3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare"

Transkript

1 Protokoll Kommunstyrelsen Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, Uppföljning av kapitalförvaltningen per Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare 4 Bedömning om utmaning om städning i Östra Göinge kommun 5 Upphandling av energieffektivisering i kommunala fastigheter, EPC, fas 2 och fas 3. 6 Riktlinjer för projektering av simhall i Broby 7 Svar på remiss Strategisk planering för Serviceresor 8 Förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) 9 Beslut att anta Vallmon m.fl., Knislinge, Östra Göinge kommun 10 Beslut att kungöra Knislinge 10:9, Knislinge, Östra Göinge kommun 11 Beslut att anta KV. PROSTEN, Broby, Östra Göinge kommun 12 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet 14 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård 15 Förslag till svar på motion om folkomröstning om flyktingpolitiken 16 Svar på Medborgarförslag - Tvättning av bilar med kolvätesbaserade avfettningsmedel 17 Svar på medborgarförslag Namngivning av gata i Glimåkra 18 Redovisning av delegeringsbeslut 19 Redovisning av meddelanden 21 Faderskapsutredning Sekretess 22 Faderskapsutredning Sekretess 23 Faderskapsutredning Sekretess 24 Faderskapsutredning Sekretess 25 Faderskapsutredning Sekretess 26 Faderskapsutredning Sekretess Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Plusgiro: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Protokoll Kommunstyrelsen Tid och plats Sessionssalen i kommunhuset, Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Patric Åberg (M), ordförande Percy Eriksson (FP), 1:e vice ordförande Yvonne Syllfors Wictorsson (M) Jörgen Strand (M) Esbjörn Svensson (C) Marie-Louise Fredin (KD) Ulf Holmén (MP) Karl-Erik Innala (S), 2:e vice ordförande Ann Ahlbin (S) Anders Bengtsson (S) Sven-Arne Persson (S) Annika Qvarnström (S) Pethra Wagnell (SD), ej 1 Jerker Westdahl (M) Lena Segerholm (C) Tommy Aspegren (FP) Tommy Persson (S) Ida Ahlbin (S) Curt Antonsson (S) Joakim Wendel (V) Jan Listerud (SD), tjg. ersättare för Pethra Wagnell (SD) 1 Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin T Palmgren, enhetschef ekonomi Tomy Toni, enhetschef fastighet 5 Tommy Johansson, utredare, 7 Uno Johansson, KF ordförande Per af Forselles, KF 1:e vice ordförande Kerstin Wanstadius, sekreterare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande kl Kommunhuset, enheten Administration och utredning Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Paragrafer 1-19, Sid 2/30

3 Protokoll Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) Sid 3/30

4 Protokoll Kommunstyrelsen Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Administration och utredning Underskrift Kerstin Wanstadius Sid 4/30

5 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för portföljenssammansättning och avkastning per den 30 november Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 30 november 2013 Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 5

6 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att låna ut kronor till Östra Göinge Golfklubb och ger kommunchefen i uppdrag att utfärda lånerevers med Östra Göinge Golfklubb. Östra Göinge Golfklubb har idag kommunal borgen för ett lån om kronor hos Nordea med fast ränta t o m den 22 januari Klubben kommer att förlänga lånet till den 14 februari 2014 med rörlig ränta. Därefter föreslås att kommunen istället för att vara borgensman för lånet är långivare. Det innebär att kommunen fr.o.m lånar ut kronor till Östra Göinge Golfklubb. Klubben får betala en ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad plus 0,3 % och att klubben liksom idag amorterar kronor per år på lånet. Räntan betalas kvartalsvis medan amorteringen sker en gång per år. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubb 6

7 3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar återköpa 4 aktier av sina aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har i skrivelse erbjudit Östra Göinge kommun att återköpa aktier när nu Hultfreds kommun blir ny delägare i bolaget. Erbjudandet sker i enlighet med årsstämmans beslut att när ny ägare träder in kan nuvarande delägarna erbjudas att återköpa aktier motsvarande den nye delägarens förvärv. Återköpet sker i förhållande till det antal aktier respektive delägare innehar av totalen. Om någon av delägarna avstår från inlösen erbjudas övrigas del i återköpet att ökas med den avståendes andel. I samband med Hultfreds kommuns inträde kan Östra Göinge kommun återköpa 4 aktier till aktuellt värde om kronor/aktie. Nominellt värde var kronor/aktie. Östra Göinge kommun har att senast ta ställning till följande tre alternativ: - Kommunen kan avstå från återköp och behålla sitt aktieinnehav i bolaget. - Kommunen kan välja att återköpa sin andel av aktierna, dvs. 4 stycken. - Kommunen kan välja att återköpa sin andel av aktierna samt även andel av aktier om någon annan ursprunglig ägare avstår från återköp. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s skrivelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7

8 4 Bedömning om utmaning om städning i Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att inte anta utmaningen. ISS Facility Services AB, affärsområde städtjänster har i inkommen skrivelse utmanat kommunen avseende samtlig städning inom Östra Göinge kommun. Idag utförs kommunens städtjänster av fastighetsenheten. Kommunens årskostnad för städningen var år ,3 miljoner kronor. Kostnaden utslaget per kvm var 185 kronor. Det är vanskligt att jämföra Östra Göinge kommuns städkostnader med andra kommuner beroende på att det inte är säkert att det är samma förutsättningar som ligger till grund. Det kan exempelvis vara olikheter i städfrekvens, vilka ytor som städas, om storstädning och fönsterputsning ingår m m. Kommunens kostnad sticker inte ut jämfört med andra kommuner. Evimetrix har på uppdrag av fastighetsenheten i Östra Göinge kommun under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgästerna i kommunen, där lokalvården genomgående fick mycket starka betyg. Ur kundernas synpunkt är alltså lokalvården välfungerande. Detta sammantaget medför att förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inte anta utmaningen. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse ISS Facility Services AB:s skrivelse Iss Facility Services AB 8

9 5 Upphandling av energieffektivisering i kommunala fastigheter, EPC, fas 2 och fas 3. Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige föreslås fastställa den totala investeringsramen till femtio miljoner kronor ( kr), som finansieras genom upptagande av lån. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunchefen får uppdrag att utföra energieffektivisering i kommunala fastigheter efter prioritering och reducering i bifogad objektslista och av redovisade optioner. Östra Göinge kommun har tillsammans med Bostads AB Klockaren upphandlat en inventering av bostäder och kommunala förvaltningsbyggnader avseende energikartläggning av byggnader. Som vinnare och sammarbetspartner utsågs Siemens. Siemens har nu redovisat Östra Göinge kommuns kommunala byggnader i ett detaljerat åtgärdsförslag (Fas 1) vilket medför en total investering om kronor med en återbetalningstid på knappt nio (9) år. Därutöver finns femton (15) olika optioner, varav tre är särskilt angelägna att genomföra. Dessa har en samlad investeringskostnad på ca kronor. Härav följer att den totala investeringsramen för EPC-projektet föreslås fastställas till kronor. - Ledningsutskottets protokoll Produktionsstöds tjänsteskrivelse Rapport Siemens "Från Energikartläggning till Energieffektivitet Östra Göinge kommun" - Bilaga med 15 optioner Jonas Rydberg, Kommunchef Tomy Toni, Enhetschef 9

10 6 Riktlinjer för projektering av simhall i Broby Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att påbörja projektering av ny simhall i Broby enligt nedan beskrivna riktlinjer. Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för lokalisering, utformning, upphandling av samarbetspartners, finansiering, förvaltning och drift av simhallen i Broby. Östra Göinge har idag en simhall. Som så många andra simhallar i landet som byggdes på 70- talet, så är den nu i det närmaste uttjänt. Kostnadsbedömningar och erfarenheter från andra kommuner visar att skillnaden i investeringskostnader mellan nybyggnation och renovering är liten. Däremot är skillnaden vad avser risk för oförutsedda kostnader stor till nackdel för ett renoveringsalternativ. Därtill ger ett nybygge bättre förutsättningar för effektiv energianvändning och därmed lägre driftskostnader. Att bygga ny simhall innebär att nuvarande simhall kan användas för befintlig verksamhet under byggtiden. Vid renovering av befintlig simhall blir kommunen utan simhall under renoveringstiden. En ny simhall möjliggör också att gamla simhallen kan byggas om till sporthall som kan ersätta befintlig gymnastiksal på Prästavångskolan. Att samla sporthallarna i samma fastighet bör ge drift- och kostnadsfördelar jämfört med idag. Denna åtgärd frigör också yta på Prästavångskolan som kan användas till annan verksamhet. Dessa möjligheter uteblir i renoveringsalternativet. Statusundersökning av nuvarande simhall är gjord 2012 där ett av syftena var att klarlägga vilka generella åtgärder som krävs för att byggnaden ska kunna bevaras i ett längre framtida perspektiv samt åtgärdskalkyl för detta. I en grovt bedömd kalkyl lämnas en budgetkostnad på miljoner som innehåller en riksbedömning på 5 miljoner kronor. Alternativ - Nybyggnation Lokalisering 10

11 Forts. 6 En ny simhall bör lokaliseras i närhet av befintlig sport- och simhall i Broby. En sådan lokalisering möjliggör synergieffekter med befintlig sporthall avseende förvaltning och drift, vidare är närheten till skolorna i Broby en fördel. Utformning En ny simhall bör utformas med 6 banor samt en handikapp/barnbassäng, med höj- och sänkbart bassänggolv. I övrigt en traditionell simhall som uppfyller behovet för skola, föreningsverksamhet samt allmänheten. En utökning av antalet banor från dagens 4 till 6 gör att kommunen samt föreningarna har möjlighet att utveckla och utöka sina verksamheter, vidare kan samutnyttjandet öka av hallen under öppettiderna. I tekniska avseenden som byggnadsteknik, materialval, mediateknik och inventarieval bör energismarta lösningar eftersträvas och NNE-standard (Nära-Noll-Energi) eftersträvas, vidare bör, för simhallar, modern teknik användas för att eftersträva kostnadseffektiv drift och minimal energi- och kemikalieförbrukning. Upphandling av samarbetspartners Upphandlingsförfarande och avtalskonstruktion ska väljas så att villkoren för byggande, ägande, förvaltning och drift optimeras. Upphandlingsformen partnering bör övervägas. Finansiering Finansiering skall ske genom egen finansiering enligt beslut om investeringsplan i "Reviderad Mål- och resultatplan samt 2016". Bedömningen är att det beslutade investeringsbeloppet kommer att behöva ökas med cirka 10 miljoner kronor. Förvaltning och drift Riktlinjer för förvaltning och drift bör fastställas när beslut om riktlinjer för övriga områden är tagna samt projekteringen är startad, då till exempel lokalisering och upphandlingsform påverkar valet av förvaltning och drift. Alternativ - Renovering befintlig simhall Lokalisering Lokaliseringen av simhallen är given i detta alternativ. Utformning Utformningen av befintlig simhall kvarstår så som den är idag med 4 banor. 11

12 Forts. 6 I tekniska avseenden bör anläggningen uppgraderas gällande rening-, ventilation- och annan teknikval för att eftersträva så energismarta lösningar som möjligt utifrån anläggningens förutsättningar. Upphandling av samarbetspartners Upphandlingsförfarande och avtalskonstruktion ska väljas så att villkoren för renovering optimeras. Finansiering Finansiering skall ske genom egen finansiering enligt beslut om investeringsplan i "Reviderad Mål- och resultatplan samt 2016". Riskbedömning för oförutsedda kostnader bör finnas med i investeringsbeloppet för detta alternativ. Förvaltning och drift Förvaltning och drift bör efter renovering kvarstå i samma form som idag. - Ledningsutskottets protokoll Verksamhet Bildnings tjänsteskrivelse WSP, rapport kompletterande statusundersökning av byggnad Jonas Rydberg, kommunchef Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid 12

13 7 Svar på remiss Strategisk planering för Serviceresor Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsens besvarar remissen enligt skrivelse av den 4 december 2013 Skånetrafiken har utarbetat ett förslag till strategisk plan för affärsområde Serviceresor. I dokumentet finns en sammanställning över de mål och strategiska val som Skånetrafiken ser som viktiga delar vad gäller planering och beslut kring serviceresornas fortsatta utveckling i Skåne. Den strategiska planen har tagits fram med hjälp av Skånes kommuner och Serviceresornas kundråd. Östra Göinge kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och synpunkterna ska vara Skånetrafiken tillhanda senast den 18 december Därefter kommer den strategiska planen att kompletteras utifrån inkomna synpunkter och efter antagande ligga till grund för framtagandet av en handlingsplan som ska innehålla konkreta och tidsatta åtgärder. - Ledningsutskottets protokoll Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse av den 4 december Utkast till Strategisk plan för Serviceresor Skånetrafiken 13

14 8 Förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård godkänns. Valfrihet inom hemtjänsten infördes i Östra Göinge kommun från och med januari Fem privata utförare har under 2012 och 2013 godkänts som utförare. Under 2013 har framkommit behov av förändringar i förfrågningsunderlaget och ersättningsnivån. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Förfrågningsunderlag Bengt Gustafson, Produktionschef Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef Pernilla Hallberg, Enhetschef Gunilla Marcusson, Mas Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Alexandra Karlsson, Ekonom Linda Andersson, Controller Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare 14

15 9 Beslut att anta Vallmon m.fl., Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningen kommentarer samt att anta planförslaget. Under våren 2013 har kommunen förvärvat fastigheterna Vallmon 10 och 17 i Knislinge. Kommunen äger sedan tidigare Vallmon 12 och för att möjliggöra en sammanläggning av fastigheterna Vallmon 10, 12 och 17 behöver befintlig fastighetsplan för berörda fastigheter upphävas. Planområdet ligger mellan Hjärsåsvägen, Färgerigatan och Ängsvägen i Knislinge. Fastigheterna inom planområdet ägs av kommunen och området är ca 7500m2 stort. Hävande av fastighetsplanen bedöms inte strida mot intentionerna i gällande detaljplan. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande Linnea Widing, Planarkitekt 15

16 10 Beslut att kungöra Knislinge 10:9, Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att kungöra detaljplanen som fortsättningsvis handläggs med normalt planförfarande. Fastigheten Knislinge 10:9 ligger idag som icke planlagt område. En stor del av ekonomibyggnaden samt övriga komplementbyggnader ligger på grannfastigheten Knislinge I gällande detaljplan är den omkringliggande marken avsedd för natur. För att möjliggöra en försäljning av fastigheten behöver fastigheten regleras och gällande detaljplan ändras. Detaljplanen handläggs fortsättningsvis med normalt planförfarande då den strider mot gällande översiktsplan. I gällande översiktsplan är området där komplementbyggnaderna ligger utpekat som rekreation och idrottsanläggning, och i detaljplanen föreslås användning för bostäder. Då det aktuella området redan idag är bebyggd med komplementbyggnader för bostad anses översiksplanen inte vara aktuell i detta område. Detaljplanen upprättas för att legalisera befintlig bebyggelse. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Bifogad karta Linnea Widing, Planarkitekt 16

17 11 Beslut att anta KV. PROSTEN, Broby, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningen kommentarer samt att anta planförslaget. Fastighetsägaren till Prosten 6 har inkommit med en förfrågan att förvärva intilliggande fastighet Prosten 5. För att fastighetsreglering ska kunna genomföras måste gällande fastighetsplan hävas. Hävande av fastighetsplanen bedöms inte strida mot intentionerna i gällande detaljplan. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande Linnea Widing, Planarkitekt 17

18 12 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2014 Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Redovisad verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för år 2014 godkänns. Beslutsmotivering Från den 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan ska finnas framtagen för kommunens energi- och klimatrådgivning. Planen ska skickas till Energimyndigheten under januari månad det år den avser. Enligt förordning om bidrag till energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in för varje år som kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget ska betalas ut. Östra Göinge kommun har de senaste åren fått stöd för att bedriva energirådgivning. Energioch klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Denna rådgivning vänder sig till allmänhet, små- och medelstora företag, organisationer och skolan. I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som konsumentupplysning åt dessa målgrupper. Tjänsten för energi- och klimatrådgivaren delas sedan 2011 med Osby och Hässleholms kommun, tidsfördelat med en tredjedel i respektive kommun. Verksamhetsplanen för 2014 är därför samordnad med övriga kommuner för att huvuddelen av projekten ska kunna genomföras gemensamt. Rådgivaren ingår även i nätverket "Energirådgivarna i Skåne". Ett 20- tal rådgivare är anslutna till nätverket och dessa representerar Skånes samtliga kommuner. Ansvaret för verksamheten i Östra Göinge kommun ligger sedan 2012 under enheten Mark och exploatering på Samhällsbyggnadsavdelningen. Energi- och klimatrådgivaren har upprättat förslag till verksamhetsplan för år Budgeterade kostnader för 2014 är kronor. För år 2014 väntas kommunen beviljas ett statligt bidrag på kronor som betalas ut av Energimyndigheten. 18

19 Forts Ledningsutskottets protokoll Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Östra Göinge 2014 Charlotta Gibrand, Energirådgivare Energimyndigheten 19

20 13 Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Motionen avslås. Pethra Wagnell (SD), Maria Hammarlund (SD), och Jan Listerud (SD) har lämnat in motion i vilken föreslår att kommunen ser över möjligheten att använda Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. Förslag till svar Breanäs används idag som ett asylboende. Kommunen har för närvarande inget behov av fler vårdverksamheter då vi inte har full andel upptagna platser. Motionen föreslås därför att avslås. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse Motion Pethra Wagnell (sd) Maria Hammarlund (sd) Jan Listerud (sd) 20

21 14 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Reservation - Motionen avslås Pethra Wagnell (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. Bilaga 1. Jan Listerud, Pethra Wagnell och Björn Collin, Sverigedemokraterna, har inlämnat motion om asylmottagandet på Brobysjukhuset och på Breanäs kursgård. I motionen föreslås att polisstationen i Broby bemannas dygnet runt, att vaktbolag skall bevaka de båda boendena dygnet runt så länge de används som asylboende samt att hälsokontroller omedelbart skall göras på alla asylsökande som kommer till de båda boendena. Därutöver framförs i motionen ett antal synpunkter och farhågor med anledning av flyktingmottagningen i kommunen. Svar på motionen Att vara ledamot i Kommunfullmäktige är ett förtroendeuppdrag med särskilda rättigheter och skyldigheter kopplade till sig - i huvudsak reglerat via Kommunallagen. Även om vi ledamöter sedan kan se olika på saker och ting, så förväntas ändå de motioner som läggs också vara något så när seriösa och syfta till att förbättra för invånarna i vår kommun. Att (sd) vill minska flyktingmottagandet är välkänt och något som man kan argumentera både för och emot. En annan motion, om folkomröstning i den frågan, har lämnats av samma parti. Även om det inte är realistiskt att folkomrösta i frågan så är just den motionen utan principiella invändningar. Den här aktuella motionen är av en helt annan sort. - Motionen föreslår bevakning så att de asylsökande inte skall kunna lämna förläggningen och ge sig ut i samhället. Det ligger inte i linje med svensk tradition att frihetsberöva helt obekanta personer med fördomsfulla spekulationer som enda grund. - Innan man påstår att en viss grupp av människor skulle vara hårt kriminellt belastade, eller ha allvarliga eventuellt smittsamma sjukdomar, bör man noga tänka över vad ett sådant påstående innebär - tyvärr tror jag att motionären redan gjort det. 21

22 Forts Att spekulera i huruvida en "bomb" i Osby (som senare visade sig vara fyrverkeripjäser) har någonting att göra med flyktingpolitiken och att sedan använda denna spekulation som argument för ökad polisnärvaro, är en direkt ansvarslös logisk kullerbytta. Majoriteten ledamöter i Kommunfullmäktige reagerar starkt när nu (SD) visar denna sida. Men - ni har rätt att visa den och vi andra har rätt att kritisera er och hela den människosyn som den uppvisar. Motionen har obehagliga rasistiska drag som inte får passera utan invändningar. För oss helt okända personer svartmålas och tilldelas för samhället hotfulla egenskaper, enbart utifrån sin härkomst - i det här fallet från krigsdrabbade områden i Syrien. Fördomar och spekulationer används helt hänsynslöst för att ge bilden att de asylsökande utgör ett hot mot alla oss andra. Det är en klassisk strategi för mindre nogräknade politiker vi här får se prov på. Receptet är ungefär som följer: 1. Peka ut en grupp i samhället, som det redan finns fördomar kring (asylsökande syrier). 2. Hävda att den här gruppen utgör ett hot mot alla oss andra - gör om fördomar till "bevis" - elda på rädslan (hårt kriminellt belastade som bär på smittsamma sjukdomar) 3. Föreslå nu åtgärder som låter bra, för att undanröja dina påhittade hot - tänk nu inte på att de också skall gå att genomföra, eller vad det innebär för de du pekat ut -(vaktbolag, polis ) 4. Så, nu ser det ut som att du gjort något bra, tagit krafttag mot "hoten"- hjälte! Fortsätt så! Lika ofta som historien kan visa oss exempel på när denna simpla och hänsynslösa strategi tillämpats, lika ofta kan den visa hur fullständigt fel man haft om såväl problemformulering som åtgärder. Diskriminering och rasism har aldrig någonsin varit lösningen på några problem över huvud taget - bara orsakat mänsklig förnedring och gett allt för stort utrymme för människors sämsta sidor. Motionen är ovärdig ett demokratiskt samhälle och vår kommun varför den avslås, med eftertryck. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Svar på Motion, Tommy Aspegren (FP) - Förvaltningens tjänsteskrivelse Motion

23 Forts. 14 Yrkanden Percy Ericsson (FP) yrkar avslag på motionen. Pethra Wagnell (SD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Jan Listerud (SD) Pethra Wagnell (SD) Björn Collin (SD) 23

24 15 Förslag till svar på motion om folkomröstning om flyktingpolitiken Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Reservation - Motionen avslås. Pethra Wagnell (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. Bilaga 2 Jan Listerud, Pethra Wagnell och Björn Collin, Sverigedemokraterna, har lämnat in motion i vilken föreslås en folkomröstning om huruvida kommunen skall säga nej till en fortsatt massinvandring eller endast ta emot kvotflyktingar eller tillfälligt helt säga nej till invandringen. Vidare föreslås att flyktingavtalen med berörd myndighet omedelbart skall sägas upp. Yttrande Kommunfullmäktige har remitterat rubricerad motion till kommunstyrelsen för be-redning inför besvarande och beslut i fullmäktige. Undertecknade har haft uppdraget att bedöma de sakliga förutsättningarna för att genomföra en kommunal folkomröstning om de frågor som föreslås i motionen. Antalet flyktingar eller asylsökande i en kommun vid ett visst givet tillfälle bestäms av en mängd faktorer av vilka de flesta är omöjliga för kommunen att påverka. En sådan är invandringspolitiken som bestäms av regering och riksdag och som avgör hur många flyktingar som tillåts komma in i landet och som så småningom eventuellt beviljas asyl och uppehållstillstånd och som därefter skall tas emot i de kommuner som har tecknat avtal om sådant mottagande. Invandringspolitiken är en statlig angelägenhet och det är därför inte möjligt för en kommun att folkomrösta om den. Under tiden fram till dess att en flykting eller person med skyddsbehov får sitt ärende avgjort är denne asylsökande. Migrationsverket har helhetsansvaret för asylsökande och för att ordna deras boende. I första hand erbjuder verket boende i lägenheter i det vanliga hyresbostadsbeståndet. Detta sker genom att verket på hyresmarknaden tecknar avtal direkt med enskilda fastighetsägare om att hyra ett antal lägenheter där asylsökande placeras. Verket avgör självt av vilka fastighetsägare och i vilka kommuner man vill hyra sådana bostäder. 24

25 Forts. 15 För närvarande räcker inte antalet boendeplatser i lägenheter åt alla som kommer till Sverige. Därför har Migrationsverket upphandlat tillfälliga bostäder i vandrarhem, stugbyar och på andra anläggningar. Det sker genom att verket sluter ramavtal med enskilda ägare eller näringsidkare för att kunna avropa boenden vid behov. Exempel på sådana avtal som verket tecknat med enskilda näringsidkare är Breanäs konferenshotell. Därutöver finns det ofta i en kommun ett ganska stort antal asylsökande som valt att bo hos släkt och vänner under den tid som ansökan om uppehållstillstånd prövas. Sådant boende hos släkt eller vänner kan kommunerna inte påverka. De som fått uppehållstillstånd skall inte längre bo i Migrationsverkets boenden. Många av dem ordnar själva sitt boende och de har liksom alla andra rätt att välja var och i vilken kommun de vill bosätta sig. Det gäller framförallt dem som bott hos släktingar eller vänner men också en del av dem som bott i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på beslut. Den som fått uppehållstillstånd beviljat och inte själv ordnar sitt boende kan få hjälp och stöd med att bosätta sig i en kommun. Det är avseende denna grupp som kommunerna tecknar avtal med Länsstyrelsen om mottagande. Kommunerna kan också ha avtal om mottagning av ensamkommande barn. Östra Göinge kommun har för närvarande ett avtal med Länsstyrelsen om mottagning av 20 flyktingar per år men inget avtal om mottagning av ensamkommande barn. Av ovanstående framgår att kommunen har mycket små möjligheter att påverka hur många asylsökande som vistas inom dess gränser. Det bestäms av den statliga myndighet som inom ramen för sitt uppdrag från regeringen ansvarar för de asylsökande och för deras boende. Mot den bakgrunden menar undertecknade att motionen bör avslås eftersom det inte finns någon grund för att folkomrösta om att säga nej till invandring då invandrings-politiken i stort, inbegripande ansvaret för asylsökandes boende, inte är ett kommu-nalt ansvar. Kommunens påverkansmöjlighet inskränker sig till den krets av tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd beviljat och som inte väljer att orda sitt boende på egen hand, för närvarande - genom avtal med Länsstyrelsen - 20 personer om året i Östra Göinge kommun. Detta avtal löper tillsvidare. Nästa möjlighet att säga upp avtalet är i september Ledningsutskottets protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Motion

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer