Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning"

Transkript

1 ANSÖKAN Länsstyrelsen i Skåne län MALMÖ Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Kristianstads kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt för följande projekt: Projektens namn Bilaga Total Sökt % bidrag av kostnad statsbidrag totalkostnad Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket % Summa: % Utbetalning Önskad utbetalning Projektens namn År 2006 År 2007 År 2008 Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket Summa: Bank-/postgironummer: pg Handläggning av ansökan Projektet "Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket" initierades som en följd av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes generella strävan mot en ökad tillgänglighet även för funktionshindrade vid Ekomuseets besöksplatser. Tidigt i processen togs kontakter med kommunens ansvarige samordnare av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken samt den samlade handikapprörelsens kontaktperson i kommunen. Under hösten arbetades underlaget till ansökan fram tillsammans med ytterligare flera lokala intressenter såsom tjänstemän från olika kommunala förvaltningar, Föreningen Furuboda, Nedre Helgeåns FVO, turismentreprenörer, och deltagare med funktionshinder (se bilaga 7).

2 Underskrift Bilagor: Ansökningsblanketter med beskrivning av varje projekt. Kopia till: Projektdeltagare m.fl.

3 BILAGA 1 Datum: Ansökan om bidrag för projektet Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike inom Kristianstads kommun ansöker om bidrag med kronor för projektet "Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket" enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket Sökande kommun/er: Kristianstad Organisationsnummer: Kontaktperson på kommunen: Sam Skällberg Adress: Miljö- och hälsoskyddskontoret Postnummer och ort: Kristianstad Telefon: 044 eller E-postadress: Projektbeskrivning Bakgrund Biosfärområde Kristianstads Vattenrike omfattar Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun samt de kustnära delarna av Hanöbukten. Området utgör en jordbrukspräglad och tätbefolkad del av Skåne som samtidigt hyser en natur- och landskapsbild och en biologisk mångfald av stor internationell, nationell och regional betydelse. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är ett modellområde i syfte att bevara landskap, ekosystem och arter, att utveckla området på ett hållbart sätt och att stödja information, undervisning, miljöövervakning och forskning. En viktig del i stödfunktionen i biosfärområdet är ett Ekomuseum med ett 30-tal besöksplatser i landskapet, t ex utemuseer, segelskärmar, spångade leder och fågeltorn. Besöksplatserna marknadsförs tydligt och fungerar som magneter dit kommunens egna invånare och besökande turister lockas och där de blir introducerade till Vattenrikets varierande natur. Tillgängligheten vid dessa viktiga portaler är av avgörande betydelse för att kunna ge allmänheten upplevelser och kunskaper som främjar en långsiktig hushållning med vår miljö. Det är av särskilt vikt för modellområdet Biosfärområde Kristianstads Vattenrike att bidra till ökad förståelse för hur all vår miljö behöver bevaras, utvecklas och stödjas för framtiden.

4 Målsättning Det övergripande syftet med projektet är att ge allmänheten, även besökare med funktionshinder, möjlighet att besöka Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Prioriteringarna i projektet är gjorda för att förbättra tillgängligheten i ett så representativt urval av Ekomuseets besöksplatser som möjligt. Tillgängligheten i Vattenriket planeras att förbättras genom tre övergripande åtgärder: 1. Framtagande av underlag för långsiktig tillgänglighetsanpassning inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes/Ekomuseets hela verksamhetsområde; a) genom tillgänglighetskontroll och certifiering med svenska Equality tillgänglighetscertifiering. b) genom inventering och etablering av långsiktigt åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet av fler prioriterade besöksplatser i Ekomuseet. 2. Utförande av konkret tillgänglighetsanpassning i ett antal utvalda och högt prioriterade besöksplatser i Ekomuseet; a) genom nyanläggning och förbättring av handikapparkeringar, grindar, stigar, spångar, ramper, bryggor samt anpassning av informationstavlor och skyltar. b) genom införskaffande och montering av fler bänkar, anpassade sittgrupper och grillplatser. c) genom införskaffande och montering alternativt anläggning av anpassade och strategiskt utlokaliserade handikapptoaletter. 3. Framtagande och spridande av information kring tillgängligheten i biosfärområdet; a) genom presentation av tillgängligheten vid Ekomuseets besöksplatser på hemsida, genom anslutningen till Equalitysystemets tillgänglighetsdatabas och i informationsbroschyr. b) genom framtagande av information om Ekomuseets besöksplatser som ljudfiler för synskadade. c) genom riktad marknadsföringsinsats i form av programverksamhet för rörelsehindrade i projektets slutfas.

5 Åtgärder i projektet Åtgärd nummer Kategori (en kategori /åtgärd) Typ av åtgärd 1 4 Tillgänglighetsanpassning vid Norra Lingenäset inom Näsby Fält naturreservat. 2 4 Tillgänglighetsanpassning vid Södra Lingenäset inom Näsby Fält naturreservat. 3 4 Tillgänglighetsanpassning vid Utemuseum Kanalhuset. 4 4 Tillgänglighetsanpassning vid Ekenabben. 5 4 Tillgänglighetsanpassning inom Håslövs ängar naturreservat. 6 4 Tillgänglighetsanpassning vid Furuboda dynområde. Metoder Anläggning av uppskyltad handikapparkering, handikappvänliga grindar inkl. rivning av gamla stängselövergångar, nya hårdgjorda grusstigar samt tillrättalagt utsiktsplan vid Fredriksdalsviken. Införskaffande och montering av sittgrupper och träbänkar samt justering av befintlig informationsskylt och vägvisare. Programverksamhet i form av naturguidningar (inkluderar S Lingenäset). Utbyggnad av befintliga träspänger, anläggning av grusstig till utsiktsplats vid Araslövssjön. Införskaffande och montering av sittgrupper och träbänkar. Justering av vissa stigavsnitt med stödmarkeringar. Anläggning av uppskyltad handikapparkering och av förhöjt rullstolsplan i utemuseet för bättre utsikt. Anläggning av ramp och fiskebrygga för rullstolsburna. Programverksamhet i form av fiskeguidningar. Anläggning av uppskyltad handikapparkering och nya hårdgjorda grusstigar längs befintliga stigsystem och ner till Hammarsjön. Anläggning av anpassad träspång med utsiktsplan i alsumpskog. Införskaffande och montering av handikappanpassad torrklosett, träbänkar, sittgrupp och grillplats. Anläggning av anpassad träspång och fiskebrygga. Justering av befintlig informationsskylt och flytt av utställningsskärm. Programverksamhet i form av natur och fiskeguidningar. Anläggning av uppskyltad handikapparkering i anslutning till anpassat fågeltorn. Programverksamhet i form av fågelguidningar. Anläggning av handikappanpassad vattenklosett med ombytesfunktion och

6 7 4 Tillgänglighetsanpassning vid Pulken. 8 1 Tillgänglighetsplanering och certifiering med Svenska Equality tillgänglighetscertifiering förråd, hårdgjorda stigar, grillplats och ny ramp och badbrygga från befintligt, handikappvänligt stigsystem vid Furuboda. Utrustning av badplats med säkerhetsutrustning och ljudfyrar för synskadade. Etablering av ny besöksplats i Ekomuseet genom framtagande av underlag, konstruktion och utplacering av utställning, s k segelskärmar, kring Furuboda dynområde. Programverksamhet i form av friluftsaktiviteter. Införskaffande och montering av handikappanpassad torrklosett. Anläggning av hårdgjord stig till toalett och justering av befintlig stig till anpassat fågeltorn. Programverksamhet i form av fågelguidningar. Kontroll, beskrivning och certifiering av utvalda besöksplatser i Ekomuseum Kristianstads Vattenrike av organisationen Turism för alla. Kompletterande besök vid fler besöksplatser, sammanställning av data samt framtagande av långsiktig anpassningsplan för samtliga besöksplatser i Ekomuseet. Tillgängliggörande av anpassningsplan via Vattenrikets hemsida. 9 6 Tillgänglighetsinformation Framtagning av lämpliga verbala texter samt inläsning till ljudfiler. Tillgängliggörande via Vattenrikets hemsida resp. via utlåning på Turistbyrå. Framtagning av information om gjorda tillgänglighetsanpassningar till hemsidan. Framtagning av tryckt folder kring tillgängliga och besöksvärda mål i Vattenriket.

7 Resultat och kostnader Åtgärd Planerat resultat nummer 1 N. Lingenäset. 1 markerad handikapparkering (2 symbolskyltar), 1 mindre sittgrupp & 2 träbänkar i ek längs befintliga stigavsnitt, c:a 80 m ny hårdgjord grusstig (1,50 bred) och grusat utsiktsplan i kohage med 1 större sittgrupp i ek, ytterligare c:a 120 m grusstig med 1 bänk i ek, informationsskylt om naturreservat sänkt, trävägvisare med vitmålad text och uppröjt vid sittplatser. 10 genomförda naturguidningar för rörelsehindrade (inkluderar även S Lingenäset). 2 S. Lingenäset. 2 breddade och justerade träspänger på c:a 60 respektive 100 m, 1 anlagd rastplats med mindre sittgrupp i ek, 2 träbänkar i ek längs befintliga stigavsnitt, c:a 80 m ny grusstig ner till sjöutsikt med 1 större sittgrupp i ek, stödmarkeringar för synskadade, trävägvisare med vitmålad text och uppröjt vid sittplatser. 3 Kanalhuset. 1 markerad handikapparkering (2 symbolskyltar), 1 upphöjningsramp för rullstolar på utsiktsplan, c:a 20 m. ramp till 4 x 4 m fast fiskebrygga med räcke, allt i ek. 5 genomförda fiskeguidningar för rörelsehindrade. 4 Ekenabben. 1 markerad handikapparkering (1 hänvisningsskylt, 2 symbolskyltar), 1 handikappanpassad torrklosett, 30 m m + 50 m hårdgjord grusstig, 1 större sittgrupp och 3 träbänkar i ek, 1 grillplats med bänkar, 120 m ny anpassad träspång i ek med 1 utsiktsplan i alsumpskog samt 60 m ny träspång i ek till 3 x 3 m fiskebrygga med sittplats och räcke. Flyttad informationsskärm, justerad infotavla, nya vägvisningsskyltar och stödmarkeringar. 10 naturguidningar och 5 fiskeguidningar. 5 Håslövs ängar. 1 markerad handikapparkering (1 hänvisningsskylt, 2 symbolskyltar) i anslutning till anpassat fågeltorn. 5 genomförda fågelguidningar samt 5 fågelguidningar vid det redan anpassade N Åsumtornet. Total kostnad, kr Planeras genomförd (år och månad) Anläggningar Programverksamhet Anläggningar Programverksamhet Anläggningar Programverksamhet Anläggningar Programverksamhet Anläggningar Programverksamhet

8 6 Furuboda dynområde. 1 dubbel handikappanpassad vattenklosett ansluten till kommunalt avloppsnät, med ombytesfunktion i ena toaletten och förråd för förvaring av hjälpmedel. Hjälpmedel och säkerhetsutrustning i form av flytvästar, ljudfyrar för synskadade, portabel lift och rullstolar för utlåning, hansaboard m m. 1 anpassad grillplats med bänkar och c:a 100 m hårdgjorda stigar i anslutning till Furubodaanläggningens stigsystem samt en 50 m badbrygga med 2 x 25 m ramper ner i vattnet. 1 ny besöksplats i Ekomuseet med informationsskärm om Furuboda dynområde och Hanöbukten. 5 genomförda friluftsaktiviteter (bad) för handikappade. 7 Pulken. 1 handikappanpassad torrklosett, c:a 10 m ny hårdgjord grusstig till toalett och justerad stig till fågeltorn. 10 genomförda fågelguidningar. 8 Certifiering. C:a 20 besöksplatser tillgänglighetskontrollerade, minst 3 godkända för märkning med -symbol och ytterligare 10 för - märkning enligt Equalitystandard. Dokumenterade förslag på kortsiktiga och långsiktiga tillgänglighetsanpassningar för c:a 30 besöksplatser i Vattenriket, konkret anpassningsplan med sammanfattning på hemsida för c:a 5 år som underlag i Biosfärkontorets budgetarbete. 9 Information. Ljudfiler med områdesinformation till ett 20-tal besöksplatser i Ekomuseet som länkar på hemsidan och digitalt för utlåning på Turistbyrå. C:a 2000 ex av informationsbroschyr för rörelsehindrade besökare i Vattenriket samt uppdaterad tillgänglighetsinformation på Vattenrikets hemsida. Summa: Anläggningar Programverksamhet Anläggningar Programverksamhet Certifiering Anpassningsplan Filer & folder

9 Finansiering Finansiär Namn Medfinansiering, kr %-andel av totalkostnaden Förbindes i bilaga nummer Kommun Kristianstads kommun ,5 % 2a, 2b, 2c Privatpersoner Företag Stiftelser Fonder Ideell organisation Ideell organisation Ideell organisation Ideell organisation Annan (ange vilken) Staten (utöver sökt bidrag) Föreningen Furuboda ,3 % 3 Nedre Helgeåns ,5 % 4 Fiskevårdsområde Nordöstra Skånes Fågelklubb ,2 % 5 Naturskyddsföreningen i Kristianstad ,2 % 6 Summa: % Sökta bidrag enligt denna ansökan: % Summa totalt: % Projektet omfattar inga åtgärder för vilka bidrag sökts eller beviljats enligt förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsåtgärder. Tidsplan Planerad starttid för projektet är Projektet beräknas vara avslutat Den översiktliga planen för arbetet är som följer: Start planering, projektering och upphandling. Start anläggningsarbeten vid Kanalhuset, Ekenabben Start programverksamhet Kanalhuset Start anläggningsarbeten vid N & S Lingenäset, Håslövs ängar, Furuboda dynområde och Pulken Start programverksamhet N & S Lingenäset, Ekenabben, Furuboda dynområde Start framtagande av tillgänglighetsinformation, tillgänglighetsplanering och certifiering Start programverksamhet Pulken, Håslövs ängar Start distribution av informationsmaterial. Start slutrapportering och avslutning av projektet.

10 Så här kan projektet bidra till att miljökvalitetsmålen nås Projektets övergripande koppling till miljökvalitetsmålen ligger i förstärkningen av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike roll som modellområde i syfte att bevara landskap, ekosystem och arter, att utveckla området på ett hållbart sätt och att stödja information, undervisning, miljöövervakning och forskning. Miljömål Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Huvudsakligt miljömål (kryss) Så här bidrar projektet till uppfyllandet Tillgänglighetsanpassningar vid Lingenäsen, Kanalhuset och Ekenabben bidrar till synliggörandet av hur naturvärden i sjöar och vattendrag kan värnas och hur ett varsamt nyttjande av Helgeåns avrinningssystem bidrar till den biologiska mångfalden. Etableringen av ett ny besöksplats i Ekomuseet vid Furuboda dynområde innebär en unik möjlighet att i text och bild tydliggöra för besökare sambanden mellan det biologiska livet i Hanöbukten och människans aktiviteter i Helgeåns avrinningsområde ett samband som utgör ett av motiven för bildandet av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Tillgänglighetsanpassningar vid Ekenabben resp. Håslövs ängar och Pulken bidrar till synliggörandet av hur naturvärden i våtmarker kan värnas och hur alsumpskog resp. betade översvämningsområden bidrar till ökad biologisk mångfald. Tillgänglighetsanpassningar vid Lingenäsen och Ekenabben bidrar till synliggörandet av hur naturvärden i skog kan värnas och hur varierad skogsmark kan bidra till ökad biologisk mångfald. Tillgänglighetsanpassningar vid N Lingenäset, Håslövs ängar och Pulken bidrar till synliggörandet av hur naturvärden i betesmarker kan värnas och hur betesdjur bidrar till att hålla landskapet öppet och variationsrikt. God bebyggd miljö x Tillgänglighetsanpassningar vid de stadsnära besökplatserna Kanalhuset, Ekenabben resp. Lingenäsen bidrar till ökat utbud av värdefull och hälsofrämjande närnatur för alla. Dessa centrala platser utgör även portaler till hela Vattenriket och kan, genom sin strategiska placering i kombination med sina stora naturvärden, locka fler urbana besökare ut i övriga besöksområden i Vattenriket. Tillgänglighetsanpassningar vid Pulken och

11 Furuboda dynområde bidrar, genom sitt läge nära handikappanläggningen Furuboda Konferenscenter och Friseboda friluftsområde (båda Equality-märkta), till förstärkningen av ett större, sammanhängande handikappvänligt rekreationsområde. Lokala aktörer i projektet Biosfärkontoret Kristianstad Vattenrike har det sammanhållna ansvaret för projektet. För genomförandet kommer en projektgrupp att kopplas till projektet. Denna grupp är tänkt att bestå av en projektledare, representanter från Kristianstads kommun, Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde, Nordöstra Skånes Fågelklubb, Kristianstads Naturskyddsförening, Handikapprådet, Furuboda Konferens, Riksgymnasiet och rullstolsburna representanter. Arbeten i form av design av vissa byggnationer, anläggning av hårdgjorda grusstigar, konstruktion av träspänger, ramper och bryggor, inköp och uppmontering av torrklosetter m m kommer att upphandlas av lokala entreprenörer. Framtagande av underlag och konstruktion av ny besöksplats vid Furuboda dynområde sker av Biosfärkontoret. För vattenklosett, grillplats, stigar och badbrygga vid Furuboda sker detaljplanering och upphandling av kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Tillgänglighetskontroll och certifiering med Equality sker i samarbete med organisationen Turism för alla. För framtagande av en långsiktig tillgänglighetsplan och informationsmaterial ansvarar Biosfärkontoret. Programverksamhet kommer att koordineras av projektgruppen och upphandlas och utföras av lokala aktörer tillsammans med ideella organisationer. Det här händer efter projekttiden Åtgärd Så här kommer resultatet av åtgärden att förvaltas i framtiden nummer 1 N. Lingenäset. För fortlöpande yttre underhåll av nyanlagd parkering, hårdgjorda stigar, spänger och träkonstruktioner ansvarar Kristianstads kommun. 2 S. Lingenäset. För fortlöpande yttre underhåll av nyanlagda stigar, spänger och träkonstruktioner ansvarar Kristianstads kommun. 3 Kanalhuset. För fortlöpande yttre underhåll av nyanlagd parkering, ramp med fiskebrygga och övriga träkonstruktioner ansvarar Kristianstad kommun. 4 Ekenabben. För fortlöpande yttre underhåll av nyanlagd parkering, hårdgjorda stigar, spänger, träkonstruktioner, grillplats och fiskebrygga ansvarar Kristianstads kommun. För kontinuerlig skötsel av torrklosett och grillplats ansvarar Kristianstads kommun. 5 Håslövs ängar. För fortlöpande yttre underhåll av nyanlagd parkering ansvarar Länsstyrelsen i Skåne län. 6 Furuboda dynområde. För fortlöpande yttre underhåll av vattenklosett, hårdgjorda stigar, grillplats och nyanlagd badbrygga med ramper ansvarar Kristianstads kommun. För kontinuerlig skötsel av vattenklosett och grillplats ansvarar Kristianstads kommun. För utlåningsverksamhet och aktivitetsutbud

12 vid badanläggningen ansvarar Furuboda Konferensanläggning enligt kommande avtal med kommunen. För fortlöpande underhåll av informationsskärmar till ekomuseum ansvarar Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. 7 Pulken. För fortlöpande yttre underhåll av torrklosett ansvarar Kristianstads kommun. För kontinuerlig skötsel av torrklosett och hårdgjorda stigar ansvarar Kristianstads kommun. 8 Certifiering m m. För uppföljning och fortlöpande revidering av långsiktig anpassningsplan för Vattenriket, samt för uppdatering av uppgifter inom ramen för Equality märkningssystem ansvarar Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. 9 Information. För tillhandahållande och fortlöpande revidering av informationsmaterial kring tillgängligheten i Vattenriket ansvarar Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. Projektet bidrar i det långsiktiga naturvårdsarbetet i Kristianstad kommun genom att öka tillgängligheten i Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes roll för alla kategorier av besökare. Därmed läggs grunden till en bättre förståelse för de samband som påverkar hur kommunens bebyggare och besökare kan värna om de naturresurser och den miljö som är basen för hennes eget välbefinnande och långsiktiga överlevnad. Denna ökade tillgänglighet medför en ökad driftskostnad för den fortsatta skötseln av stigar, spänger, toaletter m m. Kristianstads kommun tar på sig ansvaret för att täcka upp denna kostnadsökning inom C4 Teknik / Skötselorganisationen. Projektets samband med kommunens övergripande arbete Denna ansökan är ett exempel på Kristianstads kommuns aktiva arbete för att intentionerna i handikapproppositionen (prop 1999/2000:79) ska genomsyra hela samhället. Särskilt prioriteras bemötande- och tillgänglighetsfrågor. Handikapprörelsens representanter arbetar i sex olika grupper tillsammans med företrädare för kommunens olika förvaltningar med kunskapsöverföring/ kompetensutveckling med förbättringsåtgärder. Övergripande arbete Så här ser sambanden ut Folkhälsa Det finns väldokumenterade samband mellan hur ökad vistelse i naturen påverkar den fysiska och psykiska hälsan i positiv riktning. I Folkhälsorådets verksamhetsplanering formuleras målsättningar som avser att stimulera allmänheten till ökad utevistelse. Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket är en av grundförutsättningarna för att kunna uppnå dessa mål. Regional utveckling Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utgör ett modellområde för arbete med regional utveckling där arbetet med att förbättra tillgängligheten utgör en naturlig del. Mer specifikt bidrar projektet till regional utveckling genom att människors hälsa i tätortsregionen främjas (se folkhälsa & friluftsliv) och att förutsättningarna för turismnäringen förbättras (se turism). Av speciell betydelse för den regionala utvecklingen är att bidra till etableringen ett särskilt handikappvänligt besöksområde där fågeltornet vid Pulken, Furuboda dynområde och badplats,

13 Turism Areella näringar Kulturmiljö Friluftsliv Övrigt av betydelse för naturvården Furuboda Konferensanläggning och Friseboda naturreservat och friluftsområde ingår och kompletterar varandra. De höga naturvärdena i Kristianstad Vattenrike och att Vattenriket utgör ett modellområde innebär att Vattenriket har blivit ett mycket attraktivt besöksmål för turister. Intresset för naturupplevelser, fiske och naturaktiviteter har en tydlig uppåtgående trend och det finns idag flera företag som livnär sig på ekoturism i området. Ökad tillgänglighet på utvalda platser innebär bättre kanalisering av turister (bevara) och större möjligheter till utveckling av hållbar ekoturism i Kristianstad kommun. Vid flera av Vattenrikets besöksplatser, t ex N Lingenäset, Håslövs ängar och Pulken, finns tydliga kopplingar mellan jordoch skogsbruksskötsel och naturvård. Ökad tillgänglighet på sådana platser bidrar i kommunens arbete med informationsspridning om den areella näringens möjligheter att bidra till ökad biologisk mångfald. Flera av Ekomuseets besökplatser omfattar värdefulla kulturmiljöer som ingår i Biosfärkontorets arbete. T ex utgör Arkimedes skruv och alsumpskogen vid Ekenabben ett kulturminne kring 1800-talets invallning och torrläggning av Nosabysjön. I programmet till fördjupad översiktsplan för Kristianstad "Kristianstad växer! finns bland annat Linnérundan (där Kanalhuset utgör en huvudpunkt), Ekenabben och Lingenäsen angivna som viktiga stråk för tätortsnära rekreation. Ökad tillgänglighet för alla innebär på dessa platser en konkretisering av kommunens långsiktiga arbete med att erbjuda hälsofrämjande närnatur för friluftsliv. Anläggning av en ny handikappanpassad badplats vid Furuboda dynområde innebär en tydlig konkretisering av kommunens arbete med tillgänglighet i attraktiva fritidsområden. Badplatsen ligger mitt på den turistiskt attraktiva Ålakusten och ansluter direkt till den handikappvänliga anläggningen Furuboda Konferenscenter. Många av Ekomuseets besöksplatser ansluter till naturtyper som är högt prioriterade i kommunens naturvårdsarbete. Tillgänglighetsanpassningar vid sådana platser bidrar framförallt till två viktiga aspekter av detta arbete; för det första att tydligt kanalisera turismen i kommunens känsligaste naturområden till stigar, spänger etc. och för det andra att bidra till allmänhetens förståelse för ekologiska samband och betydelsen av biologisk mångfald.

14 Kartor Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike med åtgärdsplatserna 1-7 markerade: Åtgärdsområde 1-2 (Lingenäsen) med planerade tillgänglighetsanpassningar markerade:

15 Åtgärdsområde 3 (Kanalhuset) med planerade tillgänglighetsanpassningar markerade: Åtgärdsområde 4 (Ekenabben) med planerade tillgänglighetsanpassningar markerade: Åtgärdsområde 5 (Håslövs ängar) med planerade tillgänglighetsanpassningar markerade:

16 Åtgärdsområde 6 (Furuboda dynområde) med planerade tillgänglighetsanpassningar markerade: Åtgärdsområde 7 (Pulken) med planerade tillgänglighetsanpassningar markerade:

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner Projektansökan Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje Län Uppsala län Kommun Östhammar Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Camilla Andersson Postadress Östhammars

Läs mer

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö SLUTRAPPORT 2007-01-29 Länsstyrelsen i Jämtlands län 831 86 Östersund Bilaga 5 Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö Projektets namn:

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika Nynäshamns kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor för projektet Fjärilarnas marker i Stora Vika enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna BILAGA 7 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 24 962 kronor för delprojektet Mossadammarna Projektets namn: Mossadammarna Sökande kommun:

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Program för Jönköpings kommuns skogar

Program för Jönköpings kommuns skogar 1 Program för Jönköpings kommuns skogar Borttaget: och trädbärande marker Jönköpings kommun har ca 5 000 ha skog bestående av 50 % lövskog och 50 % barrskog. 1 100 ha av skogsmarken är naturreservat och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Åtgärdsförslag. för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014

Åtgärdsförslag. för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014 Åtgärdsförslag för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014 Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag för att nå uppsatta mål Nedan följer åtgärdsförslag som stärker Lidingös grönstruktur och bidrar till att

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Strand ett gemensamt ansvar

Strand ett gemensamt ansvar BILAGA 1 Datum 2011-06-17 501-394-11 1(5) Caroline Bernander Naturvård Tfn: 0498-29 20 47 Region Gotland/Gotlands kommun Helena Andersson Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten 621 81 VISBY Statligt

Läs mer

Vägvisning till Vattenrikets besöksmål Sammanställning av befintlig skyltning 2008

Vägvisning till Vattenrikets besöksmål Sammanställning av befintlig skyltning 2008 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere rogramme, UNESCO Vägvisning till Vattenrikets besöksmål Sammanställning av befintlig skyltning 2008 Vattenriket i fokus 2009:03 Ebba Trolle

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

Viktigt i Vattenriket

Viktigt i Vattenriket Biosfärområde Kristianstads Vattenrike HV ae nr dk l Si na gm s ph re otge r N a m Å 2R 0 12 0-0 260 1 3 BEVARA UTVECKLA Viktigt i Vattenriket STÖDJA Vattenriket i fokus 2010:04 Biosfärkontoret maj 2010

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

Ansökan om bidrag för Ådalen

Ansökan om bidrag för Ådalen 2006-03-07 Ansökan om bidrag för Ådalen Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 500.000 kronor för Ådalen enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun: Karlskrona Organisations: 212000-0829

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

BJÖRNÖ MSV EKONOMISK FÖRENING

BJÖRNÖ MSV EKONOMISK FÖRENING BJÖRNÖ MSV EKONOMISK FÖRENING Bakgrund Björnö MSV Ekonomisk Förening Mark, Strand och Vatten I början av 60-talet tog Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön initiativet till att skapa ett rekreations-

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Uddevalla kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Uddevalla kommun BESLUT 1(3) Naturvårds- och Fiskeenheten Jennie Niesel Uddevalla kommun Att. Mikael Reinhardt Varvsvägen 1 451 81 Uddevalla Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Uddevalla kommun BESLUT Beviljade

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH MILJÖ 2005-2007

HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH MILJÖ 2005-2007 Beredningsgruppen för miljö 2004-11-30 HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH MILJÖ 2005-2007 Inledning Beredningsgruppen för miljö har tillsammans med en rad aktörer utarbetat en strategi för vilka insatsområden

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner.

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner. Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Rekreation- och friluftsplan Län Stockholms län Kommun Nacka Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Liselott Eriksson Postadress Enhet/förvaltning

Läs mer

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 18 november 2014 HUT

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2 - sammanställning

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2 - sammanställning ANSÖKAN 2005-03-04 Länsstyrelsen i Jämtlands län 831 86 Östersund Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2 - sammanställning Åre

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden 2014-01-15 Hushållningssällskapet Västernorrland Kenneth Ottosson Hakon Ahlbergs väg 33 D 852 40 Sundsvall Slutrapport Fisketurism i Holmbygden Kenneth Ottosson januari 2014 Hushållningssällskapet Västernorrland

Läs mer

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Version 2012 Uppdaterat med förslag på aktiviteter för Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö Handlingsprogram

Läs mer

Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket projektredovisning

Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket projektredovisning Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket projektredovisning Vattenriket i fokus 2010:01 Karin Magntorn jan 2010 1 Titel:

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:7 Diarienummer: Kulturvägens dag Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Kulturvägen Ekomuseum Väergötland

Läs mer

Förstudie biosfärområde Vindelälven. Kajsa Berggren

Förstudie biosfärområde Vindelälven. Kajsa Berggren Förstudie biosfärområde Vindelälven Kajsa Berggren Biosfärområden INSPIRERANDE! INTE REGLERANDE! Internationellt nätverk av områden med höga landskapsvärden Modellområden för hållbar utveckling Utveckling

Läs mer

Fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet 2008-2010. Antaget av kommunfullmäktige 211, 2007-11-30

Fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet 2008-2010. Antaget av kommunfullmäktige 211, 2007-11-30 Fortsatt arbete enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008-2010 Antaget av kommunfullmäktige 211, 2007-11-30 Sammanfattning. Skärgårdsprogrammet är en av pusselbitarna i kommunens vision om den goda

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare

Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare BILAGA 3 050309 Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare Olofströms kommun ansöker om bidrag med 194 649 kronor för delprojektet Natur för nyanlända invandrare. Projektets namn:

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Alingsås kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Alingsås kommun BESLUT 501-10458-2012 1(2) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Alingsås kommun Stellan Andersson 441 81 Alingsås Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Alingsås kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Fågelholkstillverkning Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 37 078 kronor för Fågelholkstillverkning enligt beskrivning

Läs mer

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Fylleåleden en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Förord Anläggandet av en led längs Fylleån är ett sätt att ta till vara på redan befintliga kvaliteér och göra Fylleån mer tillgänglig

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Solviks Folkhögskola, projekt Ostviksfjärden Journalnummer:

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra?

Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra? Resultater fra svensk forskning på bruk og vern. Hva kan vi lære av varandra? Peter Fredman Seminar om forskning på vern og bruk Kunnskapsformidling og kunnskapsbehov Tirsdag 13. - onsdag 14. januar 2009

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse Projekt Tre Toppar Projekt Tre Toppar syftar till att skapa nya skidområden på Städjans väst- och ostsluttning. Det kommer även medföra en sammanlänkning av Idre Fjäll och Fjätervålen. Projektet innebär

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Kap.5: Sammanfattning och program för planering av en framtida markanvändning KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 51 Vägval Myttinge - förslag till framtida användning

Läs mer

Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup

Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup SLUTRAPPORT 060228 Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 10 En kommun

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014

Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014 1 (11) NATURUM VATTENRIKET Naturvårdsverkets dnr 319-6807-09 Nf VERKSAMHETSPLAN Naturum Vattenriket 2010-09-19 Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014 BESÖK: naturum Vattenriket POST:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Byggnadsnämnden Region Gotland

Byggnadsnämnden Region Gotland 2012-10-12 1 (11) BN Au Visby Visborg 1:9 m.fl. (delar av) - Förslag till Naturreservat Kungsladugårdshällarna i Visby, enligt 7 kap 4 miljöbalken FÖRSLAG TILL BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar ärendet

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Klarälvens vattenråd Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Anna Sjörs Utkast 1 jan 2013 Bakgrund Lokal åtgärdsplan för Acksjön avrinningsområde ett pilotprojekt

Läs mer

Projektansökan. Projekt: Slottsskogen-Sandsjöbackakilen från Storstadsdjungeln till landsbygdsljungen. Kommunens projektansvarige

Projektansökan. Projekt: Slottsskogen-Sandsjöbackakilen från Storstadsdjungeln till landsbygdsljungen. Kommunens projektansvarige Projektansökan Projekt: Slottsskogen-Sandsjöbackakilen från Storstadsdjungeln till landsbygdsljungen Län Västra Götalands län Kommun Mölndal Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Lars-Erik

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete.

X Inom ramen för Europeiska strukturfondsprogrammen och Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Ankom Stockholms läns landsting 2015-11- 02 Stockholms läns landsting Dnr. Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla

Läs mer

DOM 2016-06-27 Stockholm

DOM 2016-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060106 DOM 2016-06-27 Stockholm Mål nr M 11556-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-11 i mål nr M 6311-15, se bilaga A KLAGANDE Västerås kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Utsikt över Edsviken från Falkberget Foto: Linnéa Johansson 2015-02-16 och mål med Edsviken vattensamverkan Edsviken vattensamverkan syftar till att initiera, koordinera och systematisera

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag 1.3.3. (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä2015-383 Sammanställning av redovisningar från

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Värmdö kommun har presenterat ett förslag till skärgårdspolitiskt program. Det övergripande

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun Hjälmar-

Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun Hjälmar- Landskapet Tätortsnära i Örebro kommun Hjälmar- vardagslandska p landskapet Foto: Torbjörn Arvidsson Foto: Torbjörn Arvidsson Kilsbergens vildmark Fågelrika våtmarksområde Foto: Torbjörn Arvidsson Tätortsnära

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

Ansökan om bidrag för Samverkan kring pollinatörer och ekosystemtjänster Malmö stad ansöker om bidrag med 196 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Samverkan kring pollinatörer och ekosystemtjänster Malmö stad ansöker om bidrag med 196 000 kronor för 1 BILAGA 1 Datum: 11-05-02 Ansökan om bidrag för Samverkan kring pollinatörer och ekosystemtjänster Malmö stad ansöker om bidrag med 196 000 kronor för Projektets namn: Samverkan kring pollinatörer och

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer