MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Västerås. Västerås Carola Alzén, VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2015. 2016-03-31 Mälarhamnar Västerås. Västerås 2016-03-31. Carola Alzén, VD"

Transkript

1 Mälarhamnar Västerås Västerås Carola Alzén, VD

2 MILJÖRAPPORT 2015 T E X T D E L Innehåll 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING Vision, strategiska mål och affärsidé Verksamheten Hamnarna en förutsättning för en hållbar framtid Från dåtid till framtid Miljöpåverkan Förändringar i verksamheten Lossning av balat avfall TILLSTÅND SAMT GÄLLANDE VILLKOR Hamnverksamhet ANMÄLNINGSÄRENDEN BESLUTADE UNDER ÅRET ANDRA GÄLLANDE BESLUT TILLSYNSMYNDIGHET TILLSTÅNDSGIVEN OCH FAKTISK PRODUKTION GÄLLANDE VILLKOR I TILLSTÅND Slutliga villkor Utredningsvillkor NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER SAMMANFATTNING AV RESULTATEN AV MÄTNINGAR, BERÄKNINGAR ELLER ANDRA UNDERSÖKNINGAR Tvätthallens reningsanläggning Centrala oljeavskiljaren för oljelagringsområdet Undersökning av dagvattnet från sjöcontainerterminalen Sida 1

3 9.4. Utsläpp till luft Recipientkontrollen Förbrukning av råvaror och energi Elförbrukning och fjärrvärme Dieselförbrukningen Drifttider ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS UNDER ÅRET FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS MED ANLEDNING AV EVENTUELLA DRIFTSTÖRNINGAR, AVBROTT, OLYCKOR MM ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET MED SYFTE ATT MINSKA VERKSAMHETENS FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI ERSÄTTNING AV KEMISKA PRODUKTER MM AVFALL FRÅN VERKSAMHETEN OCH AVFALLETS MILJÖFARLIGHET ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SÅDANA RISKER SOM KAN GE UPPHOV TILL OLÄGENHETER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR Sida 2

4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1. Vision, strategiska mål och affärsidé Mälarhamnar AB:s vision Mälarhamnar närmsta hamn är bästa hamn I Mälarhamnars affärsplan finns dessa fem strategiska målen syftar till att beskriva Mälarhamnars förutsättningar att kunna nå visionen. Strategiska mål för verksamheten Verksamhet Ledare/medarbetare Kund Finansiellt Mälarhamnar har en god lönsamhet och tillväxt genom tydlig struktur, planerad utveckling samt effektiva och säkra processer. Mälarhamnar har engagerade ledare och medarbetare, på en arbetsplats med tydliga mål och bra kommunikation. Upplever Mälarhamnar som aktiva, ansvarstagande och affärsmässiga. Mälarhamnar har en lönsam och effektiv verksamhet med god framförhållning. Arbetsmiljö, säkerhet, Mälarhamnar är en säker arbetsplats där vi arbetar för en miljö och kvalitet hållbar samhällsutveckling. Affärsidé Mälarhamnar AB:s affärsidé har formulerats som Genom att erbjuda värdeskapande och kvalitetsanpassade hamn-, terminal- och logistiktjänster medverkar Mälarhamnar AB till kostnadseffektiva och miljövänliga transport-/ logistiklösningar för näringslivet i Mälardalen med omnejd. Vi bidrar därmed till att öka våra kunders konkurrenskraft. Sida 3

5 Kapacitetsbristerna i trafiksystemet ger förutsättningar för hamnarna att bli knutpunkter där sjöfart samverkar med andra transportslag i intermodala transportlösningar. Synen på verksamheten och omvärlden måste gå från konkurrens till komplement. Vi har alla att vinna på att hitta samarbetslösningar mellan landinfrastrukturen och sjöfarten. Detta innebär att transporter eller hamnverksamhet ska fungera som hela transportkedjor. Hamnarna bör positionera sig utifrån sitt geografiska läge, tillgänglighet, prisnivå och utbud av fartygslinjer och deras turtäthet. Utifrån transportköparnas perspektiv är det viktigt vilka transport-/logistikaktiviteter som erbjuds och hur de kan samverka. Sverige har en av EU:s längsta kuststräckor och därmed en stor potential att förändra nuvarande upplägg i transportsystemet. Inom en radie av 15 mil från Västerås och Köping bor halva Sveriges befolkning. Med befolkningstillväxt kommer även ökade mängder transporter av både resenärer och gods. Mälarhamnar har stora möjligheter och en viktig roll att fylla Verksamheten Mälarhamnar bedriver hamnverksamhet, dvs utgör bron för gods som kommer från sjö och ska till land. Hamnar är den plats där de tre transportsätten bil, järnväg och fartyg möts för att utväxla varor. För att kunna hantera och lagra olika godsslag har följande hamnanläggningar skapats: Kajer, kranar, magasin och upplagsytor för bulk och styckegods Kajer, kranar och containerterminal för containrar Oljehamn med ledningsnät och tillhörande oljelagringsområde, samt oljeavskiljare för OFA-systemet 1 Spannmålskajer med transportband för utlastning från tillhörande anläggningar för lagring av spannmål. För att kunna lasta och lossa olika godsslag finns kranar, transportband och ledningar. Dessutom behövs olika arbetsmaskiner och fordon för att lasta och lossa 1 Ledningssystem för oljeförorenat avloppsvatten (OFA) som går till den centrala oljeavskiljaren Sida 4

6 gods från eller till järnvägsvagnar eller lastbilar. Dessa maskiner används också för interna transporter av gods för längre eller kortare tids lagring i magasin eller på upplagsytor. Utöver detta tillhandahåller hamnen möjligheter för fartygens försörjning med förnödenheter och mottagningsanläggningar för fartygens avfall. För att underhålla den utrustning som krävs för hamnverksamheten finns verkstäder och tvätthallar. Dessutom har hamnen två bogserbåtar Athos i Köping och Bore AF Västerås i Västerås. De huvudsakliga uppdragen är bogsering och isbrytning i hamnområdet, men det tillkommer även externa uppdrag utanför hamnområdet. Västerås och Köpings hamnar har klassats som riksintressen. Eftersom hamnen är en allmän hamn har den skyldighet att ta emot de fartyg som vill anlöpa hamnen. Hamnordningen är en del i de lokala föreskrifterna för kommunen som alla som befinner sig inom hamnområdet måste följa. Dessa är framtagna i syfte att säkerställa god ordning och säkerhet i hamnen och är antagna av kommunfullmäktige. Tillsynen utövas av hamnen. Under året har det varit 456 fartygsanlöp med cirka 1,2 miljoner ton fördelat på ton petroleum och drygt ton övrigt. En mer detaljerad lista över godsslag redovisas i bilaga Hamnarna en förutsättning för en hållbar framtid Skälet är helt enkelt att hamnarna ger förutsättningarna för transporter med fartyg, ett transportslag som har den minst negativa miljöpåverkan genom sättet att färdas på vatten och sin storlek. Det är naturliga förutsättningar man har utan att man egentligen har behövt göra någonting. Den dag rederinäringen tar tag i några av sina plumpar i protokollet luftemissioner, oljeutsläpp, etc och transportköparna är beredda att betala för en kvalitetssjöfart kan det bli riktigt bra. På vägen till det tillståndet har sjöfarten god hjälp av reglerande lagstiftning om exempelvis begränsade svavelhalter i bränsle, kväveoxidreducering och övervakning och sanktioner mot oljeförorenare. Sida 5

7 I sjöfarten och hamnarna i Mälaren finns stora möjligheter till att väsentligt minska miljöbelastningen från transporter till och från Mälardalen och samtidigt avlasta det hårt belastade väg- och järnvägsnätet. På länken nedan finns mer information kring miljöfrågor i hamnar: Från dåtid till framtid Hamnarna i Mälaren har en gammal historia. Västerås och i Köpings hamnar har funnits sedan urminnes tider. Med sitt strategiska läge vid Mälaren har de båda städerna tidigt varit viktiga centrum för handel i Mälardalen. Från 2001 ingår hamnarna i Västerås och Köping i ett gemensamt bolag; Mälarhamnar AB. Hamnen i Västerås är mycket äldre än staden. Redan före år 1000 var platsen där Svartån mynnar ut i Mälaren en väl besökt marknadsplats. Under medeltiden skeppades järn från Västra bergslagen främst från hamnarna i Arboga och Köping - i viss mån också från Örebro - och det dröjde innan Västerås blev den mest betydande hamnstaden vid västra Mälaren. Köping var tidigt ett centrum för handel och samfärdsel. Det var tack vare sitt läge vid Mälarens innersta vik och i korsningen av den historiska öst-västliga kungsvägen och den gamla allfarvägen i nord-sydlig riktning från Bergslagen. För hyttornas och smedjornas produkter liksom för jordbruksalster från den bördiga Mälarbygden blev hamnen i Köping den naturliga omlastningsplatsen. År 1819 fick Mälaren förbindelse med Östersjön genom fullbordan av Södertälje kanal togs ett beslut om att öka kapaciteten i slussen i Södertälje och muddra farleden i Mälaren. Hamnarna tar därmed ytterligare ett steg i historien som mycket viktiga knutpunkter för handeln till och från Mälardalsregionen. Mälarhamnars ägare, Västerås stad och Köpings kommun arbetar med att ta fram de åtgärder som behöver Sida 6

8 vidtas i respektive hamnbassäng för att ta emot större fartyg. Ett led i detta arbete är att hamnanläggningsägarna tar fram ansökningshandlingar för vattenverksamhet. I Västerås hamn har hamnanläggningsägaren (Västerås stad) genomfört akuta underhållsåtgärder för att sponta och stabilisera delar av 70-talskajen Miljöpåverkan Hamnens huvudsakliga miljöpåverkan är utsläpp till vatten och luft. Utsläpp till vatten: Miljöpåverkan till vatten genereras genom avrinning från hamnområdet ut till hamnbassängen, från oljelagringsområdet via oljeavskiljaren. Dessutom sker miljöpåverkan till vatten från tvätt av fordon, krandelar och annan utrustning i tvätthallen, där avloppsvattnet går via avloppsreningsverket till Mälaren. Utsläpp till luft: Utsläppen till luft genereras framförallt vid transport av gods och tomgångskörning av motorer hos fartyg vid kaj. Utsläppen av partiklar och damm från lastning och lossning återfinns som utsläpp till dagvatten, eftersom merparten av partiklarna landar inom hamnens område. Som betydande miljöaspekt har även bolagets interna avfallshantering och hanteringen av godsspill identifierats. Sida 7

9 1.6. Förändringar i verksamheten Lossning av balat avfall Mälarhamnar har tillsammans med Mälarenergi, fortsatt jobba för en störningsfri lossning av balat avfallsbränsle. Mälarenergis krav på leverantörerna har visat sig vara den mest betydande åtgärden för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön. Mälarhamnars möjlighet till påverkan har begränsats till val av gripverktyg, städrutiner, nät mellan kaj och fartyg, utbildning och träning av kranförare samt metod för upptagning av lakvatten i fartygens lastrum. Mälarhamnar har också inhämtat erfarenheter från andra hamnar och energibolag. För att minimera påverkan från Mälarhamnars verksamhet är Mälarenergis leverantörskontroll av mycket stor betydelse. Omfattningen av lossning av balat avfallsbränsle var under sommaren kraftigt reducerad med bara några enstaka lossningstillfällen. Resultat från flera av de luktkontroller som gjorts under året indikerar att den lukt man tidigare trodde härstammade från lossningen istället kan ha sitt ursprung i andra verksamheter. 2. TILLSTÅND SAMT GÄLLANDE VILLKOR 2.1. Hamnverksamhet Tillstånd enligt miljöbalken för Mälarhamnar AB till hamnverksamhet vid Västerås hamn (Västra och Östra hamnen), Västerås kommun erhölls den 5 augusti 2004 av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i Västmanlands län. Dnr ANMÄLNINGSÄRENDEN BESLUTADE UNDER ÅRET Mälarhamnar har för Västerås Hamn ett, sedan år 2013, pågående anmälningsärende angående lossning av balat avfallsbränsle. En förnyad anmälan lämnades till Länsstyrelsen Denna anmälan ersatte tidigare lämnad anmälan ( ) och kompletteringar begärda av Länsstyrelsen inarbetades. Under året har följande beslut i ärendet tagits: , Dnr: , Länsstyrelsen förelägger om komplettering av anmälan om lossning av balat avfallsbränsle. Sida 8

10 , Dnr: , Länsstyrelsen medger förlängd tid för komplettering av fråga 5 (via mail) , Dnr , Länsstyrelsen förelägger om att redovisa uppgifter kring hantering av balat avfallsbränsle. 4. ANDRA GÄLLANDE BESLUT Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län beslutade (Dnr: ) om slutliga villkor för dagvattenhanteringen inom Västerås hamn. Beslutet överklagades dock varpå Mark- och miljödomstolens dom beslutades i början på Miljöprövningsdelegationens beslut vann således ej laga kraft under 2015 och redovisas ej i föreliggande miljörapport. 5. TILLSYNSMYNDIGHET Länsstyrelsen i Västmanlands län, Miljöenheten, 6. TILLSTÅNDSGIVEN OCH FAKTISK PRODUKTION Tillståndsgiven produktion Faktisk produktion Allmänt Bedriva hamnverksamhet för maximalt Antalet fartygsanlöp under året var fartygsanlöp per år samt godshantering upp till maximalt 3,3 miljoner Den hanterade godsmängden var under st. ton per år. året cirka 1,2 miljoner ton. 7. GÄLLANDE VILLKOR I TILLSTÅND 7.1. Slutliga villkor Nr Villkor Hur villkoret uppfylls 1 Om inte annat följer av övriga Så har skett under året villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Hantering av produkter och avfall Sida 9

11 Nr Villkor Hur villkoret uppfylls 2 Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå Lagringen och hanteringen av kemiska produkter och farligt avfall har skett enligt villkoret under året. avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. Flytande kemikalier och flytande farligt avfall skall från och med den 1 juli 2005 förvaras på tät, hårdgjord yta inom invallat område under tak. Invallningar skall med god marginal rymma den största behållarens volym. Ämnen som kan avdunsta skall förvaras så att risken för avdunstning minimeras. 3 Mottagning, hantering och lagring av gods och avfall skall ske på Vi genomför en årlig miljöriskinventering för att säkerställa villkoret. sådant sätt att risken för störning i form av lukt eller buller liksom risken för annan påverkan på människors hälsa eller miljön minimeras. 4 Mottagning, hantering och lagring av nya godstyper, som kan innebära risk för störning i form av Förnyad anmälan om nytt godsslag i form av balat avfallsbränsle har lämnats till tillsynsmyndigheten. lukt eller buller eller risk för annan påverkan på människors hälsa eller miljön skall i god tid innan anmälas till tillsynsmyndigheten. 5 Vid lossning och lastning över kaj skall åtgärder vidtas så att damning och spill på kaj och i vattnet minimeras. Eventuellt spill av produkt eller avfall skall omgående samlas upp och tas omhand. Så har skett under året utifrån våra rutiner för underhåll och avfallshantering. Sida 10

12 Nr Villkor Hur villkoret uppfylls 6 Kajer och övriga ytor inom hamnområdet skall hållas rena. Fortlöpande renhållning av ytor har skett under året. Genom bättre uppföljning har vi förbättrat städningen av kaj. Utsläpp till luft 7 Bolaget skall undersöka och Bolaget har utöver styrningen med taxor fortlöpande följa utvecklingen i fråga om möjligheten att minska utsläppen av SO 2, NO X och stoft till luft från anlöpande fartyg. Redovisning av arbetet skall ske till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. inte rådighet över frågan då rederier och mäklare bokar fartyg som passar respektive godsslag och som kan passera slussen i Södertälje. För den som vill läsa mer kring luftutsläpp från fartyg klicka här 8 Bolaget skall fortlöpande arbeta för Se kapitel 12. Se även bilaga 1. att minska miljöpåverkan från arbetsfordon och maskiner inom verksamheten. Redovisning av arbetet skall ske till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. Utsläpp till vatten 9 Tvättning av fordon och verktyg får endast ske i därför avsedd tvätthall med reningsutrustning (inklusive oljeavskiljare) för tvättvattnet. Tvättning av fordon och verktyg sker endast i för ändamålet avsedd tvätthall. Mängden tvättvatten under året var 189 m 3. Maximalt 500 m 3 tvättvatten får användas per år. 10 Reningsutrustningen vid fordonstvätten skall drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. Vid reningsutrustningen skall finnas uppdaterade skötsel- och driftinstruktioner, som har till syfte Driftinstruktioner finns för anläggningen. Sida 11

13 Nr Villkor Hur villkoret uppfylls att hålla miljöpåverkan från anläggningen på lägsta nivå. Halten opolära alifatiska kolväten i utgående vatten till spillvattennätet från oljeavskiljare vid tvätthallen får som riktvärde inte överstiga 5 mg/l mätt med modifierad IR-metod eller annan likvärdig metod. Den centrala oljeavskiljaren skall drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. Vid reningsutrustningen skall finnas uppdaterade skötsel- och driftinstruktioner, som har till syfte att hålla miljöpåverkan från anläggningen på lägsta nivå. Halten opolära alifatiska kolväten i utgående vatten från den centrala oljeavskiljaren får som riktvärde inte överstiga 3 mg/l mätt med modifierad IR-metod eller annan likvärdig metod. Riktvärdet för utgående halter av opolära alifatiska kolväten innehölls med god marginal. Av två analyser visade en halt under laboratoriets detektionsnivå och den andra analysen 1,1 mg/l. Se även p 9.1. Drift- och skötselinstruktioner finns. Riktvärdet för utgående halter av opolära alifatiska kolväten innehölls med god marginal. Tre av fyra analyser visade halter under laboratoriets detektionsnivå och en analys visade 1,0 mg/l. Se även p. 9.2 och bilaga Risk- och säkerhetsarbete Bolaget skall ha ett övergripande Rutiner för risk- och säkerhetsarbetet ansvar för risk- och finns i rutinen för nödlägesberedskap säkerhetsarbetet i hamnområdet. samt till viss del i driftföreskrifterna. Förorening av mark I samband med markarbeten skall Bolaget har informerat bolaget avgöra behovet av fastighetskontoret i dessa frågor markundersökningar samt anmäla avseende de markarbeten som upptäckt markförorening till genomförts i arbetena med 70-talskajen. tillsynsmyndigheten. Sida 12

14 Nr Villkor Hur villkoret uppfylls Markförorening skall efterbehandlas. Om verksamheten i sin helhet eller Rutin finns för förändring av någon del av denna upphör skall verksamheten för att säkerställa att detta i god tid före nedläggningen villkoret uppfylls. Under året har ingen anmälas till tillsynsmyndigheten. del av verksamheten lagts ner. Kemiska produkter och farligt avfall skall då tas om hand. Bolaget skall vidare i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om det finns förorenade områden och i så fall också ansvara för att området efterbehandlas. Buller Buller från verksamheten får som Några klagomål på buller har inte riktvärde* inte ge upphov till högre inkommit under året. Några förändringar ekvivalent ljudnivå utomhus vid i verksamheten har inte skett som vi bostäder än: bedömer har medfört ökade bullernivåer. 55 db(a) dagtid, vardagar mån-fre (kl 07-18) 45 db(a) nattetid, samtliga dygn (kl 22-07) 50 db(a) övrig tid 18 Momentana ljud mellan kl får högst uppgå till 55 db(a). Egenkontroll Bolaget skall till Villkoret är ej aktuellt för år tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2005, lämna in en redovisning av hur bolaget följer förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Sida 13

15 7.2. Utredningsvillkor De ursprungliga utredningsvillkoren som beslutades i tillståndsbeslutet (Dnr ) har genom beslut (Dnr ) ersatts. Nedan redovisas de utredningsvillkor som gällde fram till då Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län beslutade om slutliga villkor. Miljöprövningsdelegationens beslut vann ej laga kraft under 2015 varpå ersättande villkor i beslutet inte redovisas i föreliggande miljörapport. Nr Villkor Hur villkoret uppfylls U1 U1. Det nya dagvattennätet ska anläggas och tas i drift så snart som möjligt dock senast den 30 juni 2009 eller den senare tid som Ombyggnationen av dagvattensystemet inom etapp 1 a, slutfördes under Provtagningen har utförts utifrån tillsynsmyndigheten fastställer dock det kontrollprogram som tagits senast den 30 juni Bolaget fram i samråd med skall under en prövotid kontrollera tillsynsmyndigheten. och provta de utsläpp som sker från de dagvattennät som ingår i etappen enligt kartbilaga. Kontrollen skall ske enligt ett kontrollprogram som skall tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet skall vara framtaget senast tre månader innan det nya dagvattennätet för delar av djuphamnskajen tas i drift U2 U2. Bolaget ska tre år efter det att det nya dagvattensystemet tagits i Villkoret redovisades drift, dock senast den 30 juni 2012, redovisa resultat av kontrollen av dagvattenutsläppen samt föreslå eventuellt ytterligare åtgärder och slutliga villkor till Miljöprövningsdelegationen U3 En redovisning av möjliga åtgärder för rening och provtagning av de Vid provtagningen av dagvattnet från sjöcontainerterminalen har Sida 14

16 Nr Villkor Hur villkoret uppfylls delar av hamnområdet som inte berörs av den första etappen enligt kartbilaga ska inlämnas tre månader innan åtgärderna avses påbörjas, dock senast den 30 december 2009 eller den senare tid som tillsynsmyndigheten fastställer dock senast den 30 december analysresultatet visat att de provisoriska villkoren har överskridits. Förslag till reningsåtgärd redovisades den 10 september Mälarhamnar har avvaktat beslut från miljöprövningsdelegationen som sedan överklagades. Under prövotiden gäller följande provisoriska villkor: P1. Föroreningsinnehållet i dagvatten som släpps ut från området som markerats i kartbilaga får som riktvärden* högst uppgå till Cd 0,2 μg/l Cr tot Cu Pb Zn PAH 50 μg/l 35 μg/l 20 μg/l 100 μg/l 0,5 μg/l Oljeindex 5 mg/l Suspenderat material 100 mg/l *Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids mer än tillfälligt, skall föranleda att åtgärder vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas. Sida 15

17 8. NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER Föreskrift Aktuell Ej aktuell Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 Avfallsförbränning, NFS 2002:28. X X X X X Sida 16

18 9. SAMMANFATTNING AV RESULTATEN AV MÄTNINGAR, BERÄKNINGAR ELLER ANDRA UNDERSÖKNINGAR 9.1. Tvätthallens reningsanläggning Tvätthallen har en reningsanläggning för tvättvatten. Reningsprocessen består av grovavskiljning, spaltning/flockning, avskiljning i form av en koalecensavskiljare samt filtrering med kolfilter. Utgående vatten leds till det kommunala spillvattennätet. Den total årliga mängden tvättvatten som förbrukades var 189 m 3. Nedan redovisas resultat från 2015 års analyser. Parameter Medelhalt under Årlig utsläppt (mg/l) (mg/l) året (mg/l) mängd i kg BOD ,0 19 3,6 COD(Cr) ,2 Opolära alifat. kolväten Tot. extr. alifat ämnen Tot. extr. aromat ämnen <1 1,1 1,1 <2,0 3 2,6 2,8 5,3 <1 <1 <1 <1,9 TABELL 1, SAMMANSFATTNING UTGÅENDE HALTER OCH MÄNGDER FRÅN TVÄTTHALLENS OLJEAVSKILJARE Verkstadens oljeavskiljare omhändertar avloppsvattnet från svetsverkstadens golvbrunnar. Utgående behandlat vatten förs till det kommunala spillvattennätet. För denna anläggning utförs ingen provtagning. Sida 17

19 9.2. Centrala oljeavskiljaren för oljelagringsområdet Oljelagringsområdets centrala oljeavskiljare omhändertar avloppsvatten förorenat av spill och utsläpp från oljebolagens depåer och bergrum. Det förorenade avloppsvattnet pumpas och/eller självrinner till avskiljningsanläggningen. Renat avloppsvatten går sedan vidare via dagvattennätet ut i Mälaren. I bilaga 2 framgår det av analysresultaten att riktvärdet för utgående halter av opolära alifatiska kolväten innehölls med god marginal. Tre av fyra analyser visade halter under laboratoriets detektionsnivå och en analys visade 1,0 mg/l Undersökning av dagvattnet från sjöcontainerterminalen Dagvatten från sjöcontainerterminalen går via sandavskiljare, flödesmätare och pumpgrop för att slutligen pumpas till Mälaren. Pumparna har en nödstopp som gör det möjligt att förhindra att miljöskadliga ämnen når Mälaren. Till miljöprövningsdelegation har en prövotidsredovisning genomförts med förslag till slutliga villkor och förslag till reningsanläggning. Slutliga villkor beslutades av Miljöprövningsdelegationen i Uppsala Län. Mälarhamnar överklagade dock beslutet och dom i överklagat ärende kom först Mälarhamnar projekterar dock för installation av reningsfilter Utsläpp till luft Avgasutsläpp från maskiner redovisas i bilaga Recipientkontrollen Undersökningarna har utförts i enlighet med Förslag till program for samordnad recipientkontroll för Svartån-Västeråsfjärden daterat Mälarhamnar är ett av 6 st företag som är med och bekostar denna undersökning. Resultatet från recipientundersökningen finna att läsa på länken nedan: Sida 18

20 9.6. Förbrukning av råvaror och energi Elförbrukning och fjärrvärme Elström används i hamnen för drift av kranar, belysning av öppna arbetsytor samt drift av övrig utrusning. Därtill drivs avfuktare och uppvärmning av vissa lokaler med el. Uppvärmning av kontoret sker med fjärrvärme. Under året uppgick elförbrukningen till ca 1,24 GWh samt förbrukningen av fjärrvärme till ca 561 MWh Dieselförbrukningen Bränsle Förbrukning 2015 (m 3 ) Förbrukning 2014 (m 3 ) Förbrukning 2013 (m 3 ) ACP Diesel 5% RME ACP Diesel utan RME Gas Oil 32 0,05% S Bore , 6 11 TABELL 2, SAMMANFATTNING INKÖPT MÄNGD BRÄNSLE Drifttider Drifttiden för Bore (bogserbåt och isbrytare) uppgick till 48 h. Den totala drifttiden för dieseldrivna truckar, lastmaskiner och kranar var under året drifttimmar jämfört med timmar under året innan. Sida 19

21 10. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS UNDER ÅRET FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER Mälarhamnar har inte vidtagit några betydande åtgärder för att ytterligare säkra drift och kontrollfunktioner. 11. ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS MED ANLEDNING AV EVENTUELLA DRIFTSTÖRNINGAR, AVBROTT, OLYCKOR MM Mälarhamnar har inte genomfört några betydande åtgärder med anledning av driftstörningar och olyckor. Driftstörningsanmälningar har lämnats till Länsstyrelsen vid dysning av luktreducerande medel vid lossning av balat avfallsbränsle. En incident med slangbrott på en truck inträffade under året med läckage av hydraulolja som följd. Oljan kunde tas upp med absol. De incidenter som inträffat har varit av sådan karaktär att de inte föranlett några särskilda åtgärder. 12. ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET MED SYFTE ATT MINSKA VERKSAMHETENS FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI Mälarhamnar har under året bytt ut belysningen i magasin 38 till LED-belysning vilket har minskat elförbrukningen i magasinet avsevärt. 13. ERSÄTTNING AV KEMISKA PRODUKTER MM I bilaga 4 redovisas kemikalieförteckning som ett utdrag från verksamhetens kemikaliedatabas. I förteckningen visas endast verksamhetens egna kemikalier, inte som tidigare även godsslag. Under året har inga betydande förändringar skett avseende kemikalieinnehavet. En inventering har påbörjats under slutet av AVFALL FRÅN VERKSAMHETEN OCH AVFALLETS MILJÖFARLIGHET I bilaga 5 redovisas avfallet från verksamheten. Sida 20

22 Mängderna godsspill i Västerås hamn för år 2015 är dock ej helt överensstämmande med den faktiska mängderna godsspill som har uppkommit. Med anledning av problem som förekommit med att få godsspillet hämtat är endast en del av de uppkomna mängderna redovisade för 2015 och resterande del kommer att redovisas för ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SÅDANA RISKER SOM KAN GE UPPHOV TILL OLÄGENHETER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA Mälarhamnar har under året inte vidtagit några betydande åtgärder för att minska risker. Sida 21

23 16. MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR Mälarhamnar tillverkar inga varor utan utför endast tjänster. Sida 22

24 Bilageförteckning Bilaga 1 Avgasutsläpp från maskiner Bilaga 2 Utsläpp från oljehamnens oljeavskiljare Bilaga 3 Fördelning av godsslag Bilaga 4 Kemikalieförteckning utdrag ur bolagets kemikaliedatabas Bilaga 5 Avfallsredovisning Sida 23

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Miljönämndens arbetsutskott 2011 12 08 41 1 Dnr 2011 2124 Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Ärendebeskrivning Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har i beslut den 27 januari

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Köping. Västerås Carola Alzén, VD

MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Köping. Västerås Carola Alzén, VD MILJÖRAPPORT 2015 2016-03-31 Mälarhamnar Köping Västerås 2016-03-31 Carola Alzén, VD Miljörapport 2015 T E X T D E L Innehåll 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1. Vision, strategiska mål och affärsidé...

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Köping. Västerås Carola Alzén, VD

MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Köping. Västerås Carola Alzén, VD MILJÖRAPPORT 2017 2017-03-03 Mälarhamnar Köping Västerås 2017-03-31 Carola Alzén, VD Miljörapport 2017 TEXTDEL Innehåll 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1. Vision, strategiska mål och affärsidé... 3 1.2.

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Västerås. Västerås Carola Alzén, VD

MILJÖRAPPORT Mälarhamnar Västerås. Västerås Carola Alzén, VD 2017-03-03 Mälarhamnar Västerås Västerås 2017-03-31 Carola Alzén, VD MILJÖRAPPORT 2017 TEXTDEL Innehåll 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1. Vision, strategiska mål och affärsidé... 3 1.2. Verksamheten...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats Statoil Fuel & Retail AB:s depåverksamhet vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2014-11-21 Dnr: 308-1529/2014 IKAROS nr: 2014-012715 2014-10-31

Läs mer

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18 ~TIERPS ~KOMMUN Dokumentnamn Skrivelse Datum 2012-05-03 I(S) Diarienummer Dnr.2012-0231-5 Adress Utskottet Samhällsbyggnad Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana

Läs mer

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare.

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 14.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Enhet 3 Mål nr M 6149-11 Rättelse/komplettering Dom, 2012-12-14 Rättelse och komplettering, 2012-12-18 Beslutat av: rådmannen Anders Enroth På s. 2 i villkor 3 ska efter "mätutrustning"

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot Beslut Aktbilaga 14 Diarienr/Dossnr 1(15) Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Stena Återvinning AB Box 4088 40040 Göteborg Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01 BESLUT 1 (7) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Kodak Nordic AB Ombud: MANECO KB 184 85 ÅKERSBERGA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till vatten från Kodak Nordic AB:s verksamhet

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Norrköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Tillsyn väg- och spårtrafik

Tillsyn väg- och spårtrafik Tillsyn väg- och spårtrafik Dokumenter behandlar översiktligt vanligt förekommande störningar från väg- och spårtrafik, hur störningarna kan åtgärdas och vilka roller olika aktörer har enligt miljöbalken.

Läs mer

Miljörapport 2014 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2014

Miljörapport 2014 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2014 MILJÖRAPPORT 2014 MILJÖRAPPORT Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2014 Verksamhetsutövare: Svensk Oljeåtervinning AB Organisationsnummer:

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar MALL MILJÖRAPPORT 1 (6) Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Miljörapport för år Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer båtbottentvätt Bakgrund och syfte Hur stor belastning

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till Omya AB

Tillstånd enligt miljöbalken till Omya AB Aktbilaga 13 1(15) BESLUT Diarienr/ Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Per Ahlenius Tel 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Omya AB Kalendergatan 18 211 35 MALMÖ Tillstånd enligt miljöbalken till

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 MILJÖRAPPORT 2011 MILJÖRAPPORT Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 Verksamhetsutövare: Svensk Oljeåtervinning AB Organisationsnummer:

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

BESLUT 1 (15) Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att bedriva fotografisk laboratorieverksamhet vid Kodak Nordic AB, Uppsala kommun

BESLUT 1 (15) Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att bedriva fotografisk laboratorieverksamhet vid Kodak Nordic AB, Uppsala kommun BESLUT 1 (15) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Kodak Nordic AB Gimogatan 2 752 28 UPPSALA Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att bedriva fotografisk laboratorieverksamhet vid Kodak Nordic AB, Uppsala

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

DOM 2012-02-28 Stockholm

DOM 2012-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2012-02-28 Stockholm Mål nr M 197-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom i mål nr M 2145-08, se bilaga A KLAGANDE 1.

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08 Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i mål M 1452-07 beträffande Kapellskärs Hamn AB:s

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till verkstadsindustri

Tillstånd enligt miljöbalken till verkstadsindustri Aktbilaga 12 BESLUT Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Ulrika Nilsson Tel: 026-17 10 96 Ulrika.Nilsson@x.lst.se Sunfab Hydraulics AB Box 1094 824 12 HUDIKSVALL Tillstånd enligt miljöbalken till

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

PROJEKT. Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14

PROJEKT. Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14 PROJEKT Granskning av årsredovisningar 2011 2011-12-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Då

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer