SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson Agneta Hansson Gunilla Hedström, tjg. ersättare för Bo Nilsson Lena Håkansson, tjg. ersättare för Janeth Lundberg Joseph Karambotis, närvarande t.o.m. kl , Bo Larsson, tjg. ersättare för Anna-Lena Stenwall Håkan Lindh Torvald Stefansson Hans-Eric Wallin Kenneth Vidmark Jens Wikström, närvarande t.o.m. kl , Katarina Köhler, tjg. ersättare för Joseph Karambotis, Birgitta Burström Herbert Lundberg Joakim Wallström Övriga deltagare Hans Andersson, teknisk chef, kl Torbjörn Bohman, it-chef, kl Tore Isaksson, ekonomichef, kl Anders Karlsson, näringslivschef kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses justera Håkan Lindh med Eva Enqvist som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Håkan Lindh, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 264 AU 464 Dnr Överföring av anslag från investering till drift, fastighetsnämnden Fastighetskontoret anför den procentuella fördelningen av den beviljade ramen (dvs. fördelning på en viss andel investering samt en andel drift, IRU) överensstämmer ej med den procentuella fördelningen inom de prioriterade arbetsinsatserna. Här måste man därför, grundat på nämndernas beslut angående prioriteringen av arbeten, korrigera uppdelningen av 2005 års anslag mellan investering och IRU. För verksamhet 2510 Grundskolor beslutade fastighetsnämnden , 32, projekt arbetsmiljöanpassningar till fullo ska betraktas som investeringar. Detta har dock visat sig vara ett felaktigt antagande och fastighetskontoret föreslår 10 % av de prioriterade arbetena istället ska betraktas som driftkostnader (IRU). Projektet tilldelades totalt kronor i investeringsram för år Fastighetsnämnden beslutade , 58, hos kommunstyrelsen begära överföra kronor från investeringsram till driftram. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kronor ur investeringsanslaget för grundskolor överförs till driftanslaget. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KS 265 AU 472 Dnr Ansökan om uppbyggnad av valideringscentrum i Skellefteå, gymnasienämnden Gymnasiekontoret anför CV som är en del av gymnasiekontorets vuxenutbildningsverksamhet (Centrum för vägledning och validering) har etablerats som ett centrum för vägledning och validering. Kompetenser och erfarenheter av utvecklingsarbete inom högskolevalidering gör CV väl rustat svara för nationella utvecklingsuppdrag inom validering. CV i Skellefteå har enligt gymnasiekontorets bedömning förutsättningar för utifrån kompetens och erfarenhet vara en del i ett nationellt centrum för validering på högskolenivå. Argument för ett nationellt centrum i Skellefteå är: - personalens kompetens ger förutsättningar för forts kvalitetsutveckling - valideringsverktyget ValiWeb möjliggör en kostnadseffektiv hantering - samarbetet mellan ett CV, Skeria utveckling och två universitet har gett breda erfarenheter och goodwill som det kan byggas vidare på - uppbyggt nätverk med ett flertal universitet och högskolor - ett nära samarbete med branscher på lokal, regional och central nivå. Branschsamarbetet är en viktig process som bidrar till ytterligare förstärka kvaliteten i CV:s roll och funktion - nätverket av branscher ställer också krav på en fortlöpande dialog kring utveckling, kvalitetssäkring - branschföreträdare har uttalat sig positivt angående ett forts samarbete med CV - flera centrala branschföreträdare förordar därför vår modell för validering - CV:s verksamhet är väl känd via media (regionalt och nationellt) samt via seminarier, konferenser och informationsträffar i olika delar av Sverige, bl.a. har skolminister Ibrahim Baylan besökt verksamheten och informerat sig om verksamheten. Gymnasiekontoret bedömer det finns anledning verka för ett nationellt centrum för validering etableras i Skellefteå och föreslår av den anledningen gymnasienämnden begär ett uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdraget kan innebära gymnasienämnden genom CV i samarbete med Skeria utveckling, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet får i uppdrag verka för ett nationellt valideringscentrum i Skellefteå.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Gymnasienämnden beslutade , 51, gymnasienämnden hos kommunstyrelsen begär ett uppdrag verka för ett nationellt valideringscentrum i Skellefteå. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdrar åt gymnasienämnden verka för ett nationellt valideringscentrum i Skellefteå. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Philip Cohen det tilläggs det ska ske med även nationell finansiering. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Philip Cohens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Philip Cohens yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 12 ja-röster (Harriet Classon, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Agneta Hansson, Joseph Karambotis, Lena Håkansson, Gunilla Hedström, Bo Larsson, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 2 nej-röster (Philip Cohen och Håkan Lindh). Kenneth Vidmark är frånvarande vid omröstningen. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt gymnasienämnden verka för ett nationellt valideringscentrum i Skellefteå. Philip Cohen reserverar sig mot beslutet.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 266 AU 442 Dnr Riktlinjer för nämndsadministrationen Kommunledningskontoret anför följande: Bakgrund Som ett led i det större projektet med införa ett nytt dokument- och informationssystem har en översyn gjorts av nämndsadministrationen. Syftet var kartlägga och föreslå förändringar av ärendehanteringen och nämndsadminstrationen i kommunen. Samtliga nämnder har kartlagts. En projektgrupp har lett arbetet och svarar för utvärdering och förslag. Slutsatser Resultatet från olika kartläggningar visar på stora möjligheter nå förbättringar både när det gäller kvalitén i processerna samt effektiviseringsvinster i form av minskad administrativ tid. Med kvalitén i processerna menas framförallt nämndsledamöternas möjligheter fa bra beslut. För uppnå ovanstående krävs förändringar på flera olika plan vilka var för sig är minst lika viktiga för ett lyckat helhetsresultat. Det handlar om följande områden: Synliggöra vikten av en god administration genom utse administrativt ansvariga dels på kommunnivå och dels på nämndsnivå. Nytt IT-stöd och nya rutiner som gör alla ärenden blir registrerade och sökbara i samma stund som de uppstår, vilket bland annat innebär handläggare själva registrerar så kallade typärenden. Ett förtydligande av olika rollers arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, vilket bland annat innebär - tydliggöra handläggarnas ansvar för ärenden utreds i enlighet med god utredningsmetodik, skrivelser till nämnd framställs enligt fastställd mall samt utredningar blir klara i tid - sekreterarrollen förstärks bland annat genom sekreteraren får klart uttalade befogenheter korrigera beslutsunderlag till nämnd - förtydliga förvaltningschefens ansvar för kvalitén i underlag som lämnas till nämnden.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Varje nämnd utarbetar en policy för hur beredningsprocessen ska se ut samt hur sammanträden ska planeras och hur föredragningar och informationspunkter ska utformas. Varje nämnd har varje år en stående punkt omkring sammanträdesordningen där tjänstemännen inte deltar. Kommunen inför ett nytt IT-stöd med de funktioner som beskrivs i rapporten och som innebär den administrativa tiden i processerna kan minskas väsentligt. Organisation och roller Projektgruppen har utarbetat en struktur för nämndsarbetet som utgör en vision för en optimal administration. Resultatet är beroende av vilket IT-stöd som kan uppnås genom ett nytt dokument- och ärendesystem. Projektet föreslår ingen övergripande organisationsförändring. Förslaget bygger istället på roller, ansvar och befogenheter förtydligas och det skapas en roll på varje förvaltning med ansvar för förvaltningens administrativa processer. Projektet har definierat följande roller i processerna: - Administrativt ansvarig - Förvaltningschef - Nämndssekreterare - Registrator - Handläggare Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa den föreslagna gemensamma nämndsprocessen inklusive organisation och roll utse kanslisekreteraren till övergripande ansvar för gemensamma nämndsprocessen uppdra åt alla nämnder införa de nya processerna och utse administrativt ansvarig och fördela övriga roller i processen uppdra åt alla nämnder utarbeta riktlinjer för sin berednings- och sammanträdesprocess. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 267 AU 493 Dnr Ansökan om medfinansiering av Equalprojekt (Salt), Urkraft Service AB Kommunledningskontoret redovisar sedan år 2002 har Urkraft bedrivit ett utvecklingspartnerskap inom Equal med utgångspunkt i Skellefteå. Projektet kallas Access och syftar till ett ökat erkännande av de kunskaper och den kompetens som utvecklas utanför det formella utbildningssystemet för på så sätt bidra till nya vägar mellan utbildning och arbetsliv. Det brittiska systemet med lokala OCN (Open College Network) för erkännande av kunskap under särskilda bedömnings- och kvalitetskrav har varit en förebild för projektet. Ett svenskt OCN, Veri OCN Sweden AB, har nu etablerats på Campus i Skellefteå. Systemet har provats på Urkrafts verksamhet med goda resultat. Ett antal verksamheter i Skellefteå samt kommuner runt om i Sverige har visat stort intresse för modellen. Några har redan inlett samarbete. Projektet har varit framgångsrikt och stort intresse har visats både nationellt och internationellt eftersom frågan om erkännande av ickeformellt lärande inte är vanligt förekommande. Skellefteå kommun har medverkat i det operativa partnerskapet via bl.a. Skeria utveckling, CV och gymnasiekontoret. Kommunens medfinansiering har uppgått till kronor för hela projekttiden. Den ansökan som nu föreligger innebär Equalprojektet Salt vill skapa och utveckla modeller och verktyg för vägledning, erkännande och alternativa lärandemiljöer. Salt bygger delvis på erfarenheter gjorda i Access. Projektet riktar också in sig på en speciell målgrupp, Unga utanför. Access sökte och fann en modell för kvalitetssäkring och erkännande av verksamheter. Salt vill testa och utveckla verksamheter, instrument och miljöer anpassade ur individens och arbetsmarknadens behov. Gemenskapsinitiativet Equal inom Europeiska socialfonden syftar till främja nya metoder för motverka all slags ojämlikhet inom arbetslivet och arbetsmarknaden. Genom Equal satsar EU och Sverige resurser för alla människors förmåga, kompetens och utvecklingsmöjligheter ska tas tillvara oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Programperioden sträcker sig från 2001 till Syfte och mål Det övergripande syftet med projektet är vända på perspektivet när det gäller Unga utanför. Att inte längre se dem som ett problem. Projektet syftar till

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 avskaffa utanförskap som begrepp. Alla ska, oavsett lärstil och livsstrategi, erbjudas samma möjligheter på den framtida arbetsmarknaden. Målet med projektet är skapa och utveckla modeller och metoder gällande vägledning, erkännande av lärande och alternativa lärandemiljöer som sätter individen, dennes resurser och potential i förgrunden, inte tillkortakommanden och brister. Målgruppen Man har valt fokusera aktiviteter till gruppen år som betraktas som unga utanför. Gruppen betraktas som intressant bl.a. utifrån den inte har någon fast förankring i arbetslivet, den rymmer både män och kvinnor, har skiftande social och etnisk bakgrund, utbildningsnivå och sexuell läggning. I gruppen finns också människor med olika funktionshinder. Det gemensamma består i ålder och svårigheten etablera sig på arbetsmarknaden. Delprojekt Koordinering av partnerskapet Består framför allt av samordning av Utvecklingspartnerskapets verksamhet, de olika delprojektens bidrag till det gemensamma målet m.m. Driva på verksamheten samt svara för rapportering till ESF-rådet enligt gällande rutiner. Samordning och ledning av det transnationella arbetet inom det svenska Utvecklingspartnerskapet samt ekonomiadministration. Kommer skötas av Urkraft. Delprojekt Vägledning Målsättningen med detta delprojekt är identifiera nya forum för vägledning, utveckla omvärldsanalysen som reflexivt verktyg, metodutveckla vägledning med inriktning på målgruppen och skapa insikt om vägledning är en förutsättning för livslångt lärande. Genomgående samarbetspartners inom detta delprojekt är CV. Även 200X (läses tvåtusenx) som är en partner som utvecklat en metod utformad och tillämpad på en mängd ungdomar inom grund- och gymnasieskolan är aktiv partner i detta delprojekt. Delprojekt Erkännande av lärande och alternativa lärandemiljöer Målsättningen med detta delprojekt är bl.a. hitta modeller för erkänna lärandet som sker i vägledningssituationer och i icke formella lärandemiljöer, vidga synen på lärande och kompetens, hitta samverkansformer mellan icke formella lärandemiljöer och den formella skolan. Samarbetspartner ABF-skolan, CV och gymnasieskolan. Delprojekt Forskning och säkerställande av utvecklade modeller Målsättningarna för detta delprojekt är bedriva en livsstilsstudie som bidrar till kunskapen om målgruppens framtidssyn, värderingar och målsättningar. Producera samlade modeller utifrån övriga delprojekt samt säkra modellernas jämställdhetsperspektiv. Högskolan i Halmstad är ansvarig operativ partner i detta delprojekt och Stiftelsen Kvinnoforum/Xist är en nationellt erkänd organisation som utifrån ett genderperspektiv analyserar alla frågor i samhället.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Delprojekt Uppföljning och utvärdering är ett eget delprojekt för tydliggöra ett ansvar och säkra det blir en enhetlig uppföljning och utvärdering som omfar alla delprojekt. Delprojektet ska bidra till förbättra projektets processer och resultat och även bidra till utveckla de organisationer och individer som deltar. Förväntade resultat Projektet ska leda till ett öppnare och mer flexibelt utbildningssystem som erkänner vägledning som en viktig del i lärandeprocessen. Projektet ska också leda till formella och icke-formella utbildningsanordnare blir medvetna om sin betydelse i utvecklingen av det livslånga lärandet. Företagen ska också bli mer involverade och se sig själva som en alternativ lärandemiljö. För individen ska övergången mellan skola och arbetsliv underlättas genom fokus hamnar på modeller och metoders anpassning till individen och inte individens anpassning till rådande modeller och metoder. Urkraft Service AB har av Svenska ESF-Rådet, Equal beviljats kronor för utarbeta ett partnerskap, vilket nu föreligger, samt ett indikativt belopp på kronor i ESF-stöd för arbetet i genomförandefasen. Finansieringsplanen Offentliga medfinansiärer Kontanta Deltagar- Totalt medel ersättning Skellefteå kommun Länsstyrelsen Arbetsförmedlingen Summa Privata finansiärer 0 Offentliga finansiärer ESF Summa Urkraft Service AB ansöker om kommunal medfinansiering med kronor för år 2005 och kronor år Kommunledningskontoret bedömer projektet är värdefullt för den framtida kompetensförsörjningen och vägledning och erkännande av kompetens och lärande ses som viktiga beståndsdelar i ett väl fungerande livslångt lärande. Det är därför intressant följa projektets mål uppnå ökad samverkan mellan den formella skolvärlden och icke-formella lärandemiljöer när det gäller vägledning och erkännande av lärande, få till stånd ett strukturerat livslångt lärande och det i dag definierade utanförskapet inte längre finns.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beviljar medfinansiering om kronor vardera åren 2005 och 2006 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KS 268 AU 498 Dnr Redovisning av kommunens åtgärder för behålla och utveckla rättsapparaten i Skellefteå Kommunfullmäktige beslutade , 66, uppdra åt kommunstyrelsen bevaka situationen vad gäller tillgången till domstol, åklagare och polis i Skellefteå samt vidta nödvändiga åtgärder. Kommunledningskontoret redovisar följande åtgärder har vidtagits: - skrivelse till regeringen över den utredning som arbetar med översyn av domstolsväsendet i landet - yttrande över den utredning som rör förändring av inskrivningsväsendet - begäran hos kriminalvårdsstyrelsen för få till stånd ett häkte i Skellefteå - begäran hos åklagarväsendet för få till stånd ett permanent kontor bemannat med åklagare i staden - uppvaktning av justitieministern i ovannämnda ärenden. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen noterar redovisningen. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KS 269 AU 499 Dnr Avtal om nyttjanderätt av del av fastigheten Byske 1:118, Industriträ i Byske AB Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till nyttjanderättsavtal: Fastighetsägare Nyttjanderättshavare Upplåtet område Ändamål Upplåtelsetid Avgift Förbud mot upplåtelse i andra hand Inskrivningsförbud Option Giltighet Kontraktsexemplar Skellefteå kommun, Skellefteå Industriträ i Byske AB Maskingatan Byske Nyttjanderätten avser del av fastigheten Byske 1:118, enligt bifogat karta Området ska användas för industriändamål Avtalet upphör utan särskild uppsägning behöver göras Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen Nyttjanderättshavaren får inte upplåta rättigheten i andra hand Rättigheten får inte inskrivas Vid upplåtelsetidens utgång äger nyttjanderättshavaren rätt förvärva det aktuella området till gällande industrimarkpris Avtalet är giltigt endast under förutsättning det godkänns av kommunstyrelsen Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner avtalet.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 KS 270 AU 504 Dnr Förstudie för övergripande vägsystem kring Skellefteå Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen begär Vägverket Region Norr inleder arbetet med ta fram en förstudie för det övergripande vägnätet kring Skellefteå. Förstudien ska tas fram i nära samverkan med kommunen. Sedan ett par år pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Skellefteå tätort med omgivningar, det vi benämnt Skelleftedalen. Planen är kommunens eget planeringsprojekt med syfte visa hur kommunens centrala delar ska utvecklas. En viktig del i planarbetet rör kommunikationerna och dess utveckling. Parallellt med översiktsplanearbetet har Banverket inlett en förstudie för lokalisera en ny järnväg, Norrbotniabanan. Utgångspunkten i arbetet är den ska sträcka sig genom Skelleftedalen. En annan viktig planeringsfråga är det allmänna vägnätets utveckling. Flera större vägar och trafikleder möts i tätortsområdet i och kring Skellefteå. Vägtrafiken ökar år från år och samtidigt som kraven stiger på höjd trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och sänkt miljöpåverkan. Vägverkets sektoransvar medför man bedriver tillsyn på området och där det är möjligt agera ska man arbeta för nå förbättringar. Alla tidigare arbeten som rört det allmänna vägnätet har varit fokuserat på fysiska åtgärder på särskilda vägavsnitt. Numer arbetar Vägverket utifrån en fyrstegsprincip som innebär man först ska studera om man kan skapa förbättringar genom andra åtgärder, exempelvis förändrade ityder och regler innan man börjar fundera över fysiska förändringar. En studie på det övergripande vägnätet är något som saknas i Skellefteå. De viktigaste vägarna i denna studie blir E4, väg 364, 372 och 95. Samtidigt finns ytterligare ett antal betydelsefulla allmänna vägar som tillsammans med de viktigare kommunala trafiklederna och gatorna bildar ett övergripande vägnät. En studie som samlat studerar nuvarande vägnät samt försöker bedöma det framtida behovet av transportarbete skulle vara av stort värde. Studien är tänkt leda till förslag till funktion och utformning av kommande vägtransportsystem. Studien kommer vara ett viktigt underlag i budgetfrågor, vid planering av exploatering och bedömning av miljöpåverkan. Precis som för förstudien av Norrbotniabanan skulle en förstudie för vägnätet kunna ske parallellt med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Därmed kan man samla planeringsresurser och stärka organisationen under arbetet. Ett

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 samarbete kan också underlätta nå samförstånd och gemensamma planeringslösningar. Lösningar i samförstånd är ofta en förutsättning för olika företeelser ska komma till stånd. En förstudie bör kunna ha ungefär samma avgränsning som vårt eget planarbete. Även tidplan och resurser bör försöka samordnas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen anhåller Vägverket påbörjar en förstudie för det övergripande vägnätet i Skellefteå centralort. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KS 271 AU 505 Dnr Genomförande av detaljplan för del av kv. Operatören m.fl., stadsdelen Anderstorp Kommunledningskontoret anför en ny detaljplan är under antagande för kv. Operatören med flera inom stadsdelen Anderstorp. En första etapp omfar anläggande av ny gång- och cykelväg (gc) med tunnel under E4, flyttning av den nuvarande Avtagsvägen till ett läge längre söderut, om- och nybyggnad av trafikplatser på E4 samt förändring av Gymnasievägen. E4 kommer byggas om så två signalreglerade trevägskorsningar med tillhörande kanalisation ersätter dagens fyrvägskorsning. Gymnasievägen kommer förlängas under en sträcka samt delvis ändra profil och sträckning. Två nya trafikplatser, rondeller, anläggs längs Gymnasievägen. Åtgärderna sker med finansiering av flera olika parter. Ny gång- och cykeltunnel bekostas av staten genom utnyttjande av särskilda trafiksäkerhetsmedel i den nationella vägtransportplanen. Vägverket har för närvarande inte medel tillgängliga utan genomförandet förutsätter kommunen bygger tunneln i förtid. Preliminärt har Vägverket finansiering för detta år Konsum Nord har i särskilt exploateringsavtal förbundit sig bekosta utförande av den nya Avtagsvägen. Kommunen svarar för kostnaden av de tänkta förändringarna som sker på Gymnasievägen samt korsningsombyggnaderna på E4. Kommunen tar på sig kostnaden eftersom man själv tagit initiativ till förändringen. De åtgärder som är tänkta genomföras ökar trafiksäkerheten i planområdet. De oskyddade trafikanterna skiljs mer påtagligt från biltrafiken. Det utökade antalet trafikplatser skapar en större tydlighet i trafikmiljön och spridningen av trafikströmmarna ökar. Samtidigt medför de nya cirkulationsplatserna hastigheterna minskar och i motsvarande mån risken för olyckor. När Gymnasievägen så småningom byggts om i sin helhet, tillsammans med en flyttning av väg 364, kommer det ha skett en relativt stor spridning av trafiken varvid framkomligheten förväntas öka. Genomförandet av etapp I är tänkt inledas omedelbart och färdigställas under De olika investeringarnas omfning och beräknade kostnader framgår nedan:

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Objekt (markering) Kostnad (mnkr) Ny- och ombyggnad Gymnasievägen 4,0 Avtagsvägen 0,7 Gc-tunnel under E4 6,0 Ombyggnad E4 3,8 Konsum Nord svarar alltså för anläggningskostnaden på den nya Avtagsvägen. Vägverket ska svara för investeringen i ny gc-tunnel under E4. Kommunen ska bekosta ny- och ombyggnad av E4 och Gymnasievägen för totalt 7,8 miljoner kronor. En förskottering av ny gc-tunnel bedöms kosta kommunen 0,3 miljoner kronor. Sammanlagt täcker 8,1 miljoner kronor de kommunala kostnaderna. Arbetsutskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsen beslutar godkänna ny- och ombyggnad av Gymnasievägen och ombyggnad av väg E4 utförs till en kostnad av kronor betalas ur anslaget för exploatering i stadsdelen Anderstorp.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KS 272 AU 506 Dnr Avtal med Vägverket om finansiering av gång- och cykelväg samt tunnel på Anderstorp och Tjärn Kommunledningskontoret redovisar i den nya detaljplanen för kv. Operatören i stadsdelen Anderstorp förutsätts en ny gång- och cykeltunnel anläggs under E4 invid nuvarande Avtagsvägen och väg 364. Tunnelns syfte är öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och samtidigt förbättra framkomligheten. Framkomligheten ökar för såväl fordonstrafik som för gång- och cykeltrafik då nuvarande signalreglering för oskyddade trafikanter ersätts med en planskild passage. Kostnaden för tunneln är beräknad till 6 miljoner kronor. I den fördjupade översiktsplan för Tjärn och Anderstorp som kommunen tog fram för ett par år sedan framgick den nya trafikplatsen i Tjärn skulle kompletteras med en ny gång- och cykelväg med anslutning till den nya Gymnasievägen på Anderstorp. Syftet med åtgärden är separera gående och cyklister från fordonstrafik och därmed höja trafiksäkerheten. Kostnaden är beräknad till 1 miljon kronor. Både en ny gång- och cykeltunnel under E4 samt en ny gång- och cykelväg från Tjärn är tänkt finansieras ur de särskilda medel som Vägverket budgeterar för mindre trafiksäkerhetsåtgärder. Sådana finns tillgängliga för dessa objekt först under För tidigarelägga genomförandet kan kommunen genom avtal välja förskottera anläggningskostnaden. För närvarande bedöms kostnaden för kommunen till ungefär 0,3 miljoner kronor. Arbetsutskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Bert Öhlund kommunen förskotterar 7 miljoner kronor till tunnel under väg E4 och gång- och cykelväg till Tjärn. Philip Cohen yrkar ingen förskottering sker. Ordföranden ställer Bert Öhlunds och Philip Cohens yrkanden var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit Bert Öhlunds yrkande.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Bert Öhlunds yrkande röstar ja. Den som stöder Philip Cohens yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 12 ja-röster (Harriet Classon, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Agneta Hansson, Joseph Karambotis, Lena Håkansson, Bo Larsson, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Kenneth Vidmark, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 3 nej-röster (Philip Cohen, Håkan Lindh och Gunilla Hedström). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förskottera 7 miljoner kronor till Vägverket för genomförande av ny gångoch cykeltunnel under E4 i nuvarande väg 364:s förlängning och ny gångoch cykelväg mellan Tjärn och Anderstorp. Philip Cohen, Håkan Lindh och Gunilla Hedström reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi är av avvikande uppfning och reserverar oss mot beslutet förskottera pengar till Vägverket för finansiera gång- och cykelväg samt tunnel vid Anderstorp och Tjärn. Vi har vid tidigare tillfälle lånat 183 miljoner kronor till Vägverket för förbättring av E4 mellan Kåge och Skellefteå. Lånet är räntefritt. Löftet återbetala lånet allteftersom har inte infriats. Vägverket har indikerat de inte kan lova när återbetalningen av detta lån kommer ske, trots en återbetalningsplan är upprättad det förefaller logiskt om vi nu förskotterar ytterligare en gång kommer vi inte heller kunna veta om, eller när, vi får lånet återbetalt. Vi finner detta vara ett oansvarigt sätt hantera medborgarnas skemedel, hur vällovligt ändamålet än må vara, och reserverar oss således mot beslutet förskottera ytterligare en gång till Vägverket.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 273 AU 507 Dnr Konsekvensanalys av utökad handel i Skellefteå kommun Handelns utredningsinstitut har på tillväxtkontorets uppdrag utrett vilka effekter som Handelsplats Norr kommer få på övrig detaljhandel i kommunen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen noterar rapporten. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 KS 274 AU 508 Dnr Skrivelse om externt handelscenter på Solbacken, PRO m.fl. Pensionärernas riksorganisation, PRO, i Skellefteå har skrivit till kommunstyrelsen om etableringen av ett externt handelscentra på Solbacken. De pekar på problem som det kan medföra för grupper av människor som inte är bilburna, till exempel äldre och handikappade. Föreningen förutsätter socialnämnden varit med och yttrat sig vid planeringen av området. De anför också kommunala pensionärsrådet inte har fått någon information från vare sig socialnämnd eller något annat kommunalt organ. De undrar om någon konsekvensutredning är gjord. Vad händer med affärsverksamhet på andra orter och vad händer med dagligvaruaffärer i stadskärnan? Vilken beredskap finns det för hjälpa personer som på grund av ålderdom och/eller handikapp inte kan ta sig till det nya området? Är de nya affärerna beredda köra ut matvaror till människor som inte kan handla själva? Kommunledningskontoret anför följande: Bakgrund Till grund för planeringen i Skellefteå kommun finns det en översiktsplan med ett antal olika fördjupningar för olika områden av kommunen. När nya planer upprättas sker information och kommunikation genom samråd och utställning. Samråd sker både genom särskilda möten samt utskick av skriftliga handlingar med möjlighet inkomma med synpunkter. Förslag på nya översiktsplaner och fördjupningar skickas alltid till kommunens olika nämnder för samråd. Vid upprättande av detaljplaner skickas handlingar till de samrådsparter som byggnadsnämnden anser är aktuella. Samrådspart är sakägare och de nämnder och organisationer som bedöms vara berörda av förslaget. Fördjupningen av översiktsplanen för området Solbacken togs redan Året efter fastställdes en detaljplan som tillåter både industriändamål och handel med undantag för dagligvaruhandel. Kommunstyrelsen gav 2003 byggnadsnämnden i uppdrag börja arbeta med en detaljplan för Handelsplats Norr/Solbacken. Planen antogs av kommunfullmäktige januari Den nya detaljplanen tilllåter dagligvaruhandel på Handelsplats Norr istället för som tidigare endast handel med sällanköpsvaror. Handlingarna, som togs fram i samband med ändringen av planen, sändes ut på samråd till samtliga sakägare och de som i övrigt bedömdes som samrådsparter. Det var endast Vägverket och tekniska kontoret som inkom med synpunkter på förslaget. Socialnämnden fick inte ändringen av detaljplanen för yttrande utan de har endast yttrat sig i samband med fördjupningen av översiktsplanen 1989, då man inte hade några särskilda synpunkter.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 53 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-04-13 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-16.00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson kl.10.15-16.00 144-147 Holger Formgren Bengt Johansson Henry

Läs mer