Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen""

Transkript

1 Kommunfullmäktige Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om regress, garantiavtal 107 Återupptagande av verksamheten i CEISS AB och antagande av ny bolagsordning 108 Östra Göinge Golfklubb anhåller om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen 109 Kommunens värdegrund 110 Reglemente och tillämpningsanvisningar för skolskjuts 111 Återlämnande av gåvor från Frosten Begander 112 Svar på motion om att tillsätta en arbetsgrupp att utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen" 113 Motion - Frivilliga avgifter 114 Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Bostads AB Klockaren 115 Interpellation, Kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun, ställd till Tommy Aspegren (FP) 116 Anmälningsärenden Storgatan 4 Växel: Plusgiro: Broby Fax: Bankgiro:

2 Tid och plats Torsdagen den 25 augusti 2011, Sessionssalen, Kommunhuset i Broby, kl 18:30 20:30 Närvarande Ledamöter Se närvarolista! Ersättare Övriga närvarande Tomas Carvonen, planeringsansvarig Justerare David Karlsson (KD) och Monica Rask-Carlsson Justeringens utförande Enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering , kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Tomas Carvonen Ordförande Uno Johansson (M) Justerare David Karlsson (KD) Justerare Monica Rask-Carlsson (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för Kommunhuset, Utvecklingsstöd & Ärendehantering protokollet Underskrift Inger Gustafsson 3

4 Östra Göinge kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011 Namn och närvarande Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej M Patric Åberg X M Per-Eric Mattsson X 1 1 M Camilla Westdahl X M Jerker Westdahl X M Jörgen Strand X M Yvonne Syllfors-Wictorsson X M Mikael Persson X S Ann Ahlbin X 1 1 Avstår S Karl-Erik Innala X 1 1 Avstår S Lena Ohlsson - S Per af Forselles X 1 1 Avstår S Annika Qvarnström - S Anders Bengtsson X 1 1 Avstår S Monica Rask-Carlsson X 1 1 Avstår S Lars-Stellan Jönsson X 1 1 Avstår S Belkis Ates - S Per Andersson X 1 1 Avstår S Ida Ahlbin X 1 1 Avstår FP Tommy Aspegren - FP Percy Eriksson X FP Carina Jansson X KD Magnus Nilsson X KD David Carlsson X C Sofia Nilsson X C Lars Lindbom X V Joakim Wendel X MP Ingvar Nilsson X SD Fredrik Arnoldsson - SD Pethra Wagnell X SD Peer Pedersen X

5 Östra Göinge kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011 Namn och närvarande Ersättare Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej M Inger Mattsson X M Siv Larsson X M Daniel Jönsson - M Donny Magnusson X S Kenneth Johannesson X Tjg ers 1 1 Avstår S Sten Persson - S Sven-Arne Persson X Tjg ers 1 1 Avstår S Tommy Persson X Tjg ers 1 1 Avstår S Andreas Torndahl S Marie Dagsberg - FP Glenn Mattsson X Tjg ers FP Monica Hjortenbrink-Preutz - KD Christina Panfalk KD Sven Sjunnesson C Bengt-Arne Persson - C Lena Segerholm - V Bernardo Espinoza - V Thomas Nilsson - MP Ulf Holmén - MP Gert-Åke Englund X SD Maria Hammarlund - SD Vakant M Uno Johansson X avstod 5

6 Tyst minut för offren på Utöja Sammanträdes inleddes med ett kort anförande av Ann Ahlbin (S) och en tyst minut för att hedra offren för våldsdåden på Utöja i Norge den 22 juli Rapport om beredningarnas arbete Ordföranden i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad redovisade arbetet med pågående uppdrag. Kommunfullmäktiges ordförande tackade för informationen. 6

7 105 Meddelanden från Länsstyrelsen Dnr KS 2011/ Länsstyrelsen har meddelat att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tove Brokhöj (KD) utses David Carlsson (KD), Bössebacken, Axebo 2166, Hanaskog. Eftersom David Carlsson var ersättare utses Sven Sjunnesson (KD), Emmislövsvägen 1039 B, Broby till ny ersättare. Beslutsunderlag - Länsstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges beslut: - Meddelandet läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till Lena Hammerli Inger Gustafsson 7

8 106 Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest ekonomisk förening, avtal om regress, garantiavtal Dnr KS 2011/ Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar. Eftersom medlemmarnas borgensförbindelse redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 90 - Gemensam Service tjänsteskrivelse Avtal om regress mm ( ) - Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ( ) - Avtal tecknat 2009 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt med Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. - Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning. 8

9 106 Beslutet expedieras till Kommuninvest i Sverige AB Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Laga kraft 9

10 107 Återupptagande av verksamheten i CEISS AB och antagande av ny bolagsordning Dnr KS 2011/ Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2010 att lägga ner verksamheten i CEISS AB men att har kvar bolaget som vilande tillsvidare. Behov har därefter uppkommit att åter aktualisera verksamheten i bolaget men med en tydligare skrivning i bolagsordningen som medger att företaget säljer tjänster internt inom kommunkoncernen. Tjänsterna avser utbildnings- och informationsverksamhet samt projektledning inom områdena miljöteknik, energibesparing och förbättrat inneklimat och därtill hörande hälsofrågor. Ett återtagande av bolaget - aktualisering av verksamheten - kräver att kommunfullmäktige dels upphäver sitt beslut att avveckla verksamheten dels antar en ny bolagsordning, i vilken föremålet för verksamheten och ändamålet med bolaget i de två inledande paragraferna justeras så att bolaget kan sälja avsedda tjänster inom kommunkoncernen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 91 - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till ny bolagsordning för CEISS AB - Bolagsordning som gällde vid det tillfälle CEISS avvecklades - Kommunfullmäktiges beslut 2010/ 7 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i 7/2010 att avveckla CEISS AB. - Kommunfullmäktige antar förslag till ny bolagsordning för CEISS AB Beslutet expedieras till Styrelsen i Ceiss AB 10

11 108 Östra Göinge Golfklubb anhåller om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen Dnr KS 2011/ Östra Göinge Golfklubb anhåller i skrivelse om att Östra Göinge kommunen såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lån i Nordea. Villkorsförändringen innebär att lånet är amorteringsfritt förfallodagarna , och samt att amorteringen därefter höjs till kronor per amorteringstillfälle fr.o.m Höjningen av amorteringen innebär att lånets slutbetalningsdag är oförändrad. I dag amorterar golfklubben per amorteringstillfälle så amorteringsbefrielsen ger klubben kronor. Dessa pengar ska klubben använda för att uppdatera bevattningsanläggningen på golfbanan för att sänka sina kostnader för anläggningen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Gemensam Service tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubbs skrivelse Yrkanden Magnus Nilsson (KD) och Peer Pedersen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jörgen Strand (M) och Joakim Wendel (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen Strands yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Jörgen Strands yrkande. Vid omröstningen avgavs 25 ja-röster och 4 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. 11

12 Forts 108 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Östra Göinge kommun såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Nordea, som innebär att lånet är amorteringsfritt förfallodagarna , och samt att amorteringen därefter höjs till kronor per amorteringstillfälle fr.o.m Jäv Per-Eric Mattsson deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv Reservation Joakim Wendel (V), Per af Forselles (S) och Kenneth Johannesson (S) reserverar sig mot beslutet. Jörgen Strand (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga KF nr 5. Beslutet expedieras till Östra Göinge Golfklubb Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 12

13 109 Kommunens värdegrund Dnr KS 2011/ Syftet med en väl genomarbetad och accepterad och värdegrund Det är viktigt att få ta del av och bli medveten om andras värderingar. Om jag inte vet själv vad som är viktigt för mig är det näst intill omöjligt att ta ställning och bidra i grupp där man vill rusta för att klara förändring och gemensamt utveckla en värdegrund. Värdegrunden beskriver vad vi skall sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för. "Här gaur da", "Här går det", är en attityd i allt vi gör. Arbetet med gemensamma värderingar vägleder oss i alla externa och interna kontakter och möten. Gemensamma värderingar hjälper oss nå våra mål och vår vision. Våra gemensamma värderingar och ledstjärnan hjälper oss i det dagliga arbetet och beslutsfattandet. Samma "språk" ökar tydligheten i vår interna och externa kommunikation För att nå våra mål och skapa den goda arbetsplatsen var det varit nödvändigt att alla skulle vara delaktiga i framtagandet av spelreglerna. Detta ger oss kraft att skapa värde för de vi är till för. Vår väg fram till en gemensam Värdegrund Som ett led i arbetet med att nå våra mål och Vision 2015 arbetar vi enligt ett nytt arbetssätt och synsätt som bygger på Lean. För att detta ska fungera behöver vi ha gemensamma värderingar. Därför har kommun- och förvaltningsledning under 2010 tagit fram en ledstjärna och tre värdeord. Dessa värdeord har alla medarbetare och många politiker diskuterat för att ta fram vilken innebörd orden har och för att få möjlighet att upptäcka och uttrycka sina egna värderingar. En ledstjärna beskriver förhållningssättet till vårt uppdrag. Ledstjärna och värdeord tas alltid fram av ledningen. Politiker- och förvaltningsledning tog fram ledstjärnan som "föddes" ur den Göingska kraften att allting är möjligt, "Här gaur da". Den har en enkelhet men också en attityd som hjälper oss att nå våra mål. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 92 - Göinge Direkt tjänsteskrivelse Förslag till ledstjärna, värdeord samt spelregler Yrkanden Patric Åberg (M), Peer Pedersen (SD), Mikael Persson (M), Jerker Westdahl (M), Sofia Nilsson (C), Magnus Nilsson (KD) och Ingvar Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 13

14 Forts 109 Karl-Erik Innala (S), Monika Rask-Carlsson (S) och Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Joakim Wendel (V) yrkar: - I första hand återremiss av ärendet - I andra hand att spelreglerna stryks och att bara värdeorden, öppenhet, engagemang och ansvar behålls - I tredje hand att ordet kund byts ut mot medborgare Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på huruvida kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Karl-Erik Innalas yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avgavs 18 ja-röster och 12 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Joakim Wendels yrkande om att spelreglerna stryks och kommunstyrelsens förslag i motsvarande del och finner kommunstyrelsens förslag antaget, vilket innebär att spelreglerna inte stryks ur värdegrunden. Till sist ställer ordföranden proposition på Joakim Wendels yrkande om att ordet kund byts ut mot medborgare och kommunstyrelsens förslag i motsvarande del och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag vilket innebär att ordet kund inte byts ut. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Joakim Wendels yrkande om att ordet kund byts ut mot medborgare. Vid omröstningen avgavs 16 ja-röster och 3 nej-röster och 11 avstod från att rösta. Se närvaro och omröstningslista. 14

15 Forts 109 Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige antar Värdegrund för Östra Göinge kommun enligt förslag. Reservation Ann Ahlbin (S), Karl-Erik Innala (S), Per af Forselles (S), Anders Bengtsson (S), Monica Rask-Carlsson (S), Lars-Stellan Jönsson (S), Per Andersson (S), Ida Ahlbin (S), Kenneth Johannesson (S), Sven-Arne Persson (S), Tommy Persson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga KF nr 6. Joakim Wendel (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Jonas Rydberg, Kommunchef Christer de La Motte, Produktionschef Thomas Lagerström, Göinge Direkt Chef 15

16 110 Reglemente och tillämpningsanvisningar för skolskjuts Dnr KS 2011/ Den 1 juli 2011 träder en ny skollag i kraft ( Skollagen 2010:800). Genom införande av denna kommer en del förändringar av verksamheten att ske kring skolskjutsar. Kommunen har även i fortsättningen huvudansvaret för att bedriva denna funktion, men med den nya lagen blir uppdraget tydligare och innebär också ett utvidgat ansvar. Vilka konsekvenser det får fullt ut är i idag svårt att bedöma, utan det beror i stor utsträckning vilka tolkningsbeslut som kommunstyrelsen respektive vilka domar allmän förvaltningsdomstol fattar i framtiden. Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola är de skolformer som omfattas av regelverket i den nya skollagen. Utökade möjligheter att överklaga beslut införs också. När det gäller elevresor för gymnasieskolan sker ingen förändring utan man omfattas även i fortsättning av en särskild lagstiftning (1991: lag om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor). På grund av ovanstående förändringar i skollagen finns det skäl att revidera nuvarande skolskjutsreglemente. Gentemot det idag gällande regelverket struktureras det nya om så att det kommer att bestå av två delar: "skolskjutsregelmente med grundprinciper som antas av kommunfullmäktige "tillämpningsföreskrifter som antas av kommunstyrelsen Grundbestämmelserna från det tidigare reglementet behålls, men det sker justeringar utifrån den nya lagstiftningen och en anpassning till kommunens nuvarande organisation. Till skolskjutsreglemente fogas också aktuella utdrag ur den nya skollagen. Med anledning av ovanstående sker parallellt även en revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Omsorg och utbildningsutskottets protokoll , 83 - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till nytt skolskjutsreglemente - Förslag på tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige antar nytt skolskjutsreglemente. 16

17 Forts 110 Protokollsanteckning Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning med synpunkter till beslutet. Bilaga KF nr 7. Beslutet expedieras till Christer de La Motte, Produktionschef Tommy Johansson, Utredare Ulla Wram, Verksamhetschef Karl-Axel Hill, Verksamhetschef Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bertil Håkanson, Säkerhets- och Beredskapsansvarig Skolskjutsentreprenörer Skånetrafiken Eva Strandberg, Rektor Niclas Kvist, Rektor Jennie Mårtensson, Rektor Catharina Rooth, Rektor 17

18 111 Återlämnande av gåvor från Frosten Begander Dnr KS 2011/ Frosten Begander har begärt att de gåvor han skänkt till kommen ska återlämnas till honom. Gåvorna är i form av inramade tavlor av kulturbyggnader i kommunen samt keramiksaker. Gåvorna är överlämnade till kommunen som således är nuvarande ägare, de sistnämnda har formellt emottagits av kommunfullmäktige i beslut Kommunen ser inte något hinder för att gåvorna återlämnas till Frosten Begander, dock måste kommunfullmäktige fatta beslut om detta. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , Förvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelser från Frosten Begander Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige återlämnar gåvorna till Frosten Begander. Beslutet expedieras till Frosten Begander 18

19 112 Svar på motion om att tillsätta en arbetsgrupp att utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen" Dnr KS 2011/ Anders Bengtsson (S) har inkommit med motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en arbetsgrupp för att snarast utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen samt att i samband med budget 2012 bereda utrymme för att heltidstjänster införs 1/ Förslag till svar Motionen berör en viktig personal- och arbetsgivarpolitisk fråga vilket bör utredas inom Östra Göinge Kommun. Kanske inriktningen ska vara önskad sysselsättning istället för heltid så att medarbetarna har möjlighet att välja hur mycket/lite man vill arbeta. Att kunna bereda utrymme i budget 2012 är för sent och den eventuella arbetsgruppen behöver nog lite mer tid på sig att utreda frågeställningen och komma med förslag till lösningar. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 96 - Gemensam Service tjänsteskrivelse Motion från Anders Bengtsson (S) Yrkanden Peer Pedersen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheten för medarbetarna att välja önskad sysselsättningsgrad. Beslutet expedieras till Anders Bengtsson 19

20 113 Motion - Frivilliga avgifter Dnr KS 2011/ Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en motion om Frivilliga avgifter Beslutsunderlag - Ann Ahlbins motion Kommunfullmäktiges beslut: - Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 20

21 114 Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Bostads AB Klockaren Dnr KS 2011/ Elisabeth Lundbladh (MP), Boaltsvägen 2, Glimåkra har avsagt sig som ersättare i Styrelsen för Bostads AB Klockaren. Beslutsunderlag - Elisabeth Lundblads avsägelse Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. Beslutet expedieras till Elisabeth Lundbladh Bostads AB Klockaren 21

22 115 Interpellation, Kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun, ställd till Tommy Aspegren (FP) Dnr KS 2011/ Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en interpellation ställd till omsorg och utbildningsutskottets ordförande Tommy Aspegren (FP) angående kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun Beslutsunderlag - Interpellation Kommunfullmäktiges beslut: - Interpellation får ställas och besvaras av omsorg och utbildningsutskottets ordförande Tommy Aspegren vid nästkommande sammanträde. Beslutet expedieras till Tommy Aspegren (FP) Ann Ahlbin (S) 22

23 116 Anmälningsärenden 1. Vård- och omsorg - Redovisning av ej verkställda Sol och LSS beslut, 30 juni 2011 Dnr KS 2011/ Skåne Nordost, Styrelsen - Protokoll Kommunfullmäktiges beslut: - Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 23

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Kommunstyrelsen. Avtal om regress, Garantiavtal. m m. utskrivning på ungdomsboendet i Glimåkra. kommun. heltidstjänster för alla i kommunen. om.

Kommunstyrelsen. Avtal om regress, Garantiavtal. m m. utskrivning på ungdomsboendet i Glimåkra. kommun. heltidstjänster för alla i kommunen. om. Kommunstyrelsen 2011-08-10 Protokoll - Kommunstyrelsen Sid 1/36 Ärendeförteckning 152-176 152 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2011-06-30 och 2011-07-31 153 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvests

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-10-20 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/12 Ärendeförteckning 102-108 102 Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun Ledningsutskottet 2011-05-25 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/21 Ärendeförteckning 73-88 73 Månadsuppföljning 2011-04-30 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2011-04-30 75 Budget 2012-2014 76 Förlängning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 87 Internbudget för politiken 2016 88 Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik 89 Ändring av taxa for torg-

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer