53 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende delegation för att anta detaljplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "53 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende delegation för att anta detaljplaner"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 51 Svar på revisionsrapport - Granskning av placerade barn och unga 52 Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut 53 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende delegation för att anta detaljplaner 54 Revidering av Räddningstjänstens prislista AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisionsberättelse för IT-nämnd Skåne Nordost Revisionsberättelse för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Svar på interpellation - Är transitboendet permanent boende i Östra Göinge kommun 59 Motion - Ny simhall Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Protokoll Kommunfullmäktige Sida 2/15 Tid och plats: Beslutande ledamöter: Torsdag den 28 maj 2015, klockan 18:30-20:15, Sessionssalen, kommunhuset i Broby Se närvarolista Ersättare: Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef Tomas Carvonen, planeringsansvarig Justerare Justeringens utförande Miklos Liewehr (S) och Per-Olof Björnsson (FP) Torsdagen , kl 16:00 enheten Administration och utredning Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. Underskrifter: Paragrafer Sekreterare Tomas Carvonen Ordförande Camilla Westdahl (M) Justerare Miklos Liewehr (S) Justerare Per-Olof Björnsson (FP) Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

3 Protokoll Kommunfullmäktige Sida 3/15 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning Underskrift Inger Gustafsson Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

4 Närvaro och omröstningslista Namn och närvarande Ledamoter M Patric Åberg X M Erling Emsfors X M Per-Eric Mattsson X M Siv Larsson - M Jerker Westdahl - M Sofia Sommer X M Daniel Jönsson X Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej S Ann Ahlbin X S Lars-Stellan Jönsson X S Lena Olsson - S Anders Bengtsson X S Ida Ahlbin X S Sven-Arne Persson X S Monica Svensson - S Miklos Liewehr X S Aime Kömmits Andersson X S Daniel Petersén X S Kristin Johansson X FP Per-Olof Björnsson X KD Magnus Nilsson X C Sofia Nilsson X C Esbjörn Svensson X V Jeanette Svensson X MP Ingvar Nilsson X SD Pethra Wagnell X SD Mats Rosenqvist X SD Roberto Fierro X SD Kristoffer Persson - SD Robin Nilsson - SD Mikael Andersson X Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 4/15

5 Namn och närvarande Ersättare M Mikael Persson X Siv Larsson M Inger Mattsson X Jerker Westdahl M Jörgen Strand - M Johan Lindgren - S Annika Qvarnström X Lena Olsson S Karl-Erik Innala - S Birthe Nilsson X Monica Svensson S Marcus Jeppsson X S Moa Ahlbin - S Tommy Persson - FP Tommy Aspegren - FP Tommy Axelsson - KD Marie-Louise Fredin - KD Christina Panfalk - C Eva Svensson - C Jennie Thygesson - V Nicklas Martinsson X V Thommy Svensson X MP Elisabeth Johansson X MP Ulf Holmén - Ersättare för Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ordförande M Camilla Westdahl X Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 5/15

6 Inledande information med anledning av kommande förslag att tillsätta en tillfällig beredning kring nya kommuninvånarers väg till att bli stolta Göingar Inför ett kommande beredningsuppdrag kring nyinflyttades väg till att bli stolta Göingar genomför fullmäktiges planeringsberedning i anslutning till dagens sammanträde en inledande presentation av det kommande uppdraget. Presentationen görs av Magnus Nilsson, ledamot av planeringsberedningen. Fullmäktiges ledamöter ges tillfälle att ställa frågor kring det kommande uppdraget. Efter presentationen och en kortare frågestund övergår kommunfullmäktige till att behandla dagens beslutsärenden. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 6/15

7 51 Svar på revisionsrapport - Granskning av placerade barn och unga Dnr: KS 2014/ Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från kommunrevisionen och kommunstyrelsen. Revisorerna har överlämnat rapporten Granskning av placerade barn och unga. Rapporten är en uppföljning av den granskning som gjordes Revisorerna konstaterar att förbättringsåtgärder vidtagits och lämnar rekommendationer om ytterligare förbättringsåtgärder. Förvaltningens svar Utredningsenheten arbetar med att fortlöpande förbättra arbetsprocessen för socialsekreterarna och utveckla ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet. Idag finns det fastställda rutiner bland annat för förhandbedömning av orosanmälningar och vid placering av barn i familjehem eller på HVB. Två barnsekreterare och två familjehemssekreterare arbetar i team runt de barn som placerats. Dialog sker om hur barn och ungdomars trygghet och säkerhet kan garanteras. Garantier för placerade barn och kvalitetskrav för familjehemsvården kommer att utarbetas. Förstärkningstjänsterna, en 1:e socialsekreterare och en utredningstjänst, har permanentats från och med Personalsituationen följs upp löpande och det kan bli aktuellt med ytterligare förstärkning p.g.a. volymökning. Ett arbete pågår för att förtydliga utskottens ansvarsområden samt samverkan dem emellan. Förslag kommer att lämnas för politiskt beslut under våren. Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Omsorgs- och utbildningsutskottets protokoll Ledningsstödsstöd & service tjänsteskrivelse Revisionsrapport - Granskning av placerade barn och unga Beslutet skickas till: Kommunrevisionen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 7/15

8 52 Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut Dnr: KS 2014/ Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från kommunrevisionen och kommunstyrelsen. Protokollsanteckning Ann Ahbin (S), Lars-Stellan Jönsson (S), Annika Qvarnström (S), Anders Bengtsson (S), Ida Ahlbin (S), Sven-Arne Persson (S), Birthe Nilsson (S), Miklos Liewehr (S), Aime Kömmits Andersson (S), Daniel Petersen (S) och Kristin Johansson (S) överlämnar anteckning till protokollet. Bilaga 1. Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning avseende delegationsbesluten. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning är tillräckligt rättsäkert utformat för att uppfylla kraven i kommunallagen. Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Ledningsutskottets protokoll Revisionsrapport Granskning av delegationsbeslut Tjänsteskrivelse från Strategisk planering och utveckling, Beslutet skickas till: Kommunrevisionen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 8/15

9 53 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende delegation för att anta detaljplaner Dnr: KS 2014/00569 Kommunstyrelsen får delegation på att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Beslutsnivå Kommunfullmäktige Enligt plan och bygglagen ska detaljplaner antas av kommunfullmäktige men kan delegeras till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnd om det är plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. I gällande reglemente för kommunstyrelsen är denna delegation otydlig och bör förtydligas. Delegering från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen regleras i 12 i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsens protokoll Ledningsutskottets protokoll Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente avseende delegation till kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Linnéa Widing, planarkitekt Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 9/15

10 54 Revidering av Räddningstjänstens prislista 2015 Dnr: KS 2015/00475 Kommunfullmäktige fastställer tillståndstaxorna för brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m Beslutsnivå Kommunfullmäktige Räddningstjänsten har reviderat prislistan i enlighet med Skåne-Blekinge Brandbefälsförenings förslag. Förslaget innebär en höjning av personalkostnaderna med 2,3 % vilket motsvarar förändringen i AKI. Någon uppräkning avseende övriga kostnader har inte gjorts då förändringen i KPI varit negativ (-0,3 %). Räddningschefen har delegation på att göra revidering av prislista. När det gäller tillståndstaxorna avseende brandfarliga och explosiva varor föreslås att Östra Göinge kommun ansluter sig till den modell som övriga kommuner i Skåne Nordost tillämpar och som grundar sig på uppskattad tidsåtgång. Detta är ett beslut som kommunfullmäktige har att besluta om. Årlig revidering därefter ingår i räddningschefens delegation. - Kommunstyrelsens protokoll Ledningsutskottets protokoll Reviderad prislista. Samtliga belopp markerade med fetstil har höjts. Tillståndstaxorna för brandfarliga och explosiva varor är helt nya. Beslutet skickas till: Claes Jansson, räddningschef Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 10/15

11 55 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 Dnr: KS 2015/00524 Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år Jäv Ann Ahlbin (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Beslutsnivå Kommunfullmäktige Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om ansvarsfrihet för verksamhetsåret De utsedda revisorer som fått i uppdrag att granska kommunalförbundet AV Media Skåne tillstyrker förbundets årsredovisning och förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år Ledningsutskottets protokoll Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse AV Medias hemställan om ansvarsfrihet inklusive verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Beslutet skickas till: Kommunalförbundet AV Media Skåne Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 11/15

12 56 Revisionsberättelse för IT-nämnd Skåne Nordost 2014 Dnr: KS 2015/00506 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för år Jäv Patric Åberg (M) och Ann Ahlbin (S) deltar inte i deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunens revisorer har granskat IT-nämnden och tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Kommunrevisionens revisionsberättelse Hässleholms kommuns revisorer, Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost Beslutet skickas till: Nils Olof Sennmalm, Hässleholms kommun Kommunrevisionen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 12/15

13 57 Revisionsberättelse för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2014 Dnr: KS 2015/00574 Ansvarsfrihet beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan för år Jäv Patric Åberg (M) och Ann Ahlbin (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunens revisorer har granskat Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Kommunrevisionens revisionsberättelse Kommunrevisionen Kristianstads kommun - Granskning av Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Beslutet skickas till: Kommunrevisionen Östra Göinge kommun Kommunrevisionen Kristianstads kommun Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 13/15

14 58 Svar på interpellation - Är transitboendet permanent boende i Östra Göinge kommun Dnr: KS 2015/00568 Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) läggs till handlingarna. Ledamot Mats Rosenqvist (SD) har inkommit med en interpellation ställd till kommunalrådet Patric Åberg (M) om transitboendet är permanent boende i Östra Göinge kommun. Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Patric Åbergs (M) svar på interpellation Mats Rosenqvists (SD) interpellation Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 14/15

15 59 Motion - Ny simhall Dnr: KS 2015/00833 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ledamot Mats Rosenqvist (SD) har inlämnat en motion angående ny simhall. Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse. Mats Rosenqvists motion Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 15/15

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande. 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande. 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande Protokoll 2017-04-27 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande 31 Redovisning av ej avgjorda motioner 32 Motion -

Läs mer

5 Avsägelse av uppdrag, Mikael Persson (M) samt val härav. 8 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Birol Ates (S)

5 Avsägelse av uppdrag, Mikael Persson (M) samt val härav. 8 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Birol Ates (S) Protokoll Kommunfullmäktige 2018-01-25 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tommy Axelsson (L) 2 Avsägelse av uppdrag som ersättare i

Läs mer

36 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för IT nämnd Skåne nordost 2016

36 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för IT nämnd Skåne nordost 2016 Protokoll Kommunfullmäktige 2017-05-23 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 34 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 35 Återrapport observatör Östra Göinge Golfklubb 36 Revisionsberättelse och fråga

Läs mer

70 Riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med särskild service, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

70 Riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med särskild service, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Protokoll Kommunfullmäktige 2018-09-27 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 70 Riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med särskild service, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs mer

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost Protokoll Kommunfullmäktige 2015-01-28 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 2 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

14 Val av lekmannarevisorsersättare till Göingehem AB. 15 Val av lekmannarevisorsersättare till Göingebygdens trygga hem

14 Val av lekmannarevisorsersättare till Göingehem AB. 15 Val av lekmannarevisorsersättare till Göingebygdens trygga hem Protokoll 2018-02-22 Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 9 Meddelande från Länsstyrelsen - Avgången ledamot i (SD) 10 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i, Martin Skagerholm (M) 11 Meddelande från

Läs mer

107 Förslag på verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun

107 Förslag på verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun Protokoll 2015-11-26 Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 105 Internbudget för politiken 2016 106 Ändring av taxa for torg- och gatuhandel 107 Förslag på verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade stenskulpturer

115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för uppställande av donerade stenskulpturer Protokoll Kommunfullmäktige 2016-12-21 Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 114 IT-kommuner i Skåne AB:s begäran om kommunal borgen 115 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons

Läs mer

28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 27 Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2015 28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 29 Arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen

Läs mer

8 Anmälningsärenden till kommunfullmäktige, februari månad

8 Anmälningsärenden till kommunfullmäktige, februari månad Protokoll 2017-02-23 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 1 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 2 Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB 2017 3 Arkivreglemente för Östra Göinge kommun 4 Svar på interpellation

Läs mer

60 Yttrande över Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

60 Yttrande över Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Protokoll Kommunfullmäktige 2016-06-16 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 57 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 58 Beredningen för framtidsstudier - presentation av förslag

Läs mer

73 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende delegation för att anta detaljplaner

73 Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende delegation för att anta detaljplaner Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 70 Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2015 71 Arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen 72 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, personaladministrativa

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M)

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-18 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) 87 Meddelande från Länsstyrelsen

Läs mer

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss Protokoll 2016-01-28 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 1 Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier från och med 2016 2 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun 3 Revidering av bolagsordning för

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

49 Höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och Hanaskogsbadet

49 Höjning av entréavgifter till friluftsbaden Trollabadet och Hanaskogsbadet Protokoll Kommunfullmäktige 2016-05-26 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 45 Rapport från beredningarnas arbete 46 Anmälan av inkommen revisionsrapport 47 Återrapport observatör Östra Göinge golfklubb 48 Investeringsplan

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 30 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 30 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 30 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 31 Patientsäkerhetsberättelse för logopeder och psykologer i Centrala

Läs mer

104 Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen)

104 Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) Protokoll Kommunfullmäktige 2016-11-24 Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 104 Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) 105 Redovisning av partistödets användning år 2015 och beslut om utbetalning

Läs mer

1 Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning efter kommunfullmäktigevalet

1 Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning efter kommunfullmäktigevalet Protokoll Kommunfullmäktige 2014-10-16 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 1 Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning efter kommunfullmäktigevalet 2014-09-14 2 Avsägelse

Läs mer

Ärendeförteckning 69-76

Ärendeförteckning 69-76 Protokoll Kommunfullmäktige 2013-10-17 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 69-76 69 Delårsrapporten per 2013-08-31 70 Anhållan om bifall avseende investering av strategisk betydelse avseende fastigheten Hovslagaren

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

83 Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag. 84 Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby

83 Svar på motion om att inte ta bort medborgarförslag. 84 Svar på motion om arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby Protokoll Kommunfullmäktige 2015-09-24 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 75 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 76 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige, Lars Lindbom (C) 77

Läs mer

12 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

12 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-26 Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 11 Revidering av avgifter inom äldreomsorgen 12 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 46 Svar till revisionen - Granskning av hemtjänsten

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 46 Svar till revisionen - Granskning av hemtjänsten Protokoll 2018-05-24 Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 46 Svar till revisionen - Granskning av hemtjänsten 47 Svar till revisionen - Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden

Läs mer

35 Uppdragsbeskrivning för tillfällig beredning rörande framtidsstudier

35 Uppdragsbeskrivning för tillfällig beredning rörande framtidsstudier Protokoll Kommunfullmäktige 2015-04-29 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 32 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige, Thommy Svensson (V) 33 Svar på revisionsrapport - Granskning

Läs mer

51 Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående möjligheterna att ta taxi i kommunen från Lennart Ekström (SD)

51 Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående möjligheterna att ta taxi i kommunen från Lennart Ekström (SD) Protokoll 2019-04-25 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 49 Svar på revisionsrapport - Granskning av externa utförare 50 Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt 51 Enkel fråga till

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

37 Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS

37 Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS Protokoll Kommunfullmäktige 2016-04-28 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 37 Måltidspriser inom bostad med särskild service enligt LSS 38 Från nyinflyttad till stolt Göing- förslag att fastställa slutrapport

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 14 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer 15 Kvalitetsberättelse 2016 Hälsa och Omsorg

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 34 Uppföljning av kapitalförvaltningen februari Försäljning av del av Västraby 36:1

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 34 Uppföljning av kapitalförvaltningen februari Försäljning av del av Västraby 36:1 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 34 Uppföljning av kapitalförvaltningen februari 2016 35 Försäljning av del av Västraby 36:1 36 Förslag till nya föreskrifter för avfallshantering 37 Månadsuppföljning per

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8. 1 Uppföljning av Extramammans och Ugglans hemhjälp AB

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8. 1 Uppföljning av Extramammans och Ugglans hemhjälp AB Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Uppföljning av Extramammans och Ugglans hemhjälp AB 2 Fastställande av bidragsbelopp till fristående grundskola/förskola år 2018

Läs mer

21 Ansökan från Komplett Hemtjänst som utförare inom valfrihetssystemet (LOV)

21 Ansökan från Komplett Hemtjänst som utförare inom valfrihetssystemet (LOV) Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Ansökan från Komplett Hemtjänst som utförare inom valfrihetssystemet (LOV) 22 Uppföljningsrapport Hemtjänsten 2015 23 Uppföljning

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna 9 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

100 Redovisning av ej avgjorda motioner, oktober månad

100 Redovisning av ej avgjorda motioner, oktober månad Protokoll Kommunfullmäktige 2015-10-29 Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 91 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige, Nina Andersson (V) 92 Meddelanden från Länsstyrelsen - Ny ersättare

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

1 Upphandling av driften av äldreboendet Lindgården, Broby. 2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016

1 Upphandling av driften av äldreboendet Lindgården, Broby. 2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 1 Upphandling av driften av äldreboendet Lindgården, Broby 2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 3 Meddelanden

Läs mer

25 Ansökan om utförare av hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet (LOV)

25 Ansökan om utförare av hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet (LOV) Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 25 Ansökan om utförare av hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet (LOV) 26 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016. 27 Meddelanden

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 10

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 10 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 28 Svar på motion - Höj habiliteringsersättningen i Östra Göinge kommun 29 Verksamhetschef enligt Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30

Läs mer

18 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg - syskonförtur

18 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg - syskonförtur Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 18 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg - syskonförtur 19 Avgift för insatsen Trygg hemgång 20 Rapport om

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 47 Trafikstrategi - En strategi för ett hållbart resande. 48 Månadsuppföljning per

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 47 Trafikstrategi - En strategi för ett hållbart resande. 48 Månadsuppföljning per Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 47 Trafikstrategi - En strategi för ett hållbart resande 48 Månadsuppföljning per 2017-10-31 49 Reviderat uppvaktningsreglemente 50 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017 Sida 1 av 42 Ärendeförteckning 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen för november 2016 2 Antagande av ändring av detaljplan för kvarteret Balder och Frigg, Broby 3 Uppdragshandling för strategin Det goda

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8. 8 Maxtaxa äldreomsorgen 2017

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8. 8 Maxtaxa äldreomsorgen 2017 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 8 Maxtaxa äldreomsorgen 2017 9 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2016 10 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Ärendeförteckning 6-10

Ärendeförteckning 6-10 Protokoll Kommunrevisionen Ärendeförteckning 6-10 6 Justeringsperson 7 Fastställa dagordningen 8 Beslut om jäv 9 Val av lekmannarevisorer 10 Mötets avslutande Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 94 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige. 95 Delårsrapport 2016

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 94 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige. 95 Delårsrapport 2016 Protokoll Kommunfullmäktige 2016-10-27 Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 94 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige 95 Delårsrapport 2016 96 Förslag till tillägg i Tillsyns - och tillståndsnämndens

Läs mer

110 Tidsbegränsat bygglov för upplag och parkering på

110 Tidsbegränsat bygglov för upplag och parkering på Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 110 Tidsbegränsat bygglov för upplag och parkering på 111 Bygglov för tillbyggnad av fabrikslokal på 112 Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 114 Begäran kommunal borgen, Östra Göinge renhållnings AB

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 114 Begäran kommunal borgen, Östra Göinge renhållnings AB Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 114 Begäran kommunal borgen, Östra Göinge renhållnings AB 115 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun Kommunfullmäktige 2011-03-24 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/27 Ärendeförteckning 47-66 47 Revisionsberättelse för år 2010 samt fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2010 48 Ansökan

Läs mer

Ärendeförteckning 68-71

Ärendeförteckning 68-71 Protokoll Ledningsutskottet 2013-10-16 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 68-71 68 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande

Läs mer

73 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser mm

73 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser mm Protokoll Kommunfullmäktige 2014-11-20 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 72 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 73 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser

Läs mer

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-01-21 Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 1-5 1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 2 Rapport om resultat från nationell

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 12

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 12 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 18 Revidering av Skolskjutsreglemente och Tillämpningsanvisning fr.o.m. 2018-07-01. 19 Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 102 Riktlinjer för löneöversyn 2016 103 Revidering av trafikförsörjningsstrategi 104 Svar på Medborgarförslag - Avvakta med gå vidare med styrgruppen för ett nytt kommunhus

Läs mer

22 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet Åldrande

22 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet Åldrande Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 22 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet Åldrande - 2017 23 Beslut om utdelning av Stenstipendium

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 12

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 12 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 1 Yttrande över betänkandet Ordning och reda i välfärden. (SOU 2016:78) 2 Revidering av månadshyra för boende i nya gruppboendet

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

64 Ändring av Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov. bygganmälan och strandskyddsdispens med mera i östra Göinge kommun

64 Ändring av Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov. bygganmälan och strandskyddsdispens med mera i östra Göinge kommun Protokoll Kommunfullmäktige 2014-09-18 Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 63 Programhandling Kunskap-Kompetens-Arbete 64 Ändring av Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov. bygganmälan och strandskyddsdispens

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog 23 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande samverkan och MBL-förhandlingar inom upphandling 24 Namnsättning

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av års priser och stipendier inom Kultur och Fritid

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av års priser och stipendier inom Kultur och Fritid Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 7 2017-års priser och stipendier inom Kultur och Fritid 8 Samverkansöverenskommelse med Sibbhults IF 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

20 Upphävande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 134/2016 gällande föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på

20 Upphävande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 134/2016 gällande föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 18 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande överklagande av beslut om störande växtlighet på 19 Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Läs mer

97 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

97 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Protokoll Kommunfullmäktige 2017-12-21 Sida 1 av 19 Ärendeförteckning 92 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2017 93 Reviderat uppvaktningsreglemente 94 Återbetalning av renhållningsavgifter

Läs mer

16 Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning rörande jämställdhet

16 Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning rörande jämställdhet Protokoll Kommunfullmäktige 2017-03-23 Sida 1 av 39 Ärendeförteckning 9 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige 10 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Marie-Louise

Läs mer

60 Yttrande avseende samråd vattenförvaltningen Södra Östersjöns vattendistrikt. 62 Synpunkter avseende att skapa Natura 2000 område Helgeå

60 Yttrande avseende samråd vattenförvaltningen Södra Östersjöns vattendistrikt. 62 Synpunkter avseende att skapa Natura 2000 område Helgeå Sida 1 av 19 Ärendeförteckning 56 Uppföljning av kapitalförvaltningen februari 2015 57 Månadsuppföljning per 2015-02-28 58 Svar på revisionsrapport-granskning av placerade barn och unga 59 Svar på revisionsrapport

Läs mer

28 Entledigande av ordinarie ledamöter och ersättare i Göingehem AB. 32 Revidering av gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag 2018

28 Entledigande av ordinarie ledamöter och ersättare i Göingehem AB. 32 Revidering av gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag 2018 Protokoll Kommunfullmäktige 2018-03-22 Sida 1 av 27 Ärendeförteckning 21 Årsredovisning 2017 22 Avyttrande eller likvidation av CEISS AB 23 IT-kommuner i Skåne AB:s kommunala borgen (uppdatering av beslutssats)

Läs mer

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 93 Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015 94 Månadsuppföljning per 2015-10-31 95 Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer 96 Revidering av Bestämmelser

Läs mer

Ärendeförteckning 41-51

Ärendeförteckning 41-51 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 41-51 41 Mötet öppnas 42 Justeringsperson 43 Fastställa dagordningen 44 Inkomna/avsända handlingar 45 Minnesanteckningar 2017-02-24 46 Revisionens

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Gunnie Davidsson (C) och Annie Fredriksen (S)

Datum Anna Engström, kommunchef. Gunnie Davidsson (C) och Annie Fredriksen (S) 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30-19.40 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 1 Riktlinjer vid löneöversyn Försäljning av Linneberg 11 och 12

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 1 Riktlinjer vid löneöversyn Försäljning av Linneberg 11 och 12 Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 1 Riktlinjer vid löneöversyn 2017 2 Försäljning av Linneberg 11 och 12 3 Reviderade riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Östra Göinge kommun 4 Underlag inför årsstämmor

Läs mer

112 Delegeringsbeslut för redovisning i november Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation

112 Delegeringsbeslut för redovisning i november Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 112 Delegeringsbeslut för redovisning i november 2015 113 Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation av eldstad på utan

Läs mer

49 Redovisning - Brukarundersökning inom hemtjänsten 2016

49 Redovisning - Brukarundersökning inom hemtjänsten 2016 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 48 Redovisning - Brukarundersökning inom Särskilt boende 2016 49 Redovisning - Brukarundersökning inom hemtjänsten 2016 50 Uppdragshandling

Läs mer

16 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens upphandlingar samt avrop från ramavtal.

16 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens upphandlingar samt avrop från ramavtal. Protokoll 2019-02-28 Sida 1 av 25 Ärendeförteckning 16 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens upphandlingar samt avrop från ramavtal. 17 Revidering av KFS 14 - Ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 72 Verksamhetsstöd för Skräbeåns vattenråd. 73 Planbesked för Lejonet 3 i Knislinge

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 72 Verksamhetsstöd för Skräbeåns vattenråd. 73 Planbesked för Lejonet 3 i Knislinge Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 72 Verksamhetsstöd för Skräbeåns vattenråd 73 Planbesked för Lejonet 3 i Knislinge 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen i augusti 2016 75 Firmatecknare för Östra Göinge

Läs mer

41 Upphävande av tomtindelning för Kv Balder och Kv Frigg

41 Upphävande av tomtindelning för Kv Balder och Kv Frigg Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2016 39 Rapport över årsuppföljning enligt LSO, LBE och LEH 40 Verksamhetsberättelse för kommunarkivet 2015 41 Upphävande av tomtindelning

Läs mer

2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 3 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 3 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Sida 1 av 24 Ärendeförteckning 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-11-30 2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 3 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 4 Förändring av Näringslivsarenan

Läs mer

16 Ändring av bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 18 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning

16 Ändring av bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 18 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 16 Ändring av bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 17 Försäljning av Knislinge 43:2 18 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

37 Godkännande av nya stadgar KHF Göingebygdens trygga hem. 41 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning

37 Godkännande av nya stadgar KHF Göingebygdens trygga hem. 41 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 36 Uppföljning och utveckling av Kommunstyrelsens arbetssätt och arbetsformer 37 Godkännande av nya stadgar KHF Göingebygdens trygga hem 38 Ny kommunal borgen KFH Göingebygdens

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunstyrelsen. 23 Försäljning av Linneberg 11 och 12

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunstyrelsen. 23 Försäljning av Linneberg 11 och 12 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 23 Försäljning av Linneberg 11 och 12 24 Reviderade riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Östra Göinge kommun 25 Underlag inför årsstämmor 2017 med kommunala bolag

Läs mer

32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen

32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 31 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-03-31 32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen 33 Svar på revisionsrapport- Granskning

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden. Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C) Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S) Eva Stjärnlind (S)

PROTOKOLL Räddningsnämnden. Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C) Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S) Eva Stjärnlind (S) PROTOKOLL Räddningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-22 Sida 1(7) Paragrafer 3-7 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, 2012-02-22 kl 13.30-13.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 35 Erbjudande om delägarskap i Inera. 36 Gallring av information i systemet First Class

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 35 Erbjudande om delägarskap i Inera. 36 Gallring av information i systemet First Class Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 35 Erbjudande om delägarskap i Inera 36 Gallring av information i systemet First Class 37 Revisionsberättelse, årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 6 Överlåtelse av AB Östra Göinge fastigheter nr 1. 7 Årsredovisning 2017

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 6 Överlåtelse av AB Östra Göinge fastigheter nr 1. 7 Årsredovisning 2017 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 6 Överlåtelse av AB Östra Göinge fastigheter nr 1 7 Årsredovisning 2017 8 Uppföljning av kapitalförvaltningen för septemberdecember år 2017 9 IT-kommuner i Skåne AB:s kommunala

Läs mer

63 Stadigvarande serveringstillstånd för Östanå Hotell och Konferens AB. 65 Delegeringsbeslut för redovisning i november 2017

63 Stadigvarande serveringstillstånd för Östanå Hotell och Konferens AB. 65 Delegeringsbeslut för redovisning i november 2017 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 60 Sammanträdesdagar för Tillsyns- och tillståndsnämnden år 2018 61 Reviderad taxa för bygglovsverksamheten 62 Riktlinjer för bygglovsbefrielse

Läs mer

43 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

43 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige 2017-06-21 Sida 1 av 29 Ärendeförteckning 43 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 44 Reviderad mål- och resultatplan 2018-2019

Läs mer

Ärendeförteckning 12-16

Ärendeförteckning 12-16 Protokoll Valnämnden Ärendeförteckning 12-16 12 Preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster inkomna till valnämnden 13 Institutionsröstning vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av Föreläggande om åtgärd på

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av Föreläggande om åtgärd på Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 22 Föreläggande om åtgärd på 23 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 24 Ansökan om bygglov för

Läs mer

63 Utvärdering av den politiska organisationen i Östra Göinge kommun

63 Utvärdering av den politiska organisationen i Östra Göinge kommun Protokoll Kommunfullmäktige 2017-10-26 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 58 Delårsrapport 2017-08-31 59 Uppföljning Intern kontroll 2017-08-31 60 Ägardirektiv till Göingehem AB 61 Erbjudande om delägarskap

Läs mer

45 Anmälan gällande etablering av förskola på Kviinge 1:46

45 Anmälan gällande etablering av förskola på Kviinge 1:46 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 12 Ärendeförteckning 45 Anmälan gällande etablering av förskola på Kviinge 1:46 46 Hantering av bygglovsansökan för drivmedelsanläggning på Broby 59:8,

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

12 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

12 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 11 Svar till revisionen - Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden 12 Revidering av riktlinjer för

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 8

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 8 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 55 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 56 Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 1 Delegeringsbeslut för redovisning i januari 2016

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 1 Delegeringsbeslut för redovisning i januari 2016 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 1 Delegeringsbeslut för redovisning i januari 2016 2 Meddelanden för redovisning i januari 2016 3 Inbjudningar för redovisning i

Läs mer

76 Anmälan av Länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning efter Kommunfullmäktigevalet den 9 september 2018

76 Anmälan av Länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning efter Kommunfullmäktigevalet den 9 september 2018 Protokoll Kommunfullmäktige 2018-10-30 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 76 Anmälan av Länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning efter Kommunfullmäktigevalet den 9 september

Läs mer