Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26"

Transkript

1 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport - måltidsprojekt inom Vård och Omsorg Införande av fixartjänst (Fixarmalte) i Östra Göinge kommun 5 Förslag om överflyttning av biblioteksfilialen i Knislinge till Snapphaneskolan 6 Interkommunal prislista för förskola/grundskolan för år Svar på medborgarförslag om "Fixar-Malte" service 8 Svar på motion ang införande av s.k. Fixar-Malte i Östra Göinge kommun 9 Meddelanden 1

2 Tid och plats Torsdagen den 26 januari 2012, Kräbblebodarummet i kommunhuset, Närvarande Ledamöter Tommy Aspegren (FP), ordförande Per-Eric Mattsson (M) Ann Ahlbin (S), vice ordförande Sven-Arne Persson (s) Ersättare Övriga närvarande Bengt Gustafsson, produktionschef Gisela Beckman, verksamhetschef 1-4 Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef, 1-4 Lise-Lotte Lundin Peterson, enhetschef Kost 3 Linda Aronsson, dietist, 1-3 Monica Rask-Carlsson, MAS 1-3 Anders Iversen, enhetschef 2 Ulla Wram, verksamhetschef 6 Jan Carlson, enhetschef 6 Margareta Persson Larsson, sekreterare Justerare Ann Ahlbin (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer 1-9 Sekreterare Margareta Persson Larsson Ordförande Tommy Aspegren (FP) Justerare Ann Ahlbin (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgs och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering Underskrift Margareta Persson Larsson 3

4 1 Verksamhetsuppföljning Dnr KS 2012/ Attendo Care övertog driften av Lindgårdens särskilda boende och korttidsboende i slutet av Enligt de handlingar som upprättades ska kommunen genomföra kontinuerliga uppföljningar för att kontrollera att utföraren uppfyller sina kontraktsenliga åtaganden gentemot kommunen och de boende i fråga om kvalitet. En uppföljning har nu genomförts och redovisas i rapport. Av den framgår ett antal brister som Attendo Care uppmanas att åtgärda. - Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport för Lindgården Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - För att uppfylla kommunens krav på verksamheten på Lindgården uppmanas Attendo Care AB att åtgärda bristerna. En åtgärdsplan för punkterna 1, 5, 6, 7 och 8 i sammanfattningen på sidan 11, ska redovisas till Östra Göinge kommun senast den 15 februari Åtgärdsplan för punkterna 2, 3, 4 och 9 skall redovisas senast den 29 februari En redovisning av vidtagna åtgärder skall senast den 31 mars 2012 redovisas till Östra Göinge kommun. Attendo Care AB Bengt Gustafson, Produktionschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Monica Rask Carlsson, Mas Linda Aronsson, Måltidssamordnare Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare 4

5 2 Riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL Dnr KS 2011/ Med anledning av ett antal prejudicerande rättsfall har det synts nödvändigt med en revidering av riktlinjerna för ledsagarservice. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer har gjorts under hösten 2011 i samråd med brukarföreningen FUB. - Verksamhet Stöd tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ledsagarservice enligt 9 3 p LSS eller 4 kap 1 SoL. - Riktlinjer för verkställighet Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Riktlinjer för handläggning och verkställighet rörande ledsagarservice antas. Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Anders Iversen, Enhetschef Bistånds- och Lss Handläggare Anna Nilsson, Samordnare Thomas Tegner, Enhetschef Anna Wanstadius, Enhetschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Marie-Louise Danielsson-Binnergård, Enhetschef Annika Elfving, Enhetschef Christina Jakobsson, Enhetschef Pernilla Hallberg, Enhetschef 5

6 3 Slutrapport - måltidsprojekt inom Vård och Omsorg Dnr KS 2011/ Under anordnades studiecirklar om ätande och näring för omvårdnadspersonal inom Vård och Omsorg (äldreomsorgen). I samband med dessa identifierades ett antal förbättringsområden. För att under 2011 arbeta vidare med att utveckla måltidssituationen och individanpassning av kosten för äldre vårdtagare sökte Östra Göinge kommun stimulansmedel från Socialstyrelsen. Dessa pengar har finansierat en tjänst för en måltidssamordnare på 100 procent under hela 2011 samt extra utgifter som krävs för att genomföra projektet, till exempel utbildningsmaterial och resor. Målet med projektet var att förbättra måltidssituationen och arbeta mot en individanpassning av kosten för de äldre. Dessa mål skulle uppnås genom olika aktiviteter med syfte att stärka vårdpersonalens kompetens inom området nutrition. Genom olika aktiviteter i form av förnyade nutritionsmål, provlagningsworkshops, utbildningar, nattfastemätningar och framtagande av nytt arbetsmaterial har personalen erbjudits både uppdaterad och ny kunskap samt under en period fått arbeta särskilt med olika nutritionsfrågor. Genom konkreta aktiviteter som till exempel dukningstävlingen har vikten av en god måltidsmiljö för äldre lyfts på ett trevligt och inspirerande sätt. Genom ökad kunskap har personalen fått större möjlighet att arbeta för en individanpassning av kosten för de äldre. Förhoppningen är att alla utbildningsinsatser, möten och diskussioner har lett till en ökad kunskap och ett ökat intresse hos personalen som i sin tur bidragit till en ökad individanpassning av kosten samt en bättre måltidssituation för de äldre. Måltidsprojektet är avslutat men det viktiga arbetet för att förbättra maten och måltiderna för våra äldre har bara börjat. Målet har varit att de aktiviteterna som genomfördes under 2011 leda till långsiktiga förbättringar som blir en naturlig del av verksamheten. Nu fortsätter arbetet med att driva vidare de processer som har påbörjats. För att nämna några exempel har vi nya nutritionsriktlinjer som ska implementeras och efterlevas i verksamheterna. Personalen har fått inspiration, tips och kunskap för att laga goda mellanmål, nu ska dessa mellanmål blir en trevlig del av vardagen. Vi ska också fortsätta med att hjälpa våra äldre vårdtagare i ordinärt boende till mer varierade matinköp och vi ska arbeta med kontinuerlig fortbildning av personal inom området nutrition för att säkerställa att kompetensen och engagemanget fortlever. Dietisten kommer utöver det fortsatta arbetet mot äldreomsorgen även verka inom andra områden i kommunen som har behov av dietistkompetens, till exempel handikappomsorg, skola och förskola. 6

7 Forts 3 - Verksamhet Insatser i Hem tjänsteskrivelse Projektrapport för måltidsprojektet Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Projektrapporten godkänns. Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Linda Aronsson, Måltidssamordnare Lise-Lotte Lundin Petersson, Enhetschef Monica Rask Carlsson, Mas Annika Elfving, Enhetschef Christina Jakobsson, Enhetschef Pernilla Hallberg, Enhetschef 7

8 4 Införande av fixartjänst i Östra Göinge kommun Dnr KS 2012/ Kommunstyrelsen uppdrog i samband med besvarande av ett medborgarförslag i oktober åt kommunchefen att utreda möjligheten för ett införande av en fixartjänst i Östra Göinge. Under de senaste tio åren har en utveckling skett i vissa kommuner där kommunerna tillhandahåller servicetjänster utan biståndsbedömning. Dessa tjänster benämnds ofta som "fixartjänster" och erbjuds gratis eller till subventionerad kostnad. Fixartjänsterna erbjuder hjälp med olika enklare vardagssysslor för att förebygga fallskador bland äldre kvinnor och män samt stödja äldre personer som vill bo kvar i det ordinära boendet och ge hjälp av det slag som hemtjänsten inte längre utför. Kommunförvaltningens förslag till inrättande av fixartjänst En fixartjänst inrättas under en försöksperiod från och med den första mars 2012 till och med den sista december Personer fyllda 70 år kan utan biståndsbedömning och avgift få hjälp av fixartjänsten. Fixartjänsterna ska utföras av personer inom kommunens dagliga verksamhet under totalt 4 timmar per vecka. De tjänster som utförs ska vara av begränsad omfattning, inget uppdrag får överstiga 1 timma per hushåll och månad. Vid kommunstyrelsens sammanträde i november ska en utvärdering av fixartjänsten redovisas I det förslag till riktlinje som förvaltningen arbetat fram specificeras bland annat exempel på tjänster som kan utföras inom ramen för en fixartjänst. - Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Gemensam Service utredning Förslag till riktlinje för fixartjänst i Östra Göinge Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - En fixartjänst inrättas under en försöksperiod fr.o.m t.o.m Utvärdering av fixartjänsten ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i november. - Kommunen erbjuder fixartjänster under totalt 4 timmar per vecka. - De tjänster som utförs får inte överstiga 1 timme per hushåll och månad. - Personer fyllda 70 år kan få hjälp av kommunens fixartjänst. - Kommunen erbjuder fixartjänster till den enskilde utan biståndsbedömning och avgift. - Förslag till riktlinje för fixartjänst i Östra Göinge kommun fastställs. 8

9 Forts. 4 Jonas Rydberg, Kommunchef Bengt Gustafson Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef 9

10 5 Förslag om överflyttning av biblioteksfilialen i Knislinge till Snapphaneskolan Dnr KS 2011/ I samband med ombyggnad av Snapphaneskolan har diskussion förts om placering av biblioteksfilialen i Knislinge. Förvaltningen har tagit fram fördelar och de risker och konsekvenser man kan se med förslaget att biblioteksfilialen lokaliseras i samma fastighet som Snapphaneskolan. Som komplement till folkbiblioteket på Snapphaneskolan ska det, i samverkan med andra aktörer, eller i egen regi, även skapas en central mötesplats för invånarna i Knislinge. Det ska vara en plats där lokalbefolkningen kan träffas fysiskt och/eller virtuellt, oavsett ålder, kön eller ursprung. Det ska vara en plats att "slinka inom" eller sitta en stund och småprata. Om möjlighet ges ska man även kunna låna via dator och ha tillgång till tidningar och tidskrifter. En djupare analys och utredning måste göras över mötesplatsens syfte och vilket behov som den skall lösa. - Produktionens tjänsteskrivelse Yrkanden Ann Ahlbin (S) och Sven-Arne Persson (S) yrkar tillägg till förslaget genom att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen. Proposition Två förslag föreligger nämligen att kommunstyrelsen avgör ärendet och Ann Ahlbin (S) och Sven-Arne Persson (S) yrkande om tillägg. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att utskottet beslutar föreslå att kommunstyrelsen avgör ärendet. Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att biblioteksfilialen i Knislinge lokaliseras på Snapphaneskolan. - Kommunchefen får i uppdrag att skapa en central mötesplats för invånarna i Knislinge, som komplement till folkbiblioteket. 10

11 Forts 5 Reservation Ann Ahlbin (S) och Sven-Arne Persson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jonas Rydberg, Kommunchef Bengt Gustafson, Produktionschef Ulla Wram, Verksamhetschef Jan Carlsson, Enhetschef Kultur- och Fritid Tomy Toni, Enhetschef Ingrid Mauritzon-Olsson, Biblioteksansvarig 11

12 6 Interkommunal prislista för förskola/grundskolan för år 2012 Dnr KS 2011/ För att debitera andra kommuner för interkommunala elever skall Östra Göinge Kommun fastställa en interkommunal prislista. Beräkningen skall grunda sig på 2012 års budget. Även prislista för bidrag till fristående förskolor/grundskolor ska fastställas. - Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse Prislista IKE per elev Prislista för bidrag till fristående förskolor/grundskolor Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Interkommunal prislista för förskola/grundskola fastställs enligt förslag. - Prislista för bidrag till fristående förskolor/grundskolor fastställs. Ulla Wram, Verksamhetschef Martin Werner, Ekonom 12

13 7 Svar på Medborgarförslag om "Fixar-Malte" service Dnr KS 2011/ Mildred Hilleskog inkom med medborgarförslag till Östra Göinge kommun om att inrätta en tjänst som "Fixar-Malte". Syftet är att minska fallolyckor bland äldre kvinnor och män. Yttrande Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunchefen att utreda möjligheten för ett införande av en fixartjänst i Östra Göinge. Kommunförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till inrättande av en fixartjänst som överlämnas för politiskt beslut i januari Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Mildred Hilleskog Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Med ovanstående yttrande anses medborgarförslaget besvarat. Mildred Hilleskog Bengt Gustafson 13

14 8 Svar på Motion ang införande av s.k. Fixar-Malte i Östra Göinge kommun Dnr KS 2011/ Lars-Stellan Jönsson (S) inkommer med motion till Östra Göinge kommun. Socialdemokraterna vill införa en "Fixar-Malte" i kommunen för att förhindra exempelvis fallskador som kan leda till stort personligt lidande och omfattande kostnader för kommunen/regionen. Yttrande Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunchefen att utreda möjligheten för ett införande av en fixartjänst i Östra Göinge. Kommunförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till inrättande av en fixartjänst som överlämnas för politiskt beslut i januari Ledningsstöd & Service tjänsteskrivelse Motion från Lars-Stellan Jönsson (S) Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. Lars-Stellan Jönsson Bengt Gustafson Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef 14

15 9 Meddelanden Länsstyrelsen 1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 103 i Hjärsås socken i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Hjärsås 5:1, Östra Göinge kommun. Hidnr KS Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 181 i Östra Broby socken i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Broby 4:24, Östra Göinge kommun. Hidnr KS Socialstyrelsen 3. Beslut i ärendet Tillsyn av serviceboendet Brobyvägen och gruppbostaden Källgatan i Sibbhult. Dnr KS 2011/ Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 Dnr KS 2011/ Beslut om Lex Sarah-anmälan Dnr KS 2011/ Beslut om Lex Maria-anmälan Dnr KS 2011/ Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Redovisningen godkänns. 15

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens

Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.. 4 Hemtjänsten Särskilt boende Daglig verksamhet,

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer