3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare"

Transkript

1 Protokoll Kommunstyrelsen Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, Uppföljning av kapitalförvaltningen per Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare 4 Bedömning om utmaning om städning i Östra Göinge kommun 5 Upphandling av energieffektivisering i kommunala fastigheter, EPC, fas 2 och fas 3. 6 Riktlinjer för projektering av simhall i Broby 7 Svar på remiss Strategisk planering för Serviceresor 8 Förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) 9 Beslut att anta Vallmon m.fl., Knislinge, Östra Göinge kommun 10 Beslut att kungöra Knislinge 10:9, Knislinge, Östra Göinge kommun 11 Beslut att anta KV. PROSTEN, Broby, Östra Göinge kommun 12 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet 14 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård 15 Förslag till svar på motion om folkomröstning om flyktingpolitiken 16 Svar på Medborgarförslag - Tvättning av bilar med kolvätesbaserade avfettningsmedel 17 Svar på medborgarförslag Namngivning av gata i Glimåkra 18 Redovisning av delegeringsbeslut 19 Redovisning av meddelanden 21 Faderskapsutredning Sekretess 22 Faderskapsutredning Sekretess 23 Faderskapsutredning Sekretess 24 Faderskapsutredning Sekretess 25 Faderskapsutredning Sekretess 26 Faderskapsutredning Sekretess Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Plusgiro: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Protokoll Kommunstyrelsen Tid och plats Sessionssalen i kommunhuset, Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Patric Åberg (M), ordförande Percy Eriksson (FP), 1:e vice ordförande Yvonne Syllfors Wictorsson (M) Jörgen Strand (M) Esbjörn Svensson (C) Marie-Louise Fredin (KD) Ulf Holmén (MP) Karl-Erik Innala (S), 2:e vice ordförande Ann Ahlbin (S) Anders Bengtsson (S) Sven-Arne Persson (S) Annika Qvarnström (S) Pethra Wagnell (SD), ej 1 Jerker Westdahl (M) Lena Segerholm (C) Tommy Aspegren (FP) Tommy Persson (S) Ida Ahlbin (S) Curt Antonsson (S) Joakim Wendel (V) Jan Listerud (SD), tjg. ersättare för Pethra Wagnell (SD) 1 Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin T Palmgren, enhetschef ekonomi Tomy Toni, enhetschef fastighet 5 Tommy Johansson, utredare, 7 Uno Johansson, KF ordförande Per af Forselles, KF 1:e vice ordförande Kerstin Wanstadius, sekreterare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande kl Kommunhuset, enheten Administration och utredning Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Paragrafer 1-19, Sid 2/30

3 Protokoll Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) Sid 3/30

4 Protokoll Kommunstyrelsen Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Administration och utredning Underskrift Kerstin Wanstadius Sid 4/30

5 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för portföljenssammansättning och avkastning per den 30 november Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 30 november 2013 Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 5

6 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att låna ut kronor till Östra Göinge Golfklubb och ger kommunchefen i uppdrag att utfärda lånerevers med Östra Göinge Golfklubb. Östra Göinge Golfklubb har idag kommunal borgen för ett lån om kronor hos Nordea med fast ränta t o m den 22 januari Klubben kommer att förlänga lånet till den 14 februari 2014 med rörlig ränta. Därefter föreslås att kommunen istället för att vara borgensman för lånet är långivare. Det innebär att kommunen fr.o.m lånar ut kronor till Östra Göinge Golfklubb. Klubben får betala en ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad plus 0,3 % och att klubben liksom idag amorterar kronor per år på lånet. Räntan betalas kvartalsvis medan amorteringen sker en gång per år. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubb 6

7 3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar återköpa 4 aktier av sina aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har i skrivelse erbjudit Östra Göinge kommun att återköpa aktier när nu Hultfreds kommun blir ny delägare i bolaget. Erbjudandet sker i enlighet med årsstämmans beslut att när ny ägare träder in kan nuvarande delägarna erbjudas att återköpa aktier motsvarande den nye delägarens förvärv. Återköpet sker i förhållande till det antal aktier respektive delägare innehar av totalen. Om någon av delägarna avstår från inlösen erbjudas övrigas del i återköpet att ökas med den avståendes andel. I samband med Hultfreds kommuns inträde kan Östra Göinge kommun återköpa 4 aktier till aktuellt värde om kronor/aktie. Nominellt värde var kronor/aktie. Östra Göinge kommun har att senast ta ställning till följande tre alternativ: - Kommunen kan avstå från återköp och behålla sitt aktieinnehav i bolaget. - Kommunen kan välja att återköpa sin andel av aktierna, dvs. 4 stycken. - Kommunen kan välja att återköpa sin andel av aktierna samt även andel av aktier om någon annan ursprunglig ägare avstår från återköp. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s skrivelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7

8 4 Bedömning om utmaning om städning i Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att inte anta utmaningen. ISS Facility Services AB, affärsområde städtjänster har i inkommen skrivelse utmanat kommunen avseende samtlig städning inom Östra Göinge kommun. Idag utförs kommunens städtjänster av fastighetsenheten. Kommunens årskostnad för städningen var år ,3 miljoner kronor. Kostnaden utslaget per kvm var 185 kronor. Det är vanskligt att jämföra Östra Göinge kommuns städkostnader med andra kommuner beroende på att det inte är säkert att det är samma förutsättningar som ligger till grund. Det kan exempelvis vara olikheter i städfrekvens, vilka ytor som städas, om storstädning och fönsterputsning ingår m m. Kommunens kostnad sticker inte ut jämfört med andra kommuner. Evimetrix har på uppdrag av fastighetsenheten i Östra Göinge kommun under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgästerna i kommunen, där lokalvården genomgående fick mycket starka betyg. Ur kundernas synpunkt är alltså lokalvården välfungerande. Detta sammantaget medför att förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inte anta utmaningen. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse ISS Facility Services AB:s skrivelse Iss Facility Services AB 8

9 5 Upphandling av energieffektivisering i kommunala fastigheter, EPC, fas 2 och fas 3. Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige föreslås fastställa den totala investeringsramen till femtio miljoner kronor ( kr), som finansieras genom upptagande av lån. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunchefen får uppdrag att utföra energieffektivisering i kommunala fastigheter efter prioritering och reducering i bifogad objektslista och av redovisade optioner. Östra Göinge kommun har tillsammans med Bostads AB Klockaren upphandlat en inventering av bostäder och kommunala förvaltningsbyggnader avseende energikartläggning av byggnader. Som vinnare och sammarbetspartner utsågs Siemens. Siemens har nu redovisat Östra Göinge kommuns kommunala byggnader i ett detaljerat åtgärdsförslag (Fas 1) vilket medför en total investering om kronor med en återbetalningstid på knappt nio (9) år. Därutöver finns femton (15) olika optioner, varav tre är särskilt angelägna att genomföra. Dessa har en samlad investeringskostnad på ca kronor. Härav följer att den totala investeringsramen för EPC-projektet föreslås fastställas till kronor. - Ledningsutskottets protokoll Produktionsstöds tjänsteskrivelse Rapport Siemens "Från Energikartläggning till Energieffektivitet Östra Göinge kommun" - Bilaga med 15 optioner Jonas Rydberg, Kommunchef Tomy Toni, Enhetschef 9

10 6 Riktlinjer för projektering av simhall i Broby Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att påbörja projektering av ny simhall i Broby enligt nedan beskrivna riktlinjer. Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för lokalisering, utformning, upphandling av samarbetspartners, finansiering, förvaltning och drift av simhallen i Broby. Östra Göinge har idag en simhall. Som så många andra simhallar i landet som byggdes på 70- talet, så är den nu i det närmaste uttjänt. Kostnadsbedömningar och erfarenheter från andra kommuner visar att skillnaden i investeringskostnader mellan nybyggnation och renovering är liten. Däremot är skillnaden vad avser risk för oförutsedda kostnader stor till nackdel för ett renoveringsalternativ. Därtill ger ett nybygge bättre förutsättningar för effektiv energianvändning och därmed lägre driftskostnader. Att bygga ny simhall innebär att nuvarande simhall kan användas för befintlig verksamhet under byggtiden. Vid renovering av befintlig simhall blir kommunen utan simhall under renoveringstiden. En ny simhall möjliggör också att gamla simhallen kan byggas om till sporthall som kan ersätta befintlig gymnastiksal på Prästavångskolan. Att samla sporthallarna i samma fastighet bör ge drift- och kostnadsfördelar jämfört med idag. Denna åtgärd frigör också yta på Prästavångskolan som kan användas till annan verksamhet. Dessa möjligheter uteblir i renoveringsalternativet. Statusundersökning av nuvarande simhall är gjord 2012 där ett av syftena var att klarlägga vilka generella åtgärder som krävs för att byggnaden ska kunna bevaras i ett längre framtida perspektiv samt åtgärdskalkyl för detta. I en grovt bedömd kalkyl lämnas en budgetkostnad på miljoner som innehåller en riksbedömning på 5 miljoner kronor. Alternativ - Nybyggnation Lokalisering 10

11 Forts. 6 En ny simhall bör lokaliseras i närhet av befintlig sport- och simhall i Broby. En sådan lokalisering möjliggör synergieffekter med befintlig sporthall avseende förvaltning och drift, vidare är närheten till skolorna i Broby en fördel. Utformning En ny simhall bör utformas med 6 banor samt en handikapp/barnbassäng, med höj- och sänkbart bassänggolv. I övrigt en traditionell simhall som uppfyller behovet för skola, föreningsverksamhet samt allmänheten. En utökning av antalet banor från dagens 4 till 6 gör att kommunen samt föreningarna har möjlighet att utveckla och utöka sina verksamheter, vidare kan samutnyttjandet öka av hallen under öppettiderna. I tekniska avseenden som byggnadsteknik, materialval, mediateknik och inventarieval bör energismarta lösningar eftersträvas och NNE-standard (Nära-Noll-Energi) eftersträvas, vidare bör, för simhallar, modern teknik användas för att eftersträva kostnadseffektiv drift och minimal energi- och kemikalieförbrukning. Upphandling av samarbetspartners Upphandlingsförfarande och avtalskonstruktion ska väljas så att villkoren för byggande, ägande, förvaltning och drift optimeras. Upphandlingsformen partnering bör övervägas. Finansiering Finansiering skall ske genom egen finansiering enligt beslut om investeringsplan i "Reviderad Mål- och resultatplan samt 2016". Bedömningen är att det beslutade investeringsbeloppet kommer att behöva ökas med cirka 10 miljoner kronor. Förvaltning och drift Riktlinjer för förvaltning och drift bör fastställas när beslut om riktlinjer för övriga områden är tagna samt projekteringen är startad, då till exempel lokalisering och upphandlingsform påverkar valet av förvaltning och drift. Alternativ - Renovering befintlig simhall Lokalisering Lokaliseringen av simhallen är given i detta alternativ. Utformning Utformningen av befintlig simhall kvarstår så som den är idag med 4 banor. 11

12 Forts. 6 I tekniska avseenden bör anläggningen uppgraderas gällande rening-, ventilation- och annan teknikval för att eftersträva så energismarta lösningar som möjligt utifrån anläggningens förutsättningar. Upphandling av samarbetspartners Upphandlingsförfarande och avtalskonstruktion ska väljas så att villkoren för renovering optimeras. Finansiering Finansiering skall ske genom egen finansiering enligt beslut om investeringsplan i "Reviderad Mål- och resultatplan samt 2016". Riskbedömning för oförutsedda kostnader bör finnas med i investeringsbeloppet för detta alternativ. Förvaltning och drift Förvaltning och drift bör efter renovering kvarstå i samma form som idag. - Ledningsutskottets protokoll Verksamhet Bildnings tjänsteskrivelse WSP, rapport kompletterande statusundersökning av byggnad Jonas Rydberg, kommunchef Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid 12

13 7 Svar på remiss Strategisk planering för Serviceresor Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsens besvarar remissen enligt skrivelse av den 4 december 2013 Skånetrafiken har utarbetat ett förslag till strategisk plan för affärsområde Serviceresor. I dokumentet finns en sammanställning över de mål och strategiska val som Skånetrafiken ser som viktiga delar vad gäller planering och beslut kring serviceresornas fortsatta utveckling i Skåne. Den strategiska planen har tagits fram med hjälp av Skånes kommuner och Serviceresornas kundråd. Östra Göinge kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och synpunkterna ska vara Skånetrafiken tillhanda senast den 18 december Därefter kommer den strategiska planen att kompletteras utifrån inkomna synpunkter och efter antagande ligga till grund för framtagandet av en handlingsplan som ska innehålla konkreta och tidsatta åtgärder. - Ledningsutskottets protokoll Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse av den 4 december Utkast till Strategisk plan för Serviceresor Skånetrafiken 13

14 8 Förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård godkänns. Valfrihet inom hemtjänsten infördes i Östra Göinge kommun från och med januari Fem privata utförare har under 2012 och 2013 godkänts som utförare. Under 2013 har framkommit behov av förändringar i förfrågningsunderlaget och ersättningsnivån. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Förfrågningsunderlag Bengt Gustafson, Produktionschef Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef Pernilla Hallberg, Enhetschef Gunilla Marcusson, Mas Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Alexandra Karlsson, Ekonom Linda Andersson, Controller Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare 14

15 9 Beslut att anta Vallmon m.fl., Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningen kommentarer samt att anta planförslaget. Under våren 2013 har kommunen förvärvat fastigheterna Vallmon 10 och 17 i Knislinge. Kommunen äger sedan tidigare Vallmon 12 och för att möjliggöra en sammanläggning av fastigheterna Vallmon 10, 12 och 17 behöver befintlig fastighetsplan för berörda fastigheter upphävas. Planområdet ligger mellan Hjärsåsvägen, Färgerigatan och Ängsvägen i Knislinge. Fastigheterna inom planområdet ägs av kommunen och området är ca 7500m2 stort. Hävande av fastighetsplanen bedöms inte strida mot intentionerna i gällande detaljplan. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande Linnea Widing, Planarkitekt 15

16 10 Beslut att kungöra Knislinge 10:9, Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att kungöra detaljplanen som fortsättningsvis handläggs med normalt planförfarande. Fastigheten Knislinge 10:9 ligger idag som icke planlagt område. En stor del av ekonomibyggnaden samt övriga komplementbyggnader ligger på grannfastigheten Knislinge I gällande detaljplan är den omkringliggande marken avsedd för natur. För att möjliggöra en försäljning av fastigheten behöver fastigheten regleras och gällande detaljplan ändras. Detaljplanen handläggs fortsättningsvis med normalt planförfarande då den strider mot gällande översiktsplan. I gällande översiktsplan är området där komplementbyggnaderna ligger utpekat som rekreation och idrottsanläggning, och i detaljplanen föreslås användning för bostäder. Då det aktuella området redan idag är bebyggd med komplementbyggnader för bostad anses översiksplanen inte vara aktuell i detta område. Detaljplanen upprättas för att legalisera befintlig bebyggelse. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Bifogad karta Linnea Widing, Planarkitekt 16

17 11 Beslut att anta KV. PROSTEN, Broby, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningen kommentarer samt att anta planförslaget. Fastighetsägaren till Prosten 6 har inkommit med en förfrågan att förvärva intilliggande fastighet Prosten 5. För att fastighetsreglering ska kunna genomföras måste gällande fastighetsplan hävas. Hävande av fastighetsplanen bedöms inte strida mot intentionerna i gällande detaljplan. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande Linnea Widing, Planarkitekt 17

18 12 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2014 Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Redovisad verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för år 2014 godkänns. Beslutsmotivering Från den 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan ska finnas framtagen för kommunens energi- och klimatrådgivning. Planen ska skickas till Energimyndigheten under januari månad det år den avser. Enligt förordning om bidrag till energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in för varje år som kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget ska betalas ut. Östra Göinge kommun har de senaste åren fått stöd för att bedriva energirådgivning. Energioch klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Denna rådgivning vänder sig till allmänhet, små- och medelstora företag, organisationer och skolan. I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som konsumentupplysning åt dessa målgrupper. Tjänsten för energi- och klimatrådgivaren delas sedan 2011 med Osby och Hässleholms kommun, tidsfördelat med en tredjedel i respektive kommun. Verksamhetsplanen för 2014 är därför samordnad med övriga kommuner för att huvuddelen av projekten ska kunna genomföras gemensamt. Rådgivaren ingår även i nätverket "Energirådgivarna i Skåne". Ett 20- tal rådgivare är anslutna till nätverket och dessa representerar Skånes samtliga kommuner. Ansvaret för verksamheten i Östra Göinge kommun ligger sedan 2012 under enheten Mark och exploatering på Samhällsbyggnadsavdelningen. Energi- och klimatrådgivaren har upprättat förslag till verksamhetsplan för år Budgeterade kostnader för 2014 är kronor. För år 2014 väntas kommunen beviljas ett statligt bidrag på kronor som betalas ut av Energimyndigheten. 18

19 Forts Ledningsutskottets protokoll Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Östra Göinge 2014 Charlotta Gibrand, Energirådgivare Energimyndigheten 19

20 13 Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Motionen avslås. Pethra Wagnell (SD), Maria Hammarlund (SD), och Jan Listerud (SD) har lämnat in motion i vilken föreslår att kommunen ser över möjligheten att använda Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. Förslag till svar Breanäs används idag som ett asylboende. Kommunen har för närvarande inget behov av fler vårdverksamheter då vi inte har full andel upptagna platser. Motionen föreslås därför att avslås. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse Motion Pethra Wagnell (sd) Maria Hammarlund (sd) Jan Listerud (sd) 20

21 14 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Reservation - Motionen avslås Pethra Wagnell (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. Bilaga 1. Jan Listerud, Pethra Wagnell och Björn Collin, Sverigedemokraterna, har inlämnat motion om asylmottagandet på Brobysjukhuset och på Breanäs kursgård. I motionen föreslås att polisstationen i Broby bemannas dygnet runt, att vaktbolag skall bevaka de båda boendena dygnet runt så länge de används som asylboende samt att hälsokontroller omedelbart skall göras på alla asylsökande som kommer till de båda boendena. Därutöver framförs i motionen ett antal synpunkter och farhågor med anledning av flyktingmottagningen i kommunen. Svar på motionen Att vara ledamot i Kommunfullmäktige är ett förtroendeuppdrag med särskilda rättigheter och skyldigheter kopplade till sig - i huvudsak reglerat via Kommunallagen. Även om vi ledamöter sedan kan se olika på saker och ting, så förväntas ändå de motioner som läggs också vara något så när seriösa och syfta till att förbättra för invånarna i vår kommun. Att (sd) vill minska flyktingmottagandet är välkänt och något som man kan argumentera både för och emot. En annan motion, om folkomröstning i den frågan, har lämnats av samma parti. Även om det inte är realistiskt att folkomrösta i frågan så är just den motionen utan principiella invändningar. Den här aktuella motionen är av en helt annan sort. - Motionen föreslår bevakning så att de asylsökande inte skall kunna lämna förläggningen och ge sig ut i samhället. Det ligger inte i linje med svensk tradition att frihetsberöva helt obekanta personer med fördomsfulla spekulationer som enda grund. - Innan man påstår att en viss grupp av människor skulle vara hårt kriminellt belastade, eller ha allvarliga eventuellt smittsamma sjukdomar, bör man noga tänka över vad ett sådant påstående innebär - tyvärr tror jag att motionären redan gjort det. 21

22 Forts Att spekulera i huruvida en "bomb" i Osby (som senare visade sig vara fyrverkeripjäser) har någonting att göra med flyktingpolitiken och att sedan använda denna spekulation som argument för ökad polisnärvaro, är en direkt ansvarslös logisk kullerbytta. Majoriteten ledamöter i Kommunfullmäktige reagerar starkt när nu (SD) visar denna sida. Men - ni har rätt att visa den och vi andra har rätt att kritisera er och hela den människosyn som den uppvisar. Motionen har obehagliga rasistiska drag som inte får passera utan invändningar. För oss helt okända personer svartmålas och tilldelas för samhället hotfulla egenskaper, enbart utifrån sin härkomst - i det här fallet från krigsdrabbade områden i Syrien. Fördomar och spekulationer används helt hänsynslöst för att ge bilden att de asylsökande utgör ett hot mot alla oss andra. Det är en klassisk strategi för mindre nogräknade politiker vi här får se prov på. Receptet är ungefär som följer: 1. Peka ut en grupp i samhället, som det redan finns fördomar kring (asylsökande syrier). 2. Hävda att den här gruppen utgör ett hot mot alla oss andra - gör om fördomar till "bevis" - elda på rädslan (hårt kriminellt belastade som bär på smittsamma sjukdomar) 3. Föreslå nu åtgärder som låter bra, för att undanröja dina påhittade hot - tänk nu inte på att de också skall gå att genomföra, eller vad det innebär för de du pekat ut -(vaktbolag, polis ) 4. Så, nu ser det ut som att du gjort något bra, tagit krafttag mot "hoten"- hjälte! Fortsätt så! Lika ofta som historien kan visa oss exempel på när denna simpla och hänsynslösa strategi tillämpats, lika ofta kan den visa hur fullständigt fel man haft om såväl problemformulering som åtgärder. Diskriminering och rasism har aldrig någonsin varit lösningen på några problem över huvud taget - bara orsakat mänsklig förnedring och gett allt för stort utrymme för människors sämsta sidor. Motionen är ovärdig ett demokratiskt samhälle och vår kommun varför den avslås, med eftertryck. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Svar på Motion, Tommy Aspegren (FP) - Förvaltningens tjänsteskrivelse Motion

23 Forts. 14 Yrkanden Percy Ericsson (FP) yrkar avslag på motionen. Pethra Wagnell (SD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Jan Listerud (SD) Pethra Wagnell (SD) Björn Collin (SD) 23

24 15 Förslag till svar på motion om folkomröstning om flyktingpolitiken Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Reservation - Motionen avslås. Pethra Wagnell (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. Bilaga 2 Jan Listerud, Pethra Wagnell och Björn Collin, Sverigedemokraterna, har lämnat in motion i vilken föreslås en folkomröstning om huruvida kommunen skall säga nej till en fortsatt massinvandring eller endast ta emot kvotflyktingar eller tillfälligt helt säga nej till invandringen. Vidare föreslås att flyktingavtalen med berörd myndighet omedelbart skall sägas upp. Yttrande Kommunfullmäktige har remitterat rubricerad motion till kommunstyrelsen för be-redning inför besvarande och beslut i fullmäktige. Undertecknade har haft uppdraget att bedöma de sakliga förutsättningarna för att genomföra en kommunal folkomröstning om de frågor som föreslås i motionen. Antalet flyktingar eller asylsökande i en kommun vid ett visst givet tillfälle bestäms av en mängd faktorer av vilka de flesta är omöjliga för kommunen att påverka. En sådan är invandringspolitiken som bestäms av regering och riksdag och som avgör hur många flyktingar som tillåts komma in i landet och som så småningom eventuellt beviljas asyl och uppehållstillstånd och som därefter skall tas emot i de kommuner som har tecknat avtal om sådant mottagande. Invandringspolitiken är en statlig angelägenhet och det är därför inte möjligt för en kommun att folkomrösta om den. Under tiden fram till dess att en flykting eller person med skyddsbehov får sitt ärende avgjort är denne asylsökande. Migrationsverket har helhetsansvaret för asylsökande och för att ordna deras boende. I första hand erbjuder verket boende i lägenheter i det vanliga hyresbostadsbeståndet. Detta sker genom att verket på hyresmarknaden tecknar avtal direkt med enskilda fastighetsägare om att hyra ett antal lägenheter där asylsökande placeras. Verket avgör självt av vilka fastighetsägare och i vilka kommuner man vill hyra sådana bostäder. 24

25 Forts. 15 För närvarande räcker inte antalet boendeplatser i lägenheter åt alla som kommer till Sverige. Därför har Migrationsverket upphandlat tillfälliga bostäder i vandrarhem, stugbyar och på andra anläggningar. Det sker genom att verket sluter ramavtal med enskilda ägare eller näringsidkare för att kunna avropa boenden vid behov. Exempel på sådana avtal som verket tecknat med enskilda näringsidkare är Breanäs konferenshotell. Därutöver finns det ofta i en kommun ett ganska stort antal asylsökande som valt att bo hos släkt och vänner under den tid som ansökan om uppehållstillstånd prövas. Sådant boende hos släkt eller vänner kan kommunerna inte påverka. De som fått uppehållstillstånd skall inte längre bo i Migrationsverkets boenden. Många av dem ordnar själva sitt boende och de har liksom alla andra rätt att välja var och i vilken kommun de vill bosätta sig. Det gäller framförallt dem som bott hos släktingar eller vänner men också en del av dem som bott i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på beslut. Den som fått uppehållstillstånd beviljat och inte själv ordnar sitt boende kan få hjälp och stöd med att bosätta sig i en kommun. Det är avseende denna grupp som kommunerna tecknar avtal med Länsstyrelsen om mottagande. Kommunerna kan också ha avtal om mottagning av ensamkommande barn. Östra Göinge kommun har för närvarande ett avtal med Länsstyrelsen om mottagning av 20 flyktingar per år men inget avtal om mottagning av ensamkommande barn. Av ovanstående framgår att kommunen har mycket små möjligheter att påverka hur många asylsökande som vistas inom dess gränser. Det bestäms av den statliga myndighet som inom ramen för sitt uppdrag från regeringen ansvarar för de asylsökande och för deras boende. Mot den bakgrunden menar undertecknade att motionen bör avslås eftersom det inte finns någon grund för att folkomrösta om att säga nej till invandring då invandrings-politiken i stort, inbegripande ansvaret för asylsökandes boende, inte är ett kommu-nalt ansvar. Kommunens påverkansmöjlighet inskränker sig till den krets av tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd beviljat och som inte väljer att orda sitt boende på egen hand, för närvarande - genom avtal med Länsstyrelsen - 20 personer om året i Östra Göinge kommun. Detta avtal löper tillsvidare. Nästa möjlighet att säga upp avtalet är i september Ledningsutskottets protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Motion

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

53 Svar på Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. 54 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård

53 Svar på Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. 54 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-12-17 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 49-59 49 Uppföljningsrapport Daglig verksamhet 2013 50 Uppföljningsrapport Hemtjänsten 2013 51 Uppföljningsrapport Skogsbrynet

Läs mer

53 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31

53 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 Protokoll Ledningsutskottet 2013-08-21 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 53-61 53 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 54 Ny simhall i Broby 55 Ändring av bolagsordning

Läs mer

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017 Sida 1 av 42 Ärendeförteckning 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen för november 2016 2 Antagande av ändring av detaljplan för kvarteret Balder och Frigg, Broby 3 Uppdragshandling för strategin Det goda

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

2 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

2 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Protokoll Kommunfullmäktige 2014-01-23 Sida 1 av 27 Ärendeförteckning 1-27 1 Lån till Östra Göinge Golfklubb 2 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare 3 Upphandling av energieffektivisering

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31

106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 Protokoll Kommunstyrelsen 2013-09-04 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 106-123 106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 107 Simhallen i Broby 108 Ändring av bolagsordning

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

Ärendeförteckning 69-76

Ärendeförteckning 69-76 Protokoll Kommunfullmäktige 2013-10-17 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 69-76 69 Delårsrapporten per 2013-08-31 70 Anhållan om bifall avseende investering av strategisk betydelse avseende fastigheten Hovslagaren

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138 Ledningsutskottet 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/14 Ärendeförteckning 129-138 129 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-11-30 130 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Ärendeförteckning 68-71

Ärendeförteckning 68-71 Protokoll Ledningsutskottet 2013-10-16 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 68-71 68 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande

Läs mer

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-01-21 Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 1-5 1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 2 Rapport om resultat från nationell

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-10-20 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/12 Ärendeförteckning 102-108 102 Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad

Läs mer

77 Faderskapsutredning Sekretess

77 Faderskapsutredning Sekretess Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 65 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-02-28 66 Månadsuppföljning per 2014-02-28 67 Intern kontrollplan 2014 68 Förvärv av Nejlikan 10 69 Namngivning av ny gata

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna 9 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

Läs mer

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 93 Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015 94 Månadsuppföljning per 2015-10-31 95 Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer 96 Revidering av Bestämmelser

Läs mer

32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen

32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 31 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-03-31 32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen 33 Svar på revisionsrapport- Granskning

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M)

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-18 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) 87 Meddelande från Länsstyrelsen

Läs mer

28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 27 Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2015 28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 29 Arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun Kommunfullmäktige 2011-03-24 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/27 Ärendeförteckning 47-66 47 Revisionsberättelse för år 2010 samt fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2010 48 Ansökan

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

110 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015. 112 Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)

110 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015. 112 Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 110 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015 111 Avveckling av stiftelser 112 Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 113 Häva tomtindelningsplan

Läs mer

73 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun. 77 Beslut att anta Detaljplan för Nya Väster, Östra Göinge kommun

73 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun. 77 Beslut att anta Detaljplan för Nya Väster, Östra Göinge kommun Sida 1 av 19 Ärendeförteckning 72 Uppföljning av kapitalförvaltningen augusti 2015 73 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun 74 Delårsrapport per 2015-08-31 75 Kommunövergripande

Läs mer

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost Protokoll Kommunfullmäktige 2015-01-28 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 2 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog 23 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande samverkan och MBL-förhandlingar inom upphandling 24 Namnsättning

Läs mer

50 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

50 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet Protokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 Sida 1 av 26 Ärendeförteckning 45-64 45 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31 46 Årsredovisning 2013 47 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Läs mer

4 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015.

4 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 4 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015. 5 Revidering av riktlinjer

Läs mer

58 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015. 71 Förslag till svar på medborgarförslag angående Ebola

58 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015. 71 Förslag till svar på medborgarförslag angående Ebola Sida 1 av 19 Ärendeförteckning 58 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015 59 Avveckling av stiftelser 60 Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 61 Svar på revisionsrapport

Läs mer

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 87 Internbudget för politiken 2016 88 Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik 89 Ändring av taxa for torg-

Läs mer

11 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

11 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet Protokoll Ledningsutskottet 2014-02-19 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 6-22 6 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31 7 Årsredovisning 2013 8 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Läs mer

13 Ändring av detaljplan för Bastholmen genom tillägg

13 Ändring av detaljplan för Bastholmen genom tillägg Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 5 Uppföljning av kapitalförvaltningen januari 2015 6 Ny investeringsbudget 2015 7 Revidering av 2015 års investeringsram 8 Firmatecknare för Östra Göinge kommun 9 Firmatecknare

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

147 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 148 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

147 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 148 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 145 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-08-31 146 Delårsredovisning per 2014-08-31 147 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 148 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 102 Riktlinjer för löneöversyn 2016 103 Revidering av trafikförsörjningsstrategi 104 Svar på Medborgarförslag - Avvakta med gå vidare med styrgruppen för ett nytt kommunhus

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss Protokoll 2016-01-28 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 1 Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier från och med 2016 2 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun 3 Revidering av bolagsordning för

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen Kommunfullmäktige 2011-08-25 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning 105-116 105 Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

90 Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober Detaljplan för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1

90 Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober Detaljplan för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1 Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 90 Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober 2016 91 IT-kommuner i Skåne AB:s begäran om kommunal borgen 92 Köp av fastigheten Broby 5:209 93 Utbetalning av tillfällig

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun Ledningsutskottet 2011-05-25 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/21 Ärendeförteckning 73-88 73 Månadsuppföljning 2011-04-30 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2011-04-30 75 Budget 2012-2014 76 Förlängning

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Ärendeförteckning 93-105

Ärendeförteckning 93-105 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 93-105 93 Mötet öppnas 94 Justeringsperson 95 Fastställa dagordningen 96 Inkomna/avsända handlingar 97 Minnesanteckningar 2014-05-21 98 Revisionens

Läs mer

83 Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag. 84 Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby

83 Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag. 84 Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby Protokoll Kommunfullmäktige 2015-09-24 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 75 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 76 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige, Lars Lindbom (C) 77

Läs mer

Ärendeförteckning 12-16

Ärendeförteckning 12-16 Protokoll Valnämnden Ärendeförteckning 12-16 12 Preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster inkomna till valnämnden 13 Institutionsröstning vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Läs mer

33 Reviderad dokumenthanteringsplan för Östra Göinge kommun

33 Reviderad dokumenthanteringsplan för Östra Göinge kommun Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 27 Uppföljning av kapitalförvaltningen för januari till april 2017 28 Delårsrapport 2016-04-30 29 Namnsättning av ny gata i norra Hanaskog 30 Köp av fastigheten Mickel Göing

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Paragrafer 27-29 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.13 Beslutande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S),

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 januari 2014, kl. 13.30 15.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Ärendeförteckning 82-89

Ärendeförteckning 82-89 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 82-89 82 Delegationsredovisning. 83 Kurser. 84 Sammanställning av inkomna meddelanden. 85 Policy för användande av gummiflis på

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

161 Göingehem AB:s anhållan om utökad kommunal borgen. 164 Ändring av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

161 Göingehem AB:s anhållan om utökad kommunal borgen. 164 Ändring av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 159 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-09-30 160 Omdisponering inom 2014 års investeringsbudget 161 Göingehem AB:s anhållan om utökad kommunal borgen 162 Reviderad

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet (LSS) 2015

33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet (LSS) 2015 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 30 Uppföljning av Västanvid 2015 31 Uppföljning av LOV-utförare Solglimman Vård AB 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade stenskulpturer

115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade stenskulpturer Protokoll Kommunfullmäktige 2016-12-21 Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 114 IT-kommuner i Skåne AB:s begäran om kommunal borgen 115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Monika Ericsson, samhällsbyggnadschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 15 september 2015 kl. 15.30 17.15 Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Erling Emsfors (M) Jan-Åke Lennartsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 24-32

Underskrifter Paragrafer 24-32 Sida 1 av 5 Tid och plats 2 december 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Patric Åberg (M), ordförande Inger Kjellberg Ingolf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

100 Redovisning av ej avgjorda motioner, oktober månad

100 Redovisning av ej avgjorda motioner, oktober månad Protokoll Kommunfullmäktige 2015-10-29 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 91 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige, Nina Andersson (V) 92 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer