Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integration och Migration. Svar på vanliga frågor"

Transkript

1 Integration och Migration Svar på vanliga frågor

2 Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige har en generös men reglerad invandring som erbjuder skydd för dem som flyr förtryck och förföljelse. Målet med migrationspolitiken är att den ska vara långsiktigt hållbar, värna asylrätten och underlätta rörlighet över gränser. En rättssäker asylprocess där den som fått avslag lämnar landet är viktigt för att vi i längden ska kunna erbjuda skydd till dem som behöver det. Nya, öppna och flexibla regler för arbetskraftsinvandring, i kraft sedan 15 december Därigenom blir det lättare för människor att komma till Sverige för att arbeta och för företag att rekrytera arbetskraft utanför Europa. Tack vare reformen kommer Sverige att stå väl rustat när konjunkturen vänder uppåt och befolkningen blir allt äldre och fler bristsituationer uppstår på arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar det till ett öppnare och rikare samhälle. Ett försörjningskrav vid anhöriginvandring har införts som innebär att den som kommit till Sverige och vill att anhöriga ska få uppehållstillstånd måste i vissa fall först ordna arbete och bostad. Kravet omfattar inte barn eller barnfamiljer. En förbättrad integration uppnås huvudsakligen genom generella reformer för ökad sysselsättning såsom jobbskatteavdraget, men riktade åtgärder behövs särskilt under de första åren för att främja ett snabbt arbetsmarknadsinträde genomfördes en omfattande förändring av mottagandet av utrikes födda för att öka fokus på arbete. Arbetsförmedlingen fick ett samordnande ansvar för mottagandet av nyanlända och en lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser. Målgruppen för reformen kommer att vidgas framöver. Andra viktiga integrationsåtgärder är satsningar på validering, förstärkningar av Sfi, instegsoch nystartsjobb, satsningar på utökad undervisningstid för nyanlända skolelever och satsningar riktade mot utanförskapsområden. Statistik Arbetsmarknadsstatistik utrikes födda år: o Antal sysselsatta: personer o Sysselsättningsgrad: 56,2 procent o Arbetslöshet: 15,8 Asylansökningar 2012 Anhöriginvandring 2012 Månad 2012 Avgjorda Bifall Avslag Bifallsande l Jan % Feb % Mar % Apr % Maj % Jun % Jul % Aug % Sept % Okt % TOTALT: % Anhöriga totalt Anhöriga till flyktingar Kärleksinvandrare Etablerad anknytning Hushållsgemenskap 355 Adoptivbarn, ensamkommande barn, föräldrar till ensamkommande barn Antal Beviljade 3 923

3 Vanliga frågor Hur stor är egentligen invandringen, kan man prata om massinvandring? Den största grupp som kommer till Sverige är hemvändande svenskar, dessa utgör ca 20 procent av den totala invandringen, en stor del av uppehållstillstånden som ges är även till kärleksinvandrare. Sverigedemokraterna använder sig av siffror som nästan invandrare kommer till Sverige varje år. Men sanningen ör att söker asyl och av dem får ca 30 procent uppehållstillstånd. (Även om prognoserna för nästa år har skrivits upp.)15 procent av Sveriges befolkning är idag invandrade enligt SCB, och det inbegriper invandrare från våra nordiska grannländer. SCB gör även bedömningen att till 2050 kommer vi att ha knappa 18 procent invandrade till landet. Man ska också ha i åtanke i sammanhanget att de största flyktingströmmarna från exempelvis Syrien kommer till omkringliggande relativt sett mycket fattiga länder. Vad kostar invandringen? De officiella kostnaderna för invandringen kan sägas härstamma från två separata budgetposter och de ligger på 9, 5 miljarder för migrationsområdet och 10, 5 miljarder för integrationsområdet. Tillsammans blir detta ca 20 miljarder kronor. Det är inte entydigt hur invandringen påverkar offentliga finanser. Beräkningar visar att det är större kostnader än intäkter men de behandlar endast individnivån och säger inget om tillväxt, handel eller företagande. Det finns forskning som även tyder på att export och import ökar då kontakter mellan nya länder knyts. Är det sant att Migrationsverket nu förutspår stora ökningar av volymerna i asylsökningen och framförallt i anhöriginvandringen? Vad gör regeringen åt det? Ja prognoserna har skrivits upp. I den senaste rapporten från Migrationsverket reviderar de prognosen från till i år. Huvudscenariot i prognosen är år 2012 och Anhöriga till somalier i Sverige kommer efter dom i Migrationsöverdomstolen, som innebär att Sverige nu accepterar DNA tester som styrkt identitet, åter kunna ansluta till sina anhöriga i Sverige. Vi accepterar inte några somaliska id-handlingar. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att återkomma vid behov. Hur ska vi ordna boende till alla de som väntas enligt Migrationsverkets senaste prognos? Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete mellan Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Migrationsverket och kommuner och landsting för att snabba upp boendeprocessen. Regeringen har också för avsikt att införa en prestationsbaserad ersättning till kommuner som sluter avtal om flyktingmottagande så att fler kommuner tar emot nyanlända. Kommuner ska också kunna få kostnadstäckning för hyreskostnader som uppstått innan nyanlända har haft möjlighet att flytta in. Boendefrågan kommer att vara en stor utmaning inför framtiden. När det gäller bristen på platser för ensamkommande barn tillsatte regeringen 2011 en utredning kring bestämmelserna om mottagandet. Utredningen fick i uppdrag att se över eventuell utvidgning av Migrationsverkets möjligheter till anvisning till kommun där avtal saknas. Utredningens förslag bereds inom regeringskansliet.

4 Hur bidrar staten till kommunernas kostnader för nyanlända? Staten ersätter kommuner och landsting för mottagande av vissa nyanlända. Stödet innefattar bland annat en grundersättning för mottagande kommuner, en schablonersättning per person, viss ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård. Den statliga ersättningen gäller för samma målgrupp som etableringslagen (dock utan avgränsning i ålder). I och med att regeringen avser att vidga målgruppen för etableringsersättningen kommer ersättningarna att öka i motsvarande mån. Det statliga ansvaret ökar också genom att nyanlända som avslutat sina etableringsinsatser trots detta inte fått jobb kommer att kvalificera direkt till jobboch utvecklingsgarantin där de erhåller aktivitetsstöd. Viktigast för att lätta kommunernas försörjningsbörda är att påskynda nyanländas etableringen för utrikes födda och här har Alliansen genomfört en rad reformer. Varför kommer så många till Sverige? Är trycket verkligen rättvist fördelat mellan EU stater? Ja, trycket är ojämnt fördelat men generellt högt på de flesta schengenstater. Olika länder har olika högt söktryck och i Sverige har vi högt tryck från bland annat Somalia, Afghanistan och Syrien på grund av ovan nämnda anledningar. Tyskland emottar exempelvis 47 procent av alla irakiska asylsökande och 40 procent av alla iranier som söker sig till Europa. Italien får 55 procent av alla ansökningar från Senegal. Därför kan det ses som att Sverige har en hög sökfrekvens från vissa länder, vilket är sant, men andra länder har högre frekvens från andra nationaliteter. Sverige driver aktivt frågan om ökad solidariteten mellan medlemsstaterna. Här är ett gemensamt asylsystem inom EU avgörande. Varför har Sverige ett ansvar att ta emot asylsökande? Finns det en gräns för hur många vi kan ta emot? Sverige har ett moraliskt ansvar att erbjuda skyddsgrund för människor som flyr undan tortyr, krig och förföljelse och därför har vi skrivit under ett antal internationella konventioner, det innebär att alla har rätt att söka och få sin sak prövad. Hur kommer det sig att vi är så mycket mer engagerade och ambitiösa i flyktingfrågan och i asylprocessen än våra nordiska grannländer? Historiskt sett är Sverige ett invandringsland, vilket spelar in på hur vi ser på invandring idag. Vi Moderater tror att rörlighet över gränser gynnar tillväxten. Sverigedemokraterna brukar vara snabba med att jämföra oss med vårt grannland Danmark. Jämförelsen är i sak dock orättvis då Danmark inte har samma förutsättning rent lagstiftningsmässigt som Sverige då de i samband med inträdet i EU förhandlade sig till vissa undantagsregler. De behöver exempelvis inte följa EU:s familjeåterföreningsdirektiv vilket innebär att de kan säga nej till anhöriginvandring. Uppgifter florerar kring rikliga ersättningar för asylsökanden. Vad stämmer egentligen? Ersättningarna till asylsökanden är relativt sett låga, ca 70 kronor per dag och vuxen vilket ska täcka allt. Per barn får man tillägg som sedan halveras från och med det tredje barnet. För den som bor i Migrationsverkets regi där mat från boendet ingår får man 24 kronor per dag och vuxen. Dagersättningsnivåerna kan även sänkas om den sökande inte medverkar till att fastställa identitet eller försvårar utredningen av ärendet. Vad gäller egentligen angående försörjningskravet för anhöriginvandring? 2008 införde regeringen ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. Detta är ett villkor för att en utlänning ska få tillstånd att stanna i Sverige på grund av anknytning till någon som redan är i

5 landet. Detta innebär att personen ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och Utöver det finns krav på lämplig bostad. Försörjningskravet gäller i dagsläget inte för barn och deras föräldrar, utlänningar som bott i Sverige i mer än fyra år, flyktingar eller vissa grupper som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Endast en procent av dem som kommer till Sverige på grund av anknytning här omfattas av försörjningskravet, migrationsministern har dock tagit ett första steg mot en översyn av omfattningen. Vad görs åt Migrationsverkets långa handläggningstider? Under Alliansens tid har handläggningstiderna på Migrationsverket kortats från nio månader till fyra. Om ärendet överklagas följer en naturlig ökning av väntetiden. I årets budget föreslår regeringen att en fjärde migrationsdomstol inrättas vilket kommer att korta ledtiderna. Hur ser regeringen till att de som fått avslag från Migrationsverket verkligen lämnar landet? I maj 2012 trädde återvändandedirektivet i kraft. Syftet med direktivet är att alla i EU ska ha samma regler kring återvändande av personer som fått avslag på sin asylansökan. Det innebär bland annat att alla personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte självmant lämnar landet inom angiven tid får ett återreseförbud giltigt i samtliga Schengenstater i högst fem år. Regeringen gav 2009 uppdrag åt Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och kriminalvården att samarbeta i avoch utvisningsärenden. Regeringen arbetar för att få till stånd återtagandeavtal där länder förbinder sig att ta emot de som Sverige avvisat eller utvisat i en asylprocess. Återtagandeavtalet är till för att reglera vad som behövs för att underlätta av- eller utvisning. Hur stor är kostnaden för tillståndslösa (så kallade gömda och papperslösa) Är kommunerna de som ska stå för notan? Staten kommer att ge kommunerna ett statsbidrag för skolfinansieringen för barn som befinner sig i landet utan tillstånd. I budgeten för 2013 föreslår regeringen 25 miljoner för 2013 och 50 miljoner per år från och med Stämmer det att de ensamkommande flyktingbarnen ofta är över 18 år? Diskussionen kring ensamkommande barn är onödig. Bedöms man ha skyddsskäl eller flyktingskäl spelar ålder ingen roll. Skillnaden mellan barn och vuxen framträder i de speciella insatser som barn har rätt till exempelvis gode män. Ålder fastställs genom så kallade åldersorienterade samtal med Migrationsverket och i sällsynta undantagsfall görs medicinska bedömningar. Beaktas verkligen barns bästa i asylprocessen? Den nya utlänningslagen har en portalparagraf där barnens bästa ingår. Ofta framförs argument för att vi i svensk lag ska införa FN:s barnkonvention. Detta är inte rätt väg att gå. Svensk lagstiftning är idag i många fall mycket mer generös än FN:s konvention, ett exempel på detta är att åldersgränsen för deltagande i väpnade konflikter är 15 i FN:s konvention i relation till 18 i svensk lag. Vad gör Alliansen för att minska segregationen? Att människor med utländsk bakgrund bor i samma område är i sig inte ett problem. Däremot är det ett problem när barn växer upp i en omgivning där förebilder saknas, där få har jobb eller får ett arbete som motsvarar hans eller hennes kompetens och där uppgivenhet och bidragsberoende får fäste. För att komma tillrätta med dessa problem krävs en politik för fler jobb i första hand. Alliansen gör även riktade satsningar mot dessa områden. 100 miljoner årligen avsätts för att stimulera kommunernas arbete för att minska utanförskapet i de femton mest utsatta stadsdelarna. Bidraget fördelas efter hur resultaten inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd utvecklas.

6 Ett förslag om skattelättnader för företag i stadsdelar med brett utanförskap bereds också av regeringen. Motverkar inte EBO för asylsökande integrationen? Rätten att bo i eget boende under asyltiden, s.k. EBO, infördes under regeringen Bildt bodde 60 procent i eget boende (d.v.s. oftast hos släkt och vänner) är läget det omvända 60 procent bor i Migrationsverkets ABO anläggningsboende, vilket är mycket mer kostsamt för staten. Med tanke på att handläggningstiderna för asylärenden legat på historiskt korta 114 dagar under 2012 är sannolikt själva tiden i EBO inte avgörande för integrationen. Hur ser sysselsättningen ut bland utrikes födda? Vad gör Alliansen för att öka sysselsättningen? En majoritet av all utrikes födda i arbetsför ålder har ett jobb att gå till. Samtidigt är arbetsmarknadssituationen för utrikes födda generellt sett bekymmersam, även om variationen inom gruppen är mycket stor. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda uppgick till 56,2 procent 2011, jämfört med 67,7 procent för inrikes födda. Samma år var arbetslösheten bland personer födda utanför Europa cirka 21,5 procent, för personer födda inom Europa cirka 10,5 procent vilket kan jämföras med 5,9 procent bland inrikes födda. En positiv utveckling är att sysselsättningen ökat sju kvartal i rad för utrikes födda (vid jämförelse med motsvarande period föregående år) enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet Alliansen har gjort en rad reformer för att öka sysselsättningen bland utrikes födda. Den generella politiken för ökad sysselsättning har varit central. Genom nystarts- och instegsjobb har trösklarna till arbetsmarkanden sänkts och RUT-avdraget har bidragit till fler jobb inom en sektor där många utrikes födda jobbar. Med etableringsreformen har mottagandet av nyanlända fått ett tydligare fokus på arbete. Skyddsbehövande och deras anhöriga har rätt till en etableringsplan med insatser på heltid som minst innefattar Sfi, samhällsorientering och arbetsföreberedande insatser. Regering har för avsikt att utöka målgruppen för etableringsinsatserna. En utredning har nyligen presenterat förslag på hur utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden ska förbättras. Som en följd av den har bland annat föräldraförsäkringen ändrats så att utrikes födda föräldrar snabbare kan delta i arbetsförberedande insatser. Hur påverkar invandringen sysselsättning och löner för inrikes födda? På lång sikt är det främst utbudet av arbetskraft som bestämmer sysselsättningen. Dessutom visar forskning att invandring bidrar till ökad utrikeshandel och därmed ökad tillväxt genom att personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer. Få svenska studier har gjorts som har kunnat visa på invandringens effekt på lönerna bland den infödda befolkningen. En svensk studie visar på mycket små positiva effekter av invandring på inföddas inkomster. Andra svenska forskare har visat att 90-talets invandring till Sverige inte hade någon effekt på lönespridningen. Varför ska vi ha arbetskraftsinvandring när vi har hög arbetslöshet? För att framtidens välfärd ska kunna upprätthållas behövs fler som jobbar i Sverige, oavsett om de är födda här eller inte. Men vi kommer också att se en mer generell brist på arbetskraft under de kommande åren på grund av att vi blir allt fler äldre i befolkningen. Oavsett konjunktur finns också flaskhalsar som hindrar företag och branscher från att vidareutvecklas och växa. Brist på arbetskraft kan paradoxalt nog leda till högre arbetslöshet, eftersom företag som inte kan utvecklas inte heller kan nyanställa.

7 Stämmer det att majoriteten av invandrarna uppbär försörjningsstöd? Nej, det stämmer inte. Enligt uppgifter från SCB var andelen av alla utrikes födda som uppbar långvarigt försörjningsstöd (minst 10 månader utan andra bidrag/stöd) 3 procent bland utrikes födda år Stämmer det att bidragen till invandrare är högre än till svenskar? Generellt gäller att utrikes födda personer har rätt till samma ersättningar som inrikes födda personer efter att uppehållstillstånd beviljats. Under den första tiden får dock vissa nyanlända som deltar i etableringsaktiviteter en s.k. etableringsersättning som uppgår till cirka 6500 kronor i månaden. Utöver detta tillkommer ett extra stöd för barn och ett bostadstillägg. Ersättningarna är dimensionerade i nivå med försörjningsstödet. Stämmer det att majoriteten av invandrarna som kommer nu har låg utbildningsnivå, och hur stödjer vi dem? Skillnaden på utbildningsnivå skiljer sig mycket beroende på vilket land personerna kommer ifrån. Asylsökande och anhöriga från länder med långvariga konflikter har av naturliga skäl ofta en lägre utbildning. Andelen som hade en utbildning motsvarande 3 års gymnasium bland inrikes och utrikes födda 2011 var 55,9 respektive 48,5 procent. Bland dem som var inskrivna i etableringsuppdraget i utgången av april 2012 (dvs. skyddsbehövande och anhöriga som kommer inom två år) hade över hälften endast en förgymnasial utbildning som var kortare än 9 år. För att möta behovet av insatser för personer med kort utbildning föreslår regeringen i budgeten för 2013 att ett praktiskt basår införs för nyanlända invandrare som är över 30 år och har högst nio års utbildning. Basåret ska bestå av arbetsträning som kan kombineras med yrkesinriktad svenskundervisning, sfi och teoretisk utbildning inriktad mot behoven på den aktuella arbetsplatsen. För det andra införs en möjlighet för personer som omfattas av etableringsreformen och som har behov av mer handledning än vad de kan få på en vanlig praktikplats att få arbetsträning. För att öka efterfrågan på utrikes födda på arbetsmarknaden föreslås även vissa förstärkningar av instegsjobben. Satsningar på jobb som inte kräver långa utbildningar som RUT-avdraget och sänkt restaurangmoms är viktiga för denna grupp. Vad är alternativet till regeringens politik? Socialdemokraterna har endast ett fåtal förslag på migrationsområdet om diverse utredningar men inget ändrat ramanslag eller förslag på skarpa skiften i politiken. Sverigedemokraterna bedriver en politik där migration enbart ses som en kostnad och beräknar kunna minska utgiftsområdet i årets budget med hälften för att 2016 sänka anslagen med ca 8 miljarder. Inom integrationspolitiken har oppositionspartierna få förslag för en förbättrad integration om man ser till deras alternativa budgetpropositioner. Socialdemokraterna har inga konkreta förslag utöver att dra ned på några av regeringens satsningar, samma sak gäller Miljöpartiet. Sverigedemokraternas lösning på integrationsproblemen är att strypa invandringen det är varken en önskvärd, human eller realistisk politik. Att integrationsfrågorna har så låg prioritet är anmärkningsvärt eftersom en bättre integration är centralt för ett minskat utanförskap och för att säkra finansieringen av välfärden i framtiden.

8 Ordlista Anhöriginvandring Invandring på grund av anknytningsperson i Sverige. Barn, makar och föräldrar till barn under 18 år har rätt att återansluta till sin familj i Sverige. Anläggningsboende (ABO) Boende som Migrationsverket anordnar för asylsökande under väntetiden. Asyl Ett uppehållstillstånd som ges till utländsk medborgare därför att han/hon är flykting enligt utlänningslagen. Asylsökande Utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse men som ännu inte fått sin ansökan prövad. Avvisning Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas innan det vunnit laga kraft. Dublinförordningen är det regelverk som definierar första-landets ansvar i asylfrågor, det vill säga det första land i vilket man ansökt asyl har ansvar för processen. För att undvika att individer skickas mellan olika EU medlemsstater utan att erhålla prövning i sitt ärende men även för att undvika att flera länder går igenom samma processer till följden av onödiga kostnader. Eget Boende (EBO) Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boende på egen hand exempelvis hos släkt eller vänner. Etableringsreformen Den största reformen på integrationsområdet på 25 år som genomfördes 2010 och innebar ett ökat fokus på jobb i mottagandet av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret från kommunerna och alla nyanlända fick en lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser såsom svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Flykting Utlänning som sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. Försörjningskrav I fall av anhöriginvandring kan anknytningspersonen i Sverige beröras av ett försörjningskrav. I de fall man berörs innefattar det att man ska ha egen försörjning samt att man ska kunna förse samtliga som anländer i efterhand med lämplig bostad. Genèvekonventionen Internationell flyktingkonvention från 1951 som reglerar flyktingars rättsliga ställning. Enligt konventionen är man flykting om man riskerar förföljelse på grund av: - Ras - Nationalitet - Religiös eller politisk uppfattning - Kön - Sexuell läggning eller - Tillhörighet till viss samhällsgrupp Nyanländ utrikes födda personer som varit folkbokförda i Sverige en kortare tid. Oftast avses personer som sökt fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andraskyddsbehov eller av humanitära skäl, och deras närmast anhöriga. Tillståndslösa Gruppen tillståndslösa inkluderar alla de som av olika skäl befinner sig i landet utan tillstånd. Det kan handla om personer som är gömda sedan avslag på ansökan om uppehållstillstånd men det kan också handla om de människor som sedan ankomst i Sverige inte haft kontakt med myndigheter, det vill säga de som aldrig sökt asyl eller uppehållstillstånd.

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken

Rapport 2015-02-13. En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Rapport 2015-02-13 En delrapport från Folkpartiet: Stärkt arbetslinje i integrationspolitiken Sverige ska vara en humanitär stormakt och asylrätten ska värnas Sverige ska vara en humanitär stormakt. Vi

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson

Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson Bakgrund Migrationsverket har tagit kontakt med fastighetskontoret Piteå kommun under hösten 2011 utifrån

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Disposition Hur ser arbetsmarknadssituationen ut idag? Vad påverkar situationen för utrikes födda?

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Problemet: Det finns ett omfattande och ökande kompetensförsörjningsbehov på både kort och lång sikt inom stora delar

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Vi, samtliga 8 partier i kommunfullmäktige, anser att satsningar på barn och ungdom är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhället.

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Jämställdhet och. 13 nyanlända invandrares etablering

Jämställdhet och. 13 nyanlända invandrares etablering Jämställdhet och 13 nyanlända invandrares etablering Förslag till statens budget för 2016 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Jämställdhet

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik 10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik Något är skevt i vår samtid. Främlingsfientligheten har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE. 35 åtgärdsförslag 1

35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE. 35 åtgärdsförslag 1 35 åtgärdsförslag FÖR ETT HÅLLBART ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGANDE 35 åtgärdsförslag 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting föreslår en rad förbättringar av det svenska asyl- och flyktingmottagandet. De

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer