Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integration och Migration. Svar på vanliga frågor"

Transkript

1 Integration och Migration Svar på vanliga frågor

2 Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige har en generös men reglerad invandring som erbjuder skydd för dem som flyr förtryck och förföljelse. Målet med migrationspolitiken är att den ska vara långsiktigt hållbar, värna asylrätten och underlätta rörlighet över gränser. En rättssäker asylprocess där den som fått avslag lämnar landet är viktigt för att vi i längden ska kunna erbjuda skydd till dem som behöver det. Nya, öppna och flexibla regler för arbetskraftsinvandring, i kraft sedan 15 december Därigenom blir det lättare för människor att komma till Sverige för att arbeta och för företag att rekrytera arbetskraft utanför Europa. Tack vare reformen kommer Sverige att stå väl rustat när konjunkturen vänder uppåt och befolkningen blir allt äldre och fler bristsituationer uppstår på arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar det till ett öppnare och rikare samhälle. Ett försörjningskrav vid anhöriginvandring har införts som innebär att den som kommit till Sverige och vill att anhöriga ska få uppehållstillstånd måste i vissa fall först ordna arbete och bostad. Kravet omfattar inte barn eller barnfamiljer. En förbättrad integration uppnås huvudsakligen genom generella reformer för ökad sysselsättning såsom jobbskatteavdraget, men riktade åtgärder behövs särskilt under de första åren för att främja ett snabbt arbetsmarknadsinträde genomfördes en omfattande förändring av mottagandet av utrikes födda för att öka fokus på arbete. Arbetsförmedlingen fick ett samordnande ansvar för mottagandet av nyanlända och en lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser. Målgruppen för reformen kommer att vidgas framöver. Andra viktiga integrationsåtgärder är satsningar på validering, förstärkningar av Sfi, instegsoch nystartsjobb, satsningar på utökad undervisningstid för nyanlända skolelever och satsningar riktade mot utanförskapsområden. Statistik Arbetsmarknadsstatistik utrikes födda år: o Antal sysselsatta: personer o Sysselsättningsgrad: 56,2 procent o Arbetslöshet: 15,8 Asylansökningar 2012 Anhöriginvandring 2012 Månad 2012 Avgjorda Bifall Avslag Bifallsande l Jan % Feb % Mar % Apr % Maj % Jun % Jul % Aug % Sept % Okt % TOTALT: % Anhöriga totalt Anhöriga till flyktingar Kärleksinvandrare Etablerad anknytning Hushållsgemenskap 355 Adoptivbarn, ensamkommande barn, föräldrar till ensamkommande barn Antal Beviljade 3 923

3 Vanliga frågor Hur stor är egentligen invandringen, kan man prata om massinvandring? Den största grupp som kommer till Sverige är hemvändande svenskar, dessa utgör ca 20 procent av den totala invandringen, en stor del av uppehållstillstånden som ges är även till kärleksinvandrare. Sverigedemokraterna använder sig av siffror som nästan invandrare kommer till Sverige varje år. Men sanningen ör att söker asyl och av dem får ca 30 procent uppehållstillstånd. (Även om prognoserna för nästa år har skrivits upp.)15 procent av Sveriges befolkning är idag invandrade enligt SCB, och det inbegriper invandrare från våra nordiska grannländer. SCB gör även bedömningen att till 2050 kommer vi att ha knappa 18 procent invandrade till landet. Man ska också ha i åtanke i sammanhanget att de största flyktingströmmarna från exempelvis Syrien kommer till omkringliggande relativt sett mycket fattiga länder. Vad kostar invandringen? De officiella kostnaderna för invandringen kan sägas härstamma från två separata budgetposter och de ligger på 9, 5 miljarder för migrationsområdet och 10, 5 miljarder för integrationsområdet. Tillsammans blir detta ca 20 miljarder kronor. Det är inte entydigt hur invandringen påverkar offentliga finanser. Beräkningar visar att det är större kostnader än intäkter men de behandlar endast individnivån och säger inget om tillväxt, handel eller företagande. Det finns forskning som även tyder på att export och import ökar då kontakter mellan nya länder knyts. Är det sant att Migrationsverket nu förutspår stora ökningar av volymerna i asylsökningen och framförallt i anhöriginvandringen? Vad gör regeringen åt det? Ja prognoserna har skrivits upp. I den senaste rapporten från Migrationsverket reviderar de prognosen från till i år. Huvudscenariot i prognosen är år 2012 och Anhöriga till somalier i Sverige kommer efter dom i Migrationsöverdomstolen, som innebär att Sverige nu accepterar DNA tester som styrkt identitet, åter kunna ansluta till sina anhöriga i Sverige. Vi accepterar inte några somaliska id-handlingar. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att återkomma vid behov. Hur ska vi ordna boende till alla de som väntas enligt Migrationsverkets senaste prognos? Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete mellan Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Migrationsverket och kommuner och landsting för att snabba upp boendeprocessen. Regeringen har också för avsikt att införa en prestationsbaserad ersättning till kommuner som sluter avtal om flyktingmottagande så att fler kommuner tar emot nyanlända. Kommuner ska också kunna få kostnadstäckning för hyreskostnader som uppstått innan nyanlända har haft möjlighet att flytta in. Boendefrågan kommer att vara en stor utmaning inför framtiden. När det gäller bristen på platser för ensamkommande barn tillsatte regeringen 2011 en utredning kring bestämmelserna om mottagandet. Utredningen fick i uppdrag att se över eventuell utvidgning av Migrationsverkets möjligheter till anvisning till kommun där avtal saknas. Utredningens förslag bereds inom regeringskansliet.

4 Hur bidrar staten till kommunernas kostnader för nyanlända? Staten ersätter kommuner och landsting för mottagande av vissa nyanlända. Stödet innefattar bland annat en grundersättning för mottagande kommuner, en schablonersättning per person, viss ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård. Den statliga ersättningen gäller för samma målgrupp som etableringslagen (dock utan avgränsning i ålder). I och med att regeringen avser att vidga målgruppen för etableringsersättningen kommer ersättningarna att öka i motsvarande mån. Det statliga ansvaret ökar också genom att nyanlända som avslutat sina etableringsinsatser trots detta inte fått jobb kommer att kvalificera direkt till jobboch utvecklingsgarantin där de erhåller aktivitetsstöd. Viktigast för att lätta kommunernas försörjningsbörda är att påskynda nyanländas etableringen för utrikes födda och här har Alliansen genomfört en rad reformer. Varför kommer så många till Sverige? Är trycket verkligen rättvist fördelat mellan EU stater? Ja, trycket är ojämnt fördelat men generellt högt på de flesta schengenstater. Olika länder har olika högt söktryck och i Sverige har vi högt tryck från bland annat Somalia, Afghanistan och Syrien på grund av ovan nämnda anledningar. Tyskland emottar exempelvis 47 procent av alla irakiska asylsökande och 40 procent av alla iranier som söker sig till Europa. Italien får 55 procent av alla ansökningar från Senegal. Därför kan det ses som att Sverige har en hög sökfrekvens från vissa länder, vilket är sant, men andra länder har högre frekvens från andra nationaliteter. Sverige driver aktivt frågan om ökad solidariteten mellan medlemsstaterna. Här är ett gemensamt asylsystem inom EU avgörande. Varför har Sverige ett ansvar att ta emot asylsökande? Finns det en gräns för hur många vi kan ta emot? Sverige har ett moraliskt ansvar att erbjuda skyddsgrund för människor som flyr undan tortyr, krig och förföljelse och därför har vi skrivit under ett antal internationella konventioner, det innebär att alla har rätt att söka och få sin sak prövad. Hur kommer det sig att vi är så mycket mer engagerade och ambitiösa i flyktingfrågan och i asylprocessen än våra nordiska grannländer? Historiskt sett är Sverige ett invandringsland, vilket spelar in på hur vi ser på invandring idag. Vi Moderater tror att rörlighet över gränser gynnar tillväxten. Sverigedemokraterna brukar vara snabba med att jämföra oss med vårt grannland Danmark. Jämförelsen är i sak dock orättvis då Danmark inte har samma förutsättning rent lagstiftningsmässigt som Sverige då de i samband med inträdet i EU förhandlade sig till vissa undantagsregler. De behöver exempelvis inte följa EU:s familjeåterföreningsdirektiv vilket innebär att de kan säga nej till anhöriginvandring. Uppgifter florerar kring rikliga ersättningar för asylsökanden. Vad stämmer egentligen? Ersättningarna till asylsökanden är relativt sett låga, ca 70 kronor per dag och vuxen vilket ska täcka allt. Per barn får man tillägg som sedan halveras från och med det tredje barnet. För den som bor i Migrationsverkets regi där mat från boendet ingår får man 24 kronor per dag och vuxen. Dagersättningsnivåerna kan även sänkas om den sökande inte medverkar till att fastställa identitet eller försvårar utredningen av ärendet. Vad gäller egentligen angående försörjningskravet för anhöriginvandring? 2008 införde regeringen ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. Detta är ett villkor för att en utlänning ska få tillstånd att stanna i Sverige på grund av anknytning till någon som redan är i

5 landet. Detta innebär att personen ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och Utöver det finns krav på lämplig bostad. Försörjningskravet gäller i dagsläget inte för barn och deras föräldrar, utlänningar som bott i Sverige i mer än fyra år, flyktingar eller vissa grupper som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Endast en procent av dem som kommer till Sverige på grund av anknytning här omfattas av försörjningskravet, migrationsministern har dock tagit ett första steg mot en översyn av omfattningen. Vad görs åt Migrationsverkets långa handläggningstider? Under Alliansens tid har handläggningstiderna på Migrationsverket kortats från nio månader till fyra. Om ärendet överklagas följer en naturlig ökning av väntetiden. I årets budget föreslår regeringen att en fjärde migrationsdomstol inrättas vilket kommer att korta ledtiderna. Hur ser regeringen till att de som fått avslag från Migrationsverket verkligen lämnar landet? I maj 2012 trädde återvändandedirektivet i kraft. Syftet med direktivet är att alla i EU ska ha samma regler kring återvändande av personer som fått avslag på sin asylansökan. Det innebär bland annat att alla personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte självmant lämnar landet inom angiven tid får ett återreseförbud giltigt i samtliga Schengenstater i högst fem år. Regeringen gav 2009 uppdrag åt Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och kriminalvården att samarbeta i avoch utvisningsärenden. Regeringen arbetar för att få till stånd återtagandeavtal där länder förbinder sig att ta emot de som Sverige avvisat eller utvisat i en asylprocess. Återtagandeavtalet är till för att reglera vad som behövs för att underlätta av- eller utvisning. Hur stor är kostnaden för tillståndslösa (så kallade gömda och papperslösa) Är kommunerna de som ska stå för notan? Staten kommer att ge kommunerna ett statsbidrag för skolfinansieringen för barn som befinner sig i landet utan tillstånd. I budgeten för 2013 föreslår regeringen 25 miljoner för 2013 och 50 miljoner per år från och med Stämmer det att de ensamkommande flyktingbarnen ofta är över 18 år? Diskussionen kring ensamkommande barn är onödig. Bedöms man ha skyddsskäl eller flyktingskäl spelar ålder ingen roll. Skillnaden mellan barn och vuxen framträder i de speciella insatser som barn har rätt till exempelvis gode män. Ålder fastställs genom så kallade åldersorienterade samtal med Migrationsverket och i sällsynta undantagsfall görs medicinska bedömningar. Beaktas verkligen barns bästa i asylprocessen? Den nya utlänningslagen har en portalparagraf där barnens bästa ingår. Ofta framförs argument för att vi i svensk lag ska införa FN:s barnkonvention. Detta är inte rätt väg att gå. Svensk lagstiftning är idag i många fall mycket mer generös än FN:s konvention, ett exempel på detta är att åldersgränsen för deltagande i väpnade konflikter är 15 i FN:s konvention i relation till 18 i svensk lag. Vad gör Alliansen för att minska segregationen? Att människor med utländsk bakgrund bor i samma område är i sig inte ett problem. Däremot är det ett problem när barn växer upp i en omgivning där förebilder saknas, där få har jobb eller får ett arbete som motsvarar hans eller hennes kompetens och där uppgivenhet och bidragsberoende får fäste. För att komma tillrätta med dessa problem krävs en politik för fler jobb i första hand. Alliansen gör även riktade satsningar mot dessa områden. 100 miljoner årligen avsätts för att stimulera kommunernas arbete för att minska utanförskapet i de femton mest utsatta stadsdelarna. Bidraget fördelas efter hur resultaten inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd utvecklas.

6 Ett förslag om skattelättnader för företag i stadsdelar med brett utanförskap bereds också av regeringen. Motverkar inte EBO för asylsökande integrationen? Rätten att bo i eget boende under asyltiden, s.k. EBO, infördes under regeringen Bildt bodde 60 procent i eget boende (d.v.s. oftast hos släkt och vänner) är läget det omvända 60 procent bor i Migrationsverkets ABO anläggningsboende, vilket är mycket mer kostsamt för staten. Med tanke på att handläggningstiderna för asylärenden legat på historiskt korta 114 dagar under 2012 är sannolikt själva tiden i EBO inte avgörande för integrationen. Hur ser sysselsättningen ut bland utrikes födda? Vad gör Alliansen för att öka sysselsättningen? En majoritet av all utrikes födda i arbetsför ålder har ett jobb att gå till. Samtidigt är arbetsmarknadssituationen för utrikes födda generellt sett bekymmersam, även om variationen inom gruppen är mycket stor. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda uppgick till 56,2 procent 2011, jämfört med 67,7 procent för inrikes födda. Samma år var arbetslösheten bland personer födda utanför Europa cirka 21,5 procent, för personer födda inom Europa cirka 10,5 procent vilket kan jämföras med 5,9 procent bland inrikes födda. En positiv utveckling är att sysselsättningen ökat sju kvartal i rad för utrikes födda (vid jämförelse med motsvarande period föregående år) enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet Alliansen har gjort en rad reformer för att öka sysselsättningen bland utrikes födda. Den generella politiken för ökad sysselsättning har varit central. Genom nystarts- och instegsjobb har trösklarna till arbetsmarkanden sänkts och RUT-avdraget har bidragit till fler jobb inom en sektor där många utrikes födda jobbar. Med etableringsreformen har mottagandet av nyanlända fått ett tydligare fokus på arbete. Skyddsbehövande och deras anhöriga har rätt till en etableringsplan med insatser på heltid som minst innefattar Sfi, samhällsorientering och arbetsföreberedande insatser. Regering har för avsikt att utöka målgruppen för etableringsinsatserna. En utredning har nyligen presenterat förslag på hur utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden ska förbättras. Som en följd av den har bland annat föräldraförsäkringen ändrats så att utrikes födda föräldrar snabbare kan delta i arbetsförberedande insatser. Hur påverkar invandringen sysselsättning och löner för inrikes födda? På lång sikt är det främst utbudet av arbetskraft som bestämmer sysselsättningen. Dessutom visar forskning att invandring bidrar till ökad utrikeshandel och därmed ökad tillväxt genom att personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer. Få svenska studier har gjorts som har kunnat visa på invandringens effekt på lönerna bland den infödda befolkningen. En svensk studie visar på mycket små positiva effekter av invandring på inföddas inkomster. Andra svenska forskare har visat att 90-talets invandring till Sverige inte hade någon effekt på lönespridningen. Varför ska vi ha arbetskraftsinvandring när vi har hög arbetslöshet? För att framtidens välfärd ska kunna upprätthållas behövs fler som jobbar i Sverige, oavsett om de är födda här eller inte. Men vi kommer också att se en mer generell brist på arbetskraft under de kommande åren på grund av att vi blir allt fler äldre i befolkningen. Oavsett konjunktur finns också flaskhalsar som hindrar företag och branscher från att vidareutvecklas och växa. Brist på arbetskraft kan paradoxalt nog leda till högre arbetslöshet, eftersom företag som inte kan utvecklas inte heller kan nyanställa.

7 Stämmer det att majoriteten av invandrarna uppbär försörjningsstöd? Nej, det stämmer inte. Enligt uppgifter från SCB var andelen av alla utrikes födda som uppbar långvarigt försörjningsstöd (minst 10 månader utan andra bidrag/stöd) 3 procent bland utrikes födda år Stämmer det att bidragen till invandrare är högre än till svenskar? Generellt gäller att utrikes födda personer har rätt till samma ersättningar som inrikes födda personer efter att uppehållstillstånd beviljats. Under den första tiden får dock vissa nyanlända som deltar i etableringsaktiviteter en s.k. etableringsersättning som uppgår till cirka 6500 kronor i månaden. Utöver detta tillkommer ett extra stöd för barn och ett bostadstillägg. Ersättningarna är dimensionerade i nivå med försörjningsstödet. Stämmer det att majoriteten av invandrarna som kommer nu har låg utbildningsnivå, och hur stödjer vi dem? Skillnaden på utbildningsnivå skiljer sig mycket beroende på vilket land personerna kommer ifrån. Asylsökande och anhöriga från länder med långvariga konflikter har av naturliga skäl ofta en lägre utbildning. Andelen som hade en utbildning motsvarande 3 års gymnasium bland inrikes och utrikes födda 2011 var 55,9 respektive 48,5 procent. Bland dem som var inskrivna i etableringsuppdraget i utgången av april 2012 (dvs. skyddsbehövande och anhöriga som kommer inom två år) hade över hälften endast en förgymnasial utbildning som var kortare än 9 år. För att möta behovet av insatser för personer med kort utbildning föreslår regeringen i budgeten för 2013 att ett praktiskt basår införs för nyanlända invandrare som är över 30 år och har högst nio års utbildning. Basåret ska bestå av arbetsträning som kan kombineras med yrkesinriktad svenskundervisning, sfi och teoretisk utbildning inriktad mot behoven på den aktuella arbetsplatsen. För det andra införs en möjlighet för personer som omfattas av etableringsreformen och som har behov av mer handledning än vad de kan få på en vanlig praktikplats att få arbetsträning. För att öka efterfrågan på utrikes födda på arbetsmarknaden föreslås även vissa förstärkningar av instegsjobben. Satsningar på jobb som inte kräver långa utbildningar som RUT-avdraget och sänkt restaurangmoms är viktiga för denna grupp. Vad är alternativet till regeringens politik? Socialdemokraterna har endast ett fåtal förslag på migrationsområdet om diverse utredningar men inget ändrat ramanslag eller förslag på skarpa skiften i politiken. Sverigedemokraterna bedriver en politik där migration enbart ses som en kostnad och beräknar kunna minska utgiftsområdet i årets budget med hälften för att 2016 sänka anslagen med ca 8 miljarder. Inom integrationspolitiken har oppositionspartierna få förslag för en förbättrad integration om man ser till deras alternativa budgetpropositioner. Socialdemokraterna har inga konkreta förslag utöver att dra ned på några av regeringens satsningar, samma sak gäller Miljöpartiet. Sverigedemokraternas lösning på integrationsproblemen är att strypa invandringen det är varken en önskvärd, human eller realistisk politik. Att integrationsfrågorna har så låg prioritet är anmärkningsvärt eftersom en bättre integration är centralt för ett minskat utanförskap och för att säkra finansieringen av välfärden i framtiden.

8 Ordlista Anhöriginvandring Invandring på grund av anknytningsperson i Sverige. Barn, makar och föräldrar till barn under 18 år har rätt att återansluta till sin familj i Sverige. Anläggningsboende (ABO) Boende som Migrationsverket anordnar för asylsökande under väntetiden. Asyl Ett uppehållstillstånd som ges till utländsk medborgare därför att han/hon är flykting enligt utlänningslagen. Asylsökande Utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse men som ännu inte fått sin ansökan prövad. Avvisning Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas innan det vunnit laga kraft. Dublinförordningen är det regelverk som definierar första-landets ansvar i asylfrågor, det vill säga det första land i vilket man ansökt asyl har ansvar för processen. För att undvika att individer skickas mellan olika EU medlemsstater utan att erhålla prövning i sitt ärende men även för att undvika att flera länder går igenom samma processer till följden av onödiga kostnader. Eget Boende (EBO) Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boende på egen hand exempelvis hos släkt eller vänner. Etableringsreformen Den största reformen på integrationsområdet på 25 år som genomfördes 2010 och innebar ett ökat fokus på jobb i mottagandet av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret från kommunerna och alla nyanlända fick en lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser såsom svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Flykting Utlänning som sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. Försörjningskrav I fall av anhöriginvandring kan anknytningspersonen i Sverige beröras av ett försörjningskrav. I de fall man berörs innefattar det att man ska ha egen försörjning samt att man ska kunna förse samtliga som anländer i efterhand med lämplig bostad. Genèvekonventionen Internationell flyktingkonvention från 1951 som reglerar flyktingars rättsliga ställning. Enligt konventionen är man flykting om man riskerar förföljelse på grund av: - Ras - Nationalitet - Religiös eller politisk uppfattning - Kön - Sexuell läggning eller - Tillhörighet till viss samhällsgrupp Nyanländ utrikes födda personer som varit folkbokförda i Sverige en kortare tid. Oftast avses personer som sökt fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andraskyddsbehov eller av humanitära skäl, och deras närmast anhöriga. Tillståndslösa Gruppen tillståndslösa inkluderar alla de som av olika skäl befinner sig i landet utan tillstånd. Det kan handla om personer som är gömda sedan avslag på ansökan om uppehållstillstånd men det kan också handla om de människor som sedan ankomst i Sverige inte haft kontakt med myndigheter, det vill säga de som aldrig sökt asyl eller uppehållstillstånd.

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Hur hanterar vi diskussionen kring migration och integration?

Hur hanterar vi diskussionen kring migration och integration? Hur hanterar vi diskussionen kring migration och integration? Henrik Ripa! Grundmaterial från Mikael Cederbratt Sveriges Riksdag Idag ska jag prata om Att söka asyl en mänsklig rättighet Arbetskraftsinvandring

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Flyktingmottagande och integration i Sverige

Flyktingmottagande och integration i Sverige 1(5) Åsa Odin Ekman +46-725292448 asa.odinekman@tco.se PM till NFS Klicka här för att ange klardatum. Flyktingmottagande och integration i Sverige Sverige såg under 2015, i likhet med flera andra europeiska

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Insatser med anledning av flyktingkrisen Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

"Aktiv väntan - asylsökande i Sverige" remissyttrande

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-16 SDN 2009-04-16 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 Perspektivmeldingen 217 Flyktingsituationen i Sverige - konsekvenser och utmaningar 7 juni, 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1. På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Økonomisk institutt, UiO

Økonomisk institutt, UiO Økonomisk institutt, UiO Flyktningsituationen i Sverige - finanspolitiska utmaningar 18 januari 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01. 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1

VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01. 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1 VÄLKOMNA till INFORMATIONSMÖTE 2015 12 01 به انجمن خوش آمديد جلسه را به دادن اطالعات مرحبا بكم في االجتماع إعطاء معلومات 2015-12-02 Informationsmöte 2015 12 01 1 KVÄLLENS HÅLLPUNKTER 18.30 18.40 Välkomna,

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer