IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER"

Transkript

1 IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER PETRA HANSSON LINA SMITH Examensarbete i Socialt arbete Malmö högskola hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Malmö Mars 2013

2 IMPLEMENTATIONEVALUATION OF BESLUTSSTÖD IN THREE MUNICIAPALITIES PETRA HANSSON LINA SMITH Hansson, P & Smith, L. Implementation evaluation of Beslutsstöd in three municipalities. Degree in social work 30 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of health and society, Department of social work, Year

3 ABSTRACT In recent years, several problems in the field of assistive device have been lifted. To manage the development Beslutsstöd (Decision support) has emerged as a systematic working method. Beslutsstöd is designed as a guideline and serves as a tool for physical therapists and occupational therapists in the prescription process of assistive devices. Beslutsstöd thereby aims to improve the quality and effectiveness of the prescribing process of assistive device in the organization of the municipalities. An implementation evaluation about how the implementation of Beslutsstöd in the municipalities did proceed has not been done. Neither is there any set plan for how the implementation of Beslutsstöd will proceed in the municipalities. Therefore, the evaluation's main question is: how did municipalities proceed to implement Beslutsstöd in order to develop and ensure the quality of their work regarding prescribing assistive device. Two central questions are if success factors and/or obstacles of certain significance can be detected throughout the implementation process of Beslutsstöd, if so, which? We also asked whether the respondents perceive that the local goals for implementing Beslutsstöd have been reached. The evaluation showed that the implementation processes in the three municipalities differ. Four components have distinguished as particularly significant in all municipalities in relation to success factors and obstacles. These are motivation, information, a gradually approach and the ability of the municipality to adapt Beslutsstöd towards their organization or vice versa. Two municipalities have successfully implemented Beslutsstöd and therefor reached their goals. One municipality did not succeed in fulfilling their goals and is not practicing Beslutsstöd today. Keywords: Assistive device, Beslutsstöd, decision support, evaluation, implementation, organizational development, prescribing process, quality assurance. 3

4 FÖRORD Vi vill tacka de kommuner och särskilt respondenterna därifrån som varit med och bidragit med sina erfarenheter och upplevelser i implementeringsutvärderingen av Beslutsstöd. Ett tack riktas även till Kommunförbundet Skåne som gett oss möjligheten att göra en utvärdering åt dem som vårt examensarbete. Slutligen vill vi tacka Ola Holmström för sitt engagemang under sina föreläsningar i utvärderingmetodik vilket skapat det intresse som låg som grund för vårt val att utföra denna utvärdering. 4

5 Innehåll Abstract... 3 Inledning... 8 Disposition... 8 Bakgrund... 9 Bakgrunden till Beslutsstöd uppkomst... 9 Kvalitetsarbete...10 Beslutsstödets utformning Förstudie Beslutsstöds mål...12 Förskrivningsprocessen genom Beslutsstöds olika delar...12 Utbildning i Beslutsstöd...13 Implementering av Beslutsstöd...13 Problemformulering Syfte Utvärderingens huvudfråga och delfrågor Tidigare forskning Implementeringsforskning...16 Implementeringsforskning inom hälso- och sjukvården...16 Olika perspektiv inom implementeringsforskning...17 Publikationer inom implementeringsforskning...18 Utvärdering...18 Utvärdering av Beslutsstöd...19 Teorier Kontingensteorin...20 Galbraiths teori om information och osäkerhet...21 Kritik mot Kontingensteorin...21 Teorier som behandlar förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer...21 Lewins tre förändringsfaser...22 Teori om motstånd i förändringsarbete...22 Genomförande av organisationsutveckling...23 Motivation...23 Rogers diffusionsteori...23 Metod Utvärdering som teknik...24 Implementeringsutvärdering som avgränsning...24 Ytterligare avgränsningar...25 Kvalitativ ansats

6 Interventionsteori av utvärderingsobjektet och utvärderingsdesign...26 Urval, kontakt och information...26 Omtag...27 Etiska aspekter och överväganden...28 Utformande av delfrågor och frågeformulär...29 Datainsamling genom tidigare forskning...30 Tidigare forskning söks i databaser...30 Socialstyrelsens hemsida...32 Böcker och dokument...32 Resultatredovisning och analys...33 Värderingskriterier...33 Validitet och reliabilitet...34 Begränsningar...34 Resultat och analys Kan det urskönjas några framgångsfaktorer och/eller hinder av särskild betydelse i kommunernas implementeringsprocesser av Beslutsstöd?...35 Motivation...35 Information...42 Tid som resurs...46 Anpassning...48 Upplever respondenterna att kommunernas mål med implementeringen och praktiserandet av Beslutsstöd uppnåtts?...52 Upplevelser av Beslutsstöd idag...55 Sammanfattning och Slutsatser Kan det urskönjas några framgångsfaktorer och/eller hinder av särskild betydels i kommunernas implementeringsprocesser av Beslutsstöd?...56 Upplever respondenterna att kommunernas mål med implementeringen och praktiserandet av Beslutsstöd uppnåtts?...59 Slutreflektioner...60 Referenser Bilagor Frågeformulär Beslutsstöd...67 Sökningar i databaser

7 INLEDNING Under vår socionomutbildning läste vi kursen Utvärderingsmetodik vilken kom att väcka vårt intresse för att genomföra denna utvärdering. Vi kom i kontakt med Kommunförbundet Skåne via en föreläsning under kursen. Kommunförbundet Skåne är en intresseorganisation och ideell förening för de 33 kommunerna i Skåne. Deras uppdrag är att stödja utvecklingen i kommunerna, bevaka kommunernas intressen, främja samverkan samt att bistå kommunerna i deras utveckling inom alla verksamhetsområden (Kommunförbundet Skåne, 2012a). Vår föreläsare förmedlade information om att Kommunförbundet Skåne efterfrågade studenter som ville göra en extern utvärdering åt dem. Uppdraget var att utvärdera en arbetsmetod som heter Beslutsstöd. Arbetsmetoden är utformad för arbetsterapeuter och sjukgymnaster att använda som ett verktyg vid förskrivning av hjälpmedel. Vi såg detta uppdrag som en möjlighet för oss att få tillämpa våra teroetiska kunskaper i praktiken genom att göra en verklighetsförankrad utvärdering. Vi fann också att hjälpmedelsfrågan är en viktig social fråga att belysa då ca 10 % av den svenska befolkningen använder något form av hjälpmedel. Hjälpmedel är också en viktig förutsättning för att främja delaktigheten i samhället för individer med funktionsnedsättning. Med denna bakgrund kontaktade vi Kommunförbundet Skåne. Därefter planerades ett möte in med hjälpmedelssamordnare Cecilia Ljungh och projektledare Birgitta Halses i april Under mötet presenterades innebörden och syftet med Beslutsstöd som arbetsmetod. Det framkom att Kommunförbundet Skåne gjort ett antal tidigare utvärderingar av Beslutsstöd men ingen utvärdering har fokuserat på upplevelser om hur kommunernas implementeringsprocesser av Beslutsstöd hade fortgått. Därför efterlystes den utgångspunkten för det här samarbetet. I förhållande till vår inriktning, verksamhetutveckling, vilade vårt val på att ta oss an denna utvärdering också på vårt intresse för organisationsutveckling och dess inneboende faktorer, vilket en implementeringsprocess innefattar. Disposition Inledningsvis presentaras en bakgrund till utvärderingen. Där går vi igenom bakgrunden till Beslutsstöds utveckling och hur arbetsmetoden är utformad. Beslutsstöd betydelse för kommunernas hjälpmedelsverksamheter lyfts fram. Bakgrunden mynnar sedan ut i utvärderingens problemformulering, syfte och frågeställningar. Efter bakgrunden presenteras tidigare forskning kring implementering, utvärdering och kvalitetssäkring inom kommunens hjälpmedelsverksamheter vilka tillhör hälso- och sjukvården. Därefter redogörs de teorier som utvärderingen utgår ifrån. I metodavsnittet presenteras och diskuteras de tekniker som valts under utvärderingen. Resultatet och analysen av utvärderingen sammanvävs i ett avsnitt där vi försöker besvara våra frågeställningar. Därefter presenteras utvärderingens slutsatser. Avslutningsvis förs en slutdiskussion kring hur utvärderingen har gått. 8

8 BAKGRUND Här presenteras först bakgrunden till varför Beslutsstöd uppkommit som arbetsmetod och arbetsmetodens syfte. Tanken är att ge läsaren en grundförståelse för utvärderingens implementeringsobjekt, dvs. Beslutsstöd. Därefter går vi in på vad Beslutsstöd innebär som arbetsmetod och hur den är utformad. Sedan beskrivs utbildningen och implementeringen av Beslutsstöd. Bakgrunden mynnar slutligen ut i utvärderingens problemformulering, syfte och frågeställningar. Bakgrunden till Beslutsstöd uppkomst Beslutsstöd är en arbetsmetod som ska fungera som verktyg för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i deras i förskrivning eller ordination av hjälpmedel. Hjälpmedel är metoder, teknik eller saker som syftar till att hjälpa enskilda personer med funktionsnedsättning 1. I Sverige använder nästan 10 % av befolkningen någon form av hjälpmedel. Det vanligaste hjälpmedlet är hörapparat (Hjälpmedelsinstitutet, 2011). Ordinationer avser förskrivning av hjälpmedel eller sjukgymnastik och liknande åtgärder och ges vanligen i form av recept och i skriftlig form. Förskriva innebär att skriftligen överlåta eller skriva ut på recept (Nationalencyklopedin, 2012a & 2012b). I utvärderingen används ordination och förskrivning synonymt. Meningen är att hjälpmedel ska vara främjande och fungera som en hjälp för personen att genomföra aktiviteter som personen annars har svårt att utföra. Detta för att främja delaktighet i samhället (Hjälpmedelsinstitutet, 2011). Denna värdegrund är tydligt stadgad i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där lyfts att delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade 2 skall främjas inom samhällets alla områden. Syftet är att eliminera hinder för att personer med funktionsnedsättning skall kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter (SOU 2009:36). Enligt artikel 4 framgår bland annat att konventionsstater åtar sig att främja forskning och utveckling av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Här betonas också en universell utformning vid utveckling av riktlinjer. Även utbildning för specialister och personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning ska främjas så att dessa rättigheter garanteras (DS 2008:23). I enlighet med både FN-konventionen (SOU 2009:36) och Regeringsformen (1974:152) understryker Socialtjänstlagen (SoL), 2001:453 kap 1 1 att samhällets socialtjänst bygger på demokratins och solidaritetens grunder och ska därigenom främja människornas sociala trygghet samt jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. För att grundtankarna som lyfts här skall uppnås, är hjälpmedel en viktig del i livet för individer med funktionshinder så att deras förmåga till delaktighet förstärks och inte förloras. I Sverige är hjälpmedel en integrerad del av hälso- och sjukvården, hjälpmedelsverksamheterna organiseras av kommun eller landsting. Hälso- och 1 Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007) 2 Funktionshinder: beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2007) 9

9 sjukvården regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763. Där framgår i 2, första st. att //... en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen..// är målet för hälso- och sjukvården i Sverige. Lagen reglerar också kommunernas eller landstingens ansvar för hjälpmedel och rehabilitering. Det framgår också att kommuner och landsting har ansvar för att sinsemellan uppföra avtal om vem som ansvarar för vilka hjälpmedel. Detta innebär att en god samverkan mellan kommuner och landsting är nödvändig. För att kunna uppnå god vård på lika villkor för hela befolkningen måste likvärdiga bedömningar av insatser vid ordination av hjälpmedel genomföras. Det ska alltså inte spela någon roll vilken kommun patienten tillhör för att behovet skall kunna tillgodoses (Sveriges Riksdag, 2011). Under de senaste åren har olika förändringar i samhället ägt rum vilket lett till att flera problem inom hjälpmedelsområdet lyfts. Allt fler personer besöker hälsooch sjukvården då de är i behov av insatser i form av hjälpmedel. Då fler personer söker hjälpmedel innebär det av naturliga skäl också att antalet arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ökat. Det har bland annat lett till att nätverket kring patienten blir större (Kommunförbundet Skåne, 2008). Att nätverket kring patienten utvidgats kan ligga till grund för vad en kartläggning av Handikappförbunden visar på, nämligen att det finns stora skillnader i fördelning och hantering av hjälpmedel (Vårdförbundet, 2010). I SOU 2012:33 "Gör det enklare! framförs också att skillnader gällande verksamheternas service och kvalitet blir allt synligare inom vård- och omsorgssektorn, men också mindre accepterade. Patienter och brukare såväl som närstående ställer högre krav på information och inflytande över sin egen vård. Dessa förändrade förhållanden ställer större krav på hälso- och sjukvården för att utvecklingen skall kunna hanteras. Exempelvis på berörda parter att arbeta utifrån en systematisk strategi, samt att främja adekvata insatser så att resurserna används ansvarsfullt och effektivt (Kommunförbundet Skåne, 2008). De tillgängliga resurserna måste förutom att användas effektivt också utgå från lagstiftning, nationella mål och etiska principer (Socialstyrelsen, 2005). I en rapport från hjälpmedelsinstitutet tas upp att då behoven överstiger resurserna och efterfrågan idag är större än tillgången, ställs större krav på tydliga och strukturerade prioriteringar (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). För att uppnå mer lika bedömningar och effektiv resursanvändning är det nödvändigt för hälso- och sjukvården att skapa tydligare strukturer och utveckla arbetsmetoder som leder till ett mer samordnat och integrerat arbetssätt. Därför behöver det finnas gemensamma mål och uppföljningsrutiner på individ och verksamhetsnivå. Arbetssätt och bedömningsinstrument behöver utvecklas för att klara av att bedöma behov hos funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2005). Sammanfattningsvis kan sägas att hjälpmedelsverksamheterna idag är i behov av kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbete Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (Socialstyrelsen, 2012a). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, 2012b) framhålls i 3 kap 1 att vårdgivaren, den som bedriver sådan verksamhet som omfattas av 31 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 10

10 funktionshindrade, 1993:387 (LSS), ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vidare skall enligt 2 vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 1993:387 med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I 4 kap 1 klargörs att ledningssystemet skall anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. Ett systematiskt förbättringsarbete ska ske med hjälp av processer och rutiner som t. ex. riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser (a a). Beslutsstöd har uppkommit genom ovanstående lagar, riktlinjer och påtryckningar för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i förskrivningsprocessen av hjälpmedel i kommunerna. Beslutsstöd är en arbetsmetod som kan hjälpa kommunerna att kvalitetssäkra arbetet i sina hjälpmedelsverksamheter. 3 Detta genom att fungera som ett verktyg för sjukgymnaster och arbetsterapeuter i förskrivningsprocessen av hjälpmedel. Beslutsstödets utformning Här går vi in mer specifikt på vad Beslutsstöd innebär som arbetsmetod och hur den är utformad. Vi börjar med att presentera en förstudie av Kommunförbundet Skåne, vilken visade på behovet av ett beslutsstöd i kommunerna. Här lyfts också fram vad Beslutsstöd är tänkt att åstadkomma i kommunerna. Vi presenterar sedan förskrivningsprocessen genom Beslutsstöd. Till sist redogörs för utbildning och implementering av Beslutsstöd. Förstudie I samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor beslutades på uppdrag av styrgruppen under hösten 2007 att göra en förstudie i Skånes samtliga kommuner med syfte att få en bild över på vilka grunder hjälpmedel ordinerades (Kommunförbundet Skåne, 2008). Även hur nyttan av hjälpmedel utvärderades och om behandlingsmål var uppställda, samt om de följdes upp och i vilken utsträckning målen uppfylls studerades (Kommunförbundet Skåne, 2008; 2011). Syftet med förstudien var även att ta reda om Skånes kommuner var intresserade eller hade behov av ett beslutsstöd vid ordination och förskrivning av hjälpmedel. Beslutsstödet skulle ha målet att stötta ordinatören att göra en korrekt bedömning av insatser för patienten och på så vis öka möjligheten för likvärdiga och adekvata insatser för den enskilde (Kommunförbundet Skåne, 2008). Beslutsstödet skulle även vara till nytta för patienten då en strukturerad bedömning görs. En tredje aspekt som lyfts fram är att ett strukturerat beslutsstöd leder till kostnadseffektivitet hos kommunerna. I förstudien, vilken genomfördes som enkät och intervjuundersökning där respondenterna var kontaktpersonerna för hjälpmedelsfrågor i alla Skånes kommuner, blev resultatet att nästan 60 % sällan eller aldrig gör systematiska bedömningar av brukarnas behov. Förstudien visade också att hälften av respondenterna upplevde att det sällan eller aldrig bedömdes vilken effekt patienten upplevt av insatsen (Kommunförbundet Skåne, 2008). Med bakgrund i förstudien och ovanstående lagar och riktlinjer valde Kommunförbundet Skåne att genomföra ett projekt med syftet att formulera ett 3 B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april,

11 beslutsstöd vid ordination av hjälpmedel. Projektansvarig och projektledare tillsattes och tillsammans med styrgruppen för samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor startades projektet under 2008 (Kommunförbundet, 2008). Beslutsstöds mål Arbetsmetoden Beslutsstöd kan användas av både arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans med patienten (Halses & Ljungh, 2008). Beslutsstödet kan ge kommunerna en bra möjlighet att förbättra både kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Genom att förskrivningsprocessen genomförs efter Beslutsstöd kan en likvärdig och korrekt bedömning uppnås av samtliga praktiker, dvs. arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Bedömningen av patienters behov av insats är tänkt att bli mer strukturerad genom att använda Beslutsstöd, vilket också innebär att insatser lättare kan följas upp och att det kan urskiljas på vilka grunder beslut om insatser fattas. För patienten innebär arbetsmetoden att denne blir delaktig på ett tydligt och strukturerat sätt. En systematisk uppföljning av nyttan med insatsen möjliggörs, samt att hjälpmedlen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt (Kommunförbundet Skåne, 2011). Förskrivningsprocessen genom Beslutsstöds olika delar Förskrivningsprocessen genom Beslutsstöd består av delarna som presenteras kortfattat nedan. De åtgärder som kan bli aktuella för patienten grundar sig i en kartläggning av patientens problem och situation genom Beslutsstöd. Att beakta både patientens problem och situation gör att ett nödvändigt helhetsperspektiv eftersträvas i bedömningen (Kommunförbundet Skåne, 2008). Patienten ska vara delaktig vid bedömningen. Om detta inte är möjligt kontaktas närstående eller kontaktperson (Halses & Ljungh, 2008). 1. Behovsbedömning Genom ett strukturerat samtal med patienten formuleras de insatser som behövs för att nå uppsatta mål (Halses & Ljungh, 2008). Insatser kan till exempel vara träning, bostadsanpassning eller hjälpmedel. Insatserna värderas utifrån angelägenhetsgrad och nytta. Det innebär att praktikern bedömer vilken konsekvens, vilket tillstånd och vilken situation patienten befinner sig i om någon insats inte genomförs, som i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet. Konsekvenserna kan beskrivas av patienterna utifrån i fem olika nivåer (Kommunförbundet Skåne, 2012b). 2. Nyttjadegrad Nyttjandegrad bedöms efter insatsens möjlighet att påverka patientens aktivitetsförmåga, delaktighet och/eller kroppsfunktion. Patienten får uppskatta hur ofta han/hon kommer att använda hjälpmedlet. Patientens nyttjandegrad av insatsen besvaras i en skala från 1 till 7, där 1 innebär några gånger per år och 7 innebär varje timme (Kommunförbundet Skåne, 2012b). 3. Handlingsplan för riskanalys Vid varje individuell bedömning av insats krävs reflektion och eftertanke kring olika riskmoment. Ett första steg är att identifiera riskerna och därefter eliminera dem. Slutligen ska riskerna beskrivas och om risker finns kvar ska de motiveras (Halses & Ljungh, 2008). 12

12 4. Modell för uppföljning Mål formuleras tillsammans med patienten på aktivitets-, delaktighets- eller kroppsfunktionsnivå. Uppföljning är en viktig del i arbetet för att veta om målen är uppnådda, samt utvärdera funktion och nytta med hjälpmedlet (Halses & Ljungh, 2008). 5. Utvärdering av trygghet och säkerhet En utvärdering ska alltid ske av insatser/hjälpmedel för att ta reda på om avsedd funktion och nytta är uppnådd enligt uppsatta mål. Patienten skattar hur stor förbättringen blivit efter insatsen som gjorts gällande aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion (Halses & Ljungh, 2008). 6. Prioriteringsordning Den framtagna prioriteringsordningen är till för att tydliggöra vilka insatser som ska prioriteras (Halses & Ljungh, 2008). Det finns fyra prioriteringsgrupper där grupp 1 motsvarar insatser som behövs för att patienten ska kunna klara sig hemma. Grupp 4 innefattar insatser som gör att patienten ska kunna utföra motion eller annan hobby (Kommunförbundet Skåne, 2012b). Gemensamt för alla prioriteringsnivåer är behoven som skapar trygghet och säkerhet för patienten i hans/hennes hemsituation. Prioriteringsordningen kan också vara ett underlag för beslut vid eventuella besparingar (Halses & Ljungh, 2008). Dessa svar sammanställs sedan och leder tillsammans med en riskanalys till beslut om insatsen ska genomföras eller ej. Det som framkommit här gör det också möjligt för hjälpmedelsordinatören att prioritera insatsen (Halses & Ljungh, 2008). Utbildning i Beslutsstöd Utbildning i Beslutsstöd har genomförts i tre stora omgångar: 2009, 2010 och I utbildningarna har kontaktpersoner, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabiliteringsansvariga, metodutvecklare och chefer deltagit. Kommunförbundet Skåne har fortlöpande försökt utveckla utbildningen genom dialog med kontaktpersonerna (Kommunförbundet Skåne, 2012c). Samverkan med kontaktpersoner från de deltagande kommunerna har skett genom utbildnings- och diskussionsdagar under året. Där har de bland annat diskuterat uppfattningar gällande förändrings- och implementeringsprocessen, samtalsmetodik och det pågående arbetet (Kommunförbundet Skåne, 2012c). Kommunförbundet Skåne har även ett forum på deras hemsida för de som arbetar med Beslutsstöd. Där finns information om Beslutsstöd men även möjlighet att ställa frågor till andra praktiker eller projektansvariga. På hemsidan läggs också viktig information upp, så som ändring eller utveckling av Beslutsstöd 4. Implementering av Beslutsstöd Enligt Nilsen (2010) finns ingen allmänt accepterad eller enhetlig definition av begreppet implementering. Implementering brukar till vardags beskrivas som att införa, genomföra, förverkliga, utföra, applicera och sätta i verket. Författaren förklarar att implementering 4B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april,

13 handlar om att realisera idéer och planer i konkret handling (s. 52). Vidare kan implementering förstås som en ansträngning som genomförs efter ett beslut om att införa en ny idé eller ett nytt objekt i en verksamhet. Det finns ingen fastställd plan för hur implementeringen av Beslutsstöd ska gå till i kommunerna, det får respektive kommun organisera själv. 5 Däremot får kommunen utbildning i Beslutsstöd från Kommunförbundet Skåne. Kommunen får även genom Kommunförbundet Skåne möjlighet till samverkan med andra kommuner, regelbundna möten för utbildning och stöd, stöd vid metoddiskussioner, nätverk/information, samarbete med HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan), uppföljning och utvärdering (Kommunförbundet Skåne 2011). I de kommuner som väljer att införa Beslutsstöd utses en eller flera kontaktpersoner som har det övergripande ansvaret för implementeringen av Beslutsstöd i kommunen. Dessa fungerar som en länk mellan Kommunförbundet Skåne och praktikerna i kommunen 6. Problemformulering I vårt samtal med Birgitta Halses och Cecilia Ljung, som är ansvariga för projektet, framkom att det finns fler kommuner runt om i Sverige som är intresserade av att använda sig av Beslutsstöd 7. Då Kommunförbundet Skåne gärna vill kunna stötta kommunerna så bra som möjligt i implementeringen av Beslutsstöd är det av intresse för dem att ha kunskap kring hur det har gått för de som redan har genomgått processen (a a). I samtalet 8 framkom vidare att en viktig fråga när ett nytt arbetssätt tas fram inte bara är om målet har nåtts i kommunen, utan även hur kommunens implementeringsprocess har sett ut för att nå målet. Vikten av att belysa denna fråga vilar på förhoppningen om att Kommunförbundet Skåne ska kunna hjälpa andra kommuner att implementera Beslutsstöd på ett smidigt sätt. På så vis vill Kommunförbundet Skåne använda utvärderingens resultat och analys i framtida utbildningssyfte. Exempelvis för diskussioner kring hinder som kan uppstå under en implementeringsprocess av Beslutsstöd och hur kommunerna kan försöka förebygga dessa. 9 Utifrån vår förståelse kan en teoretisk tanke om hur något skall genomföras vara svår att omsätta till praktik. Att den teoretiska förståelsen av Beslutsstöd finns behöver inte innebära att det är helt lätt att omsätta kunskapen i praktiken. Genom en implementeringsutvärdering kan vi undersöka hur kommunernas implementeringsprocesser har sett ut. Det kan vara intressant att urskilja om olika lokala förutsättningar har lett till hinder eller framgångar i implementeringsprocessen. Genom att undersöka hur implementeringsprocesserna fortskridit i kommunerna hoppas vi att det kan bringa ökad förståelse av olika organisatoriska faktorer som är viktiga att beakta under implementeringen av Beslutsstöd. 5 B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april, B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april, B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april, B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april, B. Halses och C. Ljungh, personlig kommunikation, 24 april,

14 Syfte Syftet är att göra en implementeringsutvärdering 10 av hur tre kommuners implementeringsprocesser av Beslutsstöd har fortskridit. Detta för att kunna urskilja särskilt betydelsefulla faktorer i implementeringsprocessen som uppkommer från respondenternas erfarenheter, samt analysera hinder och möjligheter i implementeringsprocessen som andra kan lära av. Utvärderingens huvudfråga och delfrågor Hur har kommunernas implementeringsprocesser av Beslutsstöd fortskridit? - Kan det urskönjas några framgångsfaktorer och/eller hinder av särskild betydelse i kommunernas implementeringsprocesser av Beslutsstöd? - Upplever respondenterna att kommunernas mål med implementeringen och praktiserandet av Beslutsstöd uppnåtts? 10 Fokus ligger på implementeringens process där vägen till målet undersöks, dvs. hur kommunerna går tillväga för att implementera Beslutsstöd (Vedung, 2009). Se utförligare beskrivning i utvärderingens metoddel. 15

15 TIDIGARE FORSKNING Vi har valt att presentera vad en implementeringsutvärdering innebär i vårt metodavsnitt eftersom det är den utvärderingsmodell vi utgått ifrån i denna utvärdering. Detta avsnitt hjälper förhoppningsvis läsaren att ytterligare förstå innebörden av en implementeringsutvärdering då det här presenteras tidigare forskning kring begreppen implementering och utvärdering. Implementeringsforskning Implementeringsforskning kan anses ha sin början på talet i samband med genomförande av utvärdering av de socialpolitiska reformer som genomfördes i USA i kriget mot fattigdom (Nilsen, 2010). Implementeringsbegreppet har under hela talet varit omdiskuterat. Särskilt har frågor ställts om varför kvalitetssäkrad kunskap inte används i praktiken, hur det skall tillvägagås för att se till att tillgänglig kunskap ska kunna användas och hur processer skall se ut för att lyckas omsätta kunskap praktiskt i vardagen. Implementeringsforskning kan hjälpa till att åstadkomma redskap som kan underlätta organisationers övergång från kunskap till praktiskt handlande. Dock framkommer det att inga enkla lösningar kan ges, som oftast önskas av organisationer. Författaren betonar vidare att det behövs ökad lärdom om mekanismer som bidrar till att viss kunskap snabbare sprids och realiseras i praktisk handling. En bristfällig implementering kan bero på att kunskapen som skall införas inte enkelt kan omvandlas från kunskap till praktisk aktivitet och vidare kan det inte utgås från att all kunskap generar nytta i organisationen. Några viktiga frågor som måste ställas är vad organisationen ska implementera och vem som ansvarar för implementeringen (Nilsen, 2010). Implementeringsteori och implementeringsforskning i Sverige utvecklades till stor del inom stadskunskapen. Främst har policyfrågor, politiska processer och även implementering av beslut och reformer inom den offentliga sektorn varit av intresse. Det har det på senare år fokuserats på svårigheter med implementering då organisationer består av flera nivåer, samt tilltalar många intressenter, vilket kommunala organisationer ofta gör (Alexandersson, 2006). Implementeringsforskning inom hälso- och sjukvården Enligt Nilsen (2010) råder det idag stora förväntningar på att vården skall implementera forskningsresultat med god kvalitetssäkrad kunskap så att patienterna ges bästa möjliga vård. Evidensbaserad medicin (EBM) utvecklades på talet där visionen är att vården skall förbättras genom att beslut baseras på forskning som lever upp till högt ställda krav på vetenskaplighet. Kraven om att arbetsmetoder och beslut i så långt som möjligt skall baseras på forskningsunderlag i form av påvisad effektivitet och ekonomisk försvarbarhet har också ökat. Dock visade det sig snart att övergången från expertens resultat till praktiskt realiserande inte var en så enkel process som förväntades. Den utvecklingen har lett till diskussioner om att det finns en klyfta mellan de forskningsresultat som produceras och vad som används inom hälso- och sjukvården, vilket idag alltmer lyfts fram som problematiskt (a a). Implementeringsvetenskapen utgår från frågor om hur metoder kan komma till gagn för patienter. Implementeringsvetenskapen utvecklades genom behovet som 16

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Magisteruppsats i socialt arbete. Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare

Magisteruppsats i socialt arbete. Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare Institutionen för socialt arbetet Magisteruppsats i socialt arbete Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare Författare: Anneli Harnegård Handledare:Evert

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 10, Campus (alt. Lärcenter) Samverkan hinder och framgångsfaktorer Collaboration obstructions and successfactors Anna Lundin Camilla

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta Akademin för hållbar samhälls och teknisk utveckling Det krävs mycket tid innan man får det att sitta En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför en implementering av OCN- metoden Författare:

Läs mer

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi 2011:1 Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Medborgare, brukare av välfärd eller klient?

Medborgare, brukare av välfärd eller klient? Åbo Akademi. Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Statsvetenskapliga institutionen. Ämne: Offentlig förvaltning. Moment: Licentiatavhandling. Handledare: Professor Marko Joas. Författare: Anna Westin.

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer