Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117"

Transkript

1 RGS 90 Sverige AB Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS 90) har idag tillstånd till hantering av ton avfall inom rubricerad fastighet, se vidare under avsnitt 3. Befintligt miljötillstånd meddelades inför verksamhetens nyetablering under 2011 och tillståndet togs i anspråk efter anläggningens uppförande under sensommaren Mot bakgrund av en oförutsett starkt växande efterfrågan i kombination med att RGS 90 väsentligt har stärkt sin position på marknaden sedan etableringen i Göteborgsområdet, hamnade verksamheten efter en kortare tids bedrivande i närheten av maximalt tillståndsgivna mängder. Eftersom efterfrågan avseende mottagning, mellanlagring och behandling av framförallt förorenade massor förväntades fortsätta öka i en omfattning som inte skulle kunna tillgodoses inom ramen för befintligt tillstånd, ansökte RGS 90 vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om tillstånd för utökad verksamhet (mål M ). Ansökan gavs in till mark- och miljödomstolen den 14 maj 2014 och handläggningen av målet pågår. Ansökan omfattar förutom en tredubblad ökning av maximalt årligen tillåtna mängder i förhållande till befintligt tillstånd även en utökning av verksamhetsområdet. RGS 90 kompletterande i december 2014 ansökan i vissa avseenden. Dom i målet förväntas meddelas under Det tilltänkta utökningsområdet som bolagets ansökan om nytt miljötillstånd omfattar, består av oexploaterad kuperad mark. Området är vidare utpekat som riksintresse och utvecklingsområde för hamnverksamhet. Mot denna bakgrund har RGS 90 fört en kontinuerlig och nära dialog med Göteborgs Hamn. Hamnen är positivt inställd till bolagets ansökan om nytt miljötillstånd i sin helhet och har förklarat att verksamheten inte har behov av att ta i anspråk det tilltänkta utökningsområdet förrän tidigast om 15 år. Vid tidpunkten för upprättandet av tillståndsansökan hade RGS 90 för avsikt att efter viss utjämning av ytan, anlägga tillståndsökt utökningsområde på befintlig höjd. Vid arbetet med framtagande av kompletteringarna av ansökan under hösten 2014 framställde Göteborgs hamn emellertid önskemål om att RGS 90 istället ska anlägga det tillkommande utökningsområdet i nivå med befintligt verksamhetsområde istället för på Org nr Kungsgatan Göteborg Sida 1

2 RGS 90 Sverige AB Sida höjden. RGS 90 planerar därför numer att anlägga tillståndssökt utökningsområdet i enlighet med hamnens önskemål. Syftet med detta är att på längre sikt underlätta ett framtida ianspråktagande av marken för Göteborgs hamn. Anläggandet av tillståndssökt utökningsområde i enlighet med hamnens önskemål, kommer att innebära utsprängning av berg för att erhålla önskade marknivåer och lutningar. RGS 90 har efter konsultation av hydrogeologer kunnat konstatera att utsprängningen kommer att medföra avledande av viss mängd grundvatten i berget eftersom grundvattennivån i berget ligger ovanför den planerade markytan. Anläggandet av sökt utökningsområde innebär därmed åtgärder som utgör tillståndspliktig vattenverksamhet, varför bolaget inom ramen för pågående process om nytt miljötillstånd även kommer att söka tillstånd för detta. För att kunna söka tillstånd till vattenverksamhet krävs bland annat att markägaren (Fastighetskontoret, Göteborgs stad) lämnar ett s.k. rådighetsmedgivande. Bolaget för närvarande en dialog med Fastighetskontoret om ett sådant. Ett rådighetsmedgivande förväntas lämnas någon gång under juni månad RGS 90 har genomfört samråd angående bolagets kommande ansökan om vattenverksamhet. Nu aktuellt samråd rör frågan om RGS 90:s ansökan om tillfälligt ändringstillstånd för 2015 enligt nedan. 1.2 Ansökan om ändringstillstånd för 2015 Med anledning av de förändrade planerna som har beskrivits ovan och tillhörande ansökan om vattenverksamhet, förväntas ett nytt miljötillstånd meddelas först under För att bolaget i avvaktan på ett nytt miljötillstånd, ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i en omfattning som tillgodoser den prognosticerade efterfrågan under 2015, kommer bolaget ansöka om ett tillfälligt ändringstillstånd för RGS 90 sökte och erhöll för 2014 ett tillfälligt ändringstillstånd innebärande en ökad hantering av maximalt ton (d.v.s. en ökning om ton i förhållande till befintligt tillstånd). Ansökan om tillfälligt ändringstillstånd för 2015 kommer att avse en hantering av maximalt ton (d.v.s. en ökning om ton i förhållande till befintligt tillstånd). Ändringen rör tillstånd till sortering av ytterligare ton jord och sten klassat som icke farligt avfall. Den sökta ändringen baserar sig på RGS 90:s prognos om den ökning som bolaget bedömer är ofrånkomlig för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet under 2015 utan att riskera ett överskridande av befintligt tillstånd. Nu sökt ändring av befintligt tillstånd är därmed nödvändig för att bolaget ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet under hela 2015 och inte tvingas att göra uppehåll i denna.

3 RGS 90 Sverige AB Sida Administrativa uppgifter 2.1 Sökanden Sökandens namn RGS 90 Sverige AB Fastighetsbeteckning Arendal 12:177 Organisationsnummer Sökandes adress Östra Sörredsvägen GÖTEBORG Kontaktperson Erik Björklund Fastighetsägare Fastighetsägare Göteborgs stad (Fastighetskontoret) 2.3 Miljökonsult Miljökonsultens namn Miljökonsultens adress Kungsgatan GÖTEBORG Kontaktperson Niklas Ander Juridiskt ombud Ombudets namn Magnusson Advokatbyrå Ombudets adress Stora Nygatan GÖTEBORG Kontaktpersoner Mårten Tagaeus, Advokat Jessica Nilsson, jur. kand

4 RGS 90 Sverige AB Sida Verksamhetskoder Verksamhetskod: Seveso-anläggning IED-anläggning Betydande miljöpåverkan 90.30, Mellanlagring av icke-farligt avfall 90.45, Mellanlagring av farligt avfall (alternativt 90.70) Sortering av icke-farligt avfall Behandling av farligt avfall uppgrävda massor , Behandling av icke-farligt avfall Behandling av farligt avfall från andra inrättningar Nej. Ja. Ja. 3 Miljötillstånd RGS 90 erhöll den 13 oktober 2011 tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till nyetablering av verksamhet för hantering av avfall på del av fastigheten Arendal 12:117 i Göteborgs kommun. Tillståndet togs i bruk under sensommaren Verksamheten meddelades i enlighet med vad som har beskrivits ovan ett tidsbegränsat ändringstillstånd för 2014 för att, enkelt uttryckt, hantera upp till ton avfall under Såväl befintligt miljötillstånd som ändringstillståndet för 2014 omfattar samma processer på samma geografiska område som nu sökt ändring, men med lägre volymer. Befintlig verksamhet bedömdes i tillståndsprocessen inför nyetableringen medföra en betydande miljöpåverkan varför en fullständig MKB samt en omfattande lokaliseringsutredning togs fram i samband med prövningen. Befintligt miljötillstånd omfattar: a) mellanlagring, sortering, mekanisk bearbetning, behandling och kompostering av högst ton avfall inklusive material för produktion av träbaserade bränslen per år (Under 2014 meddelades RGS 90 vidare tillfälligt ändringstillstånd att under året, utöver ovanstående, hantera ytterligare ton icke farligt avfall, hänförligt till avfallstyp , Jord och sten.) b) mellanlagring av högst ton farligt avfall vid varje enskilt tillfälle, samt c) behandling av högst ton avfall, undantaget avfall för byggnads- och anläggningsändamål, per år varav högst ton farligt avfall varav högst ton annat farligt avfall än uppgrävda jordmassor som klassas som farligt avfall.

5 RGS 90 Sverige AB Sida Lokalisering RGS 90 letade aktivt efter en plats för att bygga en anläggning i Göteborgsregionen under Letandet utmynnade i platsen för nuvarande anläggning. Som utgångspunkt i den lokaliseringsutredning som gjordes i samband med förra ansökan gjorde bolaget bedömningen att en anläggning för hantering av massor skall vara centralt lokaliserad, dvs. nära de förorenade områdena. Genom att komma närmare källorna (vilka till största delen återfinns i centrala Göteborg) kan transportavstånden minskas. På anläggningen kan massorna sedan behandlas och renare material kan omhändertas mer lokalt, vilket totalt ger betydligt mindre transporter totalt. En viss mängd behandlingsrester kommer dock att transporteras från anläggningen till framförallt deponier. Erfarenheten sedan verksamheten startade är att detta koncept fungerar, samt att transporterna som sker från anläggningen i mycket hög grad utgörs av returtransporter, då behovet av just-in-time inte är samma som när massor körs direkt från en sanering. Då det kom till bolagets kännedom att en omfattande lokaliseringsundersökning genomförts av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg gick bolaget noga igenom denna. Då bolaget delade uppfattningen konsulten kommit fram till, att Lilla Rödjan var den plats i Göteborg som är bäst lämpad för aktuell verksamhet, inledde bolaget en dialog med fastighetskontoret för att få tillgång till detta område. Lokaliseringen av aktuell anläggning har således valts efter en mängd framförallt miljömässiga kriterier, varefter tillgången till området förhandlats fram. RGS 90 har idag inte ändrat uppfattning om att platsen är den bästa i Göteborgsområdet för aktuell verksamhet, utan denna uppfattning har snarare stärkts. Idag är området än mer lämpligt än tidigare i och med att RGS 90 nu har all infrastruktur i form av ytor, dagvattenhantering, kontor, fordonsvågar, tillfartsvägar etc. på plats för att bedriva verksamheten. I kompletteringarna av bolagets nuvarande ansökan om nytt miljötillstånd, vilket ingavs till mark- och miljödomstolen i december 2014, i lämnades vidare en fördjupad lokaliseringsutredning vilken även denna utvisade att aktuell plats är den mest lämpliga för sökt verksamhet. 5 Planförhållanden 5.1 Planförhållanden Området omfattas inte av detaljplan. Enligt gällande översiktsplan (antaget ) är området utpekat som mellanlager för förorenade massor. I dialogen kring det nuvarande tillståndet framkom att det fanns önskemål från kommunen att inte bara mellanlagring skulle ske, utan även behandling.

6 RGS 90 Sverige AB Sida Området i stort, sett till den långsiktiga utvecklingen, är utpekat för ändamålen storindustri, hamn och logistik. 5.2 Situationsplan Avstånd till närmaste boende är ca 60 meter. Mellan planerat verksamhetsområdet och aktuell bostad löper en järnväg som naturligt avgränsar områdena. En ca 3 meter hög vall ligger också mellan verksamhetsområdet och järnvägen. Näst närmaste boende ligger runt 140 meter från anläggningen. Även i denna riktning ligger en likadan vall som skydd. RGS 90 för en kontinuerlig dialog med de närboende för att minimera störningen från bolagets verksamhet. 5.3 Skyddsvärda områden Ingen mark utanför de nuvarande verksamhetsytorna kommer att tas i anspråk vid den tillfälligt utökade verksamheten för 2015 i enlighet med bolagets kommande ansökan om ändringstillstånd. Nu aktuell förändring bedöms inte ur miljöperspektiv påverka några skyddsvärda områden (såsom Natura 2000, naturreservat, kulturreservat, vattentäkter m.m.). Inget vatten leds till Torsviken. Det enda riksintresset eller skyddade området i närheten är riksintresse högexploaterad kust som ligger sydväst om verksamhetsområdet. Nu aktuell förändring bedöms inte stå i strid med riksintresset. Området ligger inom riksintresse för kommunikation; sjöfart, hamn. Bakgrunden är att området är ett tänkt framtida utbyggnadsområde för hamnen. Hänsyn till aktuellt riksintresse togs i samråd med fastighetskontoret genom reglering av arrendetiden för befintligt verksamhetsområde. En god och kontinuerlig dialog förs även med hamnen. Hamnen har skriftligt yttrat sig positivt över verksamheten och tillstyrker RGS 90:s planerade verksamhet i bolagets ansökan om nytt miljötillstånd. Hamnen har inget att erinra mot nu aktuell förändring. Området ligger också i närheten av riksintresse för industriell produktion. Etableringen bedöms inte påverka riksintresset. 6 Verksamhetens omfattning och utformning Sammantaget avser RGS 90 att söka ändringstillstånd innebärande att maximalt ton material att tas in på anläggningen per år. De huvudsakliga verksamheterna kommer liksom idag att vara hantering av olika typer av förorenade massor, hantering av inerta material för tillverkning av alternativa ballastmaterial (betong od.) samt hantering av bygg- och rivningsavfall. Olika typer av mellanlagring och omlastning av material kan också komma att ske på platsen.

7 RGS 90 Sverige AB Sida Nu aktuell förändring avser inte några förändringar vid bedrivandet av verksamheten som sådan utöver en ökning av totalvolymen till ton. Den sökta ökningen består av sortering av jord och sten klassat som icke farligt avfall, EWC , under verksamhetskoden Behandling/hantering av förorenade massor och liknande material kan fortsättningsvis komma att ske på samma sätt som idag, dvs. genom mellanlagring, klassificering, stabilisering, solidifiering, krossning, biologiska metoder, och eventuellt kemiska metoder. Nu sökt ändring omfattar dock, såsom beskrivits ovan, endast sorteringsprocesser. Hantering av tunga material för byggnads- och anläggningsändamål kommer liksom idag att innefatta processer som krossning, sortering och blandning av olika fraktioner för att erhålla bra konstruktionsmaterial. Återvinningsverksamheten omfattar sortering inklusive föregående krossning, mellanlagring och annan hantering av bygg- och rivningsavfall, samt i minder omfattning kompostering av olika slammer mm. Driftstiderna är liksom idag normalt dagtid under vardagar. Vissa leveranser såsom akutlass och massor från särskilda vägarbeten/spårarbeten kan komma att ske nattetid. Omfattningen av detta bedöms dock bli ringa och kommer inte att skilja sig från hur verksamheten bedrivs idag. 7 Förutsedd miljöpåverkan 7.1 Utsläpp till vatten Verksamheten ger upphov till utsläpp av dagvatten. Dagvattnet innehåller spår av de ämnen som hanteras inom området. Beroende på typ av föroreningar kan även föroreningsbilden i dagvattnet variera. Normalt förekommer metaller och olja i låga halter vilka binder vid partiklar. Fokus ligger därför på att minska halterna suspenderat material, ett fokus som bekräftats fungera vid nuvarande verksamhet. För att minska mängden suspenderat material har bolaget anlagt en större sedimenteringsdamm. Dammen följs av en oljeavskiljare. Planerad verksamhet bedöms inte ge någon ökning av mängden vatten (då inga ytterligare ytor kommer att tas i anspråk). De ökade mängderna i sig bedöms inte ge ökade utsläpp till vatten eftersom det snarare är omloppstiden på massorna som skulle förändras vid nu aktuell ändring och inte mängden som lagras vid varje enskilt tillfälle. Vid en jämförelse mellan olika år relaterat till vilka volymer som hanterats kan inget samband mellan volym och utsläpp återfinnas. En mer noggrann jämförelse kommer att redovisas i MKB:n.

8 RGS 90 Sverige AB Sida Utsläpp till luft Påverkan på luft sker dels genom att olika maskiner såsom hjullastare, grävmaskiner, sorteringsverk, krossverk mm. med förbränningsmotorer används. Denna påverkan kan minimeras genom att nyttja en modern maskinpark, bränslen av högsta miljöklass etc. En viss avgång av föroreningar till luft sker från massorna. Det handlar främst om olika typer av flyktiga organiska ämnen (VOC). Detta kan minimeras genom korrekt hantering av massorna, rening av frånluft vid vissa typer av behandlingar, täckning osv. Utsläppen från maskiner bedöms öka linjärt efter volymen som hanteras, varför en ökning kan förväntas med ca 75 % jämfört med nuvarande tillstånd ( ton) eller 20 % jämfört med tillståndsgivna mängder för Utsläppen kommer att kvantifieras i MKB:n. Utsläpp till luft från massor som hanteras på anläggningen bedöms påverkas i relativt liten omfattning eftersom det snarare är omloppstiden och inte volymen massor som hanteras vid varje enskilt tillfälle som påverkas. En viss ökning sker ändå eftersom ökade mängder kommer att sorteras. 7.3 Kemikalieanvändning Kemikalieförbrukningen inom ramen för verksamheten är normalt mycket begränsad. Störst är användandet av diesel för drift av maskinparken. I övrigt kan mindre mängder kemikalier nyttjas för dagligt underhåll av maskiner och liknande. I samband med behandling kan vissa kemiska ämnen komma att nyttjas. Då utvecklingen inom detta område går mycket fort och typ av kemikalier varierar med typ av förorening är det svårt att ange vilken typ. De kemikalier som nyttjas har dock som syfte att på olika sätt bryta ner föroreningar utan att i sig själva förorena materialet. Då syftet med nyttjandet är att göra ett avfall mindre farligt styrs nyttjandet per automatik mot miljövänliga kemiska ämnen. Hantering av bränslen kommer att ske enligt gängse normer med dubbelmantlade alternativt invallade cisterner. Kemikalier kommer att hanteras invallat osv. Då tillkommande processer endast omfattar sortering kommer ändringen ej att ge upphov till en ökad kemikalieanvändning, undantaget drivmedelsförbrukning. 7.4 Avfall Då anläggningen är en återvinningsanläggning kommer givetvis stora mängder avfall att uppkomma i verksamheten. Syftet är dock att genom olika behandlingar göra ett avfall mindre farligt, att koncentrera upp föroreningar i en mindre volym eller på annat sätt underlätta återvinning.

9 RGS 90 Sverige AB Sida De dominerande avfallsfraktionerna är jord och sten av olika renhet (med nuvarande avfallsbegrepp räknas sannolikt all jord som uppkommer i verksamheten som avfall, oavsett hur ren den är). De alternativa konstruktionsmaterial som tillverkas av betong och liknande kan eventuellt räknas som avfall. I och med en ökning med 75 % av volymerna in kan mängden avfall ut antas ökas med 75 %. Då ökningen av avfall från verksamheten består av avfall som går in till anläggningen innebär det inte någon ökning av avfallet i samhället som stort, utan endast en omfördelning mellan avfallsanläggningar. 7.5 Transporter En livscykelanalys utförd på verksamhetens jordbehandling visar att den största miljöpåverkan kommer från transporter. Transporterna till och från anläggningen bedöms öka linjärt med mängden material in på anläggningen. Nu aktuell förändring skulle således innebära en transportökning till och från anläggningen med 75 % jämfört med nuvarande tillstånd ( ton) eller 20 % jämfört med tillståndsgivna mängder för Transporterna kommer sannolikt till den absolut största delen utföras av tunga lastbilar, normalt med släp. Ökningen av transporter sker i anläggningens närområde. Den totala transportmängden sett ur ett regionalt perspektiv minskar då man genom verksamhetens sortering kan få fram material som kan avsättas närmare Göteborg än de förorenade material som går in på anläggningen. Den totala minskningen i transporter ur ett regionalt perspektiv är runt en tredjedel av vad som uppkommer om massorna körs till en annan anläggning än RGS 90 (Livscykelanalys återvinning förorenad jord, RGS 90 Göteborg, Miljögiraff, 2014). Hela transportfrågan kommer att kvantifieras i MKB:n. 7.6 Energi Då i stort sett alla maskiner som nyttjas är mobila kommer den absoluta majoriteten av all energiförbrukning att bestå i diesel. Viss behandlingsutrustning såsom luftpumpar och liknande drivs med el. Uppvärmning av kontorslokaler sker med egenproducerad flis. Endast ca 30 % av pannans kapacitet utnyttjas, varför denna har kapacitet att klara av eventuella tillkommande kontorsytor, förråd, garage och liknande. Bolaget har aktivt sökt alternativ till fossil diesel, med omfattande hinder, såsom att garantier för maskiner etc. inte gäller vid användning av alternativa bränslen, har gjort att diesel alltjämt är det fullständigt dominerande bränsleslaget. Förbrukningen av diesel är i stort sett linjär mot mängden material som tas in på anläggningen, varför denna bedöms öka med nära 75 % jämfört med nuvarande tillstånd ( ton) eller 20 % jämfört med tillståndsgivna mängder för Övrig

10 RGS 90 Sverige AB Sida energiförbrukning bedöms inte påverkas. Energiförbrukningen kommer att kvantifieras i MKB:n. 7.7 Buller, lukt mm Verksamheten ger upphov till buller framförallt vid krossning av olika typer av inerta material, vid sortering av jord och avfall samt vid krossning/flisning av trä. Vid daglig drift ger verksamheten upphov till buller främst från arbetsmaskiner, sorteringsverk samt transporter. Detta buller bedöms normalt inte påverka bullersituationen i närområdet då betydligt högre bulleremissioner kommer från väg 155 (tillskottet från anläggningen är så ringa att det inte medför någon hörbar förändring av totalbullret). En bullerutredning har utförts och kommer att bifogas MKB:n. I MKB:n kommer även jämförelsen mellan buller från Väg 155 och anläggningen som föranleder påståendet i föregående stycke att redovisas. Bullerutredningen visar på att nuvarande villkor klaras med hjälp av mobila bullerskydd. Dessa bullerskydd finns på plats och används. Vissa material kan ge upphov till mindre luktstörningar. Åtgärder för att begränsa luktpåverkan är i stort sett desamma som att begränsa avgång av VOC till luft. Bulleremissionerna kommer inte att öka till följd av sökt verksamhet. Däremot kan perioder av buller från sorteringsprocesser komma att bli mer omfattande. Nuvarande riktvärden kommer dock att klaras. 7.8 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormerna överskrids i Göteborg framförallt i anslutning till de större vägarna. I anslutning till RV 155 som passerar området överskrids ofta kvävedioxidhalterna. Överskridanden sker generellt i större utsträckning ju närmare centrala Göteborg man kommer. Verksamheten i sig kommer sannolikt inte ge upphov till överskridande av normerna inom eller i närheten av verksamhetsområdet. Transporterna till och från anläggningen kan komma att ha en viss, mycket liten, påverkan på RV 155 samt påfarten till Älvsborgsbron och mynningarna till Lundbytunneln. Skillnaden bedöms inte vara mätbar. De transporter som går till anläggningen skulle dock i andra fall ha gått till andra anläggningar. De vägar som leder till anläggningar söder och öster om Göteborg (bland annat via Tingstadstunneln) samt norrut (E6) har en värre föroreningssituation än RV 155. Ser man till miljökvalitetsnormerna regionalt i Göteborg kommer anläggningen således ha en mycket liten, näst intill teoretisk, utjämnande effekt, där halterna går ner något i mycket kraftigt påverkade områden och går upp något längs RV 155.

11 RGS 90 Sverige AB Sida Sammantaget bedöms påverkan på möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna vara liten. Detta kommer dock att belysas och kvantifieras i MKB:n. 8 Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ha följande innehåll: Administrativa uppgifter Allmän beskrivning/verksamhetsbeskrivning Verksamhetens miljönytta Bedömningsgrunder (närområde/omgivning, planbestämmelser, skyddsintressen/skyddade områden, miljömål, miljökvalitetsnormer) Nollalternativ Lokalisering Miljösituationen (olika recipienter, luft, vatten, mark och vegetation, buller, naturresurser etc.) Utsläpp och andra störningar från verksamheten (luft/lukt/damning, vatten, buller, avfall, mark, transporter, energi, råvaror/kemikalier, haverier/olyckor/risker) Utsläpps- och störningsbegränsande åtgärder Sammanfattning/slutsatser Icke-teknisk sammanfattning Stort fokus i MKB:n kommer att läggas på skydd av olika recipienter, vattenfrågor samt olika typer av störningsbegränsande åtgärder. För RGS 90 Sverige AB Göteborg Niklas Ander

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist UNDERLAG FÖR SAMRÅD (6 KAP 4 MB) Ansökan om ändringstillstånd för Bergtäkt Gladö kvarn inom fastigheterna i Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, Swerock AB. 2012-07-04 Upprättad av: Jenny

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Att kunna återanvända och återvinna avfall som anläggningsmaterial är positivt ur miljösynpunkt. Det kan röra sig om schaktmassor, en

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras.

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras. 213-6-24 Underlag inför samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Heljestorp:s avfallsanläggning, Vänersborgs kommun Saken Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Ansökan om tillstånd för ändrad täktverksamhet och utökning av Asfaltbolaget Sverige AB:s asfaltverk

Ansökan om tillstånd för ändrad täktverksamhet och utökning av Asfaltbolaget Sverige AB:s asfaltverk Ansökan om tillstånd för ändrad täktverksamhet och utökning av Asfaltbolaget Sverige AB:s asfaltverk Furuby berg- och moräntäkt Sune Carlssons Åkeri AB Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 MB 2015-03-04 WSP

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med länsstyrelsen och kommun den 2 november 2015

Protokoll från samrådsmöte med länsstyrelsen och kommun den 2 november 2015 Protokoll från samrådsmöte med länsstyrelsen och kommun den 2 november 2015 Närvarande vid mötet: Mattias Norrman VD Viavest Joel Berg Markägare Teresia Kling Miljökonsult Ramböll Peter Feuerbach Våtmarksexpert

Läs mer

Utbyggnad av Arendal 2

Utbyggnad av Arendal 2 Göteborg 2012-09-11 1(12) 1. Bakgrund Göteborgsregionen är Sveriges viktigaste industri- och transportcentrum med Göteborgs hamn som navet. Hamnen är lokaliserad i ett läge som har begränsade geografiska

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN LYSEKILSKOMMUN REGISTRATUREN 2015-09- ns Läs Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil E-post: registrator@lysekil.se YTTRANDEÖVER GRANSKNINGSHANDLINGAR Skaftö Fiskebäck

Läs mer

BESLUT 1 (11) BESLUT. 2001-12-14 Dnr: 2420-9384-98. SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA. Delgivningskvitto

BESLUT 1 (11) BESLUT. 2001-12-14 Dnr: 2420-9384-98. SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA. Delgivningskvitto BESLUT 1 (11) Miljöprövningsdelegationen (MPD) SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA Delgivningskvitto Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till anläggning för sortering eller omlastning av industri-,

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(7) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Älvsereds vattentäkt i Falkenbergs kommun; 13 FS 2012:1 Utkom från trycket

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) av miljökonsekvensbeskrivning. Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) av miljökonsekvensbeskrivning. Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor 1(6) B EHOVSBEDÖMNING av miljökonsekvensbeskrivning Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor tillhörande tillägg till detaljplan för GRÖNDALEN inom Östra Eneby i Norrköping,

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING. Kvarteret Spinnhuset. (Bostäder, kontor, hotell) inom Saltängen i Norrköping. tillhörande detaljplan för

B EHOVSBEDÖMNING. Kvarteret Spinnhuset. (Bostäder, kontor, hotell) inom Saltängen i Norrköping. tillhörande detaljplan för Vårt diarienummer SPN-120/2009 214 B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnhuset (Bostäder, kontor, hotell) inom Saltängen i Norrköping, fysisk planering Den 4 maj 2010, reviderad den

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Detaljplan för avsättningsmagasin vid Albysjön Del av Alby 15:32

Detaljplan för avsättningsmagasin vid Albysjön Del av Alby 15:32 2015-06-06 50-49 Granskningshandling Detaljplan för avsättningsmagasin vid Albysjön Del av Alby 15:32 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto Diarienummer: SBF/2013:430 BOTKYRKA KOMMUN 2 [9] Flygfoto

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg

Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg Kommunledningskontoret Mats Lindström Planarkitekt 08-579 215 17 Behovsbedömning 2015-01-07 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0679 KS 203 Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg Inför att förslag till

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG ALTERNATIV LOKALISERING STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG ALTERNATIV LOKALISERING STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 1(6) BEHOVSBEDÖMNING Normalt planförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING... 1 CHECKLISTA

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens BilagaB 2009-12-29 Christer Rosenblad Stadsmiljö 08-508 262 94 christer.rosenblad@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län

Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län 1(21) TEKNISK BESKRIVNING Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län 2(21) TEKNISK BESKRIVNING Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns

Läs mer

2009-06-08 Samrådsunderlag

2009-06-08 Samrådsunderlag Vårt datum Vår beteckning 2009-06-08 Samrådsunderlag Tjänsteställe/handläggare Thomas Örnberg 0123-191 00 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Valdemarsviks kommun Miljöprojekt Valdemarsviken KOMPLETTERANDE

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (17) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör Planområdets förutsättningar Omfattas

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län Kompletterad 2015-05-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 ALTERNATIV

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen PM 2003 RVIII (Dnr 303-2270/2003) Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering Bilaga 4 1 Landtippar Det främsta alternativet till sjötippningen är landdeponering. Erfarenheter av landdeponering finns bland annat från Gävle kommun, Sundsvalls kommun och Oslo kommun. Nedanstående

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1

Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1 Susanna Nilsson Älta 2010-04-30 WSP Samhällsbyggnad Landskap och miljö 121 88 Stockholm Samrådsyttrande från föreningen Rädda Ältasjön gällande tillståndsansökan för produktion av biogas på fastigheten

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

Inledning Mattias Norrman, VD Kungsbacka Lastbilcentral, hälsade alla välkomna till informationsmötet och presenterade dagordningen.

Inledning Mattias Norrman, VD Kungsbacka Lastbilcentral, hälsade alla välkomna till informationsmötet och presenterade dagordningen. Mötets syfte Samråd - informationsmöte Mötesdatum 2013-10-14 Plats Jehanders, Kållered Möte nr 1 Upprättat av Katarina Wallinder Delgivning Kungsbacka Lastbilcentral, Mattias Norrman Särskilt berörda och

Läs mer

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Håkan Andersson 2003-01-23 1 Agellus Miljökonsulter 0413-150 53 Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Välkomna till tidigt samråd inför

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

Sigtuna Återvinning AB. Brista avfallsanläggning

Sigtuna Återvinning AB. Brista avfallsanläggning Sigtuna Återvinning AB Brista avfallsanläggning Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken April 2012 2 1. Inledning och syfte Sigtuna Återvinning AB, SÅAB, planerar att ansöka om ett nytt tillstånd

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV MEJERISTEN 1, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV MEJERISTEN 1, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1(5) BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR DEL AV MEJERISTEN 1, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN DP XX Upprättad: 2015-02-24 Standardförfarande Samrådstid: juni-juli 2015 Antagen av SBN: 201x-xx-xx Laga

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

RAPPORT SAMRÅDSUNDERLAG 2016-04-22

RAPPORT SAMRÅDSUNDERLAG 2016-04-22 RAPPORT SAMRÅDSUNDERLAG 2016-04-22 Uppdrag 260868, Siporexfastigheten i Dalby/Ansökan om B-tillstånd Titel på rapport: Samrådsunderlag Status: Reviderad slutversion Datum: 2016-04-22 Medverkande Beställare:

Läs mer

Värmepumpanläggning Anmälan

Värmepumpanläggning Anmälan Värmepumpanläggning om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Detaljplan för Iggesund 14:294 m.fl. (Holmen Timber) i Iggesund, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Detaljplan för Iggesund 14:294 m.fl. (Holmen Timber) i Iggesund, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län Granskningshandling 1 (12) 2013-11-22 Dnr PLAN.2008.10 Planbeskrivning Detaljplan för Iggesund 14:294 m.fl. (Holmen Timber) i Iggesund, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning 1. (2013/111) Farligt avfall är avfall som har någon av de egenskaper och

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Länsstyrelsen i Uppsala. Yttrande över Ansökan enligt Industriutsläppsförordningen, All Recycling AB, dnr 551-4774-14

Länsstyrelsen i Uppsala. Yttrande över Ansökan enligt Industriutsläppsförordningen, All Recycling AB, dnr 551-4774-14 Länsstyrelsen i Uppsala Yttrande över Ansökan enligt Industriutsläppsförordningen, All Recycling AB, dnr 551-4774-14 Yrkanden i sammanfattning Våra viktigaste yrkanden är: Vi anser att riksintresset högexploaterad

Läs mer