3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare"

Transkript

1 Protokoll Kommunstyrelsen Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, Uppföljning av kapitalförvaltningen per Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare 4 Bedömning om utmaning om städning i Östra Göinge kommun 5 Upphandling av energieffektivisering i kommunala fastigheter, EPC, fas 2 och fas 3. 6 Riktlinjer för projektering av simhall i Broby 7 Svar på remiss Strategisk planering för Serviceresor 8 Förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) 9 Beslut att anta Vallmon m.fl., Knislinge, Östra Göinge kommun 10 Beslut att kungöra Knislinge 10:9, Knislinge, Östra Göinge kommun 11 Beslut att anta KV. PROSTEN, Broby, Östra Göinge kommun 12 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet 14 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård 15 Förslag till svar på motion om folkomröstning om flyktingpolitiken 16 Svar på Medborgarförslag - Tvättning av bilar med kolvätesbaserade avfettningsmedel 17 Svar på medborgarförslag Namngivning av gata i Glimåkra 18 Redovisning av delegeringsbeslut 19 Redovisning av meddelanden 21 Faderskapsutredning Sekretess 22 Faderskapsutredning Sekretess 23 Faderskapsutredning Sekretess 24 Faderskapsutredning Sekretess 25 Faderskapsutredning Sekretess 26 Faderskapsutredning Sekretess Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Plusgiro: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Protokoll Kommunstyrelsen Tid och plats Sessionssalen i kommunhuset, Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Patric Åberg (M), ordförande Percy Eriksson (FP), 1:e vice ordförande Yvonne Syllfors Wictorsson (M) Jörgen Strand (M) Esbjörn Svensson (C) Marie-Louise Fredin (KD) Ulf Holmén (MP) Karl-Erik Innala (S), 2:e vice ordförande Ann Ahlbin (S) Anders Bengtsson (S) Sven-Arne Persson (S) Annika Qvarnström (S) Pethra Wagnell (SD), ej 1 Jerker Westdahl (M) Lena Segerholm (C) Tommy Aspegren (FP) Tommy Persson (S) Ida Ahlbin (S) Curt Antonsson (S) Joakim Wendel (V) Jan Listerud (SD), tjg. ersättare för Pethra Wagnell (SD) 1 Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin T Palmgren, enhetschef ekonomi Tomy Toni, enhetschef fastighet 5 Tommy Johansson, utredare, 7 Uno Johansson, KF ordförande Per af Forselles, KF 1:e vice ordförande Kerstin Wanstadius, sekreterare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande kl Kommunhuset, enheten Administration och utredning Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Paragrafer 1-19, Sid 2/30

3 Protokoll Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) Sid 3/30

4 Protokoll Kommunstyrelsen Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Administration och utredning Underskrift Kerstin Wanstadius Sid 4/30

5 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kapitalförvaltarna DNB, Danske Capital och Swedbank Robur har lämnat rapport för portföljenssammansättning och avkastning per den 30 november Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 30 november 2013 Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 5

6 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar att låna ut kronor till Östra Göinge Golfklubb och ger kommunchefen i uppdrag att utfärda lånerevers med Östra Göinge Golfklubb. Östra Göinge Golfklubb har idag kommunal borgen för ett lån om kronor hos Nordea med fast ränta t o m den 22 januari Klubben kommer att förlänga lånet till den 14 februari 2014 med rörlig ränta. Därefter föreslås att kommunen istället för att vara borgensman för lånet är långivare. Det innebär att kommunen fr.o.m lånar ut kronor till Östra Göinge Golfklubb. Klubben får betala en ränta motsvarande kommunens upplåningskostnad plus 0,3 % och att klubben liksom idag amorterar kronor per år på lånet. Räntan betalas kvartalsvis medan amorteringen sker en gång per år. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubb 6

7 3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige beslutar återköpa 4 aktier av sina aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunassurans Syd Försäkrings AB har i skrivelse erbjudit Östra Göinge kommun att återköpa aktier när nu Hultfreds kommun blir ny delägare i bolaget. Erbjudandet sker i enlighet med årsstämmans beslut att när ny ägare träder in kan nuvarande delägarna erbjudas att återköpa aktier motsvarande den nye delägarens förvärv. Återköpet sker i förhållande till det antal aktier respektive delägare innehar av totalen. Om någon av delägarna avstår från inlösen erbjudas övrigas del i återköpet att ökas med den avståendes andel. I samband med Hultfreds kommuns inträde kan Östra Göinge kommun återköpa 4 aktier till aktuellt värde om kronor/aktie. Nominellt värde var kronor/aktie. Östra Göinge kommun har att senast ta ställning till följande tre alternativ: - Kommunen kan avstå från återköp och behålla sitt aktieinnehav i bolaget. - Kommunen kan välja att återköpa sin andel av aktierna, dvs. 4 stycken. - Kommunen kan välja att återköpa sin andel av aktierna samt även andel av aktier om någon annan ursprunglig ägare avstår från återköp. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s skrivelse Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7

8 4 Bedömning om utmaning om städning i Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att inte anta utmaningen. ISS Facility Services AB, affärsområde städtjänster har i inkommen skrivelse utmanat kommunen avseende samtlig städning inom Östra Göinge kommun. Idag utförs kommunens städtjänster av fastighetsenheten. Kommunens årskostnad för städningen var år ,3 miljoner kronor. Kostnaden utslaget per kvm var 185 kronor. Det är vanskligt att jämföra Östra Göinge kommuns städkostnader med andra kommuner beroende på att det inte är säkert att det är samma förutsättningar som ligger till grund. Det kan exempelvis vara olikheter i städfrekvens, vilka ytor som städas, om storstädning och fönsterputsning ingår m m. Kommunens kostnad sticker inte ut jämfört med andra kommuner. Evimetrix har på uppdrag av fastighetsenheten i Östra Göinge kommun under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgästerna i kommunen, där lokalvården genomgående fick mycket starka betyg. Ur kundernas synpunkt är alltså lokalvården välfungerande. Detta sammantaget medför att förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inte anta utmaningen. - Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse ISS Facility Services AB:s skrivelse Iss Facility Services AB 8

9 5 Upphandling av energieffektivisering i kommunala fastigheter, EPC, fas 2 och fas 3. Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Kommunfullmäktige föreslås fastställa den totala investeringsramen till femtio miljoner kronor ( kr), som finansieras genom upptagande av lån. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunchefen får uppdrag att utföra energieffektivisering i kommunala fastigheter efter prioritering och reducering i bifogad objektslista och av redovisade optioner. Östra Göinge kommun har tillsammans med Bostads AB Klockaren upphandlat en inventering av bostäder och kommunala förvaltningsbyggnader avseende energikartläggning av byggnader. Som vinnare och sammarbetspartner utsågs Siemens. Siemens har nu redovisat Östra Göinge kommuns kommunala byggnader i ett detaljerat åtgärdsförslag (Fas 1) vilket medför en total investering om kronor med en återbetalningstid på knappt nio (9) år. Därutöver finns femton (15) olika optioner, varav tre är särskilt angelägna att genomföra. Dessa har en samlad investeringskostnad på ca kronor. Härav följer att den totala investeringsramen för EPC-projektet föreslås fastställas till kronor. - Ledningsutskottets protokoll Produktionsstöds tjänsteskrivelse Rapport Siemens "Från Energikartläggning till Energieffektivitet Östra Göinge kommun" - Bilaga med 15 optioner Jonas Rydberg, Kommunchef Tomy Toni, Enhetschef 9

10 6 Riktlinjer för projektering av simhall i Broby Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att påbörja projektering av ny simhall i Broby enligt nedan beskrivna riktlinjer. Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för lokalisering, utformning, upphandling av samarbetspartners, finansiering, förvaltning och drift av simhallen i Broby. Östra Göinge har idag en simhall. Som så många andra simhallar i landet som byggdes på 70- talet, så är den nu i det närmaste uttjänt. Kostnadsbedömningar och erfarenheter från andra kommuner visar att skillnaden i investeringskostnader mellan nybyggnation och renovering är liten. Däremot är skillnaden vad avser risk för oförutsedda kostnader stor till nackdel för ett renoveringsalternativ. Därtill ger ett nybygge bättre förutsättningar för effektiv energianvändning och därmed lägre driftskostnader. Att bygga ny simhall innebär att nuvarande simhall kan användas för befintlig verksamhet under byggtiden. Vid renovering av befintlig simhall blir kommunen utan simhall under renoveringstiden. En ny simhall möjliggör också att gamla simhallen kan byggas om till sporthall som kan ersätta befintlig gymnastiksal på Prästavångskolan. Att samla sporthallarna i samma fastighet bör ge drift- och kostnadsfördelar jämfört med idag. Denna åtgärd frigör också yta på Prästavångskolan som kan användas till annan verksamhet. Dessa möjligheter uteblir i renoveringsalternativet. Statusundersökning av nuvarande simhall är gjord 2012 där ett av syftena var att klarlägga vilka generella åtgärder som krävs för att byggnaden ska kunna bevaras i ett längre framtida perspektiv samt åtgärdskalkyl för detta. I en grovt bedömd kalkyl lämnas en budgetkostnad på miljoner som innehåller en riksbedömning på 5 miljoner kronor. Alternativ - Nybyggnation Lokalisering 10

11 Forts. 6 En ny simhall bör lokaliseras i närhet av befintlig sport- och simhall i Broby. En sådan lokalisering möjliggör synergieffekter med befintlig sporthall avseende förvaltning och drift, vidare är närheten till skolorna i Broby en fördel. Utformning En ny simhall bör utformas med 6 banor samt en handikapp/barnbassäng, med höj- och sänkbart bassänggolv. I övrigt en traditionell simhall som uppfyller behovet för skola, föreningsverksamhet samt allmänheten. En utökning av antalet banor från dagens 4 till 6 gör att kommunen samt föreningarna har möjlighet att utveckla och utöka sina verksamheter, vidare kan samutnyttjandet öka av hallen under öppettiderna. I tekniska avseenden som byggnadsteknik, materialval, mediateknik och inventarieval bör energismarta lösningar eftersträvas och NNE-standard (Nära-Noll-Energi) eftersträvas, vidare bör, för simhallar, modern teknik användas för att eftersträva kostnadseffektiv drift och minimal energi- och kemikalieförbrukning. Upphandling av samarbetspartners Upphandlingsförfarande och avtalskonstruktion ska väljas så att villkoren för byggande, ägande, förvaltning och drift optimeras. Upphandlingsformen partnering bör övervägas. Finansiering Finansiering skall ske genom egen finansiering enligt beslut om investeringsplan i "Reviderad Mål- och resultatplan samt 2016". Bedömningen är att det beslutade investeringsbeloppet kommer att behöva ökas med cirka 10 miljoner kronor. Förvaltning och drift Riktlinjer för förvaltning och drift bör fastställas när beslut om riktlinjer för övriga områden är tagna samt projekteringen är startad, då till exempel lokalisering och upphandlingsform påverkar valet av förvaltning och drift. Alternativ - Renovering befintlig simhall Lokalisering Lokaliseringen av simhallen är given i detta alternativ. Utformning Utformningen av befintlig simhall kvarstår så som den är idag med 4 banor. 11

12 Forts. 6 I tekniska avseenden bör anläggningen uppgraderas gällande rening-, ventilation- och annan teknikval för att eftersträva så energismarta lösningar som möjligt utifrån anläggningens förutsättningar. Upphandling av samarbetspartners Upphandlingsförfarande och avtalskonstruktion ska väljas så att villkoren för renovering optimeras. Finansiering Finansiering skall ske genom egen finansiering enligt beslut om investeringsplan i "Reviderad Mål- och resultatplan samt 2016". Riskbedömning för oförutsedda kostnader bör finnas med i investeringsbeloppet för detta alternativ. Förvaltning och drift Förvaltning och drift bör efter renovering kvarstå i samma form som idag. - Ledningsutskottets protokoll Verksamhet Bildnings tjänsteskrivelse WSP, rapport kompletterande statusundersökning av byggnad Jonas Rydberg, kommunchef Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid 12

13 7 Svar på remiss Strategisk planering för Serviceresor Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsens besvarar remissen enligt skrivelse av den 4 december 2013 Skånetrafiken har utarbetat ett förslag till strategisk plan för affärsområde Serviceresor. I dokumentet finns en sammanställning över de mål och strategiska val som Skånetrafiken ser som viktiga delar vad gäller planering och beslut kring serviceresornas fortsatta utveckling i Skåne. Den strategiska planen har tagits fram med hjälp av Skånes kommuner och Serviceresornas kundråd. Östra Göinge kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och synpunkterna ska vara Skånetrafiken tillhanda senast den 18 december Därefter kommer den strategiska planen att kompletteras utifrån inkomna synpunkter och efter antagande ligga till grund för framtagandet av en handlingsplan som ska innehålla konkreta och tidsatta åtgärder. - Ledningsutskottets protokoll Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse av den 4 december Utkast till Strategisk plan för Serviceresor Skånetrafiken 13

14 8 Förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård godkänns. Valfrihet inom hemtjänsten infördes i Östra Göinge kommun från och med januari Fem privata utförare har under 2012 och 2013 godkänts som utförare. Under 2013 har framkommit behov av förändringar i förfrågningsunderlaget och ersättningsnivån. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Förfrågningsunderlag Bengt Gustafson, Produktionschef Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef Pernilla Hallberg, Enhetschef Gunilla Marcusson, Mas Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Alexandra Karlsson, Ekonom Linda Andersson, Controller Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare 14

15 9 Beslut att anta Vallmon m.fl., Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningen kommentarer samt att anta planförslaget. Under våren 2013 har kommunen förvärvat fastigheterna Vallmon 10 och 17 i Knislinge. Kommunen äger sedan tidigare Vallmon 12 och för att möjliggöra en sammanläggning av fastigheterna Vallmon 10, 12 och 17 behöver befintlig fastighetsplan för berörda fastigheter upphävas. Planområdet ligger mellan Hjärsåsvägen, Färgerigatan och Ängsvägen i Knislinge. Fastigheterna inom planområdet ägs av kommunen och området är ca 7500m2 stort. Hävande av fastighetsplanen bedöms inte strida mot intentionerna i gällande detaljplan. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande Linnea Widing, Planarkitekt 15

16 10 Beslut att kungöra Knislinge 10:9, Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att kungöra detaljplanen som fortsättningsvis handläggs med normalt planförfarande. Fastigheten Knislinge 10:9 ligger idag som icke planlagt område. En stor del av ekonomibyggnaden samt övriga komplementbyggnader ligger på grannfastigheten Knislinge I gällande detaljplan är den omkringliggande marken avsedd för natur. För att möjliggöra en försäljning av fastigheten behöver fastigheten regleras och gällande detaljplan ändras. Detaljplanen handläggs fortsättningsvis med normalt planförfarande då den strider mot gällande översiktsplan. I gällande översiktsplan är området där komplementbyggnaderna ligger utpekat som rekreation och idrottsanläggning, och i detaljplanen föreslås användning för bostäder. Då det aktuella området redan idag är bebyggd med komplementbyggnader för bostad anses översiksplanen inte vara aktuell i detta område. Detaljplanen upprättas för att legalisera befintlig bebyggelse. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Bifogad karta Linnea Widing, Planarkitekt 16

17 11 Beslut att anta KV. PROSTEN, Broby, Östra Göinge kommun Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen beslutar att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningen kommentarer samt att anta planförslaget. Fastighetsägaren till Prosten 6 har inkommit med en förfrågan att förvärva intilliggande fastighet Prosten 5. För att fastighetsreglering ska kunna genomföras måste gällande fastighetsplan hävas. Hävande av fastighetsplanen bedöms inte strida mot intentionerna i gällande detaljplan. - Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande Linnea Widing, Planarkitekt 17

18 12 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2014 Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens beslut: - Redovisad verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för år 2014 godkänns. Beslutsmotivering Från den 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan ska finnas framtagen för kommunens energi- och klimatrådgivning. Planen ska skickas till Energimyndigheten under januari månad det år den avser. Enligt förordning om bidrag till energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in för varje år som kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget ska betalas ut. Östra Göinge kommun har de senaste åren fått stöd för att bedriva energirådgivning. Energioch klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Denna rådgivning vänder sig till allmänhet, små- och medelstora företag, organisationer och skolan. I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som konsumentupplysning åt dessa målgrupper. Tjänsten för energi- och klimatrådgivaren delas sedan 2011 med Osby och Hässleholms kommun, tidsfördelat med en tredjedel i respektive kommun. Verksamhetsplanen för 2014 är därför samordnad med övriga kommuner för att huvuddelen av projekten ska kunna genomföras gemensamt. Rådgivaren ingår även i nätverket "Energirådgivarna i Skåne". Ett 20- tal rådgivare är anslutna till nätverket och dessa representerar Skånes samtliga kommuner. Ansvaret för verksamheten i Östra Göinge kommun ligger sedan 2012 under enheten Mark och exploatering på Samhällsbyggnadsavdelningen. Energi- och klimatrådgivaren har upprättat förslag till verksamhetsplan för år Budgeterade kostnader för 2014 är kronor. För år 2014 väntas kommunen beviljas ett statligt bidrag på kronor som betalas ut av Energimyndigheten. 18

19 Forts Ledningsutskottets protokoll Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Östra Göinge 2014 Charlotta Gibrand, Energirådgivare Energimyndigheten 19

20 13 Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - Motionen avslås. Pethra Wagnell (SD), Maria Hammarlund (SD), och Jan Listerud (SD) har lämnat in motion i vilken föreslår att kommunen ser över möjligheten att använda Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. Förslag till svar Breanäs används idag som ett asylboende. Kommunen har för närvarande inget behov av fler vårdverksamheter då vi inte har full andel upptagna platser. Motionen föreslås därför att avslås. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse Motion Pethra Wagnell (sd) Maria Hammarlund (sd) Jan Listerud (sd) 20

21 14 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Reservation - Motionen avslås Pethra Wagnell (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. Bilaga 1. Jan Listerud, Pethra Wagnell och Björn Collin, Sverigedemokraterna, har inlämnat motion om asylmottagandet på Brobysjukhuset och på Breanäs kursgård. I motionen föreslås att polisstationen i Broby bemannas dygnet runt, att vaktbolag skall bevaka de båda boendena dygnet runt så länge de används som asylboende samt att hälsokontroller omedelbart skall göras på alla asylsökande som kommer till de båda boendena. Därutöver framförs i motionen ett antal synpunkter och farhågor med anledning av flyktingmottagningen i kommunen. Svar på motionen Att vara ledamot i Kommunfullmäktige är ett förtroendeuppdrag med särskilda rättigheter och skyldigheter kopplade till sig - i huvudsak reglerat via Kommunallagen. Även om vi ledamöter sedan kan se olika på saker och ting, så förväntas ändå de motioner som läggs också vara något så när seriösa och syfta till att förbättra för invånarna i vår kommun. Att (sd) vill minska flyktingmottagandet är välkänt och något som man kan argumentera både för och emot. En annan motion, om folkomröstning i den frågan, har lämnats av samma parti. Även om det inte är realistiskt att folkomrösta i frågan så är just den motionen utan principiella invändningar. Den här aktuella motionen är av en helt annan sort. - Motionen föreslår bevakning så att de asylsökande inte skall kunna lämna förläggningen och ge sig ut i samhället. Det ligger inte i linje med svensk tradition att frihetsberöva helt obekanta personer med fördomsfulla spekulationer som enda grund. - Innan man påstår att en viss grupp av människor skulle vara hårt kriminellt belastade, eller ha allvarliga eventuellt smittsamma sjukdomar, bör man noga tänka över vad ett sådant påstående innebär - tyvärr tror jag att motionären redan gjort det. 21

22 Forts Att spekulera i huruvida en "bomb" i Osby (som senare visade sig vara fyrverkeripjäser) har någonting att göra med flyktingpolitiken och att sedan använda denna spekulation som argument för ökad polisnärvaro, är en direkt ansvarslös logisk kullerbytta. Majoriteten ledamöter i Kommunfullmäktige reagerar starkt när nu (SD) visar denna sida. Men - ni har rätt att visa den och vi andra har rätt att kritisera er och hela den människosyn som den uppvisar. Motionen har obehagliga rasistiska drag som inte får passera utan invändningar. För oss helt okända personer svartmålas och tilldelas för samhället hotfulla egenskaper, enbart utifrån sin härkomst - i det här fallet från krigsdrabbade områden i Syrien. Fördomar och spekulationer används helt hänsynslöst för att ge bilden att de asylsökande utgör ett hot mot alla oss andra. Det är en klassisk strategi för mindre nogräknade politiker vi här får se prov på. Receptet är ungefär som följer: 1. Peka ut en grupp i samhället, som det redan finns fördomar kring (asylsökande syrier). 2. Hävda att den här gruppen utgör ett hot mot alla oss andra - gör om fördomar till "bevis" - elda på rädslan (hårt kriminellt belastade som bär på smittsamma sjukdomar) 3. Föreslå nu åtgärder som låter bra, för att undanröja dina påhittade hot - tänk nu inte på att de också skall gå att genomföra, eller vad det innebär för de du pekat ut -(vaktbolag, polis ) 4. Så, nu ser det ut som att du gjort något bra, tagit krafttag mot "hoten"- hjälte! Fortsätt så! Lika ofta som historien kan visa oss exempel på när denna simpla och hänsynslösa strategi tillämpats, lika ofta kan den visa hur fullständigt fel man haft om såväl problemformulering som åtgärder. Diskriminering och rasism har aldrig någonsin varit lösningen på några problem över huvud taget - bara orsakat mänsklig förnedring och gett allt för stort utrymme för människors sämsta sidor. Motionen är ovärdig ett demokratiskt samhälle och vår kommun varför den avslås, med eftertryck. - Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Svar på Motion, Tommy Aspegren (FP) - Förvaltningens tjänsteskrivelse Motion

23 Forts. 14 Yrkanden Percy Ericsson (FP) yrkar avslag på motionen. Pethra Wagnell (SD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Jan Listerud (SD) Pethra Wagnell (SD) Björn Collin (SD) 23

24 15 Förslag till svar på motion om folkomröstning om flyktingpolitiken Dnr KS 2013/ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Reservation - Motionen avslås. Pethra Wagnell (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag. Bilaga 2 Jan Listerud, Pethra Wagnell och Björn Collin, Sverigedemokraterna, har lämnat in motion i vilken föreslås en folkomröstning om huruvida kommunen skall säga nej till en fortsatt massinvandring eller endast ta emot kvotflyktingar eller tillfälligt helt säga nej till invandringen. Vidare föreslås att flyktingavtalen med berörd myndighet omedelbart skall sägas upp. Yttrande Kommunfullmäktige har remitterat rubricerad motion till kommunstyrelsen för be-redning inför besvarande och beslut i fullmäktige. Undertecknade har haft uppdraget att bedöma de sakliga förutsättningarna för att genomföra en kommunal folkomröstning om de frågor som föreslås i motionen. Antalet flyktingar eller asylsökande i en kommun vid ett visst givet tillfälle bestäms av en mängd faktorer av vilka de flesta är omöjliga för kommunen att påverka. En sådan är invandringspolitiken som bestäms av regering och riksdag och som avgör hur många flyktingar som tillåts komma in i landet och som så småningom eventuellt beviljas asyl och uppehållstillstånd och som därefter skall tas emot i de kommuner som har tecknat avtal om sådant mottagande. Invandringspolitiken är en statlig angelägenhet och det är därför inte möjligt för en kommun att folkomrösta om den. Under tiden fram till dess att en flykting eller person med skyddsbehov får sitt ärende avgjort är denne asylsökande. Migrationsverket har helhetsansvaret för asylsökande och för att ordna deras boende. I första hand erbjuder verket boende i lägenheter i det vanliga hyresbostadsbeståndet. Detta sker genom att verket på hyresmarknaden tecknar avtal direkt med enskilda fastighetsägare om att hyra ett antal lägenheter där asylsökande placeras. Verket avgör självt av vilka fastighetsägare och i vilka kommuner man vill hyra sådana bostäder. 24

25 Forts. 15 För närvarande räcker inte antalet boendeplatser i lägenheter åt alla som kommer till Sverige. Därför har Migrationsverket upphandlat tillfälliga bostäder i vandrarhem, stugbyar och på andra anläggningar. Det sker genom att verket sluter ramavtal med enskilda ägare eller näringsidkare för att kunna avropa boenden vid behov. Exempel på sådana avtal som verket tecknat med enskilda näringsidkare är Breanäs konferenshotell. Därutöver finns det ofta i en kommun ett ganska stort antal asylsökande som valt att bo hos släkt och vänner under den tid som ansökan om uppehållstillstånd prövas. Sådant boende hos släkt eller vänner kan kommunerna inte påverka. De som fått uppehållstillstånd skall inte längre bo i Migrationsverkets boenden. Många av dem ordnar själva sitt boende och de har liksom alla andra rätt att välja var och i vilken kommun de vill bosätta sig. Det gäller framförallt dem som bott hos släktingar eller vänner men också en del av dem som bott i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på beslut. Den som fått uppehållstillstånd beviljat och inte själv ordnar sitt boende kan få hjälp och stöd med att bosätta sig i en kommun. Det är avseende denna grupp som kommunerna tecknar avtal med Länsstyrelsen om mottagande. Kommunerna kan också ha avtal om mottagning av ensamkommande barn. Östra Göinge kommun har för närvarande ett avtal med Länsstyrelsen om mottagning av 20 flyktingar per år men inget avtal om mottagning av ensamkommande barn. Av ovanstående framgår att kommunen har mycket små möjligheter att påverka hur många asylsökande som vistas inom dess gränser. Det bestäms av den statliga myndighet som inom ramen för sitt uppdrag från regeringen ansvarar för de asylsökande och för deras boende. Mot den bakgrunden menar undertecknade att motionen bör avslås eftersom det inte finns någon grund för att folkomrösta om att säga nej till invandring då invandrings-politiken i stort, inbegripande ansvaret för asylsökandes boende, inte är ett kommu-nalt ansvar. Kommunens påverkansmöjlighet inskränker sig till den krets av tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd beviljat och som inte väljer att orda sitt boende på egen hand, för närvarande - genom avtal med Länsstyrelsen - 20 personer om året i Östra Göinge kommun. Detta avtal löper tillsvidare. Nästa möjlighet att säga upp avtalet är i september Ledningsutskottets protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Motion

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

53 Svar på Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. 54 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård

53 Svar på Motion - Breanäs konferenshotell som en form av vårdverksamhet. 54 Svar på Motion - Asylmottagandet på Brobysjukhuset och Breanäs kursgård Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-12-17 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 49-59 49 Uppföljningsrapport Daglig verksamhet 2013 50 Uppföljningsrapport Hemtjänsten 2013 51 Uppföljningsrapport Skogsbrynet

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-10-20 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/12 Ärendeförteckning 102-108 102 Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 87 Internbudget för politiken 2016 88 Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik 89 Ändring av taxa for torg-

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun Ledningsutskottet 2011-05-25 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/21 Ärendeförteckning 73-88 73 Månadsuppföljning 2011-04-30 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2011-04-30 75 Budget 2012-2014 76 Förlängning

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen Kommunfullmäktige 2011-08-25 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning 105-116 105 Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 januari 2014, kl. 13.30 15.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Birgith Linde Mats-Erik Nilsson Inger Nilsson Jan-Åke Lennartsson Antonia Andersson

Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Birgith Linde Mats-Erik Nilsson Inger Nilsson Jan-Åke Lennartsson Antonia Andersson Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 26 november 2013 kl. 15.30 17.45, Skogsbrynet Sibbhult Närvarande Ledamöter Ersättare Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendeförteckning. pensionsförpliktelser. slutrapport UNIKOM

Kommunstyrelsen. Ärendeförteckning. pensionsförpliktelser. slutrapport UNIKOM Kommunstyrelsen 2012-06-05 Protokoll - Kommunstyrelsen Sid 1/28 Ärendeförteckning 112-135 112 Tertialuppföljning 2012-04-30 113 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-04-30 114 Budget 2013-2015 115

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-11-22 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/13 Ärendeförteckning 59-68 59 Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre 60 Projekt Unika Kompetenser

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer