Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Alingsås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Alingsås kommun"

Transkript

1 BESLUT (2) Naturvårdsenheten Alingsås kommun Stellan Andersson Alingsås Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Alingsås kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Inventering av gaddsteklar i norra delen av Alingsås kommun Beviljad summa, Maximalt beviljat % av total Bilaga statsbidrag, kostnad (nr) VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt nedanstående tabell; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisning- Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

2 BESLUT (2) en godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning. Beviljade projekt 2012, 2013, 2014, 2015, Efter slutredovisning, Inventering av gaddsteklar Summa, ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Inventering av gaddsteklar i norra delen av Alingsås kommun Kopia (på e-post) till: Ola Bengtsson, ProNatura Kopia till: Akten

3 Bilaga (2) Naturvårdsenheten Alingsås kommun Stellan Andersson Alingsås Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Inventering av gaddsteklar i norra delen av Alingsås kommun VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. Artfynd ska läggas in på Artportalen ( 4. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 5. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 6. Projektet ska vara slutfört En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 8. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 9. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Symbolen kan tankas hem i jpg och eps-format från Länsstyrelsens hemsida. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

4 Bilaga (2) RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att inventera gaddsteklar i minst två nedlagda sand/grustäkter. Projektet ska starta och avslutas Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 1 Genomförd inventering av gaddstekelfaunan i 2 sand/grustäkter samt ytterligare 1-2 intilliggande ytor. Totalt ca 14,3 ha inventerats. Inventeringen sker genom håvning och fällfångst. 2 1 Artbestämning av insamlat material från 2 sand/grustäkter samt ytterligare 1-2 intilliggande ytor. 3 6 Rapportsivning och slutrapportering. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. MOTIV TILL BESLUTET Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap men även Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller aven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att ta fram viktigt naturvårdsunderlag inför den kommande kommunala översiktsplanen Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet. UPPLYSNINGAR Blanketter för verksamhetsrapport och slutrapport finns på Naturvårdsverkets hemsida Ett digitalt databassystem har ersatt de manuella wordblanketter som idag finns både för ansökan och för slutredovisning. Detta ska användas i första hand. Om systemet utökas med funktion för verksamhetsredovisning ska detta användas.

5 BESLUT (3) Naturvårdsenheten Borås stad Stadskansliet Bengt Himmelmann Borås Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Maximalt beviljat statsbidrag, % av total kostnad Bilaga (nr) Tryckning av Borås Friluftsguide Tillgänglighetsanpassning av friluftsgården Kypegårdens utemiljö, åtgärd 2 Naturreservatet Storsjön, åtgärd och 2 Beviljad summa, Ej beviljade projekt Länsstyrelsen har i år att fördela till kommunala naturvårdsprojekt. Totalt har 21 kommuner ansökt om sammanlagt ca 6,5 M. Länsstyrelsen kan därför inte prioritera nedanstående projekt: Projektets namn Sökt bidrag, % av total kostnad Ny våtmark-benmjölsfabriken Tillgänglighetsanpassning av friluftsgården Kypegårdens utemiljö, åtgärd 1 och 3 Naturreservatet Storsjön, åtgärd och 4 Summa, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

6 BESLUT (3) MOTIVERING TILL AVSLAG Kommunen erhåller inget bidrag till projektet Ny våtmark Benmjölsfabriken eftersom bidrag till anläggning enligt utformning i projektansökan inklusive komplettering kan sökas från länsstyrelsens vattenvårdsenhet med huvudfokus att gynna större vattensalamander. Ansökan kan ske när som helst under året. Kontakta Anna-Lena Berggren-Drotz på eller för mer information. Bidrag beviljas efter dialog med kommunen heller inte till åtgärd 1 och 3 i projektet Tillgänglighetsanpassning av Kypegårdens utemiljö samt till åtgärd 3 och 4 i projektet Naturreservat Storsjön. Dessa åtgärder är kommunen välkommen att återkomma med i en ny ansökan inför Sista ansökningsdatum är 1/ VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt tabellen på nästa sida; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisningen godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning. Beviljade projekt 2012, Tryckning av Borås Friluftsguide Tillgänglighetsanpassning av friluftsgården Kypegårdens utemiljö 2013, 2014, 2015, Efter slutredovisning,

7 BESLUT (3) Naturreservatet Storsjön Summa, ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Tryckning av Borås Friluftsguide Bilaga 2 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Tillgänglighetsanpassning av friluftsgårdens Kypegårdens utemiljö Bilaga 3 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Naturreservatet Storsjön Kopia (på e-post) till: Hans Frisk, Jenny Pleym och Kjell Johansson, Borås Stad Kopia till: Akten

8 BESLUT (2) Naturvårdsenheten Falköpings kommun Kommunledningsförvaltningen/Stadsbyggnadsavdelningen Carin Fransson Falköping Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Falköpings kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Maximalt beviljat statsbidrag, % av total kostnad Bilaga (nr) Mössebergs östsluttning Beviljad summa, VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt nedanstående tabell; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisning- Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

9 BESLUT (2) en godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning. Beviljade projekt 2012, 2013, 2014, Efter slutredovisning, Mössebergs östsluttning Summa, ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Mössebergs östsluttning Kopia till: Akten

10 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Falköpings kommun Kommunledningsförvaltningen/Stadsbyggnads avdelningen Carin Fransson Falköping Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Mössebergs östsluttning VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). 4. Kommunen bör kontakta Länsstyrelsen för vägledning genom reservatsprocessen. 5. Artfynd ska läggas in på Artportalen ( 6. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 7. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 8. Projektet ska vara slutfört i En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 10. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 11. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

11 Bilaga (3) pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Symbolen kan tankas hem i jpg och eps-format från Länsstyrelsens hemsida. 12. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att bilda naturreservat på 24 ha, friluftsanordningar, broschyrer och skyltar. Projektet ska starta och avslutas Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 3 Ca 24 ha värdefull ädellövrik brantskog och ett mindre rikkärr skyddat som naturreservat uppsatta reservatsskyltar i A2-format uppsatt reservatsskylt i A1-format som även innehåller information om de kommunala naturreservaten Bestorp och Gröna mad uppsatta informationsskyltar i A3-format. 5 6 Invigning av Bestorps naturreservat och naturreservatet Mössebergs östsluttning med ca 100 deltagare. 6 6 Fyra guidade turer alternativt tipspromender i området med ca 20 deltagare per gång. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. MOTIV TILL BESLUTET Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar, men även God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller aven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att bevara och utveckla det tätortsnära områdets höga natur- och kultur- och reeationsvärden. Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet. UPPLYSNINGAR Blanketter för verksamhetsrapport och slutrapport finns på Naturvårdsverkets hemsida

12 Bilaga (3) Ett digitalt databassystem har ersatt de manuella wordblanketter som idag finns både för ansökan och för slutredovisning. Om systemet utökas med funktion för verksamhetsredovisning ska detta användas.

13 BESLUT (3) Naturvårdsenheten Göteborgs Stad Park- och Naturförvaltningen Ingela Gustafsson Box Göteborg Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Natur-, Kultur- och Sociotop ett kunskapsunderlag, komplettering vedlevande skalbaggar Beviljad summa, Maximalt beviljat % av total Bilaga statsbidrag, kostnad (nr) Ej beviljade projekt Länsstyrelsen har i år att fördela till kommunala naturvårdsprojekt. Totalt har 21 kommuner ansökt om sammanlagt ca 6,5 M. Länsstyrelsen kan därför inte prioritera nedanstående projekt: Projektets namn Sökt bidrag, % av total kostnad Natur-, Kultur- och Sociotop ett kunskapsunderlag, komplettering hålträdskloypare och mulmfauna Urbana ekossystemtjänsterpilotområde Guldheden Våtmarksslåtter och biogas en förstudie Summa, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

14 BESLUT (3) MOTIVERING TILL AVSLAG Länsstyrelsen har med anledning av söktrycket efter dialog med kommunen valt att: - Endast delvis bevilja bidrag till projektet Natur-, Kultur- och Sociotop. Resterande har kommunen möjlighet att återkomma om i en förnyad ansökan. - Ej bevilja bidrag till projektet Urbana ekosystemtjänster pilotområde Guldheden, då kommunen har prioriterat Natur-, Kultur- och Sociotop-projektet framför detta. När det gäller projektet Våtmarksslåtter och biogas så avslutar Länsstyrelsen i Västra Götaland ett likvärt projekt under Vi ber er därför att avvakta slutrapporten i detta projekt. Om resultaten i projektrapporten inte besvarar de frågor kommunen vill undersöka är kommunen välkommen att återkomma med en förnyad ansökan. VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt nedanstående tabell; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisningen godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning.

15 BESLUT (3) Beviljade projekt 2012, 2013, 2014, 2015, Efter slutredovisning, Natur-, Kultur- och Sociotop Summa, ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Natur-, Kultur-och Sociotop ett kunskapsunderlag, komplettering evertebrater knutna till äldre, grova träd Kopia till: Akten

16 Bilaga (2) Naturvårdsenheten Göteborgs Stad Park- och Naturförvaltningen Ingela Gustafsson Box Göteborg Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Natur-, Kultur- och Sociotop ett kunskapsunderlag, komplettering vedlevande skalbaggar VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. Artfynd ska läggas in på Artportalen ( 4. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 5. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 6. Projektet ska vara slutfört En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 8. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 9. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

17 Bilaga (2) Symbolen kan tankas hem i jpg och eps-format från Länsstyrelsens hemsida. RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att genomföra inventering av vedlevande skalbaggar. Projektet ska starta och avslutas Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 1 Genomförd inventering av vedlevande skalbaggar knutna till grova träd och död ved. Resultatet är digitaliserat och inlagt i kommunens naturdatabas. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. MOTIV TILL BESLUTET Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller aven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att förbättra kunskapen om vedskalbaggar knutna till äldre, grova träd och på så sätt kunna ta hänsyn till dessa områden i planeringen. Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet. UPPLYSNINGAR Blanketter för verksamhetsrapport och slutrapport finns på Naturvårdsverkets hemsida Ett digitalt databassystem har ersatt de manuella wordblanketter som idag finns både för ansökan och för slutredovisning. Om systemet utökas med funktion för verksamhetsredovisning ska detta användas.

18 BESLUT (2) Naturvårdsenheten Götene kommun Kvalitet och Utvecklingsenheten Karolina Ringdahl Torggatan Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Maximalt beviljat statsbidrag, % av total kostnad Bilaga (nr) Musslor på salamander vid Österplana hed och vall Beviljad summa, VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt nedanstående tabell; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

19 BESLUT (2) godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisningen godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning. Beviljade projekt 2012, 2013, 2014, 2015, Efter slutredovisning, Musslor på salamander vid Österplana hed och vall Summa, ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Musslor på salamander vid Österplana hed och vall Kopia (på e-post) till: Kent Boström Kopia till: Akten

20 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Götene kommun Kvalitet och Utvecklingsenheten Karolina Ringdahl Torggatan Götene Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Musslor på salamander vid Österplana hed och vall VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). 4. Artfynd ska läggas in på Artportalen ( 5. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 6. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 7. Projektet ska vara slutfört i En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 9. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 10. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

21 Bilaga (3) pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Symbolen kan tankas hem i jpg och eps-format från Länsstyrelsens hemsida. 11. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att inventera förekomst av sötvattensmusslor på vattensalamander i fem utvalda dammar inom naturreservatet Österplana hed och vall på Kinnekulle. Projektet ska starta och avslutas Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 1 Ansökan om artskyddsdispens genomförd. 2 1 Genomförd inventering av förekomst av sötvattensmusslor på större och mindre vattensalamander i 5 utvalda dammar inom Österplana hed och vall. De musslor som påträffas på salamandrarna i respektive damm har lagts i separata insamlingskärl för artbestämning. Ett kärl per damm och salamanderart. Resterande insamlade musslor har lagts i ett insamlingskärl per damm. I inventeringen ingår en enkel kemisk mätning av dammarnas kväveinnehåll och syrehalt i bottenvattnet. 3 1 Artbestämning av sötvattenmusslor gjord av Göteborgs Naturhistoriska museum. 4 1 Upprättad rapport som redogör för inventeringsresultatet fördelat på respektive damm. Resultatet visar vilka arter av musslor som påträffats på salamandrarna och om arterna skiljer sig mellan större och mindre vattensalamander samt beroende på uppmätta kemiska parametrar i respektive damm uppsatta informationsskyltar. Skyltarnas innehåll och placering har stämts av med Länsstyrelsen. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. MOTIV TILL BESLUTET Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, men även Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller aven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att skaffa ett bättre underlag om eventuella begränsande faktorer för salamandrarnas överlevnad i reservatet.

22 Bilaga (3) Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet. UPPLYSNINGAR Blanketter för verksamhetsrapport och slutrapport finns på Naturvårdsverkets hemsida Ett digitalt databassystem har ersatt de manuella wordblanketter som idag finns både för ansökan och för slutredovisning. Om systemet utökas med funktion för verksamhetsredovisning ska detta användas.

23 BESLUT (2) Naturvårdsenheten Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Torbjörn Nilsson Kungälv Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Kungälvs kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Maximalt beviljat statsbidrag, % av total kostnad Bilaga (nr) Utveckling av närströvområdet ,4 1 Kastellegården, etapp 1 Återetablering av musselbankar i Kungälv Beviljad summa, VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt nedanstående tabell; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

24 BESLUT (2) godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisningen godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning. Beviljade projekt 2012, 2013, 2014, 2015, Efter slutredovisning, Utveckling av närströvområdet Kastell- legården, etapp 1 Återetablering av musselbankar i Kungälv Summa, ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Utveckling av närströvområdet Kastellegården, etapp 1 Bilaga 2 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Återetablering av musselbankar i Kungälv Kopia till: Akten

25 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Torbjörn Nilsson Kungälv Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Utveckling av närströvområdet Kastellegården,etapp 1 VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. I området finns två fornlämningar och ett skyddsvärt träd på platserna för planerad P-plats och vindskydd/grillplats. Ni bör före arbetet inleds undersöka med Länsstyrelsen om åtgärderna äver samråd/tillstånd och i samband med detta ange hur hänsyn ska tas till befintliga värden vid planerade arbeten. 4. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). 5. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 6. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 7. Projektet ska vara slutfört En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 9. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

26 Bilaga (3) 10. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Symbolen kan tankas hem i jpg och eps-format från Länsstyrelsens hemsida. 11. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att anlägga grillplatser och vindskydd, genomföra vassklippning i delar av Valbergsdammen, förbättra vandringsled, anlägga ny P-plats och genomföra besöksräkning. Projektet ska starta och avslutas Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 4 Två grillplatser, varav ett med vindskydd, anlagda vid Valbergsdammen. 2 4 Vassklippning av Valbergsdammen, höjning av vattenståndet. 3 4 Förbättring av ca 500 meter vandringsled nära Valbergsdammen, grusning, utjämning mm. 4 4 Ny parkering 8-10 platser, inkl fikaplats vid Klosterkullen. 5 1 Besöksräkning utförd under ett år vid leden från parkeringen till Valbergsdammen. Antal gjorda besöksregistreringar har sammanställts. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. MOTIV TILL BESLUTET Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller aven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att förbättra tillgängligheten för allmänheten i det tätortsnära naturreservatet. Det saknas i dagsläget en skötselplan för reservatet. Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet.

27 Bilaga (3) UPPLYSNINGAR Blanketter för verksamhetsrapport och slutrapport finns på Naturvårdsverkets hemsida Ett digitalt databassystem har ersatt de manuella wordblanketter som idag finns både för ansökan och för slutredovisning. Om systemet utökas med funktion för verksamhetsredovisning ska detta användas.

28 Bilaga (2) Naturvårdsenheten Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Torbjörn Nilsson Kungälv Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Återetablering av musselbankar i Kungälv VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). 4. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 5. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 6. Projektet ska vara slutfört En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 8. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 9. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Symbolen kan tankas hem i jpg och eps-format från Länsstyrelsens hemsida. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

29 Bilaga (2) 10. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att inventera och sammanställa möjliga lokaler för restaurering/nyanläggning av musselbankar. Projektet ska starta och avslutas Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 1 Genomförd inventering som visar musselbankarnas nuvarande utbredning och tillstånd inom kommunens havsområde. En åtgärdsplan framtagen för restaurering/nyanläggning av musselbankar. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. MOTIV TILL BESLUTET Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård men även Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller aven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att få en bild av musselbankarnas tillstånd och utreda möjliga platser och åtgärder för eventuell restaurering/nyanläggning. Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet. UPPLYSNINGAR Blanketter för verksamhetsrapport och slutrapport finns på Naturvårdsverkets hemsida Ett digitalt databassystem har ersatt de manuella wordblanketter som idag finns både för ansökan och för slutredovisning. Om systemet utökas med funktion för verksamhetsredovisning ska detta användas.

30 BESLUT (3) Naturvårdsenheten Lerums kommun Lärande (kultur/fritid) Bo Backman Lerum Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lerums kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att bevilja statligt bidrag med max 50%, dock högst onor till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Utveckling av vandringsmöjligheter längs Säveån, delar av åtgärd 2 Beviljad summa, Maximalt beviljat % av total Bilaga statsbidrag, kostnad (nr) Ej beviljade projekt Länsstyrelsen har i år att fördela till kommunala naturvårdsprojekt. Totalt har 21 kommuner ansökt om sammanlagt ca 6,5 M. Länsstyrelsen kan därför inte prioritera nedanstående projekt: Projektets namn Sökt bidrag, % av total kostnad Utveckling av vandringsmöjligheter längs Säveån, åtgärd 1, delar av åtgärd 2 samt åtgärd 3. Summa, MOTIVERING TILL AVSLAG Länsstyrelsen har med anledning av söktrycket efter dialog med kommunen valt att: - Endast delvis bevilja bidrag till delar av åtgärd 2, vilket innebär att kommunen genomför åtgärder på 2 av planerade 3 km vandringsled. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

31 BESLUT (3) - Ej bevilja bidrag till åtgärd 3. Åtgärd 1 innebär i nuvarande utförande underhåll av befintlig anläggning, vilket Länsstyrelsen enligt Naturvårdsverkets direktiv inte kan bevilja LONA-bidrag till. Kommunen bör därför söka annan finansiering, åtminstone för renovering av Kusebackabron. EU-stöd till landsbygdsutveckling (LBU) som avser specialinsatser är en högst tänkbar delfinansiär för såväl åtgärd 1, resterande av åtgärd 2 samt åtgärd 3. Kontakta Ulf Karlsson på landsbygdsenheten i Borås: Alternativt verkar även LEADER-stöd kunna vara aktuellt. Kontakta Martin Dahl på LEADER Göteborgs Insjörike om förutsättningarna till bidrag till åtgärd 1, resten av åtgärd 2 och kanske även åtgärd 3. Möjligen är det där bättre att ansöka om dessa delar tillsammans. Annars är kommunen välkommen att återkomma med ansökan om LONAbidrag till åtgärd 2 och 3 inför Sista ansökningsdatum är 1/ VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. TILLSTÅND Länsstyrelsen påpekar att åtgärder i detta beslut kan komma att äva samråd, tillstånd eller dispens enligt t.ex. Miljöbalken, Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen. Detta beslut befriar således inte kommunen/projektägaren från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller också att vara ute i god tid för eventuella samråd/tillstånd. Mer information om tillstånd och dispenser finns på Länsstyrelsens hemsida under nuvarande adress: UTBETALNING Maximalt 75 % av beviljat bidrag betalas ut innan projektet slutrapporterats. Utbetalning görs enligt nedanstående tabell; första gången efter att Länsstyrelsen beviljat bidrag för Om utbetalning sker flera gånger under projekttiden anges detta i tabellen. Dessa utbetalningar sker då Länsstyrelsen godkänt verksamhetsrapporten för aktuellt år. Beroende på när redovisningen godkänns sker utbetalning senast antingen under juni eller november månad för samtliga LONA-projekt i samtliga kommuner. Resterande 25 % av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning. Beviljade projekt 2012, 2013, 2014, 2015, Efter slutredovisning, Utveckling av vandringsmöjligheter längs Säveån. Summa,

32 BESLUT (3) ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten för respektive projekt har lämnats in. Länsstyrelsen kan äva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas. I detta ärende har naturvårdsdirektör Sven Swedberg beslutat och naturvårdshandläggare har varit föredragande. Sven Swedberg Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Utveckling av vandringsmöjligheter längs Säveån. Kopia (på e-post) till: Mikaela Löfgren, Skogssällskapet Kopia till: Akten

33 Bilaga (2) Naturvårdsenheten Lerums kommun Lärande (kultur/fritid) Bo Backman Lerum Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Utveckling av vandringsmöjligheter längs Säveån VILLKOR FÖR BESLUTET 1. Statsbidraget får endast användas till de åtgärder och de resultat som anges i detta bidragsbeslut. 2. Kommunen ska mata in uppgifterna i projektansökan i Naturvårdsverkets databas senast Användaruppgifter och adress skickas separat från Länsstyrelsen. 3. I första hand ska delsträckor där det är problem med slitage grusas upp. 4. Nödvändiga samråd och tillstånd för planerade åtgärder i reservatet ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). 5. Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas siftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. 6. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets blankett ska användas. Om databasen får funktion för verksamhetsredovisning ska denna användas. 7. Projektet ska vara slutfört En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört. Naturvårdsverkets databas ska användas. 9. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 10. I alla dokument som framställs i projektet ska det tydligt framgå att Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård är medfinansiär. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor mm. Naturvårdsverket har tagit fram en kampanjsymbol för satsningen som kan användas på motsvarande sätt. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Uddevalla kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Uddevalla kommun BESLUT 1(3) Naturvårds- och Fiskeenheten Jennie Niesel Uddevalla kommun Att. Mikael Reinhardt Varvsvägen 1 451 81 Uddevalla Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Uddevalla kommun BESLUT Beviljade

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun BESLUT 1(4) Naturvårdsenheten Jennie Niesel 010-224 51 64 Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Anna-Lena Berggren Drotz Skaragatan 8 531 88 Lidköping Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Lysekils, Orust, Tjörns och Öckerö kommuner

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Lysekils, Orust, Tjörns och Öckerö kommuner BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Bohusläns museum Att. Agneta Olsson Fullriggaregatan 5B 426 74 Västra Frölunda Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Lysekils, Orust, Tjörns och Öckerö

Läs mer

Strand ett gemensamt ansvar

Strand ett gemensamt ansvar BILAGA 1 Datum 2011-06-17 501-394-11 1(5) Caroline Bernander Naturvård Tfn: 0498-29 20 47 Region Gotland/Gotlands kommun Helena Andersson Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten 621 81 VISBY Statligt

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT 1(2) Naturvårds- och Fiskeenheten Götene kommun Bygg- och Miljökontoret Att. Birgitta Gärdefors 533 80 Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Tjörns kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Tjörns kommun BESLUT 1(3) Naturvårds- och Fiskeenheten Jennie Niesel Tjörns kommun Att. Maria Hübinette, Britta Malmberg, Maria Palm Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Tjörns

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Munkedals kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Munkedals kommun BESLUT 1(2) Naturvårdsenheten Miljö och byggförvaltningen Att. Malin Kolviken 455 80 MUNKEDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Munkedals kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till Lund

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till Lund BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Lunds kommun Park- och naturkontoret 222 37 Lund Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Miljöförvaltningen 205 80 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mariestads kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mariestads kommun BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Mariestad kommun Miljöskyddskontoret Att. Håkan Magnusson 542 86 MARIESTAD Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mariestads kommun BESLUT Beviljade

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund Testperiod

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund Testperiod BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Utbildningsförvaltningen 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet På spaning i Skrylleskogen

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet På spaning i Skrylleskogen BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Lunds kommun Park- och naturkontoret Box 41 221 00 Lund Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet På spaning i

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen Att. Ingela Gustafsson Box 177 401 22 GÖTEBORG Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs Stad BESLUT

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel 010-224 51 64 Mölndals kommun Miljö- och hälsoskyddskontoret Elisabet Rex 431 82 Mölndal Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Att. Evalena Öman/Johanna Olsson 531 88 LIDKÖPING Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun BESLUT Beviljade

Läs mer

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö SLUTRAPPORT 2007-01-29 Länsstyrelsen i Jämtlands län 831 86 Östersund Bilaga 5 Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005, Vallbo Sågmiljö Projektets namn:

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Strömstads kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Strömstads kommun BESLUT 1(2) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Att. Jan-Erling Ohlson 452 80 STRÖMSTAD Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Strömstads kommun BESLUT

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Ulricehamns kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Ulricehamns kommun BESLUT 1(2) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Ulricehamns kommun Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Att. Peter Wredin 523 86 Ulricehamn Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Ulricehamns kommun

Läs mer

Ändring av beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Schysst Sommar Staffanstorp

Ändring av beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Schysst Sommar Staffanstorp TILLÄGGSBESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Staffanstorps kommun Kommunledningskontoret 245 80 Staffanstorp Ändring av beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Bekämpningsplan för jätteloka i Västerås kommun

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Bekämpningsplan för jätteloka i Västerås kommun BESLUT 1 (3) NATURVÅRDSENHETEN Naturvård Sandra Guldbrand Telefon 010-224 92 63 sandra.guldbrand@lansstyrelsen.se Västerås stad Att: Kerstin Isaksson Tekniska kontoret 721 87 Västerås Beslut om statligt

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Östersunds kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Östersunds kommun. BESLUT Datum 2014-02-21 512-8354-13 Dnr (anges vid skriftväxling) Östersunds kommun Ingrid Mars Rådhuset 831 82 ÖSTERSUND Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Östersunds kommun. Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup

Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup SLUTRAPPORT 060228 Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Slutrapport för Jätteträdsinventering i Bokskogen, Torup Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 10 En kommun

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad BESLUT 501-39425-2013 501-39426-2013 501-39429-2013 501-39432-2013 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel 010-224 51 64 Borås stad Miljöförvaltningen Sturegatan 42 501 80 Borås Statligt bidrag till lokala

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Naturskyddsföreningen Norrköping 1 maj 2016 Djurparkens utveckling Från början var Kolmårdens Djurpark en lugn anläggning som visade djur och hade

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Trollhättans Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Trollhättans Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Trollhättans Stad Miljöförvaltningen Att. Jeanette Samuelsson/Jörgen Olsson 461 83 TROLLHÄTTAN Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Trollhättans Stad

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs stad BESLUT 1(3) Naturvårds- och Fiskeenheten Jennie Niesel Göteborgs stad, Park och naturförvaltningen Att. Ingela Gustafsson Box 177 401 22 Göteborg Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Göteborgs

Läs mer

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark Så bildas en nationalpark 1. ABISKO 2. STORA SJÖFALLET STUOR MUORKKE 3. SAREK 4. PIELJEKAISE 5. SONFJÄLLET 6. HAMRA 7. ÄNGSÖ 8. GARPHYTTAN 9. GOTSKA SANDÖN 10. DALBY SÖDERSKOG 11. VADVETJÅKKA 12. BLÅ JUNGFRUN

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika Nynäshamns kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor för projektet Fjärilarnas marker i Stora Vika enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Dnr 2015:815 1 (8) Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Innehåll Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 1 Om bidraget 2 Sök bidrag för F-3 2 Sök

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog 2009-10-28, Rångedala församlingshem Närvarande Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst) Martin Bertilsson (MB), Miljökontoret

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

För handläggning av anmälan/ansökan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

För handläggning av anmälan/ansökan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. ANMÄLAN/ANSÖKAN OM YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL (SNFS 1997:2) Anmälan/ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska vara miljönämnden tillhanda

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Härryda kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Härryda kommun BESLUT 1(4) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Härryda kommun Samhällsbyggnad Att. Karin Meyer 435 80 MÖLNLYCKE Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Härryda kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler Region Blekinge Stöd till ungdomsorganisationer Bidragsregler Mål Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang

Läs mer

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor)

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor) Ärendebeteckning 2015-03-25 511-2482-2015 Arkivbeteckning 1(5) Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, ( 2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande

Läs mer

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Skärgårdskarta-sjökort Tjärö Järnavik

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Skärgårdskarta-sjökort Tjärö Järnavik BESLUT 1 (5) 2010-06-10 Dnr 501-1094-10 Karlshamns kommun Att. Kenneth Svanberg Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 KARLSHAMN Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Skärgårdskarta-sjökort

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Ridslinga Ytterby- Veneröd etapp 1

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Ridslinga Ytterby- Veneröd etapp 1 SLUTRAPPORT 2011-02-13 Länsstyrelsen i Västra Götaland 462 82 VÄNERSBORG Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Ridslinga Ytterby- Veneröd etapp 1 Projektets namn: Ridslinga Ytterby-Veneröd etapp

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2015/2016

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2015/2016 1(6) Enligt sändlista Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2015/2016 Beslut Länsstyrelsen, genom viltförvaltningsdelegationen, beslutar

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena 2009-10-28 Allhallen, Borgstena Närvarande Andreas Karlberg (AK), Herrljunga kommun Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst)

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt sammanställning 1 ANSÖKAN 2012 Datum 2012-02-07 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Naturvårdsenheten 542 85 Mariestad Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt sammanställning Samtliga ansökningsblanketter skickas

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten Dnr 2016:22 1 (6) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan.

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-05 Diarienummer:2010-061 AU Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Siene - Horla - Kärtared Fiber Checkens namn Bernt Hägerlöf/Siene-Horla-Kärtared

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-21 Diarienummer:2014-149 B Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber mellan Åsunden och Tolken Checkens namn Martin Lundqvist Sökande

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2006-01-26 Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Kristianstads kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598) om statliga

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

30 Möjlighet att förvärva mark i Stenskogen vid Höörsån

30 Möjlighet att förvärva mark i Stenskogen vid Höörsån PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-29 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/60 30 Möjlighet att förvärva mark i Stenskogen vid Höörsån Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

Gemensamt förskola och skola:

Gemensamt förskola och skola: LERUM4000, v2.1, 2013-02-21 1 (5) Lärande Enhet Aspenäs Minnesanteckningar Enhetsråd Aspenäsenheten 4 november 2015 Presentation av deltagare Gemensamt förskola och skola: Ekonomi Ekonomin är i balans.

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska 6 MAJ 2011 Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska I förskolan i Enköpings kommun finns dag ett antal barn med ett eller i ibland flera modersmål. I läroplanen för förskolan,

Läs mer

Ny lagstiftning: Huvudsakliga

Ny lagstiftning: Huvudsakliga Ny lagstiftning: Huvudsakliga förändringar Kommunen ansvarar för prövning och tillsyn Landsbygdsutveckling Länsstyrelsen överprövar Överklagan - Direkt berörda, naturvårdsorganisationer, samt nu även friluftsorganisationer

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Tobias och Karin Knutsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

DOM 2015-05-20 Stockholm

DOM 2015-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2015-05-20 Stockholm Mål nr M 559-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-23 i mål nr M 2810-14, se

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Åtgärdsförslag. för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014

Åtgärdsförslag. för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014 Åtgärdsförslag för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014 Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag för att nå uppsatta mål Nedan följer åtgärdsförslag som stärker Lidingös grönstruktur och bidrar till att

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 2015-10-16 562-34016-2015 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 CLEANPIPE Sverige AB Äsperedsgatan 8 42457 Gunnilse Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun 1(11) Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Tjurpannan Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Bilaga

Läs mer

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande) HUSBEHOVSTÄKT Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(3) Ankomststämpel: Sökande Namn/Företag Tel. Postadress Mobiltel. Postnummer och ort Fax Sökanden är Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer