Beslutsstöd inom hälso- och sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsstöd inom hälso- och sjukvården"

Transkript

1 Beslutsstöd inom hälso- och sjukvården Förstudie, beslutsstöd inom hälsooch sjukvården Februari 2001 Herbert Sandström Som medfinansiärer till förstudien står KK via ITHS 1 samt EU via Mål 1

2 Innehåll INNEHÅLL... 2 PROJEKTORGANISATION... 3 BAKGRUND SYFTE... 5 EXPERTSYSTEM... 5 HISTORIK... 5 KLINSKA BESLUTSSTÖD (CLINICAL DECISION-SUPPORT SYSTEMS DSS)... 6 DEFINITION... 6 STRUKTUR... 7 Kunskapsinsamling... 7 Kunskapspresentation... 7 OLIKA TYPER AV BESLUTSSYSTEM (DSS)... 9 HUR VANLIGA ÄR KLINISKA BESLUTSSTÖD?...10 Sverige...10 Internationellt...10 NYTTOANALYS...11 Ökad vårdkvalitet...12 Minskade kostnader...13 BESKRIVNING AV NULÄGE...13 HT-EXPERT...13 SPRI-TERM...14 JANUS...14 JOURNALIA...15 BESTÄMNING AV CROHN-INDEX...15 WEAIDU...15 LIFECHART...15 CHEMOCARE...16 DEMENSDIAGNOSTIK...16 BEHOVSINVENTERING...17 ENKÄT...17 BEHOV INOM VLL...19 HUR KAN MEDICINSKA BESLUTSSTÖD UTVECKLAS OCH TILLÄMPAS INOM VLL?...19 BESKRIVNING AV TÄNKBARA PROJEKT...20 KUNSKAPSCENTRUM FÖR BESLUTSSTÖD I UMEÅ...20 SAMMANFATTNING

3 Projektorganisation FÖRFATTARE REFERENSGRUPP Herbert Sandström Distr. Läk. Med Dr. Allmänmedicin, Inst. för Folkhälsa och Klinisk Medicin. Umeå Universitet Bo Carlberg Överläkare, Med. Dr. Med Klin NUS Medicin, Inst. för Folkhälsa och Klinisk Medicin. Umeå Universitet Patrik Eklund Prof. Inst. För Datavetenskap, Umeå Universitet. Mats Persson Distr. Läk. Doktorand. Allmänmedicin, Inst. för Folkhälsa och Klinisk Medicin. Umeå Universitet Per-Olof Söderström IT-Strateg Informationsenheten Umeå Sjukvård Göran Westman Distr. Läk. Prof. Allmänmedicin, Inst. för Folkhälsa och Klinisk Medicin. Umeå Universitet 3

4 Bakgrund. Kostnaderna för hälso- och sjukvården har under en lång period ökat, bl.a. på grund av ett ökat antal äldre med ett stort vårdbehov samt ökade kostnader för läkemedel och tillkomst av nya behandlingsmöjligheter. Under 1990-talet har sjukvården på grund av resursbrist tvingats till rationaliseringar och ökade krav på effektivitet för att god kvalitet på medicinsk vård och behandling ska kunna bibehållas. Inom såväl hälso- och sjukvårdsverksamheten som inom medicinsk utbildning och forskning ställs därför allt större krav på effektivt resursutnyttjande samtidigt som kvalitet och säkerhet bibehålles och om möjligt förbättras. Framsteg inom medicinsk informatik har skapat nya möjligheter till effektivisering av vården inte bara genom nyttjande av datorbaserade journalsystem utan även genom tillkomsten av allt mera sofistikerade kliniska beslutssystem som syftar till att underlätta och effektivisera diagnostiska och terapeutiska beslut i enskilda patientfall. Den nya tekniken ökar även möjligheterna till förbättrad kommunikation och ökat informationsflöde mellan vårdpersonal och patienter och vårdpersonal sinsemellan. Västerbottens läns landsting (VLL) har under 90-talet satsat såväl finansiellt som personellt på ett omfattande utvecklingsarbete inom området medicinsk informatik och telematik. Detta har resulterat i att VLL har kommit att intaga en ledande ställning i Sverige vad gäller utveckling och implementering av väl fungerande telemedicinska lösningar inom såväl Västerbottens Län som i kontakterna med länsdelssjukhus inom norra sjukvårdsregionen. I dagsläget används telemedicinska lösningar inom flera områden i praktisk sjukvård ex. inom tandvården för diagnostik och tolkning av röntgenbilder, inom primärvård bedömning av trumhinnestatus samt vid hudkliniken NUS för bedömning av hudåkommor. Erfarenheterna så här långt är att man med hjälp av modern informationsteknik kan spara pengar och tid på långa resor för patienterna samt skapa en mera jämlik tillgång till sjukvård av hög kvalitet oberoende av avståndet till NUS. VLL har också haft en viktig roll i att samordna och främja utvecklingen inom området medicinsk informatik och telematik. Detta har bl.a. skett genom finansiellt stöd till intressanta utvecklingsprojekt och genom att främja vetenskaplig utvärdering i samarbete med Umeå Universitet. Som ett led i denna satsning har medel avsatts för fortsatt utveckling inom området medicinsk informatik och telematik. En viktig roll för styrgruppen för medicinsk informatik och telematik är samordning och finansiering av utveckling och forskning och i förekommande fall även att medverka till avknoppning och bolagisering av bärkraftiga projekt. Ett av intresseområdena, datorbaserade kliniska beslutsstöd har bedömts som intressant, vilket lett till att flera sådana system har utvecklats och testats i klinisk vardag i samarbete med VLL. I samarbete med allmänmedicinska institutionen har vetenskaplig utvärdering visat att kliniska beslutsstöd i hög grad kan bidra till 4

5 ökad kvalitet och kostnadseffektivitet i vården. Inför beslut om framtida satsningar har det ansetts viktigt med en kartläggning av förekomst och behov av datorbaserade kliniska beslutsstöd, vilket varit målsättningen med denna förstudie. Syfte. I uppdraget för styrgruppen för medicinsk informatik och telematik inom Västerbottens Läns Landsting ingår bland annat utveckling och forskning kring beslutsstöd med tillämpning inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och tandvård. Syftet med denna förstudie är att kartlägga den aktuella situationen inom området kliniska beslutsstöd och beskriva förutsättningarna för fortsatt utveckling av sådana system inom områdena hälso- och sjukvård, omvårdnad och tandvård i Västerbottens Läns Landsting. Expertsystem Historik Inom civil industri och inom försvarssektorn har man länge använt datorbaserade beslutsstöd för att styra komplexa industriprocesser och för stöd vid stridsledning. Industriella exempel på detta kan fås från exempelvis pappersindustrin där komplexa tillverkningsprocesser måste ledas och koordineras med andra relaterade processer såsom exempelvis transportflöden. Motsvarande exempel finns också inom verkstadsindustrin, där ett antal bearbetningsstationer skall fås att samverka effektivt inom produktionsenheten och med de bivillkor som ges av transportflöden till och från produktionsenheten. Inom försvarsmakten t.ex. används datorbaserade beslutsstöd för bland annat navigering, identifiering av fientliga system och för att fatta beslut om den bästa motåtgärden vid en fientlig attack. Beslutsstöd används också sedan länge inom kärnindustrin för att öka säkerheten. Den första generation av kliniska beslutsstöd (decision support system DSS) baserade på datorteknik inom det medicinska området, framträdde under slutet av 1950-talet och utformades för att hjälpa läkare i sitt kliniska beslutsfattande. Dessa system var huvudsakligen baserade på metoder som använde beslutsträd eller tabeller. System baserade på statistiska metoder framträdde först senare. De flesta av dessa tidiga systemen förblev bara prototyper. Så småningom utvecklades kliniska beslutsstöd för olika områden av klinisk verksamhet. Några system var avsedda för ett smalt, väldefinierat diagnostisk problem där klinikern kunde välja mellan ett begränsad antal av diagnoser. Ett tidigt exempel på ett sådat system var De Dombal's system för diagnostik av buksmärtor från 70-talet 1. 1 De Dombal FT et al. Computer aided diagnosis of abdominal pain. BMJ 1972;2:

6 Systemet var ett av de första där man i en kontrollerad studie kunde visa på tydliga fördelar med kliniska beslutsstöd. Detta program hanterade 13 olika tänkbara diagnoser vid kraftig buksmärta och baserades på statistiska metoder. Programmet utvärderades på 16,737 patienter och författarna kunde visa att den diagnostiska säkerheten ökade från 46% till 65%. Antalet negativa buköppningar minskade med hälften liksom antalet blidtarmsinflammationer med påverkan på bukhinnan, vilket tillsammans minskade dödligheten med 22%. INTERNIST-1, kallades ett expertsystem som skapades i Pittsburgh under 70-talet för att diagnostisera internmedicinska sjukdomar. Största utfallet av detta projekt var dess kunskapsbas som har använts i senare beslutssystem och för undervisning (QMR, Quick Medical Reference) 1. Andra tidiga system var EXPERT, ett program som använde fysiologiska modeller för diagnos och behandling av ögonsjukdomar. MYCIN, ett regelbaserat program för diagnostik och behandling av infektionssjukdomar och ABEL, ett program för diagnostik och behandling av syra-bas balans. 2 Ett tidigt exempel på kliniska beslutsstöd inom primärvården är Problem- Knowledge Coupler. Grundaren, Dr Lawrence L. Weed i Vermont började redan i början av 80-talet utveckla datorsystem med föresatsen att integrera aktuella medicinska kunskaper med kliniska iakttagelser hos den enskilde patienten. 3 4 Dr. Weed är framför allt känd som pappa till den problemorienterade journalen (Problem-Oriented Medical Record, POMR). Denna utvecklades sedan till en datorbaserad version av den problem-orientede journalen (Problem-Oriented Medical Information System, PROMIS) och sedermera Problem-Knowledge Coupler. Problem-Knowledge Coupler har under åren utvecklats ytterligare och erbjuder nu beslutsstödstjänster för såväl patienter som läkare 5. Klinska beslutsstöd (Clinical Decision-Support Systems DSS) Definition Med ett system för kliniskt beslutsstöd åsyftas allmänt ett datorbaserat system som utformats för att hjälpa vårdpersonal vid kliniska ställningstaganden. Detta kan gälla system för informationshantering, informationssökning och system som använder patientdata för att generera för påminnelser eller patientspecifika råd. Enligt Handbook of Medical Informatics 3 definieras ett kliniskt beslutsstöd (Clinical DSS) som: 1 Miller RA et al, Internist-I, an experimental compter-based diagnostic consultant for general internal medicine. N Eng J Med 1982;307: Artificial Intelligence in Medicine. Eds. Peter Szolovits Westview Press, Boulder, Colorado Weed LL. Knowledge coupling, medical education and patient care. Crit Rev Med Inform 1986;1(1): Weed LL. The problem-oriented system, problem-knowledge coupling, and clinical decision making. Phys Ther Jul;69(7):

7 Ett aktivt kunskapssystem som använder två eller fler patientdata till att generera fallspecifika kliniska råd. En sådan definition fångar nyckelkomponenterna i ett klinisk beslutsstöd: medicinsk kunskap, patient data, och fall-specifika råd. Med medicinsk kunskap menas till exempel den samlade kunskapen om ett visst läkemedel, farmakokinetiska parametrar, interaktioner, kontraindikationer etc. Patientdata, dvs. anamnestiska uppgifter, kliniska fynd och lab-data tolkas sedan utifrån denna medicinska kunskap som lagrats i systemet och generar sedan fallspecifika råd angående tänkbar diagnos eller förslag till medicinsk behandling. 1 Inom radiologin används allmänt begreppet computer-aided diagnoses (CAD) som benämning av beslutsstöd för bildanalys. CAD definieras av Doi et al som: läkarens diagnostiska ställningstagande baseras på klinisk bedömning där datorns diagnosförslag ses som en second opinion. 2 Struktur Kunskapsinsamling Kunskapsinsamling är en viktig del i att bygga upp en kunskapsbas. Detta kan ske antingen genom manuell inmatning av faktakunskap eller via datorstödd teknik. Vid induktivt upplärande av databasen kan systemet automatiskt generera klassifikationsregler från utvalda fallbeskrivningar eller genom träning ex. case data och neurala nätverk 3. Kunskapspresentation Regelbaserad kunskapspresentation. Många beslutssystem är av denna typ och är i princip uppbyggt av tre grundläggande delar. Dessa delar utgörs av kunskapsdatabas, inferensmekanism och användargränssnitt. Kunskapsdatabasen är kärnan i expertsystemet. Det är i denna del av systemet som alla fakta finns lagrade. När man skapar denna kunskapsdatabas måste alla fakta man har i form av kunskap och erfarenhet transformeras till något som kan läsas in i datorn. I kunskapsdatabasen lagras inte bara fakta, utan även kunskap om hur slutsatser skall dras. Dessa regler lagras i mindre delar s.k. produktionsregler. Exempel: OM <villkor> SÅ <slutsats>. Slutsatsen kan gälla ett speciellt symtom eller ett labvärde. Det finns också metaregler som bestämmer när 1 Handbook of Medical Informatics Website v3.3. Editors: J.H. van Bemmel, Erasmus University, Rotterdam. M.A. Musen, Stanford University, Stanford. 2 Doi K, et al Computer-aided diagnosis in radiology: potential and pitfalls. Eur J Radiol Aug;31(2): Wigertz O. Medicinska beslutssystem (MDSS) SPRI-rapport

8 produktionsreglerna skall användas för att kunna hantetra osäkerhet i medicinska fakta och relationer. Inferensmekanismen är separerad från kunskapsdatabasen och drar slutsatser utifrån den kunskap som finns där genom att länka reglerna till varandra. Den kan arbeta på två sätt, framåtriktad eller bakåtriktad slutsatsdragning. Vid framåtriktad slutsatsdragning, som används mest vid planering och design, utgår den från de kunskaper som finns och letar sig fram till en slutsats. Vid bakåtriktad slutsatsdragning, som oftast används vid diagnos och klassificering, utgår den istället från en hypotes och försöker hitta fakta som stärker hypotesen. Användargränssnittet är den del av expertsystemet där användaren kommunicerar med expertsystemet och tvärt om. Här kan användaren tala om för systemet vad som skall uträttas genom att man använder sig av t.ex. menyer. Andra system visar reminders eller ställer frågor som besvaras av användaren. Neurala nätverk Neurala nätverk som har en annan struktur används även flitigt i beslutsstödssystem. Ett artificiellt neuralt vanligtvis kallat ett neuralt nätverk utgörs av ett nätverk av artificiella neuroner och har en struktur som är inspirerad av hjärnans uppbyggnad. Tanken på att utnyttja hjärnan som förebild för datorer är inte ny. Det diskuterades redan på 50-talet bland IBM:s forskare men segrare blev i stället den datortyp som byggde på stor beräkningskapacitet, dvs. den datortyp som Nasa behövde för att styra interkontinentala robotar. I en vanlig dator finns en central processor som utför beräkningar efter förprogrammerade instruktioner och resultatet sparas i minnet. I neurala nätverk finns ingen central processor, snarare finns många enkla processorer som vanligtvis inte gör något annat än att bearbeta den viktade summan från andra processorer. Neurala nätverk utför därför inga programmerade instruktioner, de svarar på de signaler som ingångsvärdena representerar. Neurala nätverk har inte heller några separata arbetsminnen för att lagra data utan innehållet finns bevarat i hela det tillstånd som det neurala nätverket befinner sig i och ges av "helheten" som bygger på principen att lära av misstagen. Genom att utsätta nätverket för ett stort antal situationer, tex. patientfall, tränas det att känna igen rätt mönster. Det är här som neurala nätverk har sin styrka. De programmeras således inte med olika beslutsregler, de vet inget om patofysiologi utan arbetar enligt principen trail and error. Neurala nätverk kan användas inom många olika områden såsom medicin, teknik, ekonomi och forskning 1, 2. Det finns en rad olika fördelar med att tillämpa neurala nätverk. Som regel kan man säga att neurala nätverk är att föredra: 1 Ellenius J et al, Neural network analysis of biochemical markers for early assessment of acute myocardial infarction. Stud Health Technol Inform 1997; 43 Pt A: Theodorsson E. Artificiella neurala nätverk. Lovande teknik för beslutsstöd. Läkartidningen 1996 nr. 34 sid

9 - När den exakta lösningen inte är känd, när beräkningarna är mycket krävande eller då man känner sambanden mellan indata och svaren men inte kan ekvationerna. - När det är så stora störningar på indata att vanliga beräkningsmetoder har svårt att tolka informationen. - När man söker lösningar på problem som kan komma att ligga utanför de områden man har tänkt sig. - När hastigheten är av stor betydelse. Neurala nätverk arbetar snabbare än konventionella datorprogram. Ytterligare exempel på kunskapspresentation är: Procedurell representation- där kunskapsbasen utgörs av en samling definierade delprocedurer som kan interagera med varandra i en angiven följd. Deklarativ representation-denna representation koncentrerar sej på vad som är sant inom ett problemområde inte hur problemet skall lösas. Objektorienterad kunskapsrepresentation-unika egenskaper i objektorientering är tex. Att objekt kan kommunicera med varandra och ärva egenskaper i klasshierarkier 1. Olika typer av beslutssystem (DSS) Ett av huvudskälen för datorisering av sjukvården har varit att förbättra tillgången på samlad information om patienten dvs. journaltext, remissvar laboratorieprover, röntgenbilder etc. Datajournalen som ger en grafisk samanställning av laboratoriedata i kombination med behandlingar och medicinering kan göra det lättare att upptäcka patologiska mönster och samband. Datajournalen ger också ökade möjligheter till kvalitetsuppföljning och ekonomisk utvärdering samt underlättar vetenskaplig forskning. Målsättningen med datorbaserade beslutssystem var redan tidigt att skapa system som förutom att samla information om patienten även skulle kunna hjälpa läkaren fram till rätt diagnos (se avsnitt om historik sid. 5). Dessa program är designade för att jämföra kliniska och anamnestiska uppgifter från den aktuella patienten med uppgifter i databasen och utifrån dessa data föreslå tänkbara diagnoser eller lämplig behandling. När läkaren själv tar initiativ till att konsultera ett kliniska beslutsstöd som endast träder i funktion när användaren vill det, talar vi om råd på begäran. I anglosaxisk litteratur benämnt som solicited-advice DSS. Ett exempel på ett sådant system är HT-Expert som på begäran för en enskild patient ger råd angående val av mediciner vid behandling av högt blodtryck. Andra system som utan initiativ av läkaren automatiskt ger råd är i regel integrerade i datorbaserade journalsystem. Programmet kan exempelvis larma om när farliga interaktioner mellan läkemedel kan befaras och i visa s.k. reminders 1 Wigertz O. Medicinska beslutssystem (MDSS) SPRI-rapport

10 som påminner om att patientens blodtryck ligger för högt eller att det är dags för en ny ögonbottenscreening av en diabetespatient. Detta är alltså en form av automatisk rådgivning, unsolicited advice DSS. När rådgivning på begäran och system med automatisk rådgivning används är det fortfarande läkaren eller sköterskan som beslutar hur man ska agera utifrån givna råd. Dessa system är stödjande till sin karaktär. När informationen används direkt av systemet talar man om autonoma system vilka företrädesvis förekommer inom bl.a. anestesiologin. Ett exempel kan vara automatisk reglering av en respirator utgående från syremättnad, hjärtfrekvens etc. En risk med autonoma system är att oförutsedda händelser och tekniska fel kan orsaka allvarlig risk för patienten. Dessa system är därför beroende av att kompetent personal deltar i processen så att behandlingen kan skötas manuellt när den automatisk regleringen inte längre är säker. Ytterligare en kategori kan identifieras, beslutsfattande system som har till uppgift att hjälpa personer som inte har tillräcklig kunskap eller bristande kvalifikationer att fatta ett beslut i en viss situation. Denna typ av system används mest inom industrin men förekommer även inom det medicinska området. Halvautomatiska defibrillatorer (ex. Leardal Heartstart) är ett exempel på detta där defibrillatorn utifrån EKG-signalen via en datorröst ger råd om när defibrillering bör utföras. Dessa apparater kan efter en kort introduktion skötas av personal utan medicinsk kompetens exempelvis brandpersonal och polis. Hur vanliga är kliniska beslutsstöd? Sverige Det saknas för närvarande aktuell statistik om i vilken uträckning kliniska beslutsstöd förekommer i Sverige. Den senaste officiella rapport i ämnet som återfunnits är en SPRI-rapport från I denna rapport presenteras 5 utvecklingsprojekt i Sverige: Gladys-ett system för patientintervju och diagnostisk ranking, MEDEA-ett beslutsstödssystem för kvalitetshöjning och effektivisering av arbete i vårdteam i primärvården, försök med induktiva expertsystem inom områdena gråstarr och akut buksmärta i Karlskrona/Ronneby, Liver Guide-ett hjälpmedel för leverdiagnostik från Linköping och PT-pol ett datorstöd för antikoagulationsbehandling även detta från Linköping. Det är oklart om och i vilken utsträckning dessa system används inom sjukvården i dag. Internationellt Sökning i databasen Medline med sökorden Decision Making, Computer-Assisted, Computer-Assisted Drug Therapy, för perioden ger en viss uppfattning om utvecklingen inom detta område. Av 120 studier under 1999 rörande beslutsstöd återfanns 32 randomiserade kontrollerade studier. 1 Wigertz O. Medicinska beslutssystem (MDSS) SPRI-rapport

11 Sökresultatet visar att intresset för att utvärdera området kliniska beslutsstöd har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Den puckel som kan ses under 70-talet torde vara ett uttryck för de förhoppningar som den då framväxande datatekniken medförde. Minskningen som senare kan ses under 80-talet kan bero på svårigheterna att visa nyttan av dessa nya system på grund av tekniska begränsningar och höga kostnader för såväl inköp som underhåll. Från slutet av 80-talet och under hela 90-talet ses en kraftig ökning vilket torde avspegla Windows inträde på marknaden samt spridningen av allt mera lättanvända och billiga persondatorer inom sjukvården. Antalet artiklar i Medline som handlar om medicinskt beslutsstöd åren Nyttoanalys I takt med att datorer har blivit en del av vardagen har datorbaserade journalsystem fått ett stort genomslag inom svensk primärvård och i snabb takt även installerats på allt fler sjukhuskliniker. Trots detta har datoriserade kliniska beslutsstöd inte fått något större genomslag. Bruket av sådana system torde komma att öka inom de närmaste åren då datorer blivit allt mer integrerade i klinikerns vardag. En förutsättning för ökad acceptans av kliniska beslutsstöd är att systemen är lätta att använda tillsammans med befintliga journalsystem och att de genomgått sedvanlig vetenskaplig utvärdering. I regeringens sk. IT-proposition från mars 2000 beskrivs också på flera ställen behovet av ytterligare utvärdering även inom det medicinska området: För att åstadkomma en snabbare utveckling inom telemedicinområdet i Sverige bör redan pågående insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet koordineras med gemensamma nationella utvecklingsinsatser. Som grund för detta arbete finns ett behov av en analys av nuläget beträffande telemedicinens utveckling i Sverige, inklusive gjorda utvärderingar. 11

12 Regeringen gör bedömningen att det är angeläget att förutsättningarna för en nationellt breddad användning av telemedicin klargörs. För att åstadkomma detta avser regeringen att inrätta en arbetsgrupp med företrädare för bl.a. Socialdepartementet och Näringsdepartementet och med medverkan av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet 1. Ökad vårdkvalitet Att det förekommer misstag och bristande resursanvändning inom sjukvården är välkänt. I en uppmärksammad publikation 1991 från Harvarduniversitetet fann man att den medicinska varsamheten, inte sjukdomen i sig, resulterade i invaliditet, långvarig sjukhusvård eller död hos 3.7% av alla sjukhusvårdade patienter. Av dessa sjukvårdsorsakade skador, var 69% möjliga att förebygga. Orsakerna varierade mellan medicinska misstag, feldiagnoser och tekniska komplikationer i samband med kirurgi 2. Senare studier har kunnat bekräftat dessa beräkningar 3. Situationen kan antas vara likartad i Sverige och förefaller vara i ökande. Detta styrks bland annat av att antalet anmälningar om fel begångna i vården har mer är fördubblats under 90-talet 4. Som en konsekvens av dessa iakttagelser har mycket av forskningen inom medicinsk informatik övergått från dokumentation till att försöka hitta lösningar på dessa problem. Datorbaserade kliniska beslutsstöd har visat sej särskilt användbara inom två av dessa problemområden, felmedicinering och feldiagnostik 5. I två studier från University of Indiana visade man att reminders i datajournalen kopplade till beställning av prover och undersökningar minskade fel i provtagningsbeställningarna, gav en ökad följsamhet gentemot gällande vårdprogram samt ökade benägenhet till bättre information till äldre patienter 6, 7. På Brigham and Women s Hospital i Boston infördes 1994 datajournal som bland annat gav stöd för medicindosering, förslag på diagnostiska test, varning för interaktioner mm. Under första året med detta system kunde man visa att svåra 1 Ett informationssamhälle för alla. Prop.1999/2000:86. 2 Leape LL, Brennan TA, Laird NM, et al. The nature of adverse events in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study II. N Engl J Med. 1991;324: Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, Brennan TA. The incidence and nature of surgical adverse events in Colorado and Utah in Surgery. 1999;126: Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, 4.4 Rapportering av olyckor och fel i vården. 5 Handbook of Medical Informatics Website v3.3. Editors: J.H. van Bemmel, Erasmus University, Rotterdam. M.A. Musen, Stanford University, Stanford. 6 Overhage JM et al, A randomized trial of "corollary orders" to prevent errors of omission. J Am Med Inform Assoc Sep-Oct;4(5): Dexter PR et al, Effectiveness of computer-generated reminders for increasing discussions about advance directives and completion of advance directive forms. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med Jan 15;128(2):

13 felmedicineringar minskade med 55% och att potentiella felmedicineringar minskade med 85% 1. Minskade kostnader I en nyligen publicerad svensk studie utgående från Umeå visar Mats Person et al att ett datorbaserat beslutarstöd för val av hypertoniläkemedel har stor potential vad avser kostnadsreduktion och ökad kvalité enbart genom att implementera gällande vårdprogram. Förskrivning med datorbaserat beslutarstöd gav signifikant ökad förskrivningen av evidensbaserade blodtrycksmedel som vätskedrivande och beta-blockerare, förskrivningen av dyrare medel som kalciumflödeshämmare minskade, i de situationer där denna läkemedelsklass saknade specifika medicinska fördelar. Den totala reduktionen av läkemedelskostnaderna genom ökad följsamhet till vårdprogram, beräknades uppgå till 40% om ekvipotenta doser användes 2. I en annan nyligen publicerad studie av Teich et al visar man att datoriserat förskrivarstöd som presenterar rekommendationer enligt aktuella guidelines till den förskrivande läkaren ger ökad kvalitet på förskrivningen. Systemet ökade signifikant följsamheten för rekommenderade läkemedel och minskade andelen feldoseringar. Läkemedelsdoserna minskade med 11%. Dessa förändringar kvarstod under en uppföljningstid på två år. 3 Beskrivning av nuläge. Här nedan ges några svenska exempel på utvecklingsprojekt och system som i varierande omfattning innehåller moment av beslutsstöd. Denna sammanställning är inte komplett då många system sannolikt förekommer i projektform eller endast används på enstaka avdelningar och därför inte är kända. HT-expert I en nyligen publicerad svensk studie utgående från Umeå visar Mats Person et al att ett datorbaserat beslutarstöd för val av hypertoniläkemedel har stor potential vad avser kostnadsreduktion och ökad kvalitet enbart genom att implementera gällande vårdprogram. Förskrivning med datorbaserat beslutarstöd gav signifikant ökad förskrivning av evidensbaserade blodtrycksmedel som vätskedrivande och beta-blockerare. Förskrivningen av dyrare medel som kalciumflödeshämmare minskade i de situationer där denna läkemedelsklass saknade specifika 1 Bates DW et al, Effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious medication errors JAMA 1998 Oct 21;280(15): Persson M et al, Evaluation of a computer-based decision support system for treatment of hypertension with drugs: retrospective, nonintervention testing of cost and guideline adherence. J Intern Med Jan;247(1): Teich JM, Merchia PR, Schmiz JL, Kuperman GJ, Spurr CD, Bates DW. Effects of computerized physician order entry on prescribing practices. Arch Intern Med Oct 9;160(18):

14 medicinska fördelar. Den totala reduktionen av läkemedelskostnaderna genom ökad följsamhet till gällande vårdprogram, beräknades uppgå till 40% om likvärdiga doser användes. 1. SPRI-term. SPRI-term är ett projekt som drivits av SPRI sedan mitten av 90-talet. Idén med projektet var att skapa en terminologi och klassifikationsdatabas som skulle underlätta för läkaren vid diagnosklassificering. Bl. a innehöll databasen sjukdomsklassifikationer och FASS. Det intressanta var att man inte bara tillhandahöll uppdaterade och rättade klassifikationer och läkemedelsinformation, utan även ett programmerings-gränssnitt. Detta gjorde det möjligt att från andra program "länka in databasen". Databasen uppdaterades ständigt från SPRI men gränssnittet mot andra applikationer ändrades inte. Man får därmed omdelbar och allt efter behov anpassad tillgång till FASS. En annan fördel är att sökmotorn i databasen är extremt snabb. Till databasen finns även en visare som gör att vem som helst kan installera databasen och som underlättar bläddring och sökning. Problemet med SPRI-term har varit av finansiell art och när SPRI lades ned saknade SPRI-term långsiktigt finansiering. Arbetet med databasen fortsätter dock i en mindre omfattning medan man söker en långsiktig finansiering av projektet. Janus Janus är ett datoriserat stöd för läkare som förskriver läkemedel inom öppenvården, men kommer även att göras tillgängligt för förskrivning inom slutenvården. Janus har tagits fram på initiativ av LÄKSAK inom Stockholms läns landsting och i samarbete med Karolinska Institutet. LÄKSAK är Stockholms läns landstings övergripande expertorgan för läkemedelsfrågor. Janus består av ett beslutsstöd som är tillgängligt i förskrivnings-ögonblicket, ett internetbaserat kunskapsstöd - Janus webb och en databas med evidensbaserad fakta om läkemedel. Janus genererar automatiskt t ex rekommendationer från baslistan, interaktionsvarning, graviditets- och amningsvarning samt recept. Man har tillgång till FASS och Apotekets bildregister över tabletter oavsett var man befinner sig i Janus fliksystem. Vidare kan tiden för informationssökning minimeras via evidensbaserade behandlingsstrategier och direktlänk till Janus webbplats. I Januskonceptet ingår även möjlighet att förskriva läkemedel via WAP-telefon samt ett mobilt farmakoterapeutiskt inlärningsstöd för medicine studerande via handdator. 1 Persson M et al, Evaluation of a computer-based decision support system for treatment of hypertension with drugs: retrospective, non-intervention testing of cost and guideline adherence. J Intern Med Jan;247(1):

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel?

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? Lunds Universitet Ekonomihögskolan INFK03: Kandidatuppsats, 15 hp Framlagd: Juni 2012 Författare: Annie Katalinic Handledare: Markus Lahtinen Examinator: Lars

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Ungdomar Internet och psykisk hälsa. Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar

Ungdomar Internet och psykisk hälsa. Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar Ungdomar Internet och psykisk hälsa Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar Institutionen för psykologi: Olof Johansson Jonas Bjärehed 2008 2

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer