ISAP ISAP ETT KOMPLETT VERKTYG FÖR RISKSTYRNING OCH BESLUTSSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISAP ISAP ETT KOMPLETT VERKTYG FÖR RISKSTYRNING OCH BESLUTSSTÖD"

Transkript

1 ISAP ISAP ETT KOMPLETT VERKTYG FÖR RISKSTYRNING OCH BESLUTSSTÖD

2 Produktionsrisker Partnerrisker Leverantörsrisker HMS-risker Detta är några av de många risker som är förenat med affärsverksamhet. Oavsett om ditt syfte är att vinna marknadsandelar, behålla din position, eventuellt trappa ned på verksamheten på ett kontrollerat sätt, utsätts du alltid för risker. ALLA FÖRETAG SOM DRIVER AFFÄRSVERKSAMHET UTSÄTTER SIG SAMTIDIGT FÖR RISKER. Alla tillfällen och beslut, faktiskt alla aspekter ända ner till företagets existens, är i grunden förenat med risker Finansiella risker Strategiska risker Säkerhetsrisker Operationella risker Miljörisker Misstroenderisker Informationsrisker Teknologirisker Produktrisker Skillnaden mellan de som når sina mål och de som inte gör det, eller de som eventuellt går under, ligger inte i huruvida de är utsatta för risker eller inte - tvärtom. De som gör det är i regel de som tar risker och utnyttjar möjligheterna. Skillnaden ligger rätt och slätt i hur riskerna och möjligheterna blir identifierade, behandlade och uppföljda. Det handlar om att vara förberedd och ha kontroll ("corporate governance") det handlar om att kunna styra risker och möjligheter. Ledaren för en av Europas mobiltelefonproducenter har uttalat att han leder bolaget efter följande prioriteringar: Första prioritet: strategisk analys- och planering Andra prioritet: riskstyrning Revision Risk Incidenter Frågeschema Registrera svar Frågeschema Registrera svar Nya Rapporter Rapporter Åtgärdsrapport Rapporter Hotvärdering Analys 2

3 ISAP ETT VERKTYG FÖR RISKSTYRNING ISAP är en applikation för effektiv risk- och möjlighetsstyrning och därmed också kvalitetssäkring. Om du som leder ska kunna ta ansvaret för att säkra verksamhetens värdekedjor, affärsprocesser och system, behöver du ett verktyg som kan hjälpa dig på ett enkelt och målmedvetet sätt. Detta är precis vad ISAP erbjuder. vägen från system, via kontor och avdelning till divisions- och koncernnivå. Användaren väljer själv tidpunkt, direkt i applikationen, på vilken nivå i organisationen man önskar att ta ut status, översikt över incidenter eller andra typer av rapporter. På detta sätt kan verksamhetens affärsledning och fackansvariga vid en vald tidpunkt, få en uppdaterad översikt över riskstatus och riskutveckling med önskad detaljgrad och på önskad organisatorisk nivå. SÅ FUNGERAR ISAP ISAP består av 3 huvudmoduler: Risk (risk- och sårbarhetsanalyser; riskprofiler) Revision och uppföljning (inkl. åtgärdsplaner) Incidentapportering (rapportering av incidenter och affärsmässiga konsekvenser; statistik) Applikationen ger affärsledning och fackmässigt beslutsstöd i arbetet med att styra verksamhetens risker i enlighet med det som verksamheten själv definierar som en önskad eller acceptabel risknivå. ISAP är därför också ett verktyg som aktivt bidrar till verksamhetens tillgångar och värdeförvaltning. ISAP ETT LEDNINGS INFOR- MATIONS SYSTEM (LIS) ISAP kan implementeras centralt och decentralt både i större och mindre verksamheter. Applikationen samlar in data på ett decentraliserat plan för att på så sätt få en enkel och snabb översikt över riskstatusen och särskilda incidenter (realiserade risker) för alla delar av verksamheten. Genom att lägga in verksamhetens organisationsstruktur i applikationen, ger ISAP möjlighet att identifiera, bedöma och styra organisationens risker hela Applikationen är uppbyggd så, att den kan adressera de riskområden som vid varje tidpunkt var relevanta för den enskilda verksamheten. Detta görs genom att applikationen knyts till databaser med information och innehåll som baserar sig på de interna och externa krav och mål (ambitionsnivå) som verksamheten själv har bestämt att den ska eller försöka följa och uppfylla. Informationen kan på ett enkelt sätt anpassas i applikationens underliggande databas- och tabellstruktur. Med detta utgångsläge kan verksamheten t.ex. göra uppföljnings- och revisionshandlingar som enkelt och effektivt ger svar på status inom de enskilda riskområdena. Där det eventuellt skulle finnas avvikelser, ger ISAP möjlighet att ta ut åtgärdsrapporter. ISAP kan skapa en mängd rapporter med olika detaljgrad. De detaljerade rapporterna är speciellt ämnade för de fackligt ansvariga i verksamheten. De mer överordnade rapporterna ger verksamhetsledningen den kunskap den behöver för att göra de strategiska och affärsmässiga prioriteringarna. 3

4 "positiva" statusrapporter för att förhandla fram rabatter i förbindelse med inköp av olika försäkringar. Verksamheter som använder ISAP, blir själva sittande på en värdefull riskkompetens på olika riskområden. Samtidigt får de erfarenhet av genomförande av riskrevisioner och en ovärderlig översikt över oacceptabla/oönskade incidenter och deras affärsmässiga konsekvenser genom incidentapporteringssystemet. ANVÄNDNING AV ISAP GER AVKASTNING Användning av ISAP förenklar och effektiviserar riskkartläggning i jämförelse med traditionella pappersbaserade metoder. Detta ger en stor effektiviseringsvinst. Där man tidigare använt extern hjälp för att kartlägga och bedöma risker blir man genom att använda ISAP, mer självhjälpt och detta är något som ger stora kostnadsbesparingar. ISAP har visat sig vara ett utmärkt verktyg för att lyfta medvetenheten om risker i organisationer. Detta eftersom man med hjälp av aktuella frågor på ett målrelaterat sätt når flera anställda till lägre kostnader än tidigare. Verksamheter som använder ISAP kan använda MER OM VARJE ENSKILD MODUL I ISAP REVISIONSMODULEN (analys och uppföljning) Verksamheter har ett antal interna och externa krav och riktlinjer som skall uppfyllas eller eftersträvas. Många av dessa är relaterade till olika risker som verksamheten är utsatt för som följd av den aktivitet den bedriver (dvs. verksamhetens potentiella risker). Det är ledningens ansvar att se efter och följa upp att nödvändiga åtgärder och handlingar är implementerade för att möta riskerna samt efterleva krav, riktlinjer och standards. Alla krav, riktlinjer, standards, instruktioner och processbeskrivningar mm. som förutsätts för att möta potentiella risker, kan läggas in i ISAP. Applikationens revisionsmodul kan därefter användas för att genomföra revisioner och analyser av status inom de olika områdena. ISAP är därför väl lämpad för egenkontroll. 4,0 Statusrapport Revision 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Avdelningsstatus Ambitionsnivå 0,0 Informationssäkerhet Organisatoriskt förhållande Miljö Externa partners Organisationens snitt 4

5 Flexibiliteten i applikationen sörjer för att revisionen kan göras målstyrt och specificerat i förhållande till önskade revisionsområden, organisationsnivåer och tjänstekategorier. Resultaten från revisionen/analysen körs direkt ut i olika typer av rapporter. Enheter på olika organisationsnivåer kan jämföras inte bara mot vedertagna krav och standarder, utan också mot andra enheter på samma organisationsnivå och mot verksamheten som helhet. Detta ger en i högsta grad utmärkt översikt över verksamhetens totala riskstatus och exponering. Resultat och avvikelser läses enkelt igenom med hjälp av valfria grafiska rapporter. Där avvikelse förekommer, kan åtgärdsrapporter tas fram ur systemet. Dessa rapporter talar om vad som måste göras för att nå önskad nivå. Rapporterna ger också förslag till inbördes prioritering av de korrigerade åtgärderna. RISK- OCH SÅRBAR- HETSMODULEN Med hjälp av denna modul kan verksamheten göra risk- och sårbarhetsanalyser samt enskilda riskutvärderingar. Dessa skapar förutsättningar för utarbetande av riskprofiler för verksamhetens värdekedjor, affärsprocesser, system mm. Denna ledningsorienterade modul består av frågor där ställning tas till vilka hot som anses som mest relevanta för verksamheten. På detta sätt får man fram en riskprofil, presenterat på ett översiktligtoch klargörande sätt i form av olika rapporter och grafiska framställningar. Resultaten som fås fram genom denna ISAPmodul möjliggör för verksamheten att göra rätt prioriteringar med hänsyn till hur resurserna bör sättas in. Därmed kan man enskilt styra riskerna till en acceptabel nivå med hjälp av riskreducerande åtgärder. 4,0 Riskprofil Avdelningsvis 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 R & D Produktion Administration IT Informationsrisk Produktionsrisk Miljörisk Operationella risker Säkerhetsrisk Strategiska risker Finansiella risker 5

6 INCIDENTMODULEN (INCIDENTAPPORTERING OCH REGISTRERING) IISAP s incidentmodul (rapportering och registrering) kan verksamheten registrera uppkomna incidenter och tillbud (med andra ord utlöst risk), som direkt eller indirekt har haft negativa konsekvenser för verksamheten. Registrering av incidenter och deras affärsmässiga konsekvenser för verksamheten medför bättre översikt över fel, incidenter och missöden som kan uppstå. Förutom att få fram översikt över vilka ekonomiska eller andra affärsmässiga konsekvenser detta får, ger rapporteringen viktig historisk information för senare uppdatering och värdering av verksamhetens risk och sårbarhet. I rapportdelen i incidentmodulen kan verksamheten också följa utvecklingen av olika slag av incidenter såväl inom system, affärsprocesser, värdekedjor som på organisationsnivåer. Modulen kan också fortlöpande ge rapporter om utvecklingen inom valda tidsperioder. Statistik inrapporterade incidenter, procentvis fördelning Statistik Incidenter med beloppsmässig påverkan Avbrott i datakommunikation 6% Mänskliga fel 4% Datavirus 2% Brand 8% Stöld på kontoret 41% Avbrott i datakommunikation SEK Mänskliga fel SEK Datavirus SEK Brand SEK Stöld på kontoret SEK Datakriminalitet 1% Datakriminalitet SEK Svinn 10% Svinn SEK Interna missförhållanden 12% Interna missförhållanden SEK Skadeverkan 16% Skadeverkan SEK

7 KUNDLISTA AIS Norge AS distribuerar idag ISAP via distributörer i Norge, Sverige, Finland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Inom kort kommer flera länder i Europa att följa trenden. Mer än 100 kunder inom så väl privata- som offentliga verksamheter använder applikationen. Volvo är för tillfället den största användaren av ISAP, med användare världen över. NÅGRA AV VÅRA KUNDER: Aker Maritime Thomson Multi Media (tidigare Alcatel) Bærum kommun Bodø kummun Computer Devices International (USA) Cobea AB (Sverige) Danisco EDB (Danmark) Girobank (Danmark) ICA Handlarnas AB (Sverige) Justisdepartementet (Norge) MeritaNordbanken/Nordea (Sverige, Finland) Metsä-Botnia OY (Finland) Nordlandsbanken Nycomed Amersham Imaging AS Oslo kommun Posten AB (Sverige) SCOPE N.V. (Belgien) SEB (Sverige) SFT Siemens A/S Siemens AG (Tyskland) SpareBank 1 Nord-Norge State Institute of IT (Litauen) Statens Innkrevningssentral Statens kartverk Statoil Gas Transport Stockholms stad (Sverige) Telenor Bedrift, avd produktutveckling Universitetet i Bergen Vesta Forsikring Volvo 7

8 ADVANCED INFORMATION SECURITY SVERIGE AB ENEBYBERGSVÄGEN 10 A S DANDERYD TEL: FAX: URL:

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer