TEKNIKTÄVLING SYSTEM FÖR INDIVIDUELL MÄTNING, VISNING OCH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIKTÄVLING SYSTEM FÖR INDIVIDUELL MÄTNING, VISNING OCH"

Transkript

1 TEKNIKTÄVLING SYSTEM FÖR INDIVIDUELL MÄTNING, VISNING OCH KOSTNADSFÖRDELNING AV VÄRME, EL, GAS OCH VATTEN I FLERBOSTADSHUS LIP-KANSLIET STOCKHOLMS STAD

2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT KRAV BESTÄLLARGRUPPEN STÅR BAKOM KRAVEN TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH REDOVISNING AV TÄVLINGSFÖRSLAGET INLÄMNING ÄGANDERÄTT, UPPHOVSRÄTT, NYTTJANDERÄTT OCH PATENTSKYDD BEDÖMNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG PROTOTYP OCH PROVNING BEDÖMNINGSKRITERIER PRISSUMMA OCH SPRIDNINGSAKTIVITETER UPPLYSNINGAR TIDER... 9 BILAGOR BILAGA 1, KRAVSPECIFIKATION BILAGA 2, REDOVISNINGSMALL 1 ALLMÄNT

3 Tekniktävlingens huvudsyfte är att få fram kostnadseffektiv och driftsäker teknik för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning, som på ett pedagogiskt sätt synliggör olika förbrukningsparametrar för de boende. Tekniken ska ge individen ett ökat ansvar för sin egen förbrukning och stimulera den boende till att själv dra ner sin användning av energi och vatten. Nya kreativa lösningar behövs, som gör den individuella mätningen och kostnadsfördelningssystemet till en attraktiv investering för fastighetsägaren och som skapar ett mervärde för den boende. Tekniktävlingen arrangeras av det Lokala investeringsprogrammets kansli (LIP-kansliet) i Stockholms stad, som bl.a. har till uppgift att stimulera miljöanpassningen av i första hand Hammarby Sjöstad, Skärholmen och Östberga. Efter valet av vinnare sprids tävlingsresultatet genom marknadsföring och eventuell upphandling. Tävlingen har initierats av en byggherregrupp inom Hammarby Sjöstad. Gruppen ser det ökade individuella kostnadsansvaret som ett viktigt led i miljöanpassningen och strävan att uppnå de miljömål som ställts i Hammarby Sjöstad, Skärholmen och Östberga. Gruppens bedömning är att ett utökat individuellt kostnadsansvar kan ge en besparing på uppåt 10% i nybyggda fastigheter och 15% i befintlig bebyggelse. 2 KRAV De krav som ställs i tekniktävlingen specificeras i bilagd kravspecifikation (BILAGA 1). Kraven är uppdelade i allmänna krav, krav på kommunikation, mätutrustning, informationsgränssnitt, system för kostnadsfördelning samt övriga krav. 3 BESTÄLLARGRUPPEN STÅR BAKOM KRAVEN Kraven har tagits fram av följande referensgrupp: Ingvar Andréasson, Familjebostäder Lennart Berndtsson, HSB Larsa Jansson, Skanska Bostäder Johnny Kellner, JM Byggnads AB Tommy Kjellgren, SCB Per Mårtensson, PEAB Öst Urban Olsson, NCC Magnus Petersson, Stockholmshem Georgios Tsiroyannis, Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm Göran Wilson, Svenska Bostäder Referensgruppen fungerar även som jury för tävlingen. Beställare och övriga aktörer som verkar för spridning av vinnande tävlingsförslag är: HSB Stockholm JM Byggnads AB Familjebostäder

4 Fleminggatan Stockholm NCC Bostad Tegeluddsvägen Stockholm AB Svenska Bostäder Vällingbyplan 2 Box Vällingby Uppsalahem AB Box Uppsala Hyresbostäder i Norrköping Box Norrköping Tegeluddsvägen 100 Box Stockholm Skanska Bygg AB Div. Bostäder Hemvärnsgatan Solna PEAB Öst AB Sollentunavägen 15 Box Sollentuna MRD Sälj och Bygg AB Box Kvissleby LIP-kansliet Stockholm Stadshuset Stockholm S:t Eriksgatan 47 Box Stockholm AB Stockholmshem Hornsgatan 128 Box Stockholm SBC Katrinebergsbacken 35 Box Stockholm Drott Bostad Syd AB Box Malmö 4 TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH REDOVISNING AV TÄVLINGSFÖRSLAGET Tävlingsdeltagarna skall utveckla och presentera ett system för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning som uppfyller ställda krav i kravspecifikationen (BILAGA 1). Tävlingsförslaget skall skrivas på antingen svenska eller engelska. Redovisningen av tävlingsförslaget skall punkt för punkt följa bifogad redovisningsmall. För varje punkt i mallen redovisas hur tävlingsförslaget uppfyller ställda krav. Tävlingsförslaget skall utformas så att man lätt kan avläsa hur respektive krav uppfylls. För att underlätta redovisningen bifogas en diskett med redovsiningsmallen i Word-format. Pris exkl. moms skall anges i Svenska kronor för samtliga produkter/anläggningsdelar separat såväl som för det totala systemet. Pris skall även anges för installation. För eventuellt tillkommande arbeten anges timpris. Pris skall vara baserat på en fastighet med följande enheter: 20 lägenheter 1 tvättstuga 1 gemensamhetsutrymme 1 butikslokal 1 kontorslokal

5 Prisrabatter anges för följande volymintervall: 2-5 fastigheter 5-10 fastigheter fastigheter fastigheter fastigheter fastigheter Antaganden, förutsättningar och eventuella begränsningar vad gäller tävlingsförslaget skall klart framgå ur redovisningen. Redovisning skall t.ex. lämnas om det föreslagna systemet kräver eller utgår ifrån specifika förutsättningar i fastigheten vad gäller t.ex. stammar, ledningsnät och isolering av lägenhetsskiljande bjälklag och väggar. Ofullständigt tävlingsförslag eller tävlingsförslag som inte redovisats enligt redovisningskraven kan komma att förkastas. 5 INLÄMNING Tävlingsförslagen skall ha inkommit i slutet kuvert senast den 20 april 1999 till LIP-kansliet, Stadshuset, STOCKHOLM. Kuvertet skall vara märkt ÒTävlingsförslag: System för individuell mätningò. 6 ÄGANDERÄTT, UPPHOVSRÄTT, NYTTJANDERÄTT OCH PATENTSKYDD Arrangören innehar den materiella äganderätten till inlämnade tävlingsförslag. De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Tävlingsdeltagare bör i god tid innan tävlingsförslaget lämnats in, själv ordna med eventuella mönster- eller patentskydd. 7 BEDÖMNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG Uppfyllandet av samtliga skallkrav är en förutsättning för att delta i tävlingen. Bedömning av tävlingsförslagen sker i två steg.

6 Referensgruppen/juryn kommer först att rangordna tävlingsförslagen efter hur väl de vid en samlad bedömning uppfyller angivna krav i kravspecifikationen enligt bedömningskriterierna (se 9. Bedömningskriterier). Juryn bjuder sedan in inlämnarna till de bästa tävlingsförslagen (finalisterna) att lämna in en prototyp av sitt tävlingsförslag för provning. Framtagning av prototyp och inlämning till provning sker på tävlingsdeltagarens bekostnad. Resultatet från provningarna och bedömningen av de skriftliga tävlingsförslagen kommer sedan att bilda grund för referensgruppens/juryns slutliga ställningstagande om vinnare. Juryn förbehåller sig rätten att begära in kompletterande uppgifter. Juryns beslut kan inte överklagas. 8 PROTOTYP OCH PROVNING Prototypen skall bestå av ett komplett system för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning uppbyggd enligt tidigare inlämnat skriftligt tävlingsförslag. Prototypen lämnas in till provning senast Provningen som bekostas av Stockholms stad, LIP-kansliet, består av en utförlig funktionsoch kvalitetskontroll av prototyp. Följande moment kommer att ingå i provningen: Infrastruktur Genomgång av systemets uppbyggnad m.a.p. flexibilitet Genomgång av systemet m.a.p. enkel utbyggnad Genomgång av krav på förläggning och placering Kommunikation Analys av datasäkerhet Analys av nätverksprotokoll Kontroll av kommunikationsstandard Genomgång av installationsprogramvara Genomgång av den övergripande programvaran Analys av länkar, konverteringar och drivrutiner Provning av kommunikationssäkerhet Provning av kommunikationsstabilitet Analys av frekvens för meddelandebortfall Provning av kommunikationshastighet Provning av responstider Analys av meddelandestorlek Provning av bandbreddsutnyttjande Analys av databashantering Genomgång av produkter/systemets utbytbarhet med andra leverantörers produkter/system Genomgång av systemets utbyggnadsflexibilitet Analys av nätverksstruktur Kontroll av kommunikationsavstånd

7 Mätutrustning Provning/kontroll av mätnoggrannhet Kontroll av hur mätnoggrannhet bibehålls Informationsgränssnitt Funktionskontroll Kontroll av handhavande Kontroll av placering (flexibilitet) Kontroll av visningsnoggrannhet Kostnadsfördelnings- och debiteringssystem Kontroll av informationsöverföring till den övergripande programvaran Genomgång av kostnadsfördelningsrutin Kontroll av gränssnitt mot debiteringssystem Driftsäkerhet Kontroll av produkten/systemets stabilitet, hållbarhet Kontroll av störkänslighet Installation Genomgång av installationsrutin Genomgång av nätverksstruktur Kontroll av utbyggnad samt koppling till olika överordnade system Service och underhåll Kontroll av batteri-backup Kontroll av felindikering Genomgång av felsökning och diagnostisering I samband med provningen skall kontroll ske att prototypen i övrigt uppfyller kravspecifikationens krav. Provningsställe meddelas då besked lämnas om vilka som skall lämna in prototyp. 9 BEDÖMNINGSKRITERIER Följande kriterier kommer att gälla vid bedömingen utan given rangordning: Graden till vilken börkraven uppfylls Graden till vilken skallkraven överträffas Driftsäkerhet Användarvänlighet Flexibilitet Säkerhet mot manipulation och dataintrång

8 Pris för system och installation Kostnad för drift och underhåll 10 PRISSUMMA OCH SPRIDNINGSAKTIVITETER Den totala prissumman är SEK. Vinnande förslag (en eller flera) får kronor var. De finalister vars tävlingsförslag efter provning av prototyp visat sig klara kravspecifikationens skallkrav delar på resterande prissumma med högst kronor var. Genom beställargruppen nås merparten av landets alla byggherrar. Beställargruppen kommer att verka för att den vinnande tekniken sprids genom informationsinsatser, beställningar och upphandlingar. LIP-kansliet kommer att genomföra en kraftfull informationskampanj om tävlingen genom bl.a. riktade utskick, pressreleaser, presskonferenser, informationsbroschyrer och Stockholms stads hemsida. Resultatet av tävlingen kommer att spridas nationellt och internationellt bl.a. genom samarbete med Energimyndigheten och IEA, International Energy Agency. Stockholms stads lokala investeringsprogram har avsatt bidrag till investeringar i kretsloppsanpassad teknik för de tre kretsloppsstadsdelarna Hammarby Sjöstad, Skärholmen och Östberga. 11 UPPLYSNINGAR Frågor gällande tekniktävlingen besvaras av Gregor Hackman, LIP-kansliet, Stadshuset, Stockholm. Tel: Mobil: Fax: e-post: 12 TIDER Tävlingshandlingarna distribueras Sista dagen för inlämning av tävlingsförslag Besked lämnas om vilka som skall inlämna prototyp Sista dagen för inlämning av prototyp Val av vinnare December 1999

LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING. System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus

LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING. System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus NYA INNOVATIVA SYSTEM SPORRAR BOENDE ATT SPARA ENERGI OCH VATTEN LIP-kansliets TEKNIKTÄVLING System för individuell mätning, visning och kostnadsfördelning av värme, el, gas och vatten i flerbostadshus

Läs mer

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Utarbetad av Åke Blomsterberg, WSP Environmental Malmö, februari 2015 RAPPORT Kund Roland Jonsson HSB Riksförbund Konsult

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

UPPSALA SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03

UPPSALA SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03 UPPSALA 1 KONGRESS SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03 Innehåll Inbjudan / Vision 3 Bakgrund 5 Uppsala Konsert & Kongress 7 Kv Gerd med omgivning 9 Kontexten Läge, omgivning

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005 Tävlingsprogram Innehåll 4............ 1.0 Inbjudan 4............ 2.0 Bakgrund 5............ 3.0 Det nya

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 1 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information kontakta: Tomas

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Författare: Iryna Hauska E-post: irynahauska@gmail.com KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att tävla

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer