Program 4D. - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass. NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program 4D. - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass. NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient"

Transkript

1 Program 4D - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass NKS-konferens 25 april - att tänka och bygga nytt för framtidens patient Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL Kerstin 1 Tham, Karolinska Institutet

2 Startskottet Initiativet till projekt 4D togs av finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl och KI:s dåvarande rektor Harriet Wallberg Henriksson när det blev känt att AstraZenecas forskningsenhet i Södertälje skulle läggas ned. Projekt 4D startade i mars

3 Fyra diagnoser ingår i projekt 4D Artriter Bröstcancer Diabetes typ 2 Hjärtsvikt Informatik Biobanking Bland de vanligaste folksjukdomarna finns goda förutsättningar att göra stora framsteg 3

4 Informatiken en femte projektgrupp Verktyget Informatik är det verktyg som gör kunskap och information tillgänglig. Kunskapsbank Informatik handlar ex. om att elektroniskt länka ihop information från journalsystem, hälsokonton och biobanker. Integritet Patientens integritet skyddas i enlighet med gällande lagar och sekretessregler. Informatiken är en central del i projekt 4D 4

5 Informatiken en möjliggörare Utveckla det informatikstöd som respektive diagnos behöver Generaliserbara 4D - delaktig i utvecklingen av e-hälsa och invånartjänster

6 Invånartjänster ur tre perspektiv INVÅNAREN OCH PATIENTEN får ökat handlingsutrymme och mår bättre. HÄLSO-, VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL får stöd att genomföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. UPPDRAGSGIVARE OCH BESLUTSFATTARE nyttjar tillgängliga resurser mer effektivt med ökad kvalitet. Effekterna leder till Patientcentrerad vård Ett hälsofrämjande samhälle Tillgänglighet i vården Jämlik vård

7 Invånartjänster Nyttjar befintliga kanaler för invånartjänster En del i utvecklingen av nya tjänster

8 Projekt 4D pågår till 2017 Uppstart Genomförande Breddinförande Projektorganisation Modeller tas fram Implementering Handlingsplaner och piloter testas Realisering av effektmål Uppföljning

9 Mål Målet är att skapa generiska (generaliserbara) modeller för kunskapsbyggande som är användbara för flertalet diagnoser. Exempel på generiska modeller för kunskapsbyggande är: Bättre hälsa Bättre förutsättningar för kunskapsbyggande inom vård och forskning Syfte Patientens beslutsstöd Vårdens beslutsstöd Forskningens stöd i form av biobanker och kvalitetsregister Generiska modeller för kunskapsbyggande som passar flertalet diagnoser Exempel på generiska modeller för kunskapsbyggande: patientens beslutsstöd, vårdens beslutsstöd, forskningens stöd i form av biobanker och kvalitetsregister Mål 9

10 Värde för intressenterna Patienter och närstående Vårdgivare Klinisk forskning Industri Bättre hälsa och vård Ökad delaktighet Stärkt patientmakt Minskat dubbelarbete Nya behandlingar Bättre beslutsunderlag Tillgång till prover och data Stärkt konkurrenskraft Gemensam kunskapsbank leder till ökad samverkan 10

11 Målbild P r e v e n t i o n Kunskapsbyggande Hälso- och sjukvård Forskning - utveckling Kunskapsbyggande Kunskapsbank Vårdens beslutsstöd Patientens beslutsstöd Forskningens stöd Kvalitetsregister Biobanker Systematisk datainsamling och analys möjliggör kunskapsbyggande 11

12 GENOM ATT KARTLÄGGA HUR PATIENTRESAN SER UT FÅR VI VÄRDEFULLA INSIKTER SOM HJÄLPER OSS ATT SÄTTA MÅL OCH PRIORITERA VI FÅR INITIALA IDÉER OM HUR VI KAN LÖSA PROBLEMEN, OCH VILKA VI BÖR INVOLVERA I SKAPANDEPROCESSEN AV NYA VERKTYG OCH TJÄNSTER.

13 PATIENTRESAN PATIENTENS VÄG I STOCKHOLM; KAN INNEBÄRA LÅNG VÄG TILL DIAGNOS OCH BEHANDLING

14 14 Nuläge i projekten

15 15 Artriter

16 4D Artriter e-hälsa Beslutstöd till patienten: Patientens Egen Registrering (PER) Patientens Egen Provtagning (PEP) Beslutstöd till vården: Patientrekrytering till forskning Beslutssystem flöde för tidig diagnostik Online screening Ont i lederna Pilot Nya arbetssätt och samverkansformer Flödet för tidig diagnostik: Tät kontroll av diagnosticerade patienter Akademisk specialistvård utanför akutsjukhusen Biobanksprovtagning i rutinsjukvården Biobanksprover i rutinvård: Provtagningsmodul Konsolidering av information och datalager Nytt ersättningssystem Utveckling av nytt beskrivningssystem 16

17 Pilot - Ont i lederna Testas på två akademiska vårdcentraler under våren Hässelby Liljeholmen

18 18 Bröstcancer

19 4D Bröstcancer Utformning av bröstcentrum och infrastruktur för kliniskt forskning/kunskapsutveckling Beslutstöd till vård och FoU Infrastruktur för forskning och kunskapsutveckling Stöd kvalitetsregister Bröstcancervården ska utvecklas i enlighet med Cancerplanens modell Projektorganisation med flera delprojekt: Verksamhetsutformning, Avtal och lokaler, Forsknings och kunskapsutveckling Flygledartornet överblick av patientens väg i vården utveckling pågår Test av forskningskoordinator pågår Strukturerad vårddata Patientrapporter till kvalitetsregister start Fas II Etablering biobank Etablering biobank pågår start projekt för biobank-bröstcancer Samtyckesregistrering på läsplatta test pågår för närvarande Beslutstöd patienter Patientens lärande, inventering och förstudie lärandecentrum Patientens delaktighet och individuell vårdplan på nätet 19

20 Etablering biobank Bröstcancer används som initial pilot för Stockholms Medicinska Biobank, SMB Fler kliniker bidrar till biobanking och inkluderingsgraden ökar Samtyckesregistrering på läsplatta prövas på en klinik (Karolinska universitetssjukhuset) 20

21 Pilot - samtycke på läsplatta för biobanking 21

22 Diabetes typ 2 22

23 4D Diabetes typ 2 Screening och prevention Modell framtagen för screening av prediabetes och diabetes inkl provtagning i primärvård till biobank Pilotprojekt pågår vid Flemmingsbergs och Jakobsbergs AVC Stärkt primärvårdsprocess Inrättande av Biobank för T2D Standardprocess för T2D formulerad och granskad GAP-analys justering pilotas vid några AVC Vårdprogram och kvalitetsregister för prediabetes klart inom kort Samordning med nationella initiativ görs Utarbeta krav och rutiner för införande av biobank Prediabetes och typ2 diabetes i samarbete med Stockholms medicinska biobank SLL/KI gem Pilot av provtagning i primärvård till biobank pågår Beslutsstöd för allmänhet och patient Påbörja arbete med att fram ett verktyg som tex kan hämta data från ett screeningtest i Vårdguiden och koppla detta till Mina Vårdkontakter samt hälsokonto Stärkt specialistvårdsprocess Utvärdera pågående multidisciplinära projekt för effektivare specialistvård där behandlingen av patienter med multipla komplikationer samordnas 23

24 Screeningpilot fas 1 Screening av prediabetes och diabetes vid två akademiska VC Stor andel oupptäckt diabetes Validering av riskenkät Provtagning i primärvård till biobank Fas 2 Pilot hos vårdgrannar; psykiatri, MVC, tandvård m.fl. 24

25 25 Hjärtsvikt

26 4D Hjärtsvikt PREFERS forskningsprojekt kring det fibrotiska hjärtats svikt Gemensam basutredning och målstyrd behandling för SLL Tagit fram gemensamma mallar med beslutstöd i journalen för ändamålsenlig utredning och behandling införa länsövergripande process för basutredning, en behandlingstrappa samt tydlig ansvarsfördelning mellan parter som är inblandade i vårdkedjan Länsövergripande åtkomst av EKG och hjärtultraljud Har tagit fram gemensamt undersökningsprotokoll för EKG och hjärtultraljud Fokus 2014 är breddinförande Förstudie för gemensam lagring av rådata Slutförande av Strukturerad Vårddata (SVD-projektet) Fungerande vårdkedjor för diagnos, behandling och uppföljning Mallar för hjärt-kärljournalen med automatisk överföring till kvalitetsregistret RiksSvikt Fokus 2014 är breddinförande Tagit fram en modell för hjärtsviktsmottagning 2014 Utöka och utveckla arbetet vid fem sviktmottagningar bl a med adekvat läkarstöd (KS S, KS H, SÖS, StG, DS) 26

27 Hjärtsviktsmottagningar -Fungerande vårdkedjor för diagnos, behandling och uppföljning Fem sviktmottagningar enligt modell framtagen inom 4D Hjärtsvikt: Karolinska Huddinge Karolinska Solna S:t Göran Södersjukhuset Danderyds Sjukhus Läkare och sjuksköterska rekrytering pågår Avtalen med HSF gäller D Hjärtsvikt stöttar i förändringen och utvärderar löpande 27

28 28 Forskningsinitiativ

29 Forskningsinitiativ kopplade till 4D 3. Nästa steg övergripande forskningsprogram Behov av övergripande forskningsprogram för konceptuella generiska frågeställningar som knyter ihop 4D, t ex; Värdebaserad Hälso- och Sjukvård (VBHS) och patientperspektivet Informatik och biobanking 2. Uppstår ständigt nya forskningsfrågor inom 4D Levnadsvanor och förebyggande insatser i primärvården? Värdet för patienten, vården forskningen och industrin? Bidrar 4D till ökad patientdelaktighet och kontinuitet i vårdkedjan? Kan 4D förändra arbetssätt? Hur implementera nya arbetssätt? 1. Nuläge - stort intresse för 4D som helhet Framgångsfaktor - projektgrupperna har involverat forskare från cell till samhälle => dvs hela värdekedjan Exempel på parter som har visat stort intresse är; Vinnova och Horizon 2020 samt olika läkemedelsbolag 29

30 30 För mer information eller

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD)

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD) 1.3 (1)29 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Projektdokument Pilotprojekt SPD 20091002 Att inventera och beskriva några av de initiativ med strukturerad patientdata som pågår i regionen och redovisa nytta

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer