Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen""

Transkript

1 Kommunfullmäktige Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om regress, garantiavtal 107 Återupptagande av verksamheten i CEISS AB och antagande av ny bolagsordning 108 Östra Göinge Golfklubb anhåller om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen 109 Kommunens värdegrund 110 Reglemente och tillämpningsanvisningar för skolskjuts 111 Återlämnande av gåvor från Frosten Begander 112 Svar på motion om att tillsätta en arbetsgrupp att utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen" 113 Motion - Frivilliga avgifter 114 Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Bostads AB Klockaren 115 Interpellation, Kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun, ställd till Tommy Aspegren (FP) 116 Anmälningsärenden Storgatan 4 Växel: Plusgiro: Broby Fax: Bankgiro:

2 Tid och plats Torsdagen den 25 augusti 2011, Sessionssalen, Kommunhuset i Broby, kl 18:30 20:30 Närvarande Ledamöter Se närvarolista! Ersättare Övriga närvarande Tomas Carvonen, planeringsansvarig Justerare David Karlsson (KD) och Monica Rask-Carlsson Justeringens utförande Enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering , kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Tomas Carvonen Ordförande Uno Johansson (M) Justerare David Karlsson (KD) Justerare Monica Rask-Carlsson (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för Kommunhuset, Utvecklingsstöd & Ärendehantering protokollet Underskrift Inger Gustafsson 3

4 Östra Göinge kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011 Namn och närvarande Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej M Patric Åberg X M Per-Eric Mattsson X 1 1 M Camilla Westdahl X M Jerker Westdahl X M Jörgen Strand X M Yvonne Syllfors-Wictorsson X M Mikael Persson X S Ann Ahlbin X 1 1 Avstår S Karl-Erik Innala X 1 1 Avstår S Lena Ohlsson - S Per af Forselles X 1 1 Avstår S Annika Qvarnström - S Anders Bengtsson X 1 1 Avstår S Monica Rask-Carlsson X 1 1 Avstår S Lars-Stellan Jönsson X 1 1 Avstår S Belkis Ates - S Per Andersson X 1 1 Avstår S Ida Ahlbin X 1 1 Avstår FP Tommy Aspegren - FP Percy Eriksson X FP Carina Jansson X KD Magnus Nilsson X KD David Carlsson X C Sofia Nilsson X C Lars Lindbom X V Joakim Wendel X MP Ingvar Nilsson X SD Fredrik Arnoldsson - SD Pethra Wagnell X SD Peer Pedersen X

5 Östra Göinge kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2011 Namn och närvarande Ersättare Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej M Inger Mattsson X M Siv Larsson X M Daniel Jönsson - M Donny Magnusson X S Kenneth Johannesson X Tjg ers 1 1 Avstår S Sten Persson - S Sven-Arne Persson X Tjg ers 1 1 Avstår S Tommy Persson X Tjg ers 1 1 Avstår S Andreas Torndahl S Marie Dagsberg - FP Glenn Mattsson X Tjg ers FP Monica Hjortenbrink-Preutz - KD Christina Panfalk KD Sven Sjunnesson C Bengt-Arne Persson - C Lena Segerholm - V Bernardo Espinoza - V Thomas Nilsson - MP Ulf Holmén - MP Gert-Åke Englund X SD Maria Hammarlund - SD Vakant M Uno Johansson X avstod 5

6 Tyst minut för offren på Utöja Sammanträdes inleddes med ett kort anförande av Ann Ahlbin (S) och en tyst minut för att hedra offren för våldsdåden på Utöja i Norge den 22 juli Rapport om beredningarnas arbete Ordföranden i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad redovisade arbetet med pågående uppdrag. Kommunfullmäktiges ordförande tackade för informationen. 6

7 105 Meddelanden från Länsstyrelsen Dnr KS 2011/ Länsstyrelsen har meddelat att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tove Brokhöj (KD) utses David Carlsson (KD), Bössebacken, Axebo 2166, Hanaskog. Eftersom David Carlsson var ersättare utses Sven Sjunnesson (KD), Emmislövsvägen 1039 B, Broby till ny ersättare. Beslutsunderlag - Länsstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges beslut: - Meddelandet läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till Lena Hammerli Inger Gustafsson 7

8 106 Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest ekonomisk förening, avtal om regress, garantiavtal Dnr KS 2011/ Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar. Eftersom medlemmarnas borgensförbindelse redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 90 - Gemensam Service tjänsteskrivelse Avtal om regress mm ( ) - Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ( ) - Avtal tecknat 2009 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt med Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt "Avtal", daterat med början den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. - Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning. 8

9 106 Beslutet expedieras till Kommuninvest i Sverige AB Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Laga kraft 9

10 107 Återupptagande av verksamheten i CEISS AB och antagande av ny bolagsordning Dnr KS 2011/ Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2010 att lägga ner verksamheten i CEISS AB men att har kvar bolaget som vilande tillsvidare. Behov har därefter uppkommit att åter aktualisera verksamheten i bolaget men med en tydligare skrivning i bolagsordningen som medger att företaget säljer tjänster internt inom kommunkoncernen. Tjänsterna avser utbildnings- och informationsverksamhet samt projektledning inom områdena miljöteknik, energibesparing och förbättrat inneklimat och därtill hörande hälsofrågor. Ett återtagande av bolaget - aktualisering av verksamheten - kräver att kommunfullmäktige dels upphäver sitt beslut att avveckla verksamheten dels antar en ny bolagsordning, i vilken föremålet för verksamheten och ändamålet med bolaget i de två inledande paragraferna justeras så att bolaget kan sälja avsedda tjänster inom kommunkoncernen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 91 - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till ny bolagsordning för CEISS AB - Bolagsordning som gällde vid det tillfälle CEISS avvecklades - Kommunfullmäktiges beslut 2010/ 7 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i 7/2010 att avveckla CEISS AB. - Kommunfullmäktige antar förslag till ny bolagsordning för CEISS AB Beslutet expedieras till Styrelsen i Ceiss AB 10

11 108 Östra Göinge Golfklubb anhåller om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen Dnr KS 2011/ Östra Göinge Golfklubb anhåller i skrivelse om att Östra Göinge kommunen såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lån i Nordea. Villkorsförändringen innebär att lånet är amorteringsfritt förfallodagarna , och samt att amorteringen därefter höjs till kronor per amorteringstillfälle fr.o.m Höjningen av amorteringen innebär att lånets slutbetalningsdag är oförändrad. I dag amorterar golfklubben per amorteringstillfälle så amorteringsbefrielsen ger klubben kronor. Dessa pengar ska klubben använda för att uppdatera bevattningsanläggningen på golfbanan för att sänka sina kostnader för anläggningen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Gemensam Service tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubbs skrivelse Yrkanden Magnus Nilsson (KD) och Peer Pedersen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jörgen Strand (M) och Joakim Wendel (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen Strands yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Jörgen Strands yrkande. Vid omröstningen avgavs 25 ja-röster och 4 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. 11

12 Forts 108 Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Östra Göinge kommun såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Nordea, som innebär att lånet är amorteringsfritt förfallodagarna , och samt att amorteringen därefter höjs till kronor per amorteringstillfälle fr.o.m Jäv Per-Eric Mattsson deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv Reservation Joakim Wendel (V), Per af Forselles (S) och Kenneth Johannesson (S) reserverar sig mot beslutet. Jörgen Strand (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga KF nr 5. Beslutet expedieras till Östra Göinge Golfklubb Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 12

13 109 Kommunens värdegrund Dnr KS 2011/ Syftet med en väl genomarbetad och accepterad och värdegrund Det är viktigt att få ta del av och bli medveten om andras värderingar. Om jag inte vet själv vad som är viktigt för mig är det näst intill omöjligt att ta ställning och bidra i grupp där man vill rusta för att klara förändring och gemensamt utveckla en värdegrund. Värdegrunden beskriver vad vi skall sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för. "Här gaur da", "Här går det", är en attityd i allt vi gör. Arbetet med gemensamma värderingar vägleder oss i alla externa och interna kontakter och möten. Gemensamma värderingar hjälper oss nå våra mål och vår vision. Våra gemensamma värderingar och ledstjärnan hjälper oss i det dagliga arbetet och beslutsfattandet. Samma "språk" ökar tydligheten i vår interna och externa kommunikation För att nå våra mål och skapa den goda arbetsplatsen var det varit nödvändigt att alla skulle vara delaktiga i framtagandet av spelreglerna. Detta ger oss kraft att skapa värde för de vi är till för. Vår väg fram till en gemensam Värdegrund Som ett led i arbetet med att nå våra mål och Vision 2015 arbetar vi enligt ett nytt arbetssätt och synsätt som bygger på Lean. För att detta ska fungera behöver vi ha gemensamma värderingar. Därför har kommun- och förvaltningsledning under 2010 tagit fram en ledstjärna och tre värdeord. Dessa värdeord har alla medarbetare och många politiker diskuterat för att ta fram vilken innebörd orden har och för att få möjlighet att upptäcka och uttrycka sina egna värderingar. En ledstjärna beskriver förhållningssättet till vårt uppdrag. Ledstjärna och värdeord tas alltid fram av ledningen. Politiker- och förvaltningsledning tog fram ledstjärnan som "föddes" ur den Göingska kraften att allting är möjligt, "Här gaur da". Den har en enkelhet men också en attityd som hjälper oss att nå våra mål. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 92 - Göinge Direkt tjänsteskrivelse Förslag till ledstjärna, värdeord samt spelregler Yrkanden Patric Åberg (M), Peer Pedersen (SD), Mikael Persson (M), Jerker Westdahl (M), Sofia Nilsson (C), Magnus Nilsson (KD) och Ingvar Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 13

14 Forts 109 Karl-Erik Innala (S), Monika Rask-Carlsson (S) och Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Joakim Wendel (V) yrkar: - I första hand återremiss av ärendet - I andra hand att spelreglerna stryks och att bara värdeorden, öppenhet, engagemang och ansvar behålls - I tredje hand att ordet kund byts ut mot medborgare Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på huruvida kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Karl-Erik Innalas yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avgavs 18 ja-röster och 12 nej-röster. Se närvaro och omröstningslista. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Joakim Wendels yrkande om att spelreglerna stryks och kommunstyrelsens förslag i motsvarande del och finner kommunstyrelsens förslag antaget, vilket innebär att spelreglerna inte stryks ur värdegrunden. Till sist ställer ordföranden proposition på Joakim Wendels yrkande om att ordet kund byts ut mot medborgare och kommunstyrelsens förslag i motsvarande del och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag vilket innebär att ordet kund inte byts ut. Omröstning Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Joakim Wendels yrkande om att ordet kund byts ut mot medborgare. Vid omröstningen avgavs 16 ja-röster och 3 nej-röster och 11 avstod från att rösta. Se närvaro och omröstningslista. 14

15 Forts 109 Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige antar Värdegrund för Östra Göinge kommun enligt förslag. Reservation Ann Ahlbin (S), Karl-Erik Innala (S), Per af Forselles (S), Anders Bengtsson (S), Monica Rask-Carlsson (S), Lars-Stellan Jönsson (S), Per Andersson (S), Ida Ahlbin (S), Kenneth Johannesson (S), Sven-Arne Persson (S), Tommy Persson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga KF nr 6. Joakim Wendel (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Jonas Rydberg, Kommunchef Christer de La Motte, Produktionschef Thomas Lagerström, Göinge Direkt Chef 15

16 110 Reglemente och tillämpningsanvisningar för skolskjuts Dnr KS 2011/ Den 1 juli 2011 träder en ny skollag i kraft ( Skollagen 2010:800). Genom införande av denna kommer en del förändringar av verksamheten att ske kring skolskjutsar. Kommunen har även i fortsättningen huvudansvaret för att bedriva denna funktion, men med den nya lagen blir uppdraget tydligare och innebär också ett utvidgat ansvar. Vilka konsekvenser det får fullt ut är i idag svårt att bedöma, utan det beror i stor utsträckning vilka tolkningsbeslut som kommunstyrelsen respektive vilka domar allmän förvaltningsdomstol fattar i framtiden. Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola är de skolformer som omfattas av regelverket i den nya skollagen. Utökade möjligheter att överklaga beslut införs också. När det gäller elevresor för gymnasieskolan sker ingen förändring utan man omfattas även i fortsättning av en särskild lagstiftning (1991: lag om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor). På grund av ovanstående förändringar i skollagen finns det skäl att revidera nuvarande skolskjutsreglemente. Gentemot det idag gällande regelverket struktureras det nya om så att det kommer att bestå av två delar: "skolskjutsregelmente med grundprinciper som antas av kommunfullmäktige "tillämpningsföreskrifter som antas av kommunstyrelsen Grundbestämmelserna från det tidigare reglementet behålls, men det sker justeringar utifrån den nya lagstiftningen och en anpassning till kommunens nuvarande organisation. Till skolskjutsreglemente fogas också aktuella utdrag ur den nya skollagen. Med anledning av ovanstående sker parallellt även en revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Omsorg och utbildningsutskottets protokoll , 83 - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till nytt skolskjutsreglemente - Förslag på tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige antar nytt skolskjutsreglemente. 16

17 Forts 110 Protokollsanteckning Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning med synpunkter till beslutet. Bilaga KF nr 7. Beslutet expedieras till Christer de La Motte, Produktionschef Tommy Johansson, Utredare Ulla Wram, Verksamhetschef Karl-Axel Hill, Verksamhetschef Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bertil Håkanson, Säkerhets- och Beredskapsansvarig Skolskjutsentreprenörer Skånetrafiken Eva Strandberg, Rektor Niclas Kvist, Rektor Jennie Mårtensson, Rektor Catharina Rooth, Rektor 17

18 111 Återlämnande av gåvor från Frosten Begander Dnr KS 2011/ Frosten Begander har begärt att de gåvor han skänkt till kommen ska återlämnas till honom. Gåvorna är i form av inramade tavlor av kulturbyggnader i kommunen samt keramiksaker. Gåvorna är överlämnade till kommunen som således är nuvarande ägare, de sistnämnda har formellt emottagits av kommunfullmäktige i beslut Kommunen ser inte något hinder för att gåvorna återlämnas till Frosten Begander, dock måste kommunfullmäktige fatta beslut om detta. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , Förvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelser från Frosten Begander Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige återlämnar gåvorna till Frosten Begander. Beslutet expedieras till Frosten Begander 18

19 112 Svar på motion om att tillsätta en arbetsgrupp att utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen" Dnr KS 2011/ Anders Bengtsson (S) har inkommit med motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en arbetsgrupp för att snarast utreda möjligheten att införa heltidstjänster för alla i kommunen samt att i samband med budget 2012 bereda utrymme för att heltidstjänster införs 1/ Förslag till svar Motionen berör en viktig personal- och arbetsgivarpolitisk fråga vilket bör utredas inom Östra Göinge Kommun. Kanske inriktningen ska vara önskad sysselsättning istället för heltid så att medarbetarna har möjlighet att välja hur mycket/lite man vill arbeta. Att kunna bereda utrymme i budget 2012 är för sent och den eventuella arbetsgruppen behöver nog lite mer tid på sig att utreda frågeställningen och komma med förslag till lösningar. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens protokoll , Ledningsutskottets protokoll , 96 - Gemensam Service tjänsteskrivelse Motion från Anders Bengtsson (S) Yrkanden Peer Pedersen (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag: - Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheten för medarbetarna att välja önskad sysselsättningsgrad. Beslutet expedieras till Anders Bengtsson 19

20 113 Motion - Frivilliga avgifter Dnr KS 2011/ Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en motion om Frivilliga avgifter Beslutsunderlag - Ann Ahlbins motion Kommunfullmäktiges beslut: - Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 20

21 114 Avsägelse av uppdrag i styrelsen för Bostads AB Klockaren Dnr KS 2011/ Elisabeth Lundbladh (MP), Boaltsvägen 2, Glimåkra har avsagt sig som ersättare i Styrelsen för Bostads AB Klockaren. Beslutsunderlag - Elisabeth Lundblads avsägelse Kommunfullmäktiges beslut: - Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. Beslutet expedieras till Elisabeth Lundbladh Bostads AB Klockaren 21

22 115 Interpellation, Kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun, ställd till Tommy Aspegren (FP) Dnr KS 2011/ Ledamot Ann Ahlbin (S) har inkommit med en interpellation ställd till omsorg och utbildningsutskottets ordförande Tommy Aspegren (FP) angående kosthantering inom förskolan i Östra Göinge kommun Beslutsunderlag - Interpellation Kommunfullmäktiges beslut: - Interpellation får ställas och besvaras av omsorg och utbildningsutskottets ordförande Tommy Aspegren vid nästkommande sammanträde. Beslutet expedieras till Tommy Aspegren (FP) Ann Ahlbin (S) 22

23 116 Anmälningsärenden 1. Vård- och omsorg - Redovisning av ej verkställda Sol och LSS beslut, 30 juni 2011 Dnr KS 2011/ Skåne Nordost, Styrelsen - Protokoll Kommunfullmäktiges beslut: - Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 23

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Protokoll Kommunstyrelsen 2014-01-08 Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, 21-26 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-11-30 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(13) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-24 18.30-19.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-09-29 kl. 9.00 Paragrafer:

Läs mer