Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice ordförande (S) Jan Westergren, vice ordförande (M) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Håkan Jivesand (S) Kersti Lundin (V) Barbara Hinsch (MP) Frida Hagström (SD) Curt Edenholm (L), ersättare för Robert Aronius (C) Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Jan Westergren Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 19 januari 2016 Paragrafer 1-2 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Kenneth Wåhlund Justerare Jan Westergren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Myndighetsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Myndighetsstaben Underskrift Evelina Lilja

2 Sammanträdesprotokoll 2 (11) Innehåll Ärende Sida Brunsberg 1:1, yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäkt... 3 Morgongåvan 1, förlängd tid för utredning i prövotidsärende... 8

3 Sammanträdesprotokoll 3 (11) MN 1 Dnr MN 2016/13 Brunsberg 1:1, yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäkt Myndighetsnämndens beslut Grusmaterial AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på fastigheten Brunsberg 1:1 tillstyrks. De förslag till villkor som lämnats i ansökan bör i vissa delar kunna skrivas in i tillståndet. Villkoren bör dock justeras/kompletteras enligt följande: Villkoret för buller från verksamheten bör justeras så att det följer Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller från april Utöver föreslagna villkor bör ytterligare villkor föreskrivas i tillståndet. De bör utformas så att de syftar till att: Minska risken för olycksfall. Göra det lätt att kontrollera att bolaget håller sig inom de gränser som angetts som verksamhets- och brytningsområde. Minska risken för att spill eller läckage av oljor, bränsle eller farligt avfall förorenar mark och vatten. I god tid ge tillsynsmyndigheten möjlighet att se vilka rutiner verksamhetsutövaren planerar ha för att säkerställa att tillstånd och villkor följs och att påverkan på miljö och hälsa blir så liten som möjligt. Säkerställa att efterbehandlingen kommer att ske på ett bra sätt och i rätt tid. Detta beslut förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning Grusmaterial AB har till Länsstyrelsen i Örebro län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av berg på fastigheten Brunsberg 1:1 i Arvika kommun. Ansökan avser uttag av totalt ton berg där det årliga uttaget kommer att uppgå till högst ton. Tillståndet för verksamheten söks för en period på 20 år. Verksamheten planeras bedrivas inom ett område på ca 3,1 ha inom vilket själva brytningen av berg kommer att ske på ett område om ca 2 ha. Myndighetsnämnden i Arvika kommun har fått möjlighet att yttra sig över ansökan och verksamhetens tillåtlighet. Länsstyrelsens diarienummer:

4 Sammanträdesprotokoll 4 (11) MN 1 forts. Miljöstaben föreslår att Grusmaterial AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på fastigheten Brunsberg 1:1 tillstyrks. De förslag till villkor som lämnats i ansökan bör i vissa delar kunna skrivas in i tillståndet. Det föreslagna bullervillkoret bör justeras för att överensstämma med riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Utöver föreslagna villkor bör ytterligare några villkor föreskrivas i tillståndet, bland annat gällande olycksfallsrisker, markering av området, hantering och förvaring av kemikalier, kontrollprogram samt efterbehandling. Bakgrund Enligt Grusmaterial AB finns ett stort behov av bergkross till underhåll av vägar i den östra delen av Arvika kommun samt i Högboda, Fagerås och Kil. För att kunna tillgodose den lokala marknadens behov vill bolaget öppna en täkt i detta område. I Brunsberg finns en husbehovstäkt som sedan ca 10 år drivs av Bergvik Skog Väst AB. Enligt bolaget har den logistiskt och störningsmässigt sett en lämplig placering för leverans till ovan nämnda område. Bergartens kvalitet har också bedömts som god. Grusmaterial AB vill därför ta över och utöka verksamheten och ansöker nu hos Länsstyrelsen i Örebro län om tillstånd för bergtäkten enligt miljöbalken. Beskrivning Bergtäkten ligger 2 km norr om Brunsbergs samhälle i den östra delen av Arvika kommun. Verksamhetsområdet planeras bli ca 3,1 ha och brytningen av berg kommer att ske på ett område om ca 2 ha. Delar av området är idag en husbehovstäkt för Bergvik Skog Väst AB. Täktbottennivån planeras bli den samma som i husbehovstäkten. Planerat uttag från täkten är maximalt ton berg per år och totalt ton berg under 20 år. Verksamheten kommer att omfatta avlägsnande av vegetationstäcke och jord, borrning, sprängning, skutknackning, förkrossning, efterkrossning, sortering, upplag av krossat och sorterat bergmaterial samt uttransport av materialet med lastbil. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att en naturvärdesinventering har genomförts i området. Inga rödlistade arter eller höga naturvärden hittades då. Brytområdet består av ungskog. Den planerade täkten gränsar till en nyckelbiotop i form av hällmarkstallskog. Den bedöms dock inte beröras nämnvärt av täkten då sprängriktningen är bort från nyckelbiotopen som också ligger högre i terrängen. Inga särskilda kultur- eller friluftsvärden är utpekade i området.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (11) MN 1 forts. Lägsta nivå för uttag av berg ska vara samma som idag och bedöms ske ca 3 meter över vattennivån i det kärr som finns väster om täkten. Kärrets vattennivå bedöms motsvara grundvattennivån i jord. Därför bedömer man att uttaget av berg kan ske utan påverkan på grundvattennivån. Inga vattentäkter finns inom 500 meters avstånd. Ytvatten från täktbotten som inte avdunstar eller infiltrerar avrinner till diken som avleds till Mossbäcken. Efter 2 km mynnar bäcken i Värmeln. Det finns inga naturvärden dokumenterade i bäcken. Utifrån detta samt att brytområdet utgör en så liten del av Mossbäckens och Värmelns avrinningsområde bedömer man att eventuell påverkan av stenmjöl blir marginell i Mossbäcken och obefintlig i Värmeln. Vid normal drift bedöms ingen eller marginell påverkan ske på mark eller vatten. Läckage av drivmedel och olja från maskiner eller tankar skulle kunna förorena mark och vatten vid olyckshändelse men man bedömer risken för läckage som liten och konsekvenserna som små. Detta då täktbottens lager med stenmjöl och bergkross bildar ett relativt tätt underlag och då maskiner för att gräva bort eventuell förorening finns på plats. Den största påverkan från verksamheten bedöms vara buller, vibrationer och luftstötvåg. Närmsta bostadshus ligger cirka 560 meter väster om täkten. Detta är också det enda bostadshuset inom 1 km avstånd från täkten. För att ljudnivån från borrning inte ska riskera att överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid närmsta bostadshus föreslår man att borrning endast ska ske på vardagar och dagtid (kl 06-18). För att säkerställa att övriga maskiner ibland även ska kunna vara i drift kvällstid (kl 18-22) utan att riktvärdena överskrids föreslår man att avbaningsmassor läggs upp i en vall längs verksamhetsområdets västra gräns. Det finns inga bostadshus längs skogsbilvägen mellan täkten och riksväg 61 eller vid dess anslutning till riksväg 61. Man Utifrån detta bedömer man att det inte finns någon risk att ägare av bostäder ska störas av buller eller damning från lastbilstransporter till och från täkten. När det gäller markvibrationer och luftstötvåg som uppstår vid sprängning menar man att dessa är svåra att förutse trots samma avstånd och laddningsmängd. Man föreslår dock villkor som motsvarar nivåer som brukar anges i villkor för motsvarande verksamheter (4 mm/s respektive 100 Pa vid närmsta bostad). Man föreslår också att mätning ska ske vid nästa sprängning för att säkerställa att de klaras.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (11) MN 1 forts. I ansökan har bolaget framfört yrkanden och förslag till villkor för verksamheten. Förutom begränsningar av verksamheten i tid, rum och avseende mängd utbrutet material är förslagen till villkor kopplade till lägsta täktbottennivå, buller, markvibrationer och luftstötvåg. Beslutsunderlag Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 8 januari 2016 Grusmaterial AB:s ansökningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inkomna till Miljöstaben den 15 december 2015 Bedömning Bedömningen är att Grusmaterial AB i det stora hela på ett bra sätt redovisat vilka risker och vilken påverkan verksamheten kan föra med sig för miljön och människors hälsa och vilka åtgärder som planeras för att motverka skador och olägenheter. Miljöstaben bedömer att det är positivt att täktverksamhet styrs till platser där naturen redan är påverkad av sådan verksamhet. Platsen för tänkt verksamhet ligger ensligt, på ett relativt stort avstånd från närmsta bostad (över 500 meter vilket är det avstånd som t ex rekommenderas i Boverkets allmänna råd i Bättre plats för arbete ). Över huvud taget är det få bostadshus i området vilket är positivt ur störningssynpunkt. Påverkan på miljön och människors hälsa bedöms, förutsatt att vissa åtgärder/försiktighetsmått vidtas, bli acceptabel. Miljöstaben anser lokaliseringen som lämplig och anser att verksamheten bör kunna meddelas tillstånd. De förslag till villkor som Grusmaterial AB lämnat i ansökan följer till viss del sedvanliga villkor för liknande verksamheter och bör delvis kunna skrivas in i tillståndet. I några avseenden anser dock Miljöstaben att villkoren bör justeras/kompletteras. I bolagets förslag till bullervillkor anges endast villkor för buller vid närmsta bostad vardagar kl samt övrig tid. Villkoret för buller från verksamheten bör anpassas till Naturvårdsverkets vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller från april Där finns olika riktvärden specificerade även för kväll (18-22), lördag, söndag och helgdag (06-18) samt för natt (22-06).

7 Sammanträdesprotokoll 7 (11) MN 1 forts. Det bör utöver föreslagna villkor föreskrivas ytterligare villkor med följande syfte: Att minska risken för olycksfall. Det kan t ex handla om att stängsel ska sättas upp längs täktkrönet. Att göra det lätt att kontrollera att bolaget håller sig inom de gränser som angetts som verksamhets- och brytningsområde. Det kan t ex handla om att varaktiga, väl synliga befästningar ska placeras ut och numreras så att de överensstämmer med till ansökan bifogad karta över verksamhets- och brytningsområde. Att minska risken för att spill eller läckage av oljor, bränsle eller farligt avfall förorenar mark och vatten. Det kan t ex handla om att det ska finnas skydd mot spill från fordon vid tankning och parkering. Det kan också handla om att kemikalier och farligt avfall ska förvaras på tät, invallad yta som är skyddad från nederbörd och att fordonsbränsle ska förvaras på samma sätt alternativt i ADR-tank. Att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att följa upp hur verksamhetsutövaren arbetar för att se till att tillstånd och villkor följs och att påverkan på miljö och hälsa blir så liten som möjligt. Det kan t ex handla om att ett förslag till kontrollprogram ska upprättas och lämnas in till tillsynsmyndigheten innan verksamheten påbörjas. Det bör inte minst innehålla rutiner för mätning av buller, luftstötvåg och markvibrationer. Att säkerställa att efterbehandlingen kommer att ske på ett bra sätt och i rätt tid. Det kan t ex handla om att verksamhetsutövaren i samråd med markägare och tillsynsmyndighet ska upprätta en efterbehandlingsplan som ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten beräknas upphöra. Det är också lämpligt att det framgår när efterbehandlingsåtgärderna ska vara klara. Beslutet skickas till Länsstyrelsen Örebro län, Miljöskydd, Jonas Georgsson, ÖREBRO

8 Sammanträdesprotokoll 8 (11) MN 2 Dnr MN 2015/178 Morgongåvan 1, förlängd tid för utredning i prövotidsärende Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden i Arvika kommun anser att de vidtagna åtgärder som Bengt Lundin AB redovisat är bra. Då ombyggnaden av ventilationsanläggningen förväntas minska det diffusa utsläppet av flyktiga organiska lösningsmedel anser myndighetsnämnden att prövotiden - när det gäller utredning för att minska andelen diffust utsläpp och totalutsläppet av flyktiga organiska lösningsmedel samt till vilken årlig utsläppsnivå - bör förlängas till 1 december 2017 på det sätt som bolaget yrkat. Eftersom ombyggnaden också förväntas innebära lägre bullernivåer anser myndighetsnämnden att samma förlängning bör göras vad gäller prövotiden avseende utredning av om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att begränsa buller för att klara begränsningsvärden i nivå med Naturvårdsverkets riktlinjer för buller för nyetablerad industri (Allmänna råd 1978:5). Detta beslut förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning Bengt Lundin AB tog den 1 december 2013 i anspråk det tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet som Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län beslutade om den 6 mars I beslutet sköts frågorna om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) samt buller upp och fram till dess att Miljöprövningsdelegationen beslutat annat gäller i stället provisoriska villkor. Enligt beslutet skulle bolaget under en tvåårig prövotid (räknat från det datum då tillståndet togs i anspråk) utreda hur andelen diffust utsläpp och totalutsläppet av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) skulle kunna minskas och till vilken årlig utsläppsnivå (detta utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt och miljömässigt motiverat). En tidplan för eventuella föreslagna åtgärder skulle också anges. Bolaget skulle även utreda om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att begränsa buller så att man klarar begränsningsvärden i nivå med Naturvårdsverkets riktlinjer för buller för nyetablerad industri (Allmänna råd 1978:5). Bolaget redovisar - i den utredning man den 19 november 2015 sänt till Länsstyrelsen i Örebro län - vilka åtgärder man vidtagit. Bl.a. har man

9 Sammanträdesprotokoll 9 (11) MN 2 forts. genomfört det första steget av två i en ombyggnad av ventilationssystemet vid anläggningen. Det andra steget har blivit försenat och kommer att genomföras under våren Då den nya ventilationen förväntas minska det diffusa utsläppet av VOC såväl som bullernivåerna vid bostäder yrkar bolaget, i båda avseendena, på att prövotiden förlängs med två år till den 1 december Myndighetsnämnden har beretts möjlighet att senast den 16 januari 2016 yttra sig över prövotidsutredningen. Miljöstaben anser att de vidtagna åtgärderna är bra och att prövotiden bör förlängas i enlighet med bolagets yrkande. Bakgrund Vid produktionen hos Bengt Lundin AB förbrukas lösningsmedel såväl som alkoholbaserad färg vid den tryckning på plastfilm som sker i företagets flexopressar. Lösningsmedelshaltig luft renas till stor del i en reningsanläggning där lösningsmedlet adsorberas på zeoliter för att sedan destrueras i katalytisk förbränning. Det är dock ofrånkomligt att en del lösningsmedel släpps ut i diffusa utsläpp där det diffusa utsläppet utgör skillnaden mellan uppmätt lösningsmedelsmängd i ventilationskanalen och förbrukad mängd i tryckpressarna. Vid företaget finns också ett antal källor till externt buller. Dessa utgörs framför allt av fläktar och kylaggregat placerade på byggnadernas tak samt av den överföring av plastgranulat från bulkbil till silos som sker dagtid ( ) på vardagar. Buller uppstår också vid övrig lastning och lossning. Denna sker i huvudsak under dag- och kvällstid, men lastbilar kan komma fram till Beskrivning Enligt ett av de två nu aktuella provisoriska villkoren får det totala utsläppet av VOC till luft som högst uppgå till 150 ton per år (det totala utsläppet är summan av det diffusa utsläppet och det lösningsmedel som lämnar reningsanläggningen oförbränt). Enligt det andra aktuella provisoriska villkoret ska buller från verksamheten begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån som frifältsvärde vid bostäder inte överstiger: 55 db(a) dagtid ( ) helgfri måndag till fredag 50 db(a) kvällstid ( ) samt lördag, söndag och helgdagar

10 Sammanträdesprotokoll 10 (11) MN 2 forts. 45 db(a) nattetid ( ) Nattetid får momentanvärden vid bostäder inte överstiga 55 db(a). Miljöprövningsdelegationen sköt i beslutet om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av VOC och för buller. Bolaget skulle under en prövotid på två år (räknat från det datum då det nya tillståndet togs i anspråk) utreda: Det nya tillståndet togs i anspråk den 1 december Den 19 november 2015 redovisade Bengt Lundin AB genomförda utredningar i prövotidsärendet till Länsstyrelsen i Örebro län. Bolaget yrkar i redovisningen på att nuvarande prövotid avseende utredning för att minska andelen diffust utsläpp och totalutsläppet av VOC och till vilken årlig utsläppsnivå förlängs med två år till den 1 december Bolaget yrkar också på att prövotiden avseende utredning av om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att begränsa buller för att klara begränsningsvärden i nivå med Naturvårdsverkets riktlinjer för buller för nyetablerad industri (Allmänna råd 1978:5) förlängs på samma sätt, d.v.s. med två år till den 1 december Beslutsunderlag Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016 Redovisning av genomförda utredningar i prövotidsärende, november 2015 Bedömning Bengt Lundin AB gör vart tredje år en beräkning av det diffusa utsläppet. Vid mätningen i november 2012 låg det diffusa utsläppet på 17,6 % vilket innebar att det provisoriska villkoret för det totala utsläppet av VOC till luft (högst 150 ton per år) kunde hållas. I juni och augusti 2015 låg det diffusa utsläppet på 54 respektive 49 % vilket innebar att det provisoriska villkoret inte kunde hållas. Bolaget konstaterar i sin redovisning att det diffusa utsläppet av VOC är förhållandevis högt jämfört med liknande anläggningar och att det till stor del beror på allmänventilationens utformning. Ventilationen var därför tänkt att byggas om i två steg. Steg 1 var klart i december 2012 men steg 2, som planerades till 2013/2014, har ännu inte genomförts då anläggningen inte fick nödvändiga medel beviljade av koncernen. Nuvarande tidplan är att ombyggnationen ska utföras under våren 2016 och att anläggningen ska vara klar och intrimmad efter semestern In- och utgående luft kommer då att vara i balans.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (11) MN 2 forts. Vidare redovisar bolaget i sin utredning ett antal bullerreducerande åtgärder som vidtagits efter den omfattande bullerutredning man gjorde Då utredningen uppdaterades 2010 konstaterade man att åtgärderna lett till en sänkning av ljudnivån i samtliga mätpunkter. Trots detta klarar man inte Naturvårdsverkets f.d. riktlinjer för nyetablerad industri nattetid och man gör bedömningen att mer utredningar behöver utföras när det gäller vilka åtgärder som är möjliga att göra och till vilken kostnad. Bolaget förväntar sig en viss sänkning av ljudnivån eftersom vissa ljudkällor försvinner då ventilationsanläggningen byggs om. Avsikten är att efter ombyggnaden uppdatera bullerutredningen för att se vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft samt vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas. Eftersom bolaget bedömer att ombyggnaden av ventilationen kan komma att påverka både det diffusa utsläppet (som utgör en stor del av det totala utsläppet av VOC) och bullernivåerna vid bostäder anser Miljöstaben att det är rimligt att prövotiden för utredning i båda avseendena förlängs på det sätt som bolaget yrkar, d v s till den 1 december 2017 Beslutet skickas till

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund.

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund. Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, Vice

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

BESLUT 2000-03-20. Miljöenheten Erik Bergman Värmlandsschakt ek. för. Wibeligatan 7 652 55 KARLSTAD

BESLUT 2000-03-20. Miljöenheten Erik Bergman Värmlandsschakt ek. för. Wibeligatan 7 652 55 KARLSTAD 1 (11) Miljöenheten Erik Bergman Delgivningskvitto sschakt ek. för. Wibeligatan 7 652 55 KARLSTAD Ansökan om tillstånd enligt 12 kap miljöbalken till täkt av berg och grus BESLUT meddelar med stöd av 12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (25) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40

Sammanträdesprotokoll 1 (25) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40 Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 18.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist UNDERLAG FÖR SAMRÅD (6 KAP 4 MB) Ansökan om ändringstillstånd för Bergtäkt Gladö kvarn inom fastigheterna i Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, Swerock AB. 2012-07-04 Upprättad av: Jenny

Läs mer

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Miljönämndens arbetsutskott 2011 12 08 41 1 Dnr 2011 2124 Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Ärendebeskrivning Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har i beslut den 27 januari

Läs mer

Ansökan om tillstånd för ändrad täktverksamhet och utökning av Asfaltbolaget Sverige AB:s asfaltverk

Ansökan om tillstånd för ändrad täktverksamhet och utökning av Asfaltbolaget Sverige AB:s asfaltverk Ansökan om tillstånd för ändrad täktverksamhet och utökning av Asfaltbolaget Sverige AB:s asfaltverk Furuby berg- och moräntäkt Sune Carlssons Åkeri AB Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 MB 2015-03-04 WSP

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S), ej del av 70 Stefan Åström (S) Eva Svensson

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2011-04-13 Sammanträdestid 13:30-17:00

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2011-04-13 Sammanträdestid 13:30-17:00 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2011-04-13 Sammanträdestid 13:30-17:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Åslund (V), Bert Nord (M), Richard Karlsson (M) och Solweig Weber (FP)

Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Åslund (V), Bert Nord (M), Richard Karlsson (M) och Solweig Weber (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) Hans Glawing (M) Mathias Karlsson (FP) Frida Bergvall (S) Helen Hammarqvist

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 9 september 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-09-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-09-09 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

DOM 2014-05-07 Stockholm

DOM 2014-05-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2014-05-07 Stockholm Mål nr M 405-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-19 i mål nr M 776-13, se bilaga

Läs mer

Mia Nilsson, Sekreterare Eva Österlind, Informatör, 11

Mia Nilsson, Sekreterare Eva Österlind, Informatör, 11 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lena Kandergård (S) Kjell

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande) HUSBEHOVSTÄKT Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(3) Ankomststämpel: Sökande Namn/Företag Tel. Postadress Mobiltel. Postnummer och ort Fax Sökanden är Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-08 143

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-08 143 Plats och tid Stadshuset, Gunnern kl. 8.00-9.00 2011-11-08 143 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 08.00 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande (M) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun Miljönämnden 2015-02-26 1 (17) Plats och tid Boxholm, kl. 13:00-17:10 Plats och tid Beslutande Ellinor Karlsson, S Stig Adolfsson, S Anders Wikström, S Elin Ross, M Lars-Göran Hjelm, S Anneli Sjöstrand,

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

TORVTÄKT RUNNEBODAMYREN I LJUNGBY RESPEKTIVE ÄLMHULTS KOMMUNER

TORVTÄKT RUNNEBODAMYREN I LJUNGBY RESPEKTIVE ÄLMHULTS KOMMUNER JIFFY UNITORV AB TORVTÄKT RUNNEBODAMYREN I LJUNGBY RESPEKTIVE ÄLMHULTS KOMMUNER Förslag till kontroll av verksamheten gällande torvtäkt inom fastigheterna Gydingstorp 1:11 m fl i Ljungby respektive Älmhults

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 36

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 36 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 10.45-11.30 2012-05-29 36 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-08 1 (18)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-08 1 (18) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-08 1 (18) Plats och tid Lövkojan, klockan 15.00-18.00 Beslutande Per Sjödahl (MP), ordf. Henrik Harlitz (M) Magnus Cassel (S) Sigyn Lindbom (S) Ann-Helen Selander

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Johan Åkerman. Sten Fransson. Seija Söderberg

Johan Åkerman. Sten Fransson. Seija Söderberg Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.30 16.30 Sten Fransson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Curt Edenholm (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 09.30 Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande

Läs mer

Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län

Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län 1(21) TEKNISK BESKRIVNING Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun, Stockholms län 2(21) TEKNISK BESKRIVNING Hamn- och krossverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns

Läs mer

Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Johan Åkerman, sekreterare Evelina Lilja, Vik. sekreterare. Johan Åkerman.

Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Johan Åkerman, sekreterare Evelina Lilja, Vik. sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (37) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 16.00 Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18 ~TIERPS ~KOMMUN Dokumentnamn Skrivelse Datum 2012-05-03 I(S) Diarienummer Dnr.2012-0231-5 Adress Utskottet Samhällsbyggnad Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot ( 93-97 ) Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot ( 93-97 ) Anna Åkesson, sekreterare 2011-09-20 101 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl.10.10-11.30 ajournering kl. 10.30-10.50 Beslutande Ledamöter Lisa Levin, ordförande (ersättare för ordförande Anders Söderström) Göran Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

TASMET AB - SCHAKTNING AV PROVGROPAR I NORRA KÄRR

TASMET AB - SCHAKTNING AV PROVGROPAR I NORRA KÄRR TASMET AB - SCHAKTNING AV PROVGROPAR I NORRA KÄRR SAMRÅDSUNDERLAG Framställd för: Myndigheter, enskilda och organisationer Uppdragsnummer: 1270389 Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 1 1.0

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt på fastigheterna Grän 3:1, 4:1, 1:18 och Karby 2:1

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt på fastigheterna Grän 3:1, 4:1, 1:18 och Karby 2:1 1 (6) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-10-14 2012-5963- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 6 november 2014 Adressat: Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 UPPSALA

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 07.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Inger

Läs mer

Se deltagarlista på sida 2. Ragnar Lindén (MP)

Se deltagarlista på sida 2. Ragnar Lindén (MP) Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs 1/5 Paragrafer 212 Ledamöter Se deltagarlista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se deltagarlista på sida 2 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08 Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i mål M 1452-07 beträffande Kapellskärs Hamn AB:s

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 2012-04-12 11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 13.30-17.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Hans Forssell Vård och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Protokoll. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Camilla Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Camilla Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Gerd Axelsson (fp) ers för Lisbeth Öjstrand

Läs mer

FÖRELÄGGANDE 1 (7) 2013-04-16 Dnr: 551-1002-13 Anl.nr: 0482-20-029. Broby Sand AB Åsporten 27 641 34 Katrineholm

FÖRELÄGGANDE 1 (7) 2013-04-16 Dnr: 551-1002-13 Anl.nr: 0482-20-029. Broby Sand AB Åsporten 27 641 34 Katrineholm FÖRELÄGGANDE 1 (7) Anl.nr: 0482-20-029 Broby Sand AB Åsporten 27 641 34 Katrineholm Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd för naturgrustäkt på fastigheten Broby 1:6 i Flens kommun Kod 10.50-2

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (21)

Sammanträdesprotokoll 1 (21) Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 15.45 Beslutande ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande (S), ej 38 Gerd Karlsson, vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-03

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-03 Datum: Tisdagen den 3 mars 2015 Tid: 18.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 17, omedelbar justering Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.15 2012-12-18 111 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

MinBas II Område 3 Miljö - Hållbar utveckling. Mineral Ballast Sten

MinBas II Område 3 Miljö - Hållbar utveckling. Mineral Ballast Sten MinBas II Område 3 Miljö - Hållbar utveckling Mineral Ballast Sten Programområde 3 Miljö/Hållbar utveckling Programområde 3 Miljö/hållbar utveckling 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar 3.1a-1 Krav på

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral BESLUT Aktbilaga 13 1(14) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Gästrike Återvinnare Box 722 801 28 Gävle Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-23 97 (104) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 23 november 2015, kl. 08.00-08.45 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Robert Davidsson (C) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

BESLUT 1 (11) BESLUT. 2001-12-14 Dnr: 2420-9384-98. SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA. Delgivningskvitto

BESLUT 1 (11) BESLUT. 2001-12-14 Dnr: 2420-9384-98. SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA. Delgivningskvitto BESLUT 1 (11) Miljöprövningsdelegationen (MPD) SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA Delgivningskvitto Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till anläggning för sortering eller omlastning av industri-,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Sören Palm, verksamhetschef Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Sören Palm, verksamhetschef Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-03-26 25 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive, klockan 13.00-17.20 Beslutande Sten Fransson, (s) ordförande Kerstin Svensson, (s) vice ordförande Margareta Jarlstedt,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Datum 2012-04-23. Leif Welander, förvaltningschef Ahti Jantunen, byggnadsinspektör Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent

Datum 2012-04-23. Leif Welander, förvaltningschef Ahti Jantunen, byggnadsinspektör Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-04-23 Sida 1(9) Plats och tid Hjortkvarns skola, kl 09.00-14.40 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors, (s) Kari Räihä, (v) Mattias Björklund, (m) Krister Eklund, (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2010-01-21 1 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Plats och tid Oskarshamnssalen, 2014-09-16 kl. 09:00-14:40 ajournering kl. 09:40-09:50, 10:15-10:30, 12:00-12:45

Plats och tid Oskarshamnssalen, 2014-09-16 kl. 09:00-14:40 ajournering kl. 09:40-09:50, 10:15-10:30, 12:00-12:45 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-14:40 ajournering kl. 09:40-09:50, 10:15-10:30, 12:00-12:45 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Gunilla C Johansson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 4913-14 1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-29 i mål nr M 900-11, se

Läs mer

DOM 2006-02-03 Stockholm

DOM 2006-02-03 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM 2006-02-03 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 28 januari 2005 i mål nr M 344-02, se bilaga A KLAGANDE 1. Rolf Arnemo Arvid Västgötes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-08-19 1(7) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Bengt Johansson (S), ordf Björn Kron (S) Elisabeth Lagberg (FP) Anders Satrell (FP) Madeleine Nyström

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot Beslut Aktbilaga 14 Diarienr/Dossnr 1(15) Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Stena Återvinning AB Box 4088 40040 Göteborg Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Sören Palm, verksamhetschef Margon Andersson, controller Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den

Sören Palm, verksamhetschef Margon Andersson, controller Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Utskottet Vård och omsorg 2008-11-20 113 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) 100-104 Kerstin Svensson, ordförande 97-99 Margareta Jarlstedt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-03-17 1 (15) Plats och tid Konferensrum Moberg, 2014-03-17, kl. 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Roland Gross, (S) ersättare för Kristina Ideström, (S) Jan

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Anders Söderström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer