Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad"

Transkript

1

2

3

4 BESLUT (3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås stad Miljöförvaltningen Sturegatan Borås Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor, till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Maximalt beviljat statsbidrag, kr % av total kostnad Bilaga (nr) Urbanbees-vildbiutställning Skyddsvärda träd Informationssatsning Vildbin Bråt Naturvårdsprogramuppdatering Beviljad summa, kr VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. EKONOMI 75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande 25 % kan utbetalas efter att projektet har avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen enligt nedanstående utbetalningsplan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade utbetalningar. Beviljade projekt 2014, kr 2015, kr 2016, kr 2017, kr Efter slutrapportering, kr Urbanbees Skyddsvärda träd Vildbin Bråt Naturvårdsprogram Summa, kr Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

5 BESLUT (3) Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas. Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av beviljade projekt. Det är därför av stor vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för de enskilda åtgärderna. Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information LONA-registret finns på I detta ärende har funktionschef Jörel Holmberg beslutat och naturvårdshandläggare Jennie Niesel har varit föredragande. Jörel Holmberg Jennie Niesel Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Urbanbees-vildbiutställning Bilaga 2 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Skyddsvärda träd-informationssatsning

6 BESLUT Bilaga 3 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Vildbin Bråt Bilaga 4 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram-uppdatering Bilaga 5 Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårdsprogram (3) Kopia till: Akten

7 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås stad Miljöförvaltningen Emma Nevander Sturegatan Borås Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Urbanbees-vildbiutställning Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor. För beslutet gäller följande villkor: Generella villkor 1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut. 2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget 3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras. 5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört. 6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt. 7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

8 Bilaga (3) pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas. 8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. Specifika villkor 9. Projektet ska vara slutfört 31/ Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum. 10. Kommunen ska under projekttiden undersöka dels möjligheterna att låta intresserade kommuner låna utställningen innan den återsänds dels om det finns ett intresse bland länets kommuner att låna utställningen. Resultat som ska nås i projektet I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att genom en vildbiutställning informera allmänheten om vikten av pollinering för den biologiska mångfalden. Tanken är dels att tillfälliga besökare till Kulturhuset ska få ta del av utställningen, dels att skolor och förskolor och arbetsplatser ska bjudas in. Utställningen är interaktiv, innehåller bland annat byggdelar av träpaneler och tv-apparater och temat är bin och deras funktion för bevarande av biologisk mångfald. Materialet är anpassat dels för barn med lekfulla inslag för att lära sig om pollinering och dels faktamaterial för vuxna. Materialet visas på engelska, tyska, franska och svenska. Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 6 Genomförd utställning, trycksaker, översättning till svenskt material och bemanning vid utställningen. Materialet kommer även vara tillgängligt för andra kommuner som vill låna Urbanbees utställningen och som önskar komplettera med svenskt material. 2 6 En föreläsning anordnad om vildbin och pollinering. Allmänhet och tjänstemän har inbjudits till denna. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. Beskrivning av ärendet Borås stad har den ansökt om bidrag om kronor för att för allmänhet och politiker anordna en vildbiutställning, en föreläsning om vildbin samt att översätta delar av utställningen till svenska.

9 Bilaga (3) Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till att informera allmänhet och politiker om vildbinas stora betydelse för pollinering i det svenska jordbrukslandskapet (kategori 6). Projektet bidrar därmed främst till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Projektet är angeläget att genomföra för att öka medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare om vildbinas stora betydelse för pollinering och hur man kan gynna dem. Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt. Ekonomi Information om utbetalningar mm finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet. Upplysningar Verksamhetsrapportering samt slutrapportering sker i Naturvårdsverkets LONA-register som finns på webbadressen Ytterligare upplysningar finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet.

10 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås stad Miljöförvaltningen Emma Nevander Sturegatan Borås Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Skyddsvärda träd-informationssatsning Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor. För beslutet gäller följande villkor: Generella villkor 1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut. 2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget 3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras. 5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört. 6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt. 7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

11 Bilaga (3) pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas. 8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. Specifika villkor 9. Projektet ska vara slutfört 31/ Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum. Resultat som ska nås i projektet I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att i en rapport sammanfatta trädinventeringen som bedrivits under många år och av olika aktörer (Länsstyrelsen, Borås Stad, Skogsstyrelsen). Majoriteten av träden står på privat mark och genom en riktad informationssatsning till markägare om varför det är viktigt att bevara och sköta miljön kring gamla träd hoppas kommunen kunna rädda många träd från förtida avverkning och igenväxning. Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 6 Rapport tryckt i 50 ex. Rapporten tillgängliggörs även på Borås Stads webbsida. Databasen med träden tillgängligörs i kommunens GIS-skikt för fysisk planering. 2 6 Genomförd informationssatsning till privata markägare med skyddsvärda träd och till allmänheten. Broschyr tryckt i 2000 ex. Informationen utgår från HUT Väst färdiga material samt Lst material för privata markägare. Informationsmaterialet tillgängliggjort på Borås Stads webbsida. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. Beskrivning av ärendet Borås stad har den ansökt om bidrag om kronor för att informera markägare, allmänhet och kommunanställda om värdet hos skyddsvärda träd, varför det är viktigt att bevara och sköta miljön runt dem och hur hänsyn kan tas till dem i planeringen. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till att öka medvetenheten om skyddsvärda träd hos allmänhet och kommunanställda (kategori 6). Projektet bidrar därmed

12 Bilaga (3) främst till att främst uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt och djurliv. Projektet är angeläget att genomföra för att öka förutsättningarna att bevara och ta rätt hänsyn till de skyddsvärda träden inom kommunens gränser. Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt. Ekonomi Information om utbetalningar mm finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet. Upplysningar Verksamhetsrapportering samt slutrapportering sker i Naturvårdsverkets LONA-register som finns på webbadressen Ytterligare upplysningar finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet.

13 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås stad Miljöförvaltningen Jenny Pleym Sturegatan Borås Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Vildbin Bråt Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor. För beslutet gäller följande villkor: Generella villkor 1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut. 2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget 3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras. 5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört. 6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt. 7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

14 Bilaga (3) pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas. 8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. 9. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). Specifika villkor 10. Projektet ska vara slutfört 31/ Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum. 11. Artfynd ska läggas in på Artportalen (www.artportalen.se). Resultat som ska nås i projektet I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att genom inventering få en heltäckande bild av förekomsten av vildbin i hela området Osdal-Bråt. Delar av området har visat sig ha mycket stor artdiversitet med förekomst av ett flertal hotade arter. Ett syfte är också att året efter inventering sprida denna nya kunskap om området till allmänheten genom en utställning centralt i staden, skyltning i området och naturvandringar med bi-tema. Markägarna (kommunen och Fortifikationsverket) kommer att få rekommendationer kring framtida skötsel av området. Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 1 Genomförd inventering av vildbin inom området Bråt. Konsult med expertkunskap upphandlad för inventering. Rapporten omfattar förslag på framtida skötsel. 2 6 Genomförd utställning om vildbin och inventeringsresultatet. Utställningsmaterialet samordnas med Urbanbees så långt det går uppsatta informationsskyltar inom området med allmän information om bin, förekommande biarter och blomresurser guidade naturvandringar om vildbin och deras betydelse för den biologiska mångfalden i Borås. För övriga detaljer hänvisas till ansökan.

15 Bilaga (3) Beskrivning av ärendet Borås stad har den ansökt om bidrag om kronor för att inventera och informera om vildbin. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till att inventera och informera allmänheten om vildbin (kategori 1 och 6). Projektet bidrar därmed främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv. Projektet är angeläget att genomföra för att få ett förbättrat kunskapsunderlag och därigenom bättre kunna förvalta det aktuella området och arterna långsiktigt. Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt. Ekonomi Information om utbetalningar mm finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet. Upplysningar Verksamhetsrapportering samt slutrapportering sker i Naturvårdsverkets LONA-register som finns på webbadressen Ytterligare upplysningar finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet.

16 Bilaga (3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöförvaltningen Jenny Pleym Sturegatan Borås Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram - uppdatering Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor. För beslutet gäller följande villkor: Generella villkor 1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut. 2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget 3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras. 5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört. 6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt. 7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

17 Bilaga (3) pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas. 8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. Specifika villkor 9. Projektet ska vara slutfört 31/ Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum. 10. Eventuella artfynd ska läggas in på Artportalen (www.artportalen.se). 11. Projektet ska genomföras så att Länsstyrelsens riktlinjer för kommunala naturvårdsprogram uppfylls. Se bilaga 5. Resultat som ska nås i projektet I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att uppdatera det föråldrade naturvårdsprogrammet från Arbetet med att ta fram programmet pågick Delar av objekten inom odlingslandskapet fältbesöktes 2010 i en uppföljning. Uppdateringen sker dels genom att ta fram förnyade mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete men också genom att aktualisera kunskapsunderlaget med förnyade fältbesök av värdefulla naturområden i kommunen. Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 2 Ett politiskt antaget uppdaterat naturvårdsprogram genom fältbesök, avgränsningar, uppdatering av GIS skikt och artregister samt tryck av programmet. Se i övrigt specifika villkor i bilaga 5. För övriga detaljer hänvisas till ansökan. Beskrivning av ärendet Borås Stad har den ansökt om bidrag om kronor för att uppdatera sitt naturvårdsprogram. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till att uppdatera kommunens föråldrade naturvårdsprogram (kategori 2). Projektet bidrar därmed främst till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker,

18 Bilaga (3) Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Projektet är angeläget att genomföra för att kommunen ska få ett aktuellt naturvårdsunderlag som grund för planering och ärendehantering. Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt. Ekonomi Information om utbetalningar mm finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet. Upplysningar Verksamhetsrapportering samt slutrapportering sker i Naturvårdsverkets LONA-register som finns på webbadressen Ytterligare upplysningar finns under motsvarande rubrik i samlingsbeslutet.

19 Bilaga 5 : (1) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöförvaltningen Jenny Pleym Sturegatan Borås Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårdsprogram inom lokal och kommunal naturvård För att de kommunala naturvårdsprogrammen även ska vara av regionalt värde och intresse ställer Länsstyrelsen följande krav på hur programmet utformas. 1. Befintligt underlagsmaterial ska tas tillvara. Detta inkluderar både land- och vattenmiljöer (inkl marina värden). 2. En sammanvägd klassning av naturvärdena utifrån befintligt underlagsmaterial och ev. fältbesiktning ska göras på objektsnivå. 3. Klassningen i punkt 2 ska redovisas på karta och ske enligt vedertaget klassningssystem (t.ex. enligt Naturcentrums värdepyramid rött, gult, orange) där klass 1=rött=unika naturvärden eller nationellt värdefullt, klass 2=orange=höga naturvärden eller regionalt värdefullt, klass 3=gult=naturvärden eller lokalt/kommunalt värdefullt. 4. Klassningen i punkt 2, inklusive angivelse av skyddsstatus o.dyl. metadata, ska göras i digitalt GIS-skikt. Skiktet ska tillgängliggöras i det kartsystem/tittskåp som kommunens handläggare använder. 5. Redovisningen av planen, både text och kartor, ska i första hand göras digitalt så att materialet blir tillgängligt för en bredare grupp. 6. Programmet inkl eventuellt åtgärdsprogram (se punkt 9) ska remitteras till föreningar och berörda myndigheter under projekttiden innan det antas politiskt, se punkt Programmet ska antas politiskt under projekttiden. 8. Det färdiga naturvårdsprogrammet ska användas som ett underlag till kommunens översiktsplan. 9. Naturvårdsprogrammet bör kompletteras med en politiskt förankrad åtgärdsplan. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

20 BESLUT (2) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen Christian Nilsson Box ED Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Dals-Eds kommun BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor, till följande lokala naturvårdsprojekt: Projektets namn Lilla Le - en tätortsnära sjö med unika bestånd med röding och flodkräftor Beviljad summa, kr Maximalt beviljat % av total Bilaga statsbidrag, kr kostnad (nr) VILLKOR Villkor för respektive projekt framgår av bilagor till detta beslut. EKONOMI 75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande 25 % kan utbetalas efter att projektet har avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen enligt nedanstående utbetalningsplan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade utbetalningar. Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

21 BESLUT (2) Beviljade projekt 2014, kr 2015, kr 2016, kr 2017, kr Efter slutrapportering, kr Lilla Le - en tätortsnära sjö med unika bestånd med röding och flodkräftor Summa, kr Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis återbetalas enligt 12 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Enligt 14 förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas. Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av beviljade projekt. Det är därför av stor vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för de enskilda åtgärderna. Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information LONA-registret finns på I detta ärende har funktionschef Jörel Holmberg beslutat och naturvårdshandläggare Jennie Niesel har varit föredragande. Jörel Holmberg Jennie Niesel Bilagor: Bilaga 1 Bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lilla Le - en tätortsnära sjö med unika bestånd med röding och flodkräftor Kopia till: Akten

22 Bilaga (4) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen Christian Nilsson Box ED Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lilla Le en tätortsnära sjö med unika bestånd med röding och flodkräftor Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja rubricerat projekt statligt bidrag med max 50 %, dock högst kronor. För beslutet gäller följande villkor: Generella villkor 1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut. 2. De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget 3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 4. Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras. 5. En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört. 6. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt. 7. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, Postadress: MARIESTAD Besöksadress: Hamngatan 1 Telefon/Fax: (växel) (fax) Webbadress: E-post:

23 Bilaga (4) pressmeddelanden, hemsidor m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas. 8. Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål. 9. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet). Specifika villkor 10. Projektet ska vara slutfört 31/ Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum. 11. Artfynd ska läggas in på Artportalen (www.artportalen.se). 12. Åtgärder i kategori 4-6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet. 13. Vid byggande av fågeltorn, plattformar, spänger, skylthållare etc. ska miljövänliga material användas. Om detta inte är möjligt ska Länsstyrelsen kontaktas. 14. Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, markägaren/na. Resultat som ska nås i projektet I nedanstående tabell framgår vilka åtgärder och vilket resultat som ska uppnås i projektet. Syftet med projektet är att återställa sjön Lilla Le naturliga bottenbiotoper för att på sikt säkerställa rödingens naturliga reproduktion och flodkräftbeståndets utveckling. Man hoppas också göra sjön till ett populärt tätortsnära strövområde och informera om de unika arter och miljöer som finns i Lille Le. Åtgärd Kategori Resultat som ska nås 1 1 Genomförd inventering av sjöns 85 ha bottenyta och dokumentation av rödingens befintliga lekplatser. Resultatet beskrivs i en rapport där det även anges vilka åtgärder som behövs för att utveckla och förbättra lekplatserna samt hur man genomför detta nya och/eller gamla lekplatser för röding iordningställda med nytt leksubstrat med en yta av ca 300 m² uppsatta informationsskyltar om flod- och signalkräftor, kräftpest och hur man undviker att sprida kräftpest till Lilla Le.

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer