Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m mellan Kristianstad och Älmhult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult"

Transkript

1 Ledningsutskottet Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra Göinge Renhållnings AB:s begäran om kommunal borgen 106 Ändring av detaljplan för Fogden 11 m.fl. Knislinge 107 Ändring av detaljplan för Knislinge 43:1, Centraltorget 108 Fastigheten Sexmannen m.fl. Knislinge 109 Svar på revisionsrapport - Granskning av Göinge Direkt 110 Slutrapport av uppföljningen av riktlinjer för bisyssla 111 Förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Östra Göinge kommun 112 Arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost att gälla fr.o.m Sammanträdesdagar Svar på Medborgarförslag - Utöka antalet bussresor med Skåneexpressen mellan Kristianstad och Älmhult Storgatan 4 Växel: Plusgiro: Broby Fax: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 17 oktober 2012, Dönaberga, Läkarvillan i Broby, Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Esbjörn Svensson (C) Karl-Erik Innala (S), vice ordförande Ann Ahlbin (S) Ersättare Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi Mikael Torberntsson, sekreterare Justerare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering den kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Mikael Torberntsson Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utvecklingsstöd & ärendehantering Underskrift Mikael Torberntsson 3

4 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan Dnr KS 2012/ Kommunfullmäktige beslutar årligen om mål- och resultatplan, inklusive investeringsplan. Därtill tas beslut om eventuella återanvisningar. För vart och ett av de objekt som tas upp i investeringsplanen har ett investeringsbelopp överslagsmässigt beräknats. Det innebär att det slutgiltiga investeringsbeloppet per objekt sällan kommer att överensstämma exakt med det i planen. Såväl positiva som negativa avvikelser är att förvänta. I syfte att tydliggöra helhetssynen på, och förenkla verkställigheten av, den årliga investeringsplanen, föreslås kommunstyrelsen få rätt att flytta investeringsmedel mellan investeringsobjekt inom ramen för den totala investeringsplanen. - Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att flytta investeringsmedel mellan investeringsobjekt inom ramen för den totala investeringsplanen. 4

5 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen Dnr KS 2012/ Kommunfullmäktige har att besluta om borgensavgift för år 2013 för Bostads AB Klockaren och Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB. För år 2012 fastställdes borgensavgiften till 0,3 % för Bostads AB Klockaren och till 0,2 % för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB. - Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att borgensavgiften för Bostads AB Klockarens fastställs till 0,3 % på aktuellt borgensbelopp för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att borgensavgiften för Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB fastställs till 0,3 % på aktuellt borgensbelopp för år

6 105 Östra Göinge Renhållnings AB:s begäran om kommunal borgen Dnr KS 2012/ Östra Göinge Renhållnings AB har i skrivelse anhållit om att Osby och Östra Göinge kommun går i borgen för ett lån på 5 miljoner kronor. Detta lån ska finansiera en del av bolagets investeringar under 2012 om 8 miljoner kronor. Därtill har bolaget anhållit om att få disponera 2 miljoner kronor av Östra Göinges checkräkningskredit för koncernen. Östra Göinges checkräkningskredit för koncernen är på totalt 30 miljoner kronor. - Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse - Östra Göinge Renhållnings AB skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Östra Göinge kommun tillsammans med Osby kommun lämnar en solidarisk borgen om 5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Östra Göinge Renhållnings AB:s låneförpliktelser för 2012 års investeringar. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överläggningar ska genomföras med Osby kommun i samband med att kommunerna lämnar solidarisk borgen för Östra Göinge renhållnings AB. - Kommunstyrelsen beslutar att Östra Göinge Renhållnings AB får disponera högst 2 miljoner kronor av Östra Göinges checkräkningskredit för koncernen. 6

7 106 Ändring av detaljplan för Fogden 11 m.fl. Knislinge Dnr KS 2012/1058 Nytt attraktivt boende, med närhet till handel, service och kollektivtrafik förbindelser är en viktig del i utvecklingen av Knislinge. Att möjliggöra för centrumnära boende är en viktig led i att stärka bykärnan och en viktig del i arbetet i att trygga byns långsiktiga hållbarhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av marklägenheter. I gällande detaljplan är marken idag bortprickad d.v.s. ej tillåtet att bebyggas. Ändring av planen handläggs med enkelt planförfarande. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kartbilaga Ledningsutskottets beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan samt att genom enkelt planförfarande samråda/granska planförslaget med berörda. Beslut expedieras till Linnea Widing, Planarkitekt 7

8 107 Ändring av detaljplan för Knislinge 43:1, Centraltorget Dnr KS 2011/ Nytt attraktivt boende, med närhet till handel, service och kollektivtrafik förbindelser är en viktig del i utvecklingen av Knislinge. Att möjliggöra för centrumnära boende är en viktig led i att stärka bykärnan och en viktig del i arbetet i att trygga byns långsiktiga hållbarhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i ett centralt läge. Centraltorget består idag av äldre planteringar, en fontän samt en parkering. I gällande detaljplan från 1957 är marken avsatt som torg. Ändring av planen handläggs med normalt planförfarande. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kartbilaga Ledningsutskottets beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan samt att genom enkelt planförfarande samråda/granska planförslaget med berörda. Beslutet expedieras till Linnea Widing, Planarkitekt 8

9 108 Fastigheten Sexmannen m.fl. Knislinge Dnr KS 2012/ Nytt attraktivt boende, med närhet till handel, service och kollektivtrafik förbindelser är en viktig del i utvecklingen av Knislinge. Att möjliggöra för centrumnära boende är en viktig led i att stärka bykärnan och en viktig del i arbetet i att trygga byns långsiktiga hållbarhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av marklägenheter när del av Västanvid rivs. I gällande detaljplan är marken idag avsatt som A dvs allmänt ändamål och bör ändras vid nybyggnation. Ändring av planen handläggs med enkelt planförfarande. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kartbilaga Ledningsutskottets beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan samt att genom enkelt planförfarande samråda/granska planförslaget med berörda. Beslutet expedieras till Linnea Widing, Planarkitekt 9

10 109 Svar på revisionsrapport - Granskning av Göinge Direkt Dnr KS 2012/ På uppdrag av revisorerna i Östra Göinge kommun har Ernst & Young utfört en granskning av Göinge Direkt, som presenteras i en rapport daterad I rapporten markeras följande förbättringsområden: Göinge Direkts organisation och uppdrag har förändrats sedan införandet En beskrivning av organisation, roller och uppdrag efterfrågas. Mål-, uppdrags- och ansvarsfördelning för Göinge Direkt med tydliggörande av avdelningens uppdrag, styrning och inriktning av verksamheten. Mål eller nyckeltal för att mäta pågående utvecklingsarbete enligt Lean. Målen bör visa i vilken grad medborgarnas behov av service och information uppfylls. Efterfrågan av ärendehanteringssystem för klagomåls- och synpunktshantering gällande synpunkter från medborgare. Som svar på revisionens granskning belyses de frågeområden som lyfts fram i rapporten rörande historia, nuläge och möjlig framtid för Göinge Direkt. En tänkbar utveckling av den nuvarande, samlade funktionen för kommunikation, turism och webbadministration till två skilda ansvarsområden presenteras, liksom en ny inriktning för Göinge Direkt i syfte att bidra till förenklad information till kommunens kunder och en bättre tillgänglighet till de kommunala verksamheterna. - Kommunchefens tjänsteskrivelse med förslag till svar Revisionsrapport Kommunstyrelsen beslutar att lämna redovisat svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av Göinge Direkt. 10

11 110 Slutrapport av uppföljningen av Riktlinjer för bisyssla Dnr KS 2011/ Kommunrevisionen har begärt en uppföljning av "Riktlinjer för bisyssla", för att få svar på frågan: Om det förekommer att kommunen upphandlar tjänster eller varor från företag som anställda har uppdrag i och i så fall i vilken omfattning? Efter genomförd inventering i alla verksamheter och jämförelse med betalda fakturor kan konstateras att Östra Göinge kommun köpt varor eller tjänster från ett fåtal företag som medarbetare har bisyssla i. Svar Utifrån den fastlagda handlingsplanen så har alla chefer fått, via e-post, instruktion att inventera förekomsten av bisyssla hos alla medarbetarna i Östra Göinge kommun. Det har kommit in ifyllda "Redogörelser för bisyssla " från 71 medarbetare som har någon form av bisyssla. Det finns ingen av medarbetarna som har fått avslag på sin bisyssla. I några tveksamma fall har uppföljningar genomförts. Uppgifterna på beviljade bisysslor har lagts in i lönesystemet och en sammanställning har tagits fram. Denna sammanställning har sedan lämnats till ekonomienheten som har jämfört den med leverantörsregistret och funnit att 9 av dem finns med i kommunens leverantörsregister. Under 2011 har det köpts varor eller tjänster från 6 av dem för kronor. - Ledningsstöd & service tjänsteskrivelse Sammanställning från ekonomikontoret - Kommunstyrelsen beslutar att redovisa ovanstående svar till kommunrevisionen. 11

12 111 Förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Östra Göinge kommun Dnr KS 2012/ Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners åtgärder inför och vid kris och extraordinära händelser ska varje kommun i Sverige ha handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Handläggande tjänstemän kom i ett tidigt skede fram till att formulera ett gemensamt handlingsprogram utifrån de båda lagarna. I handlingsprogrammets inledning formuleras syfte och verksamhetsidé. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Verksamhetsidé - det säkra och trygga samhället. Handlingsprogrammet avser: - Kommunens interna säkerhetsarbete - Skydd mot olyckor - Säkerhetsskydd - Kommunens riskhantering Varje avsnitt beskriver och handlar om: - Riskbild - Inriktningsmål - Arbetssätt - Organisation I handlingsprogrammets inledning redovisas även organisation och ansvar för kommunens säkerhetsarbete. - Tjänsteskrivelse Förslag till Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Östra Göinge kommun. 12

13 112 Arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost att gälla fr.o.m Dnr KS 2012/ Samarbetskommittén för Skåne Nordost har vid sitt sammanträde beslutat att överlämna förslag till arbetsordning till kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Arbetsordningen är uppdaterad utifrån de beslut som Samarbetskommittén fattade vid sammanträdet samt att Perstorps kommun begärt utträde ur Skåne Nordost. Förslaget är att arbetsordningen ska gälla från Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse Förslag till arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost. 13

14 113 Sammanträdesdagar 2013 Dnr KS 2012/1056 Föreligger förslag till sammanträdesdagar under KF KS KSLU KSOU KSIU KLM Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Sammanträdesstart: Kommunstyrelsen Kl Ledningsutskottet KL Omsorgs- och utbildningsutskottet Kl Individutskottet Kl Kommunfullmäktige Kl Koncernledningsmöte Kl Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och utskotten samt sammanträdesstart enligt ovan. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige enligt ovan med sammanträdesstart kl

15 114 Svar på Medborgarförslag - Utöka antalet bussresor med Skåneexpressen mellan Kristianstad och Älmhult Dnr KS 2012/ Karin Englund, Bössebacken, har lämnat in medborgarförslag om att utöka antalet turer med Skåneexpressen, i stället för att gå vidare med att utreda Superbussar. Hon framhåller att restiden med Skåneexpressen är kortare än vad den kommer att vara med Superbussar, att banvallen inte behöver byggas om vilket innebär en ekonomisk vinst, att en utökning av antalet turer med Skåneexpressen kan genomföras omgående och slutligen att man kan behålla alla hållplatser som finns i dag. - Tjänsteskrivelse Medborgarförslag - Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 15

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Protokoll Kommunstyrelsen 2014-01-08 Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, 21-26 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-11-30 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-11-22 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/13 Ärendeförteckning 59-68 59 Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre 60 Projekt Unika Kompetenser

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-20 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116

Sammanträdesdatum 2012-12-04. 1 Revisorernas övergripande granskning 2012 KS 12/279. 2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-04 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Revisorernas

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer