittet "Rengöring och underhåll, Påfyllning av vattentanken").

13 electrolux 13 Det är normalt att maskinen låter lite under ett Iron Aid- eller torkprogram om plagg med hårda delar såsom metallknappar har lagts in i trumman. Ändra ett program För att ändra ett program som valts av misstag när programmet har startat, vrid först programväljaren till O AV och ställ sedan in ett nytt program. Programmet kan inte ändras direkt när det en gång har startat. Om du ändå försöker byta program med programväljaren eller med en knapp för en tillvalsfunktion (utom SIGNAL-knappen) blinkar START/PAUS-knappen och på displayen. Torkprogrammet påverkas dock inte av detta. Stoppa i ytterligare plagg eller ta ut plagg innan programmet är klart: 1. Öppna luckan. 2. Lägg in eller plocka ur plaggen. 3. Stäng luckan ordentligt. 4. Tryck på START/PAUS-knappen för att fortsätta torkprogrammet. Iron Aid-programmet klart / ta ut tvätten När Iron Aid-fasen är klar tänds och symbolen SKRYNKELSKYDD visas på displayen. Om SIGNAL är aktiverad avges en SIGNAL med jämna mellanrum. Efter Iron Aid-programmet följer automatiskt en skrynkelskyddsfas, inklusive Torkning Torkprogram - Översikt Program max. vikt (vikt i torrt tillstånd) SIGNAL SKON TORRHET TID korta ångfaser, som varar cirka 90 minuter. Trumman roterar under skrynkelskyddsfasen. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkelskyddsfasen utom under ångfaserna (titta efter ånganimeringen på displayen). Tvätten bör plockas ur så snart som möjligt. 1. Öppna luckan för att plocka ur tvätten. 2. Ta bort ludd från det mikrofina filtret innan du tar ut tvätten. Det är bäst att använda en fuktig hand till detta (se avsnittet "Rengöring och underhåll"). 3. Plocka ur tvätten, ett plagg i taget. 4. Vrid programväljaren till OAV. Obs! Efter varje torkprogram: Rengör det mikrofina filtret och det fina filtret. Töm kondensvattenbehållaren (se avsnittet "Rengöring och underhåll"). 5. Stäng luckan. Försiktighet För att bibehålla effekten av Iron Aid-behandlingen måste kläderna plockas ur ett plagg i taget och omedelbart hängas upp på klädgalgar för att torka (i åtminstone 5-15 minuter beroende på material och vald ångnivå). Knäpp knapparna och dra plaggen till rätt form. Var särskilt noga med ärmuppslag och sömmar. Användning / egenskaper Vård-symbol Tillvalsfunktioner / alternativ EXTRA- TORRT SKÅP- TORRT 7 kg - 7 kg - BOMULL Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager, t.ex. frottéhanddukar, badrockar. Grundlig torkning av material med jämn tjocklek, t.ex. frottématerial, trikåvaror, handdukar.

14 14 electrolux Program max. vikt (vikt i torrt tillstånd) Tillvalsfunktioner / alternativ SIGNAL SKON TORRHET TID Användning / egenskaper Vård-symbol STRYK- TORRT 7 kg - För normaltjock bomulls- eller linnetvätt, t.ex. sängkläder, bordslinne. SYNTET EXTRA- TORRT 3 kg - Genomtorkning av tjocka textilier eller textilier i flera skikt, t.ex. tröjor, sängkläder, dukar. 1) SKÅP- TORRT 3 kg - För tunna textilier som inte skall strykas, t.ex. strykfria skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar. 1) STRYK- TORRT 3 kg - För tunna kläder som skall strykas, t.ex. trikåvaror, skjortor. 1) TID 7 kg - SIDEN 1 kg YLLE & SPORTSKOR (med TOR- KRACK) 1 kg a u t o a u t o - - 1) Tryck på SKON-knappen. Val av program Använd programväljaren för att ställa in önskat program. Den beräknade programtiden (i minuter) visas på multidisplayen. För ytterligare torkning av enstaka föremål eller för små tvättmängder under 1 kg. Du kan välja programlängd från 10 minuter till 3 timmar i steg om 10 minuter. SPECIAL Specialprogram för att torka siden med varm luft och varsamma rörelser. För att torka ylle efter tvätt med hjälp av varm luft och minimal mekanisk bearbetning (se avsnittet "Sortering och förberedning av tvätten"). Rekommendation: Plocka ur tvätten omedelbart efter torkning eftersom programmet inte följs av någon skrynkelskyddsfas. För skonsam torkning av ett par sportskor som tvättats och centrifugerats vid 1000 varv/minut. Du kan välja programlängd från 30 minuter till 3 timmar i steg om 10 minuter.

15 electrolux 15 Val av tillvalsfunktioner Du kan välja mellan tillvalsfunktionerna TORRHET, SKON, SIGNAL och TID (om ett TID-program har valts). Symbolerna för de funktioner som är tillgängliga för det valda programmet visas på displayen. RESTFUKT Start av ett torkprogram Tryck på START/PAUS-knappen. Programmet startar. Programfasindikatorerna visar hur torkningen fortskrider. Symbolerna för TORKNING och AVKYLNING visas omväxlande på displayen. Antalet droppar i RESTFUKTsindikatorn sjunker i takt med att torkprocessen fortskrider. Om tvätten är för fuktig efter ett standardtorkprogram kan du öka torkeffekten genom att använda RESTFUKT-funktionen. Tvätten blir allt torrare när du går från MIN till MAX. 1. Tryck flera gånger på RESTFUKT-knappen tills önskad RESTFUKT ( MIN, MED eller MAX) visas på displayen. Om ett annat program har valts blinkar AUTO på displayen. Om ylle- eller sidenplagg är fuktiga efter ett YLLE- eller SIDEN-program kan du torka plaggen igen genom att starta om programmet, denna gång med RESTFUKTfunktionen vald och med RESTFUKTsgrad MIN, MED eller MAX. Om ett torkprogram körs med relativt torr tvätt kommer programmets beräknade varaktighet som visas i början att korrigeras efter en stund. Försiktighet Obs: När du använder RESTFUKT-funktionen, var noga med att inte övertorka ylle- eller sidenplagg. SKON För särskilt skonsam torkning av känsliga material med klädvårdsetiketten och för temperaturkänsliga textilier (t.ex. akryl, viskos). Programmet utförs med reducerad värme. Programmet SKON är endast lämpligt för tvättmängder upp till 3 kg. 1. Tryck på SKON-knappen. Symbolen SKON visas på displayen. TID För att välja programlängd när du har valt TID-programmet. Du kan välja programlängd från 10 minuter till 3 timmar i steg om 10 minuter (motsvarande Kyler ned-programmet). 1. Vrid programväljaren till TID-programmet. Minuterna visas på displayen. 2. Tryck flera gånger på TID-knappen tills önskad programlängd visas på displayen, t.ex. för ett program på 20 minuter. Om en programlängd inte väljs är varaktigheten automatiskt inställd på 10 minuter. SIGNAL Se kapitlet "Iron AidTM Ångsystem", avsnittet "Val av tillvalsfunktioner - SIGNAL". SENARE START Se kapitlet "Iron AidTM Ångsystem", avsnittet "Val av tillvalsfunktioner - SENARE START" BARNLÅS Se kapitlet "Iron AidTM Ångsystem", avsnittet "Val av tillvalsfunktioner - BARNLÅS". Ändra ett program För att ändra ett program som av misstag har valts, efter att det har startat, vrid först programvredet till O av och ställ sedan in program igen.

16 16 electrolux Programmet kan inte ändras direkt när det en gång har startat. Om du ändå försöker byta program med programväljaren eller med en knapp för en tillvalsfunktion (utom SIGNAL-knappen) blinkar START/PAUS-knappen och på multidisplayen. Torkprogrammet påverkas dock inte av detta. Plocka ur eller lägga in tvätt vid behov Varning Varning! Tvätten och trumman kan vara varma. Risk för brännskador! 1. Öppna luckan. 2. Lägg in eller plocka ur plaggen. 3. Stäng luckan. Ett klickljud skall höras från låset då luckan stängs ordentligt. 4. Tryck på START/PAUS-knappen för att fortsätta torkprogrammet. Torkprogrammet klart / plocka ur tvätten När torkprogrammet är klart tänds SKRYNKELSKYDD på displayen. Om SIGNAL är aktiverad avges en SIGNAL med jämna mellanrum. Torkningen följs automatiskt av en skrynkelskyddsfas som varar cirka 30 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkelskyddsfasen. (Tvätten bör senast tas ut fram emot skrynkelskyddsfasens slut för att förhindra att skrynklor bildas.) 1. Öppna luckan. 2. Tag bort ludd från mikrofiltret innan tvätten plockas ur. Det är bäst att använda en fuktad hand för detta. (Se avsnitt "Underhåll och rengöring".) 3. Plocka ur tvätten. 4. Vrid programvredet till O av. 5. Observera! Efter varje torkning Rengör mikrofilter och finfilter Töm kondensvattenbehållaren (Se avsnitt "Rengöring och underhåll".) 6. Stäng luckan. Torkrack Torkracket ger möjlighet att torka tvättbara ylleplagg och sportskor. Torkracket roterar inte tillsammans med torktrumman. Därigenom kan ylleplagg eller sportskor torkas. När ylle är vått skall det bearbetas så lite som möjligt för att inte filtas ihop och krympa, så torkracket erbjuder här en lösning. Sportskor får inte torkas utan torkracket: skorna kan annars skada trumman på grund av deras tyngd. Se avsnittet Varning Kontrollera trumman innan du sätter torkracket på plats. Trumman måste vara tom! 1. Öppna luckan. 2. Sätt in torkracket. Lyft in torkracket horisontellt i trumman. För ned och placera torkracket så att stöden vilar i trumöppningen. 3. Lägg plagget i torkracket: Sprid ut plagget i torkracket och rulla ihop det utan att krama eller vika det.

17 2. Använd en fuktad hand för att rengöra det mikrofina filtret som sitter i den nedre delen av lucköppningen. 3. Efter en tid bildas en beläggning på filtren som orsakas av tvättmedelsrester. Rengör filtren med varmt vatten och en borste för att få bort beläggningen. Avlägsna filtelectrolux 17 Ställ skorna i torkracket. 4. Välj önskad programtid, vilken kan ställas in i steg om 10 minuter från 30 minuter upp till 180 minuter. Tryck upprepade gånger på TID-knappen tills önskad tid visas på displayen. 5. Tryck på START/PAUS-knappen. Programmet startar. 6. När torkprogrammet är klart, öppna luckan och plocka ur plaggen eller skorna. 7. Vrid programväljaren till O AV. 8. Plocka ut torkracket ur trumman när torkningen är klar. Viktigt Plocka ur innersulorna och lägg dem vid sidan av skorna i torkracket. Knyt ihop skosnörena. Rengöring och underhåll Rengöring av luddfiltren För att säkerställa att torktumlaren fungerar perfekt måste luddfiltren i luckan och i trummans front rengöras efter varje Iron Aid TM - eller torkprogram. Försiktighet Viktigt! Använd aldrig torktumlaren utan luddfilter eller med skadade eller tilltäppta luddfilter. 1. Öppna luckan.

18 18 electrolux ret från lucköppningen genom att dra ut det. Det kan placeras med piggen riktad åt vänster eller höger. Glöm inte att sätta tillbaka det efter rengöring Rengör ventilen/filtret under varmt vatten. 4. Avlägsna luddet från luddfiltret med en fuktad hand. 5. Byt ut filtret. 3. Sätt tillbaka ventilen/filtret på plats. 4. Vrid ventilen/filtret till ON-läget. Rengöring av ventil/filter för vattencirkulation Om symbolen ÅNGFILTER visas på displayen behöver cirkulationsfiltret rengöras. Ventilen/filtret sitter bakom kondensvattenbehållaren, se avsnittet "Produktbeskrivning". 1. Fäll ut vattentankens påfyllningspip (1) och dra ut den (2). Rengör luckans tätning Torka av lucktätningen med en fuktig trasa så fort ett Iron Aid- eller torkprogram är klart. Tömning av kondensvattenbehållaren Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkprogram. Om kondensvattenbehållaren blir full kommer ett pågående program att avbrytas automatiskt och TANK tänds på

19 electrolux 19 displayen. Behållaren måste tömmas för att programmet skall kunna fortsätta. Varning Kondensvattnet bör inte drickas eller användas för tillredning av livsmedel. 1. Dra ut kondensvattenbehållaren helt och hållet (1) och dra upp tömningspipen så långt det går (2) Häll ut kondensvattnet i ett handfat eller liknande. 3. Skjut in tömningspipen och sätt tillbaka kondensvattenbehållaren. Filtrering med medföljande behållare: Häll vattnet som är i tanken rakt genom filtret längst upp på behållaren. Rengöring av kondensorn Om displayen visar KONDENSORN behöver kondensorn rengöras. Försiktighet Om torktumlaren används när kondensorn är tilltäppt av ludd kan maskinen skadas. Detta ökar även energiförbrukningen. 1. Öppna luckan. 2. Öppna sockelluckan. För att göra detta, tryck på spärren nedtill i lucköppningen och öppna sockelluckan åt vänster. Om programmet har avbrutits p.g.a. full kondensvattenbehållare: Tryck på START/PAUS-knappen för att fortsätta torkprogrammet. Kondensvattenbehållaren rymmer cirka 4 liter. Detta räcker till cirka 7 kg tvätt som har centrifugerats vid 1000 varv/ minut. 4. Kondensvattnet kan användas som destillerat vatten för t.ex. ångstrykjärn. Du bör emellertid först filtrera kondensvattnet för att avlägsna restprodukter och små luddpartiklar. 3. Ta bort ludd från luckans insida och kondensorns främre utrymme. Torka av lucktätningen med en fuktig trasa. 4. Vrid båda låshakarna inåt.

20 20 electrolux 5. Använd handtaget för att dra ut kondensorn och bär den horisontellt för att inte spilla ut kvarvarande vatten. 6. Töm kondensorn genom att hålla den vertikalt över ett handfat. Försiktighet Använd inga vassa föremål för rengöring. Kondensorn kan börja läcka. 7. Rengör kondensorn. Det är bäst att använda en borste eller skölja noga med ett duschhandtag. 8. Sätt tillbaka kondensorn och lås fast den på plats (vrid båda låshakarna utåt tills de snäpper fast i läge). Vad ska jag göra om... Leta efter felet själv plus nummer eller bokstav) visas på multidisplayen: Stäng av torktumlaren och sätt sedan på den igen. Återställ programmet. 9. Stäng sockelluckan. Torktumlaren kommer inte att fungera om symbolen KONDENSORN fortfarande lyser. Försiktighet Använd aldrig torktumlaren utan kondensorn. Rengöring av trumman Försiktighet Obs! Använd inte slipmedel eller stålull för att rengöra trumman. Kalk i vattnet eller tvättmedlet kan bilda en knappt synlig beläggning på trummans insida. Detta gör att maskinen inte längre kan känna av tvättens RE- STFUKTsgrad på ett tillförlitligt sätt. Tvätten är då fuktigare än den borde vara när den plockas ut ur trumman. Använd ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk (t.ex. ett ättiksbaserat rengöringsmedel) för att rengöra insidan av trumman och trumvalkarna. Rengöring av kontrollpanelen och maskinens utsida Försiktighet Obs! Använd inte möbelrengöringsmedel eller skarpa rengöringsmedel för att rengöra maskinen. Använd en fuktig trasa för att torka av kontrollpanelen och maskinens utsida. Tryck på START/PAUS-knappen. Kontakta vår lokala serviceavdelning och uppge felkoden om felet återkommer. Problem Möjlig orsak Lösning Torktumlaren fungerar inte. Stickkontakten sitter inte i eluttaget eller det är fel på säkringen. Luckan är öppen. Har du tryckt på START/PAUSknappen? Sätt i stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet i ditt hem. Stäng luckan. Tryck på START/PAUS-knappen igen.

21 electrolux 21 Iron Aid-program startar inte. Vattentanksymbolen tänds på displayen. Efter ett Iron Aid-program är plaggen inte tillräckligt släta. Efter ett Iron Aid-program har plaggen inga pressveck. Otillfredsställande torkresultat. När en knapp trycks in reagerar inte maskinen. Belysningen i trumman fungerar inte. Vattentanken är tom. Cirkulationsventilen är stängd (OFF-läge). Fel program har valts (t.ex. SYNTET i stället för BOMULL). För låg MÄNGD-nivå har ställts in. För många plagg har lagts in i maskinen eller plaggen är alltför olika. Kläderna plockades inte ur förrän skrynkelskyddsfasen hade slutförts. Plaggen har inte hängts upp på klädgalgar och/eller har inte dragits till rätt form. Plagg med flera lager tenderar att tappa formen. Iron Aid-programmet har den effekten att kläderna slätas ut. Fel program har valts. Luddfiltren är tilltäppta. Luddfiltret i sockeln är tilltäppt. Kondensorn är tilltäppt av ludd. För stor tvättmängd. Ventilationsöppningarna på torktumlarens underdel är övertäckta. Beläggningar på trummans insida eller trumvalkarna. Vattnets konduktans (ledningsförmåga) på installationsplatsen avviker från maskinens standardinställning. Torkningsskydd. När programmet har startat kan denna funktion inte längre ställas in. Programväljaren är i AV-läge. Det är fel på glödlampan. Fyll på vattentanken. Vrid cirkulationsventilen till ON-läget. Observera materialets sammansättning. Ställ in en högre MÄNGD-nivå. Ladda maskinen med färre plagg eller endast plagg i liknande material. Plocka snabbt ut kläderna ur maskinen, ett plagg i taget, så snart som möjligt när skrynkelskyddsfasen har startat. Häng upp plaggen på klädgalgar, knäpp knapparna och dra plaggen till rätt form. Återge plagg med flera lager deras rätta form med strykjärn när de har plockats ur maskinen. Stryk pressveck igen efter Iron Aidprogrammet. Välj ett annat program nästa gång du torktumlar (se "Programöversikt"). Rengör luddfiltren. Rengör filtret. Rengör kondensorn. Följ rekommendationerna om tvättmängder. Ta bort det som täpper igen ventilationsöppningarna på torktumlarens underdel. Rengör trummans insida och valkar. Gör en justering med RESTFUKTfunktionen (se avsnittet "Torkning"). Ändra maskinens standardinställning för RESTFUKTsgrad (se "Programmeringsmöjligheter"). Vrid programväljaren till AV. Ställ in programmet igen. Vrid programväljaren till valfritt program. Byt glödlampa (se nästa avsnitt).

22 22 electrolux Den visade programlängden ändras oregelbundet eller förblir oförändrad länge. Programlängden korrigeras automatiskt beroende på mängd och typ av tvätt och fuktighetsgrad. Automatisk process, det är inte fel på torktumlaren. Program inaktivt, BE- Töm kondensvattenbehållaren och HÅLLARE visas på displayen. Kondensvattenbehållaren är full. starta sedan programmet med START/PAUS-knappen. Torkprogrammet avslutas Välj ett tidstyrt program eller högre kort efter programstart. Den ilagda tvättmängden är otillräcklig eller för torr för det valda RESTFUKTsgrad (t.ex. EXTRA- SKRYNKELSKYDD visas på displayen. TORRT). programmet. TORRT i stället för SKÅP- Torkprogrammet tar ovanligt lång tid. Anmärkning: Efter upp till 5 timmar avslutas torkprogrammet Luddfiltret är tilltäppt. Rengör luddfiltret. automatiskt (se "Torkprogrammet klart"). Luddfiltret i sockeln är tilltäppt. Rengör filtret. För stor tvättmängd. Reducera tvättmängden. Tvätten var för blöt när den lades in i torktumlaren. Tvätten måste vara tillräckligt centrifugerad innan den torktumlas. Ovanligt hög rumstemperatur. Kompressorn stängs tillfälligt av för att förhindra överhettning. Automatisk process, det är inte fel på torktumlaren. Sänk rumstemperaturen om det går. Missfärgning Materialens färgäkthet. Kontrollera textiliernas färgäkthet. Behandla textilier tillsammans endast om de har liknande färg. Byta glödlampan till den inre belysningen Använd endast en speciell glödlampa avsedd för torktumlare. Den speciella glödlampan kan du köpa som reservdel, nr Varning När torktumlaren sätts på släcks den invändiga belysningen efter 4 minuter om luckan är öppen. Varning Använd inte vanliga glödlampor! De utvecklar för mycket värme och kan skada torktumlaren! Varning Innan du byter glödlampa måste du koppla loss torktumlaren från eluttaget. Tekniska data 1. Skruva loss täckglaset som sitter över glödlampan (du hittar detta precis innanför lucköppningen, högst upp: se avsnittet "Produktbeskrivning"). 2. Byt ut den trasiga glödlampan. 3. Skruva tillbaka täckglaset på plats. Kontrollera att O-ringen sitter korrekt och tätar som den ska innan du skruvar fast täckglaset över lampan. Använd inte torktumlaren om O-ringen till belysningen saknas. Varning Av säkerhetsskäl måste täckglaset skruvas åt ordentligt. I annat fall får torktumlaren inte användas. Denna maskin uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 2006/95/EC av den Lågspänningsdirektiv EMC-direktiv 89/336/EEC av den , omfattande direktiv 92/31/EEC med ändringar CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC av den

23 electrolux 23 Höjd x bredd x djup Trumvolym Djup med öppen lucka Höjden kan justeras med Vikt i tomt tillstånd Kapacitet (beroende på program) 1) Nätspänning Säkring Märkeffekt Energiklass 85 x 60 x 58 cm 108 liter 109 cm 1,5 cm Cirka 46 kg Max. 7 kg 230 V 10 A 2350 W B Energiförbrukning (7 kg bomull, förcentrifugerad vid 1000 varv/minut) 2) 3,9 Användning Hushållsbruk Tillåten omgivningstemperatur +5 till +35 C Förbrukningsvärden Förbrukningsvärdena har fastställts med standardvillkor. När torktumlaren används i hemmet kan de verkliga förbrukningsvärdena avvika från de värden som anges i tabellen. Program BOMULLSKÅPTORRT TORR 2) BOMULL STRYKTORR 2) SYNTETSKÅPTORRT TORR 2) 1) Annan kapacitet kan krävas i vissa länder till följd av andra mätmetoder. 2) Enligt EN Torktumlarens inställningar Inställning SIGNAL permanent av Vattenhårdhet Vattnet i olika delar av landet innehåller varierande mängder kalk och mineralsalter. Detta gör att vattnets elektriska ledningsförmåga (konduktivitet) varierar beroende på det geografiska läget. Om vattnets konduktivitet avviker väsentligt från det förinställda fabriksvärdet kan detta påverka restfuktigheten hos tvätten vid avslutad torkning. Med denna torktumlare kan du reglera känsligheten hos RE- Energiförbrukning i kwh 4,0 (7 kg tvätt förcentrifugerad vid 800 varv/minut) 3,9 (7 kg tvätt förcentrifugerad vid 1000 varv/minut) 3,6 (7 kg tvätt förcentrifugerad vid 1400 varv/minut) 3,3 (7 kg tvätt förcentrifugerad vid 1000 varv/minut) 1,3 (3 kg tvätt förcentrifugerad vid 1200 varv/minut) Åtgärd 1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna RESTFUKT och SKONintryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. 3. SIGNALens förinställning är alltid AV. Du kan använda SIGNAL -knappen för att aktivera eller inaktivera SIGNALen, men maskinen kommer inte ihåg ditt val. 1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Vrid programväljaren till valfritt program. SKON och START/ PAUS- PAUS intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen: låg konduktivitet <300 μs/cm låg konduktivitet μs/cm låg konduktivitet >600 μs/cm 3. Tryck på START/PAUS -knappen tills önskad nivå är inställd. 4. För att lagra inställningen, tryck samtidigt på knapparna SKON och START/PAUS- E eller vrid ratten till läge O AV

24 24 electrolux STFUKTssensorn baserat på vattnets konduktivitetsvärde Information till provningsanstalter Parametrar som kan kontrolleras av provningsanstalter: Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med nominell tvättmängd. Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med halv tvättmängd. Slutlig fuktighet (skåptorr bomull, stryktorr bomull och skåptorr strykfri). Installation Viktigt Vid transport måste maskinen stå upprätt. Placering Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras i närheten av tvättmaskinen. Platsen där torktumlaren installeras måste hållas ren. Luften måste kunna cirkulera obehindrat runt torktumlaren. Täck inte över ventilationsgallret på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av torktumlaren. För att vibrationer och buller skall hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används skall maskinen placeras på en stadig och plan yta. Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren står helt horisontellt när den står på platsen där den skall användas. Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få torktumlaren att stå helt i våg. Fötterna får aldrig demonteras från torktumlaren. Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor, trälister eller liknande så att det fria avståndet mellan torktumlaren och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan störa torktumlarens funktion. Viktigt Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå temperaturer på upp till 60 C. Torktumlaren får därför inte placeras på golv som inte tål höga temperaturer. Kondenseringseffektivitet (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med nominell och halv tvättmängd. Alla program måste testas enligt EN (Torktumlare för hushållsbruk Metoder för mätning av prestanda). När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än 5 C eller högre än 35 C. Högre och lägre temperaturer kan påverka torktumlarens prestanda. Viktigt Om torktumlaren skall flyttas måste den transporteras i upprätt läge. Viktigt Torktumlaren får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida gentemot torktumlaren. Borttagning av transportemballage Försiktighet Innan torktumlaren används måste allt transportemballage tas bort. 1. Öppna luckan. 2. Dra bort tejpen som sitter upptill i trumman. 3. Ta bort plasten och frigoliten från torktumlaren.

25 electrolux 25 Uppackning av torkrack Försiktighet Innan maskinen används måste allt förpackningsmaterial och torkracket plockas ut ur trumman. För att packa upp torkracket: 1. Avlägsna de övre skyddsdelarna av polystyren genom att dra i dem Avlägsna resten av förpackningsmaterialet från trumman. Elektrisk anslutning Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter nära lucköppningen (se avsnittet "Produktbeskrivning"). Varning Tillverkaren ansvarar inte för skador på person eller egendom orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Om torktumlarens nätkabel behöver bytas ut måste detta utföras av vår serviceavdelning. Varning Nätkabeln måste vara åtkomlig när torktumlaren har ställts på plats. Omhängning av luckan Varning Innan du hänger om luckan måste du koppla loss maskinen från eluttaget. 1. Öppna luckan. 2. Skruva loss gångjärnen A från maskinens framsida och ta loss luckan. 3. Ta bort täckplattorna B. För att göra detta, för in en tunn skruvmejsel i springorna såsom visas i figuren. Tryck sedan lätt nedåt och bänd loss täckplattorna. 2. Dra lätt i torkrackets handtag (inte hela vägen). Uppackningen blir enklare om du vänder torkracket upp och ned. 3. Plocka försiktigt ut torkracket ur trumman. A C 3 2 B D A 4. Använd ett lämpligt verktyg för att trycka på låsblocket C så att det lossnar från C

26 26 electrolux snäppfästet. Ta ut låsblocket, rotera det 180 och sätt tillbaka det på andra sidan. 5. Skruva loss gångjärnen A från luckan, rotera dem 180, sätt dem på motsatt sida och skruva fast dem. 6. Sätt tillbaka täckplattorna B på motsatt sida sedan du roterat dem Skruva loss täckplattorna D från maskinens framsida, rotera dem 180 och skruva fast dem på motsatt sida. 8. Skruva loss lucklåset E, tryck lätt nedåt och ta loss det från maskinens framsida. 9. Tryck in och ned snäppet F, tryck höljet lätt nedåt och ta loss det från maskinens framsida. 10. Flytta över lucklåset E till motsatt sida och skruva fast luckspärren. E F G 11. På andra sidan: sätt in plattan F och låt snäppet låsa fast i läge. 12. Sätt i luckan och gångjärnen i urtagen på maskinens framsida och skruva fast. Viktig information om kontaktskydd: Maskinen är endast säker att använda igen när alla plastdelar har satts tillbaka på plats. Speciella tillbehör Följande specialtillbehör kan beställas hos vår serviceavdelning eller hos din återförsäljare. Monteringssatser för pelarmontering av tvättmaskin och torktumlare (Iron Aid): Dessa monteringssatser kan användas för att ställa torktumlaren ovanpå en Electrolux tvättmaskin (60 cm bred, frontmatad) som en utrymmesbesparande tvättmaskin/torktumlarpelare. Tvättmaskinen placeras underst och torktumlaren ovanpå. Två versioner är tillgängliga: utan utdragbar skiva med utdragbar skiva Läs noga igenom anvisningarna som medföljer monteringssatsen. E F G Service Om tekniska fel uppträder, försök lösa problemet själv med hjälp av bruksanvisningen - se kapitlet Vad gör jag om. Om du inte lyckas lösa problemet på egen hand, kontakta vår serviceavdelning eller din återförsäljare. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt behöver vi följande information: Modellbeteckning Produktnummer (PNC) Serienummer (S No.), anges på typskylten som sitter på tumlaren. För att hitta den, se avsnittet Produktbeskrivning Typ av fel Eventuella felmeddelanden som torktumlaren visar För att du skall ha de nödvändiga referensnumren nära till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här: Modellbeteckning: PNC (produktnummer): S No. (serienummer):

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517

Bruksanvisning. Torktumlare TK7517 Bruksanvisning Torktumlare TK7517 Innehåll Viktig säkerhetsinformation _ 2 Miljö _ 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel _ 6 Innan torktumlaren används första gången _ 6 Programöversikt _

Läs mer

QW493A Bruksanvisning Torktumlare

QW493A Bruksanvisning Torktumlare QW493A Bruksanvisning Torktumlare 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W

bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W bruksanvisning Torktumlare EDC 46130 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W

bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W bruksanvisning Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Användarmanual Torktumlare T 7155 E

Användarmanual Torktumlare T 7155 E Användarmanual Torktumlare T 7155 E Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

QW491A Bruksanvisning Kondenstumlare med värmepump

QW491A Bruksanvisning Kondenstumlare med värmepump QW491A Bruksanvisning Kondenstumlare med värmepump 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357

Din manual AEG-ELECTROLUX LTH57560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/608357 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LTH57560. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LTH57560

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning. Torktumlare TK7027

Bruksanvisning. Torktumlare TK7027 Bruksanvisning Torktumlare TK7027 Innehåll Viktig säkerhetsinformation 2 Miljö 4 Installation 4 Produktbeskrivning 6 Innan torktumlaren används första gången 7 Programöversikt _ 7 Sortering och förberedning

Läs mer

Kondenstumlare användarhandbok

Kondenstumlare användarhandbok Kondenstumlare användarhandbok se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på www.samsung.com/global/register SDC21809_SV.indd

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TVP420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW503TK http://sv.yourpdfguides.com/dref/838217

Din manual HUSQVARNA QW503TK http://sv.yourpdfguides.com/dref/838217 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDC 75 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. sv-se NDS M.-Nr. 09 879 660

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TF420 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W

bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W bruksanvisning Kondenstumlare EDC 67550W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Viktig säkerhetsinformation Viktigt För din egen säkerhet och för att

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Torkning. Lucka. Kontroller

Torkning. Lucka. Kontroller Din nya torktumlare Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondenortumlaren med värmepump och automatisk värmeväxlarrengöring kännetecknas av snål effektförbrukning och lågt underhållsbehov

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP

Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP Bruks- och monteringsanvisning Värmepumpstumlare PT 5137 WP sv-se Bruks- och monteringsanvisningen ska ovillkorligen läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare

Bruksanvisning Torktumlare Bruksanvisning Torktumlare Kära ASKO kund, Tack för att ni har valt denna skandinaviska kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige. Vi vill att ni skall känna er förvissad om att insidan på er nya maskin är

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren!

Torkning. Manöverpanel. Slå av torktumlaren Ställ programväljaren på Från. Lämna inte tvätten i torktumlaren! Din nya torktumlare Avsedd användning Förberedelser Installation, se sidan 8 Grattis du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren utmärker sig för att vara energisnål.

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK700 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX T59840 http://sv.yourpdfguides.com/dref/813126

Din manual AEG-ELECTROLUX T59840 http://sv.yourpdfguides.com/dref/813126 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX T59840. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bästa Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp. Torkskåpet har många finesser, för att få

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer