Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen""

Transkript

1 Kommunfullmäktige Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om regress, garantiavtal 107 Återupptagande av verksamheten i CEISS AB och antagande av ny bolagsordning 108 Östra Göinge Golfklubb anhåller om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen 109 Kommunens värdegrund 110 Reglemente och tillämpningsanvisningar för skolskjuts 111 Återlämnande av gåvor från Frosten Begander 112 Svar på motion om att tillsätta en arbetsgrupp att utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen" 113 Motion - Frivilliga avgifter 114 Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Bostads AB Klockaren 115 Interpellation, Kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun, ställd till Tommy Aspegren (FP) 116 Anmälningsärenden Storgatan 4 Växel: Plusgiro: Broby Fax: Bankgiro:

2 Tid och plats Torsdagen den 25 augusti 2011, Sessionssalen, Kommunhuset i Broby, kl 18:30 20:30 Närvarande Ledamöter Se närvarolista! Ersättare Övriga närvarande Tomas Carvonen, planeringsansvarig Justerare David Karlsson (KD) och Monica Rask-Carlsson Justeringens utförande Enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering , kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Tomas Carvonen Ordförande Uno Johansson (M) Justerare David Karlsson (KD) Justerare Monica Rask-Carlsson (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för Kommunhuset, Utvecklingsstöd & Ärendehantering protokollet Underskrift Inger Gustafsson 3

4 Östra Göinge kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011 Namn och närvarande Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej M Patric Åberg X M Per-Eric Mattsson X 1 1 M Camilla Westdahl X M Jerker Westdahl X M Jörgen Strand X M Yvonne Syllfors-Wictorsson X M Mikael Persson X S Ann Ahlbin X 1 1 Avstår S Karl-Erik Innala X 1 1 Avstår S Lena Ohlsson - S Per af Forselles X 1 1 Avstår S Annika Qvarnström - S Anders Bengtsson X 1 1 Avstår S Monica Rask-Carlsson X 1 1 Avstår S Lars-Stellan Jönsson X 1 1 Avstår S Belkis Ates - S Per Andersson X 1 1 Avstår S Ida Ahlbin X 1 1 Avstår FP Tommy Aspegren - FP Percy Eriksson X FP Carina Jansson X KD Magnus Nilsson X KD David Carlsson X C Sofia Nilsson X C Lars Lindbom X V Joakim Wendel X MP Ingvar Nilsson X SD Fredrik Arnoldsson - SD Pethra Wagnell X SD Peer Pedersen X

5 Östra Göinge kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011 Namn och närvarande Ersättare Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej M Inger Mattsson X M Siv Larsson X M Daniel Jönsson - M Donny Magnusson X S Kenneth Johannesson X Tjg ers 1 1 Avstår S Sten Persson - S Sven-Arne Persson X Tjg ers 1 1 Avstår S Tommy Persson X Tjg ers 1 1 Avstår S Andreas Torndahl S Marie Dagsberg - FP Glenn Mattsson X Tjg ers FP Monica Hjortenbrink-Preutz - KD Christina Panfalk KD Sven Sjunnesson C Bengt-Arne Persson - C Lena Segerholm - V Bernardo Espinoza - V Thomas Nilsson - MP Ulf Holmén - MP Gert-Åke Englund X SD Maria Hammarlund - SD Vakant M Uno Johansson X avstod 5

6 Tyst minut för offren på Utöja Sammanträdes inleddes med ett kort anförande av Ann Ahlbin (S) och en tyst minut för att hedra offren för våldsdåden på Utöja i Norge den 22 juli Rapport om beredningarnas arbete Ordföranden i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad redovisade arbetet med pågående uppdrag. Kommunfullmäktiges ordförande tackade för informationen. 6

7 105 Meddelanden från Länsstyrelsen Dnr KS 2011/ Länsstyrelsen har meddelat att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tove Brokhöj (KD) utses David Carlsson (KD), Bössebacken, Axebo 2166, Hanaskog. Eftersom David Carlsson var ersättare utses Sven Sjunnesson (KD), Emmislövsvägen 1039 B, Broby till ny ersättare. Beslutsunderlag - Länsstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges beslut: - Meddelandet läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till Lena Hammerli Inger Gustafsson 7

8 106 Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest ekonomisk förening, avtal om regress, garantiavtal Dnr KS 2011/ Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar. Eftersom medlemmarnas borgensförbindelse redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 90 - Gemensam Service tjänsteskrivelse Avtal om regress mm ( ) - Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ( ) - Avtal tecknat 2009 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt med Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. - Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning. 8

9 106 Beslutet expedieras till Kommuninvest i Sverige AB Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Laga kraft 9

10 107 Återupptagande av verksamheten i CEISS AB och antagande av ny bolagsordning Dnr KS 2011/ Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2010 att lägga ner verksamheten i CEISS AB men att har kvar bolaget som vilande tillsvidare. Behov har därefter uppkommit att åter aktualisera verksamheten i bolaget men med en tydligare skrivning i bolagsordningen som medger att företaget säljer tjänster internt inom kommunkoncernen. Tjänsterna avser utbildnings- och informationsverksamhet samt projektledning inom områdena miljöteknik, energibesparing och förbättrat inneklimat och därtill hörande hälsofrågor. Ett återtagande av bolaget - aktualisering av verksamheten - kräver att kommunfullmäktige dels upphäver sitt beslut att avveckla verksamheten dels antar en ny bolagsordning, i vilken föremålet för verksamheten och ändamålet med bolaget i de två inledande paragraferna justeras så att bolaget kan sälja avsedda tjänster inom kommunkoncernen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 91 - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till ny bolagsordning för CEISS AB - Bolagsordning som gällde vid det tillfälle CEISS avvecklades - Kommunfullmäktiges beslut 2010/ 7 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i 7/2010 att avveckla CEISS AB. - Kommunfullmäktige antar förslag till ny bolagsordning för CEISS AB Beslutet expedieras till Styrelsen i Ceiss AB 10

11 108 Östra Göinge Golfklubb anhåller om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen Dnr KS 2011/ Östra Göinge Golfklubb anhåller i skrivelse om att Östra Göinge kommunen såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lån i Nordea. Villkorsförändringen innebär att lånet är amorteringsfritt förfallodagarna , och samt att amorteringen därefter höjs till kronor per amorteringstillfälle fr.o.m Höjningen av amorteringen innebär att lånets slutbetalningsdag är oförändrad. I dag amorterar golfklubben per amorteringstillfälle så amorteringsbefrielsen ger klubben kronor. Dessa pengar ska klubben använda för att uppdatera bevattningsanläggningen på golfbanan för att sänka sina kostnader för anläggningen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Gemensam Service tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubbs skrivelse Yrkanden Magnus Nilsson (KD) och Peer Pedersen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jörgen Strand (M) och Joakim Wendel (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen Strands yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Jörgen Strands yrkande. Vid omröstningen avgavs 25 ja-röster och 4 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. 11

12 Forts 108 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Östra Göinge kommun såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Nordea, som innebär att lånet är amorteringsfritt förfallodagarna , och samt att amorteringen därefter höjs till kronor per amorteringstillfälle fr.o.m Jäv Per-Eric Mattsson deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv Reservation Joakim Wendel (V), Per af Forselles (S) och Kenneth Johannesson (S) reserverar sig mot beslutet. Jörgen Strand (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga KF nr 5. Beslutet expedieras till Östra Göinge Golfklubb Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 12

13 109 Kommunens värdegrund Dnr KS 2011/ Syftet med en väl genomarbetad och accepterad och värdegrund Det är viktigt att få ta del av och bli medveten om andras värderingar. Om jag inte vet själv vad som är viktigt för mig är det näst intill omöjligt att ta ställning och bidra i grupp där man vill rusta för att klara förändring och gemensamt utveckla en värdegrund. Värdegrunden beskriver vad vi skall sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för. "Här gaur da", "Här går det", är en attityd i allt vi gör. Arbetet med gemensamma värderingar vägleder oss i alla externa och interna kontakter och möten. Gemensamma värderingar hjälper oss nå våra mål och vår vision. Våra gemensamma värderingar och ledstjärnan hjälper oss i det dagliga arbetet och beslutsfattandet. Samma "språk" ökar tydligheten i vår interna och externa kommunikation För att nå våra mål och skapa den goda arbetsplatsen var det varit nödvändigt att alla skulle vara delaktiga i framtagandet av spelreglerna. Detta ger oss kraft att skapa värde för de vi är till för. Vår väg fram till en gemensam Värdegrund Som ett led i arbetet med att nå våra mål och Vision 2015 arbetar vi enligt ett nytt arbetssätt och synsätt som bygger på Lean. För att detta ska fungera behöver vi ha gemensamma värderingar. Därför har kommun- och förvaltningsledning under 2010 tagit fram en ledstjärna och tre värdeord. Dessa värdeord har alla medarbetare och många politiker diskuterat för att ta fram vilken innebörd orden har och för att få möjlighet att upptäcka och uttrycka sina egna värderingar. En ledstjärna beskriver förhållningssättet till vårt uppdrag. Ledstjärna och värdeord tas alltid fram av ledningen. Politiker- och förvaltningsledning tog fram ledstjärnan som "föddes" ur den Göingska kraften att allting är möjligt, "Här gaur da". Den har en enkelhet men också en attityd som hjälper oss att nå våra mål. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 92 - Göinge Direkt tjänsteskrivelse Förslag till ledstjärna, värdeord samt spelregler Yrkanden Patric Åberg (M), Peer Pedersen (SD), Mikael Persson (M), Jerker Westdahl (M), Sofia Nilsson (C), Magnus Nilsson (KD) och Ingvar Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 13

14 Forts 109 Karl-Erik Innala (S), Monika Rask-Carlsson (S) och Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Joakim Wendel (V) yrkar: - I första hand återremiss av ärendet - I andra hand att spelreglerna stryks och att bara värdeorden, öppenhet, engagemang och ansvar behålls - I tredje hand att ordet kund byts ut mot medborgare Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på huruvida kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Karl-Erik Innalas yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avgavs 18 ja-röster och 12 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Joakim Wendels yrkande om att spelreglerna stryks och kommunstyrelsens förslag i motsvarande del och finner kommunstyrelsens förslag antaget, vilket innebär att spelreglerna inte stryks ur värdegrunden. Till sist ställer ordföranden proposition på Joakim Wendels yrkande om att ordet kund byts ut mot medborgare och kommunstyrelsens förslag i motsvarande del och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag vilket innebär att ordet kund inte byts ut. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Joakim Wendels yrkande om att ordet kund byts ut mot medborgare. Vid omröstningen avgavs 16 ja-röster och 3 nej-röster och 11 avstod från att rösta. Se närvaro och omröstningslista. 14

15 Forts 109 Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige antar Värdegrund för Östra Göinge kommun enligt förslag. Reservation Ann Ahlbin (S), Karl-Erik Innala (S), Per af Forselles (S), Anders Bengtsson (S), Monica Rask-Carlsson (S), Lars-Stellan Jönsson (S), Per Andersson (S), Ida Ahlbin (S), Kenneth Johannesson (S), Sven-Arne Persson (S), Tommy Persson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga KF nr 6. Joakim Wendel (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Jonas Rydberg, Kommunchef Christer de La Motte, Produktionschef Thomas Lagerström, Göinge Direkt Chef 15

16 110 Reglemente och tillämpningsanvisningar för skolskjuts Dnr KS 2011/ Den 1 juli 2011 träder en ny skollag i kraft ( Skollagen 2010:800). Genom införande av denna kommer en del förändringar av verksamheten att ske kring skolskjutsar. Kommunen har även i fortsättningen huvudansvaret för att bedriva denna funktion, men med den nya lagen blir uppdraget tydligare och innebär också ett utvidgat ansvar. Vilka konsekvenser det får fullt ut är i idag svårt att bedöma, utan det beror i stor utsträckning vilka tolkningsbeslut som kommunstyrelsen respektive vilka domar allmän förvaltningsdomstol fattar i framtiden. Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola är de skolformer som omfattas av regelverket i den nya skollagen. Utökade möjligheter att överklaga beslut införs också. När det gäller elevresor för gymnasieskolan sker ingen förändring utan man omfattas även i fortsättning av en särskild lagstiftning (1991: lag om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor). På grund av ovanstående förändringar i skollagen finns det skäl att revidera nuvarande skolskjutsreglemente. Gentemot det idag gällande regelverket struktureras det nya om så att det kommer att bestå av två delar: "skolskjutsregelmente med grundprinciper som antas av kommunfullmäktige "tillämpningsföreskrifter som antas av kommunstyrelsen Grundbestämmelserna från det tidigare reglementet behålls, men det sker justeringar utifrån den nya lagstiftningen och en anpassning till kommunens nuvarande organisation. Till skolskjutsreglemente fogas också aktuella utdrag ur den nya skollagen. Med anledning av ovanstående sker parallellt även en revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Omsorg och utbildningsutskottets protokoll , 83 - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till nytt skolskjutsreglemente - Förslag på tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige antar nytt skolskjutsreglemente. 16

17 Forts 110 Protokollsanteckning Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning med synpunkter till beslutet. Bilaga KF nr 7. Beslutet expedieras till Christer de La Motte, Produktionschef Tommy Johansson, Utredare Ulla Wram, Verksamhetschef Karl-Axel Hill, Verksamhetschef Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bertil Håkanson, Säkerhets- och Beredskapsansvarig Skolskjutsentreprenörer Skånetrafiken Eva Strandberg, Rektor Niclas Kvist, Rektor Jennie Mårtensson, Rektor Catharina Rooth, Rektor 17

18 111 Återlämnande av gåvor från Frosten Begander Dnr KS 2011/ Frosten Begander har begärt att de gåvor han skänkt till kommen ska återlämnas till honom. Gåvorna är i form av inramade tavlor av kulturbyggnader i kommunen samt keramiksaker. Gåvorna är överlämnade till kommunen som således är nuvarande ägare, de sistnämnda har formellt emottagits av kommunfullmäktige i beslut Kommunen ser inte något hinder för att gåvorna återlämnas till Frosten Begander, dock måste kommunfullmäktige fatta beslut om detta. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , Förvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelser från Frosten Begander Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige återlämnar gåvorna till Frosten Begander. Beslutet expedieras till Frosten Begander 18

19 112 Svar på motion om att tillsätta en arbetsgrupp att utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen" Dnr KS 2011/ Anders Bengtsson (S) har inkommit med motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en arbetsgrupp för att snarast utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen samt att i samband med budget 2012 bereda utrymme för att heltidstjänster införs 1/ Förslag till svar Motionen berör en viktig personal- och arbetsgivarpolitisk fråga vilket bör utredas inom Östra Göinge Kommun. Kanske inriktningen ska vara önskad sysselsättning istället för heltid så att medarbetarna har möjlighet att välja hur mycket/lite man vill arbeta. Att kunna bereda utrymme i budget 2012 är för sent och den eventuella arbetsgruppen behöver nog lite mer tid på sig att utreda frågeställningen och komma med förslag till lösningar. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 96 - Gemensam Service tjänsteskrivelse Motion från Anders Bengtsson (S) Yrkanden Peer Pedersen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheten för medarbetarna att välja önskad sysselsättningsgrad. Beslutet expedieras till Anders Bengtsson 19

20 113 Motion - Frivilliga avgifter Dnr KS 2011/ Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en motion om Frivilliga avgifter Beslutsunderlag - Ann Ahlbins motion Kommunfullmäktiges beslut: - Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 20

21 114 Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Bostads AB Klockaren Dnr KS 2011/ Elisabeth Lundbladh (MP), Boaltsvägen 2, Glimåkra har avsagt sig som ersättare i Styrelsen för Bostads AB Klockaren. Beslutsunderlag - Elisabeth Lundblads avsägelse Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. Beslutet expedieras till Elisabeth Lundbladh Bostads AB Klockaren 21

22 115 Interpellation, Kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun, ställd till Tommy Aspegren (FP) Dnr KS 2011/ Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en interpellation ställd till omsorg och utbildningsutskottets ordförande Tommy Aspegren (FP) angående kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun Beslutsunderlag - Interpellation Kommunfullmäktiges beslut: - Interpellation får ställas och besvaras av omsorg och utbildningsutskottets ordförande Tommy Aspegren vid nästkommande sammanträde. Beslutet expedieras till Tommy Aspegren (FP) Ann Ahlbin (S) 22

23 116 Anmälningsärenden 1. Vård- och omsorg - Redovisning av ej verkställda Sol och LSS beslut, 30 juni 2011 Dnr KS 2011/ Skåne Nordost, Styrelsen - Protokoll Kommunfullmäktiges beslut: - Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 23

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun Kommunfullmäktige 2011-03-24 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/27 Ärendeförteckning 47-66 47 Revisionsberättelse för år 2010 samt fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2010 48 Ansökan

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Ärendeförteckning 69-76

Ärendeförteckning 69-76 Protokoll Kommunfullmäktige 2013-10-17 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 69-76 69 Delårsrapporten per 2013-08-31 70 Anhållan om bifall avseende investering av strategisk betydelse avseende fastigheten Hovslagaren

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M)

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-18 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) 87 Meddelande från Länsstyrelsen

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost Protokoll Kommunfullmäktige 2015-01-28 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 2 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017 Sida 1 av 42 Ärendeförteckning 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen för november 2016 2 Antagande av ändring av detaljplan för kvarteret Balder och Frigg, Broby 3 Uppdragshandling för strategin Det goda

Läs mer

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss Protokoll 2016-01-28 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 1 Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier från och med 2016 2 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun 3 Revidering av bolagsordning för

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna 9 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-01-21 Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 1-5 1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 2 Rapport om resultat från nationell

Läs mer

115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade stenskulpturer

115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade stenskulpturer Protokoll Kommunfullmäktige 2016-12-21 Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 114 IT-kommuner i Skåne AB:s begäran om kommunal borgen 115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Avtal om regress, Garantiavtal. m m. utskrivning på ungdomsboendet i Glimåkra. kommun. heltidstjänster för alla i kommunen. om.

Kommunstyrelsen. Avtal om regress, Garantiavtal. m m. utskrivning på ungdomsboendet i Glimåkra. kommun. heltidstjänster för alla i kommunen. om. Kommunstyrelsen 2011-08-10 Protokoll - Kommunstyrelsen Sid 1/36 Ärendeförteckning 152-176 152 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2011-06-30 och 2011-07-31 153 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvests

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-10-20 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/12 Ärendeförteckning 102-108 102 Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

37 Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS

37 Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS Protokoll Kommunfullmäktige 2016-04-28 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 37 Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS 38 Från nyinflyttad till stolt Göing- förslag att fastställa slutrapport

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138 Ledningsutskottet 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/14 Ärendeförteckning 129-138 129 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-11-30 130 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ärendeförteckning 68-71

Ärendeförteckning 68-71 Protokoll Ledningsutskottet 2013-10-16 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 68-71 68 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ärendeförteckning 12-16

Ärendeförteckning 12-16 Protokoll Valnämnden Ärendeförteckning 12-16 12 Preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster inkomna till valnämnden 13 Institutionsröstning vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

83 Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag. 84 Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby

83 Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag. 84 Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby Protokoll Kommunfullmäktige 2015-09-24 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 75 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 76 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige, Lars Lindbom (C) 77

Läs mer

49 Höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och Hanaskogsbadet

49 Höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och Hanaskogsbadet Protokoll Kommunfullmäktige 2016-05-26 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 45 Rapport från beredningarnas arbete 46 Anmälan av inkommen revisionsrapport 47 Återrapport observatör Östra Göinge golfklubb 48 Investeringsplan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ärendeförteckning 93-105

Ärendeförteckning 93-105 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 93-105 93 Mötet öppnas 94 Justeringsperson 95 Fastställa dagordningen 96 Inkomna/avsända handlingar 97 Minnesanteckningar 2014-05-21 98 Revisionens

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog 23 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande samverkan och MBL-förhandlingar inom upphandling 24 Namnsättning

Läs mer

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 93 Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015 94 Månadsuppföljning per 2015-10-31 95 Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer 96 Revidering av Bestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

50 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

50 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet Protokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 Sida 1 av 26 Ärendeförteckning 45-64 45 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31 46 Årsredovisning 2013 47 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31

106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 Protokoll Kommunstyrelsen 2013-09-04 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 106-123 106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 107 Simhallen i Broby 108 Ändring av bolagsordning

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

2 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

2 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Protokoll Kommunfullmäktige 2014-01-23 Sida 1 av 27 Ärendeförteckning 1-27 1 Lån till Östra Göinge Golfklubb 2 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare 3 Upphandling av energieffektivisering

Läs mer

11 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

11 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet Protokoll Ledningsutskottet 2014-02-19 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 6-22 6 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31 7 Årsredovisning 2013 8 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 102 Riktlinjer för löneöversyn 2016 103 Revidering av trafikförsörjningsstrategi 104 Svar på Medborgarförslag - Avvakta med gå vidare med styrgruppen för ett nytt kommunhus

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Ärendeförteckning 77-98

Ärendeförteckning 77-98 Protokoll Kommunfullmäktige 2013-12-19 Sida 1 av 34 Ärendeförteckning 77-98 77 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. 78 Internbudget för politiken 2014 79 Principer för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer