43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende."

Transkript

1 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. 44 Planering av nya gruppboenden inom LSS 45 Uppföljningsrapport för Lindgården, Attendo Care AB 46 Meddelanden Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel: Plusgiro: Bankgiro: Mail: Webb:

2 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Tid och plats Kräbblebodarummet i kommunhuset Närvarande Ledamöter Ersättare Tommy Aspegren (FP), ordförande Ann Ahlbin (S), vice ordförande Per-Eric Mattsson (M) David Carlsson (KD) Sven-Arne Pesson (S) Övriga närvarande Justerare Bengt Gustafson, produktionschef Gunilla Marcusson, MAS 43, 45 Birgit Josefson, vik. Dietist 43 Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare 45 Anna-Lisa Simonsson, enhetschef 44 Kerstin Wanstadius, sekreterare Ann Ahlbin (S) Justeringens utförande Tisdagen , kl Kommunhuset, enheten Administration och utredning Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Tommy Aspegren (FP) Justerare Ann Ahlbin (S) Sid 2/11

3 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgs och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Administration och utredning Underskrift Kerstin Wanstadius Sid 3/11

4 42 Ersättning till assistansanordnare Dnr KS 2013/ Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Ekonomiskt stöd ska utges till skäliga kostnader för personlig assistans i nivå med beräkningen av de kostnader vår kommun har för utförandet av personlig assistans. För 2013 motsvarar denna nivå 230 kr/timme. - Årligen procentuellt uppräkna nivån lika som Försäkringskassans schablonbelopp - Beslutet föreslås gälla from 1 januari Beslutsmotivering All verksamhet i kommunen ska bedrivas kostnadseffektivt. Kommunens avsikt är att betala för de verkliga kostnaderna för insatsen. Sammanfattning av ärendet För assistensersättning enlig socialförsäkringsbalken, SFB, fastställer Regeringen årligen ett schablonbelopp som samtliga assistansanordnare erhåller. För 2013 är schablonersättningen fastställd till 275 kr/timme. Försäkringskassans schablon ska endast ses som vägledande. Kommunen är fri att själv bestämma ersättningens storlek i de ärendena där kommunen är beslutsfattare. Kommunens avsikt är att betala för de verkliga kostnaderna för insatsen. Bedömningen av vad som är skäliga kostnader är i sig inget förvaltningsrättsligt beslut som kan överklagas utan är endast ett verkställande av det befintliga beslutet om personlig assistans. Beslutsunderlag - Verksamhet Stöd och Omsorg tjänsteskrivelse Utredning Ersättning till assistensanordnare Beslutet skickas till: Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef Bengt Gustafson, Produktionschef Monica Andersson, Enhetschef Linda Andersson, Ekonom 4

5 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Dnr KS 2013/ Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften i Östra Göinge kommun gällande sondmat och kosttillägg för patienter i ordinärt boende utan hemsjukvård ska vara detsamma som Region Skånes egenavgifter. - Egenavgifterna följer de prisändringar som Region Skåne beslutar om. Sammanfattning av ärendet I Skåne finns en överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne om kostnadsansvar för bland annat kosttillägg. Denna överenskommelse innebär att: För patienter på särskilt boende/korttidsboende står kommunen för kostnaden För patienter som bor i sitt ordinära boende och inte har hemsjukvård skriver regionens dietister ut kosttillägg. Patienten betalar en egenavgift som är fastställd av Region Skåne. För patienter som bor i sitt ordinära boende och har hemsjukvård ansvarar kommunen för kostnaden. När det gäller de två förstnämnda grupperna är det ingen tvekan vad gäller avgifter för den som behöver näringsdryck, kosttillägg eller sondmat. För den sistnämnda gruppen råder det idag oklarhet om vad som gäller i Östra Göinge eftersom det saknas beslut om avgift. Det vore önskvärt med ett beslut i frågan och det rimliga är då att kommunen tar ut samma egenavgift för kosttillägg/näringsdrycker eller sondmat som gäller i Region Skåne se bifogad bilaga Läkemedelsenheten Region Skåne Enligt denna bilaga är Region Skånes egenavgifter för patienter i eget boende utan hemsjukvård för närvarande: Sondmat till patient i eget boende utan hemsjukvård Patient som uteslutande intar sondmat betalar en egenavgift med kr/mån För patienter där kosttillägg endast utgör en del av det totala näringsintaget gäller följande egenavgifter: Vid 1 förpackning kosttillägg/dag 140 kr/mån Vid 2 förpackningar kosttillägg/dag 280 kr/mån 5

6 Forts 43 Vid 3 förpackningar kosttillägg/dag 420 kr/mån O s v, dock högst kr/mån Beslutsunderlag - Stöd och Omsorgs tjänsteskrivelse Region Skånes avgifter för specialdestinerade livsmedel till patienter i ordinärt boende utan hemsjukvård, Läkemedelsenheten Region Skåne Beslutet skickas till: Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef Gunilla Marcusson, Mas Annika Elfving, Enhetschef Pernilla Hallberg, Enhetschef Birgit Josefson, Vik. Dietist Inga-Britt Tedevall, Handläggare 6

7 44 Planering av nya gruppboenden inom LSS Dnr KS 2013/ Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen bifaller föreslagen utökning av antalet platser i LSSgruppboenden och uppdrar till kommunchefen att verkställa. Beslutsmotivering För att tillgodose behovet av bostad med särskild service utifrån inventerade behov fram till 2020 krävs en utbyggnad av fler platser i gruppboende. Sammanfattning av ärendet II mål- och resultatplanen som sträcker sig från beräknas behov av 3 nya boenden för sammanlagt 13 personer. Inventering av behov fram till 2020 har gjorts. En projektgrupp har arbetat fram förslag utifrån framtida behov. Gruppen föreslår två nya boenden. Det ena bör ligga nära naturen, med bra utrymmen inomhus och möjlighet till uteaktiviteter. Det andra kan ligga mer centralt med liknande utformning som kommunens senaste byggda boende. De båda boendena bör ha lägenheter och gemensamhetsutrymmen i samma plan. Förslag till framtida planering för att täcka behovet av boendeplatser är följande; - Källgatan i Sibbhult utökas med 1 plats från årets början Nytt boende i Broby. Boendet behöver i en lugn miljö nära naturen med möjlighet till uteaktiviteter. Boendet bör ha 6 lägenheter och bli klart våren En översyn av befintliga boendet på Verkstadsgatan krävs för att det ska kunna bli ett boende för 6 personer. I dag finns i praktiken 5 platser. - Nytt boende i Knislinge. Boendet kan ha liknande utformning som vårt nya gruppboende vid Östra Järnvägsgatan. Boendet bör ha 5 lägenheter och planeras till 2017/2018. Finansiering sker inom ram för mål- och resultatplanen. 7

8 Forts. 44 Beslutsunderlag - Verksamhet Stöd och Omsorg tjänsteskrivelse Utredning nya gruppboenden inom LSS Beslutet skickas till: Jonas Rydberg, Kommunchef Bengt Gustafson, Produktionschef Jakob Thorsteinsson, verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Enhetschef 8

9 45 Uppföljningsrapport för Lindgården, Attendo Care AB Dnr KS 2012/ Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Kvalitetsuppföljningen avslutas då uppföljningen visar att tidigare påtalade brister har åtgärdats. Sammanfattning av ärendet Lindgården i Broby ett särskilt boende som drivs på entreprenad av Attendo Care AB sedan november Här finns 72 lägenheter varav 14 är korttidsvårdsplatser och 2 växelvårdsplatser. I slutet av år 2011 gjordes en granskning av Lindgården som redovisades till Omsorgs- och utbildningsutskottet i januari Av rapporten framgår ett antal brister som Attendo Care AB uppmanades att åtgärda senast den 31 maj. En uppföljning av Attendos åtgärder redovisades till Omsorgs och utbildningsutskottet i augusti Uppföljningen visade att Attendo Care AB hade vidtagit förändringar i positiv riktning och att tillsynen skulle fortsätta. Under hösten 2012 och våren 2013 har flera besök gjorts i verksamheten och samtal förts med personalen. Regelbundna avstämningsmöten med ledning för Lindgården har hållits. Ett tillsynsbesök har gjorts den 10 september 2013 under dagtid. Verksamheten på Lindgården har sedan hösten 2012 förändrats positivt. De förbättringsarbeten som påbörjats har gett positiva resultat. Vid rundvandring på Lindgårdens olika avdelningar möts man av en god stämning. De boende får en god omsorg. Lindgården är idag ett väl fungerade särskilt boende. Vid verksamhetsbesöken har inga brister i omsorgen framkommit. De lokala förbättringsarbetena som påbörjats med bland annat måltidsvärdar, aktivitetsombud och bemötande projektet i demensvården fortsätter enligt verksamhetens planering. Beslutsunderlag - Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport för Lindgården, Attendo Care AB

10 Forts. 45 Beslutet skickas till: Bengt Gustafson, Produktionschef Jakob Thorsteinsson, Verksamhetschef Kerstin Sanfridsson, Verksamhetschef Attendo Care Gunilla Marcusson, MAS Elisabet Olsson, Kvalitetsutvecklare 10

11 46 Meddelanden Omsorgs och utbildningsutskottets beslut: - Redovisningen godkänns. Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen 1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngrings-avverkning inom fastigheten Broby 5:113, fornlämning nr 181:1, Östra Broby socken, Östra Göinge kommun. Hidnr Inspektionen för vård och omsorg 2. Egeninitierad verksamhetstillsyn av Östra Göinges kommuns egenkontroll Dnr KS 2013/ Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer