R ättv is v ård u tan k öer! Valprogram 2010 för Nya Moderaterna i Landstinget i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R ättv is v ård u tan k öer! Valprogram 2010 för Nya Moderaterna i Landstinget i Kalmar län"

Transkript

1 R ättv is v ård u tan k öer! Valprogram 2010 för Nya Moderaterna i Landstinget i Kalmar län juni 2010

2 In ledn in g Den 19 september 2010 är det val. Då ska vi göra våra val till riksdag, kommun och landsting. Vi söker Ditt förtroende, att Du ska lägga din röst på Nya Moderaterna i detta val. Nu ska vi berätta varför. Sjukvården är en del av välfärdens kärna, som vi moderater prioriterar högt! Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt i absolut världsklass. Trots det ser vi orättvisor. Väntetiderna varierar kraftigt både i länet och över hela landet. Med vår Moderata politik får alla människor bra sjukvård i tid. Vem du är, var du bor eller tjockleken på plånboken ska inte spela någon roll. Alla har rätt till bästa tänkbara sjukvård i tid! Idag ser vi ständigt rapporter om att sjukvården gör skillnad på folk och folk. Vården har inte blivit mer jämlik än tidigare och inte rättvisare heller. Fortfarande ser vi att män får bättre vård än kvinnor, svenskar bättre än invandrare och socialt mer välbesuttna bättre än mer socialt utsatta. I Kalmar län ser vi att viss vård ges i söder, men inte i norr och att viss vård har bättre kvalitet i söder än i norr och vice versa. Detta är inte acceptabelt och med Moderat politik gör vi vården mer rättvis! Vår bästa tid ligger framför oss och vi är fast beslutna att föra en politik för alla människor i länet. Vi söker därför Ditt stöd för att kunna föra en politik som värnar om trygga finanser och en god sjukvård till alla. 2 (12)

3 Sän k ta av gifter i v ården Idag är det vänsterpartierna (S, V och Mp) som styr vårt landsting. De har nu höjt avgifterna i vården, vilket betyder att Kalmar län nu har de högsta avgifterna i hela Sverige. Vi tycker detta är fel och föreslår att avgifterna sänks till de nivåer de var tidigare. En rättvis vård får inte vara beroende av hur tjock plånbok man har, därför är en avgiftshöjning fel väg att gå! Barn och u n gdom ar beh öv er m er Idag har barn och ungdomar i länet ingen jämlik och rättvis vård i många avseenden. Antalet ungdomar som drabbas av anorexi, bulimi och ortorektik (överdriven fysisk träning i kombination med ett lågt näringsintag) ökar. I södra delen av länet finns en ätstörningsenhet som kan hjälpa barn och ungdomar som lider av dessa sjukdomar. En ätstörningsenhet för norra Kalmar län, i Västervik, skulle kunna underlätta att dessa barn och ungdomar får hjälp snabbare. I norra länet finns inte tillräckliga resurser avsatta att kunna ge motsvarande vård. Ungdomsmottagningarna i länet har långa köer. Många ungdomar får vänta väldigt länge på att få komma till en undersökning. Detta är inte förenligt med att upprätthålla en god sexuell hälsa. Det viktiga preventiva arbetet får stå tillbaka för de akuta insatserna. Vi vill satsa mer resurser på att göra ungdomsmottagningarna mer tillgängliga, utan långa väntetider! Vi vill också se till att Unga Vuxnamottagningar inrättas i länets alla kommuner, gärna med ett nära samarbete med våra ungdomsmottagningar. Vi ser att behoven av dessa mottagningar är större än att bara vända sig till åldersgruppen och vill att åldersgränsen sänks till 14 år. I år är det 20 år sedan Sverige bestämde sig för att tillämpa barnkonventionen i alla beslut som på något sätt berör barn. Trots att det gått 20 år är det är inte ovanligt att barnens perspektiv glöms bort i kommuner och landstings alla verksamheter. I Landstinget i Kalmar län finns sedan en tid tillbaka en handlingsplan för barn och ungdomar som ännu inte fått någon politisk behandling utan har i 3

4 det tysta blivit ett underlag för beslut och utvärdering utan att egentligen fått någon större dignitet. Det har även visat sig att landstinget är dålig på att uppfylla de mål och principer som ska hjälpa barn och ungdomar att få ett bemötande och en vård som utgår från deras förutsättningar och perspektiv. Det blir svårt att som politiker agera när denna viktiga handlingsplan har gömts undan från det demokratiska beslutsfattandet och därmed också den demokratiska kontrollen och utvärderingen. Detta dokument är allt för viktigt för att reduceras till luddiga riktlinjer och forum för interna verksamhetsdiskussioner på chefsnivå. Vi vill förstärka och lyfta barnperspektiven till en högre nivå där de tas på allvar! För att skapa bättre barn- och ungdomsperspektiv i vården vill vi bland annat inrätta ett barn- och ungdomsråd som kan ha till uppgift att stödja barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar, men som också kan arbeta med att förbättra barn- och ungdomsperspektiven i primär och slutenvården och i beslutsprocesser som rör barn och ungdomar. Vi vill även inrätta ett barnpris i Landstinget, för att varje år uppmärksamma goda insatser för att utveckla barns rättigheter och barns och ungdomars hälsa. 4

5 K v alitet och tillgän gligh et v ik tigast Det centrala för svensk hälso- och sjukvård måste vara god kvalitet och tillgänglighet. Vem som driver en vårdinrättning kan ha betydelse för den kvalitet som ges. Det går dock inte att påstå att en viss driftsform per automatik skulle vara bättre än någon annan. Tvärtom finns det många exempel på både landstingsdrivna och avknoppade vårdcentraler som ger en mycket god sjukvård. Landstinget i Kalmar län har nu infört vårdval, som fullmäktige valt att kalla för hälsoval. Detta vårdval ger Dig som patient möjlighet att välja och byta hälsocentral. Vårdvalet skapar konkurrens inte om pris, men om kvalité och i denna konkurrens är det Du som patient som är vinnaren. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet. En viktig utgångspunkt är att sjukvården ska ges så nära medborgarna som möjligt. Vården utvecklas mot en allt större specialisering och koncentrering vilket är nödvändigt för att upprätthålla och stärka kvalitén. Vi vill se ökat samarbete mellan länets hälsocentraler och vi vill se fler specialister till exempel psykiatriker och geriatriker inom primärvården, vilket vårdvalet kan möjliggöra. Vårdvalet bör utökas till fler områden inom sjukvården. Vi vill gärna pröva möjligheten att införa vårdval till exempel inom rehabilitering, KBT (kognitiv beteendeterapi), hörselvård och inom den medicinska fotvården. Vi vill utveckla informationen till medborgarna. När man är patient är det viktigt att man får bra information om sin behandling, om väntetider samt om de rättigheter och alternativ som man har som patient. Landstinget måste bli bättre på att erbjuda patienterna lätt tillgänglig rådgivning och service via Internet där man kan boka, boka om och avboka tider samt kunna läsa sin egen journal, få svar på provtagningar med mera. Man måste som patient alltid få veta vilket nästa vårdsteg blir innan man lämnar sin vårdgivare. Vi anser att man samtidigt som remiss skickas från primärvården också bör kunna ha möjligheten att direkt boka tid inom specialistvården till dig som patient. Idag finns det möjlighet att som enskild patient, via mina vårdkontakter på landstingets hemsida förnya recept, avboka tider eller få rådgivning. Denna tjänst vill vi utveckla ytterligare. 5

6 Äldres v ård och beh ov är v ik t iga Värdighet, kvalitet, trygghet och tillgänglighet är ord som är centrala i vår syn på äldresjukvården. Vi vill stärka de äldres ställning på en rad områden såsom rätt till vård i rimlig tid, rätt att välja vårdgivare och rätt att få en fast vårdkontakt, en vårdlots eller en second opinion. Är man svårt sjuk ska man ha rätt till en fast kontakt i vården, vi vill att patienter med komplexa vårdbehov ska få en vårdlots, en sjuksköterska som har ett tydligt ansvar för några få patienter och som ska utgöra ett kontinuerligt stöd. Hembesöken av sjukvården hos äldre är mycket viktiga. Ofta är det svårt, jobbigt och ibland smärtsamt och komplicerat för en äldre patient att ta sig till vårdcentralen. Att låta läkare och sjuksköterskor göra fler hembesök skulle spara dessa patienter mycket vånda. Vi vill därför underlätta för sjukvårdens personal att göra fler hembesök och samtidigt undersöka om fler mobila satsningar behövs utöver de som finns idag. En utlokaliserad sjukvård i större utsträckning skulle kunna underlätta för äldre patienter utanför huvudorterna i länet. På många håll i länet fungerar samverkan mellan kommun och landsting väldigt bra, men i vissa fall fungerar den dåligt. Vad som måste fungera bättre är ökad läkarmedverkan i hemmet med årliga läkemedelsgenomgångar i både hemsjukvården som i kommunernas särskilda boenden. Sjukresorna måste organiseras bättre. Det behövs ändamålsenliga boenden för dementa och specifik utbildning till personalen som arbetar där. Kommuner och landsting måste samarbeta för att se till att demenssjuka får den vård och omsorg de behöver och ett första steg är ett gemensamt vårdprogram för patienter med demens. Blandade boenden bör undvikas! För multisjuka äldre som har en komplex sjukdomsbild och träffar en mängd olika specialister vill vi införa kommunala äldreteam. Med en helhetsbild av patienten och en god uppföljning ökar chanserna att rätt insatser görs, inte minst vid förebyggande vård. När det blir lättare att bedöma intaget av mat och vätska, eller brist på motion och sociala aktiviteter kan man undvika felaktig medicinsk behandling. 6

7 Kommunala äldreteam som samarbetar kring de äldre bör ledas av geriatriker eller allmänläkare med intresse för äldre som tar huvudansvaret för de medicinska insatserna. Läkaren samarbetar tillsammans med övrig personal inom primärvården och äldreomsorgen, om vårdplanering och uppföljning av vården. Inrättandet av team skulle minska trycket på den dyrare akutvården men också bidra till mer kontinuitet inom äldrevården som många äldre upplever som besvärlig och otrygg. Vi tror att man bör ta steget ut i äldrereformen och låta kommuner anställa läkare inom äldreomsorgen. Det är viktigt att kompetensen finns nära de äldre. Med kommunen som bas tror vi att geriatriken får en plattform för att utvecklas. R ättv is och jäm lik v ård Vården ska vara rättvis, jämlik och fokusera på patientens behov. Våra sjukhus är INTE till salu! En bra hälso- och sjukvårdspolitik ska få Dig som patient att känna dig trygg i att veta att du får den vård som du behöver när du är sjuk. Lika viktigt är det att få information när du är orolig eller önskar träffa en sjuksköterska som exempelvis kan kontrollera ditt blodtryck. Idag kan vi tyvärr se att det finns oacceptabla skillnader både över vårt eget län och i landet i övrigt. Kvaliteten, väntetider, köer och patientinflytande varierar. Vi vill att alla människor ska ha rätt till bra vård oavsett betalningsförmåga, bostadsort, kön, ålder, etnicitet eller språkkunskaper. Vi har under flera år försökt påverka landstingets vänstermajoritet att göra nödvändiga satsningar på att skapa en mer jämlik vård i länet och fortfarande har inget konkret hänt. Vi har bland annat lagt fokus på barn och ungdomar med olika typer av ätstörningar. I södra länet finns redan en särskild ätstörningsenhet, men inte i norra. Detta vill vi nu tillskapa i Västervik. Landstinget i Kalmar län är det enda landsting i Sverige som inte har en specialistklinik som kan ta emot ryggmärgsoch hjärnskadade patienter. Vår lösning på detta är att samla länets kompetens i Västervik i ett första steg med 6-8 vårdplatser. Samma klinik är tänkt att fungera som ett länscentrum för smärtpa- 7

8 tienter. Tyvärr har inte tillräckliga resurser avsatts för att kunna ta hand om alla smärtpatienter i länet, och vi ser ett stort behov av att tillskjuta resurser för dessa patienter. Ambulanssjukvården är idag ett stort frågetecken i länet när den politiska vänstermajoriteten förändrar dess uppdrag och organisation. Tillgången till en väl fungerande ambulanssjukvård anser vi vara oerhört viktigt för vårt glesbefolkade län. Som det ser ut idag når vi inte alla medborgare inom 20 minuter, en gräns som är satt för att överlevnadschanserna ska maximeras. Vi tänker INTE acceptera några neddragningar av våra ambulanser, utan istället se om det går att utöka verksamheten! Vi vill också se till att alla ambulansstationer har samma villkor, inga beredskapsstationer med 5 minuters väntetid. Att tillskapa familjecentraler tillsammans med kommunerna är en oerhört viktig reform som samlar kompetens och kunskap för att kunna se till hela individens och familjens hälsa och göra det enklare för patienten att få den vård och omsorg som man är i behov av. Vi vill därför ta bort det stopp för inrättandet av fler familjecentraler som vänsterpartierna (S, V och Mp) infört under denna mandatperiod. Vi vill inrätta fler familjecentraler över hela länet! En sju k v ård fri från k öer Vården i Kalmar län har en god tillgänglighet, men den går att förbättra ytterligare. De åtgärder som då krävs handlar exempelvis om personalplanering, personalförsörjning, logistik och om vårdval (som i Kalmar län kallas hälsoval). Ett effektivare resursutnyttjande ger både en bättre tillgänglighet och en bättre ekonomi. En god tillgänglighet handlar också om attityden till patienterna. Ett omfattande och framgångsrikt arbete både i vårt landsting och på nationell nivå är gjort för att förbättra tillgängligheten och vi vill driva detta arbete vidare. När holländska läkare var på besök i Sverige och fick information om den svenska vårdgarantins väntetider på (garanterad påbörjad specialistbehandling inom 187 dagar) trodde de att de siffror som presenterades handlade om timmar, när de egentligen handlade om dagar innan man kan räkna med att få sin behandling. Att Sverige har problem med vårdköerna och väntetiderna är anmärkningsvärt och vi ser att det går att göra något åt det. Nya Moderaterna vill under mandatperioden ta denna garanti ett steg längre och föreslår , vilket betyder att alla är garanterade att få träffa sin läkare inom primärvården inom tre dagar och fått påbörja sin behandling inom specialistvården inom 60 dagar. Vårt mål är givetvis en vård helt utan köer, men för att nå dit måste vi ta de nödvändiga stegen. Kan inte landstinget uppfylla vårdga- 8

9 rantin så måste du som patient ha rätt att söka vård i annat landsting. Du måste alltid få möjlighet att själv kunna påverka när du vill ha din operation eller annan behandling. Du som patient måste alltid sättas före systemet! P sy k iatrin beh öv er u ppru stn in g Det finns förmodligen inget annat område inom sjukvården där förnyelse är mer nödvändigt än inom psykiatrin. För en väl fungerande psykiatrisk vård krävs en helhetssyn som saknas idag. Det måste ha hög prioritet att förhindra att vissa patienter hamnar i situationer där ingen vill ta ansvaret eller kostnader för vården. Primärvården är ofta första kontakten med sjukvården och där måste alltid finnas en bra tillgång till psykologer samt stöd från den psykiatriska vården. Rätten till diagnos inom 60 dagar bör vara en del av vårdgarantin. Många patienter får inte diagnos inom rimlig tid. Det är viktigt att var och en som söker för psykiatriska besvär får sin diagnos ställd av en kvalificerad läkare inom 60 dagar. Idag ramlar många patienter mellan stolarna när kontakten mellan kommun och landsting brister. Vårdgarantin bör därför också omfatta rätten till en personligt anpassad vårdplan. Vi tror även att landstinget tillsammans med kommunerna borde utreda frågan om hur en fördjupad samverkan, med ett helhetsansvar för den psykiatriska vården, skulle kunna se ut. Detta just för att förhindra att patienter hamnar mellan stolarna. Ge psykiatrin en välbehövlig upprustning! Säk er v ård - en själv k larh et Moderaterna vill införa en nollvision för skador i vården liknande den som finns för skador i trafiken. För att nå dit vill vi arbeta på flera fronter. Medarbetarna måste få mer tid för patienterna. Det kan uppnås dels genom att man minskar på den administrativa bördan för sjukvårdspersonalen, men också genom att gamla arbetssätt och metoder ersätts med nya och mer effektiva modeller. De som arbetar inom vården har en unik insyn i den dagliga verksamheten som inga tjänstemän eller politiker har, de vet vilka rutiner som finns och vilka som behöver förbättras. Det är därför naturligt för oss att arbetet med en säkrare vård med hög kvalitet börjar i att ge medarbetarna större inflytande över sin arbetsplats. Vi vill också skapa en oberoende och stark nationell tillsynsmyndighet som granskar vården och kraftfullt griper in vid brister. Vi vill att chefer på alla nivåer inom vården ska prioritera arbetet mot vårdskador tydligare och det måste finnas en rimlig balans mellan personligt ansvar hos den vårdande personalen och sjukhusens arbetsgivaransvar. 9

10 Can cer v ården u tv eck las Cancer är en diagnos som drabbar många och förväntas öka i och med en åldrande befolkning. Arbetet med att ta hem sjukvård från Linköping såsom cellgiftsbehandling och strålning har påbörjats men vi ser att mer behöver göras för att möta behovet. En metod som använts med framgång i Oskarshamn kallas SNAPS, en snabbutredning vid misstanke om cancerdiagnos. Denna metod vill vi införa i hela landstinget. Vi vill också fortsätta satsningen på cancervården med utvecklade behandlingsformer, garanterad vård i tid, robotkirurgi och en ny strålkanon i Kalmar. Bra ek on om i ger god sju k v ård Landstingets ekonomi kommer att stå under stora prövningar i framtiden och det krävs ett stort ekonomiskt ansvarstagande för att klara de utmaningar vi står inför. Felaktiga beslut kan få ytterst allvarliga konsekvenser för Landstinget i Kalmar län och leda till att vårdens tillgänglighet och kvalitet kommer att försämras. Det skyltfönster socialdemokraterna nu håller på att skapa är både ömtåligt och felaktigt konstruerat, vilket medför att ytterst små negativa beslut kan få både skyltfönster och fasad att rasa. Lappa och laga, vänta och se är en devis som fått råda allt för länge och det är nu dags för handlingskraft och ledarskap, något som saknats den gångna mandatperioden. Utan de statsbidrag som alliansregeringen givit Landstinget i Kalmar län hade vänstermajoriteten inte klarat att hålla en god ekonomi och nu tillför regeringen vårt landsting ytterligare ca 300 miljoner kronor fram till 2012 i syfte att undvika uppsägningar i spåren av lågkonjunkturens kris. Hen rik Yngv esson (M), Lan dstin gsråd 10

11 Anders Björkman, byggnadsingenjör Tfn Annika Carlson Tfn Suzanne Gustafson, barnskötare Tfn Monica Ljungdahl, sjukgymnast Tfn Kaj Holst, tandläkare Tfn Henrik Yngvesson, landstingsråd Tfn

12 Den 19 septem ber är det v al Din röst är v ik tig! K on tak tu ppgifter för Ny a Moderatern a i Lan dst in get i K alm ar län : Henrik Yngvesson, landstingsråd telefon: e-post: Jonas Lövgren, politisk sekreterare telefon: e-post: Johan Gustafsson, politisk sekreterare telefon: e-post: 12

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård april 2012 Dokumentation från dialogen i Gnesta Datum: 24 april 2012 Tid: 18:00 19:30 Plats: Tingshuset, Gnesta Antal deltagare: 26 personer varav 6 landstingspolitiker,

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Dina patienträttigheter

Dina patienträttigheter Dina patienträttigheter Har vi egentligen några rättigheter, är frågan Björn Bragée, Först en stunds samling 2 1 Idag kommer vi att gå igenom. 1 Vad är patienträttigheter och hur klagar man 2 Det finns

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Till Anita Hjelmstedt, Johan Örjes, Centern Pernilla Bergqvist, Lina Nordquist, Folkpartiet Petra Karlå, Anna-Karin Klomp, Kristdemokraterna Robert Damberg,

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Våga prata om dina erektionsproblem

Våga prata om dina erektionsproblem Våga prata om dina erektionsproblem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men för många män, och kanske också för dig, är ett vitalt sexliv inte någon självklarhet

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

välfärd i hela landet

välfärd i hela landet välfärd i hela landet stämmoprogram Partistämman 2015 Välfärd i hela landet Närodlad välfärd Kvaliteten i den svenska välfärden ligger i de flesta internationella jämförelser i världsklass, oavsett om

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Liberal? Vi med. Folkpartiet i Eskilstuna

Liberal? Vi med. Folkpartiet i Eskilstuna Liberal? Vi med. Folkpartiet i Eskilstuna Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen 1 (9) Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 1 Inledning Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför budget och planering för kommande år. I underlaget sammanfattas

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52)

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Utlåtande 2005: RV (Dnr 339-3440/2005) Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

Ett rödgrönt skyltfönster har öppnats!

Ett rödgrönt skyltfönster har öppnats! Ett rödgrönt skyltfönster har öppnats! Så förbättrades landstinget och blev en nationell förebild Ett röd-grönt föredöme för ökad kvalitet i sjukvården. Det har nu gått tre år sedan väljarna valde en ny

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Tommy Fröberg 2009-09-14 Ert Dnr S2009/4468/SF. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Tommy Fröberg 2009-09-14 Ert Dnr S2009/4468/SF. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Tommy Fröberg 2009-09-14 Ert Dnr S2009/4468/SF Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE ÖVER DELBETÄNKANDET BÄTTRE SAMVERKAN Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring. Handikappförbundens

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop!

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Förväntningar inför dagarna (från måndagen) o Inblick i framtidens äldreboende, mänskliga tekniska lösningar o Framtidssäkring beslut idag morgondagens

Läs mer

Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 18 1 (3) HSN 1408-1123 Yttrande över motion 2013:31 av Håkan

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Jämlik vård är det möjligt? Hanna Wallin SKL

Jämlik vård är det möjligt? Hanna Wallin SKL Jämlik vård är det möjligt? Hanna Wallin SKL Reflektionsövning - Jag har aldrig haft några större ekonomiska problem. - Jag kan gå hand i hand på stan med den jag älskar utan att få konstiga blickar eller

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) Samordning av offentliga utgifter för sjukvård och sjukförsäkring

Motion till riksdagen 2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) Samordning av offentliga utgifter för sjukvård och sjukförsäkring Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) Samordning av offentliga utgifter för sjukvård och sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum

Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Nyckeltal beträffande antal besök, insatser och ansvarfördelning, september 214 Bo Davidsson Elisabeth Viman FoU Centrum för Vård, Omsorg och

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation Cancerrehabilitering Denna text är framtagen av RCC Stockholm Gotland i samarbete med patientföreträdare och faktagranskad av professioner inom

Läs mer

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Besök vår hemsida för mer information: www.patientforsakring.se Om du skadas i vården... Om du drabbas

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag.

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. Vi arbetar med ett unikt handlingsinriktat träningsprogram för

Läs mer