Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext"

Transkript

1 Dokumentation från seminarietillfälle 3 i serien Sista fredagen i varje månad kooperativa idéseminarier. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext Tid: , kl Plats: Karlstad universitet, ägget Fredagstema: Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ grundläggande motiv för ny lagtext Dokumenterat av: Anette Forsberg Just nu pågår en statlig översyn gällande lagen om ekonomisk förening resultatet av denna förväntas bland annat innebära att befintliga ekonomiska föreningar måste omarbeta sina stadgar. Påverkas då också bostadsrätts- och kooperativa hyresrättsföreningar? På Bolagsverkets hemsida kan man läsa om att det finns en ny företagsform europakooperativ, SCE. När kan den formen vara lämplig? Arrangör: Medverkande: Värmlandskooperativen i samverkan med Karlstads universitet, Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut). Sista fredagen i varje månad genomförs inom ramarna för projektet Entrécoop. Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot (s), ledamot i Civilutskottet. Yngve Karlsson, jurist, Värmlandskooperativen och JURSAM. Torgils Lindgren, universitetsadjunkt i rättsvetenskap, Karlstads universitet. Jonas Lagneryd, VD Campus ReDesign (europakooperativ). Mikael Johansson, ekonomie doktor och forskare, Karlstads universitet, CTF. Samtalsledare: Björn Hellqvist, Värmlandskooperativen och Gunnel Kardemark, Karlstads universitet/cerut.

2 Välkommen Gunnel hälsar välkommen, bjuder in publiken att delta i samtalet och summerar de tidigare fredagsseminarierna. Med start i november 2010 har seminariediskussionerna berört ämnen som lokalt - globalt, kooperationens år 2012, kooperation och måltid. Vid januariseminariet bjöds deltagarna värmländskt tilltugg och champagne från ett kooperativ i Frankrike. Den röda tråden i seminarierna handlar om att koppla ihop praktik och akademi. Det finns intresse hos akademiker att nå ut och samarbeta, säger Gunnel. Viktiga frågor är: Vad kan vi göra tillsammans? Hur kan akademien bidra till att ungdomar får kunskap om kooperation? Till dagens samtal har fyra personer bjudits in, samt en representant från civilutskottet. Björn, som är stand in för Leif, hälsar även han välkommen och berättar att det bland seminariedeltagarna denna eftermiddag finns många olika slags företagsamhet representerad, däribland ett antal kooperativa verksamheter. Inledning Björn hälsar Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet, välkommen. Jonas inleder samtalet med att berätta om sitt uppdrag som handlar om frågor om lagstiftning och organisationsform. Han är nyvald och säger att kooperation är ett nytt område för honom. Han har aldrig tidigare funderat över regler och lagstiftning. Det har under en tid pågått en utredning om ny lag för ekonomisk förening. Som politiker är hans roll att fundera över förslagen och vad de leder till: Vad ska skilja ekonomisk förening från aktiebolag och ideell förening? Vad vill vi uppnå med ekonomisk förening och kooperativ? Han uppfattar att det i kooperativa företag finns mer värdegrund bakom företagandet. Där handlar det också om makt över sin arbetsplats och vardagen. Hur kan lagstiftningen skapa förutsättningar för de värdena? När är formen lämplig? Det är några exempel på frågor han hoppas kommer att belysas under seminariet. Presentation av inbjudna gäster: vad är speciellt med att arbeta kooperativt? Yngve Karlsson, jurist, som följt utredningsarbetet inifrån och som har cirka tjugo års erfarenhet av att arbeta med kooperativt företagande och ekonomisk föreningsform är den första att besvara frågan: Vad är specifikt med att arbeta kooperativt? Yngve refererar till en debattartikel av Bengt Dahlgren: Kooperationen, ett sätt att göra sig delaktig (VF onsdag 23 februari 2011, s 27). Det är ett bra sätt att uttrycka det idag, säger Yngve. För hundra år sen handlade det mer om att göra sig fri, frihet var ett viktigt värde i kooperationen. Vid slutet av 1980-talet var det kris på dagisplatser, föräldrar gick samman och organiserade sig, många kooperativ växte fram. Där ser man kooperationens funktion. Den snäva definitionen av kooperativ verksamhet är att den ger avsättning eller tillgång till en vara eller tjänst. Öppenhet och demokratiskt styre tillkommer, det är en förutsättning att de som deltar i verksamheten också vill vara med och påverka den. Torgils Lindgren, universitetsadjunkt i rättsvetenskap, får frågan om för - och nackdelar med ekonomisk förening. Den är på ett sätt en mer flexibel form än aktiebolag, säger han. Aktiebolag har inga krav på delaktighet och lojalitet. Kooperativ är en mix, man kan vara olika mycket aktiv respektive passiv. Ekonomisk förening står också för folkrörelsesverige i dess bästa bemärkelse. Formen hänger samman med folkrörelsetraditionen i Sverige, en tradition vi inte borde låta gå förlorad.

3 Vad är Campus ReDesign? Varför bildades ni? Jonas Lagneryd, vd, svarar att de är ett utbildningsföretag som erbjuder träning och coachning i hållbar utveckling. Utbildningsadressen är densamma som hemsidesadressen: Vi levererar över internet men också genom personliga möten. Formen och värdegrunden är viktig. Vi var ett internationellt gäng som ville blåsa liv i den kooperativa formen och delägandet, säger han uppstod formen europakooperativ, 2008 bildades Campus ReDesign. Mikael Johansson, ekonomie doktor och forskare, får också frågan om för- respektive nackdelar med den ekonomiska formen. Han berättar om sin bakgrund som före detta småföretagare/florist och hur han drev företaget med värdegrunden som kompass. Han beskriver att han var först med sophantering och jobbade med fair trade tjugo år innan det var aktuellt. Idag forskar han om företagande och hållbar utveckling. Han håller med om vad som sagts av föregående talare: Frihet, oberoende, öppenhet, delaktighet och flexibilitet, det är fina ord tycker jag. Han vill lägga till samverkan och resursintegrering. De unga idag tänker vi gör det tillsammans, istället för att konkurrera, säger han. Utredningen om ekonomisk förening Vilka förändringar kommer utredningen att innebära? Dels är det en uppfräschning av språket, dels en utveckling av regelverket där sådant som hittills inte varit reglerat skrivs in, säger Yngve. Det finns en stor ambition att utveckla regler som gör lagstiftningen till ett redskap i verksamheten samt en ambition om flexibilitet. Annat positivt är att revisor inte krävs för andra än de riktigt stora, man ska också kunna undvika lekmannarevisorer. Det finns även drag som känns mer tveksamma, som definitionen av ekonomisk förening och förändringar i principen om öppenhet. Det är vanligt att föreningslagen uppdateras efter aktiebolagslagen, till 90 procent är det samma regler. Det som skiljer är de kooperativa delarna, demokrati- och öppenhetsfrågorna, säger Yngve. Till seminariet har han sammanställt det viktigaste ur utredningsunderlaget, delbetänkandet och slutbetänkandet. Dokumenten erbjuds samtliga seminariedeltagare. Om bostadsrättsföreningar, som nästan alltid är ekonomiska föreningar, säger Torgils att det finns stora risker med dagens exklusiva nybyggnation där människor investerar miljoner i lägenheter utan att förstå att man lånar på något som redan är tungt belånat. Kapitalskydd är en viktig fråga. Idag kan det vara ganska många hinder på vägen om man vill ha tillbaka sin insats. Yngve kommenterar att när det gäller kooperativa hyresrätter finns det förslag på att man ska få med sig mer än insatsen, till exempel sin del av amortering och värdestegring. Björn frågar en representant för Långserud bygdeutvecklingsarbete hur de gjort i sin bygd. Bygderepresentanten svarar att de lånat pengar i bank, med kommunal borgen. Räntan blev mindre. De har också köpt skolan som kommer att bli friskola till hösten: Vi känner oss väldigt kooperativa. Europakooperativ Campus ReDesign Finns det något i lagstiftningen som är bekymmersamt, frågar Björn. Jonas, vd för Sveriges hittills enda europakooperativ, svarar att de är oerhört glada för den vägledning de fått genom Värmlandskooperativen och Yngve. Att översätta lagtexten till stadgar har varit en process. Yngve beskriver hur det formas en ny föreningsform som i Sverige kallas europakooperativ. Det är en europeisk form som påminner om ekonomisk förening och definieras som kooperativ verksamhet, med öppenhet och så vidare. Det är en lite knepig form på grund av att förordningen är begränsad och man är hänvisad till stadgar och nationell lagstiftning. Det gäller att få ihop det. När gäller vad? Det är bra att skapa en gränsöverskridande association, men jobbet pågår, säger Yngve. Campus ReDesign vill ha ett slags dubbel/tvåstegs- styrning, där medlemmar/föreningsstämma samt en mellanstyrelse har inflytande över styrelsen. Hur det fungerar kan vi svara på om några år, men det dubbla är intressant, säger Jonas.

4 Kooperativ: ett sätt att tänka annorlunda och ett sätt att göra sig delaktig Någon i publiken frågar om föreningslagen, hur gammal är den? Från 1987, svarar Yngve. Fler frågor om den pågående utredningen följer. Vilka deltog i utredningen? Var det en enmansutredning? Det var det, svarar Yngve. En man i publiken refererar till Bodil Jönssons begrepp sammanhangs-föreställningar och menar att det hade varit bra med fler perspektiv. Det är vällovligt med remissförfarande men man har sällan möjlighet att sätta sig in arbetet som gjorts, menar han. Björn lyfter fram efterfrågan om dialog. Kan vi fånga upp det? Hur ser remissen och processen ut? Någon i publiken frågar vart studenterna från förra seminariet tagit vägen. Varför är inga studenter här? Det finns många olika studenter men det är viktigt att vi funderar över hur vi kan locka hit dem, säger Björn. Mannen i publiken tar upp sammanhangsföreställningsbegreppet en gång till, nu i relation till studenterna. Mikael återkommer till kooperationens rötter i folkrörelserna, de ideella krafterna och affärsmöjligheter genom samverkan. De unga idag vill ha ett samhälle där hållbarheten är viktig: Kooperativ är ett sätt att tänka annorlunda. Det går också att tala om sammanhangs-föreställningar. Vi har olika resurser som kan samverka. Torgils instämmer till fullo. Men, säger han, det finns också ett drag av ökad individualism som det inte går att borste från. Han hänvisar till sina studenter som ser sig som entreprenörer. De kanske inte är burna av en värdegrund utan har en affärsidé till ett företag. Då kanske kooperativ inte är det bästa utan man pratar om andra former. De flesta vill bli vd, företagsledare eller beslutsfattare. Torgil beskriver att det tar ett tag för honom, när han efter 3-4 år möter studenterna, att påminna om värdegrund och att det finns annat än pengar: Där är vi dåliga, tycker jag. Hur kan man skapa bra förutsättningar för grupper som står utanför, frågar Björn. Är det möjligt att koppla samman studenter med vad som händer i praktiken? Yngve svarar att kooperativ är ett sätt att göra sig delaktig. Han får ofta frågan om vilken företagsform man bör välja och brukar rikta en motfråga till frågeställaren: Kan ni tänka er att alla får bli delaktiga, eller vill ni själva kunna välja? De flesta svarar att de nog vill kolla lite grand. Väljer man ekonomisk förening ska de som deltar vara delaktiga och då har man anammat idén om delaktighet istället för vi dom. Har man vi får se föreställningen ska man välja en annan företagsform, aktiebolag eller handelsbolag. Den inställning man har påverkar hur man väljer företagsform. Någon från publiken säger att kunskap om kooperation bör ges tidigt till studenterna. Yngve nämner föräldrakooperativen som en intressant verksamhet. Föräldrarna gick med, engagerade sig och satt i styrelsen. Han hade velat se en studie om och hur föräldraengagemanget påverkat barnen. Björn konstaterar att det finns både kooperativa och individualistiska strömningar i tiden. Det finns även statistik som säger att företagsformen ekonomisk förening är den form som ökar snabbast. Mikael säger att vi är uppfostrade till individualister men att det finns bryggor mellan det individuella och det kollektiva. Miljö spelar också roll. I stan är det lättare att vara individualist. På landsbygden är det mer samverkan. Kronoparken nämns som ett exempel på samverkan. Därefter gör seminariet en kort paus.

5 Hur kan universitetet bidra med kunskap? Vad kan universitetet bidra med i kunskapsväg när det gäller lagstiftning, studenter och praktik, undrar Björn. Torgils, kursansvarig i handelsrätt, säger att när studenterna klarat den grundläggande kursen i juridik har 90 procent av fokus riktats mot aktiebolaget, tyvärr. Det speglar undervisningstiden och att man jobbar i stora grupper. Ekonomisk förening behandlas ganska styvmoderligt. Sedan i somras arbetar man med ett nytt rättsvetenskapligt program. Där tas ekonomisk förening upp som eget delämne, med egen litteratur. Vi nätverkar och kollar upp externa kontakter att lyfta in för att sätta extra krydda, säger Torgils. Hittills har man orienterat sig mot Göteborgs universitet. Det låter som ett litet genombrott, säger Björn. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning, håller Torgils med. Mikael kommenterar att det är samma sak med redovisning, det ämne han undervisar i, det vill säga fokus ligger på aktiebolagsformen. Forskningen ska vara fri, men forskningen styrs dit pengarna finns. När det gäller associationsform finns inte mycket forskningsmedel och när det gäller att tänka kring ekonomisk förening är det också ganska bristfälligt. För några år sen skrevs en stor ansökan med fokus på samhällsentreprenörskap men man fick inga medel: Våra drömmar om samhällsentreprenörskap ligger i malpåse, säger Mikael. Hur kan den här typen av tänkande, att det finns andra former, komma in i tjänstesektorn, frågar Björn. Till exempel i vårdutbildningar? Torgils nämner att han tidigare jobbat som gymnasielärare, privat, i aktiebolagsform: Min erfarenhet är att profithungern är ganska hemsk. När det gäller kurslitteratur är det skamligt, säger han. De stora aktörerna jagar vinster. Går det att genom examensarbeten skapa mer kontakt med praktiken, frågar Björn. Mikael säger att två gånger om år har man något som kallas marknadstorg, där studenter söker uppslag för uppsatser. Det är öppet för alla och där kan ekonomisk förening också presenteras. Där har Leif, Värmlandskooperativens verksamhetsledare, varit närvarande och duktig, säger Mikael. Björn understryker Värmlandskooperativens stödjande roll, att tillhandahålla service och kunskap om praktiken i relation till studenterna. Cerut, som forskar om lokal och regional utveckling, har också en viktig roll i ett sådant kontakt- och relationsskapande. Mikael återkommer till den projektansökan som gick i stöpet. Den var gränsöverskridande och tvärvetenskaplig, och den finns, vi väntar bara på att få chansen, säger han. Publiken ställer frågor om föreningsform och om hur den nya lagstiftningen eventuellt kan komma att påverka deras verksamhet. Yngve ger råd utifrån sina erfarenheter. Hans uppfattning är att ekonomisk förening är den naturliga samverkansformen på landsbygden: Frågar du mig skulle jag nog säga att ekonomisk förening i stort sett är det enda alternativet. Sen finns det samfällighetsföreningar där man samordnar olika slags service. Yngve ger också rådet att inte ha fler ekonomiska föreningar än vad som behövs, det är bättre att slå ihop. Representanten från Långserud berättar att de tagit beslut i bygden om att slå samman tio små föreningar till en gemensam. Han säger att han är osäker på om det är rätt, men man ska prova. Mikael kommenterar att här finns det uppsatsämnen till studenterna!

6 Den ekonomiska föreningsformen Någon i publiken frågar om hur europakooperativet Campus ReDesign startade. Jonas berättar att de var ett gäng från olika länder med gemensamma intressen. Idén var en spännande lärupplevelse utan att behöva resa, kombinerat med näraktivitet. Han tycker det känns som att det finns ett glapp mellan etablerad kooperation och nykooperation: De små initiativen är underbara men företag med ambitioner, hur kan de utvecklas till att bli förebilder? Som exempel bland den etablerade kooperationen nämner han: Coop, Riksbyggen och Folksam. Ingen direkt berörd kan kommentera eftersom de inte är representerade bland deltagarna (Folksams representant hade hunnit lämna seminariet). Hur kan vi bli attraktivare/sexigare i relation till revisorer och banker, undrar Jonas. De pratar A- och B-företag. Det behövs en lathund som översätter terminologin i det kooperativa till ett häftigare språk. Björn understryker att det finns många exempel på att banker avråder från ekonomisk förening som juridisk form. Det betraktas lite suspekt. Vad beror det på? Torgils säger att nu urgröps insatsen för att starta aktiebolag till kronor. Så nu är det ingen större skillnad. Yngve berättar att för att starta ett europakooperativ krävs en insats på minst euro. Som form tycker han att det är en rolig och skön blandning av kooperativ och business. Yngve kommenterar också Björns inlägg. Föreningslagen och aktiebolagslagen överensstämmer till 90 procent, säger han. Revisorer kan nästan lika mycket om föreningar men vet inte om det utan tror att de inte kan någonting. När det gäller skattefrågor överensstämmer det till 95 procent. Man kan men vet inte om det, det är problemet. Allmänheten kan lika lite om båda två men tror sig veta mer om aktiebolag. Värmlandskooperativen har tillsammans med andra, såsom Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg, bra möjligheter att nå ut med information och kunskap om kooperativt företagande i samband med kooperationens år 2012, säger Björn. Bland seminariedeltagarna finns representanter från kooperativet Solacoop i Karlstad. Ligger det här långt från er, frågar Björn. Ja, det gör det, svarar de. Vi har hittat resurser och verksamheten rullar på. Kommunen var ett stöd från början och det var betydelsefullt då. Värmlandskooperativen gjorde en viktig insats med utbildning. Nu sköter vi allt själva. Mikael säger att det finns all anledning att samla in goda exempel för att lyfta fram och visa att det här är ju bra! Mikael berättar om erfarenheter från tidigare projekt, till exempel med Sparbanksstiftelsen, där samhällsengagemanget trädde tillbaka för pengarna/affärsmässigheten. Det finns också banker som valt att hålla kvar de kooperativa tankarna och värderingarna. Han håller med om att det kan vara ett problem när man går till finansiärer och långivare, de kan för lite och förordar aktiebolag för att det är safe. Björn nämner att de kooperativa bankerna klarat krisen bättre internationellt, något som Gun-Britt Mårtensson, Coompanion Sveriges ordförande, förde fram vid det första idéseminariet. Det är också Mikaels uppfattning. Avråder ni från ekonomisk förening någon gång, undrar Björn. Torgils svarar att handlar det om vinstmaximering så är aktiebolag att förorda. Yngve säger att han köper kontrollfrågan, äger man aktierna så äger man allt, det är kontroll det handlar om. Mikael instämmer. Vill man driva något för eget nöje så är aktiebolag bästa lösningen. Men i glesbygd blir det en annan sak: Samverkar vi inte här måste vi flytta till stan. Mikael berättar om ett exempel på bygdeengagemang, att utgå från och hålla fast vid vad som finns i bygden och utveckla det: Det finns kooperativa tankar så att det bara dundrar om det. Om man bara vill samverka och vågar.

7 Ofta gör man stor affär av företagsformen, men det är bara pappersmodeller och verktyg som man använder, säger Yngve. Det är människorna som gör det! Och det fungerar utan företagsform överhuvudtaget. Ska man välja så handlar det om att välja det verktyg som passar bäst för det samarbete man tänkt sig. Men formen är egentligen ingenting, bara en juridisk person, en pappersprodukt. Efter de vackra orden föreslår Björn en avslutning på seminariet. Det kommer en fråga från publiken om Campus ReDesign. Hur har de nått upp till insatsen på euro? Jonas svarar att de var 12 personer som grundade europakooperativet Vid grundandet gjordes en delbetalning och man lämnade en plan för resterande belopp, vilket godkändes. Vid konstituerandet betaldes en tredjedel av insatsbeloppet. Remissförfarandet Om remissen kring ny lag om ekonomisk förening säger Yngve att alla kan yttra sig till justitie-departementet. Eftersom Värmlandskooperativen och Coompanion Sverige jobbar med de här frågorna, tar fram yttranden och åsikter, så är alla välkomna att föra fram åsikter till dessa organisationer. Givetvis kan man skriva egna yttranden. Coompanion kommer att arrangera utbildningar och seminarier kring nytt lagförslag fram till och med augusti Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari Den kommer att innebära att alla ekonomiska föreningar måste göra lite arbetsinsatser, till exempel skriva om sina stadgar. Det finns en rad frågor att ta ställning till. Coompanion kommer att informera och rådge i samband med stadgearbetet. Ni är välkomna med synpunkter till Värmlandskooperativen, avslutar Yngve. Avslutande kommentarer från inbjudna gäster Mikael: Kooperation handlar om vad man vill uträtta och värderingar, inte associationsform. Torgils: Bevara det som fungerat historiskt och som hotas, som folkrörelserna. Viktigt att inte tappa den kontakten. Jonas: Hur kan man blåsa liv i den kooperativa formen och den värdegrund den vilar på? Yngve: Kooperativ samverkan är också en affärsidé. Nästa idéseminarium, 25 mars, har temat socialt företagande!

Kooperation i Värmland och världen

Kooperation i Värmland och världen Dokumentation från seminarietillfälle 1 i serien Sista fredagen i varje månad kooperativa idéseminarier. Kooperation i Värmland och världen Tid: 2010-11-26, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 17 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2011-03-01 2011-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-16. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-16. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-16 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Olle Stenman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrecoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrecoop LÄGESRAPPORT Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrecoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-05-0 2008-08-3 Övriga finansiärer: Region Värmland

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

European Cooperative Society

European Cooperative Society Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Georges Darakji Zeliha Yasenova Europakooperativ - en ny associationsform European Cooperative Society - a new association form C-uppsats 15hp

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 5 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-03-01 2009-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 6 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-05-01 2009-05-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Efterfråge skapande agerande, exempel

Efterfråge skapande agerande, exempel Efterfråge skapande agerande, exempel ENTREPRENAD- GRUPP PROJEKTGRUPP STORMÖTE 1 ADMINISTRATIONS- STORMÖTE 2 GRUPP ENTREPRENAD- GRUPP OMRÅDES- ANSVARIGA? ADMINISTRATIONS- GRUPP STÄMMA 18/10/2013 Magnusson:

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FÖRETAGSAMMA MUSIKER STARTAR KOOPERATIVA FÖRETAG

FÖRETAGSAMMA MUSIKER STARTAR KOOPERATIVA FÖRETAG FÖRETAGSAMMA MUSIKER STARTAR KOOPERATIVA FÖRETAG Foto: Susanna Raitamaa Vad har band som Sparzanza, Eyes Wide Open, och Oh Mothership gemensamt mer än att banden är från Värmland? De och många fler, är

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Vi firar REVES 10-års jubileum. Den 8-9 september i Östersund

Vi firar REVES 10-års jubileum. Den 8-9 september i Östersund Vi firar REVES 10-års jubileum Välkomna till ett Kunskapsseminarium om Social Ekonomi Den 8-9 september i Östersund I samarbete med Välkommen till ett Kunskapsseminarium om Social Ekonomi i samband med

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 1 (3) BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 Bosparstyrelsen har åtskilliga gånger framhållit att avkastningen på sparade medel borde vara bättre och att fler och bättre sparformer borde erbjudas. Bosparstyrelsen

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen och dess arbete Styrelsen och dess arbete 2014-10-02 Vilka Associationsformer har/skall ha en styrelse Aktiebolag Ekonomiska föreningar Ideella föreningar Handelsbolag (behöver inte men kan i avtal ha reglerat detta)

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER

STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER # Offentliga sektorns omvandling kvinnors förflyttning på arbetsmarknaden # Sveriges enskilt största arbetsgivare för kvinnor # Vård och omsorg är den delverksamhet som är mest

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Kooperation och alternativa driftsformer

Kooperation och alternativa driftsformer Dokumentation från seminarietillfälle 1 2012 i serien En fredag i månaden kooperativa idéseminarier. Kooperation och alternativa driftsformer Tid: 2012-02-10, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD REGION NORD Entreprenörskap Den fjärde upplåtelseformen Notholmen Hur vill du bo? ENTREPRENÖRSKAP Arbetsprocess

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer