Bruksanvisning Prator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Prator"

Transkript

1 Version: 7 Skapad: Godkänd Datum/Sign: /Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator

2 Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av Dokument skapat Mikael Gustafsson Ny logotype samt ändring av bolagsnamn Monica Bofred Ändrat huvud och fot Monica Bofred Ändringar efter feedbackflöde och frisläppningsmöte Monica Bofred Omformuleringar av copyright texten Anette Menzinsky Varningstext ang. spara information Göran Moberg Markerat ändringsbehov av användarmanual. Ändrat rubrik till Prator 3. Monica Bofred Ändrat dokumentnamn i foten Monica Bofred Bytt till rätt bolagsnamn för ansvarig tillverkare Anette Menzinsky Uppdaterat inför version 4.0 Monica Bofred Inga ändringar gällande version Gudrun Söderlind Granskad i version Monica Bofred EVRY Healthcare 2014 Sida 2/17

3 https://jira.healthcare.evry.se/browse/praat-177 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinformation 6 2 Förklaring av symboler och märkning 8 3 Produktöversikt Avsedd användning Beskrivning av Prator 9 4 Nödhantering Om fel uppstår Problem med datanätverket Åtgärder: Strömavbrott Åtgärder: Programstopp Åtgärder: Manuella rutiner 11 5 Handhavande Inloggning/utloggning Logga in första gången Logga in fortlöpande Logga ut Automatisk utloggning Låsa/låsa upp Säkerhet Användarnamn Byte av lösenord Glömt lösenord Säkerhet Användning 13 6 Varningsmeddelanden och information Varningar i Prator Avliden 14 7 Tillbehör 14 8 Underhåll Felmeddelanden och åtgärder 15 9 Tekniska specifikationer (avser klient) 15 EVRY Healthcare 2014 Sida 3/17

4 9.1 Hårdvara Operativsystem Mjukvara Avfalls och skrotningshantering 16 EVRY Healthcare 2014 Sida 4/17

5 Copyright, 2015 EVRY Healthcare Systems AB Alla rättigheter, inklusive samtliga immateriella rättigheter, till: (i) den programvara som beskrivs i denna bruksanvisning, inklusive eventuella uppdateringar och nya versioner därav ( Programvaran ); (ii) denna bruksanvisning ( Bruksanvisning ); samt (iii) samtliga användarmanualer för Programvaran, vilket inkluderar men inte är begränsat till manualer för Programvarans installation, konfigurering och användning ( Användarmanualer ); tillkommer EVRY Healthcare Systems AB ( EVRY ) och dess licensgivare. All kopiering av Programvaran är förbjuden, med undantag av sådan kopiering som är tillåten enligt tvingande lag. Användning av Programvaran förutsätter innehav av en giltig licens till Programvaran. Utöver de särskilda villkor och begränsningar som framgår av tillämpligt licensavtal så skall Programvaran användas i överensstämmelse med Bruksanvisningen, tillämpliga Användarmanualer samt EVRYs eventuella övriga skriftliga instruktioner avseende Programvaran. Användning av Programvaran får endast ske för avsett ändamål och uteslutande av sådana användare som har genomgått, vid var tid, föreskriven obligatorisk användarutbildning för Programvaran ( Certifierad Användare ). För den händelse det uppstår ett allvarligt fel i Programvaran som medför uppenbar risk för skada på person eller egendom, så äger EVRY rätt att begära att all användning av Programvaran, eller del därav, upphör temporärt till dess att felet i Programvaran har åtgärdats. Denna Bruksanvisning samt Användarmanualerna uppdateras från tid till annan, bland annat i samband med att en ny version av Programvaran tillgängliggörs. Senast tillämpliga versioner av Bruksanvisningen samt Användarmanualer finns tillgängliga i programmet. Användaren är skyldig att säkerställa att Programvaran alltid används i enlighet med senast tillämplig version av Bruksanvisningen samt respektive Användarmanual. Användning av Programvaran i strid med Bruksanvisningen, tillämpliga Användarmanualer och/eller EVRYs övriga instruktioner avseende Programvaran och dess användning kan förorsaka skada på person eller egendom. EVRY tar inget annat ansvar för Programvaran eller dess användning än det ansvar som uttryckligen följer av tillämpligt licensavtal eller som i övrigt åvilar EVRY enligt tvingande lag. Med undantag för de garantier som uttryckligen framgår av licensavtalet så tillhandahålls Programvaran i befintligt skick och EVRY friskriver sig ifrån alla övriga garantier avseende Programvaran, inklusive underförstådda garantier, vilket inkluderar men inte är begränsat till garantier om viss funktionalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller immaterialrättsintrång. EVRY tar vidare inget ansvar för förlust eller skada, vare sig direkt eller indirekt, som förorsakas av Programvaran eller dess användning med undantag för sådant ansvar som uttryckligen åvilar EVRY enligt tillämpligt licensavtal och tvingande lag. EVRY tar inte i något fall ansvar för skada eller förlust som har orsakats på grund av att Programvaran har använts: (i) av part som inte innehar en giltig licens till Programvaran; (ii) av andra användare än utbildade Användare; (iii) för annat ändamål än avsett ändamål; eller (iv) i strid med senast tillämpliga versioner av Bruksanvisningen, tillämpliga Användarmanualer samt eventuella övriga skriftliga instruktioner ifrån EVRY och EVRY skall EVRY Healthcare 2014 Sida 5/17

6 hållas skadeslös för sådan skada samt förlust som EVRY förorsakas med anledning av sådan icke tillåten användning av Programvaran. 1 Säkerhetsinformation Följ alltid tillverkarens instruktioner. Läs hela bruksanvisningen och följ anvisningarna innan ni börjar använda Prator för första gången. Bruksanvisningen har skrivits för att säkerställa att ni ska kunna hantera Prator på ett säkert och korrekt sätt. Prator mjukvaran är avsedd att användas av kvalificerad personal som har grundläggande kunskaper i att arbeta i Microsoft Windows miljö och noggrant läst bruksanvisningen samt genomgått grundutbildning på Prator. Prator är ett IT-stöd för hantering av samordnad vårdplanering, t.ex. samordnad planering vid utskrivningsklar ( SPU ) samt samordnad individuell plan ( SIP ) när det gäller de dokument som används för att stödja processen mellan olika aktörer inom slutenvården, primärvården och kommun. Att spara information från Prator lokalt eller på annan plats än i Prator självt innebär en risk för att informationen tillgängliggörs till obehöriga. För riktlinjer angående detta hänvisas till er lokala IT-policy. Prator är en mjukvara som är avsedd att installeras och köras på en dator, och har i sig själv ingen elektrisk anslutning. För information om typ och grad av elektrisk isolation, IP klassning etc. hänvisas därför till den medföljande dokumentationen för datorn. Då Prator används i en ofta komplex datanätverksmiljö så finns det risk för att avbrott skulle kunna uppstå. Dessa avbrott kan t.ex. bero på problem med datanätverket, programstopp, strömavbrott etc. Den ansvariga organisationen (kunden) skall därför upprätta manuella rutiner (t.ex. blanketter på papper) som kan vidtas i händelse av avbrott. Dessa manuella rutiner ska användas för att kunna fortsätta arbetet med processerna på ett ordnat och säkert sätt. Denna manuella hantering får sedan i efterhand läggas in i Prator. Varje vårdenhet behöver se över sitt behov av manuella rutiner. Datorer som används för att köra Prator skall uppfylla säkerhetskraven i IEC (säkerhet för informationsteknik utrustning) eller motsvarande standard. Avståndet mellan patient och dator skall alltid vara mer än 1.5 meter. Om avståndet mellan patient och dator kommer att vara kortare än 1.5 meter så skall datorn uppfylla säkerhetskraven i IEC (Säkerhet för medicinteknisk utrustning). Detta för att säkerställa elsäkerheten för patienten. Observera att anslutning av ett elektroniskt beslutsstöd till ett nätverk/datakoppling som inkluderar annan utrustning/mjukvara kan resultera i tidigare oidentifierade risker för patienter, användare eller tredje part. Den ansvariga organisationen EVRY Healthcare 2014 Sida 6/17

7 (kunden) bör identifiera, analysera, utvärdera och kontrollera dessa risker. Eventuella ändringar i nätverket/datakopplingen kan ge upphov till nya risker och kräva ytterligare analys. Ändringar i system kan t.ex. vara: o Ändringar av nätverkets/datakopplingens konfiguration; o Anslutning av ytterligare utrustning/mjukvara/delar till nätverket/datakopplingen; o Urkoppling av utrustning/mjukvara/delar från nätverket/datakopplingen; o Uppdatering av utrustning/mjukvara som är anslutna till nätverket/datakopplingen; o Uppgradering av utrustning/mjukvara som är anslutna till nätverket/datakopplingen; Observera att om ändringar utförs på produkten Prator av den ansvariga organisationen (kunden) utan skriftligt medgivande från EVRY Healthcare Systems AB så är kunden ansvarig för att följa alla nödvändiga regulatoriska steg för att sätta en sådan modifierad medicinteknisk produkt i drift. För information om vilken typ av anslutning till nätspänningen som krävs och hur anslutningen till nätspänningen bryts så hänvisas till den medföljande dokumentationen för datorn/servern. Vid en nödsituation är det alltid möjligt att bryta nätspänningen till datorn/servern genom att dra ur stickkontakten/kontakterna från eluttaget eller ta ur batterierna och laddaren (för bärbara datorer). Observera att datorn som används för att köra Prator kan vara känslig för elektromagnetiska fält och andra störningar. Utsätt därför inte datorn/servern för elektromagnetiska fält (t.ex. mobiltelefoner, privatradio och andra former av radiokommunikation och/eller elektromagnetiska fält) som överstiger de applicerbara standarderna för informationsteknikutrustning. Sådana elektromagnetiska fält skulle kunna påverka datorns/serverns prestanda. Störningarna avtar med avståndet till utrustningen, var därför försiktig vid placering av dator, dragning av kablar och användning av störande utrustning i närheten av datorn. Eftersom mjukvaran Prator inte består av någon fysisk produkt så krävs ingen rengöring/desinfektion. OBS, rengöring och desinfektion av dator (tangentbord, pekdon etc.) som används för att köra Prator kan dock behövas. För dator som uppfyller kraven i IEC så ska information om rengöring finnas i den medföljande dokumentationen för datorn/servern och för information om desinfektion kontakta den ansvariga för vårdhygien på kliniken eller följ klinikens fastställda rutiner för desinfektion av informationsteknik utrustning. För dator som uppfyller kraven i IEC så finns information om rengöring och desinfektion i den medföljande dokumentationen för datorn/servern. Om en batteridriven dator används (t.ex. laptop) så försäkra er om att instruktioner för laddning och underhåll sköts noggrant (finns i den medföljande dokumentationen för datorn). För information om underhåll och teknisk information kring datorutrustning hänvisas till den tekniska manualen för datorn. EVRY Healthcare 2014 Sida 7/17

8 Förklaring av symboler och märkning Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter. Följ instruktionerna i bruksanvisningen. Produktens artikelnummer. EVRY Healthcare 2014 Sida 8/17

9 2 Produktöversikt 2.1 Avsedd användning Prator är avsedd att användas som ett planeringsverktyg och meddelandehanterare mellan slutenvård, primärvård, psykiatrisk öppenvård samt kommunen och stödjer processen med att ta fram en gemensam vårdplan för patienten efter vistelse hos slutenvården. 2.2 Beskrivning av Prator IT-stödet Prator styr samspelet mellan de olika parterna inom hälsovården och kommunen vid processer kring upprättande av samordnad vårdplaner, t.ex. Samordnad Planering för Utskrivningsklara patienter ( SPU ) och processen för Samordnad Individuell Plan ( SIP ) och dess olika användningsområden. Utöver upprättande av planer används Prator även för patientknuten, säker kommunikation mellan vårdgivare och verksamhetsföreträdare. I Prator finns funktioner för att skapa inskrivningsmeddelanden, kalla till vårdplanering, skapa en vårdplan för alla aktörers yrkesgrupper samt hantera utskrivning. I vårdplanen dokumenterar respektive yrkesgrupp information om patientens medicinska tillstånd, behandlingsåtgärder, hjälpbehov, kognitivförmåga, ADL-status etc. Det finns även en översikt som visar de patienter /ärenden som finns inlagda. Prator är en web-applikation dvs. installationerna är inte gjorda fysiskt hos användaren utan kunden ges tillgång till produkten via en Internet-anslutning. 3 Nödhantering 3.1 Om fel uppstår Prator kommunicerar med databasen via en Internet-anslutning över ett datanätverk. Detta innebär att det är flera olika tekniska komponenter som måste fungera för att Prator ska fungera. Det innebär också att fel kan uppstå på en eller flera av dessa komponenter. Nedan beskrivs de fel som skulle kunna inträffa och åtgärder för hur dessa fel ska hanteras av slutanvändaren. 3.2 Problem med datanätverket Om datorn har problem med anslutningen till datanätverket så kommer det upp ett felmeddelande så snart användaren försöker starta eller läsa och skriva till Prator. EVRY Healthcare 2014 Sida 9/17

10 Felmeddelandet kan se ut enligt bild nedan: Felmeddelandet innebär att ingen kontakt finns med datanätverket och att ingen information kan sparas till eller läsas från Prator. Detta kan bero på t.ex. på utdragen nätverkskabel, fel på nätverket, överbelastat nätverk, fel på Internet-anslutningen eller problem med datanätverkets server Åtgärder: 1. Kontakta lokalt support/lokal drift. 2. Om felet inte kan lösas snarast så behöver användaren gå över till att använda de manuella rutiner som ska finnas för att hantera samordnad vårdplan vid avbrott. 3. Så snart problemet med datanätverket är löst så behöver användaren kontrollera att senast inmatade patientdata/informationen har lagrats i Prator. Om informationen inte har sparats i systemet så behöver den matas in igen Strömavbrott Om det skulle inträffa ett strömavbrott och datorn inte har batteri back-up (lap-top) eller är ansluten till reservkraft så kommer datorn att sluta att fungera. Detta innebär att ingen kontakt finns med Prator och att ingen information kan sparas till eller läsas från databasen Åtgärder: 1. Kontakta lokal support/lokal drift. EVRY Healthcare 2014 Sida 10/17

11 2. Om felet inte kan lösas snarast så behöver användaren gå över till att använda de manuella rutiner som ska finnas för att hantera samordnad vårdplan vid avbrott. 3. Så snart problemet med datanätverket är löst så behöver användaren kontrollera att senast inmatade patientdata/informationen har lagrats i Prator. Om informationen inte har sparats i systemet så behöver den matas in igen. 3.3 Programstopp Om Prator slutar att fungera eller inte reagerar på knapptryckningar så kan det bero på att programmet har stannat, etc. Programmet behöver då startas om Åtgärder: 1. Kontakta lokal support/lokal drift. 2. Följ de instruktioner som finns när det gäller felrapportering som att t.ex att försöka upprepa händelsen för att kunna ta skärmdump och skriva felrapport. 3.4 Manuella rutiner Då Prator används i en ofta komplex datanätverksmiljö så finns det risk för att avbrott skulle kunna uppstå. Dessa avbrott kan t.ex. bero på problem med datanätverket, programstopp, strömavbrott etc. Den ansvariga organisationen (kunden) skall därför upprätta manuella rutiner (t.ex. blanketter på papper) som kan vidtas i händelse av avbrott. Dessa manuella rutiner ska användas för att kunna fortsätta arbetet med den samordnade vårdplanen på ett ordnat och säkert sätt. Denna manuella vårdplanering får sedan i efterhand läggas in i Prator. Varje vårdenhet behöver se över sitt behov av manuella rutiner. 4 Handhavande 4.1 Inloggning/utloggning Logga in första gången Starta Prator genom att dubbelklicka på den länk som gäller inom er verksamhet för att nå Prator. Prator stödjer två olika sätt att logga in. Vilket sätt som används beslutas av verksamheten. Inloggning med SITHS-kort Inloggning med lösenord. Inloggningsförfarandet beskrivs i detalj i användarmanualer. EVRY Healthcare 2014 Sida 11/17

12 Inloggning med SITHS-kort: SITHS-kortet sätts in i kortläsare. Användaren väljer aktuellt certifikat och klickar OK. Säkerhetskod anges och man klickar därefter på knappen Jag legitimerar mig. Inloggning med lösenord: En inloggningsvy visas, där väljs vilken organisation som man önskar logga in i. Som ny användare i Prator anges det användarnamn och det lösenord som erhållits från systemadministratören. Klicka på knappen Logga in. Du kommer sedan bli ombedd att byta lösenord. Ange det nya lösenordet samt bekräfta och klicka på knappen Ändra Lösenord. Det finns regler för hur lösenordet skall se ut, den informationen erhålls av den systemansvarige. Därefter sker automatisk återgång till inloggningsbilden Logga in fortlöpande Som ovan men ej byte av lösenord Logga ut I Översikten väljs Logga ut som ligger som första rad i vallistan för val av önskad enhet som användaren skall jobba med. Om någon dialog är uppe i någon startad applikation, måste den avslutas först. Varning: Om du håller på att skriva in eller uppdatera text måste du trycka på knappen Spara, annars kommer aktuell text ej att lagras i Prator Automatisk utloggning I Prator kan systemadministratören ange hur länge ( 60 min) en användare kan vara inloggad i Prator utan att vara aktiv. Efter angiven tidpunkt låses applikationerna och ny inloggning måste ske för att kunna jobba vidare i Prator. Sessionstiden förlängs med 60 min varje gång användaren gör något i Prator tex. trycker på knappen Spara, byter skärmbild. Varning: Om du håller på att skriva in eller uppdatera text och ej trycker på knappen Spara inom 60 min, kommer aktuell text ej att lagras i Prator. OBS, när arbetet med den samordnade vårdplanen är klart, eller om dator lämnas utan uppsikt eller i en miljö där det finns risk för att obehöriga skulle kunna läsa eller ändra information i Prator så måste datorn låsas eller användaren logga ut. Detta för att skydda känsliga personuppgifter och vårdinformation. EVRY Healthcare 2014 Sida 12/17

13 4.2 Låsa/låsa upp Görs enligt den lokala instruktion som finns på din arbetsplats. 4.3 Säkerhet Användarnamn I de fall användarnamn är aktuellt blir varje användare tilldelade en användare id och ett lösenord av systemadministratören som används för att logga in i Prator Byte av lösenord Om lösenordet ska bytas så görs detta genom att markera fliken Administrera som då visar en skärmbild där byte av lösenord kan ske. Ange nuvarande lösenord samt nytt och bekräfta genom att ange nytt lösenord. Avsluta med att trycka på knappen Ändra Lösenord Glömt lösenord Kontakta systemansvarig för att få ett nytt lösenord Säkerhet Vid upprepad felaktig inmatning av lösenord blir användarens användare id spärrat och måste låsas upp av systemadministratör. Hur många felaktiga försök till inloggning som tillåts är konfigurerbart av systemadministratören. Giltighetstiden för lösenordet är konfigurerbart av systemadministratören. En varning kommer från och med 10 dagar innan det är aktuellt. Användaren kan ändra sitt lösenord när som helst om det t.ex. finns misstanke om att någon obehörig fått reda på lösenordet 4.4 Användning För ytterligare och mer detaljerad information så finns det i Prator tillgång till online manualer och hjälpfunktioner för resp. skärmbild. EVRY Healthcare 2014 Sida 13/17

14 5 Varningsmeddelanden och information 5.1 Varningar i Prator I Prator används ikoner och olika färger på datum för att visuellt tydliggöra vilken status som meddelanden/vårdplaner har. Mer detaljerad information finns i online hjälpen för aktuell skärmbild. 5.2 Avliden I Prator finns information om patient som är avliden. Viden sökning efter en patient som är avliden visas ett meddelande om att patienten är avliden. 6 Tillbehör Prator integreras med befolkningsregister för att kunna göra patientidentifiering. 7 Underhåll Administrering Administrering av Prator sker av administratör genom tilldelad behörighet som hanteras av systemförvaltare/systemansvarig person. Uppdateringar Vid meddelanden om uppdatering från systemförvaltare/systemansvarig så måste användaren logga ut ur Prator. Inloggning kan ske igen efter angivet klockslag. Underhåll Ytterligare underhåll krävs enligt anvisningarna i den administrativa manualen som du finner via en länk på inloggningssidan. EVRY Healthcare 2014 Sida 14/17

15 7.1 Felmeddelanden och åtgärder Vid felaktig hantering i Prator visas felmeddelande på skärmen för att ge information om vilken åtgärd som skall göras. Om det inträffar oväntade fel som systemet inte tar hand om på ett bra sätt kan det inträffa att interna felkoder kommer fram på skärmen. Det normala är att försöka igen. Fungerar det fortfarande inte kontaktar man sin interna helpdesk. Vid dessa situationer är det bra om man kan ha en beskrivning på vad man gjorde när felet uppstod och gärna en skärmdump. Beskrivning av interna felkoder finner man via en länk på inloggningssidan. 8 Tekniska specifikationer (avser klient) 8.1 Hårdvara Prator ställer inga specifika krav på hårdvara. Hårdvaran på klienten skall vara tillräcklig för att kunna köra nedstående applikation (webbläsare). 8.2 Operativsystem Prator har inget krav på operativsystem. 8.3 Mjukvara Ingen speciell mjukvara (förutom en webläsare) krävs för att köra Prator. Prator är webbapplikation som är verifierad för följande webbläsare: Microsoft Internet Explorer (IE) 9 och senare Cross-intern webbläsare Webbläsaren måste stödja AJAX, samt godkänna popup-fönster då Prator använder sig av det. Prator använder sig av en fönsterstorlek av 1000 pixlar varför klientdator bör ha en skärmupplösning på minst 1280x1024. Man kan dock ha en mindre upplösning, men då kan man få scrolla i sidled. EVRY Healthcare 2014 Sida 15/17

16 9 Avfalls och skrotningshantering Ingen patientinformation sparas lokalt av Prator, dock kan klientdatorn själv ibland spara information på hårddisken från datorns internminne. Om en klientdator ska tas ur drift så rekommenderar vi därför att hårddisken rensas eller destrueras, detta för att säkerställa att känslig medicinsk information/ personuppgifter inte sprids. EVRY Healthcare 2014 Sida 16/17

17 10 Kontaktinformation Support EVRY Healthcare Systems AB Kundservice Storgatan 46 SE Luleå Sweden Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Huvudkontor EVRY Healthcare Systems AB Storgatan 19 SE Uppsala Sweden Tel. +46 (0) vx Fax +46 (0) Tillverkad av: EVRY Healthcare Systems AB Storgatan 19 SE Uppsala Sweden Tel. +46 (0) vx Fax +46 (0) Publicerad i Sverige, sept , Art. nr P-3 UM-01 Svenska EVRY Healthcare 2014 Sida 17/17

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Kortläsare Smart card Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 1 Anpassning av användarkonto i 3C För att kunna logga in till

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Anpassning av användarkonto i 3C för inloggning med Smart card Kortläsare Smart card Autentiseringskod till Smart card 1 Anpassning

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Inloggning till Symfoni

Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare kunna logga in och i Symfoni för vårdgivare: Din vårdenhet måste vara registrerad i SLL:s vårdgivarregister Menuett, med rätt

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual 1 (13) och Lösenordsbyte manual 2 (13) Innehåll 1 Versioner...3 2 Bilagor...3 3 Syfte...4 4 Förutsättningar...4 5 Installation SITHS HCC...5 5.1 Installation SITHS HCC på kort...5 5.1.1 NetID självadministration...5

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat Användarhandledning Inloggning sker så här. En webbläsare startas, för Windows-användare Internet Explorer och för Mac-användare Safari (OBS! Ej Firefox. Firefox kan inte hantera den javafil som skickas

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer