Tävlingsprogram. Innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Visionsbild (Science Village): Cobe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsprogram. Innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Visionsbild (Science Village): Cobe"

Transkript

1 Tävlingsprogram Innovativ användning av restvärme i framtidens städer Visionsbild (Science Village): Cobe

2 Lågtempererad restvärme Tävlingen handlar om hur vi, med hjälp av innovativa lösningar för användning av lågtempererad restvärme, kan göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i. Med lågtemperad restvärme menar vi ett tempererat vattenflöde som är mellan 30 och 50 C varmt. Tävlingen genomförs i två tävlingsklasser Studenter Yrkesverksamma Vi som bjuder in till tävlingen är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genom restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), Malmö stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomförs med stöd från Vinnova.

3

4 Bakgrund Restvärme är överbliven värme från olika typer av industriella processer. I dagens samhälle används restvärme med högre temperaturer till viss del, till exempel till uppvärmning via fjärrvärmenätet. Men stora mängder av den överblivna restvärmen tas inte tillvara över huvud taget. Den lågtemperade restvärmen, den som har ett tempererat vattenflöde på mellan 30 till 50 C, har hittills använts i mycket liten grad. Sedan några år tillbaka har dock intresset för att använda den lågtempererade restvärmen ökat. Bland annat har de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund samt olika projekt i Malmö, intresse av att hitta olika användningsmöjligheter för lågtempererad restvärme. Om det fanns möjlighet att återanvända mer av denna restvärme, skulle den kunna ersätta annan energianvändning och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Restvärmen skulle också kunna användas till sådant som vi inte använder energi till idag, för att göra våra städer trevligare och lättare att bo och leva i. I denna innovationstävling söker vi idéer som har potential att kommersialiseras till användbara produkter och lösningar i ett hållbart samhälle.

5 Uppgiften Det är användningsidéerna som är utgångspunkten, men tävlingsförslagen ska också ge en anvisning om hur det rent tekniskt ska gå till att använda restvärmen till den nytta som föreslås. Tävlingsfrågan Restvärme finns och kommer att finnas på många ställen där kylning krävs. Vi har två exempelområden som kan används som utgångspunkt för tävlingsförslagen. De tävlanden kan också utgå från befintliga eller planerade egna förslag på fysiska miljöer eller områden, där restvärmen kan tänkas finnas. De två exempel på tävlingsområden som vi tillhandahåller är dels ett industriområde i hamnen i Malmö, där bland annat fjärrvärme till Malmö produceras och dels stadsdelen Brunnshög i Lund, där de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer att generera mycket restvärme. Underlag och förutsättningar på tävlingsområden finns att hämta på tävlingens hemsida Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, C, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i? Tävlingsdeltagare Tävlingen genomförs i två olika tävlingsklasser: Studenter vid postgymnasiala utbildningar Vi ser gärna att tävlande bildar lag med studenter från olika typer av utbildningar, för att få en allsidig belysning av tävlingsuppgiften. Givetvis går också bra att tävla enskilt. Yrkesverksamma Yrkesverksamma får delta inom ramen för verksamhet inom företag eller organisation. Prissumman betalas ut till juridisk person.

6 Bedömningskriterier Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån kreativt och idémässigt innehåll och utifrån nedanstående kriterier, vilka inte är rangordnade: Innovation och genialitet Grad av nyskapande Innovationshöjd Användning och funktion Funktionalitet och attraktivitet Gestaltning och utformning Bidrag till mer hållbara och attraktiva städer Genomförbarhet Teknisk genomförbarhet Ekonomisk genomförbarhet Repeterbarhet Global tillämpbarhet i länder med andra förutsättningar än i Sverige Energi Förmåga att effektivisera och/eller förbättra energianvändningen Ersättande av annan, mer fullvärdig energi Social hållbarhet Skapar social sammanhållning Skapar försörjningsmöjligheter Bidrar till folkhälsa Bidrar till lärande Tillämpningen av kriterierna och bedömningen kommer att anpassas till förutsättningarna för de två olika tävlingsklasserna.

7

8 Tävlingsområden Tävlingen är en idé- och innovationstävling och avser inte att ge förslag till konkret utformning av en lösning för en specifik situation. Däremot ska lösningens tillämpbarhet illustreras genom att den visas i konkreta användningssituationer. Det kan ske antingen genom att tillämpa lösningen på någon av våra två tävlingsområden, som beskrivs på nästkommande sida, eller på andra mer generella platser eller miljöer. Lösningarna ska vara fokuserade på innovativ användning. Enbart tekniska detaljer, som till exempel distribution eller annan hantering av värmen, tas inte upp till bedömning. Däremot är tekniska lösningar kopplade till användning välkomna. Idéer kring tillämplingar som kan användas under sommaren värderas extra högt.

9

10 Brunnshög i Lund I nordöstra delen av Lund håller den nya stadsdelen Brunnshög på att växa fram, med visionen att vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Här kommer i framtiden människor att arbeta och bo. Cirka bostäder ska byggas, liksom en stor mängd kontor, butiker samt kulturhus och skolor. I stadsdelen etableras forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, som båda kommer att generera stora mängder lågtempererad restvärme. 0m 100m ESS 500m skalstock 1:5 000 (A1) Strukturplan LundNE/Brunnshög rk pa as arn d Vin SCIENCE VILLAGE E22 PARKSTADEN Mellan de båda forskningsanläggningarna ska forskningsbyn Science Village Scandinavia byggas med verksamhetslokaler, hotell, tillfälliga bostäder och andra service- och informationskomplement till anläggningarna. en äg sv löv ars Od KUNSKAPSPARKEN Sp årv äg sg ata n Att forskningsanläggningarna byggs, utgör basen för visionen om Brunnshög. De ger staden förutsättningar för att utveckla världens främsta forsknings- och innovationsmiljö i Lund. Här skapas mötesplatser för spetsforskare, näringsliv och studenter och en tät och blandad stadsmiljö. Lund skapar också ett stort grönområde intill naturskyddsområdet Kungsmarken. Utflyktsmålen kan tillsammans locka såväl lundabor som skåningar och internationella besökare. Besöksmålen kommer att bidra till ett livfullt och befolkat Brunnshög. MAX IV NORRA FÄLADEN BYGATORNA CENTRALA BRUNNSHÖG Brunnshögsparken bruk sjord Stad HÖJDPUNKTEN KUNGSMARKEN Solbjersvägen SÖDRA BRUNNSHÖG ÖSTRA TORN en väg arks Utm Spårväg Lund C - ESS Framtida spårväg mot Dalby

11 Malmö hamnområde Malmö har som ambition att utveckla hamnområdet till att bli en förebild för hållbar utveckling inom industri- och hamnverksamhet och att cleantech-företag vill etablera sig där. Hamnen i Malmö är, tillsammans med Köpenhamn, en viktig hamn ur ett europeiskt perspektiv, med sitt läge för vidare sjötransport in i Östersjön. Hamnen är ett utfyllnadsområde som, förutom traditionell hamnverksamhet (lossning och lastning av fartyg), också är hjärtat för stadens fjärrvärmeproduktion och avfallshantering. Utvecklingen kommer att ta flera decennier och därför är det viktigt att redan nu säkerställa att den sker på ett hållbart sätt. Området är idag cirka 230 hektar, men håller på att utökas med ytterligare cirka 450 hektar. I hamnområdet finns också en rad andra industriella verksamheter, totalt cirka 85 olika företag. Två stora värmeproduktionsanläggningar producerar fjärrvärme, cirka 90 procent av total produktion, till Malmö och Burlöv. Sjölunda avloppsreningsverk i området är sydvästra Skånes största och hanterar dagligen stora mängder ljummet avloppsvatten. Utvecklingen av hamnområdet innebär också att allt fler landtransporter in och ut ur området kommer att ske och det finns planer på att försöka etablera ett citylogistiksystem i området för att effektivisera transporterna och även göra dem mer hållbara, både för miljön och luftkvaliteten. Här finns dessutom känsliga naturområden med fågelhabitat och sällsynta grönfläckiga paddor. Intressant är också att i de nära omgivningarna finns fritidsområdet Spillepengen för rekreation, bostäder i Burlövs kommun och odlingsmark i Lomma kommun. Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

12 Tävlingstekniska bestämmelser Arrangörer Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genom restvärmekonsortiet (SSE-C) Swedish Surplus Energy Collaboration, Malmö stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen AB samt Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingsform Öppen idé- och innovationstävling. Jury Johan Schnürer, vicerektor för samverkan SLU (juryns ordförande) Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad Anders Almgren, KS ordförande Lunds kommun Carl Älfvåg, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne Stefan Håkansson, VD E.ON Värme AB Sylvia Michel, Koncernchef Kraftringen Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme AB Juryns sekreterare: Bengt Persson, SLU Alnarp Juryn kan kalla sakkunniga som stöd i bedömningen. Tävlingssekreterare är SLU Alnarp, telefon , Programhandlingar Detta tävlingsprogram, pdf-filer med information om tävlingsområdena samt foton och mall för inlämning finns att ladda ner på hemsidan Tävlingsfrågor Ställs till tävlingssekreteraren senast 25 maj Svar på frågor presenteras löpande på tävlingens webbsida med adress dock senast 27 maj Tävlingshandlingar Komplett tävlingsförslag ska vara i format A3, högst 4 sidor och bestå av en presentation av förslaget i text och bild och med lösningarna illustrerade på lämpligt och lättöverskådligt sätt. Handlingarna ska lämnas in både digitalt och analogt. Material utöver 4 sidor, modeller, filmer eller annat åskådningsmaterial kommer inte att tas upp till bedömning. Förslaget ska lämnas på svenska eller engelska. Tävlingsförslagen bedöms anonymt och får därför inte innehålla namn på personer, företag eller liknande. Istället ska dokumentet tillhörande förslaget märkas med bidragets namn.

13 Inlämning senast 22 juni 2015 Tävlingsförslag ska vara inlämnat till allmän befordran senast 22 juni 2015 adresserat till SLU Alnarp, Erik Fälth, Box 58, ALNARP, märk försändelsen Restvärmetävling. Tävlingshandlingar kan även lämnas i receptionen vid Alnarpsgårdens huvudingång, senast kl samma dag på adress Sundsvägen 6, Alnarp. Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med Namnsedel och tävlingsförslagets namn. Kuvertet ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren med medarbetare samt adress till vilken obelönat förslag skall återsändas. OBS! Separat ska kvitto som anger bidragets namn och inlämningsdag samt telefonnummer och e-postadress där förslagsställaren kan nås anonymt, ska samtidigt skickas till tävlingssekreteraren, med adress enligt ovan. Detta för att vi ska kunna kontakta förslagsställaren, om förslaget inte kommit fram. Priser För klass Studenter är den totala prissumman lägst kr, vilket utbetalas som lön och inkluderar kostnader för skatt och sociala avgifter. Första pris är lägst kr. Till ett eller flera av förslagen kan E.ON och Kraftringen komma att erbjuda anställning i praktikform till en eller flera tävlande under 2-3 månader, för att arbeta med utveckling av tävlingsförslaget. Dessa anställningar är inte nödvändigtvis kopplade till de tävlingsförslag som belönas med penningpris, utan utses oberoende av övriga priser i förhållande till hur utvecklingsbara och intressanta respektive företag bedömer tävlingsförslagen. För klass Yrkesverksamma är total prissumma lägst kr och förstapris är lägst kr. Pris utbetalas till företag eller organisation med F-skattsedel.

14 Tävlingstekniska bestämmelser Uppdrag efter tävlingen Det finns inget fortsatt uppdrag kopplat till tävlingen utöver den anställning som kan komma att erbjudas en eller flera medverkande i klass studenter. Tävlingens arrangörer kan komma att handla upp idéer eller arbete från tävlingens deltagare. Bedömning Bedömningen är klar i september Resultatet meddelas de tävlande personligen. Prisutdelning hålls torsdag 17 september 2015, på eftermiddagen i Alnarp. Mer finns information kring denna kommer att finnas på webbsidan Tävlingsarrangören kommer i olika former att visa upp tävlingsmaterialet för allmänheten under bedömningstiden och efter att resultatet offentliggjorts. Det kan också komma att genomföras omröstningar och liknande som kommer att delges juryn som underlag för deras arbete. Juryns utlåtande skickas till alla tävlande senast tre veckor efter att tävlingens resultat offentliggjorts. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn. Äganderätt m.m. Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta och inköpta förslag. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. Returnering av förslag Förslagsställaren ska ange i de inlämnade tävlingshandlingarna, i de fall de inte belönas eller köps in, om förslaget ska skickas i retur eller inte. Retur sker inom åtta veckor efter att tävlingsresultatet offentliggjorts. Tävlingsprogrammets godkännande Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, Reglerna gäller om inte programmet anger annat. Programmet är godkänt av arrangörerna. Alnarp i mars 2015

15 Tävlingen öppnar 15 april 2015 Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag 22 juni 2015 Tävlingsresultat offentliggörs 17 september 2015

16

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN I ESKILSTUNA 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 Inbjudan 3 Syfte 3 Bakgrund 3 Paul Hedqvists byggnadsminnesförklarade badhus 4 Riksintresse

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

L I N DHOL M E N FÅ R NOR DE N S HÖ G S TA BYG G N A D. Tävlingsprogram Karlavagnsplatsen

L I N DHOL M E N FÅ R NOR DE N S HÖ G S TA BYG G N A D. Tävlingsprogram Karlavagnsplatsen L I N DHOL M E N FÅ R NOR DE N S HÖ G S TA BYG G N A D Tävlingsprogram Karlavagnsplatsen 2 04 Inledning 06 Övergripande 08 Tävlingsområdet 10 Karlavagnsplatsen 12 Karlavagnstornet 16 Tävlingstekniska bestämmelser

Läs mer

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Webb www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 2 (18)

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Webb www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 2 (18) Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Webb www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 2 (18) 3 (18) Innehållsförteckning Inbjudan 5 Syfte 5 Botkyrka/Tullinge 5 Historik

Läs mer

UPPSALA SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03

UPPSALA SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03 UPPSALA 1 KONGRESS SERT& PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002-02-04-2002-05-03 Innehåll Inbjudan / Vision 3 Bakgrund 5 Uppsala Konsert & Kongress 7 Kv Gerd med omgivning 9 Kontexten Läge, omgivning

Läs mer

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 1 Innehållsförteckning 1. Nya förutsättningar vid omtävlan s.3... 2. Tävlingstekniska bestämmelser s.3 För

Läs mer

2004-12-27. Tävlingsprogram. Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje

2004-12-27. Tävlingsprogram. Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje 2004-12-27 Tävlingsprogram Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr.. 04..053 Innehållsförteckning: 1.0 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE MED TÄVLINGEN...

Läs mer

NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET

NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET PROGRAM FÖR INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING Statens fastighetsverk Länsstyrelsen Västra Götaland Lidköpings kommun Länsstyrelsen i Värmlands län Sparbanksstiftelsen Lidköping Stiftelsen

Läs mer

Kyrka. i Fruängen. Program för allmän arkitekttävling. Brännkyrka församling, Stockholm

Kyrka. i Fruängen. Program för allmän arkitekttävling. Brännkyrka församling, Stockholm Kyrka i Fruängen Brännkyrka församling, Stockholm Program för allmän arkitekttävling 2003 OMSLAGSFOTO: HÅKAN FLANK ÖVRIGT FOTO: KENNETH HELLMAN, ÖRJAN HÖGBERG Kyrka i Fruängen Brännkyrka församling, Stockholm

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

KALMAR. Foto Rolf Lind KONSTMUSEUM I KALMAR. PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 26 augusti 1 december 2004. Fastighets- och inköpskontoret

KALMAR. Foto Rolf Lind KONSTMUSEUM I KALMAR. PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 26 augusti 1 december 2004. Fastighets- och inköpskontoret Foto Rolf Lind KONSTMUSEUM I KALMAR PROGRAM FÖR ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 26 augusti 1 december 2004 BAKGRUND Foto Rolf Lind Foto 1 Foto 2 Kalmar Konstmuseum med Arkiv för Svensk Formgivning är länsmuseum

Läs mer

Nya Årstafältet ARKITEKTTÄVLING

Nya Årstafältet ARKITEKTTÄVLING Nya Årstafältet ARKITEKTTÄVLING 1 2 Program för inbjuden arkitekttävling om Nya Årstafältet Inbjudan Stockholms stad, genom Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret inbjuder följande lag till en

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Arkitekttävling Carpe Futurum. Tävlingsprogram

Arkitekttävling Carpe Futurum. Tävlingsprogram Arkitekttävling Carpe Futurum Tävlingsprogram Innehåll Sid 1. Inbjudan 2. Introduktion 3. Syfte, en sammanfattning 4. Förutsättningar för tävlingsområdet 4.1 Uppsala 4.2 Stadsdelen Boländerna 4.3 Gatunät

Läs mer

Program för inbjuden formgivningstävling

Program för inbjuden formgivningstävling MUSEIPARKEN på Norra Djurgården, Stockholm Program för inbjuden formgivningstävling Oktober 2001 BAKGRUND/VISION På Norra Djurgården i Stockholm, mellan Ladugårdsgärdet och Djurgårdsbrunnsviken, ligger

Läs mer

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Författare: Iryna Hauska E-post: irynahauska@gmail.com KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att tävla

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE Mobilize partners, identify needs and design contest

ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE Mobilize partners, identify needs and design contest ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE Mobilize partners, identify needs and design contest 1 SAMMANFATTNING Den här förstudien samlade 13 av ElectriCitys behovsägare och intressenter i en workshop och utvecklade

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005 Tävlingsprogram Innehåll 4............ 1.0 Inbjudan 4............ 2.0 Bakgrund 5............ 3.0 Det nya

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund Lund Innovation 1. Bakgrund Den snabba urbaniseringen som global trend, tillsammans med klimat- och resurskris, skapar mycket stora behov av nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Från att tidigare

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Innovationstävlingar i Sverige

Innovationstävlingar i Sverige VINNOVA RAPPORT VR 2015:03 Innovationstävlingar i Sverige Insikter och lärdomar Anders Frick - Visioneye Titel: Innovationstävlingar i Sverige - insikter och lärdomar Författare: Anders Frick - Visioneye

Läs mer

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 13/1 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI...

Läs mer